Eindrapportage Jaarplan 2010 Op de Bres voor Techniek Provincie Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Jaarplan 2010 Op de Bres voor Techniek Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Eindrapportage Jaarplan 2010 Op de Bres voor Techniek Provincie Noord-Brabant 20 mei 2011

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Jaarverslag Situering Programma/instantie Doelstelling Strategie Doelgroepen Meetbare resultaten Verbindingscentrum Technific (VT) Financiële rapportage

3 1 Inleiding Het Verbindingscentrum Technific is een onderdeel van het programma TOA\Werken in Brainport van Brainport Development NV. Hierbij treft u de verantwoording zoals bedoeld in de beschikkingen: - Subsidieverlening meerjarenprogramma Op de bres voor Techniek/Verbindingscentrum Technific jaarplan 2010, uw kenmerk d.d. 23 maart Uw schrijven Instemmen met gewijzigde begroting, uw kenmerk d.d. 16 december

4 2 Jaarverslag Situering In de loop van 2010 zijn de activiteiten van Verbindingscentrum Technific een volledig onderdeel van het programma TOA\Werken in Brainport bij Brainport Development NV geworden. Het Verbindingscentrum Technific richt zich steeds meer op regie en coördinatie van techniekeducatie en promotie in de regio Brainport. Het Verbindingscentrum Technific is het techniekpromotieplatform voor Zuidoost-Brabant. 2.2 Programma/instantie Het project is de operationalisering voor van het convenant Bèta Techniek Eindhoven dat in 2005 is getekend door het SRE, programma Horizon (later Brainport Operations BV), Platform Bèta Techniek en (tot 2009) Stichting Techniek Educatie en Promotie (STEP), met als doel de componenten techniek en technologie in onderwijsprogramma s te versterken. Het totale programma is in lijn gebracht met Brainport Development NV en is in de loop van 2009 definitief overgedragen door STEP aan Brainport Development NV. Vanaf 1 oktober 2009 is het Verbindingscentrum Technific samengegaan met Brainport Development NV. Vanaf 1 januari 2010 is de administratie volledig geïntegreerd bij Brainport Development NV. In februari 2010 is tot formele opheffing van STEP besloten, waarna de stichting in maart 2011 volledig is beëindigd. 2.3 Doelstelling Het Verbindingscentrum Technific heeft de volgende doelstelling, strategie en doelgroep geformuleerd: Primaire doelstellingen 1. Instroombevordering in technische profielen, studies en banen. Stijging 15 % in 2015 (ten opzichte van 2004; de start van Technific) (doelstelling ontleend aan Deltaplan Bèta Techniek, OC&W); 2. Jongeren en hun omgeving bewustmaken van baankansen en arbeidsperspectief in de regio ten aanzien van techniek; 3. Jongeren en hun omgeving enthousiasmeren voor techniek. Secundaire doelstellingen: 1. Zorgen voor voldoende gekwalificeerde uitstroom in relatie met de behoefte op de technische arbeidsmarkt, waarbij een minimale groei van 10% is gewenst; 2. Als makelaar/schakelaar de activiteiten in de regio coördineren; 3. Actief meedenken en -werken hoe technisch onderwijs aantrekkelijker te maken is; 4. Twee maal per jaar inzicht in instroom-doorstroom-uitstroom data door publicaties; 5. Organiseren van crosspromotie. 2.4 Strategie Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren wordt de volgende strategie aangehangen: 1. Eén centraal geaccepteerde visie formuleren; 2. Eén aanspreekpunt voor bedrijfsleven, onderwijs en leveranciers van techniek; 3. (Bevorderen van) de ontwikkeling van vernieuwende educatieve programma s; 4. Bundeling en op elkaar afstemmen van nieuwe en lopende initiatieven; 5. Regie voeren op projecten en programma s die zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd; 6. Eén herkenbare aanpak voor longitudinale leerwegen met gedifferentieerd aanbod per subdoelgroep 4

5 7. Doorstroom mbo-bachelors-masters versterken; 8. Crosspromotie; 9. Monitoring ten behoeve van resultaatmeting en bijsturing van projecten. 2.5 Doelgroepen Het Verbindingscentrum Technific richt zich op de volgende doelgroepen: 1. Leerlingen / studenten van 4 tot 20 jaar en hun ouders; 2. Leerkrachten / (bovenschoolse) directeuren/besturen; 3. Overheid (bestuur en politiek); 4. Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen; 5. Samenwerkingsverbanden / koepelorganisaties / brancheverenigingen; 6. Participanten/stakeholders (aanbieders van leermiddelen etc.); 7. Media. 2.6 Meetbare resultaten Binnen het convenant Bèta Techniek Eindhoven (BTE) is gesteld dat de ontwikkelingen in de regio via monitoring worden bijgehouden, de zogenaamde BTE-Index. In dit document wordt een overzicht gegeven van de beschikbare cijfers. In de bijgaande tabel wordt een overzicht gegeven van de instroom en uitstroom cijfers in het Middelbaar en Hoger Onderwijs. De cijfers zijn afkomstig van het Platform Bèta Techniek (http://www.kennisbankbetatechniek.nl). Voor de Brainport regio is de BTB-index (Beta techniek Brainport) geïntroduceerd. BTB Index jaar instroom uitstroom MBO* HBO TU/e MBO HBO TU/e *Cijfers over instroom van het MBO zijn niet bekend in landelijke database. 5

6 Hieronder zijn cijfers opgenomen in twee grafieken. 6

7 3 Verbindingscentrum Technific (VT) Bedrijfsvoering en programmamanagement In 2010 is veel tijd gestoken in het verder integreren van het programma met andere activiteiten van Brainport Development. De samenwerking is in de eerste plaats gericht binnen het programma TOA\Werken in Brainport, maar ook daarbuiten wordt zoveel mogelijk cohesie gezocht en gevonden. De relatie met (landelijke en regionale) speerpunten wordt gelegd en zo mogelijk vertaald naar de projecten. Vaker dan ooit neemt het programmabureau deel aan overlegvormen op het gebied van onderwijsvernieuwing. De strategische positie van Brainport Development en het gemak waarmee over veel aangrenzende kennis kan worden beschikt maakt dat de in 2009 gezette stap reeds haar vruchten afwerpt. Voorlopig is dat vooral te zien in de hechte betrokkenheid van velen, met name de vergroting van toegankelijkheid tot het bedrijfsleven. Steeds sterker komt het gegeven naar voren om het bedrijfsleven (Arbeidsmarkt) leading te laten zijn voor de projecten op het gebied van bètaen techniekeducatie en promotie. Een van de beste voorbeelden is de ontwikkeling van het Technology Experience College samen met Philips, ASML, SIMAC, VDL en NXP. Het Verbindingscentrum Technific concentreert de regierol die haar toebedeeld is. De volgende activiteiten zijn door het Verbindingscentrum uitgevoerd binnen haar regierol: Activiteiten Doelstelling Realisatie Partneroverleg (voorheen participantenoverleg) zal opnieuw worden opgestart en worden geïntensiveerd (ook in deelgroepen) om tot meer verbindingen en samenwerking te komen. Het overleg vindt twee maal per jaar plaats. Eén maal uitgevoerd met bestuursvertegenwoordigers van basisschoolclusters. De zogenaamde Jongerenpanels, het toetsen van vraag en aanbod bij jongeren, zal worden overgelaten aan het communicatiekwadrant binnen het TOA programma. Voor de Jet-Net Career Day wordt inmiddels jaarlijks op verzoek de monitoring uitgevoerd. Tevens zal Het Verbindingscentrum Technific optreden als regionale wervingspartner voor Jet-Net bedrijven teneinde op termijn tot regionale coördinatie te komen. Vanuit het programmabureau worden regietaken uitgevoerd. Daaronder valt de bezetting van een programmamanager en office manager. Tevens wordt binnen het bureau de marketing en monitoring verzorgd. Bestuurlijk overleg provinciale Techniekpromotie platforms Vorming Technet-kringen De jongerenpanels worden vier maal per jaar georganiseerd. De Career Day wordt jaarlijks georganiseerd door Jet-Net. Dit jaar heeft Jet-Net de ambitie om 4000 leerlingen deel te laten nemen aan het evenement. Er waren 50 bedrijven actief. Technific heeft de monitoring verzorgt onder de 4000 leerlingen. Versterking vanuit de regierol realiseren. Meer samenwerking in Brabant Verbeteren samenwerking VMBO en bedrijfsleven. Twee maal uitgevoerd te weten onder deelnemers Technology Experience College en onder deelnemers Techniek in de Kinderopvang. In november 2010 is dit evenement uitgevoerd. Zowel de monitoring als een verkorte vorm van Medical Investigators (project havo/vwo) zijn uitgevoerd. Ingebed binnen de TOA structuur. In het najaar is vanuit het projectbureau inzet geleverd bij de totstandkoming van de automotive centers voor excellence en innovatief vakmanschap. Deelname programmamanager aan overlegstructuur Er zijn 7 Technet-kringen geformeerd. In onderstaand overzicht zijn de projecten onder coördinatie van Verbindingscentrum Technific opgenomen: Activiteiten Doelstelling Realisatie Ingenieur voor de Klas een coördinatieproject dat o.a. de GSM-gastles met ingenieurs van ASML bevat. De coördinatie van dit project zal vanuit Technific worden voortgezet. In totaal worden ongeveer 50 groepen bezocht door de ingenieurs van ASML. Daarbij delen ongeveer 1200 kinderen aan het project mee. In 2010 hebben 35 lessen met in totaal 825 leerlingen plaatsgevonden. 7

8 Bedrijf te Kijk is een coördinatieproject dat zal worden voortgezet. Vlieg- en modelbouw is een project waarvan Het Verbindingscentrum Technific de coördinatie uitvoert voor héél Brabant. Techniekweek Brainport wordt mogelijk voor 2011 uitvergroot tot Dutch Technology Week. Zo mogelijk zal reeds in 2010 een pilot daartoe plaatsvinden. Zo mogelijk wordt het project ook door de andere Brabantse techniekpromotieplatforms geadopteerd. Dat onderdeel is afzonderlijk begroot. Excellent knooppunt. Dit project dat in principe door de universiteit wordt aangevraagd behoeft medewerking van o.a. het VTB-netwerk. Omdat de aanvraag pas laat in 2009 plaatsvindt zijn details nog niet bekend. Het project valt in principe onder het zgn. Orion-project van het Platform Bèta Techniek en behoeft regionale samenwerking tussen universiteit, basisonderwijs en science centra. VTB zal worden voortgezet ter afronding van tranche 5. Tegelijkertijd zal door de provincie Noord-Brabant een traject worden ingezet om het opgebouwde netwerk te behouden en het aantal VTB-scholen uit te breiden naar 2/3 van het totaal aantal basisscholen in de provincie. In de additionele aanvraag wordt de uitbreiding naar 2/3 van de scholen zichtbaar gemaakt. Technific heeft de ambitie om 10 activiteiten te organiseren, waarbij circa. 300 leerlingen kennis maken met de bedrijven die hun deuren open stellen. Technific heeft de ambitie om 10 scholen aan het project deel te laten nemen, waarbij circa 750 VMBO leerlingen deelnemen aan het project. In de Techniekweek van 2010 worden diverse activiteiten gebundeld in één week. Daarbij is de ambitie om circa 5000 leerlingen te bereiken en 100 bedrijven. Nog nader te bepalen. Het Verbindingscentrum Technific heeft de ambitie om 2/3 van de scholen in Zuidoost-Brabant te voorzien van techniek in het curriculum. In overleg met o.a. de Eindhovense Fabrikanten Kring (EFK) is besloten dit project op te pakken in q In totaal zijn 18 scholen gestart met het project. In totaal doen leerlingen mee. Techniekweek is uitgevoerd in q2, echter nog geen pilot voor uitvergroting wegens wegvallen financiering. In totaal ca leerlingen bereikt en 70 bedrijven betrokken. Toegekend en de naam is gewijzigd in Wetenschapknooppunt Brainport. Het Verbindingscentrum Technific maakt onderdeel uit van het Wetenschapsknooppunt. Inmiddels zijn projecten zoals POVO in relatie met VTBscholen en Technasia opgestart. Via het nieuwe Masterplan Ruimte voor Talent, ruimte voor Wetenschap en Techniek is op 29 september een bijeenkomst georganiseerd wat de kick-off betekende van het meerjarig vervolgtraject. In onderstaand overzicht zijn de projecten in uitvoering door Verbindingscentrum Technific opgenomen: Activiteiten Doelstelling Realisatie De Waanzinnige Karavaan zal in 2010 weer worden uitgevoerd in Helmond, omdat het project uitstekend past in het Automotive traject (opdrachten zullen daartoe worden aangepast) en in het specifiek voor Helmond te voeren techniekpromotietraject. Oorspronkelijk was er belangstelling voor overname van de uitvoering van dit project door Openbare Bibliotheek Eindhoven, maar in 2009 heeft deze partij laten weten niet over de mogelijkheden voor uitvoering te beschikken. Het succesvolle project kan worden uitvergroot en zo mogelijk in 2010 onder aandacht van de Automotive ondernemers worden gebracht. Helmond techniekpromotie bevat naast de Waanzinnige Karavaan meer specifiek op de Helmondse bedrijven gerichte activiteiten. Het project wordt uitgevoerd in Ca. 15 scholen zullen deelnemen aan het project. Op verzoek van de gemeente Helmond en de link met automotive hebben hoofzakelijk Helmondse scholen aan het project meegedaan. In totaal hebben 325 kinderen deelgenomen aan het project en zijn 20 leerkrachten bereikt. Het AeroTech Luchtvaart en Techniekevenement wordt jaarlijks georganiseerd op Eindhoven Airport. Hierbij wordt de verbinding tussen luchtvaart en techniek gelegd door participanten en andere partners van Technific. Het evenement richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs Het evenement wordt voor de derde keer georganiseerd en wordt in 2010 uitgebreid met een publieksdag. Naar verwachting zullen 4000 personen deelnemen. Succesvol uitgevoerd in q2 met voornamelijk scholen uit Helmond en omgeving. In totaal hebben 3000 personen deelgenomen aan de eerste dag. Het publieke evenement (pilot op dag 2) is niet goed bezocht, reden hiervoor is na onderzoek te vinden in weersomstandigheden en marketing. 8

9 Medical Investigators is een voorbeeld- en vernieuwend project dat gebruik maakt van gaming. Op dit moment zijn we nog altijd op zoek naar een partij die het project adopteert. Het project heeft een grotere uitvoeringsdichtheid nodig. Het Verbindingscentrum Technific zal faciliterend zijn. Kosten van verbruiksmateriaal komen ten laste van het onderwijs, maar kennisdisseminatie en projectupdates worden begroot, teneinde dit project nog te kunnen gebruiken als voorbeeld. Jeugd & Metaal. In 2009 is getracht om het project te integreren met de activiteiten van SPOMM teneinde meer eenduidigheid in promotie voor de metaalsector te brengen. SPOMM heeft hier van afgezien om reden van haar beperkte organisatorische mogelijkheden. Omdat het project Jeugd en Metaal een belangrijke bijdrage levert aan de (vroege) keuze voor de metaalsector zal het project worden geïntensiveerd. Het project past uitstekend in het denken van TOA \ Werken in Brainport. Voor de communicatie zal in 2010 een web-enablede CRM-tool worden ingericht voor deelnemende docenten, bedrijven en leerlingen. Het project BrainTrigger is in 2008 en 2009 gepilot in Eindhoven en kan geografisch worden uitgebreid. Uitbreiding van het project is nodig om met name de deelname van het bedrijfsleven meer bekendheid te geven en te vergroten. Collaborative Teacher Development Communities (project in FP7; EU) voor het bètaonderwijs wordt reeds langer in international verband met Fontys Hogescholen besproken en in het kader van FP7 zijn voor de EU nieuwe plannen gemaakt. Met een aantal nieuwe partijen is wederom besloten tot indiening te komen in januari Toekenning betekent een forse deelname van Het Verbindingscentrum Technific. Deelname hieraan maakt ook de opstap naar meer internationale samenwerking mogelijk. Deelname zal slechts na toekenning van het project doorgang vinden. Experimenten PO is een begrotingspost waarop diverse projecten voor Basis Onderwijs kunnen worden geplaatst. In principe zullen slechts projecten worden ondersteund of opgezet als daar noodzaak toe is doordat er bijvoorbeeld onvoldoende dekking is voor een bepaalde doelgroep. De projecten kunnen door het jaar heen plaatsvinden en worden nog slechts ondersteund als van begin af aan een uitvoerende (dragende) partij voor de toekomst bekend is. Technific heeft de ambitie om 10 scholen met circa 500 leerlingen van havo en vwo deel te laten nemen aan het project. Zeven scholen zijn betroken bij het project. Ca. 100 leerlingen zullen deelnemen in het project, waarbij zij worden gesponsord door ongeveer 50 bedrijven. Het project BrainTrigger heeft de ambitie om het project uit te rollen in de provincie. Tevens is in samenwerking met ROC Eindhoven het concept opgenomen in de Netwerkschool Techniek. In de regio wil BrainTrigger 15 scholen betrekken bij het project. Nog nader te bepalen Enthousiasmeren van techniek in de basisvorming van kinderen. Project in q1 en q2 op 2 scholen uitgevoerd, ook op het bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast is het project ingezet bij de Intelligent Community Award. In q4 was de Jet-Net Career Day gepland waarbij het project in verkorte vorm aangeboden wordt is 500 leerlingen/leraren. Is volledig uitgevoerd. In q3 zijn de nieuwe leerlingen gekoppeld. Het experiment Netwerkschool Techniek is toegekend, waarbij BrainTrigger als leermiddel wordt ingezet. Aantal projecten dat in 2010 is uitgevoerd i 16 (i.s.m. 8 bedrjiven). Daarnaast heeft BrainTrigger mee gedaan aan de Philips familiedag waarbij kinderen van werknemers uitvindingen konden indienen. Wordt opnieuw ingediend in januari 2011 als Teacher Lab. De aanvraag 2010 is niet gehonoreerd door EU. Op verzoek van het ROC Ter AA te Helmond is een project gestart met studenten van de opleiding Pedagogisch Werker om techniek in te bedden op het programma van de Buitenschoolse Opvang. Dit heeft volledig plaatsgevonden in q1 en q2 met 30 studenten van het ROC en met kinderen van kinderopvang Spring. Met ROC Ter AA is het project geëvalueerd en is besloten het project op te nemen in het curriculum van de opleiding Pedagogisch Werker vanaf schooljaar In het najaar 2010 is dit project tevens aangeboden aan ROC Eindhoven om met Korein kinderopvang uit te voeren in schooljaar

10 Experimenten VO is een begrotingspost waarop diverse projecten voor Voortgezet Onderwijs kunnen worden geplaatst. In principe zullen slechts projecten worden ondersteund of opgezet als daar noodzaak toe is doordat er bijvoorbeeld onvoldoende dekking is voor een bepaalde doelgroep. De projecten kunnen door het jaar heen plaatsvinden en worden nog slechts ondersteund als van begin af aan een uitvoerende (dragende) partij voor de toekomst bekend is. Vergroten van de keuze voor bèta techniek. Op verzoek ASML, Simac, VDL, Philips, NXP alsmede Fontys en TU/e is Technology Experience College (TEC) ontwikkeld. De pilot is uitgevoerd met 40 leerlingen uit het VO van 4 verschillende VO-scholen en zijn 10 docenten betrokken. TEC is een driedaagse experience om jongeren te begeleiden in hun profielkeuzeproces. Het project is positief geëvalueerd en in het schooljaar opnieuw uitgevoerd. 4 Financiële rapportage 2010 Eerst in het late voorjaar van 2010 is gebleken dat gemeente Eindhoven niet zou bijdragen in de financiering. Als gevolg hiervan zijn ook andere financieringen misgelopen zoals bijvoorbeeld REAP en/of SRE aanvragen. Hoewel Brainport Development nog steeds in gesprek is hierover is in de loop van 2010 de begroting negatief aangepast en heeft dit geleid tot enerzijds kostenreductie en anderzijds beperking van het programma. Daar staat tegenover dat het inmiddels Brabant-breed uitgevoerde programma BrainTrigger een grote bovenregionale belangstelling heeft en dit programma inmiddels op veel locaties als leermiddel wordt ingezet. Een andere nijpende situatie is de trage factor waarmee de opvolging van het programma VTB, Ruimte voor Talent Ruimte voor Wetenschap en Techniek wordt opgestart van overheidswege. De VTB-coördinator van Verbindingscentrum Technific is weliswaar betrokken bij de landelijke opstart als zgn. kwartiermaker, maar de vertraging brengt met zich mee dat middelen uitblijven en er voorts wordt getracht om het voor ZO-Brabant zeer succesvolle VTB-netwerk overeind te houden. Door gebruikmaking van overschot uit de overdracht van STEP (inmiddels beëindigd) heeft Verbindingscentrum Technific relatief veel taken kunnen uitvoeren. Financiële verantwoording Verbindingscentrum Technific 10

Eindrapportage Extra Ambitie 2010 Op de Bres voor Techniek Provincie Noord-Brabant

Eindrapportage Extra Ambitie 2010 Op de Bres voor Techniek Provincie Noord-Brabant Eindrapportage Extra Ambitie 2010 Op de Bres voor Techniek Provincie Noord-Brabant 20 mei 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Jaarverslag 2010... 4 2.1 Situering... 4 2.2 Programma/instantie... 4 2.3

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Evaluatie activiteiten bevordering awareness Technologie in de gemeente Helmond in 2015 & activiteitenprogramma 2016

Evaluatie activiteiten bevordering awareness Technologie in de gemeente Helmond in 2015 & activiteitenprogramma 2016 Evaluatie activiteiten bevordering awareness Technologie in de gemeente in 2015 & activiteitenprogramma 2016 1. PO/VO programma 2. Beroepsonderwijs 3. ctiviteiten partners 4. Speerpunten onderwijs 2016

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Techniekstimulering Helmond

Meerjarenprogramma Techniekstimulering Helmond Meerjarenprogramma Techniekstimulering Helmond 2010 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Waarom techniekeducatie en promotie?...5 3. Techniekstimulering op landelijk, provinciaal en regionaal niveau?...7

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 139 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 111 BRIEF

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1414870 Behandelend ambtenaar : G. van der Wende Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 24 november 2005 HO/CBV/2005/51488

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 24 november 2005 HO/CBV/2005/51488 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 24 november 2005 HO/CBV/2005/51488 Onderwerp Voortgang Deltaplan Bèta/techniek Bijlage(n)

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

Pagina 0 1. Inleiding en ambitie De Brainport Regio Eindhoven bekleedt de unieke positie als één van de belangrijkste economische motoren van Nederland en Europa. Deze regiovisie focust op kern van de

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak 3D-PROJECT HOOGEVEEN Rotaryclub Staphorst-Reestland Kansen zien is Er is een tekort aan technici en zonder goede technici is het lastig innoveren en zonder innovatie komen duurzame ontwikkelingen niet

Nadere informatie

MANUELE INTELLIGENTIE wat nu?

MANUELE INTELLIGENTIE wat nu? MANUELE INTELLIGENTIE wat nu? MiG-KiT, een handig antwoord Handigheid onhandig? Als je in aanleg handig bent (lees: technisch ingesteld of manueel intelligent ) is de kans groot dat die aanleg onvoldoende

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Wereldwijd arbeidsmarktonderzoek bekendheid Eindhoven & Brainport Eindhoven Region

Wereldwijd arbeidsmarktonderzoek bekendheid Eindhoven & Brainport Eindhoven Region Rapportage: 1 Data: Mogelijk gemaakt door: Wereldwijd arbeidsmarktonderzoek bekendheid Eindhoven & Brainport Eindhoven Region Highlights uniek enquête-onderzoek Maart 2015 2 BEKENDHEID BRAINPORT EINDHOVEN

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom Nut en noodzaak van eportfolio s Welkom Wat is een eportfolio? Even voorstellen Projectleiders Marius Monen (Brainport Development) en Maartje Geenen (Provincie Limburg). Project met subsidie van Pieken

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid Quickscan Techniek in Brabant onderwijs en werkgelegenheid Visie in beeld Om te weten waarover we in Brabant praten, hebben we als Samenwerkingsverband Techniekplatforms Brabant voor u een aantal relevante

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland 10 mei 2013 Bouwend Nederland FME-CWM Koninklijke Metaalunie UNETO-VNI 1 Inhoudsopgave pagina 1. De TechniekRaad: belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Ernst van Zuijlen / John Baken 12 oktober 2016

Ernst van Zuijlen / John Baken 12 oktober 2016 Ernst van Zuijlen / John Baken 12 oktober 2016 De uitdaging Goed gekwalificeerde arbeidskrachten in offshore wind sector. Gerard van Bussel: Stel: NL zorgt voor 10% van de opleidingscapaciteit nodig in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie Geen leerling zonder diploma van school: educatie In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid 2005-2009 is als doelstelling voor de besteding van de middelen uit de Web geformuleerd; de

Nadere informatie

Brainport Development, 2014. De kracht van samenwerking. PPS in de praktijk. Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg

Brainport Development, 2014. De kracht van samenwerking. PPS in de praktijk. Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg 1 PPS in de praktijk Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg 2 Centrum voor Innovatief Vakmanschap (2 e generatie CIV) - Gestart op 1 maart 2013 - Financiering: - Ministerie OCW (Platform Bèta

Nadere informatie

GECOMBINEERDE LEERWEG

GECOMBINEERDE LEERWEG GECOMBINEERDE LEERWEG DOEL 14 studenten in de opleiding voor bedrijfswagentechnicus behouden voor de branche, door de mogelijkheid te geven zich te kunnen ontwikkelen en de opleiding af te ronden tot minimaal

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Brainport Regio Eindhoven

Human Capital Agenda. Brainport Regio Eindhoven Human Capital Agenda Brainport Regio Eindhoven 2 \ Human Capital Agenda - Brainport Regio Eindhoven INHOUD 1. Ambitie 4 2. Doelstellingen 6 3. Hogere instroom in technische opleidingen en arbeidsmarkt

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

TECHNIEKPACT GELDERLAND

TECHNIEKPACT GELDERLAND TECHNIEKPACT GELDERLAND Nederland is als kenniseconomie gelukkig weer terug is in de top 5 van meest concurrerende economieën in de wereld. Die positie is bereikt door innovatieve bedrijven en kennisinstellingen

Nadere informatie

kiezen ontdekken doen

kiezen ontdekken doen kiezen ontdekken doen op vmbo-, mavo-, havo/vwo- en mbo-niveau met een praktische, versnelde opleiding naar het hbo Tot 2011 vmbo De Kring, sector Landbouw breed Leerwegen: bbl (+lwoo) kbl gl Sinds 2004

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORDVLEUGEL & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORDVLEUGEL & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORDVLEUGEL & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Nationaal Programma Rotterdam Zuid Basismonitor onderwijs NPRZ Nationaal Programma Rotterdam Zuid Belfast, March 10, 2014 Belfast, March 10, 2014 Sprekers Paul van Wensveen (Risbo, Erasmus Universiteit) Annemarie Roode (afdeling O&BI, gemeente

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 20 december 2004 HO/prog/2004/55113

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 20 december 2004 HO/prog/2004/55113 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 20 december 2004 HO/prog/2004/55113 Onderwerp voortgang Deltaplan Bèta/Techniek Bijlage

Nadere informatie

Kiezen voor Technologie

Kiezen voor Technologie Kiezen voor Technologie Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs Voorwoord Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse

Nadere informatie

Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de regio Haaglanden

Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de regio Haaglanden Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de regio Haaglanden Aan: Henno van Horssen, Platform Bèta techniek Betreft: Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Doorstart Platform Bèta Techniek. jaargang 8 nummer 1 mei 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Doorstart Platform Bèta Techniek. jaargang 8 nummer 1 mei 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 1 mei 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. Het Philips Jet-Net Infobulletin heeft een nieuwe opzet, met meer ruimte

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014 Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN Er zijn HCA (Human Capital Agenda)-projecten gestimuleerd

Nadere informatie