H2 DE TIJD VAN WERELDOORLOGEN: OP WEG NAAR DE RODE TERREUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H2 DE TIJD VAN WERELDOORLOGEN: OP WEG NAAR DE RODE TERREUR"

Transcriptie

1 Memo begrippen 3 HAVO H2 DE TIJD VAN WERELDOORLOGEN: OP WEG NAAR DE RODE TERREUR Begrippen die je al gehad hebt en voor dit hoofdstuk ook moet kennen: monarchie, republiek, democratie, ministeriële verantwoordelijkheid, grondwet of constitutie, kolonie. Kapitalisme Een manier van denken over de economie. Uitgangspunt is dat iedereen zo veel mogelijk voor zijn eigen inkomen zorgt door een bedrijf of door ergens te gaan werken en dat iemand de opbrengst van het bedrijf of zijn werk zoveel mogelijk zelf mag houden. De overheid of de regering moet bedrijven en iedereen zoveel mogelijk zijn eigen gang laten gaan. Socialisme Marxisme Communisme of communistische samenleving Een verzamelnaam voor allerlei politieke stromingen en bewegingen die streven naar een maatschappijvorm die is gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit tussen alle leden van een samenleving. Een van de stromingen binnen het socialisme. De opvattingen van Karl Marx (±1850) zijn: tot nu toe is er altijd en overal een heersende klasse (adel, geestelijkheid en nu kapitalisten) die de rest voor zich laten werken en in hun greep houden. Marx verwacht dat de arbeiders van zijn tijd, het proletariaat, dat niet langer zullen pikken, de macht zullen grijpen, de kapitalisten en het kapitalisme vernietigen en een nieuwe samenleving gaan organiseren: een communistische samenleving. Een samenleving die via een revolutie tot stand komt. Een kleine groep revolutionairen grijpt met geweld de macht. Hoofdkenmerken: Economisch: alle productiemiddelen (natuur, kapitaal, arbeid) zijn gezamenlijk bezit. Er is dus geen privé-eigendom meer en er is geen heersende en uitbuitende klasse meer. Politiek: Door gezamenlijk bezit is er nog maar één klasse en hebben mensen alleen nog één gezamenlijk belang. Daarom is er ook nog maar één politieke partij nodig, de communistische. Die waakt over het gezamenlijk belang en straft mensen die daar volgens de communisten anders over denken. Bolsjewieken Sinds Lenin de naam voor Russische communisten. Ze geloofden in de ideeën van Karl Marx die voorspelde dat er een revolutie van arbeiders zou komen; de bolsjewistische partij zou deze revolutie moeten leiden. Sociaal-democratie Socialisten die via vertegenwoordigers in het parlement, en dus langs

2 democratische weg, streven naar een samenleving met meer gelijkheid, meer sociale rechtvaardigheid en meer solidariteit. Liberalisme Nationalisme (Modern) imperialisme Totale oorlog Een stroming die zoveel mogelijkheid vrijheid wil voor ieder individu op politiek, op economisch, op sociaal, op godsdienstig gebied. De taak van de overheid is die vrijheid beschermen en bewaken. Politiek betekent dit: burgers moeten beslissende invloed hebben op wetten. Economisch betekent dit: kapitalisme en vrijhandel. 1-Als een natie streeft naar de vorming van een eigen staat voor die natie. 2-Als een bepaald land vooral naar zijn eigen belang kijkt waar andere landen zonodig maar voor opzij moeten gaan of worden gezet. West-Europese landen veroveren grote delen van Afrika en Zuid-Azië tussen 1870 en Van de veroverde gebieden maken zij kolonies. Een oorlog die zich niet beperkt tot een gevecht tussen militairen, maar waar de hele samenleving en dus alle burgers bij betrokken raken door bombardementen, tekorten, blokkades, ingrijpen van de overheid enz. Centralen Bondgenootschap tijdens de Eerste Wereldoorlog van vooral Oostenrijk-Hongarije en Duitsland dat vocht tegen de geallieerden Frankrijk, Engeland, Rusland en V.S. Collectivisatie Door Stalin gedwongen afstand van grondbezit en onderbrenging van boeren in collectieve boerderijen. Donaumonarchie of Oostenrijk-Hongarije Het keizerrijk dat tot 1918 bestond en waarvan Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Bosnië deel uitmaakten (ook wel Habsburgse rijk genoemd en Dubbelmonarchie). Eenpartijstaat Een staat waarin maar één partij is toegestaan die alle macht heeft. Burgers hebben

3 in feite dus geen keuze bij verkiezingen. De Sovjetunie ( ) en Nazi-Duitsland ( ) waren éénpartijstaten. Eerste Wereldoorlog Grote oorlog ( ) waarin Europese landen, met hun kolonies, tegenover elkaar stonden en waaraan de Verenigde Staten vanaf 1917 een mondiaal karakter gaven. Februarirevolutie De opstand van arbeiders en soldaten die februari 1917 in Sint Petersburg begon met demonstraties en stakingen en die ertoe leidde dat de tsaar afstand moest doen van de troon. Loopgraven In de grond uitgegraven gangen waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur (mitrailleurs en handgranaten). Tijdens WO I hadden de Centralen en de Geallieerden tegenover elkaar 1000-en kilometers loopgraaf liggen. Nationalisatie/ Nationaliseren Wanneer de regering van een land privé-bezitters van alle grond, dus ook mijnen!, fabrieken en machines onteigent en overal staatsbezit van maakt. Oktoberrevolutie De revolutie van oktober 1917 in Rusland die als resultaat had de machtsovername door de bolsjewieken= communisten onder leiding van Lenin. Propaganda Intensief reclame maken voor de ideeën van een bepaalde partij of persoon via bijvoorbeeld de radio en de krant; het doel is zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat als ze jou volgen het er allemaal beter op zal worden. Sovjet Een afdeling van de communistische partij in een dorp of stad of stadsdeel. Die stuurden vertegenwoordigers naar hogere s. Sovjetunie of USSR = Unie van Socialistische Sovjet Republieken Een unie van republieken waarin sovjets bestuurden, officieel opgericht in 1922 en uit elkaar gevallen in 1991.

4 Strafkampen kampen in de Sovjetunie waar mensen die zich in woord en/of daad verzetten tegen de communistische regering onder vaak verschrikkelijke omstandigheden dwangarbeid moesten verrichten. Totalitaire staat Een staat die het doen, het laten en het denken van de inwoners totaal probeert te beheersen en te controleren. Ze proberen het zover te krijgen dat je niet meer weet of en zo ja wie je nog kunt vertrouwen. De Sovjetunie en Nazi-Duitsland zijn voorbeelden van totalitaire staten. Triple Entente Bondgenootschap tussen Frankrijk, Engeland en Rusland dat tijdens WOI vocht tegen de Centralen. Tsaar Russische benaming voor de keizer. Vijfjarenplannen Plannen voor vijf jaar waarin stond welke producten, welke hoeveelheden van die producten en met welke kwaliteit in een periode van vijf jaar geproduceerd moesten worden.

5 H3 DE TIJD VAN WERELDOORLOGEN: DE TWEEDE WERELDOORLOG Begrippen die je al gehad hebt en voor dit hoofdstuk ook moet kennen: totalitaire staat, propaganda, nationalisme, totale oorlog. Verdrag van Versailles Verdrag dat in 1919 een einde maakte aan WO!. Daarin werd bepaald dat Duitsland de schuld droeg voor de oorlog en dus hoge herstelbetalingen moest betalen aan de overwinnaars, geen aanvalsleger, luchtmacht en zeemacht mocht hebben, in het Rijnland geen militairen mocht legeren en grote gebieden in Europa en overzee moest afstaan. Republiek van Weimar Naam voor de Duitse parlementaire democratie tussen 1919 en Door de machtsovername van Hitler kwam er een einde aan de Rep. van Weimar. Inflatie Waardedaling van het geld door het toenemen van de hoeveelheid geld of door het stijgen van de prijzen. De wet van vraag en aanbod gaat dus ook op voor geld. Economische crisis Een periode waarin het slecht gaat met de economie van een land. In 1929 brak er een enorme crisis uit in de V.S., die in heel Europa maar vooral in Duitsland veel werkloosheid tot gevolg had en dus ontevredenheid. Derde Rijk Een veel gebruikte naam voor Duitsland in de periode ; de nazi s onder leiding van Hitler waren toen aan de macht. Het Derde Rijk was een totalitaire staat die was ingericht volgens de ideologie van de nationaal socialisten. Ideologie Een samenhangend geheel van denkbeelden over politiek/ (bestuur) en samenleving Voorbeelden zijn: het nationaal-socialisme, het fascisme, het katholicisme. Nationaal-socialisme Duitse variant van het fascisme met racistische basis. De leer van Hitler: de democratie moet plaats maken voor één leider, de Führer; het Duitse volk moet `levensruimte' hebben, Duitsland moet een groot land worden; joden (en ook zigeuners en homoseksuelen) zijn minderwaardig en moeten uitgeroeid worden. Aanhangers van het nationaal-socialisme worden nazi's genoemd.

6 Rassenleer van de nazi s Er bestaan verschillende rassen, het (arische) ras waar nazi s bij horen is beter en dus meer waard dan andere rassen en daarom mag je mensen van die andere rassen wegzuiveren = opsluiten en vermoorden. Antisemitisme Jodenhaat Conferentie van München Vergadering van Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië in 1938 over Tsjechoslowakije. Besloten werd dat Tsecho-Slowakije het gebied tegen de Duitse grens, het Sudetenland, aan Hitler moest afstaan, om zo de vrede te bewaren. Tweede Wereldoorlog Grote oorlog ( ) waarin de As-mogendheden Duitsland, Japan en Italë en de Geallieerden VS, Engeland, Frankrijk tegen elkaar vochten in Europa, Afrika en Azië. Bezetting Als een land of gebied door een ander land is veroverd en de bezetter het bestuur over dat land helemaal overneemt of onder controle heeft. Holocaust Concentratiekamp Razzia Geallieerden ( ) Een ander woord voor de vervolging en vernietiging door de Nazi s van met name joden, maar ook zigeuners en homo s. Een kamp waarin een regering 1) andersdenkenden opsluit, die als gevaarlijk worden beschouwd of 2) mensen die als minderwaardig worden beschouwd. Een georganiseerde klopjacht op mensen die worden opgepakt en vervolgens in de gevangenis worden gestopt, worden afgevoerd naar kampen of gedwongen om te werken. De Duitsers hielden razzia s m.n. op Joodse Nederlanders. De naam voor de landen die met elkaar afspraken maakten in hun strijd tegen Duitsland, Italë en Japan. De belangrijkste waren de V.S., de SU, Engeland. Zij spraken o.a. af onvoorwaardelijke overgave te eisen, de Verenigde Naties op te richten en zij trokken nieuwe grenzen voor Duitsland, Polen en Rusland.

7 Slag bij Stalingrad D-day Winter 1942/1943. De Russen wonnen. Dit bleek het beslissende keerpunt voor het Oostfront van WO II. De Russen rukten daarna op richting Berlijn. Decision-day 6 juni 1944: de dag van de invasie van geallieerde legers in Normandië. Dit bleek het beslissende keerpunt voor het Westfront van WO II. O.l.v. de Amerikanen rukten de westelijke geallieerde legers op naar Berlijn. Genocide Distributie Welbewust op grote schaal mensen doden die bij een bepaald ras, een bepaald volk of een bepaalde groep horen omdat jij van mening bent dat dat ras, volk of groep geen bestaansrecht heeft. Het doden van Joden op grote schaal tijdens WO 2 is een voorbeeld van genocide. Genocide heeft tussen WO 2 en nu ook nog miljoenen mensen het leven gekost in o.a. Afrika en het vroegere Joego-Slavië. Letterlijk: verdelen van goederen. Soms wordt bedoeld: de overheid regelt de verdeling van (schaarse) goederen via bonnen zodat iedereen wat krijgt. Het gaat dan vooral om primaire levensbehoeften(voedsel, kleding)

8 H5 DE TIJD VAN TELEVISIE EN COMPUTER: DE KOUDE OORLOG Verenigde Naties (VN of UNO) Duitse deling Ijzeren Gordijn Oostblok Westblok Berlijnse muur ( ) BRD Een internationale organisatie, opgericht in 1945, waarin de meeste landen van de wereld met elkaar overleggen o.a. over vrede, veiligheid, voedsel, gezondheid e.d. Duitsland en hoofdstad Berlijn bleven na WO II van 1945 tot 1990 verdeeld in Oost- en West-Duitsland/ Oost- en West Berlijn. De scheidslijn van prikkeldraad van de Oostzee naar de Zwarte Zee, dwars door Europa, die in de tijd van de Koude Oorlog het Oostblok hermetisch afsloot voor het Westblok. Het door communisten beheerste Oost-Europa o.l.v. de SU ( ). Het door de VS geleide bondgenootschap van West- Europa, Griekenland, Turkije, de VS en Canada. Een muur die dwars door Berlijn werd gebouwd door de DDR om het Ijzeren Gordijn en leegloop van de DDR helemaal dicht te maken. Je kon niet meer van Oost naar West en omgekeerd. Bundesrepublik Deutschland. De naam voor West-Duitsland van en vanaf 1990 de naam van het herenigde Duitsland. DDR Deutsche Demokratische Republik of Oost-Duitsland Wiedervereinigung/ Duitse eenwording De vereniging van Oost- en West-Duitsland tot één land in 1990 na de val van de Berlijnse muur. Bewapeningswedloop Een soort wedstrijd tussen landen om zelf zo veel mogelijk wapens te verkrijgen en daarmee de vijanden af te schrikken. Koude Oorlog Periode van vijandschap ( ) tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten, waarin het nooit tot een echte oorlog tussen de grootmachten (de VS en de SU) kwam.

9 NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, opgericht in Militair samenwerkingsverband tussen de VS, Canada en een aantal Europese landen dat in eerste instantie gericht was tegen de dreiging van het communisme. Nu beschouwen de lidstaten zich onmisbaar als peace-keeper overal ter wereld. Warschaupact Militaire samenwerking tussen de Sovjetunie en bondgenoten (het Oostblok); opgericht in Tegenhanger van de NAVO en opgeheven na afloop van de Koude Oorlog in Dominotheorie De gedachte dat wanneer één (Aziatisch) land communistisch zou worden andere landen in de buurt ook om zouden vallen naar communisme. Perestrojka ( ) Een grondige herziening van het communistische systeem in de SU vanaf 1985 o.l.v. Gorbatsjov. De effecten waren na 6 jaar gigantisch: einde USSR, einde Oostblok, einde Duitse deling, invoering kapitalisme.

10 H 6 DE TIJD VAN TELEVISIE EN COMPUTER: NEDERLAND Begrippen die je al gehad hebt en voor dit hoofdstuk ook moet kennen: NAVO Sociale zekerheid Alle wetten die er voor zorgen dat er voor iedereen in Nederland een vangnet is als hij/zij te maken krijgt met geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen door ziekte, werkloosheid, ouderdom. Tolerantie Verdraagzaamheid. Bereid zijn om rekening te houden met andere opvattingen en gewoonten van medemensen dan je zelf hebt. Consumptiemaatschappij Een maatschappij waarin heel erg van belang is dat mensen zo veel mogelijk producten kopen en kunnen kopen. Hoe meer producten er nodig zijn, hoe meer mensen die moeten maken, inkomen krijgen voor het werk dat ze doen en dat inkomen vervolgens weer uitgeven aan het kopen van producten.. Europese Unie (EU) Het samenwerkingsverband van 27 Europese landen sinds 1993, voortgekomen uit de Europese Gemeenschap (EG). Globalisering Globe = wereld. Goederen, mensen, informatie, geld verplaatsen zich steeds meer en steeds gemakkelijker over de hele wereld. Het lijkt alsof grenzen wegvallen. Harmoniemodel Manier van politiek bedrijven waarbij alle partijen (bijvoorbeeld werkgevers en werknemers en/of de overheid) zoveel mogelijk proberen in overleg en goede samenwerking conflicten te voorkomen. Massamedia De pers (kranten en tijdschriften), de radio en de televisie waar iedereen= de massa zijn informatie vandaan haalt.. Multiculturele samenleving Een samenleving waarin mensen met verschillende culturen en geloven met elkaar samenleven. Verzuiling Indeling in de samenleving naar maatschappelijke achtergrond, zoals godsdienst en politieke stroming. Katholieken, protestanten, socialisten hadden ieder hun eigen

11 politieke partij, kranten, radio- en tvomroep, vakbonden, verenigingen. Tussen de verschillende zuilen bestonden weinig contacten. Ontzuiling Doorbreking van de scheidslijnen in de verzuilde Nederlandse samenleving vanaf de jaren zestig, mede doordat minder mensen naar de kerk gingen. H 7 WIE BESLIST? Gemeenteraad Door inwoners van een gemeente gekozen instelling die beslist wat er in een gemeente gaat gebeuren. Burgemeester Is in een gemeente 1) de voorzitter van de gemeenteraadsvergaderingen, 2) voorzitter van het college van burgemeester & wethouders en 3) hoofd van de politie en brandweer. Wordt benoemd door de koning(in). Wethouders Bestuurders van een gemeente die door leden van de gemeenteraad zijn gekozen. Ze ontwikkelen met ambtenaren voorstellen. De gemeenteraad beslist over die voorstellen en de wethouders zorgen ervoor dat de beslissingen van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Politieke partij Verkiezingen Een vereniging van mensen die in grote lijnen dezelfde opvattingen hebben over welke zaken en hoe die zaken in een land geregeld moet zijn. Bij verkiezingen kun je stemmen op de partij waarvan jij vindt dat die de beste opvattingen heeft. Hoe meer mensen op een partij stemmen, hoe meer zetels/ vertegenwoordigers die partij krijgt in de volksvertegenwoordiging en hoe meer kans om haar opvattingen in praktijk te brengen via het parlement = de wetgevende macht. Fractie Groep gekozen volksvertegenwoordigers van eenzelfde partij in de volksvertegenwoordiging of in een gemeenteraad. B.v. de CDAfractie, VVDfractie, PvdAfractie. Parlement Volksvertegenwoordiging. De inwoners van een land kiezen uit kandidaten van politieke

12 partijen vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers krijgen de wetgevende macht en controleren de regering of die de aangenomen wetten goed uitvoert. Tweede Kamer Belangrijkste onderdeel van het Nederlandse parlement. Wordt direct gekozen. De Tweede Kamer heeft 2 hoofdtaken: 1) beslissingen nemen over de wetsvoorstellen van de regering; de Kamerleden kunnen de voorstellen van de regering wijzigen en ze kunnen ook zelf nieuwe wetten voorstellen. 2) Kamerleden controleren ook of de ministers hun werk goed doen. Eerste Kamer Indirect door de Provinciale Staten gekozen afdeling van het parlement die de beslissingen van de Tweede Kamer controleert. Formateur Iemand die door de koning(in) wordt benoemd om een nieuwe regering te vormen. Kabinet Alle ministers en staatssecretarissen o.l.v. de minister-president. Regering Ministers en koning(in), ook wel de Kroon genoemd. De termen regering en kabinet worden meestal door elkaar heen gebruikt, maar regering is niet hetzelfde als kabinet!! Coalitie Samenwerking van twee of meer politieke partijen in een regering. Die twee of meer partijen hebben in de volksvertegenwoordiging meer dan de helft van de zetels (76) en dus een parlementaire meerderheid of Kamermeerderheid. Oppositie De fracties in de Tweede of Eerste Kamer die niet in de regering zijn vertegenwoordigd. Wetgevende macht De groep mensen die besluiten neemt over wetten en regels die ze voor het land nodig vinden. In een democratie heeft de gekozen volksvertegenwoordiging de wetgevende macht.

13 Uivoerende macht Staten Generaal nu Identificatieplicht Inspraakrecht De groep mensen die er voor moet zorgen dat de wetten en regels waarover de volksvertegenwoordiging een besluit heeft genomen zo goed mogelijk worden uitgevoerd. In Nederland hebben de koningin en de ministers o.l.v. de minister-president de uitvoerende macht. Zij mogen ook wetten voorstellen. Maar de volksvertegenwoordiging beslist daarover. De naam voor de volksvertegenwoordiging in Nederland. Deze bestaat uit 2 Kamers, de 2 de Kamer en de 1 e Kamer of Senaat. De wettelijke plicht om aan te kunnen tonen dat je bent wie je zegt te zijn. Dat kan m.b.v. een identiteitsbewijs dat je krijgt van de overheid. Het recht dat iedere burger heeft om zijn mening te geven over of bezwaar aan te tekenen tegen plannen van de overheid. Europees Parlement Volksvertegenwoordiging binnen de Europese Unie die advies geeft over voorstellen van de Europese Commissie en soms meebeslist. Het Europees Parlement heeft niet zoveel mee te beslissen omdat anders de parlementen van de 27 lidstaten niet veel meer te beslissen zouden hebben. Europese Commissie Dagelijks bestuur van de Europese Unie, dat Europese afspraken voor alle 27 lidstaten voorstelt en controleert of gemaakte afspraken worden nageleefd. Raad van Ministers Bijeenkomst van ministers van alle lidstaten van de EU, bijvoorbeeld die van economie of defensie of financiën. Zij beslissen dan over afspraken of geven de Europese Commissie opdracht om met een voorstel te komen. Europese Unie (EU) Een samenwerkingsverband van nu 27 Europese landen. Bestaat sinds 1993, voortgekomen uit de Europese Gemeenschap (EG).

Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland

Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland Hoofdstuk 3 Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland Waarom NL? Nederland was een neutraal land. Bleef in NL tot aan zijn dood. Vrede van Versailles Vs, Eng, Fra winnaars. Duitsland als enige schuldig

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

De tijd van: Wereldoorlogen

De tijd van: Wereldoorlogen De tijd van: Wereldoorlogen WoI Interbellum WoII Wereldoorlog I Casus Belli (Latijn, de oorzaak van de oorlog) Wereldoorlog I Tweefronten oorlog: Oostfront/Westfront Tannenberg 1914: Bewegingsoorlog: Verdun

Nadere informatie

Samenvatting H2 2: Fascisten NSDAP machtigingswet totalitaire staat concentratie kampen indoctrinatie

Samenvatting H2 2: Fascisten NSDAP machtigingswet totalitaire staat concentratie kampen indoctrinatie Samenvatting H2 2: Terwijl de onvrede groeide in de Republiek van Weimar en de communisten, de conservatieven en de socialisten elkaar niet konden luchten of zien, begonnen een paar mannen een eigen politieke

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Samenvatting Moderne Geschiedenis ABC

Samenvatting Moderne Geschiedenis ABC Samenvatting Moderne Geschiedenis ABC Week 1ABC: De Franse Revolutie Info: De Franse Tijd (1795 1814) Na de Franse Revolutie werd Napoleon de baas in Frankrijk. Napoleon veroverde veel Europese landen,

Nadere informatie

T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6

T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6 T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6 1. Bekijk bron 1. De titel van de onderstaande Russische cartoon is: De Amerikaanse stemmachine. De Verenigde Staten drukken op het knopje voor, dat naast het knopje

Nadere informatie

KOUDE OORLOG

KOUDE OORLOG KOUDE OORLOG 1945-1991 Waarom is de gebeurtenis afgebeeld in deze bron zo cruciaal geweest voor de KOUDE OORLOG? 37. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijk schoolonderzoek Tijdvak I 27 oktober

Gemeenschappelijk schoolonderzoek Tijdvak I 27 oktober Gemeenschappelijk schoolonderzoek 2014-2015 Tijdvak I 27 oktober 2014 10.30 12.00 GESCHIEDENIS Dit schoolonderzoek bestaat uit 38 vragen. Voor dit onderzoek zijn maximaal 59 punten te behalen. Als bij

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 1 Voorwoord Tijdens het maken van mijn spreekbeurt over Amerika kwam ik de Koude oorlog tegen. De koude oorlog leek mij een heel interessant onderwerp waar ik niet

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie

Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden

Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden Bronnen Noem een museum uit die tijd. Openluchtmuseum

Nadere informatie

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3)

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Na de dood van Stalin leek de Sovjet greep op het Oost Europa wat losser te worden. Chroesjtsjov maakte Stalins misdaden openbaar (destalinisatie),

Nadere informatie

(Otto von) Bismarck. Duitsland werd een eenheid/keizerrijk. koningin Victoria. Groot-Brittannië. Wilhelm II

(Otto von) Bismarck. Duitsland werd een eenheid/keizerrijk. koningin Victoria. Groot-Brittannië. Wilhelm II Van wanneer tot wanneer vond de Frans- Duitse oorlog Wie was eerste minister van Pruisen tijdens de Frans-Duitse oorlog? Welk belangrijk gevolg had de Frans-Duitse Oorlog voor 1870-1871 (Otto von) Bismarck

Nadere informatie

Indelen 1. Voor in het schrift komen de aantekeningen te staan en ook de uitwerkingen 2. Achterin het schrift komen de opdrachten te staan

Indelen 1. Voor in het schrift komen de aantekeningen te staan en ook de uitwerkingen 2. Achterin het schrift komen de opdrachten te staan Antwoordkernen bij Eureka 3M, Amersfoort 2014-2015 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De bedoeling is, dat je

Nadere informatie

Союз СоветскихСоциалистических Республик

Союз СоветскихСоциалистических Республик Союз СоветскихСоциалистических Республик SojoezSovjetskichSotsialistitsjeskichRespoeblik http://www.youtube.com/watch?v=hle4inigsee&feature=related De Romanovs De Romanov familie komt in 16313 aan de macht

Nadere informatie

Tweede Wereldoorlog 1

Tweede Wereldoorlog 1 Tweede Wereldoorlog 1 Adolf Hitler 1889 1945 INHOUDSOPGAVE Tekstsamenvatting...Pagina 2 tot 4 Aantekeningen...Pagina 5 tot 6 Begrippen...Pagina 6 1 P a g e Tekstsamenvatting 1.1 Duitsland na de eerste

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 9 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 9 Toetsvragen Tijdvak 9 Toetsvragen 1 De Eerste Wereldoorlog brak uit naar aanleiding van een moordaanslag in Serajewo. Maar lang daarvoor groeiden er al tegenstellingen waarbij steeds meer landen werden betrokken.

Nadere informatie

De Koude Oorlog: het begin (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich

De Koude Oorlog: het begin (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Samenwerking slaat om in wantrouwen in 1945 => Tijdens WO 2: USSR en VSA werken samen tegen Duitsland => In

Nadere informatie

Koude Oorlog. Geschiedenis SO I 4 november 2010. Tijdvak 1

Koude Oorlog. Geschiedenis SO I 4 november 2010. Tijdvak 1 Geschiedenis SO I 4 november 2010 Tijdvak 1 Koude Oorlog Dit SO bestaat uit 40 vragen. 25 openvragen en 15 gesloten vragen. Schrijf de antwoorden op je antwoordblad. 1 2 3 4 5 6 7 In het jaar 1938 werd

Nadere informatie

De Sovjet-Unie (9.3) Tijd van wereldoorlogen De Sovjet Unie.

De Sovjet-Unie (9.3) Tijd van wereldoorlogen De Sovjet Unie. De Sovjet-Unie (9.3) Onderzoeksvraag: Kenmerkende aspecten: Waardoor kreeg Rusland een communistische regering en hoe werd het land een totalitaire staat. Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 1 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Historisch overzicht vanaf 1900 14 maximumscore 2 Kaart A: 1 (= 1900-1914) 1 Kaart B: 2 (= 1919-1937) 1 15 maximumscore 2 Afbeelding 1 verwijst naar het bondgenootschap tussen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Antwoordkernen bij Eureka 3MAVO De tijd van Wereldoorlogen H. 4 t/m 14

Antwoordkernen bij Eureka 3MAVO De tijd van Wereldoorlogen H. 4 t/m 14 Antwoordkernen bij Eureka 3MAVO De tijd van Wereldoorlogen H. 4 t/m 14 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2012 1 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Wereldoorlog I ( De Grootte oorlog )

Wereldoorlog I ( De Grootte oorlog ) Wereldoorlog I ( De Grootte oorlog ) 1914-1918 Waarom breekt de oorlog uit? * Op weg naar de oorlog. (v) Aandachtspunten: - oorzaken - aanleiding - maatschappijbeeld - verwachtingen - bondgenootschappen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 dinsdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2004 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2004 - I E KOUE OORLOG + NEERLN EN E VERENIGE STTEN N E TWEEE WERELOORLOG 2p 24 Hieronder staan vijf voorstellen voor afspraken over uitsland na de Tweede Wereldoorlog: 1 uitsland moet gedemilitariseerd worden.

Nadere informatie

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de)

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) Turken in Kreuzberg Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) 1 OPDRACHT 1 Waarom werd de Berlijnse muur opgericht? Na de 2 e Wereldoorlog werd Duitsland in 2 gedeeltes opgesplitst, te weten West-Duitsland

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Geschiedenis VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Nieuwe ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog Nieuwe machtsverhoudingen: Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nieuwe supermachten

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Vragen voorzien van een * zijn nieuwe voorbeeldvragen.

Vragen voorzien van een * zijn nieuwe voorbeeldvragen. Voorbeeldexamen VMBO-GL en TL (op basis van 2015) geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Vragen voorzien van een * zijn nieuwe voorbeeldvragen. Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend.

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend. Een wapenstilstand is niet hetzelfde als een vrede. Daarover gaan de landen vanaf januari 1919 in het paleis van versailles bij parijs lang over praten... In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2012 1 tijdvak 1 dinsdag 15 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2017 tijdvak 1 dinsdag 16 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

McCarthy. Warschaupact. Truman. Enola Gay. Mao Zedong. Joegoslavië. Kennedy. Tsaar. Stalin. Komsomol

McCarthy. Warschaupact. Truman. Enola Gay. Mao Zedong. Joegoslavië. Kennedy. Tsaar. Stalin. Komsomol In welk jaar vonden de Russische Revoluties plaats? Welke senator zorgde voor een ware heksenjacht op communisten in de VS? Hoe heette de communistische tegenhanger van de NAVO 1917 McCarthy Warschaupact

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Wereldoorlog-1 vmbo12

Tweede Wereldoorlog-1 vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62175 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De Tweede Wereldoorlog: aanloop en verloop

De Tweede Wereldoorlog: aanloop en verloop De Tweede Wereldoorlog: aanloop en verloop Instap/actualiteit: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.38887?video=1.2338096 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.38741?eid=1.2414225

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-GL en TL 2012 1 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Koning Willem III. Wilhelmina Drucker

Koning Willem III. Wilhelmina Drucker Koning Willem II Koning Willem III Rudolph Thorbecke Aletta Jacobs Wilhelmina Drucker Abraham Kuyper Herman Schaepman Pieter Jelles Troelstra Frans Ferdinand Gavrilo Princip Lenin Adolf Hitler Benito Mussolini

Nadere informatie

Verboden om te zeggen

Verboden om te zeggen Verboden om te zeggen Wat is het? Met deze oefening leert de leerling beredeneren en argumenteren door begrippen toe te passen en in een bepaalde context te plaatsen. Kennis van het onderwerp waarmee wordt

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2015. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB 2015. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 dinsdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie 1. De levenswijze van jager-verzamelaars. 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2016 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Van de oogst van hun land en van hun dieren Jagers & boeren Wat

Nadere informatie

Samenvatting Moderne Geschiedenis DEF

Samenvatting Moderne Geschiedenis DEF Samenvatting Moderne Geschiedenis DEF Week 1DEF: De Franse Revolutie Info: De Franse Tijd (1795 1814) Na de Franse Revolutie werd Napoleon de baas in Frankrijk. Napoleon wil vrijheid, gelijkheid en broederschap

Nadere informatie

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 1830 1870: Javaanse boer werkt voor Nederlandse staat: - cultuurstelsel - Herendiensten van verliespost naar wingewest Vanaf 1870: modern imperialisme particuliere bedrijven

Nadere informatie

Vragen voorzien van een * zijn nieuwe voorbeeldvragen.

Vragen voorzien van een * zijn nieuwe voorbeeldvragen. Voorbeeldexamen VMBO-GL en TL (op basis van 2015) geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Vragen voorzien van een * zijn nieuwe voorbeeldvragen. Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u?

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u? Landenspel Korte omschrijving werkvorm: In deze opdracht wordt de klas verdeeld in vijf groepen. Iedere groep krijgt een omschrijving van een land en een instructie van de opdracht. In het lokaal moeten

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-11-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-11-1-b Bijlage VMBO-KB 2011 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een mening over het bijzonder onderwijs (rond 1900): Kinderen leren al op jonge

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2010 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2010 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Staatsinrichting van Nederland 1 C 2 maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat het om de vrijheid van godsdienst

Nadere informatie

Feniks geschiedenis havo hoofdstuk 9 Oriëntatie:

Feniks geschiedenis havo hoofdstuk 9 Oriëntatie: Feniks geschiedenis havo hoofdstuk 9 Oriëntatie: Oorzaken WO I: - Imperialisme 19 e eeuw - Groeiende nationalisme - Wapenwedloop - De bondgenootschappen. Toen de Oostenrijkse troonopvolger Franz-Ferdinand

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen.

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013 Staat en Natie Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. In de 17 e en de 18 e eeuw ontstond er in Europa een politieke en filosofische stroming,

Nadere informatie

Adolf Hitler: Braunau am Inn, 20 april 1889 Berlijn, 30 april 1945

Adolf Hitler: Braunau am Inn, 20 april 1889 Berlijn, 30 april 1945 Adolf Hitler: Braunau am Inn, 20 april 1889 Berlijn, 30 april 1945 Hij was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Hij was

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Staatsinrichting van Nederland 1 maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat de macht van de koning afneemt

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 Welke kaart geeft de historisch

Nadere informatie

Historische Contexten H2 - Duitsland

Historische Contexten H2 - Duitsland Historische Contexten H2 - Duitsland Paragraaf 1 Wat betekende de vorming van het Duitse keizerrijk voor het machtsevenwicht tussen de Europese grootmachten? Frankrijk was eerst de machtigste eenheid in

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Waar gebeurde het? Korte omschrijving. Lesdoel. Lesbeschrijving. Materiaal. Docentenblad

Waar gebeurde het? Korte omschrijving. Lesdoel. Lesbeschrijving. Materiaal. Docentenblad Docentenblad Waar gebeurde het? Korte omschrijving In de strip worden vaak plaatsen genoemd. Er zijn drie kaartjes (Nederland, Europa en de wereld) en een aantal stripplaatjes waarin plaatsen genoemd worden.

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

De Duitse buitenlandse politiek

De Duitse buitenlandse politiek De Duitse buitenlandse politiek 1933-1939 Presentation by Mr Young Jouw taak Jij bent adviseur in buitenlandse politiek Het is jouw taak de leiders van de Nazi s te adviseren. Jij krijgt een aantal problemen

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich

Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Inleiding Wereldoorlog 2 => Ongeveer 20 jaar na de Grote Oorlog (WO

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Rassenleer. Nog lager stonden volgens hem de zigeuners en vooral de joden. Dat waren geen mensen maar ongedierte, dat uitgeroeid moest worden.

Rassenleer. Nog lager stonden volgens hem de zigeuners en vooral de joden. Dat waren geen mensen maar ongedierte, dat uitgeroeid moest worden. De Holocaust Rassenleer Lang voordat Hitler de leider van Duitsland werd, schreef en vertelde hij over de rassenleer. Dat was een theorie die beweerde dat mensen waren verdeeld in rassen: zwakke, minderwaardige

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke tekening (rond 1900), met als titel:

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2017 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-17-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 De minister van Oorlog beschrijft in zijn dagboek

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL GT-0125-a-16-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een uitspraak van een politicus over de Schoolstrijd (1875): Op

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB Examen VMBO-BB 2008 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 9.00-10.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I Historisch overzicht vanaf 1900 16 maximumscore 2 Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): tanks vliegtuigen onderzeeërs vlammenwerpers gifgas mitrailleurs per juist voorbeeld 1 Ook

Nadere informatie

Aanvullende specificaties op het examenprogramma voor de examens geschiedenis van 2005:

Aanvullende specificaties op het examenprogramma voor de examens geschiedenis van 2005: Aanvullende specificaties op het examenprogramma voor de examens geschiedenis van 2005: De aanvullende specificaties zijn vet gedrukt. Ze moeten worden gelezen in relatie tot de eindterm waarbij ze behoren.

Nadere informatie