Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max"

Transcriptie

1 Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent. Het winstpotentieel is afhankelijk van de evolutie van de EURO STOXX 50 index, de belangrijkste aandelenindex in de eurozone, met een maximale terugbetalingvan148%vandenominalewaarde (1) Emittent: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Moody s: A2/S&P: A/Fitch: A (2) (1) Exclusief kosten en/of belasting van toepassing op beleggingen, behalve in geval van voortijdige terugbetaling tegen reële marktwaarde, zoals beschreven in het Basisprospectus voor een investering tijdens de inschrijvingsperiode. Maximaal actuarieel rendement voor roerende voorheffing 4,50% (inclusief kosten en provisies). (2) Ratings op Ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen.

2 Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max is een schuldbewijs. Bij inschrijving op dit effect leent debeleggergeldaandeemittentdiezichertoeverbindtomdebeleggeropdevervaldageenbedrag uit te keren dat vastgesteld wordt op basis van de prestatie van de EURO STOXX 50 index. De uitgever verbindt zich ertoe de volledige belegging op de vervaldag terug te betalen. In geval van wanbetaling door of faillissement van de emittent loopt de belegger kans het bedrag niet terug te kunnen vorderen waarop hij recht zou hebben en de gehele of gedeeltelijke belegging te verliezen. Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max is bedoeld voor ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en die gelet op hun financiële situatie, de voordelen en risico's van beleggingen in dit complexe financiële instrument kunnen inschatten. De belegger kan onmogelijk een exacte raming maken van het bedrag dat hij ontvangt op de vervaldatum. Deze waarde schommelt tussen 100% en 148% van de nominale waarde. Dit instrument is bedoeld voor beleggers die bereid zijn deze onzekerheid te accepteren en dievertrouwdzijnmetdeeurostoxx 50 indexenderente.

3 Mechanisme HetdoelvandeCreditAgricoleCIB(France)LookbacktoMax Credit Agricole CIB (France) Lookback to Max laat de belegger toe te profiteren van de positieve prestatie van de EURO STOXX 50 (1) index, de belangrijkste aandelenindex in de eurozone, tussen de initiële slotkoers op 8 november 2013 en de jaarlijkse vastgestelde slotkoersen ( , , , en ). Het beveiligingsmechanisme van de hoogste jaarlijkse prestatie Tussen het 4 e en het 8 e jaar, wordt de prestatie van de EURO STOXX 50 index jaarlijks vastgesteld ten opzichte van zijn initiële koers: 5 waarnemingen worden gedaan op de , , , en De hoogste prestatie wordt weerhouden, variërend tussen minimaal 0% en maximaal 48%: d.w.z. de maximale prestatie. Terugbetaling op de eindvervaldag, Het product geeft recht op een terugbetaling van 100% plus de maximale prestatie. De terugbetalingopdevervaldatumvarieert dustussen100%en148% vandenominalewaarde (1). (1) Exclusief kosten en/of belasting van toepassing op beleggingen, met uitzondering van wanbetaling door de emittent en voortijdige terugbetaling tegen reële marktwaarde, zoals beschreven in het Basisprospectus voor een investering tijdens de inschrijvingsperiode. Het actuarieel rendement voor roerende voorheffing varieert tussen-0,30% en 4,50%(inclusief kosten en provisies).

4 Onderliggende waarde DeEUROSTOXX50 indexbestaatuitde50grootstebedrijvenindeeurozone,geselecteerdopbasis van hun marktkapitalisatie, het handelsvolume en de bedrijfssector. De index volgt een geografische en sectorale weging die precies de economische structuur en ontwikkeling van de eurozone aangeeft Bron: Bloomberg Prestaties in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Voordelen Nadelen Wanneer de index op een jaarlijkse observatiedatum gestegen is ten opzichte van zijn initiële koers, stelt Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max u in de gelegenheid om van een aantrekkelijk rendement te profiteren met een maximale terugbetaling op de vervaldatum van 148% van nominale waarde (1). De belegger heeft op de vervaldatum het recht op de terugbetaling van het volledig belegde kapitaal (1). Dankzij het beveiligingsmechanisme van de hoogste prestatie kan tussen het 4 e en 8 e jaarde hoogste prestatie weerhouden worden die op de jaarlijkse observatiedata wordt vastgesteld ten opzichte van de initiële koers. De belegger is blootgesteld aan een eventueel risico op wanbetaling door de emittent (met als gevolg een risico op de terugbetaling) of een verslechtering van de kredietkwaliteit van de emittent (waardoor een risico ontstaat voor de marktwaarde van het product). De belegger heeft geen recht op dividenden van de EURO STOXX 50 index. De prestaties van een index waarbij dividenden niet herbelegd worden is lager dan bij een index die dividenden herbelegt. Bij een forse stijging van de index, heeft de belegger geen voordeel van de integrale stijging omdat de terugbetaling afgetopt is op 148% van denominalewaarde (1). Bij verkoop van het effect voor de vervaldatum, loopt de belegger een risico op kapitaalverlies. (1) Exclusief kosten en/of belasting van toepassing op beleggingen, met uitzondering van wanbetaling door de emittent en voortijdige terugbetaling tegen reële marktwaarde, zoals beschreven in het Basisprospectus voor een investering tijdens de inschrijvingsperiode..

5 In deze voorbeelden zijn de bedragen en het jaarlijks rendement bruto, exclusief kosten en belasting op beleggingen, met uitzondering van wanbetaling door de emittent en voortijdige terugbetaling tegen reële marktwaarde, zoals beschreven in het Basisprospectus voor een investering tijdens de inschrijvingsperiode. Berekeningen worden gemaakt op basis van op de vervaldatum aangehouden effecten. Wanneer effecten voor deze datum verkocht worden, kan het rendement hoger, lager of zelfs negatief zijn. 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Voorbeelden van marktscenario's Evolutie van de EURO STOXX 50 index in % van de eindkoers op grens Gunstig scenario: stijgende markt 148% jaar Neutraal scenario: gematigd stijgende markt Dewaardevandeindexbedraagtna4jaar155%tenopzichte van zijn initiële koers; de maximale prestatie is in dit geval 48% vanwege de plafonnering. De terugbetaling aan de belegger bedraagt 148% van de nominale waarde. Het actuarieel rendement voor roerende voorheffing is 4,50% op basis van een aankoopprijs van 102,50% van de nominale waarde(inclusief 2,5% instapkosten) 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Evolutie van de EURO STOXX 50 index in % van de eindkoers op grens 130% jaar De waarde van de index bedraagt na 5 jaar 130% ten opzichte van zijn initiële koers; de maximale prestatie is in dit geval 30%. De terugbetaling aan de belegger bedraagt 130 % van de nominale waarde. Het actuarieel rendement voor roerende voorheffing is 2,89% op basis van een aankoopprijs van 102,50% van de nominale waarde(inclusief 2,5% instapkosten). Ongunstig scenario: dalende markt 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Evolutie van de EURO STOXX 50 index in % van de eindkoers op grens % jaar De index daalt op elke jaarlijkse observatiedatum tussen jaar 4 enjaar8;inditgevalisdemaximaleprestatie0%. De terugbetaling aan de belegger bedraagt 100 % van de nominale waarde. Het actuarieel rendement voor roerende voorheffing is-0,30% op basis van een aankoopprijs van 102,50% van de nominale waarde(inclusief 2,5% instapkosten). Scenario van wanbetaling of faillissement van de Credit Agricole CIB (het meest ongunstige scenario): de belegger loopt het risico het kapitaal van zijn belegging volledig te verliezen.

6 Wie is CACIB? Credit Agricole Corporate and Investment Bank ("Credit Agricole CIB" of "CACIB") is een kredietinstelling en een in Frankrijk door de Prudential Controle Autoriteit ("ACPR") goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Credit Agricole CIB is de Financierings- en investeringsbank van de Franse groep Credit Agricole. Credit Agricole SA heeft altijd aangetoond solidair te zijn met Credit Agricole CIB, haar Financierings- en investeringsbank. In december 2011 werd de solidariteitsrelatie juridisch geformaliseerd door de Credit Agricole CIB op te nemen in het interne solidariteitsmechanisme van het Credit Agricole Network, voorbehouden aan kredietinstellingen die "verbonden zijn met" de Credit Agricole S.A. Risico's Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max is bedoeld voor ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en die gelet op hun financiële situatie, de voordelen en risico's van beleggingen in dit complexe financiële instrument kunnen inschatten. Voor meer informatie over de risico's van deze belegging, wordt de belegger verwezen naar de pagina's van het Basisprospectus. Kredietrisico Bij aanschaf van dit product accepteert de belegger net als voor andere schuldinstrumenten het kredietrisico (zoals wanbetaling en faillissement) op de emittent Credit Agricole CIB (A-ratings van S&P, A2van Moody'sen Avan Fitch). Wanneer deemittent failliet gaat,kandebelegger zijnkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Wanneer de perceptie van het kredietrisico wijzigt, kan dit zich vertalen in een nieuwe rating van de emittent, en kan de waarde van het effect tijdens de looptijd schommelen. Naarmate de looptijd langer is, is ook de mogelijke impact op de waarde van het effect groter. Risico op de productprijsfluctuatie Beleggen in Credit Agricole CIB (France) Lookback to Max houdt een aan aandelenmarkten verbonden risico in. Tijdens de looptijd van het product, kunnen eventuele marktdalingen en met name die van de EURO STOXX 50 index de waarde van het product tot onder de nominale waarde doen dalen (exclusief uitstapkosten). Bij verkoop van het effect voor de vervaldatum, loopt de belegger dus het risico op kapitaalverlies. Net als bij alle andere schuldbewijzen, bestaat voor dit product ook het risico op renteschommelingen. Wanneer na de uitgifte van dit product de marktrente tijdens zijn looptijd stijgt, terwijl de overige marktomstandigheden gelijk blijven, daalt de prijs van het product. Wanneer onder gelijke voorwaarden, de marktrente na de emissie daalt, stijgt de prijs van het product. Deze schommelingen kunnen een minderwaarde genereren bij voortijdige verkoop. Dit risico is aan het begin van de periode groter en neemt af naarmate de vervaldatum nadert. Liquiditeitsrisico Credit Agricole CIB waarborgt de liquiditeit van de producten onder normale marktomstandigheden. De beleggers worden eraan herinnerd dat de waarde van dit product tijdens zijn looptijd op de secundaire markt lager kan zijn dan de nominale waarde. Deze schommelingen kunnen een minderwaarde genereren bij voortijdige verkoop. Onder normale marktomstandigheden wordt een secondaire markt door de emittent georganiseerd (met een bandbreedte aankoop/verkoop van 1%) voor beleggers die hun effect voor de vervaldatum willen verkopen. De beursbelasting op de secondaire markt is 0,09% (maximum 650 EURO opbasisvandeactuelewetgeving).

7 Technische Fiche Naam Crédit Agricole CIB(France) Lookback to Max ISIN-code Uitgiftekoers 100% XS Instapkosten en provisie 2,50% Crelan NV ontvangt van de emittent een jaarlijkse provisie van maximum 1% op de nominale waarde van de daadwerkelijk geplaatste effecten. Deze provisie is opgenomen in de aankoopprijs. Voor meer informatie wordt de belegger geadviseerd contact op te nemen met de distributeur. Emittent Distributeur Valuta Coupure Verkoopperiode Credit Agricole CIB (Credit Agricole Corporate and Investment Bank is een kredietinstelling en een in Frankrijk door de Prudential Controle Autoriteit("ACPR") goedgekeurde beleggingsmaatschappij.) Noteringen: S&P A / Moody s A2 / Fitch A. De ratingagentschappen kunnen deze noteringen op elk moment wijzigen. Indien één van deze ratings tijdens de emissieperiode zou wijzigen, worden de beleggers die op dit product hebben ingeschreven daarover geïnformeerd. De ratings geven een indicatie betreffende de solvabiliteit van de emittent maar vormen geen aankoopadvies. Crelan NV EUR EUR Van t/m , tot 16:00 uur(behoudens voortijdige afsluiting) Uitgiftedatum Vervaldatum Startdatum Jaarlijkse observatiedata , , , en Producttype Onderliggendeindex Beleggersprofiel Crelan Secundaire markt Beursbelastingen Roerende voorheffing Beursnotering Publicatie van de productwaardering Franse schuldinstrument, uitgegeven in het kader van een gestructureerde effectenemissie (Structured Euro Medium Term Note Programme) met kapitaalgarantie op de vervaldag EUROSTOXX50 index(dividendennietherbelegd,codebloomberg:sx5eindexsponsor:stoxxlimited, ) Conservatief zolang het product voldoet aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en ervaring. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Crelan informeert de beleggers wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in het beleggersprofiel van het product tijdens de looptijd. Onder normale marktomstandigheden verstrekt de emittent wekelijks een indicatieve prijs voor beleggers die hun effect voor de vervaldatum willen verkopen(met een"buy/sell" bandbreedte van 1%). Alle verkooporders dienen's woensdags vóór 12:00 uur geplaatst te zijn bij de distributeur. Betaling vindt plaats binnen 3 werkdagen in de volgorde waarin de orders geplaatst zijn. De beursbelasting op de secundaire markt is 0,09% (maximaal 650 EUR op basis van de actuele wetgeving) Fiscale verwerking conform de actuele wetgeving: Primaire markt: geen beursbelasting Secundaire markt: 0,09%(max. EUR 650) Terugbetaling op de vervaldag: geen beursbelasting 25% op de meerwaarde. Het fiscale regime op dit effect is afhankelijk van de situatie van de belegger en kan worden gewijzigd. Nee De waarde van het product is tijdens zijn looptijd op verzoek beschikbaar op uw kantoor Crelan en wordt maandelijks gepubliceerd op

8 Prospectus Deze brochure is slechts een verkoopbrochure en een samenvatting van de verplichtingen van de emittent uiteengezet in de documentatie die opgesteld is ten behoeve van de emissie van het product, bestaande uit het Basisprospectus naar Engels recht van 21 juni 2013, zijn 3 supplementen gedateerd op respectievelijk 22 juli 2013, 19 augustus 2013, 19 september 2013 en eventuele andere bijlagen en definitieve voorwaarden (deze documenten zijn opgesteld in het Engels) met in Bijlage A de samenvatting met betrekking tot de Engelse, Franse en Nederlandse effecten. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Financiële commissie van Toezicht) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan NV. ( en op de website van Credit Agricole CIB ( Eventuele aanvullingen op het Basisprospectus die de emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een aanvulling op het Basisprospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf deze publicatiedatum om zijn inschrijvingsorder te herzien. Waarschuwing 2013 CREDIT AGRICOLE CIB Alle rechten voorbehouden Deze verkoopbrochure is opgesteld door Credit Agricole Corporate and Investment Bank of door één van haar dochterondernemingen ("Credit Agricole CIB"). De brochure werd u met inachtneming van een strikte confidentialiteit op uw verzoek om informatie of tijdens een gesprek verstrekt. Elke integrale of gedeeltelijke reproductie, overbrenging of distributie, is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Credit Agricole verboden. De informatie in dit document is gebaseerd op bronnen die door Credit Agricole CIB betrouwbaar geacht worden die niet afzonderlijk gecontroleerd werden. U wordt geacht voor eigen rekening te handelen, zelfstandig de beslissing genomen te hebben voor het aangaan van elke transactie en te verklaren dat elke transactie afgestemd is op uw situatie na eventueel advies bij uw gebruikelijke adviseur te hebben ingewonnen wanneer u dit nodig acht. Geen enkele informatie in dit document kan geïnterpreteerd worden als een financieel, juridisch, wettelijk, fiscaal, boekhoudkundig advies of anderszins. Deze verkoopbrochure kan een samenvatting bevatten van de voorwaarden van in deze brochure beschreven financiële instrumenten die mogelijk later gewijzigd of vervangen kunnen zijn. De definitieve voorwaarden van de financiële instrumenten worden gespecificeerd in de betreffende juridische documenten. Deze waarschuwing is geen volledige limitatieve beschrijving van de risico's verbonden aan financiële instrumenten. Naast de informatie die u ontvangen hebt, vindt u op de website van Credit Agricole CIB een algemene beschrijving van de verschillende soorten financiële instrumenten die gecommercialiseerd worden door Credit Agricole CIB en de daaraan verbonden risico's. In elk belangenconflict, gaat u ermee akkoord dat Credit Agricole CIB handelt op een wijze die zij geschikt acht om deze conflicten op een billijke manier op te lossen(voor een algemene beschrijving van het belangenconflictbeleid: Deze verkoopbrochure kan hypotheses, extrapolaties, prognoses, rendement of analyses van scenario's bevatten. De feitelijke toedracht van gebeurtenissen of omstandigheden is mogelijk niet of soms geheel niet in overeenstemming met de veronderstellingen. Alle strategieën zijn niet per se geschikt voor alle omstandigheden. Prestaties of simulaties van prestaties uit het verleden of historische gegevens zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De prijs, de waarde of het rendement van de financiële instrumenten in deze verkoopbrochure kunnen zowel stijgen als dalen en beleggers kunnen verliezen lijden op financiële markten. Transacties in financiële instrumenten impliceren ongunstige en onvoorziene economische, politieke, juridische of reglementaire risico's maar ook markt-, liquiditeit-, tegenpartijrisico of andere risico's. De producten in deze verkoopbrochure worden u aangeboden onder voorbehoud van het akkoord van het Credit Agricole CIB comité. Crédit Agricole CIB neemt de verantwoordelijkheid voor de informatie in het Basisprospectus van 21 juin 2013, zijn 3 supplementen van 22 juli 2013,19 augustus 2013, du 19 september 2013 en de Definitieve Voorwaarden en is belast met de controle van de conformiteit tussen de financiële kenmerken van de effecten in deze verkoopbrochure met de voornoemde documenten. De verspreiding van dit document dient te beantwoorden aan de wetgeving en regelgeving die van kracht is in het betreffende rechtsgebied. Iedere persoon in het bezit van dit document in een ander rechtsgebied dan België, dient zich te informeren en alle toepasselijke wettelijke of reglementaire beperkingen na te leven met betrekking tot de distributie of het in bezit hebben van dit document in het betreffende rechtsgebied. Dit document mag niet verspreid worden door personen die wonen of gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de verspreiding, publicatie, het gebruik of de beschikbaarstelling van dit document beperkt of verboden kan zijn bij de wet of regelgeving. Dit document is bedoeld om uitsluitend verspreid te worden in het kader van een commercieel publiekelijk aanbod in België. De EURO STOXX 50 (de "Index") en haar merken zijn het intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zurich, Zwitserland en/of haar licentiegevers (de "Licentiegevers") en worden onder licentie geëxploiteerd. De effecten in deze index worden op geen enkele wijze door STOXX en haar licentiegegevens ondersteund, gegarandeerd, verkocht of gepromoot. Zij wijzen alle aansprakelijkheid af verband houdend met de handel in producten en diensten op basis van de index. Neem voor meer informatie contact met uw agentschap op. 09/ Eindredacteur: Tom Olinger FSMA A Crelan SA Hoofdkantoor: Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussel

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten?

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever, die zich

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever, die

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ABN Amro Bank N.V. Variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon. Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door Crédit Agricole CIB. ÎÎ Jaarlijkse brutocoupon van 4,10%. ÎÎ Looptijd:

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten?

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zuid-Afrikaanse rand Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie