4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2013

2 2

3 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe initiatieven van de Vlaamse Regering 4b. Specifieke projecten inzake innovatie 4c. Jaarlijkse actieplannen organisatie en beheer 4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling 5. Projectfiches en Actieplannen 5a. Beheer van de IWT-instrumenten inzake innovatie 5b. Specifieke projecten inzake innovatie B1 Uitrol van de nieuwe aanpak IWT-bedrijfssteun B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun B3 Impact van de maatschappelijke thema s op IWT B4 Implementatie proeftuin zorg B5 Innovatief aanbesteden : vernieuwing van de aanpak B6 Optimalisatie projectwerking lichte structuren B7 Versterken Vlaamse deelnamen aan Europese netwerken 5c. Jaarlijkse planning organisatie en beheer C1 Mens en Organisatie C2 Informatica C3 Interne communicatie C4 Interne organisatiebeheersing C5 Klantentevredenheid meten C6 IWT in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 3

4 5d. Specifieke initiatieven inzake organisatieontwikkeling D1 Optimalisatie van de interne organisatie van het IWT D2a Geïntegreerd beheers- en beleidsmonitoringsysteem D2b Beleidsinformatie : functionele analyse D2c Stroomlijnen van het beantwoorden van parlementaire en soortgelijke vragen D3 Verbeteren van de werkomgeving D4 Opmaak strategisch plan externe communicatie D5 Optimalisatie van de ondersteunende diensten en functies D6 Verdere ontwikkeling van e-opvolging 4

5 1. Inleiding Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het IWT (1 januari december 2015), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 april De beheersovereenkomst geeft het algemene kader voor de werking van IWT in de periode Het ondernemingsplan vertaalt de doelstellingen van dit algemene kader naar concrete initiatieven en projecten en beschrijft de aanpak voor implementatie van de specifieke beleidsinitiatieven in het komende jaar. De bedoeling is dat het ondernemingplan voor IWT een praktisch werkinstrument is dat op het operationele niveau richting geeft aan de organisatie en bijdraagt tot de doelmatige inzet van de beschikbare menskracht en financiële middelen voor meer en beter innoveren in Vlaanderen. Het werken met een ondernemingsplan raakt stilaan algemeen ingeburgerd in de Vlaamse overheid. Eind 2012 bevestigde de Vlaamse Regering het ondernemingsplan als beheersinstrument voor alle agentschappen en departementen met onder meer als doel de ondernemingsplannen beter in te passen in de diverse planningscycli van de overheid. Voortaan zullen de ondernemingsplannen ook worden meegedeeld aan de Vlaamse Regering. In 2012 werd voor IWT een zeer ambitieus ondernemingsplan goedgekeurd met tal van beleidsgerichte acties en grote en kleine verbeteracties voor de verdere ontwikkeling van IWT als organisatie. In 2012 werden belangrijke stappen gezet en vernieuwingen voorbereid die in 2013 tot realisatie moeten komen. Evidente voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van de bedrijfssteun en de versterkte aandacht voor de mogelijkheden van projecten met maatschappelijke doelstellingen, met in het bijzonder de voorbereiding van de Proeftuin Zorg. Met deze vernieuwingen willen we, zoals ook aangegeven in de beheersovereenkomst, het bereik van IWT verruimen en vernieuwen, willen we de administratieve lasten, intern en extern, verlagen en willen we bij evaluatie en selectie van projecten (nog meer) voorrang geven aan projecten die echt een verschil kunnen maken en een meerwaarde voor Vlaanderen betekenen. De beleidsspecifieke acties opgenomen in het ondernemingsplan 2013 bouwen in grote mate verder op de voorbereidingen en realisaties van deze in In 2012 werden ook een aantal acties uitgerold voor de verdere ontwikkeling van IWT als organisatie. IWT wordt geconfronteerd met een toenemend en steeds gevarieerder takenpakket en wordt ook steeds regelmatiger door andere agentschappen en departementen gesolliciteerd voor zijn expertise inzake beoordelen van projecten. De beschikbare middelen staan echter onder druk. Daarom is het nodig om : (1) onze organisatie en aanpak nog sterker te focussen op de taken waarbij onze expertise echt een verschil kan maken; (2) de interne organisatie en het operationele beheer verder te stroomlijnen zodat we mensen en middelen op een zo slim mogelijke manier inzetten en we IWT verder uitbouwen als een stimulerende organisatie is waar met goesting en inzet wordt gewerkt. De IWT directie is een oefening gestart (zie ook projectfiche D1) om, ook hier gebaseerd op voorbereidend werk in 2012, tot een optimalisatie van de interne organisatie te komen, gebaseerd op een meer gefocuste aanpak. De voorbereiding en implementatie hiervan vormt voor IWT één van de belangrijkste interne operationele doelstellingen voor

6 2. Het IWT als organisatie Het IWT werd in 1991 opgericht als Vlaamse Openbare Instelling en werd bij de inwerkingtreding van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid per 1 januari 2010 omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De missie IWT, het agentschap voor innovatie van de Vlaamse overheid, Stimuleert door financiële steun, advies en coördinatie, Kennisopbouw in bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheid en overige organisaties, Voor meer innovatie, meer nieuwe producten, processen, diensten en concepten, Met toegevoegde economische en maatschappelijke waarde in Vlaanderen. De visie In een geglobaliseerde economie speelt innovatie een essentiële rol in het vrijwaren en versterken van de competitiviteit van bedrijven. Innovatie biedt bovendien heel wat mogelijkheden om antwoorden te bieden aan belangrijke maatschappelijke en socio-economische uitdagingen. Het is de opdracht van IWT om innovatie te steunen en te stimuleren, om barrières tot innovatie in te perken. Samen met onze klanten willen we het verschil maken en investeren in de toekomst. Innovatie is een ruim begrip. Behalve onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten omvat het ook nieuwe benaderingen van arbeidsorganisatie, businessmodellen, marktonderzoek, enz. Om met de beschikbare middelen, maximale impact te realiseren richt IWT zijn steun op die innovatieactiviteiten die op korte of middenlange termijn een belangrijke socio-economische meerwaarde voor Vlaanderen kunnen meebrengen. Daarnaast staat bij de beoordeling van projectaanvragen ook steeds de gerealiseerde kennisopbouw, of -ontwikkeling en transfer centraal. Innovatie is in een internationale stroomversnelling geraakt, IWT wil de bedrijven en kenniscentra steunen bij het verkennen van deze nieuwe opportuniteiten voor innovatie in de internationale omgeving en wil bijdragen tot een aantrekkelijke innovatieregio Vlaanderen. Door de dagdagelijkse interactie met het innovatiegebeuren heeft het IWT in de afgelopen twintig jaar binnen de Vlaamse overheid een unieke expertise opgebouwd inzake de mechanismen van het beoordelen en selecteren van innovatieprojecten. IWT zal deze expertise verder versterken en verruimen zodat het zijn rol als partner voor innovatie optimaal kan blijven vervullen, ten dienste van zowel de bedrijfswereld, de kenniscentra, intermediairen enz. als ten dienste van al de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid die op een toekomstgerichte wijze innovatie in hun activiteiten integreren. 6

7 De taken Eén van de kernopdrachten van IWT is het verstrekken van financiële steun, in 2013 ca. 315 miljoen euro, voor innovatieprojecten. Zowel bedrijven, kennisinstellingen, individuele onderzoekers en allerlei andere innovatieve actoren kunnen participeren aan de steunprogramma s en instrumenten beheerd door IWT. Daarnaast is er de dienstverlening aan Vlaamse bedrijven en kenniscentra op het gebied van technologietranfer, partner search, voorbereiding van projecten in Europese programma s, enz. IWT heeft ook een belangrijke coördinatie-opdracht die doelt op een actieve netwerking van alle actoren in Vlaanderen die met innovatie bezig zijn en die de toegang van bedrijven tot de aanwezige kennis en expertise moet vergemakkelijken. Tenslotte heeft het IWT een belangrijke taak bij de voorbereiding en het beheer van innovatieinitiatieven van zijn voogdijminister en van de Vlaamse Regering. De waarden van het IWT Het spreekt voor zich dat IWT bij het uitvoeren van zijn opdrachten de waarden van de Vlaamse overheid hanteert. Tegelijkertijd voegen wij daar onze eigen accenten aan toe. Binnen het IWT gedragen wij ons klantgericht, staan wij open voor verbetering, vinden wij samenwerken belangrijk, zijn we vakbekwaam en integer en werken we efficiënt en resultaatgericht. Onze waarden worden als volgt ingevuld : Klantgericht : We begrijpen de klant en we baseren ons handelen daarop. We staan open voor feedback en we reageren volgens de noden van de klant. Verbeteren : We zijn overtuigd van het belang van verbeteren. We evalueren onze werking regelmatig en we nemen de nodige tijd om de verbeteringen door te voeren. Samenwerken : We gaan met elkaar en met onze klanten om in een sfeer van vertrouwen. We werken op een constructieve manier samen met respect voor ieders bijdrage. Vakbekwaam : We beschikken over een brede expertise en we bouwen die verder uit. Integer : We zijn integer. Onze procedures, beslissingen en handelingen zijn transparant en objectief. Efficiënt en Resultaatgericht : We vertrekken van duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden en we houden ons daaraan. We werken steeds met het finale doel voor ogen. 7

8 3. Onze strategische en operationele doelstellingen Strategische doelstellingen Rekeninghoudend met de hierboven vermelde missie en taken en met het beleidskader uitgetekend door de voogdijminister, focust het IWT zijn strategie langs de volgende vier strategische doelstellingen : SD1. Meer creatief en innoverend ondernemen : Het IWT onderhoudt en versterkt zijn instrumenten en activiteiten zodat innovatie door ondernemingen in Vlaanderen optimaal wordt gestimuleerd. SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen : Het IWT onderhoudt en versterkt zijn instrumenten en activiteiten zodat innovatie-initiatieven met belangrijke socioeconomische en maatschappelijke impact optimaal worden gestimuleerd. SD3. Internationaliseren van innovatie-initiatieven : Het IWT onderhoudt en versterkt zijn instrumenten en activiteiten zodat Vlaamse innovatie-initiatieven optimaal inspelen op internationale opportuniteiten. SD4. Een efficiënt, effectief en kwaliteitsvol IWT : Het IWT ontwikkelt zich verder tot een efficiënte, doelmatige en klantgerichte organisatie en draagt zo bij tot de realisatie van een slagkrachtige Vlaamse overheid. De vier strategische organisatiedoelstellingen vloeien rechtstreeks voort uit de beleidsdoelstellingen van de beleidsnota Wetenschappelijk onderzoek en innovatie ( ), met name : Meer creatief en innoverend ondernemen; Focussen op economische clusters, thematische speerpunten en grote projecten; Vlaanderen internationale speler; Meer gestroomlijnd en outputgedreven onderzoeksbeleid; Van idee tot economische valorisatie, marktresultaat en maatschappelijke impact; Meer kansen voor onderzoekstalent; Een top onderzoeksinfrastructuur; De strategische organisatiedoelstellingen zijn beschreven in de beheersovereenkomst Voor elk van deze strategische doelstellingen worden in de beheersovereenkomst een aantal operationele doelstellingen (in totaal 22) geformuleerd. Operationele doelstellingen De operationele doelstellingen zijn : SD 1. Meer creatief en innoverend ondernemen OD1.1: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen in Vlaanderen om bij te dragen tot hun innovaties, met bijzondere aandacht voor kmo s OD1.2: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s gericht op kennisdeling en samenwerking in innovatie 8

9 OD1.3: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s die bijdragen tot de ontwikkeling van de strategische kennisbasis OD1.4: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s voor doctorandi en postdocs met een strategische/innovatieve focus OD1.5: Organiseren van een efficiënt samenwerkingsplatform om kennisdeling te versnellen OD1.6: Optimaliseren van het IWT-innovatie-instrumentarium ten behoeve van specifieke doelgroepen, in het bijzonder kmo s OD1.7: Versterken van samenwerking met de regionale innovatiecentra, de actoren van het economisch overheidsinstrumentarium, het agentschap Ondernemen en FIT, om tot een meer geïntegreerde benadering van de Vlaamse ondernemingen te komen SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD2.1: Kwaliteitsvol beheren 1 en verder verbeteren van de programma s die bijdragen tot de ontwikkeling van de kennisbasis voor innovatie met prioritair maatschappelijke finaliteit OD2.2: Verder uitbouwen van Innovatief aanbesteden bij de Vlaamse overheid OD2.3: Verruimen van bestaande instrumenten zodat ze beter inzetbaar worden voor innovatie met een belangrijke maatschappelijke impact OD2.4: Ontwikkelen en implementeren van een aanpak voor de uitbouw en ondersteuning van grote projecten gericht op innovatie als antwoord op socio-economische uitdagingen en rekeninghoudend met evoluties in de internationale omgeving SD3. Internationaliseren van innovatie-initiatieven OD3.1: Verder ontwikkelen en uitvoeren van een strategie inzake internationale samenwerking, met bijzondere aandacht voor deelname aan de initiatieven binnen de Europese Onderzoeks- en Innovatieruimte en de rol van IWT bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. OD3.2: Aanwenden en waar nodig aanpassen van IWT-subsidieprogramma s in functie van de strategie inzake internationale samenwerking. OD3.3: Optimaliseren van de IWT-dienstverlening in functie van de strategie inzake internationale samenwerking, in synergie met de andere betrokken overheidsorganisaties en de leden van het Vlaams Innovatienetwerk. SD 4. Een efficiënt, effectief en kwaliteitsvol IWT OD4.1: Verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van verbetertrajecten gebaseerd op een regelmatige evaluatie van de organisatiebeheersing volgens de IAVA standaarden. Alle organisatiethema s komen hierbij aan bod. OD4.2: Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan om meetbare efficiëntie- en kwaliteitswinsten te realiseren, onder meer door rationalisatie van management ondersteunende diensten en versterking van de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein EWI en met overige organisaties van de Vlaamse overheid. 1 inclusief verder opbouwen van de kennis bij IWT inzake sociale en maatschappelijke innovatie. 9

10 OD4.3: Het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk houden, en bij voorkeur verlagen, ten opzichte van het reëel aantal VTE op het moment van het ingaan van het Vlaams regeerakkoord Uitbreiding van het reële aantal VTE is enkel mogelijk na een goedkeuring door de Vlaamse Regering. OD4.4: Bijdragen tot generieke overheidsdoelstellingen inzake gelijke kansenbeleid, diversiteit, armoedebestrijding en duurzaamheid. OD4.5: Uitbouwen van een monitoringsysteem om de aanwending en de effecten van de innovatie-instrumenten beter op te volgen. OD4.6: Vereenvoudigen van de procedures, met inbegrip van elektronische projectopvolging om de administratieve lasten te beperken en de klantgerichtheid en efficiëntie te verhogen en de doorlooptijd van de aanvragen te beperken. OD4.7: Versterken van de externe communicatie zodat de rol van IWT in het Vlaamse innovatiegebeuren beter bekend wordt en het bereik van de diverse doelgroepen verbetert. OD4.8: Versterken van de financiële planning en opvolging zodat nauwkeurige ramingen van de benodigde middelen kunnen gemaakt worden en tijdig de nodige bijsturingen kunnen worden voorzien. De concrete operationele uitwerking van deze doelstellingen gebeurt via het jaarlijks ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan beschrijft in detail de activiteiten, interne projecten en de ingezette middelen. Telkens wordt ook de verwachtte output of resultaten aangegeven en de bijdrage of relatie tot de prestatie- en monitoring-indicatoren van de beheersovereenkomst. Performantie-indicatoren De realisatie van de strategische en operationele organisatiedoelstellingen wordt gevolgd aan de hand van indicatoren. In bijlage aan de beheersovereenkomst wordt voor de hierna vermelde indicatoren de preciese definiëring van de indicator, hoe die wordt berekend/bepaald, of hij beschikbaar is en voor de beschikbare indicatoren de waarden van de afgelopen drie jaar opgenomen. Voor de nu nog niet beschikbare indicatoren is een traject opgemaakt om de opvolging ervan mogelijk te maken. De indicatoren worden ingedeeld in twee categorieën : prestatie-indicatoren die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de werking van IWT en waar IWT, in belangrijke mate invloed kan op hebben; monitoring-indicatoren die nodig zijn om een beeld te vormen van evoluties in de omgeving van IWT maar waar tal van andere factoren invloed op hebben. Prestatie-indicatoren : P.1 Algemene klantentevredenheid P.2 Algemene tevredenheid personeel P.3 Tijdigheid van uitvoering IWT-kernprocessen; P.4 Interne beheerskost P.5 Omvang personeelsbestand 10

11 P.6 Externe administratieve last P.7 IWT-bereik P.8 Status acties P.9 Internationale component van IWT P.10 Projecten die aansluiten bij een socio-economische beleidsprioriteit P.11 Diversiteit Monitoring-indicatoren : M.1 Projecten met substantiële samenwerking M.2 Belang van specifieke doelgroepen M.3 Succesratio van IWT-projecten M.4 Gemiddelde steunkans M.5 Herzieningen en klachten 11

12 4. Prioriteiten en planning 2013 A.1. Recurrente programma s en activiteiten Voor de recurrente programma s en activiteiten gericht op het steunen van innovatie beschrijft het jaarlijks ondernemingsplan het overzicht van de ingezette middelen, de planning van de oproepen en de relaties met de doelstellingen en met de prestatie- en monitoring indicatoren (zie luik 5A ). De focus ligt hier op het efficiënt en kwaliteitsvol beheer van de programma s met als doel socioeconomische impact te realiseren. Uit het overzicht van IWT-instrumenten en de relatie met de prestatie- en monitoring indicatoren spreekt het generieke karakter van de samenstelling van de set van indicatoren. Naar de klanten van IWT toe zal, rekening houdend met de doelstellingen van de steuninstrumenten, in de komende jaren de nadruk worden gelegd op : Verhogen van de klantentevredenheid Verruimen van het bereik van IWT bij de diverse doelgroepen Verzekeren van tijdige uitvoering van IWT-kernprocessen Verminderen van de externe administratieve last De overige, meer beleidsmatige prioriteiten zullen hun weerslag vinden in de indicatoren die aangeven in welke mate de door IWT gesteunde projecten aansluiten bij socio-economische beleidsprioriteiten, de verdere internationalisering van de gesteunde projecten en de gerealiseerde samenwerkingsverbanden in het innovatiegebeuren. Om na te gaan in welke mate de IWT-instrumenten de impact realiseren die ze beogen, wordt zowel een continue monitoring van de resultaten als een periodieke doorlichting uitgevoerd. De resultaten van deze monitoring en doorlichtingen worden telkens waar opportuun, vertaald naar bijsturingen in de programma s. In 2013 zijn 3 impactanalyses gepland die voorzien zijn in de beheersovereenkomst : effectmetingen van het TBM-programma (toegepast biomedisch onderzoek met maatschappelijke finaliteit), van de strategische doctoraatsbeurzen en van de competentiepolen en lichte structuren. De opstart van deze studies zal in functie van de beperkte beschikbare menskracht in de cel Monitoring & Analyse worden uitgevoerd. Verder zijn er nog de meer conceptuele studies : spill over effecten van samenwerking in O&O&Iprojecten en een eerste analyse van de input en het programmaconcept van de VIS-trajecten. De VIN-analyse (bereik van de doelgroep door de innovatie-actoren) wordt verder afgewerkt en aangevuld in 2013; idem voor de portfolio analyse voor bedrijfssteun (ook nuttig als eerste analyse van de instroom onder het nieuwe kader). A.2. Nieuwe initiatieven van de Vlaamse Regering Naast de recurrente programma s en activiteiten in beheer van IWT, neemt de Vlaamse Regering op voorstel van de voogdijminister bevoegd voor innovatie regelmatig een aantal nieuwe innovatieinitiatieven. IWT wordt bij de voorbereiding en uitvoering hiervan betrokken. De manier en mate van 12

13 betrokkenheid kan variëren. De belangrijkste recente initiatieven van de Vlaamse Regering waarvoor IWT in 2013 voor de implementatie zal instaan zijn de volgende : Proeftuin Zorg (8 mio euro) : De Proeftuin voor Zorg werd midden 2012 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De aanvragen voor platformen en projecten zijn begin 2013 ingediend bij IWT. Gelet op het belang en de omvang van dit initiatief werd voor deze actie een specifieke projectfiche in het ondernemingsplan opgemaakt (cfr. fiche B4). TGO transformationeel geneeskundig onderzoek (10 mio euro) : de eind 2012 ingediende projectvoorstellen doorlopen momenteel het evaluatieproces, beslissing door raad van bestuur is voorzien in april Projectwerking Lichte structuren (40 mio euro) : Tot nu toe werden 9 lichte structuren of open innovatieplatformen door de Vlaamse Regering erkend. Vanaf 2013 is een apart budget in beheer van IWT voorzien voor de projectwerking van de lichte structuren. De projectaanvragen worden gedurende het gehele jaar (liefst gegroepeerd) bij IWT ingediend door de lichte structuren. Na evaluatie door externe deskundigen beslist de raad van bestuur van IWT over de toekenning van de steun. Deze aanpak wordt verder geoptimaliseerd in de loop van 2013 zoals beschreven in fiche B van het ondernemingsplan. Erkenning van lichte structuren : verwacht wordt dat IWT ook dit jaar een aantal aanvragen tot erkenning van lichte structuren zal dienen te evalueren. Over de beschikbare middelen en het aantal dossiers is momenteel geen duidelijkheid. IWT staat in voor de doorlichting van de aanvragen. De Vlaamse Regering beslist over de uiteindelijke erkenning. MIP, milieu innovatie platform (6,6 mio euro): eind 2012 besliste de Vlaamse Regering over de verdere ondersteuning van MIP. IWT dient in 2013 een oproep te organiseren om de organisatie te selecteren die zal instaan voor het beheer van het MIP. Bevorderen van het innovatievermogen van kmo s (1,53 mio euro) : eind 2012 keurde de Vlaamse Regering een nieuw initiatief goed dat als doel heeft het innovatievermogen en de absorptiecapaciteit van kmo s te versterken. De implementatie van dit project is in handen van Flanders DC en de innovatiecentra in samenwerking met de relevante werkgeversorganisaties. Aan IWT werd de opdracht gegeven om een oproep te lanceren om de participatie van de werkgeversorganisaties te organiseren. Creatieve Industrie (500 keuro) : Ook eind 2012 keurde de Vlaamse Regering de opstart goed van het CICI-programma (call voor Innovatie en creatieve industrie). Bedoeling is projecten te ontwikkelen in innovatieve samenwerking tussen creatoren (kunstenaars/ creatieve industrie) en kennisinstellingen en bedrijven of organisaties. IWT zal samen met Flanders DC instaan voor de implementatie van het programma. Voor IWT ligt de focus op de doorlichting van de voorstellen. Naast de hierboven vermelde acties zijn er ook nog een aantal lopende initiatieven (proeftuin Elektrisch voertuig, generaties-projecten, CMI, i-cleantech, ) waarvoor IWT instaat voor de inhoudelijke en administratief financiële opvolging, maar die geen aanleiding geven tot specifieke opdrachten voor In de loop van 2013 zullen er ongetwijfeld opnieuw een aantal nieuwe opdrachten aan IWT worden gericht die hier nog niet konden worden opgenomen omdat de betreffende voorbereidingen nog niet ver genoeg gevorderd zijn. 13

14 B. Specifieke initiatieven 2013 zake innovatie Voor elk van de specifieke initiatieven inzake innovatie (gericht op evaluatie, verbetering, vernieuwing of uitbreiding van de activiteiten en instrumenten van IWT) werd een fiche opgemaakt waarin een omschrijving van het initiatief, een stappenplan, te verwachten resultaten en de relatie met de prestatie- en monitoringindicatoren van de beheersovereenkomst opgenomen, naast de ingezette middelen en de doelstellingen (zie luik 5B). Deze specifieke initiatieven geven invulling aan de doelstellingen van de beheersovereenkomst en sluiten volledig aan bij de prioritaire initiatieven vermeld in de beleidsbrief voor 2013 van voogdijminister Lieten. De belangrijkste specifieke initiatieven in 2013 zijn : B1 Uitrol van de nieuwe aanpak IWT-bedrijfssteun B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun B3 Impact van de maatschappelijke thema s op IWT B4 Implementatie proeftuin zorg B5 Innovatief aanbesteden : vernieuwing van de aanpak B6 Optimalisatie projectwerking lichte structuren B7 Versterken Vlaamse deelname aan Europese netwerken Deze projecten worden in hoofdstuk 5B verder toegelicht via aparte projectfiches C. Jaarlijkse actieplannen organisatie en beheer Ook de invulling van de strategische doelstelling Een efficiënt, effectief en kwaliteitsvol IWT gebeurt enerzijds door specifieke initiatieven die in deel 5D worden beschreven en anderzijds door de uitvoering van jaarlijkse actieplannen gericht op organisatiebeheersing, interne communicatie, klantentevredenheid, ICT, HRM en Begroting. Deze actieplannen en de specifieke initiatieven geven invulling aan de operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst en zijn gericht op : - verhogen van de maturiteit van de organisatie (interne controle - IAVA) - het bevorderen van de betrokkenheid en de tevredenheid van de medewerkers - het beperken van de beheerskost - het beperken van de externe administratieve last - het verbeteren van de bekendheid van het IWT - bijdrage tot de overheidsdoelstellingen inzake diversiteit Deze acties worden meer in detail omschreven in hoofdstuk 5C. 14

15 D. Specifieke initiatieven 2013 inzake organisatieontwikkeling Ook voor elk van de specifieke initiatieven inzake organisatieontwikkeling werd een fiche opgemaakt waarin een omschrijving van het initiatief, een stappenplan, te verwachten resultaten en de relatie met de prestatie- en monitoring indicatoren van de beheersovereenkomst opgenomen, naast de ingezette middelen en relatie tot de doelstellingen (zie luik 5D) wordt het jaar waarin we vooral de klemtoon leggen op de verdere uitwerking en invoering van de verbetervoorstellen die we in 2012 hebben verzameld. Bovendien willen we die verbeteracties kaderen in een ruimere oefening waarbij we onze visie op welk soort organisatie het IWT wil en kan zijn, actualiseren. Daarenboven willen we in 2013 extra aandacht en middelen besteden aan de manier waarop we onze beleids- en onze beheersinformatie beheren zodat we onze rol op het vlak van beleidsondersteuning beter kunnen invullen (zie projecten D2a, D2b en D2c). De belangrijkste specifieke initiatieven in 2013 zijn : D1 Optimalisatie van de interne organisatie van het IWT D2a Geïntegreerd beheers- en beleidsmonitoringsysteem D2b Beleidsinformatie : functionele analyse D2c Stroomlijnen van het beantwoorden van parlementaire en soortgelijke vragen D3 Verbeteren van de werkomgeving D4 Opmaak strategisch plan externe communicatie D5 Optimalisatie van de ondersteunende diensten en functies D6 Verdere ontwikkeling van e-opvolging Deze projecten worden in hoofdstuk 5D verder toegelicht via aparte projectfiches 15

16 5. Projectfiches en Actieplannen 5A. Beheer van de IWT-instrumenten voor innovatie 16

17 Kruistabel IWT-instrumenten vs. doelstellingen beheersovereenkomst en inzet van middelen Steun aan Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten uit het bedrijfsleven Steun aan O&Ohaalbaarheidstudies Steun aan KMOhaalbaarheidstudies en - Innovatieprojecten Strategische doelstelling Operationele doelstellingen Indicatieve steunmiddelen in 2013 in euro SD.1 OD1.1, OD2.3, OD SD.1 SD.1 OD1.1, OD3.2 OD1.1, OD2.3, OD Steun aan IBBT-ICON SD.1 OD1.1 Cfr. O&O Steun aan SIM-ICON SD.1 OD1.1 Cfr. O&O Steun aan MIP-ICON SD.1 OD1.1 Cfr O&O Steun aan VIS-Trajecten SD.1 OD1.2, OD2.3, OD Steun aan VIS SD.1, SD.2 OD1.2, OD2.4, OD2.3 Haalbaarheidsstudies Cfr. VIS Steun aan Lichte Structuren SD.1, SD.2 OD1.2, OD2.4, OD Steun aan innovatiecentra SD.1 OD1.3, OD1.7 Cfr 2010 Steun aan projecten van SD.1 OD1.2, OD2.3, OD hogescholen (TETRA-fonds) Steun aan LandbouwOnderzoek SD.1 OD1.2 (LO- landbouwtrajecten) Steun aan Strategisch SD.1 OD1.3, OD3.2 BasisOnderzoek met economische finaliteit (SBO/E) Steun aan Strategisch BasisOnderzoek met maatschappelijke finaliteit (SBO/M) SD.2 OD2.1, OD3.2 Steun aan Toegepast SD.2 OD2.1 Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit (TBM) Steun aan ERA-netten en SD.3 OD3.2 andere EU initiatieven via art. 185 en art.187 en EUREKA (Doctorale) Baekelandmandaten Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek SD.1 OD1.4 SD.1 OD Cfr. SBO Ingebed in overige lijnen Innovatiemandaten SD.1 OD Innovatief aanbesteden SD.2 OD Bevordering van SD.3 OD3.3 innovatiepartnering en Europese middelen technologietransfer (Enterprise Europe Network) Aanmoediging van deelname SD.3 OD3.3 aan Europese en internationale onderzoeksprogramma's (VCP) Steun aan e-media projecten Acties op initiatief van de Vlaamse Regering 17

18 P.1 Klantentevredenheid P.2 Personeeltevredenheid P.3 Tijdigheid kernprocessen P.4 Interne beheerskost P.5 Personeelsomvang P.6 Administratieve last P.7 IWT-bereik P.8. Status P.9 Internationale component P.10 Socio-econ. beleidsprioriteite n P.11 Diversiteit M.1 Samenwerking M.2 Specifieke doelgroepen* M.3 Succesratio M.4 Gemiddelde steunkans M.5 Herziening / klachten Kalender voor impactmetingen Kruistabel IWT-instrumenten en indicatoren Steun aan Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten uit het bedrijfsleven X X X X X X X X X X X X X Steun aan O&O-haalbaarheidstudies X X X X X X X X X X X X Steun aan KMO-haalbaarheidstudies en - Innovatieprojecten X X X X X X X X X X X X X Steun aan IBBT-ICON X X X X X X X X X X X X Steun aan SIM-ICON X X X X X X X X X X X X Steun aan MIP-ICON X X X X X X X X X X X X Steun aan VIS-Trajecten X X X X X X X X X X X X Steun aan innovatiecentra X X X X Steun aan VIS Haalbaarheidsstudies X X X X X X X X X X X X X Steun aan competentiepolen X X X X X X X X X X X X X Steun aan projecten van hogescholen (TETRAfonds) X X X X X X X X X X X X Steun aan LandbouwOnderzoek (LO) X X X X X X X X X X X X Steun aan Strategisch BasisOnderzoek met economische finaliteit (SBO/E) Steun aan Strategisch BasisOnderzoek met maatschappelijke finaliteit (SBO/M) Steun aan Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit (TBM) Steun aan ERA-netten en andere EU initiatieven via art. 185 en art.187 en EUREKA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Doctorale) Baekeland-mandaten X X X X X X X X X X X X Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek X X X X X X X X X X X X

19 (Postdoctorale) Innovatiemandaten X X X X X X X X X X X X Innovatief aanbesteden X X X X X X X Bevordering van innovatiepartnering en technologietransfer (Enterprise Europe Network) Aanmoediging van deelname aan Europese en internationale onderzoeksprogramma's (VCP) X X X X X X X X X X X X X 19

20 Timing oproepen 2013 Oproepen met een continu karakter jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec SB - T1 2e termijn RVB RVB SBO TBM Tetra LA-trajecten 1e ronde RVB 2e ronde RVB RVB RVB RVB Baekeland/IM RVB VIS-Trajecten RVB RVB VIS-Haalb nog te bepalen O&Ogegroepeerde Haalb RVB TGO RVB indiening colleges experts lancering evaluatie adviseurs, voor stadia waarbij geen externe deskundigen instructies commissie

21 5B. Specifieke initiatieven 2013 inzake innovatie 21

22 B1 Uitrol van de nieuwe aanpak IWT-bedrijfssteun Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen SD.1 : Meer creatief en innoverend ondernemen OD1.1 : Kwaliteitsvol beheer en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen OD1.6 :Optimaliseren van het IWT-instrumentarium, t.b.v. specifieke doelgroepen, i.h.b. kmo s Leo Van de Loock Filip Van Isacker en Luc de Buyser/Ria Bruynseels (VIS) - te bepalen in het meer gedetailleerd stappenplan; de interne inspanning zal echter aanzienlijk zijn, met het zwaartepunt in het 1 e halfjaar - hoofdzakelijk interne menskracht; event. communicatiebudgetten en budgetten voor ontwikkeling tools (te begroten in de resp. plannen) B2 (opvolging) en B7 (internationalisatie) gezien de breedte over de organisatie, met vrijwel alle D-projecten Link met andere projecten/impact Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - IWT-bedrijfssteun optimaliseren via doelgroepgerichte aanpak zoals uitgewerkt volgens de principes die vastgelegd zijn in het project B en B2 2012; deze actie omvat de volledige uitrol van de aanpak goedgekeurd in 2012 (cfr. mededeling aan de VR dd. 30/11/2012) - de verwachte voordelen zijn : * aanpassing aan de wijzigende externe omstandigheden; * zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden van de verschillende bedrijfsdoelgroepen; * efficiënte en effectieve inzet van de IWT-middelen, zowel de steun- als de werkingsbudgetten. Kritische Succes Factoren - goede aansluiting met het beleid van de voogdijminister en de Vlaamse regering - opnemen van de geboden mogelijkheden door het Vlaamse bedrijfsleven Geplande acties en globale timing De verdere uitrol zal in een gedetailleerd stappenplan worden vastgelegd begin De volgende punten komen daarin aan bod : 1. verdere interne afstemming met als doel een zo klaar mogelijke boodschap naar buiten te brengen en oplijning van de interne processen op de nieuwe aanpak (met inbegrip van de invoering van de resultaten van de LEAN-analyse uitgevoerd in 2012). 2. omstandige externe communicatie, zowel naar de bedrijven toe als naar de intermediairen die bedrijven sensibiliseren/begeleiden. Items die daarbij bekeken worden omvatten : handleidingen etc., de website, mondelinge briefings en toelichtingen, gerichte en gediversifieerde benadering van (potentiële) aanvragers. 3. aanpassing/ontwikkeling van de ondersteunende tools. 4. doelgerichte behandeling van de aanvragen met de aangepaste principes, met terugkoppeling naar de communicatie en de processen. 5. uitwerken van de behandeling van innovatievolgers, o.a. via de optimalisatie van de VISprojecten. 6. inpassing van de aspecten van internationalisatie (cfr. B8). 7. opvolging en rapportering van de impact op de prestatie-indicatoren. Op te volgen realisaties in consistente uitrol van de vernieuwde aanpak - evolutie van de vraag naar bedrijfssteun, binnen de verschillende doelgroepen - goedgekeurd voorstel voor innovatievolgers 22

23 B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun Strategische doelstelling SD.1 : Meer creatief en innoverend ondernemen Operationele doelstelling OD1.1 : Kwaliteitsvol beheer en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen OD1.6 :Optimaliseren van het IWT-instrumentarium, t.b.v. specifieke doelgroepen, i.h.b. kmo s Sponsor Leo Van de Loock Projectmanager Filip Van Isacker en Luc de Buyser Middelen - te bepalen in het meer gedetailleerd stappenplan; de interne inspanning zal echter aanzienlijk zijn, met het zwaartepunt in het 2 e halfjaar - hoofdzakelijk interne menskracht, eventueel externe ondersteuning van de procesanalyse Link met andere B1 (nieuwe aanpak bedrijfssteun) projecten/impact gezien de breedte over de organisatie, met vrijwel alle D-projecten Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - de optimalisatie van de (toekenning van) IWT-bedrijfssteun, zoals uitgewerkt in 2012 en verder uit te rollen in 2013 (zie fiche B1), heeft ook een impact op de opvolging tijdens de uitvoering van de projecten; deze fase moet maximaal in lijn gebracht worden met de uitgangspunten en procedures daar vastgelegd - de verwachte voordelen liggen in het verlengde van de streefdoelen van de vernieuwde aanpak : * zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden van de verschillende bedrijfsdoelgroepen; * efficiënte en effectieve inzet van de IWT-middelen, zowel de steun- als de werkingsbudgetten. Kritische Succes Factoren - naadloze aansluiting met de vernieuwde aanpak van IWT-bedrijfssteun - opnemen van de geboden mogelijkheden door het Vlaamse bedrijfsleven Geplande acties en globale timing De verdere uitrol zal in een gedetailleerd stappenplan worden vastgelegd begin De volgende punten komen daarin aan bod : 1. analyse van de noden/verwachtingen van de stakeholders (begunstigden, IWT en beleid) en aanpassing van de processen aan de principes van de IWT-bedrijfssteun 2. interne afstemming/oplijning van de interne processen op de nieuwe aanpak 3. aanpassing/ontwikkeling van de ondersteunende tools 4. omstandige externe communicatie, zowel naar de bedrijven toe als naar de intermediairen die bedrijven sensibiliseren/begeleiden 5. uitrol en terugkoppeling voor verdere ontwikkeling Op te volgen realisaties in consistente uitrol van de vernieuwde aanpak 23

24 B3 Impact van de maatschappelijke thema s op IWT Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen Link met andere projecten/impact SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD2.1: Kwaliteitsvol beheren 2 en verder verbeteren van de programma s die bijdragen tot de ontwikkeling van de kennisbasis voor innovatie met prioritair maatschappelijke finaliteit OD2.3: Verruimen van bestaande instrumenten zodat ze beter inzetbaar worden voor innovatie met een belangrijke maatschappelijke impact Tania De Roeck/Maarten Sileghem Michele Oleo en Kathleen Goris, Inge Arents, Carine Lucas, Paul Schreurs 1,5 mm sluit aan bij implementatiefase van ondernemingsplan projecten 2012: B6 Herdefiniering DTO, 10 Social profit organisaties in IWT programma s en B11 SBO maatschappelijke finaliteit Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - uitwerken van de bijsturing van SBO-maatschappelijk op basis van de effectenmeting uitgevoerd door Technopolis, opgeleverd in 2012, implementatie van beslissingen Vlaamse Regering rond sociale innovatie (oproep EWI, soc. Innovatiefabriek, Flanders Synergy projecten) en implementatie van de resultaten van de IWT projecten rond DO en social profit organisaties in IWT - de implementatie van al deze zaken inbedden in een globaal leertraject rond sociale en maatschappelijke innovatie, met bijzondere aandacht voor evaluatie van maatschappelijke impact; - mogelijke hiaten in de IWT steuninstrumenten ontdekken, zowel wat betreft steun voor kennisontwikkeling als steun voor diffusie en valorisatie : gezien de groeiende aandacht voor maatschappelijke innovatie is het nodig en nuttig over dergelijke analyse te beschikken om te kunnen anticiperen op toekomstig beleid; - de verwacht voordelen zijn : * verder uitbouwen van expertise terzake * het IWT kan keuzes maken indien verbreding van het programma-aanbod aan de orde is * een onderbouwd antwoord op eventuele toekomstige noden en vragen vanuit de regering. Kritische Succes Factoren - beschikbare capaciteit om te investeren in de toekomst - interne expertise Geplande acties en globale timing - leertraject : start vanaf januari - SBO-maatschappelijk : start uitwerken van aanpak in januari, afstemming klankbordgroep voorjaar, krijtlijnen voor bijsturing voorleggen aan RVB in sept. - maart-september 2013 : * nagaan of naast de bestaande en op te starten IWT instrumenten en initiatieven van de VR ter bevordering van maatschappelijke innovatie (SBO-M, Proeftuin zorg, Sociale innovatiefabriek ) het nuttig en nodig is om ook andere IWT programma s te verruimen tot een andere finaliteit of doelgroep (SB, VIS, TETRA ) * identificeren van de obstakels (wetgevend kader, inhoudelijk, financieel) om tot operationalisering te komen Op te volgen realisaties in aanpassing SBO-maatschappelijk - analyse 2 inclusief verder opbouwen van de kennis bij IWT inzake sociale en maatschappelijke innovatie. 24

25 B4 : Implementatie opstart proeftuin zorg Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen Link met andere projecten/impact Indicatoren uit Beheersovereenkomst : SD1 Meer creatief en innoverend ondernemen SD2 Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD1.1 Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen in Vlaanderen om bij te dragen tot hun innovaties, met bijzondere aandacht voor kmo s OD2.4 Ontwikkelen en implementeren van een aanpak voor de uitbouw en ondersteuning van grote projecten gericht op innovatie als antwoord op socio-economische uitdagingen en rekeninghoudend met evoluties in de internationale omgeving Maarten Sileghem Patricia Menten en Alain Thielemans 6 mm analyse van de mogelijkheden voor social profit organisaties in IWT steuninstrumenten (B3) P7 IWT-bereik P10 Socio-economische beleidsprioriteiten M1 samenwerking Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - op 20 juli 2012 besliste de Vlaamse Regering om een proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen op te zetten. Aan IWT werd de opdracht gegeven om in een eerste fase (in 2012) twee oproepen in het kader van deze proeftuin te lanceren. De eerste oproep betreft een oproep voor voorstellen voor proeftuinplatformen en bijhorende projecten. De tweede oproep richt zich tot kennisinstellingen met een ruime expertise op vlak van zorgprocessen, onderzoeksmethodologieën, vergrijzing en zorgeconomie, en heeft als doel om een wetenschappelijk consortium te selecteren dat zal instaan voor de wetenschappelijke begeleiding van de via oproep 1 gesteunde proeftuinplatformen - verder werd aan IWT ook de opdracht gegeven om in een tweede fase (wellicht 2013) een bijkomende oproep naar proeftuinprojecten te lanceren - de concrete doelstellingen van het project Implementatie opstart proeftuin zorg zijn: * evalueren van de voorstellen in de twee eerste oproepen van de proeftuin en het verstrekken van advies aan de Vlaamse Regering m.b.t. de selectie van de proeftuinplatformen en het nemen van een beslissing m.b.t. de selectie van de projecten (inclusief project kennisopbouw) * opstellen van een overeenkomst voor de gesteunde platformen en projecten en het opvolgen van deze platformen en projecten * lanceren van een bijkomende oproep naar proeftuinprojecten - de verwachte voordelen zijn gekoppeld aan de doelstelling van de proeftuin : stimuleren van innovatie in de ouderenzorg met als resultaten verhogen van de kwaliteit van ouderenzorg, verbreden van het zorgaanbod,betaalbaar houden van de ouderenzorg, geven van een boost aan de non-profit zorgactoren met potentiële spill-overs naar andere programma s en kanalen, zowel binnen als buiten IWT en geven van een boost aan Vlaamse bedrijven, actief in de zorgsector Kritische Succes Factoren - voldoende capaciteit bij IWT voor de coördinatie, het beheer, de evaluatie en de opvolging van de proeftuinplatformen en projecten - constructieve samenwerking tussen IWT en iminds (dat de programme office van de proeftuin uitvoert) in het kader van de opvolging van de proeftuinplatformen en projecten - constructieve samenwerking met innovatie-adviseurs zorg en het impulsloket van Flanders Care Geplande acties en globale timing - nemen van een beslissing inzake de ontvankelijkheid van de ingediende voorstellen in het kader van de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen (door directiecomité IWT) en communiceren van 25

26 deze beslissing naar de aanvragers medio januari evalueren van de ingediende platform- en projectvoorstellen, inclusief de voorstellen voor het project kennisopbouw, met behulp van een college van externe deskundigen eind maart formuleren van een advies door de RvB van IWT aan de Vlaamse Regering met betrekking tot de selectie van de platformvoorstellen en nemen van een beslissing met betrekking tot de selectie van de projectvoorstellen en de selectie van het project kennisopbouw eind april communiceren van de beslissing van de Vlaamse Regering (m.b.t. de platformen) en de RvB van IWT (m.b.t. de projecten) naar de aanvragers van de ontvankelijke voorstellen eind juli uitwerken en versturen van de Projectspecifieke voorwaarden van de IWT-overeenkomst voor de gesteunde platform- en projectvoorstellen (inclusief project kennisopbouw) eind september lanceren van de tweede oproep voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen eind 2013 Op te volgen realisaties in advies over de platformen en goedkeuring van de projecten 26

27 B5 Innovatief Aanbesteden : vernieuwing van de aanpak Strategische doelstelling SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen Operationele doelstelling OD2.2 Verder uitbouwen van innovatief aanbesteden bij de Vlaamse overheid Sponsor Veerle Lories Projectmanager Christophe Veys Middelen Werkingsmiddelen kenniscentrum innovatief aanbesteden Link met andere projecten/impact Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - bij het innovatief aanbesteden koopt de overheid innovatieve oplossingen: *voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen (mobiliteit, energie, vergrijzing, klimaat, ) *om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren - op basis van de doelstellingen uit de beleidsbrief innovatie en het NIB en ViA, samen met de elementen uit de analyse van de activiteiten in zijn er de volgende krachtlijnen: 1. vernieuwing van het huidige Innovatief Aanbesteden met een verruimde aanpak. 2. verbreding van Innovatief Aanbesteden met versterkte netwerkuitbouw 3. projectwerking: verdere uitrol van de reeds opgestarte en goedgekeurde projecten 4. Europese samenwerking en deelname aan Europees gesubsidieerde IA-projecten 5. monitoring Innovatief Aanbesteden in Vlaanderen en Europa Kritische Succes Factoren - een goede definitie van socio-economische valorisatie Geplande acties en globale timing 1/ strategieoefening met Werkgroep van de Raad van Bestuur met als doel het vernieuwen van het vraaggedreven instrument Innovatief Aanbesteden op korte en langere termijn (start in Q1) 2/ Actieplan : verlenging van het Actieplan met een verruiming en efficiëntere aanpak met een méér laagdrempelige aanpak: actie 1: goedkeuring Actieplan Vlaamse Regering (Q1 2013) actie 2: verdere uitrol van de reeds opgestarte en goedgekeurde projecten IA actie 3: meer vertrouwen en rechtszekerheid garanderen door een stevige juridische onderbouw van het IA-proces aan te bieden. o goedkeuring van de aanpak en het IA-proces door Inspectie van Financiën (Q1 2013) o nauwere samenwerking met de Afdeling Overheidsopdrachten van het beleidsdomein Bestuurzaken en DAR, in het bijzonder met betrekking tot duurzame overheidsopdrachten (Q1 2013) actie 4: sensibilisering van aankopers rond Innovatief Aanbesteden en uitwerken van een netwerk van aankopers o deelname aan de Task Force duurzaam aanbesteden (afd. Overheidsopdrachten) (Q2 2013) o deelname aan het Vlaams Samenwerkingforum Overheidsopdrachten (Q2 2013) actie 5: mandaat voor het opstarten van nieuwe projecten met aangepaste middelen o aangepast kader: onderscheid projecten met een hoog- en laag R&D-gehalte (zie bijlage) o aangepast goedkeuringsprocedure o aanvraag werkingsmiddelen o focus op een 4 à 5-tal projecten per jaar, met bijzonder aandacht voor projecten die aansluiten bij de proeftuinen (Zorg, Elektrisch voertuig,..) actie 6: evalueren van de haalbaarheid van een tool voor het spotten van innovatieve aanbestedingstrajecten, met als doel te monitoren dat een bepaald percentage van de aanbestedingsbudgetten gericht besteed wordt aan het aankopen van innovatieve oplossingen Op te volgen realisaties in

28 - goedgekeurd actieplan goedgekeurd voorstel RvB voor vernieuwde aanpak van Innovatief Aanbesteden - precommerciële trajecten gerealiseerd volgens planning 28

29 B6 Optimalisatie projectwerking Lichte Structuren Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen Link met andere projecten/impact SD1 Meer creatief en innoverend ondernemen OD1.1 Samenwerking stimuleren OD1.2 Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s gericht op kennisdeling en samenwerking in innovatie Tania De Roeck Corien Struijck 40 dagen (30 dagen CS, 10 dagen andere procescoördinatoren) SD2 Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD2.4 Ontwikkelen en implementeren van een aanpak voor de uitbouw en ondersteuning van grote projecten gericht op innovatie als antwoord op socio-economische uitdagingen en rekeninghoudend met evoluties in de internationale omgeving Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - hoofddoelstelling van dit project is het verder uitwerken van de IWT processen rond de projectwerking van de lichte structuren: 1. criteria en aanvraagtemplates voor de diverse projecttypes, interne afspraken, richtlijnen voor college en externe deskundigen structureren en eenvoudig beschikbaar stellen aan de adviseurs (ECM) 2. scherpstellen van specifieke projecttypes. 3. publicatie van de extern relevante documenten op de IWT website - verwacht voordeel: efficiënte en effectieve evaluatie en opvolging van projecten van de LS ; meer duidelijkheid en houvast voor de adviseurs die projecten behandelen en voor de LS-adviseurs betere communicatie naar LS over de verwachte input (bijv. inhoud aanvraag) als ook de procedures betere communicatie naar deskundigen o.a. over de interpretatie van de evaluatiecriteria ondersteunt de doelstelling naar gelijke behandeling en evaluatie van projecten door het IWT Kritische Succes Factoren - voldoende beschikbare tijd van alle betrokkenen om proces uit te werken - erkenning van beslissingen/uitgewerkte processen door het kabinet en de RVB van IWT Geplande acties en globale timing - jan/feb : beschrijving criteria projecttypes VIS (CO, TIS, studies), O&O (coöperatief), SBO, TWIN en ICON informatie externe deskundigen afgerond begin feb. template VIS afgewerkt - maart/april: templates aanvragen afgerond in maart ECM op punt en beschikbaar in proceswerkplek + infosessie intern website afgewerkt Op te volgen realisaties in beschikbare handleidingen en templates - verbeterde communicatie en samenwerking naar lichte structuren toe 29

30 B7 Versterken Vlaamse deelname aan Europese netwerken Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager SD3 Internationaliseren van Vlaamse innovatie-initiatieven OD3.1 (A) Verder ontwikkelen en uitvoeren van een strategie inzake internationale samenwerking, met bijzondere aandacht voor deelname binnen ERA OD3.2 (B) Aanwenden en waar nodig aanpassen IWTsubsidieprogramma s Maarten Sileghem Elsie De Clercq, Alain Deleener Middelen 2 mm Link met andere Sensibiliseren deelname Europese programma s projecten/impact Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - de visietekst internationale samenwerking IWT van september 2011 voorziet een versterking van de inzet van IWT steunprogramma s in Europese netwerken met een aanpassing van een aantal modaliteiten om op termijn via deze weg circa ¼ van het budget in te zetten op internationale projecten. Om dit te bereiken dient de visietekst ingebed te worden in de strategie van het IWT - hoofddoelstelling: bevorderen en ondersteunen van innovatie door internationale samenwerking, door: (A) herziening en bijstelling van het deelnemen van IWT aan Europese netwerken. Keuzes voor nieuwe deelnames zullen ingebed worden in de keuzes gestuurd vanuit het beleid. (B) opvolgen van de ontwikkelingen op EU niveau (Horizon 2020 en andere). Het doel is om maximaal in te spelen op diverse Europese tendensen. - verwacht voordeel: maximalisatie van de output van participatie in de bestaande Europese netwerken, in de vorm van stimulering van internationale samenwerking versterkte deelname van Vlaamse bedrijven en kenniscentra aan Europese netwerken IWT en de Vlaamse actoren in staat stellen relevante Europese spelers te blijven door proactief in te spelen met de IWT-instrumenten op nieuwe Europese ontwikkelingen Kritische Succes Factoren - personeelscapaciteit IWT - vrijmaken van beschikbare middelen voor deelname aan grote Europese initiatieven Geplande acties en globale timing - herziening en bijstelling van het deelnemen van IWT aan Europese netwerken met als doel om het rendement van de participatie in netwerken, naar financiering van internationale projecten en naar personeelsinzet IWT, te maximaliseren ( 3-niveau-strategie ) (Q1) - inspelen op nieuwe Europese evoluties: verder scannen Horizon 2020 en andere Europese initiatieven zoals KETs, FET Flagships, JPI s; IWT zal de ontwikkelingen opvolgen (interne werkgroep) en waar nodig zijn instrumentarium afstemmen binnen het kader van de gemaakte beleidskeuzes en de hiervoor vrijgemaakte extra middelen; binnen deze context wordt nagegaan hoe/of er voor deelname van kennisinstellingen aan netwerken met een duidelijke industriële finaliteit maar zonder deelname van een Vlaams bedrijf een nieuw financieringsinstrument kan worden uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor deelname Eurostars/EUREKA (Q2) - interne invulling van de bestaande strategienota op basis van de concrete resultaten (Q3) - aanzet monitoring van de ontwikkelde strategie (uitwerken van een opdracht om een monitoring studie te laten uitvoeren in 2014) (Q4) Op te volgen realisaties in uitvoering actieplan 30

31 5C. Jaarlijkse planning organisatie en beheer 31

32 C1 Mens en Organisatie Verantwoordelijke : Geert Thorrez Doelstellingen en Aandachtspunten 2013 Verhogen van de betrokkenheid en de tevredenheid van onze medewerkers: IWT wil een stimulerende organisatie zijn waar we met goesting werken en constructief met elkaar omgaan. Bevorderen van vorming en ontwikkeling via het opstellen en uitvoeren van een talenten- en een competentieplan om te groeien tot een lerende organisatie Verdere beheersing van de personeelsaantallen : Bij vacatures alleen 1/1 vervangingsratio voor het personeel in de kerntaken ; geen vervangende werving bij het onderhoudspersoneel; minder dan 1/1 vervanging bij het administratief personeel Beheerste groei van de personeelskosten Bij de rekrutering bijdragen tot de diversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse overheid via het inzetten van kanalen die kunnen zorgen dat effectief allochtone en arbeidsgehandicapte kandidaten worden bereikt (per vacature) Het statutariseren van contractuele personeelsleden die aan alle statutaire voorwaarden voldoen binnen de werkingsmiddelen vanuit het principe Gelijke arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk en binnen de context van beheerste kosten : Vanaf 2012 statutarizeren wij min. 3 contractuele IWT-adviseurs (per jaar ) : wij zullen dit verderzetten in 2013 Optimalisatie van de ondersteunende diensten en functies Beheersing van het verzuim met het oog op een daling ervan Verdere verbetering van de fysieke werkomgeving Geplande acties 2013 Meewerken aan initiatieven van de Vlaamse overheid in het Sleutelproject Modern HR-beleid. Verhogen van de betrokkenheid en de tevredenheid van onze medewerkers samen met de Welzijnscommissie Vorming en ontwikkeling uitwerken met het oog op het vergemakkelijken van de aanpassing aan veranderingen en het constructief samenwerken via een stageproject In 2012 werd overlegd over de omschrijving van onze waarden. In 2013 willen we actief verder werken aan onze waarden : onze waarden bepalen immers hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar en met onze klanten en partners omgaan. Via onze waarden willen wij een cultuur stimuleren waarin constructief wordt samengewerkt en waarin een veranderende omgeving niet enkel als een bedreiging wordt beschouwd. Integriteit : actualiseren van het charter van de adviseur 32

33 Stand van zaken Personeelsplan Personeel zonder prestaties 33

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Economie & Innovatiebeleid

Economie & Innovatiebeleid Economie & Innovatiebeleid ERIC SLEECKX - RAADGEVER ECONOMIE & INNOVATIE KABINET MUYTERS Topics Kernpunten uit beleidsnota minister Muyters mbt E-W-I Fusie AIO & FWO+ KT nieuwigheden Clusterbeleid Kmo-portefeuille

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 2 Doelstellingen werken! Goal Setting Theory:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator Innovatief Aanbesteden De overheid als actieve innovatiestimulator FOD Economie 30 maart 2011 Christophe Veys Procurement Legal Advisor & Programme Coordinator PoI Flanders Innovatie stimuleren door subsidies

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Industrie 4.0 presentatie Vlaams parlement. 18 mei 2017 Leo Van de Loock

Industrie 4.0 presentatie Vlaams parlement. 18 mei 2017 Leo Van de Loock Industrie 4.0 presentatie Vlaams parlement 18 mei 2017 Leo Van de Loock inhoud van de startnota 1. inleiding 2. omschrijving van het begrip Industrie 4.0, de bestaande achtergrond en de (initiële) invulling

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Oproepdocument Interclusterprojecten

Oproepdocument Interclusterprojecten Oproepdocument Interclusterprojecten OPROEP JULI 2017 Documenten voor opmaak en indiening van een projectaanvraag: http://www.vlaio.be/artikel/documenten-voor-projectwerking-van-clusters 1. Situering Het

Nadere informatie

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering informatiesessie, 5 januari 2011 Jozef Ghijselen samenvatting doel van de proeftuin elektrische voertuigen economisch

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

IWT IWT-bedrijfssteun januari 2013 Filip Van Isacker

IWT IWT-bedrijfssteun januari 2013 Filip Van Isacker IWT IWT-bedrijfssteun 2013 15 januari 2013 Filip Van Isacker agenda inleiding : IWT algemeen directe subsidies aan bedrijven andere IWT-steun van rechtstreeks belang voor bedrijven andere initiatieven

Nadere informatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie 1. Inleiding Een meer gestructureerde aanpak van de beleidsevaluatie betreffende het beleidsdomein

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Ondernemingsplan ABB 2015: een praktijkgetuigenis Ondernemingsplan ABB 2015 Situering ABB Specifieke context Opmaak & structuur Inhoud in de kijker Opvolging

Nadere informatie

Positionering van het SBO-programma

Positionering van het SBO-programma Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Positionering van het SBO-programma Marianne Claessens, IWT Brussel, april 2013 Overzicht 1.Basiskenmerken van

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Leidraad voor inbedding in HRM-beleid

Leidraad voor inbedding in HRM-beleid Leidraad voor inbedding in HRM-beleid Voor je ligt een leidraad om de instrumenten van het talent@werkplek -project (de scan en de agenda s verzameld in de box@werkplek) in te bedden in het HRM-beleid

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken Clusterbeleid Infosessie Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Inhoud Verwelkoming Clusterbeleid Globale context Doelstelling, doelgroep,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Agenda 09.30 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten Veerle Lories, Projectleider PIO Enkele voorbeelden uit de praktijk: Ruimte maken voor innovatie Bart

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe PROFESSIONALISERING KENNISPSRONG TRANSFORMATIE Front office van Agentschap Innoveren en Ondernemen Sensibiliseren/ondersteuning van het instrumentarium Subsidiebegeleiding

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017 EWI-focus Biogebaseerde industrie in Vlaanderen 22 maart 2017 Sessie 1 Financiering van de bio-economie in Vlaanderen Nieuwe investeringen aantrekken Overheid & FIT: Vlaanderen als vestigingsplaats BBE

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socioeconomische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Vlaanderen is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Innoveren & Ondernemen Innoveren is ondernemen en ondernemen is innoveren. Wie onderneemt moet elke dag een beetje innoveren

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie