4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2013

2 2

3 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe initiatieven van de Vlaamse Regering 4b. Specifieke projecten inzake innovatie 4c. Jaarlijkse actieplannen organisatie en beheer 4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling 5. Projectfiches en Actieplannen 5a. Beheer van de IWT-instrumenten inzake innovatie 5b. Specifieke projecten inzake innovatie B1 Uitrol van de nieuwe aanpak IWT-bedrijfssteun B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun B3 Impact van de maatschappelijke thema s op IWT B4 Implementatie proeftuin zorg B5 Innovatief aanbesteden : vernieuwing van de aanpak B6 Optimalisatie projectwerking lichte structuren B7 Versterken Vlaamse deelnamen aan Europese netwerken 5c. Jaarlijkse planning organisatie en beheer C1 Mens en Organisatie C2 Informatica C3 Interne communicatie C4 Interne organisatiebeheersing C5 Klantentevredenheid meten C6 IWT in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 3

4 5d. Specifieke initiatieven inzake organisatieontwikkeling D1 Optimalisatie van de interne organisatie van het IWT D2a Geïntegreerd beheers- en beleidsmonitoringsysteem D2b Beleidsinformatie : functionele analyse D2c Stroomlijnen van het beantwoorden van parlementaire en soortgelijke vragen D3 Verbeteren van de werkomgeving D4 Opmaak strategisch plan externe communicatie D5 Optimalisatie van de ondersteunende diensten en functies D6 Verdere ontwikkeling van e-opvolging 4

5 1. Inleiding Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het IWT (1 januari december 2015), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 april De beheersovereenkomst geeft het algemene kader voor de werking van IWT in de periode Het ondernemingsplan vertaalt de doelstellingen van dit algemene kader naar concrete initiatieven en projecten en beschrijft de aanpak voor implementatie van de specifieke beleidsinitiatieven in het komende jaar. De bedoeling is dat het ondernemingplan voor IWT een praktisch werkinstrument is dat op het operationele niveau richting geeft aan de organisatie en bijdraagt tot de doelmatige inzet van de beschikbare menskracht en financiële middelen voor meer en beter innoveren in Vlaanderen. Het werken met een ondernemingsplan raakt stilaan algemeen ingeburgerd in de Vlaamse overheid. Eind 2012 bevestigde de Vlaamse Regering het ondernemingsplan als beheersinstrument voor alle agentschappen en departementen met onder meer als doel de ondernemingsplannen beter in te passen in de diverse planningscycli van de overheid. Voortaan zullen de ondernemingsplannen ook worden meegedeeld aan de Vlaamse Regering. In 2012 werd voor IWT een zeer ambitieus ondernemingsplan goedgekeurd met tal van beleidsgerichte acties en grote en kleine verbeteracties voor de verdere ontwikkeling van IWT als organisatie. In 2012 werden belangrijke stappen gezet en vernieuwingen voorbereid die in 2013 tot realisatie moeten komen. Evidente voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van de bedrijfssteun en de versterkte aandacht voor de mogelijkheden van projecten met maatschappelijke doelstellingen, met in het bijzonder de voorbereiding van de Proeftuin Zorg. Met deze vernieuwingen willen we, zoals ook aangegeven in de beheersovereenkomst, het bereik van IWT verruimen en vernieuwen, willen we de administratieve lasten, intern en extern, verlagen en willen we bij evaluatie en selectie van projecten (nog meer) voorrang geven aan projecten die echt een verschil kunnen maken en een meerwaarde voor Vlaanderen betekenen. De beleidsspecifieke acties opgenomen in het ondernemingsplan 2013 bouwen in grote mate verder op de voorbereidingen en realisaties van deze in In 2012 werden ook een aantal acties uitgerold voor de verdere ontwikkeling van IWT als organisatie. IWT wordt geconfronteerd met een toenemend en steeds gevarieerder takenpakket en wordt ook steeds regelmatiger door andere agentschappen en departementen gesolliciteerd voor zijn expertise inzake beoordelen van projecten. De beschikbare middelen staan echter onder druk. Daarom is het nodig om : (1) onze organisatie en aanpak nog sterker te focussen op de taken waarbij onze expertise echt een verschil kan maken; (2) de interne organisatie en het operationele beheer verder te stroomlijnen zodat we mensen en middelen op een zo slim mogelijke manier inzetten en we IWT verder uitbouwen als een stimulerende organisatie is waar met goesting en inzet wordt gewerkt. De IWT directie is een oefening gestart (zie ook projectfiche D1) om, ook hier gebaseerd op voorbereidend werk in 2012, tot een optimalisatie van de interne organisatie te komen, gebaseerd op een meer gefocuste aanpak. De voorbereiding en implementatie hiervan vormt voor IWT één van de belangrijkste interne operationele doelstellingen voor

6 2. Het IWT als organisatie Het IWT werd in 1991 opgericht als Vlaamse Openbare Instelling en werd bij de inwerkingtreding van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid per 1 januari 2010 omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De missie IWT, het agentschap voor innovatie van de Vlaamse overheid, Stimuleert door financiële steun, advies en coördinatie, Kennisopbouw in bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheid en overige organisaties, Voor meer innovatie, meer nieuwe producten, processen, diensten en concepten, Met toegevoegde economische en maatschappelijke waarde in Vlaanderen. De visie In een geglobaliseerde economie speelt innovatie een essentiële rol in het vrijwaren en versterken van de competitiviteit van bedrijven. Innovatie biedt bovendien heel wat mogelijkheden om antwoorden te bieden aan belangrijke maatschappelijke en socio-economische uitdagingen. Het is de opdracht van IWT om innovatie te steunen en te stimuleren, om barrières tot innovatie in te perken. Samen met onze klanten willen we het verschil maken en investeren in de toekomst. Innovatie is een ruim begrip. Behalve onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten omvat het ook nieuwe benaderingen van arbeidsorganisatie, businessmodellen, marktonderzoek, enz. Om met de beschikbare middelen, maximale impact te realiseren richt IWT zijn steun op die innovatieactiviteiten die op korte of middenlange termijn een belangrijke socio-economische meerwaarde voor Vlaanderen kunnen meebrengen. Daarnaast staat bij de beoordeling van projectaanvragen ook steeds de gerealiseerde kennisopbouw, of -ontwikkeling en transfer centraal. Innovatie is in een internationale stroomversnelling geraakt, IWT wil de bedrijven en kenniscentra steunen bij het verkennen van deze nieuwe opportuniteiten voor innovatie in de internationale omgeving en wil bijdragen tot een aantrekkelijke innovatieregio Vlaanderen. Door de dagdagelijkse interactie met het innovatiegebeuren heeft het IWT in de afgelopen twintig jaar binnen de Vlaamse overheid een unieke expertise opgebouwd inzake de mechanismen van het beoordelen en selecteren van innovatieprojecten. IWT zal deze expertise verder versterken en verruimen zodat het zijn rol als partner voor innovatie optimaal kan blijven vervullen, ten dienste van zowel de bedrijfswereld, de kenniscentra, intermediairen enz. als ten dienste van al de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid die op een toekomstgerichte wijze innovatie in hun activiteiten integreren. 6

7 De taken Eén van de kernopdrachten van IWT is het verstrekken van financiële steun, in 2013 ca. 315 miljoen euro, voor innovatieprojecten. Zowel bedrijven, kennisinstellingen, individuele onderzoekers en allerlei andere innovatieve actoren kunnen participeren aan de steunprogramma s en instrumenten beheerd door IWT. Daarnaast is er de dienstverlening aan Vlaamse bedrijven en kenniscentra op het gebied van technologietranfer, partner search, voorbereiding van projecten in Europese programma s, enz. IWT heeft ook een belangrijke coördinatie-opdracht die doelt op een actieve netwerking van alle actoren in Vlaanderen die met innovatie bezig zijn en die de toegang van bedrijven tot de aanwezige kennis en expertise moet vergemakkelijken. Tenslotte heeft het IWT een belangrijke taak bij de voorbereiding en het beheer van innovatieinitiatieven van zijn voogdijminister en van de Vlaamse Regering. De waarden van het IWT Het spreekt voor zich dat IWT bij het uitvoeren van zijn opdrachten de waarden van de Vlaamse overheid hanteert. Tegelijkertijd voegen wij daar onze eigen accenten aan toe. Binnen het IWT gedragen wij ons klantgericht, staan wij open voor verbetering, vinden wij samenwerken belangrijk, zijn we vakbekwaam en integer en werken we efficiënt en resultaatgericht. Onze waarden worden als volgt ingevuld : Klantgericht : We begrijpen de klant en we baseren ons handelen daarop. We staan open voor feedback en we reageren volgens de noden van de klant. Verbeteren : We zijn overtuigd van het belang van verbeteren. We evalueren onze werking regelmatig en we nemen de nodige tijd om de verbeteringen door te voeren. Samenwerken : We gaan met elkaar en met onze klanten om in een sfeer van vertrouwen. We werken op een constructieve manier samen met respect voor ieders bijdrage. Vakbekwaam : We beschikken over een brede expertise en we bouwen die verder uit. Integer : We zijn integer. Onze procedures, beslissingen en handelingen zijn transparant en objectief. Efficiënt en Resultaatgericht : We vertrekken van duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden en we houden ons daaraan. We werken steeds met het finale doel voor ogen. 7

8 3. Onze strategische en operationele doelstellingen Strategische doelstellingen Rekeninghoudend met de hierboven vermelde missie en taken en met het beleidskader uitgetekend door de voogdijminister, focust het IWT zijn strategie langs de volgende vier strategische doelstellingen : SD1. Meer creatief en innoverend ondernemen : Het IWT onderhoudt en versterkt zijn instrumenten en activiteiten zodat innovatie door ondernemingen in Vlaanderen optimaal wordt gestimuleerd. SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen : Het IWT onderhoudt en versterkt zijn instrumenten en activiteiten zodat innovatie-initiatieven met belangrijke socioeconomische en maatschappelijke impact optimaal worden gestimuleerd. SD3. Internationaliseren van innovatie-initiatieven : Het IWT onderhoudt en versterkt zijn instrumenten en activiteiten zodat Vlaamse innovatie-initiatieven optimaal inspelen op internationale opportuniteiten. SD4. Een efficiënt, effectief en kwaliteitsvol IWT : Het IWT ontwikkelt zich verder tot een efficiënte, doelmatige en klantgerichte organisatie en draagt zo bij tot de realisatie van een slagkrachtige Vlaamse overheid. De vier strategische organisatiedoelstellingen vloeien rechtstreeks voort uit de beleidsdoelstellingen van de beleidsnota Wetenschappelijk onderzoek en innovatie ( ), met name : Meer creatief en innoverend ondernemen; Focussen op economische clusters, thematische speerpunten en grote projecten; Vlaanderen internationale speler; Meer gestroomlijnd en outputgedreven onderzoeksbeleid; Van idee tot economische valorisatie, marktresultaat en maatschappelijke impact; Meer kansen voor onderzoekstalent; Een top onderzoeksinfrastructuur; De strategische organisatiedoelstellingen zijn beschreven in de beheersovereenkomst Voor elk van deze strategische doelstellingen worden in de beheersovereenkomst een aantal operationele doelstellingen (in totaal 22) geformuleerd. Operationele doelstellingen De operationele doelstellingen zijn : SD 1. Meer creatief en innoverend ondernemen OD1.1: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen in Vlaanderen om bij te dragen tot hun innovaties, met bijzondere aandacht voor kmo s OD1.2: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s gericht op kennisdeling en samenwerking in innovatie 8

9 OD1.3: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s die bijdragen tot de ontwikkeling van de strategische kennisbasis OD1.4: Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s voor doctorandi en postdocs met een strategische/innovatieve focus OD1.5: Organiseren van een efficiënt samenwerkingsplatform om kennisdeling te versnellen OD1.6: Optimaliseren van het IWT-innovatie-instrumentarium ten behoeve van specifieke doelgroepen, in het bijzonder kmo s OD1.7: Versterken van samenwerking met de regionale innovatiecentra, de actoren van het economisch overheidsinstrumentarium, het agentschap Ondernemen en FIT, om tot een meer geïntegreerde benadering van de Vlaamse ondernemingen te komen SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD2.1: Kwaliteitsvol beheren 1 en verder verbeteren van de programma s die bijdragen tot de ontwikkeling van de kennisbasis voor innovatie met prioritair maatschappelijke finaliteit OD2.2: Verder uitbouwen van Innovatief aanbesteden bij de Vlaamse overheid OD2.3: Verruimen van bestaande instrumenten zodat ze beter inzetbaar worden voor innovatie met een belangrijke maatschappelijke impact OD2.4: Ontwikkelen en implementeren van een aanpak voor de uitbouw en ondersteuning van grote projecten gericht op innovatie als antwoord op socio-economische uitdagingen en rekeninghoudend met evoluties in de internationale omgeving SD3. Internationaliseren van innovatie-initiatieven OD3.1: Verder ontwikkelen en uitvoeren van een strategie inzake internationale samenwerking, met bijzondere aandacht voor deelname aan de initiatieven binnen de Europese Onderzoeks- en Innovatieruimte en de rol van IWT bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. OD3.2: Aanwenden en waar nodig aanpassen van IWT-subsidieprogramma s in functie van de strategie inzake internationale samenwerking. OD3.3: Optimaliseren van de IWT-dienstverlening in functie van de strategie inzake internationale samenwerking, in synergie met de andere betrokken overheidsorganisaties en de leden van het Vlaams Innovatienetwerk. SD 4. Een efficiënt, effectief en kwaliteitsvol IWT OD4.1: Verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van verbetertrajecten gebaseerd op een regelmatige evaluatie van de organisatiebeheersing volgens de IAVA standaarden. Alle organisatiethema s komen hierbij aan bod. OD4.2: Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan om meetbare efficiëntie- en kwaliteitswinsten te realiseren, onder meer door rationalisatie van management ondersteunende diensten en versterking van de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein EWI en met overige organisaties van de Vlaamse overheid. 1 inclusief verder opbouwen van de kennis bij IWT inzake sociale en maatschappelijke innovatie. 9

10 OD4.3: Het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk houden, en bij voorkeur verlagen, ten opzichte van het reëel aantal VTE op het moment van het ingaan van het Vlaams regeerakkoord Uitbreiding van het reële aantal VTE is enkel mogelijk na een goedkeuring door de Vlaamse Regering. OD4.4: Bijdragen tot generieke overheidsdoelstellingen inzake gelijke kansenbeleid, diversiteit, armoedebestrijding en duurzaamheid. OD4.5: Uitbouwen van een monitoringsysteem om de aanwending en de effecten van de innovatie-instrumenten beter op te volgen. OD4.6: Vereenvoudigen van de procedures, met inbegrip van elektronische projectopvolging om de administratieve lasten te beperken en de klantgerichtheid en efficiëntie te verhogen en de doorlooptijd van de aanvragen te beperken. OD4.7: Versterken van de externe communicatie zodat de rol van IWT in het Vlaamse innovatiegebeuren beter bekend wordt en het bereik van de diverse doelgroepen verbetert. OD4.8: Versterken van de financiële planning en opvolging zodat nauwkeurige ramingen van de benodigde middelen kunnen gemaakt worden en tijdig de nodige bijsturingen kunnen worden voorzien. De concrete operationele uitwerking van deze doelstellingen gebeurt via het jaarlijks ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan beschrijft in detail de activiteiten, interne projecten en de ingezette middelen. Telkens wordt ook de verwachtte output of resultaten aangegeven en de bijdrage of relatie tot de prestatie- en monitoring-indicatoren van de beheersovereenkomst. Performantie-indicatoren De realisatie van de strategische en operationele organisatiedoelstellingen wordt gevolgd aan de hand van indicatoren. In bijlage aan de beheersovereenkomst wordt voor de hierna vermelde indicatoren de preciese definiëring van de indicator, hoe die wordt berekend/bepaald, of hij beschikbaar is en voor de beschikbare indicatoren de waarden van de afgelopen drie jaar opgenomen. Voor de nu nog niet beschikbare indicatoren is een traject opgemaakt om de opvolging ervan mogelijk te maken. De indicatoren worden ingedeeld in twee categorieën : prestatie-indicatoren die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de werking van IWT en waar IWT, in belangrijke mate invloed kan op hebben; monitoring-indicatoren die nodig zijn om een beeld te vormen van evoluties in de omgeving van IWT maar waar tal van andere factoren invloed op hebben. Prestatie-indicatoren : P.1 Algemene klantentevredenheid P.2 Algemene tevredenheid personeel P.3 Tijdigheid van uitvoering IWT-kernprocessen; P.4 Interne beheerskost P.5 Omvang personeelsbestand 10

11 P.6 Externe administratieve last P.7 IWT-bereik P.8 Status acties P.9 Internationale component van IWT P.10 Projecten die aansluiten bij een socio-economische beleidsprioriteit P.11 Diversiteit Monitoring-indicatoren : M.1 Projecten met substantiële samenwerking M.2 Belang van specifieke doelgroepen M.3 Succesratio van IWT-projecten M.4 Gemiddelde steunkans M.5 Herzieningen en klachten 11

12 4. Prioriteiten en planning 2013 A.1. Recurrente programma s en activiteiten Voor de recurrente programma s en activiteiten gericht op het steunen van innovatie beschrijft het jaarlijks ondernemingsplan het overzicht van de ingezette middelen, de planning van de oproepen en de relaties met de doelstellingen en met de prestatie- en monitoring indicatoren (zie luik 5A ). De focus ligt hier op het efficiënt en kwaliteitsvol beheer van de programma s met als doel socioeconomische impact te realiseren. Uit het overzicht van IWT-instrumenten en de relatie met de prestatie- en monitoring indicatoren spreekt het generieke karakter van de samenstelling van de set van indicatoren. Naar de klanten van IWT toe zal, rekening houdend met de doelstellingen van de steuninstrumenten, in de komende jaren de nadruk worden gelegd op : Verhogen van de klantentevredenheid Verruimen van het bereik van IWT bij de diverse doelgroepen Verzekeren van tijdige uitvoering van IWT-kernprocessen Verminderen van de externe administratieve last De overige, meer beleidsmatige prioriteiten zullen hun weerslag vinden in de indicatoren die aangeven in welke mate de door IWT gesteunde projecten aansluiten bij socio-economische beleidsprioriteiten, de verdere internationalisering van de gesteunde projecten en de gerealiseerde samenwerkingsverbanden in het innovatiegebeuren. Om na te gaan in welke mate de IWT-instrumenten de impact realiseren die ze beogen, wordt zowel een continue monitoring van de resultaten als een periodieke doorlichting uitgevoerd. De resultaten van deze monitoring en doorlichtingen worden telkens waar opportuun, vertaald naar bijsturingen in de programma s. In 2013 zijn 3 impactanalyses gepland die voorzien zijn in de beheersovereenkomst : effectmetingen van het TBM-programma (toegepast biomedisch onderzoek met maatschappelijke finaliteit), van de strategische doctoraatsbeurzen en van de competentiepolen en lichte structuren. De opstart van deze studies zal in functie van de beperkte beschikbare menskracht in de cel Monitoring & Analyse worden uitgevoerd. Verder zijn er nog de meer conceptuele studies : spill over effecten van samenwerking in O&O&Iprojecten en een eerste analyse van de input en het programmaconcept van de VIS-trajecten. De VIN-analyse (bereik van de doelgroep door de innovatie-actoren) wordt verder afgewerkt en aangevuld in 2013; idem voor de portfolio analyse voor bedrijfssteun (ook nuttig als eerste analyse van de instroom onder het nieuwe kader). A.2. Nieuwe initiatieven van de Vlaamse Regering Naast de recurrente programma s en activiteiten in beheer van IWT, neemt de Vlaamse Regering op voorstel van de voogdijminister bevoegd voor innovatie regelmatig een aantal nieuwe innovatieinitiatieven. IWT wordt bij de voorbereiding en uitvoering hiervan betrokken. De manier en mate van 12

13 betrokkenheid kan variëren. De belangrijkste recente initiatieven van de Vlaamse Regering waarvoor IWT in 2013 voor de implementatie zal instaan zijn de volgende : Proeftuin Zorg (8 mio euro) : De Proeftuin voor Zorg werd midden 2012 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De aanvragen voor platformen en projecten zijn begin 2013 ingediend bij IWT. Gelet op het belang en de omvang van dit initiatief werd voor deze actie een specifieke projectfiche in het ondernemingsplan opgemaakt (cfr. fiche B4). TGO transformationeel geneeskundig onderzoek (10 mio euro) : de eind 2012 ingediende projectvoorstellen doorlopen momenteel het evaluatieproces, beslissing door raad van bestuur is voorzien in april Projectwerking Lichte structuren (40 mio euro) : Tot nu toe werden 9 lichte structuren of open innovatieplatformen door de Vlaamse Regering erkend. Vanaf 2013 is een apart budget in beheer van IWT voorzien voor de projectwerking van de lichte structuren. De projectaanvragen worden gedurende het gehele jaar (liefst gegroepeerd) bij IWT ingediend door de lichte structuren. Na evaluatie door externe deskundigen beslist de raad van bestuur van IWT over de toekenning van de steun. Deze aanpak wordt verder geoptimaliseerd in de loop van 2013 zoals beschreven in fiche B van het ondernemingsplan. Erkenning van lichte structuren : verwacht wordt dat IWT ook dit jaar een aantal aanvragen tot erkenning van lichte structuren zal dienen te evalueren. Over de beschikbare middelen en het aantal dossiers is momenteel geen duidelijkheid. IWT staat in voor de doorlichting van de aanvragen. De Vlaamse Regering beslist over de uiteindelijke erkenning. MIP, milieu innovatie platform (6,6 mio euro): eind 2012 besliste de Vlaamse Regering over de verdere ondersteuning van MIP. IWT dient in 2013 een oproep te organiseren om de organisatie te selecteren die zal instaan voor het beheer van het MIP. Bevorderen van het innovatievermogen van kmo s (1,53 mio euro) : eind 2012 keurde de Vlaamse Regering een nieuw initiatief goed dat als doel heeft het innovatievermogen en de absorptiecapaciteit van kmo s te versterken. De implementatie van dit project is in handen van Flanders DC en de innovatiecentra in samenwerking met de relevante werkgeversorganisaties. Aan IWT werd de opdracht gegeven om een oproep te lanceren om de participatie van de werkgeversorganisaties te organiseren. Creatieve Industrie (500 keuro) : Ook eind 2012 keurde de Vlaamse Regering de opstart goed van het CICI-programma (call voor Innovatie en creatieve industrie). Bedoeling is projecten te ontwikkelen in innovatieve samenwerking tussen creatoren (kunstenaars/ creatieve industrie) en kennisinstellingen en bedrijven of organisaties. IWT zal samen met Flanders DC instaan voor de implementatie van het programma. Voor IWT ligt de focus op de doorlichting van de voorstellen. Naast de hierboven vermelde acties zijn er ook nog een aantal lopende initiatieven (proeftuin Elektrisch voertuig, generaties-projecten, CMI, i-cleantech, ) waarvoor IWT instaat voor de inhoudelijke en administratief financiële opvolging, maar die geen aanleiding geven tot specifieke opdrachten voor In de loop van 2013 zullen er ongetwijfeld opnieuw een aantal nieuwe opdrachten aan IWT worden gericht die hier nog niet konden worden opgenomen omdat de betreffende voorbereidingen nog niet ver genoeg gevorderd zijn. 13

14 B. Specifieke initiatieven 2013 zake innovatie Voor elk van de specifieke initiatieven inzake innovatie (gericht op evaluatie, verbetering, vernieuwing of uitbreiding van de activiteiten en instrumenten van IWT) werd een fiche opgemaakt waarin een omschrijving van het initiatief, een stappenplan, te verwachten resultaten en de relatie met de prestatie- en monitoringindicatoren van de beheersovereenkomst opgenomen, naast de ingezette middelen en de doelstellingen (zie luik 5B). Deze specifieke initiatieven geven invulling aan de doelstellingen van de beheersovereenkomst en sluiten volledig aan bij de prioritaire initiatieven vermeld in de beleidsbrief voor 2013 van voogdijminister Lieten. De belangrijkste specifieke initiatieven in 2013 zijn : B1 Uitrol van de nieuwe aanpak IWT-bedrijfssteun B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun B3 Impact van de maatschappelijke thema s op IWT B4 Implementatie proeftuin zorg B5 Innovatief aanbesteden : vernieuwing van de aanpak B6 Optimalisatie projectwerking lichte structuren B7 Versterken Vlaamse deelname aan Europese netwerken Deze projecten worden in hoofdstuk 5B verder toegelicht via aparte projectfiches C. Jaarlijkse actieplannen organisatie en beheer Ook de invulling van de strategische doelstelling Een efficiënt, effectief en kwaliteitsvol IWT gebeurt enerzijds door specifieke initiatieven die in deel 5D worden beschreven en anderzijds door de uitvoering van jaarlijkse actieplannen gericht op organisatiebeheersing, interne communicatie, klantentevredenheid, ICT, HRM en Begroting. Deze actieplannen en de specifieke initiatieven geven invulling aan de operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst en zijn gericht op : - verhogen van de maturiteit van de organisatie (interne controle - IAVA) - het bevorderen van de betrokkenheid en de tevredenheid van de medewerkers - het beperken van de beheerskost - het beperken van de externe administratieve last - het verbeteren van de bekendheid van het IWT - bijdrage tot de overheidsdoelstellingen inzake diversiteit Deze acties worden meer in detail omschreven in hoofdstuk 5C. 14

15 D. Specifieke initiatieven 2013 inzake organisatieontwikkeling Ook voor elk van de specifieke initiatieven inzake organisatieontwikkeling werd een fiche opgemaakt waarin een omschrijving van het initiatief, een stappenplan, te verwachten resultaten en de relatie met de prestatie- en monitoring indicatoren van de beheersovereenkomst opgenomen, naast de ingezette middelen en relatie tot de doelstellingen (zie luik 5D) wordt het jaar waarin we vooral de klemtoon leggen op de verdere uitwerking en invoering van de verbetervoorstellen die we in 2012 hebben verzameld. Bovendien willen we die verbeteracties kaderen in een ruimere oefening waarbij we onze visie op welk soort organisatie het IWT wil en kan zijn, actualiseren. Daarenboven willen we in 2013 extra aandacht en middelen besteden aan de manier waarop we onze beleids- en onze beheersinformatie beheren zodat we onze rol op het vlak van beleidsondersteuning beter kunnen invullen (zie projecten D2a, D2b en D2c). De belangrijkste specifieke initiatieven in 2013 zijn : D1 Optimalisatie van de interne organisatie van het IWT D2a Geïntegreerd beheers- en beleidsmonitoringsysteem D2b Beleidsinformatie : functionele analyse D2c Stroomlijnen van het beantwoorden van parlementaire en soortgelijke vragen D3 Verbeteren van de werkomgeving D4 Opmaak strategisch plan externe communicatie D5 Optimalisatie van de ondersteunende diensten en functies D6 Verdere ontwikkeling van e-opvolging Deze projecten worden in hoofdstuk 5D verder toegelicht via aparte projectfiches 15

16 5. Projectfiches en Actieplannen 5A. Beheer van de IWT-instrumenten voor innovatie 16

17 Kruistabel IWT-instrumenten vs. doelstellingen beheersovereenkomst en inzet van middelen Steun aan Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten uit het bedrijfsleven Steun aan O&Ohaalbaarheidstudies Steun aan KMOhaalbaarheidstudies en - Innovatieprojecten Strategische doelstelling Operationele doelstellingen Indicatieve steunmiddelen in 2013 in euro SD.1 OD1.1, OD2.3, OD SD.1 SD.1 OD1.1, OD3.2 OD1.1, OD2.3, OD Steun aan IBBT-ICON SD.1 OD1.1 Cfr. O&O Steun aan SIM-ICON SD.1 OD1.1 Cfr. O&O Steun aan MIP-ICON SD.1 OD1.1 Cfr O&O Steun aan VIS-Trajecten SD.1 OD1.2, OD2.3, OD Steun aan VIS SD.1, SD.2 OD1.2, OD2.4, OD2.3 Haalbaarheidsstudies Cfr. VIS Steun aan Lichte Structuren SD.1, SD.2 OD1.2, OD2.4, OD Steun aan innovatiecentra SD.1 OD1.3, OD1.7 Cfr 2010 Steun aan projecten van SD.1 OD1.2, OD2.3, OD hogescholen (TETRA-fonds) Steun aan LandbouwOnderzoek SD.1 OD1.2 (LO- landbouwtrajecten) Steun aan Strategisch SD.1 OD1.3, OD3.2 BasisOnderzoek met economische finaliteit (SBO/E) Steun aan Strategisch BasisOnderzoek met maatschappelijke finaliteit (SBO/M) SD.2 OD2.1, OD3.2 Steun aan Toegepast SD.2 OD2.1 Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit (TBM) Steun aan ERA-netten en SD.3 OD3.2 andere EU initiatieven via art. 185 en art.187 en EUREKA (Doctorale) Baekelandmandaten Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek SD.1 OD1.4 SD.1 OD Cfr. SBO Ingebed in overige lijnen Innovatiemandaten SD.1 OD Innovatief aanbesteden SD.2 OD Bevordering van SD.3 OD3.3 innovatiepartnering en Europese middelen technologietransfer (Enterprise Europe Network) Aanmoediging van deelname SD.3 OD3.3 aan Europese en internationale onderzoeksprogramma's (VCP) Steun aan e-media projecten Acties op initiatief van de Vlaamse Regering 17

18 P.1 Klantentevredenheid P.2 Personeeltevredenheid P.3 Tijdigheid kernprocessen P.4 Interne beheerskost P.5 Personeelsomvang P.6 Administratieve last P.7 IWT-bereik P.8. Status P.9 Internationale component P.10 Socio-econ. beleidsprioriteite n P.11 Diversiteit M.1 Samenwerking M.2 Specifieke doelgroepen* M.3 Succesratio M.4 Gemiddelde steunkans M.5 Herziening / klachten Kalender voor impactmetingen Kruistabel IWT-instrumenten en indicatoren Steun aan Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten uit het bedrijfsleven X X X X X X X X X X X X X Steun aan O&O-haalbaarheidstudies X X X X X X X X X X X X Steun aan KMO-haalbaarheidstudies en - Innovatieprojecten X X X X X X X X X X X X X Steun aan IBBT-ICON X X X X X X X X X X X X Steun aan SIM-ICON X X X X X X X X X X X X Steun aan MIP-ICON X X X X X X X X X X X X Steun aan VIS-Trajecten X X X X X X X X X X X X Steun aan innovatiecentra X X X X Steun aan VIS Haalbaarheidsstudies X X X X X X X X X X X X X Steun aan competentiepolen X X X X X X X X X X X X X Steun aan projecten van hogescholen (TETRAfonds) X X X X X X X X X X X X Steun aan LandbouwOnderzoek (LO) X X X X X X X X X X X X Steun aan Strategisch BasisOnderzoek met economische finaliteit (SBO/E) Steun aan Strategisch BasisOnderzoek met maatschappelijke finaliteit (SBO/M) Steun aan Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit (TBM) Steun aan ERA-netten en andere EU initiatieven via art. 185 en art.187 en EUREKA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Doctorale) Baekeland-mandaten X X X X X X X X X X X X Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek X X X X X X X X X X X X

19 (Postdoctorale) Innovatiemandaten X X X X X X X X X X X X Innovatief aanbesteden X X X X X X X Bevordering van innovatiepartnering en technologietransfer (Enterprise Europe Network) Aanmoediging van deelname aan Europese en internationale onderzoeksprogramma's (VCP) X X X X X X X X X X X X X 19

20 Timing oproepen 2013 Oproepen met een continu karakter jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec SB - T1 2e termijn RVB RVB SBO TBM Tetra LA-trajecten 1e ronde RVB 2e ronde RVB RVB RVB RVB Baekeland/IM RVB VIS-Trajecten RVB RVB VIS-Haalb nog te bepalen O&Ogegroepeerde Haalb RVB TGO RVB indiening colleges experts lancering evaluatie adviseurs, voor stadia waarbij geen externe deskundigen instructies commissie

21 5B. Specifieke initiatieven 2013 inzake innovatie 21

22 B1 Uitrol van de nieuwe aanpak IWT-bedrijfssteun Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen SD.1 : Meer creatief en innoverend ondernemen OD1.1 : Kwaliteitsvol beheer en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen OD1.6 :Optimaliseren van het IWT-instrumentarium, t.b.v. specifieke doelgroepen, i.h.b. kmo s Leo Van de Loock Filip Van Isacker en Luc de Buyser/Ria Bruynseels (VIS) - te bepalen in het meer gedetailleerd stappenplan; de interne inspanning zal echter aanzienlijk zijn, met het zwaartepunt in het 1 e halfjaar - hoofdzakelijk interne menskracht; event. communicatiebudgetten en budgetten voor ontwikkeling tools (te begroten in de resp. plannen) B2 (opvolging) en B7 (internationalisatie) gezien de breedte over de organisatie, met vrijwel alle D-projecten Link met andere projecten/impact Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - IWT-bedrijfssteun optimaliseren via doelgroepgerichte aanpak zoals uitgewerkt volgens de principes die vastgelegd zijn in het project B en B2 2012; deze actie omvat de volledige uitrol van de aanpak goedgekeurd in 2012 (cfr. mededeling aan de VR dd. 30/11/2012) - de verwachte voordelen zijn : * aanpassing aan de wijzigende externe omstandigheden; * zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden van de verschillende bedrijfsdoelgroepen; * efficiënte en effectieve inzet van de IWT-middelen, zowel de steun- als de werkingsbudgetten. Kritische Succes Factoren - goede aansluiting met het beleid van de voogdijminister en de Vlaamse regering - opnemen van de geboden mogelijkheden door het Vlaamse bedrijfsleven Geplande acties en globale timing De verdere uitrol zal in een gedetailleerd stappenplan worden vastgelegd begin De volgende punten komen daarin aan bod : 1. verdere interne afstemming met als doel een zo klaar mogelijke boodschap naar buiten te brengen en oplijning van de interne processen op de nieuwe aanpak (met inbegrip van de invoering van de resultaten van de LEAN-analyse uitgevoerd in 2012). 2. omstandige externe communicatie, zowel naar de bedrijven toe als naar de intermediairen die bedrijven sensibiliseren/begeleiden. Items die daarbij bekeken worden omvatten : handleidingen etc., de website, mondelinge briefings en toelichtingen, gerichte en gediversifieerde benadering van (potentiële) aanvragers. 3. aanpassing/ontwikkeling van de ondersteunende tools. 4. doelgerichte behandeling van de aanvragen met de aangepaste principes, met terugkoppeling naar de communicatie en de processen. 5. uitwerken van de behandeling van innovatievolgers, o.a. via de optimalisatie van de VISprojecten. 6. inpassing van de aspecten van internationalisatie (cfr. B8). 7. opvolging en rapportering van de impact op de prestatie-indicatoren. Op te volgen realisaties in consistente uitrol van de vernieuwde aanpak - evolutie van de vraag naar bedrijfssteun, binnen de verschillende doelgroepen - goedgekeurd voorstel voor innovatievolgers 22

23 B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun Strategische doelstelling SD.1 : Meer creatief en innoverend ondernemen Operationele doelstelling OD1.1 : Kwaliteitsvol beheer en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen OD1.6 :Optimaliseren van het IWT-instrumentarium, t.b.v. specifieke doelgroepen, i.h.b. kmo s Sponsor Leo Van de Loock Projectmanager Filip Van Isacker en Luc de Buyser Middelen - te bepalen in het meer gedetailleerd stappenplan; de interne inspanning zal echter aanzienlijk zijn, met het zwaartepunt in het 2 e halfjaar - hoofdzakelijk interne menskracht, eventueel externe ondersteuning van de procesanalyse Link met andere B1 (nieuwe aanpak bedrijfssteun) projecten/impact gezien de breedte over de organisatie, met vrijwel alle D-projecten Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - de optimalisatie van de (toekenning van) IWT-bedrijfssteun, zoals uitgewerkt in 2012 en verder uit te rollen in 2013 (zie fiche B1), heeft ook een impact op de opvolging tijdens de uitvoering van de projecten; deze fase moet maximaal in lijn gebracht worden met de uitgangspunten en procedures daar vastgelegd - de verwachte voordelen liggen in het verlengde van de streefdoelen van de vernieuwde aanpak : * zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden van de verschillende bedrijfsdoelgroepen; * efficiënte en effectieve inzet van de IWT-middelen, zowel de steun- als de werkingsbudgetten. Kritische Succes Factoren - naadloze aansluiting met de vernieuwde aanpak van IWT-bedrijfssteun - opnemen van de geboden mogelijkheden door het Vlaamse bedrijfsleven Geplande acties en globale timing De verdere uitrol zal in een gedetailleerd stappenplan worden vastgelegd begin De volgende punten komen daarin aan bod : 1. analyse van de noden/verwachtingen van de stakeholders (begunstigden, IWT en beleid) en aanpassing van de processen aan de principes van de IWT-bedrijfssteun 2. interne afstemming/oplijning van de interne processen op de nieuwe aanpak 3. aanpassing/ontwikkeling van de ondersteunende tools 4. omstandige externe communicatie, zowel naar de bedrijven toe als naar de intermediairen die bedrijven sensibiliseren/begeleiden 5. uitrol en terugkoppeling voor verdere ontwikkeling Op te volgen realisaties in consistente uitrol van de vernieuwde aanpak 23

24 B3 Impact van de maatschappelijke thema s op IWT Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen Link met andere projecten/impact SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD2.1: Kwaliteitsvol beheren 2 en verder verbeteren van de programma s die bijdragen tot de ontwikkeling van de kennisbasis voor innovatie met prioritair maatschappelijke finaliteit OD2.3: Verruimen van bestaande instrumenten zodat ze beter inzetbaar worden voor innovatie met een belangrijke maatschappelijke impact Tania De Roeck/Maarten Sileghem Michele Oleo en Kathleen Goris, Inge Arents, Carine Lucas, Paul Schreurs 1,5 mm sluit aan bij implementatiefase van ondernemingsplan projecten 2012: B6 Herdefiniering DTO, 10 Social profit organisaties in IWT programma s en B11 SBO maatschappelijke finaliteit Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - uitwerken van de bijsturing van SBO-maatschappelijk op basis van de effectenmeting uitgevoerd door Technopolis, opgeleverd in 2012, implementatie van beslissingen Vlaamse Regering rond sociale innovatie (oproep EWI, soc. Innovatiefabriek, Flanders Synergy projecten) en implementatie van de resultaten van de IWT projecten rond DO en social profit organisaties in IWT - de implementatie van al deze zaken inbedden in een globaal leertraject rond sociale en maatschappelijke innovatie, met bijzondere aandacht voor evaluatie van maatschappelijke impact; - mogelijke hiaten in de IWT steuninstrumenten ontdekken, zowel wat betreft steun voor kennisontwikkeling als steun voor diffusie en valorisatie : gezien de groeiende aandacht voor maatschappelijke innovatie is het nodig en nuttig over dergelijke analyse te beschikken om te kunnen anticiperen op toekomstig beleid; - de verwacht voordelen zijn : * verder uitbouwen van expertise terzake * het IWT kan keuzes maken indien verbreding van het programma-aanbod aan de orde is * een onderbouwd antwoord op eventuele toekomstige noden en vragen vanuit de regering. Kritische Succes Factoren - beschikbare capaciteit om te investeren in de toekomst - interne expertise Geplande acties en globale timing - leertraject : start vanaf januari - SBO-maatschappelijk : start uitwerken van aanpak in januari, afstemming klankbordgroep voorjaar, krijtlijnen voor bijsturing voorleggen aan RVB in sept. - maart-september 2013 : * nagaan of naast de bestaande en op te starten IWT instrumenten en initiatieven van de VR ter bevordering van maatschappelijke innovatie (SBO-M, Proeftuin zorg, Sociale innovatiefabriek ) het nuttig en nodig is om ook andere IWT programma s te verruimen tot een andere finaliteit of doelgroep (SB, VIS, TETRA ) * identificeren van de obstakels (wetgevend kader, inhoudelijk, financieel) om tot operationalisering te komen Op te volgen realisaties in aanpassing SBO-maatschappelijk - analyse 2 inclusief verder opbouwen van de kennis bij IWT inzake sociale en maatschappelijke innovatie. 24

25 B4 : Implementatie opstart proeftuin zorg Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen Link met andere projecten/impact Indicatoren uit Beheersovereenkomst : SD1 Meer creatief en innoverend ondernemen SD2 Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD1.1 Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s voor directe financiële steun aan ondernemingen in Vlaanderen om bij te dragen tot hun innovaties, met bijzondere aandacht voor kmo s OD2.4 Ontwikkelen en implementeren van een aanpak voor de uitbouw en ondersteuning van grote projecten gericht op innovatie als antwoord op socio-economische uitdagingen en rekeninghoudend met evoluties in de internationale omgeving Maarten Sileghem Patricia Menten en Alain Thielemans 6 mm analyse van de mogelijkheden voor social profit organisaties in IWT steuninstrumenten (B3) P7 IWT-bereik P10 Socio-economische beleidsprioriteiten M1 samenwerking Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - op 20 juli 2012 besliste de Vlaamse Regering om een proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen op te zetten. Aan IWT werd de opdracht gegeven om in een eerste fase (in 2012) twee oproepen in het kader van deze proeftuin te lanceren. De eerste oproep betreft een oproep voor voorstellen voor proeftuinplatformen en bijhorende projecten. De tweede oproep richt zich tot kennisinstellingen met een ruime expertise op vlak van zorgprocessen, onderzoeksmethodologieën, vergrijzing en zorgeconomie, en heeft als doel om een wetenschappelijk consortium te selecteren dat zal instaan voor de wetenschappelijke begeleiding van de via oproep 1 gesteunde proeftuinplatformen - verder werd aan IWT ook de opdracht gegeven om in een tweede fase (wellicht 2013) een bijkomende oproep naar proeftuinprojecten te lanceren - de concrete doelstellingen van het project Implementatie opstart proeftuin zorg zijn: * evalueren van de voorstellen in de twee eerste oproepen van de proeftuin en het verstrekken van advies aan de Vlaamse Regering m.b.t. de selectie van de proeftuinplatformen en het nemen van een beslissing m.b.t. de selectie van de projecten (inclusief project kennisopbouw) * opstellen van een overeenkomst voor de gesteunde platformen en projecten en het opvolgen van deze platformen en projecten * lanceren van een bijkomende oproep naar proeftuinprojecten - de verwachte voordelen zijn gekoppeld aan de doelstelling van de proeftuin : stimuleren van innovatie in de ouderenzorg met als resultaten verhogen van de kwaliteit van ouderenzorg, verbreden van het zorgaanbod,betaalbaar houden van de ouderenzorg, geven van een boost aan de non-profit zorgactoren met potentiële spill-overs naar andere programma s en kanalen, zowel binnen als buiten IWT en geven van een boost aan Vlaamse bedrijven, actief in de zorgsector Kritische Succes Factoren - voldoende capaciteit bij IWT voor de coördinatie, het beheer, de evaluatie en de opvolging van de proeftuinplatformen en projecten - constructieve samenwerking tussen IWT en iminds (dat de programme office van de proeftuin uitvoert) in het kader van de opvolging van de proeftuinplatformen en projecten - constructieve samenwerking met innovatie-adviseurs zorg en het impulsloket van Flanders Care Geplande acties en globale timing - nemen van een beslissing inzake de ontvankelijkheid van de ingediende voorstellen in het kader van de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen (door directiecomité IWT) en communiceren van 25

26 deze beslissing naar de aanvragers medio januari evalueren van de ingediende platform- en projectvoorstellen, inclusief de voorstellen voor het project kennisopbouw, met behulp van een college van externe deskundigen eind maart formuleren van een advies door de RvB van IWT aan de Vlaamse Regering met betrekking tot de selectie van de platformvoorstellen en nemen van een beslissing met betrekking tot de selectie van de projectvoorstellen en de selectie van het project kennisopbouw eind april communiceren van de beslissing van de Vlaamse Regering (m.b.t. de platformen) en de RvB van IWT (m.b.t. de projecten) naar de aanvragers van de ontvankelijke voorstellen eind juli uitwerken en versturen van de Projectspecifieke voorwaarden van de IWT-overeenkomst voor de gesteunde platform- en projectvoorstellen (inclusief project kennisopbouw) eind september lanceren van de tweede oproep voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen eind 2013 Op te volgen realisaties in advies over de platformen en goedkeuring van de projecten 26

27 B5 Innovatief Aanbesteden : vernieuwing van de aanpak Strategische doelstelling SD2. Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen Operationele doelstelling OD2.2 Verder uitbouwen van innovatief aanbesteden bij de Vlaamse overheid Sponsor Veerle Lories Projectmanager Christophe Veys Middelen Werkingsmiddelen kenniscentrum innovatief aanbesteden Link met andere projecten/impact Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - bij het innovatief aanbesteden koopt de overheid innovatieve oplossingen: *voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen (mobiliteit, energie, vergrijzing, klimaat, ) *om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren - op basis van de doelstellingen uit de beleidsbrief innovatie en het NIB en ViA, samen met de elementen uit de analyse van de activiteiten in zijn er de volgende krachtlijnen: 1. vernieuwing van het huidige Innovatief Aanbesteden met een verruimde aanpak. 2. verbreding van Innovatief Aanbesteden met versterkte netwerkuitbouw 3. projectwerking: verdere uitrol van de reeds opgestarte en goedgekeurde projecten 4. Europese samenwerking en deelname aan Europees gesubsidieerde IA-projecten 5. monitoring Innovatief Aanbesteden in Vlaanderen en Europa Kritische Succes Factoren - een goede definitie van socio-economische valorisatie Geplande acties en globale timing 1/ strategieoefening met Werkgroep van de Raad van Bestuur met als doel het vernieuwen van het vraaggedreven instrument Innovatief Aanbesteden op korte en langere termijn (start in Q1) 2/ Actieplan : verlenging van het Actieplan met een verruiming en efficiëntere aanpak met een méér laagdrempelige aanpak: actie 1: goedkeuring Actieplan Vlaamse Regering (Q1 2013) actie 2: verdere uitrol van de reeds opgestarte en goedgekeurde projecten IA actie 3: meer vertrouwen en rechtszekerheid garanderen door een stevige juridische onderbouw van het IA-proces aan te bieden. o goedkeuring van de aanpak en het IA-proces door Inspectie van Financiën (Q1 2013) o nauwere samenwerking met de Afdeling Overheidsopdrachten van het beleidsdomein Bestuurzaken en DAR, in het bijzonder met betrekking tot duurzame overheidsopdrachten (Q1 2013) actie 4: sensibilisering van aankopers rond Innovatief Aanbesteden en uitwerken van een netwerk van aankopers o deelname aan de Task Force duurzaam aanbesteden (afd. Overheidsopdrachten) (Q2 2013) o deelname aan het Vlaams Samenwerkingforum Overheidsopdrachten (Q2 2013) actie 5: mandaat voor het opstarten van nieuwe projecten met aangepaste middelen o aangepast kader: onderscheid projecten met een hoog- en laag R&D-gehalte (zie bijlage) o aangepast goedkeuringsprocedure o aanvraag werkingsmiddelen o focus op een 4 à 5-tal projecten per jaar, met bijzonder aandacht voor projecten die aansluiten bij de proeftuinen (Zorg, Elektrisch voertuig,..) actie 6: evalueren van de haalbaarheid van een tool voor het spotten van innovatieve aanbestedingstrajecten, met als doel te monitoren dat een bepaald percentage van de aanbestedingsbudgetten gericht besteed wordt aan het aankopen van innovatieve oplossingen Op te volgen realisaties in

28 - goedgekeurd actieplan goedgekeurd voorstel RvB voor vernieuwde aanpak van Innovatief Aanbesteden - precommerciële trajecten gerealiseerd volgens planning 28

29 B6 Optimalisatie projectwerking Lichte Structuren Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager Middelen Link met andere projecten/impact SD1 Meer creatief en innoverend ondernemen OD1.1 Samenwerking stimuleren OD1.2 Kwaliteitsvol beheren en verder verbeteren van de programma s gericht op kennisdeling en samenwerking in innovatie Tania De Roeck Corien Struijck 40 dagen (30 dagen CS, 10 dagen andere procescoördinatoren) SD2 Innovatie als antwoord op maatschappelijke uitdagingen OD2.4 Ontwikkelen en implementeren van een aanpak voor de uitbouw en ondersteuning van grote projecten gericht op innovatie als antwoord op socio-economische uitdagingen en rekeninghoudend met evoluties in de internationale omgeving Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - hoofddoelstelling van dit project is het verder uitwerken van de IWT processen rond de projectwerking van de lichte structuren: 1. criteria en aanvraagtemplates voor de diverse projecttypes, interne afspraken, richtlijnen voor college en externe deskundigen structureren en eenvoudig beschikbaar stellen aan de adviseurs (ECM) 2. scherpstellen van specifieke projecttypes. 3. publicatie van de extern relevante documenten op de IWT website - verwacht voordeel: efficiënte en effectieve evaluatie en opvolging van projecten van de LS ; meer duidelijkheid en houvast voor de adviseurs die projecten behandelen en voor de LS-adviseurs betere communicatie naar LS over de verwachte input (bijv. inhoud aanvraag) als ook de procedures betere communicatie naar deskundigen o.a. over de interpretatie van de evaluatiecriteria ondersteunt de doelstelling naar gelijke behandeling en evaluatie van projecten door het IWT Kritische Succes Factoren - voldoende beschikbare tijd van alle betrokkenen om proces uit te werken - erkenning van beslissingen/uitgewerkte processen door het kabinet en de RVB van IWT Geplande acties en globale timing - jan/feb : beschrijving criteria projecttypes VIS (CO, TIS, studies), O&O (coöperatief), SBO, TWIN en ICON informatie externe deskundigen afgerond begin feb. template VIS afgewerkt - maart/april: templates aanvragen afgerond in maart ECM op punt en beschikbaar in proceswerkplek + infosessie intern website afgewerkt Op te volgen realisaties in beschikbare handleidingen en templates - verbeterde communicatie en samenwerking naar lichte structuren toe 29

30 B7 Versterken Vlaamse deelname aan Europese netwerken Strategische doelstelling Operationele doelstelling Sponsor Projectmanager SD3 Internationaliseren van Vlaamse innovatie-initiatieven OD3.1 (A) Verder ontwikkelen en uitvoeren van een strategie inzake internationale samenwerking, met bijzondere aandacht voor deelname binnen ERA OD3.2 (B) Aanwenden en waar nodig aanpassen IWTsubsidieprogramma s Maarten Sileghem Elsie De Clercq, Alain Deleener Middelen 2 mm Link met andere Sensibiliseren deelname Europese programma s projecten/impact Te realiseren doelstelling(en) verwacht voordeel - de visietekst internationale samenwerking IWT van september 2011 voorziet een versterking van de inzet van IWT steunprogramma s in Europese netwerken met een aanpassing van een aantal modaliteiten om op termijn via deze weg circa ¼ van het budget in te zetten op internationale projecten. Om dit te bereiken dient de visietekst ingebed te worden in de strategie van het IWT - hoofddoelstelling: bevorderen en ondersteunen van innovatie door internationale samenwerking, door: (A) herziening en bijstelling van het deelnemen van IWT aan Europese netwerken. Keuzes voor nieuwe deelnames zullen ingebed worden in de keuzes gestuurd vanuit het beleid. (B) opvolgen van de ontwikkelingen op EU niveau (Horizon 2020 en andere). Het doel is om maximaal in te spelen op diverse Europese tendensen. - verwacht voordeel: maximalisatie van de output van participatie in de bestaande Europese netwerken, in de vorm van stimulering van internationale samenwerking versterkte deelname van Vlaamse bedrijven en kenniscentra aan Europese netwerken IWT en de Vlaamse actoren in staat stellen relevante Europese spelers te blijven door proactief in te spelen met de IWT-instrumenten op nieuwe Europese ontwikkelingen Kritische Succes Factoren - personeelscapaciteit IWT - vrijmaken van beschikbare middelen voor deelname aan grote Europese initiatieven Geplande acties en globale timing - herziening en bijstelling van het deelnemen van IWT aan Europese netwerken met als doel om het rendement van de participatie in netwerken, naar financiering van internationale projecten en naar personeelsinzet IWT, te maximaliseren ( 3-niveau-strategie ) (Q1) - inspelen op nieuwe Europese evoluties: verder scannen Horizon 2020 en andere Europese initiatieven zoals KETs, FET Flagships, JPI s; IWT zal de ontwikkelingen opvolgen (interne werkgroep) en waar nodig zijn instrumentarium afstemmen binnen het kader van de gemaakte beleidskeuzes en de hiervoor vrijgemaakte extra middelen; binnen deze context wordt nagegaan hoe/of er voor deelname van kennisinstellingen aan netwerken met een duidelijke industriële finaliteit maar zonder deelname van een Vlaams bedrijf een nieuw financieringsinstrument kan worden uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor deelname Eurostars/EUREKA (Q2) - interne invulling van de bestaande strategienota op basis van de concrete resultaten (Q3) - aanzet monitoring van de ontwikkelde strategie (uitwerken van een opdracht om een monitoring studie te laten uitvoeren in 2014) (Q4) Op te volgen realisaties in uitvoering actieplan 30

31 5C. Jaarlijkse planning organisatie en beheer 31

32 C1 Mens en Organisatie Verantwoordelijke : Geert Thorrez Doelstellingen en Aandachtspunten 2013 Verhogen van de betrokkenheid en de tevredenheid van onze medewerkers: IWT wil een stimulerende organisatie zijn waar we met goesting werken en constructief met elkaar omgaan. Bevorderen van vorming en ontwikkeling via het opstellen en uitvoeren van een talenten- en een competentieplan om te groeien tot een lerende organisatie Verdere beheersing van de personeelsaantallen : Bij vacatures alleen 1/1 vervangingsratio voor het personeel in de kerntaken ; geen vervangende werving bij het onderhoudspersoneel; minder dan 1/1 vervanging bij het administratief personeel Beheerste groei van de personeelskosten Bij de rekrutering bijdragen tot de diversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse overheid via het inzetten van kanalen die kunnen zorgen dat effectief allochtone en arbeidsgehandicapte kandidaten worden bereikt (per vacature) Het statutariseren van contractuele personeelsleden die aan alle statutaire voorwaarden voldoen binnen de werkingsmiddelen vanuit het principe Gelijke arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk en binnen de context van beheerste kosten : Vanaf 2012 statutarizeren wij min. 3 contractuele IWT-adviseurs (per jaar ) : wij zullen dit verderzetten in 2013 Optimalisatie van de ondersteunende diensten en functies Beheersing van het verzuim met het oog op een daling ervan Verdere verbetering van de fysieke werkomgeving Geplande acties 2013 Meewerken aan initiatieven van de Vlaamse overheid in het Sleutelproject Modern HR-beleid. Verhogen van de betrokkenheid en de tevredenheid van onze medewerkers samen met de Welzijnscommissie Vorming en ontwikkeling uitwerken met het oog op het vergemakkelijken van de aanpassing aan veranderingen en het constructief samenwerken via een stageproject In 2012 werd overlegd over de omschrijving van onze waarden. In 2013 willen we actief verder werken aan onze waarden : onze waarden bepalen immers hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar en met onze klanten en partners omgaan. Via onze waarden willen wij een cultuur stimuleren waarin constructief wordt samengewerkt en waarin een veranderende omgeving niet enkel als een bedreiging wordt beschouwd. Integriteit : actualiseren van het charter van de adviseur 32

33 Stand van zaken Personeelsplan Personeel zonder prestaties 33

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun

De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie De Innovatiekrant Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal van het IWT Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun Revolutionaire

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie