DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie augustus 2013 Pag. 1 van 117

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 PBM Detailprocesmodellen Mutatie- & Vertaling notitie PBM meetprocessen Kleinverbruik Mutatie- en meetprocessen en de wet (6-4-11) 0.11 DPM hoofdstukken KV completeren en DPM hoofdstukken GV toevoegen 0.3 Commentaar DPM expertgroep verwerkt Concept DPM expertgroep 0.9 Concept ter vaststelling in ALV NEDU Concept ALV NEDU 1.0 DPM Mutatie- & meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Kleinverbruik 1.1 DPM Mutatie- & Meetprocessen Kleinverbruik Concept DPM Expertgroep 1.2 DPM Mutatie- & Meetprocessen Kleinverbruik Concept DPM Expertgroep 2.9 Concept ter vaststelling in ALV NEDU Concept ALV NEDU 3.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Kleinverbruik 3.2 DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik Wijzigingen n.a.v. opstellen IcEG DPM Expertgr 3.9 Concept DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik ter vaststelling in ALV NEDU 4.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik 5.0 Verwerking Erratum versie 7.0 dd (vastgesteld SGS met mandaat van ALV NEDU) Concept (met wijzigingsnotitie) ALV NEDU Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Vastgesteld ALV NEDU (SGS) Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Versie Status MPM Marktmodel Mutatie- en meetprocessen EDSN Definitief Notitie Mutatie- en meetprocessen en de wet (ALV NEDU) EDSN Definitief Vastgestelde DPM s Stroomopwaarts in ALV NEDU EDSN - Definitief EDSN Dienstbeschrijvingen R12 EDSN Definitief DPM P4 (CTS) EDSN Definitief BRS P4 EDSN Definitief Informatiecode Elektriciteit & Gas ( ) NEDU 1.0 Definitief Pag. 2 van 117

3 Inhoud 1 INLEIDING DETAILPROCESSEN KLEINVERBRUIK INHUIZING LEVERANCIERSWITCH UITHUIZING EINDE LEVERING INDIVIDUELE PV-SWITCH BULK PV-SWITCH SJV EN VERBRUIKSBEPALING FYSIEKE OPNAME PERIODIEKE METERSTAND DISPUUT OVER METERSTANDEN METERMUTATIE AANLEGGEN, IN- EN UIT BEDRIJF NEMEN EN SLOPEN VAN AANSLUITING WIJZIGING NAAM EN/OF VERBLIJFSFUNCTIE EN/OF COMPLEXBEPALING OPLEVEREN STAMGEGEVENS EN OPVRAAG STAMGEGEVENS OPVRAGEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN COMPENSATIEVERGOEDINGEN ADMINISTRATIEF AAN- EN UITZETTEN VAN SLIMME METER BIJLAGE EXCES VERREKENEN BIJ CORRECTIES BIJLAGE VERBLIJFSFUNCTIE EN COMPLEXBEPALING BIJLAGE WIJZIGINGEN T.O.V. VOORGAANDE VERSIE Pag. 3 van 117

4 1 Inleiding In het kader van het marktmodel Stroomopwaarts worden wijzigingen doorgevoerd op verschillende componenten en procesonderdelen. Dit heeft ertoe geleid dat de procesafspraken op sectorniveau (afspraken tussen marktpartijen) zijn veranderd en er detail procesbeschrijvingen nodig zijn, zodat alle marktpartijen de uitvoering begrijpen en weten wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. Het marktmodel Stroomopwaarts is beschreven op twee niveaus. Het eerste niveau betreft het Marktprocesmodel (MPM), waarin op hoofdlijnen de ontwerpcriteria worden vastgelegd. Het tweede niveau is het Detailprocesmodel (DPM) waarin per proces alle afspraken worden vastgelegd en in detail besproken. Dit DPM is onderdeel van de beschrijving van de mutatie- en meetprocessen en behoort bij het MPM Mutatie- en meetprocessen (voor meest actuele versie, bezoek mijnedsn sharepoint). In dit MPM en DPM wordt een totaalbeeld beschreven van de procesafspraken, verantwoordelijkheden en informatie-uitwisseling voor alle mutatieprocessen waarbij interactie tussen marktpartijen nodig is. Er is getracht om niet de wijzigingen ten opzichte van een vroeger marktmodel te beschrijven, maar om te borgen dat alle noodzakelijke informatie omtrent de mutatie- en meetprocessen in het MPM en DPM te specificeren. Het DPM beschrijft alle mutatie- en meetprocessen. Voor elke procesbeschrijving gelden de algemene uitgangspunten, rollen en verantwoordelijkheden zoals beschreven zijn in het MPM, aangevuld met specifieke uitgangspunten die per proces gelden. Het DPM Mutatie- en meetprocessen bestaat uit drie delen: 1. DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik 2. DPM Mutatie- en meetprocessen Grootverbruik 3. DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling In dit DPM zijn alle detail procesbeschrijvingen Kleinverbruik verzameld. Voor de set van gegevens die per (deel-) proces uitgewisseld moet worden wordt verwezen naar het DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling. Pag. 4 van 117

5 De actieve geliberaliseerde markt in Nederland zorgt ervoor dat marktpartijen veelvuldig mutaties voor klanten moeten doorvoeren. Gecombineerd met de veelheid aan gegevens die moet worden uitgewisseld, leidt dit ertoe dat soms processen foutief worden uitgevoerd en gecorrigeerd moeten worden. Per proces is nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de correctie van dit specifieke proces dient te verlopen. Pag. 5 van 117

6 2 Detailprocessen Kleinverbruik In dit hoofdstuk worden de mutatie- en meetprocessen voor kleinverbruikaansluitingen in detail beschreven. De beschrijving richt zich op de afspraken en verplichtingen die marktpartijen ten opzichte van elkaar dienen na te komen om een tijdig en correct verloop van de processen te kunnen borgen. Dit betekent dat deelactiviteiten, die niet of slechts gedeeltelijk aan regels zijn gebonden, niet of in minder detail beschreven zijn. De afspraken hebben betrekking op tijdsafhankelijkheid, causale relaties en de inhoud van activiteiten en informatie-uitwisseling. Op basis van de detail procesbeschrijvingen in dit DPM Mutatie en meetprocessen Kleinverbruik wordt de inhoud van de berichten gedefinieerd. De gegevensuitwisseling wordt gespecificeerd in het DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling. De marktpartijen zijn vrij hun interne processen en systemen naar eigen inzicht in te richten, met inachtneming van de eisen die in de procesbeschrijvingen zijn gesteld aan activiteiten en informatie-uitwisseling. De hieronder besproken mutatieprocessen zijn zodanig afgebakend, dat generieke deelprocessen (zoals o.a. SJV en verbruiksbepaling) generiek kunnen worden beschreven. Voor een beter beheer van de mutatieprocessen zijn de detailprocesbeschrijvingen samengebundeld in één detailprocesmodel. Enkele belangrijke aandachtpunten vooraf: Onder kleinverbruikers wordt in dit document NIET verstaan kleinverbruikaansluitingen die aangesloten zijn op een particulier net. Deze worden behandeld als grootverbruikaansluitingen. Extra aandacht is geboden voor de wijzigingen met betrekking tot het stamgegevensbericht. Na afronding van een mutatie krijgen de marktpartijen die op dat moment bij die aansluiting zijn geregistreerd één stamgegevensbericht. Omdat maar één stamgegevensbericht per dag wordt verzonden, kan dit bericht dus meer gewijzigde gegevens bevatten dan alleen als gevolg van de mutatie. Het is mogelijk dat meerdere stamgegevensberichten op één dag worden ontvangen. Dat zal voorkomen als parallel stamgegevens zijn opgevraagd middels het daarvoor gedefinieerde proces Opvragen stamgegevens. De marktpartijen die als gevolg van een mutatieproces de verantwoordelijkheid over een aansluiting verliezen, ontvangen geen stamgegevensbericht ter afronding van het mutatieproces. De bij de mutatieprocessen aangegeven reactietermijnen zijn alle aangeduid in werkdagen. De uitwisseling van gegevens wordt gewoonlijk uitgevoerd als geautomatiseerd proces. Als dit geautomatiseerde proces actief is, reageert de netbeheerder uiterlijk na een kalenderdag op het ontvangen verzoek middels een GAIN, LOSS of afwijzing. Ditzelfde gaat ook op voor het versturen van een stamdatabericht. Binnen het geautomatiseerde proces stuurt de netbeheerder uiterlijk één kalenderdag na de effectuering in het aansluitingenregister de stamgegevens naar de betrokken partijen, zoals ook is omschreven in Informatiecode Elektriciteit & Gas. Pag. 6 van 117

7 2.1 Totaalplaat Inhuizing Inhuizing Klant contact (offerte en contract) Klantstand (bij handopgenomen meter) Klantmandaat, klantnaam en klantadres ILV Raadplegen EAN-code boek ILV EAN code Raadplegen TM ILV Indienen en Beoordelen EAN Melden code Inhuizing Opdracht bij op afstand schakelbare meter ILV/RNB Opdracht wijziging Register Meter op Aan of vrijgegeven RNB Verwerken Inhuizing in AR RNB Stamgegevens Evt. melden dispuut RNB/OLV Meterstanden en verbruiken Op afstand uitleesbaar/handmatig Vaststellen meterstand ILV Verbruik & SJV berekenen RNB Factureren OLV Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Voor dit deelproces worden alleen de minimale activiteiten en minimale informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving van de mogelijkheden wordt naar de gebruiksdocumentatie verwezen. Dit deelproces wordt niet in deze paragraaf beschreven. ILV = Initiërende Leverancier OLV = Oude Leverancier RNB = Regionale Netbeheerder Inleiding In deze paragraaf wordt het proces Inhuizing voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruikt om de levering op een aansluiting te starten voor een klant die momenteel op deze aansluiting nog geen levering ontvangt. Er zijn twee startsituaties van dit proces mogelijk: 1. Start levering op een (fysiek of administratief) afgesloten aansluiting, bijvoorbeeld een bewoner die een leegstaand of nieuw pand betrekt. 2. Start levering met directe overname van een actieve aansluiting, waarbij de klant de levering zonder tussenperiode overneemt van de oude contractant. De initiërende leverancier zal ten gevolge van contact met de klant de inhuizing starten. Hoe dit contact met de klant plaatsvindt wordt niet beschreven. In de uitwerking van de deelprocessen is echter wel relevant dat het contact (schriftelijk, telefonisch, internet, etc.) met de klant heeft plaatsgevonden, waardoor een klantmandaat beschikbaar is en voldoende gegevens over de klant bekend zijn om de andere deelprocessen van de inhuizing te kunnen uitvoeren. Als gevolg van een inhuismelding zal bij een slimme (op afstand schakelbare) meter de netbeheerder er voor zorgdragen dat op de mutatiedatum de administratieve status van de slimme meter op aan staat en dat hij de schakelstand aan of vrijgegeven heeft. De deelprocessen Raadplegen EAN-codeboek en Opvragen meetgegevens uit het Toegankelijk Meetregister worden beschreven met minimale activiteiten en de minimale informatie-uitwisseling die nodig is. De genoemde hulpmiddelen in deze deelprocessen hebben hun eigen gebruikersdocumentatie, waarop marktpartijen hun processen en systemen kunnen afstemmen. Het deelproces Verbruik & SJV berekenen wordt in hoofdstuk 2.7 beschreven. Voor de deelprocessen Indienen en beoordelen Melding inhuizing, Verwerken inhuizing in AR en Vaststellen meterstand zullen de eisen aan de activiteiten en informatieuitwisseling worden beschreven voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. Pag. 7 van 117

8 2.1.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het uitvoeren van de inhuizing. De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij van de klant minimaal die gegevens verkrijgt die nodig zijn om de EAN-code van de betreffende aansluiting te achterhalen. Bij een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant om een meterstand vragen ten behoeve van het deelproces Vaststellen meterstand. Bij een slimme (op afstand uitleesbare) meter, die administratief op aan staat, zal de leverancier een meterstand opvragen uit de P4. Wanneer een inhuismelding wordt ingediend voor een aansluiting die op de mutatiedatum de Fysieke status In aanleg heeft, of de Fysieke status uit bedrijf waarbij de meter is weggenomen, wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Indien de aansluiting fysiek is afgesloten, dan dient de klant contact op te nemen met de netbeheerder om heraansluiting aan te vragen. Wanneer op een aansluiting met een administratief uitgeschakelde meter een inhuizing of een uithuizing plaatsvindt dan wordt de slimme (op afstand schakelbare) meter op de aansluiting op de mutatiedatum op administratief aan gezet, tenzij de nieuwe klant al heeft aangegeven dat de meter administratief uit dient te staan. De netbeheerder verwerkt deze wijziging in zijn aansluitingenregister en zorgt ervoor dat de slimme meter via de P4 benaderbaar is bij administratief aan en niet benaderbaar via de P4 bij administratief uit overeenkomstig het proces Administratief aan- en uitzetten van slimme meters kleinverbruik (zie 2.16). Een goedkeuring van het deelproces melden en beoordelen verzoek inhuizing is voor de netbeheerder de opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op mutatiedatum. Termijnen De termijn voor het indienen van een inhuizing op een kleinverbruikaansluiting is twee werkdagen voor de mutatiedatum tot en met de mutatiedatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor aansluitingen die vallen binnen een multisitecontract (op basis van artikel 95n of 95ca van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 52c of 44a van de Gaswet), waar een inhuismelding door de initiërende leverancier kan worden ingediend in de periode 20 werkdagen voor de mutatiedatum tot en met de mutatiedatum. Bij verwerking van de inhuismelding informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de inhuismelding over het resultaat door middel van een GAIN / LOSS. Bij afwijzing van de inhuismelding ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De netbeheerder stuurt uiterlijk de werkdag na effectuering van de inhuizing in het aansluitingenregister de initiërende leverancier en nieuwe programmaverantwoordelijke een stamgegevensbericht. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de inhuizing vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Indien de initiërende leverancier uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum geen vastgestelde meterstand ter beschikking stelt aan de netbeheerder, zal de netbeheerder namens de leverancier een meterstand vaststellen (zie 2.7). Pag. 8 van 117

9 Bij aansluitingen die zijn voorzien van een slimme (op afstand schakelbare) meter dient de meter bij inhuizing actief ( aan of vrijgegeven ) te worden opgeleverd op de mutatiedatum, tenzij de klant al heeft aangegeven dat de meter administratief uit dient te staan. Dit houdt in dat: o Als de inhuismelding twee werkdagen voor de mutatiedatum is ontvangen de meter voor uur op de mutatiedatum op aan of vrijgegeven dient te staan. o Als de inhuismelding korter dan twee werkdagen voor mutatiedatum is ontvangen, de meter zo snel mogelijk op aan of vrijgegeven staat doch uiterlijk voor uur op de tweede werkdag na ontvangst van de inhuismelding door de netbeheerder. Tijdslijnen van proces INHUIZING KV... MUTATIEDATUM -20 werkdagen... MUTATIEDATUM -2 werkdagen MUTATIEDATUM -1 werkdag MUTATIEDATUM MUTATIEDATUM +1 werkdag MUTATIEDATUM +2 werkdagen... MUTATIEDATUM +15 werkdagen Eerste mogelijkheid sturen inhuizing voor multisites Indienen inhuizing: twee werkdagen voor de mutatiedatum Laatste mogelijkheid Versturen stamgegevens sturen inhuizing Effectuering inhuizing in aansluitingenregister op uur Uiterste dag voor: # vaststellen meterstand # versturen meterstand Eerste mogelijkheid voor: # vaststellen meterstand #versturen meterstand Als inhuizing twee werkdagen voor mutatiedatum is ontvangen: uiterlijk uur slimme meter op 'aan' of 'vrijgegeven', Als inhuizing minder dan twee werkdagen voor mutatiedatum is ontvangen: uiterlijk uur slimme meter op 'aan' of 'vrijgegeven', Beoordeling van de ingediende inhuizing en versturen GAIN en LOSS berichten, danwel Afwijzing: uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding inhuizing. Pag. 9 van 117

10 2.1.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Raadplegen EAN-codeboek 1. De initiërende leverancier vraagt de gegevens van de aansluiting op uit het EANcodeboek. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de initiërende leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. De werking van het EAN-codeboek wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het EAN-codeboek (mijnedsn sharepoint) Raadplegen Toegankelijk Meetregister 1. De initiërende leverancier vraagt de historische meterstanden van de aansluiting op uit het Toegankelijk Meetregister. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. Pag. 10 van 117

11 De werking van het Toegankelijk Meetregister wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het Toegankelijk Meetregister (mijnedsn sharepoint Uitvoering TM) Indienen en beoordelen Melding inhuizing 1. De initiërende leverancier verstuurt de melding inhuizing naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de aanvraag van de initiërende leverancier. Hierbij wordt de melding beoordeeld op de volgende punten: a. Is de melding inhuizing volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Ligt de datum van ontvangst tenminste op de mutatiedatum en maximaal 20 werkdagen voor de mutatiedatum? d. Is de initiërende leverancier als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of is het vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen)? e. Heeft de opgegeven programmaverantwoordelijke een volledige erkenning volgens het PV-register (Elektriciteit / Gas)? f. Is er geen andere nog niet geëffectueerde leverancierswitch- of inhuismelding ontvangen? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2f negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de inhuismelding niet verwerken en verstuurt de netbeheerder een afwijzing (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier uiterlijk de werkdag na ontvangst melding inhuizing. De redenen die de netbeheerder kan hebben om een inhuismelding niet te kunnen verwerken zijn de volgende: a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag. Pag. 11 van 117

12 b. EAN-code van de aansluiting onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder. c. De gewenste mutatiedatum ligt buiten het venster van de ontvangstdatum en maximaal 20 werkdagen in de toekomst. d. De initiërende leverancier is niet als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of het is vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen). e. De opgegeven programmaverantwoordelijke heeft geen volledige erkenning volgens het PV-register. f. Er is reeds een andere nog niet geëffectueerde melding van een inhuizing of leverancierswitch is ontvangen (zie MPM Mutatie- en meetprocessen Bijlage Uniforme procedure kruisende processen). 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing. 5. Indien de netbeheerder de melding inhuizing van de initiërende leverancier voor de inhuizing positief heeft beoordeeld, dan verstuurt hij het bericht GAIN naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke en, indien deze partijen aanwezig zijn, het bericht LOSS naar de oude leverancier en de oude programmaverantwoordelijke. De GAIN en LOSS berichten (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) worden uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding inhuizing verstuurd. 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 7. Indien aanwezig ontvangt en verwerkt de oude leverancier het bericht LOSS. 8. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 9. Indien aanwezig ontvangt en verwerkt de oude programmaverantwoordelijke het bericht LOSS. 10. De netbeheerder: a. plant de aanvraag van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister; b. zorgt ervoor dat de administratieve status van de slimme (op afstand uitleesbare of schakelbare) meter op aan staat, tenzij de nieuwe klant al heeft aangegeven dat de meter administratief uit dient te staan. c. plant bij aansluitingen met een slimme (op afstand schakelbare) meter activiteiten in om zorg te dragen dat de meter op aan of vrijgegeven staat: o Om op de mutatiedatum indien de melding inhuizing twee o werkdagen voor de mutatiedatum is ontvangen; Om op de tweede werkdag na ontvangst van de melding inhuizing indien de melding minder dan twee werkdagen voor de mutatiedatum is ontvangen; d. verwijdert eerder ontvangen maar nog niet geëffectueerde meldingen voor uithuizing, einde levering, PV-switch of wijziging naam en/of verblijfsfunctie en/of complexbepaling met dezelfde of een latere mutatiedatum dan de inhuizing. Pag. 12 van 117

13 Netbeheerder Initiërende leverancier Initiërende leverancier DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie Verwerken inhuizing in het aansluitingenregister Verwerken stamgegevens 3 Stamgegevens Netbeheerder Nieuwe PV Ingeplande mutatie van het aansluitingenregister Trigger Verwerken mutatie aansluitingenregister 1 Stamgegevens Versturen stamgegevens 2 Verwerken stamgegevens 4 1. De netbeheerder effectueert de melding inhuizing op de door de leverancier aangegeven mutatiedatum in het aansluitingenregister. 2. De netbeheerder verstuurt uiterlijk de werkdag na de mutatiedatum in het aansluitingenregister de stamgegevens naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke. De stamgegevens betreffen waarden zoals deze op de mutatiedatum geldend zijn (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen - Gegevensuitwisseling). 3. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt de stamgegevens. 4. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt de stamgegevens Vaststellen meterstand Op afstand uitleesbare of handopgenomen meter? Meetmethode Handopgenomen Trigger Collecteren klantstand 1 Ja Stamgegevens Meterstand beschikbaar? Nee Valideren meterstand Verifiëren & bepalen meterstand 5 Nee Ja Vaststellen meterstand 3 Meterstand valide? 6 Op afstand uitleesbaar Collecteren meterstand P4 2 Standen en SJV s Stamgegevens Versturen meterstand 7 Stamgegevens Berekenen meterstand 4 Controleren stand P4 Stand Ontvangen meterstand 8 Pag. 13 van 117

14 1. In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant verzoeken om een meterstand door te geven. De vast te stellen meterstand moet op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. 2. In het geval dat de aansluiting is voorzien van een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de initiërende leverancier via de P4 1 een meterstand collecteren. Indien geen meterstand via de P4 gecollecteerd kan worden, kan de initiërende leverancier besluiten om het proces voor handopgenomen meters te volgen. 3. De initiërende leverancier valideert de meterstand conform de validatieregels, zoals vastgelegd in de Informatiecode. 4. Indien de initiërende leverancier geen meterstand heeft kunnen collecteren dan berekent hij een meterstand, conform de algoritmen vastgelegd in de Informatiecode. 5. Wanneer de gecollecteerde meterstand bij validatie niet valide blijkt te zijn dan verwerkt de initiërende leverancier de uitval uiterlijk binnen 15 werkdagen na de mutatiedatum om aan de verplichting onder 7 te kunnen voldoen. Hij doet dit als volgt: a. Hij neemt contact op met de klant om de meterstand te verifiëren. b. Indien contact met de klant niet mogelijk is dan bepaalt de initiërende leverancier de meterstand conform de werkwijze uit De initiërende leverancier stelt de gevalideerde of berekende meterstand vast behorend bij de mutatiedatum (de inhoud van het veld opnamedatum is gevuld met de mutatiedatum). 7. De initiërende leverancier verstuurt de vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 8. De netbeheerder ontvangt de vastgestelde meterstand (voor vervolg, zie 2.7). 1 De werking van de P4 wordt in detail beschreven in het DPM P4 en de Business Requirements Specification P4 (CTS). Pag. 14 van 117

15 2.1.4 Correcties bij het proces Inhuizing De meest voorkomende fout in het proces Inhuizing is dat de inhuizing wordt uitgevoerd op de verkeerde aansluiting. Dit leidt ertoe dat de nieuwe klant wordt ingehuisd op de verkeerde aansluiting, waarbij (in veel gevallen) de huidige bewoner van de aansluiting geforceerd wordt uitgehuisd. Trigger: Het signaal dat een fout is opgetreden tijdens de inhuizing is dat een van de betrokken klanten de misstand meldt bij zijn leverancier. Oplossing: De leveranciers treden met elkaar in overleg om de situatie zo snel mogelijk te herstellen en de noodzakelijke correctiehandelingen zoveel mogelijk onzichtbaar te maken voor de klant. De noodzakelijke correctiehandelingen worden conform de geldende termijnen van het mutatieproces doorlopen. 1. Aansluitingenregister: a. De oorspronkelijke (geforceerd uitgehuisde) leverancier start een inhuizing om de situatie van de huidige bewoner te herstellen. Indien op deze aansluiting geen oorspronkelijke (geforceerd uitgehuisde) leverancier bekend was, zal de initiërende leverancier een uithuizing opstarten om de fout te herstellen. b. De initiërende leverancier start een inhuizing op de juiste aansluiting om de situatie van de nieuwe bewoner te realiseren. 2. Meterstanden: a. De oorspronkelijke leverancier gebruikt de laatst vastgestelde meterstand bij het doorvoeren van de correctie-inhuizing. b. De initiërende leverancier gebruikt de juiste (klant)standen bij de inhuizing op de juiste aansluiting. 3. Verrekenen: De leveranciers verrekenen de inkoopkosten onderling, indien de inhuizing die ter correctie is ingediend op een later tijdstip dan dertien maanden na de onterechte inhuizing plaatsvindt en één van de leveranciers dit verlangt. Pag. 15 van 117

16 2.2 Leverancierswitch Totaalplaat Leverancierswitch Klant contact (offerte en contract) Klantstand (bij handopgenomen meter) Klantmandaat, klantnaam en klantadres ILV Raadplegen EAN-code boek ILV EAN code Raadplegen CCP ILV EAN code Raadplegen TM ILV Melden en beoordelen verzoek EAN Leverancier code Switch Opdracht bij op afstand schakelbare meter ILV/RNB Opdracht wijziging Register Meter op Aan of vrijgegeven RNB Verwerken Leverancierswitch in AR RNB Stamgegevens evt. melden dispuut RNB/OLV Meterstanden en verbruiken Op afstand uitleesbaar/handmatig Vaststellen meterstand ILV Verbruik & SJV berekenen RNB Factureren OLV Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Voor dit deelproces worden alleen de minimale activiteiten en minimale informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving van de mogelijkheden wordt naar de gebruiksdocumentatie verwezen. Dit deelproces wordt niet in deze paragraaf beschreven. ILV = Initiërende Leverancier OLV = Oude Leverancier RNB = Regionale Netbeheerder Inleiding In deze paragraaf wordt het proces leverancierswitch voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruik om ten behoeve van een klant een leverancierswitch te realiseren van de oude leverancier naar een nieuwe leverancier. De initiërende leverancier zal ten gevolge van contact met de klant het proces Leverancierswitch starten. Hoe dit contact met de klant plaatsvindt wordt niet beschreven in dit hoofdstuk. In de uitwerking van de deelprocessen is echter wel relevant dat het contact (schriftelijk, telefonisch, internet, etc.) met de klant heeft plaatsgevonden, waardoor een klantmandaat beschikbaar is en voldoende gegevens over de klant bekend zijn om de andere deelprocessen van de leverancierswitch te kunnen uitvoeren. Als gevolg van een melding verzoek leverancierswitch zal bij een slimme (op afstand schakelbare) meter, die administratief aan staat, de netbeheerder ervoor zorgdragen dat op de mutatiedatum de schakelstand aan of vrijgegeven heeft. De deelprocessen Raadplegen EAN-codeboek, Raadplegen CER en Raadplegen Toegankelijk Meetregister worden beschreven met minimale activiteiten en de minimale informatie-uitwisseling die nodig is. De genoemde hulpmiddelen in deze deelprocessen hebben hun eigen gebruikersdocumentatie, waarop marktpartijen hun processen en systemen kunnen afstemmen. De deelprocessen Verbruik & SJV berekenen en Controleren meterstand en eventueel melden dispuut worden respectievelijk in hoofdstukken 2.7 en 2.10 beschreven. Voor de deelprocessen Melden en beoordelen verzoek leverancierswitch, Verwerken leverancierswitch in AR en Vaststellen meterstand zullen de eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling uitputtend worden beschreven voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. Pag. 16 van 117

17 2.2.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in het MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het uitvoeren van de leverancierswitch. De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij van de klant minimaal die gegevens verkrijgt die nodig zijn om de EAN-code van de betreffende aansluiting te achterhalen. Indien op de mutatiedatum geen actieve leverancier aanwezig is in het aansluitingenregister, dan wordt de melding leverancierswitch door de netbeheerder goedgekeurd indien door de leverancier de naam in de melding leverancierswitch is opgenomen. Wanneer een leverancierswitch wordt ingediend voor een aansluiting die op de mutatiedatum de status in aanleg heeft, of de fysieke status is uit bedrijf waarbij de meter is weggenomen, wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Bij een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant om een meterstand vragen ten behoeve van het deelproces Vaststellen meterstand. Bij een slimme (op afstand uitleesbare) meter, die administratief op aan staat, zal de leverancier een meterstand opvragen uit de P4. Een goedkeuring van het deelproces melden en beoordelen verzoek leverancierswitch is voor de netbeheerder de opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op mutatiedatum. Termijnen De termijn voor het indienen van een leverancierswitch op een kleinverbruikaansluiting is 1 werkdag voor mutatiedatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor aansluitingen die vallen binnen een multisitecontract (op basis van artikel 95n en 95ca van de Elektriciteitswet of artikel 44a en 52c van de Gaswet), waar een leverancierswitch door de initiërende leverancier kan worden ingediend in de periode 20 werkdagen tot en met 1 werkdag voor mutatiedatum. Bij verwerking van de switchmelding informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de switchmelding over het resultaat door middel van een GAIN / LOSS. Bij afwijzing van de switchmelding ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De netbeheerder stuurt uiterlijk de werkdag na effectuering van de switch in het aansluitingenregister de initiërende leverancier en nieuwe programmaverantwoordelijke een stamgegevensbericht. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de leverancierswitch vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Bij aansluitingen die zijn voorzien van een slimme (op afstand schakelbare) meter dient de meter bij leverancierswitch actief ( aan of vrijgegeven ) te worden opgeleverd op de mutatiedatum, tenzij de klant al heeft aangegeven dat de meter administratief uit dient te staan. De netbeheerder plant bij aansluitingen met een slimme (op afstand schakelbare) meter activiteiten in om zorg te dragen dat de schakelstand zo snel mogelijk doch uiterlijk om op de dag na de mutatiedatum op aan of vrijgegeven staat Pag. 17 van 117

18 Tijdslijnen van proces LEVERANCIERSWITCH KV MUTATIEDATUM -20 werkdagen MUTATIEDATUM -1 werkdag MUTATIEDATUM MUTATIEDATUM +1 werkdag MUTATIEDATUM +15 werkdagen Eerste mogelijkheid sturen Leverancierswitch voor multisites Laatste mogelijkheid sturen leverancierswitch Effectuering leverancierswitch in aansluitingenregister op uur Versturen stamgegevens Uiterste dag voor: # vaststellen meterstand # versturen meterstand Eerste mogelijkheid voor: # vaststellen meterstand #versturen meterstand Uiterlijk uur slimme meter op 'aan' of 'vrijgegeven' Beoordeling van de ingediende leverancierswitch en versturen GAIN en LOSS berichten: uiterlijk de werkdag na ontvangst van de aanvraag leverancierswitch Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Raadplegen EAN-codeboek 1. De initiërende leverancier vraagt de gegevens van de aansluiting op uit het EANcodeboek. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de initiërende leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. De werking van het EAN-codeboek wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het EAN-codeboek (mijnedsn sharepoint). Pag. 18 van 117

19 Raadplegen CER 1. Indien de initiërende leverancier lid is van het CER, vraagt deze de contracteindedatum en opzegperiode op uit het Contracteindegegevensregister. De werking van het CER wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het Contract Einde Register (mijnedsn sharepoint) Raadplegen Toegankelijk Meetregister 1. De initiërende leverancier vraagt de historische meterstanden en verbruiken van de aansluiting op uit het Toegankelijk Meetregister. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. De werking van het Toegankelijk Meetregister wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het Toegankelijk Meetregister (mijnedsn sharepoint). Pag. 19 van 117

20 Melden en beoordelen leverancierswitch 1. De initiërende leverancier verstuurt de melding leverancierswitch naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de aanvraag van de initiërende leverancier. Hierbij wordt de aanvraag beoordeeld op de volgende punten: a. Is de melding leverancierswitch volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Ligt de datum van ontvangst tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen voor de mutatiedatum? d. Is de leverancier als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of is het vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen)? e. Heeft de nieuwe programmaverantwoordelijke een volledige erkenning volgens het PV-register (Elektriciteit / Gas)? f. Is er geen andere nog niet geëffectueerde leverancierswitch- of inhuisaanvraag ontvangen? g. Is de klantnaam ingevuld in de melding leverancierswitch indien de melding leverancierswitch is ingediend met een mutatiedatum waarop geen actieve leverancier aanwezig is in het aansluitingenregister? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2g negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de aanvraag voor de leverancierswitch niet verwerken en verstuurt hij een afwijzing naar de initiërende leverancier uiterlijk de werkdag na ontvangst melding leverancierswitch (details, zie DPM Mutatieen meetprocessen Gegevensuitwisseling). De redenen die de netbeheerder kan hebben om een verzoek leverancierswitch niet te kunnen verwerken zijn de volgende: Pag. 20 van 117

21 a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag. b. EAN-code van de aansluiting is onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder. c. De gewenste mutatiedatum ligt buiten het venster van tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen in de toekomst. d. De leverancier is niet als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of het is vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen). e. De opgegeven programmaverantwoordelijk heeft geen volledige erkenning volgens het PV-register. f. Er is reeds een andere nog niet geëffectueerde leverancierswitch- of inhuisaanvraag ontvangen (kruisend bericht). g. De naam van de klant is niet gevuld in de melding leverancierswitch terwijl er geen actieve leverancier in het aansluitingenregister aanwezig is op de gewenste mutatiedatum (gebruik melding inhuizing in plaats van melding leverancierswitch ). 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing. 5. Indien de netbeheerder de melding leverancierswitch van de initiërende leverancier positief heeft beoordeeld, dan verstuurt hij het bericht GAIN naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke en het bericht LOSS naar de oude leverancier en de oude programmaverantwoordelijke indien deze aanwezig zijn. De GAIN en LOSS berichten worden uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding leverancierswitch verstuurd (details, zie DPM Mutatieen meetprocessen Gegevensuitwisseling). 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 7. De oude leverancier (indien aanwezig) ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 8. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 9. De oude programmaverantwoordelijke (indien aanwezig) ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 10. De netbeheerder: a. Plant de aanvraag van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister; b. Plant bij aansluitingen met een slimme (op afstand schakelbare) meter activiteiten in om zorg te dragen dat de schakelstand zo snel mogelijk doch uiterlijk om op de dag na de mutatiedatum op aan of vrijgegeven staat; c. Verwijdert ontvangen maar nog niet geëffectueerde aanvragen voor uithuizing, einde levering, PV-switch of wijziging naam, verblijfsfunctie of complexbepaling met dezelfde of een latere mutatiedatum dan de leverancierswitch. Pag. 21 van 117

22 Verwerken Leverancierswitch in aansluitingenregister Netbeheerder Nieuwe PV Initiërende leverancier Ingeplande mutatie van het aansluitingenregister Trigger Verwerken mutatie aansluitingenregister 1 Verwerken stamgegevens 3 Stamgegevens Stamgegevens Versturen stamgegevens 2 Verwerken stamgegevens 4 1. De netbeheerder verwerkt de melding leverancierswitch op de mutatiedatum in het aansluitingenregister. 2. De netbeheerder verstuurt de stamgegevens (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke uiterlijk de werkdag na de mutatiedatum. De stamgegevens betreffen waarden zoals deze op de mutatiedatum geldend zijn. 3. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt de stamgegevens. 4. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt de stamgegevens Vaststellen meterstand Netbeheerder Initiërende leverancier Op afstand uitleesbare of handopgenomen meter? Meetmethode Handopgenomen Trigger Op afstand uitleesbaar Collecteren klantstand Collecteren stand P4 P4 1 2 Stamgegevens Meterstand beschikbaar? Ja Valideren meterstand Nee Meterstanden en SJV s Berekenen meterstand Stamgegevens Verifiëren & bepalen meterstand 5 Nee Ja Vaststellen meterstand 3 Meterstand valide? 6 Versturen meterstand Stamgegevens 7 4 Stand Ontvangen meterstand 8 Controleren meterstand 1. In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant verzoeken om een meterstand door te geven. De vastgestelde meterstand moet Pag. 22 van 117

23 op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. 2. In het geval dat de aansluiting is voorzien van een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de initiërende leverancier via de P4 2 een meterstand van de meter ophalen. Indien geen meterstand via de P4 gecollecteerd kan worden, kan de initiërende leverancier besluiten om het proces voor handopgenomen meters te volgen. 3. De initiërende leverancier valideert de meterstand conform de validatieregels, zoals vastgelegd in de Informatiecode. 4. Indien de initiërende leverancier geen meterstand heeft kunnen collecteren dan berekent hij een meterstand, conform de algoritmen vastgelegd in de Informatiecode. 5. Wanneer de gecollecteerde meterstand bij validatie niet valide blijkt te zijn dan verwerkt de initiërende leverancier de uitval uiterlijk binnen 15 werkdagen na de mutatiedatum om aan de verplichting onder 7 te kunnen voldoen. Hij doet dit als volgt: a. Hij neemt contact op met de klant om de meterstand te verifiëren. b. Indien contact met de klant niet mogelijk is dan bepaalt de initiërende leverancier de meterstand conform de werkwijze uit De initiërende leverancier stelt de gevalideerde of berekende meterstand vast behorend bij de mutatiedatum (de inhoud van het veld opnamedatum is gevuld met de mutatiedatum). 7. De initiërende leverancier verstuurt de vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen - Gegevensuitwisseling). 8. De netbeheerder ontvangt de vastgestelde meterstand (voor vervolg, zie 2.7). 2 De werking van de P4 wordt in detail beschreven in het DPM P4 en de Business Requirements Specification P4 (CTS). Pag. 23 van 117

24 2.2.4 Correcties bij het proces LV-switch De meest voorkomende fout in het proces leverancierswitch is dat de verkeerde aansluiting wordt geswitcht. Trigger: De klant meldt zich bij de nieuwe leverancier of zijn oorspronkelijke leverancier. Oplossing: De leveranciers treden met elkaar in overleg om de situatie zo snel mogelijk te herstellen (onterechte switch wordt niet ongedaan gemaakt). Hierbij worden de volgende stappen doorlopen: 1. Aansluitingenregister: De oorspronkelijke (onterecht uitgeswitchte) leverancier start een leverancierswitch om de situatie van de bewoner te herstellen. 2. Meterstanden: De oorspronkelijke leverancier gebruikt de laatst vastgestelde meterstand bij het doorvoeren van de correctie-leverancierswitch. 3. Verrekenen: De leveranciers verrekenen de inkoopkosten onderling, indien de switch die ter correctie is ingediend op een later tijdstip dan dertien maanden na de onterechte leverancierswitch plaatsvindt en één van de leveranciers dit verlangt. 4. In geval van een foutieve leverancierswitch op een lege aansluiting start de initiërende leverancier een uithuizing op om de fout te herstellen. Pag. 24 van 117

25 2.3 Totaalplaat Uithuizing Uithuizing Klant contact Klantstand (bij handopgenomen meter) Klantmandaat, klantnaam en klantadres ILV Opdracht bij op afstand schakelbare meter Meter op Uit RNB Indienen en beoordelen Melding Uithuizing ILV/RNB Opdracht wijziging Register Verwerken uithuizing in AR* RNB Vaststellen meterstand** Verbruik & SJV berekenen Controleren stand en evt. melden dispuut Factureren ILV RNB RNB ILV * Als de netbeheerder een leverancierswitch of inhuizing ontvangt met een eerdere of dezelfde mutatiedatum als de uithuizing dan wordt de uithuizing verwijderd. ** Als de initiërende leverancier na ontvangst van de LOSS van de uithuizing een LOSS ontvangt als gevolg van een inhuizing of een leverancierswitch, dan stelt hij niet zelf een meterstand vast maar, dan zal hij een vastgestelde meterstand ontvangen van de nieuwe leverancier. Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Dit deelproces wordt niet in deze paragraaf beschreven. ILV = Initiërende Leverancier RNB = Regionale Netbeheerder Inleiding In deze paragraaf wordt het proces Uithuizing voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruikt om de levering op een aansluiting te beëindigen, omdat de klant aangeeft niet langer op de aansluiting te verblijven en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting overdraagt. De initiërende leverancier zal ten gevolge van contact met de klant de uithuizing starten. Het contact met de klant wordt niet beschreven. In de uitwerking van de deelprocessen is het echter wel relevant dat het contact (schriftelijk, telefonisch, internet, etc.) met de klant heeft plaatsgevonden, waardoor een klantmandaat beschikbaar is en voldoende gegevens bekend zijn om de andere deelprocessen van de uithuizing te kunnen uitvoeren. Als gevolg van een uithuismelding zal bij een slimme (op afstand schakelbare) meter de netbeheerder er voor zorgdragen dat op de mutatiedatum de administratieve status van de slimme meter op aan staat en dat hij de schakelstand uit heeft. Voor de deelprocessen Indienen en beoordelen Melding Uithuizing, Verwerking uithuizing in AR en Vaststellen meterstand worden de eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling uitputtend beschreven in dit hoofdstuk voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. De deelprocessen Verbruik & SJV berekenen, Controleren meterstand en eventueel melden dispuut worden respectievelijk in hoofdstukken 2.7 en 2.10 beschreven. Pag. 25 van 117

26 2.3.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het uitvoeren van de uithuizing. Een ingediende uithuizing die nog niet is geëffectueerd, kan worden doorkruist door een inhuizing, leverancierswitch of uithuizing met een eerdere of dezelfde mutatiedatum. Deze inhuizing, leverancierswitch of uithuizing prevaleert dan boven de uithuizing (uithuizing wordt geannuleerd). De leverancier die de uithuismelding deed, is in een dergelijke situatie niet langer de initiërende leverancier en is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van een meterstand. De netbeheerder verwerkt uithuizingen nadat alle meldingen voor inhuizing en leverancierswitch voor de desbetreffende mutatiedatum zijn verwerkt. Wanneer op een aansluiting met een slimme (op afstand uitleesbare of op afstand schakelbare) meter die administratief uitgeschakeld is, een uithuizing is geëffectueerd in het aansluitingenregister, dan wordt de administratieve status van de meter aan gezet. De netbeheerder verwerkt deze wijziging in het aansluitingenregister en zorgt ervoor dat de slimme meter via de P4 benaderbaar is overeenkomstig het proces Administratief aan- en uitzetten van slimme meters kleinverbruik, zie hoofdstuk Bij aansluitingen met een slimme (op afstand schakelbare) meter dient de netbeheerder ervoor zorg te dragen dat de schakelstatus van de meter op de dag na de mutatiedatum op uit staat. De netbeheerder zal de meter niet uitschakelen als zich reeds een nieuwe leverancier heeft gemeld middels een inhuis- of switchmelding met mutatiedatum die ligt op 1 dag na de mutatiedatum van de uithuizing of eerder. Een leverancier die zowel de oude klant uithuist als de nieuwe klant inhuist, is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen dat per abuis de nieuwe klant wordt uitgehuisd door een verzoek uithuizing. Wanneer een uithuizing wordt gemeld voor een aansluitingen met de fysiek status in aanleg wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Bij een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant om een meterstand vragen ten behoeve van het deelproces Vaststellen meterstand. Bij een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de leverancier een meterstand opvragen uit de P4. De positieve beoordeling in het deelproces Indienen en beoordelen Melding uithuizing is voor de netbeheerder de opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op de mutatiedatum. Termijnen De termijn voor het indienen van een uithuizing op een kleinverbruikaansluiting is 1 werkdag. Een uitzondering wordt gemaakt voor aansluitingen die vallen binnen een multisitecontract (op basis van artikel 95n of 95ca van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 52c of 44a van de Gaswet), waar een uithuismelding door de initiërende leverancier kan worden ingediend in de periode 20 werkdagen tot en met 1 werkdag voor mutatiedatum. Bij verwerking van de uithuismelding informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de uithuismelding over het resultaat door middel van een LOSS. Bij afwijzing van de uithuismelding ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de uithuizing vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Pag. 26 van 117

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

Erratumlijst v6.0 changes

Erratumlijst v6.0 changes Erratumlijst v6.0 changes # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Samenvatting: Bij een op afstand uitleesbare (slimme) meter 1. Vul de machtiging en profielformulier in 3. U krijgt binnen enkele dagen uw inloggegevens 4. Data

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Zienswijze wijziging Informatiecode

Zienswijze wijziging Informatiecode Inleiding De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. ( NLE ) heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van de Informatiecode

Nadere informatie

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit AAN- EN AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit Voor een nieuwe gas of elektriciteitsaansluiting zijn twee aanvragen nodig. Eén bij de netbeheerder en één bij de energieleverancier.

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting vereniging van energienetbeheerders Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Autoriteit Consument & Markt de heer dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

TOEPASSINGSGEBIED: Enexis

TOEPASSINGSGEBIED: Enexis WERKINSTRUCTIE Blad : 1 van 9 TOEPASSINGSGEBIED: Eneis (Vooraankondiging) Einde Levering: Als een leverancier de kans groot acht, dat de klant niet meer aan de contractuele verplichtingen kan voldoen en

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Een sectorbrede aanpak voor verhoogde privacy bij de uitwisseling van gegevens uit centrale registers First Consulting 20 juni 2017, Amersfoort Agenda Introductie

Nadere informatie

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen DPM Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen Uitgave van EDSN Auteur WMWG Versienummer 2.0 Versiedatum 8 januari 2010 Status Richtinggevend vastgesteld in de ALV NEDU

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN NCC-NPS ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden, EDINE-berichten

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver)

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver) ALV NEDU 20170118-008.1.4 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver) Versie 6.0 18 januari 2017 Pag.

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet;

Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet; De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet; Besluit: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit & gas 2018 Eneco Zakelijk B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit & gas 2018 Eneco Zakelijk B.V. Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit & gas 2018 Eneco Zakelijk B.V. I II Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot- en, waarbij de Levering van elektriciteit en/of

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Allocatievoorwaarden Gas

Allocatievoorwaarden Gas Allocatievoorwaarden Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit bijlage 2 bij voorstel N 2011-321 bijlage 3 bij voorstel N 2011-509 bijlage 2 bij voorstel N 2011-523 Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

NOTITIE. TenneT TSO B.V. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 3 december 2015 REFERENTIE VAN

NOTITIE. TenneT TSO B.V. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 3 december 2015 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN TenneT TSO B.V. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden,

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Handleiding MyAdvantage

Handleiding MyAdvantage Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Handleiding MyAdvantage Werkgever Inhoud De keuzes die u moet maken Inleiding 3 1 2 3 4 5 Indienstmelding 3 Afwijkende indiensttreding 5 Salarismutatie 6 3.1 Individuele

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst PAGINA 1 VAN 8 Met dit formulier kunnen organisaties en particulieren een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de bij CertiQ. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de overdracht van

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER?

HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER? INF.HSL.GSA.011.05.15 HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER? INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bij welke meters kan de communicatie-informatie bekeken worden? 3 3. Welke informatie komt op het display?

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit 30-11-2002. Bijlage 2 bij codewijzigingsvoorstel 11158-103834 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas Tarievencode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn

Nadere informatie

Hoe en met wie communiceert uw Landis+Gyr slimme meter?

Hoe en met wie communiceert uw Landis+Gyr slimme meter? Hoe en met wie communiceert uw Landis+Gyr slimme meter? versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Welke informatie ziet u op het display? 3 3. Waarom ziet u deze informatie op het display? 3 4. Welke

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/205832, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet,

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Als er een probleem is met uw levering.

Als er een probleem is met uw levering. Als er een probleem is met uw levering. Het kan helaas voorkomen dat er een probleem is uw levering. Dat is uiteraard vervelend en moet worden opgelost. Door u keuze voor SAFE kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 130 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Berichtdefinitie Signaal

Berichtdefinitie Signaal Berichtdefinitie Signaal Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 2 Berichtbeschrijving Signaal... 3 Structuur... 3 Datasets... 3 Communicatie bij technische uitval...

Nadere informatie

TC025 Aanvullende maatregelen voor verbeteren robuustheid centrale systemen

TC025 Aanvullende maatregelen voor verbeteren robuustheid centrale systemen Barchman Wuytierslaan 6 T (033) 422 4680 3818 LH Amersfoort www.nedu.nl Issue TC025 Aanvullende maatregelen voor verbeteren robuustheid centrale systemen Status Vastgesteld Versienummer 2.0 Versiedatum

Nadere informatie