COHESIEBELEID

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COHESIEBELEID 2014-2020"

Transcriptie

1 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor is in december 2013 formeel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. Dit informatieblad maakt deel uit van een reeks waarin de belangrijkste onderdelen van de nieuwe aanpak nader worden belicht. Inhoud Inleiding Wat is het doel? Wat zijn de voorstellen? Wat zijn de voordelen? Cohesiebeleid Maart 2014

2 De vele problemen (op economisch, ecologisch en sociaal gebied) waarmee Europa wordt geconfronteerd, tonen aan dat een geïntegreerde en territoriale aanpak voor een doeltreffende reactie vereist is. Deze aanpak is multidimensionaal, afgestemd op locatiegebonden kenmerken en resultaten, wat kan betekenen dat traditionele administratieve grenzen worden overschreden en dat mogelijk een grotere bereidheid van verschillende bestuurlijke niveaus vereist is om samen te werken en maatregelen te coördineren om de gezamenlijke doelen te bereiken. Dit is in overeenstemming met de nieuwe doelstelling inzake territoriale cohesie die werd geïntroduceerd door het Verdrag van Lissabon. Daarin wordt immers gesteld dat economische en maatschappelijke cohesie op Europees niveau niet kan worden bereikt zonder sterkere aandacht voor het territoriale effect van EU-beleidsmaatregelen. Om deze reden zijn met de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen nieuwe integratie-instrumenten geïntroduceerd die kunnen worden gebruikt om territoriale strategieën in de praktijk toe te passen, waarbij de thematische doelstellingen in de partnerschapsovereenkomsten en operationele programma s worden gekoppeld aan de territoriale dimensie: vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (artikel van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen) en geïntegreerde territoriale investeringen (artikel 36 van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen). Dit informatieblad is gericht op de geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) waarmee EU-lidstaten investeringen uit diverse prioritaire assen van een of meer operationele programma s voor multidimensionale en transsectorale steunmaatregelen kunnen combineren. De mogelijkheid om de toewijzing van middelen aan de verschillende investeringsprioriteiten te traceren blijft echter behouden. Wat is het doel? Aangezien geïntegreerde territoriale strategieën van essentieel belang zijn voor het bereiken van het slim, duurzaam en inclusief Europa dat wordt beoogd met de Europa 2020-strategie, worden die investeringen door de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen geïntroduceerd als belangrijkste instrument voor de uitvoering van dergelijke strategieën. Geïntegreerde territoriale investeringen vormen een flexibel mechanisme voor de formulering van geïntegreerde reacties op diverse territoriale behoeften, zonder de thematische focus uit het oog te verliezen waarmee het cohesiebeleid is gekoppeld aan de Europa 2020-strategie.

3 Wat zijn de voorstellen? ITI een efficiënt en flexibel hulmiddel Een ITI is een hulpmiddel voor het geïntegreerd implementeren van territoriale strategieën. Het is geen activiteit en geen subprioriteit van een operationeel programma. Door een ITI kunnen lidstaten operationele programma s horizontaal implementeren en een beroep doen op middelen van meerdere prioritaire assen van een of meerdere operationele programma s (OP s) voor de implementatie van een geïntegreerde strategie voor een specifiek grondgebied. Op die manier biedt een ITI aan lidstaten flexibiliteit bij het ontwerp van operationele programma s, en maakt het de doeltreffende implementatie van geïntegreerde acties door vereenvoudigde financiering mogelijk. Er moet worden onderstreept dat een ITI slechts doeltreffend kan worden gebruikt als er een geïntegreerde sectoroverstijgende strategie bestaat voor het specifieke geografische gebied in kwestie. De belangrijkste elementen van een ITI zijn: een welomschreven gebied en een geïntegreerde strategie voor territoriale ontwikkeling; een pakket van acties die moeten worden uitgevoerd; en bestuursregelingen voor het beheer van de ITI. Een welomschreven gebied en een geïntegreerde strategie voor territoriale ontwikkeling Het is van essentieel belang om een transsectorale, geïntegreerde ontwikkelingsstrategie te ontwikkelen, die voorziet in de ontwikkelingsbehoeften van het geografische gebied in kwestie. De strategie moet zo ontworpen zijn dat de acties kunnen bouwen op de synergie-effecten die door de gecoördineerde implementatie zijn ontstaan. Elk geografisch gebied met specifieke territoriale kenmerken kan het onderwerp zijn van een ITI, of het nu gaat om bepaalde stadsbuurten met meervoudige achterstand of de stedelijke, agglomeratie-, stedelijk-landelijke, subregionale of interregionale niveaus. Een ITI kan eveneens geïntegreerde acties verstrekken in niet-aanpalende geografische gebieden met soortgelijke kenmerken (bv. een netwerk van kleine of middelgrote steden). Er bestaat geen verplichting dat een ITI het volledige grondgebied van een administratieve eenheid zou moeten bestrijken. Bovendien is ITI geschikt voor het verstrekken van acties binnen de context van Europese territoriale samenwerking (ETS). Zo kunnen ITI s in een grensoverschrijdende context worden aangewend om een geïntegreerde strategie voor stadsontwikkeling te implementeren in steden aan weerszijden van een landgrens. Op maat gemaakte maatregelen voor de specifieke territoriale behoeften kunnen worden ondersteund via het instrument voor geïntegreerde territoriale investeringen. Daarbij dient de samenwerkingscontext evenwel gerespecteerd te worden. Daarom stelt de ETS-verordening als voorwaarde dat alle intermediaire instanties die zijn aangesteld voor de uitvoering van een geïntegreerde territoriale investering, een wettelijke instantie moeten zijn die is opgericht volgens de wetgeving van een van de deelnemende landen, onder voorwaarde dat deze is opgesteld door publieke overheden of instanties van ten minste twee deelnemende landen, of een EGTS (Artikel 11 van ETS-verordening).

4 Een pakket van acties die moeten worden uitgevoerd De acties die moeten worden uitgevoerd via ITI zullen bijdragen aan de thematische doelstellingen van de desbetreffende prioritaire assen van een of meerdere deelnemende operationele programma s en aan de ontwikkelingsdoelstellingen van de territoriale strategie. Hiertoe kunnen investeringen behoren uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Cohesiefonds. De financiering kan worden aangevuld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) of het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het is niet verplicht om alle fondsen te combineren in elke geïntegreerde territoriale investering. Desondanks wordt gestimuleerd om diverse fondsen te combineren in een geïntegreerde territoriale investering. De fysieke EFRO-investeringen in de infrastructuur in combinatie met de ESF-investeringen in menselijk kapitaal zijn vooral van belang met betrekking tot duurzame stadontwikkeling. Gecombineerde investeringen uit het EFRO en ELFPO zijn vooral van belang voor de ondersteuning van partnerschappen tussen stad en platteland. Een geïntegreerde territoriale investering kan steun bieden in de vorm van subsidies maar ook via financiële instrumenten (artikel van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen) waarbij ze geschikt zijn om maatregelen uit te voeren die in de ontwikkelingsstrategie zijn gedefinieerd. Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling kan een van de bouwstenen zijn voor de implementatie van een ITI. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen een ITI en CLLD. CLLD is uitsluitend een benadering van onderaf. Het is de lokale actiegroep die de inhoud van de lokale ontwikkelingsstrategie en van de onderliggende gefinancierde activiteiten bepaalt. De ITI doet echter geen afbreuk aan de besluitvorming met betrekking tot de investeringen zelf: dit proces kan zowel top-down als bottom-up, of een combinatie van de twee zijn. Zo zou CLLD bijvoorbeeld één onderdeel kunnen zijn van een geïntegreerde stedelijke strategie die via een ITI wordt geïmplementeerd. Naast investeringen die een gelokaliseerde ontwikkelingsstrategie via een ITI ondersteunen, kunnen bijkomende acties die gericht zijn op hetzelfde gebied gefinancierd worden via de prioritaire assen van een of meerdere operationele programma s die niet deelnemen aan de financiering van de ITI. Veel van de investeringsprioriteiten in het voorstel kunnen direct bijdragen aan de ontwikkeling van het desbetreffende geografische gebied en er is geen verplichting om ze allemaal via dit instrument te implementeren. Het wordt echter aangeraden om sectorale investeringen in het desbetreffende gebied in te bedden in en in overeenstemming te brengen met de geïntegreerde territoriale strategieën voor ontwikkeling. Bestuursregelingen voor het beheer van de ITI De beheersautoriteit van het operationele programma draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer en de implementatie van de activiteiten van een ITI. Ze mag echter intermediaire instanties, waaronder lokale overheden, organen voor regionale ontwikkeling en niet-gouvernementele organisaties, aanwijzen voor de uitvoering van de gehele of gedeeltelijke beheers- en implementatieactiviteiten. De vorm van en de mate waarin het beheer van de ITI gedelegeerd wordt, kunnen verschillen al naargelang de administratieve regelingen van de lidstaat of de regio. Als met een geïntegreerde territoriale investering ook geïntegreerde maatregelen voor duurzame stadsontwikkeling worden uitgevoerd (artikel 7 van de EFRO-verordening), is het verplicht om in ieder geval taken die betrekking hebben op de projectkeuze te delegeren aan stedelijke overheden. In het onderstaande diagram wordt gedemonstreerd hoe een geïntegreerde territoriale investering uit diverse prioritaire assen van een of meer programma s investeringen kan ontvangen voor multidimensionale en transsectorale steunmaatregelen. Een ITI kan elke activiteit ondersteunen die in overeenstemming is met de investeringsprioriteiten van de deelnemende prioritaire assen.

5 Illustratie van een mogelijke uitvoeringsregeling Regionaal OP EFRO Nationaal/sectorieel OP EFRO INTERMEDIAIRE INSTANTIE OP ESF KN NL-C doi: /61626 ISBN TERRITORIALE STRATEGIE + Aanvullende financiering uit ELFPO of EFMZV Wat zijn de voordelen? De bepalingen voor geïntegreerde territoriale investeringen hebben een aantal potentiële voordelen: Als instrument voor de bevordering van het geïntegreerd gebruik van middelen kan ITI leiden tot een beter totaalresultaat voor eenzelfde overheidsinvesteringsbedrag. Door de mogelijkheid om het beheer van geïntegreerde territoriale investeringen te delegeren, hebben subregionale actoren (lokale/stedelijke belanghebbenden) meer macht door hun betrokkenheid en zeggenschap bij de programmavoorbereiding en uitvoering te waarborgen. Aangezien de verschillende financieringsstromen van een ITI al vanaf het begin zijn vastgelegd, bestaat er grotere zekerheid over de financiering van geïntegreerde acties. Geïntegreerde territoriale investering is een instrument dat is ontworpen voor een plaatsgebonden aanpak voor ontwikkeling dat kan helpen bij het aanboren van onderbenut potentieel op lokaal en regionaal niveau. Meer informatie Voor meer informatiebladen over aspecten van het cohesiebeleid: Voor meer algemene informatie over regionaal beleid:

COHESIEBELEID

COHESIEBELEID DOOR DE GEMEENSCHAP GEÏNITIEERDE LOKALE ONTWIKKELING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE AANGENOMEN PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN

EVALUATIE VAN DE AANGENOMEN PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN COHESIE REGIONALE ONTWIKKELING EVALUATIE VAN DE AANGENOMEN PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN SAMENVATTING Inhoud Deze studie

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2014 C(2014) 8190 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.10.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België CCI 2014BE16M8PA001

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

COHESIEBELEID

COHESIEBELEID FINANCIERINGSINSTRUMENTEN BINNEN HET COHESIEBELEID 2014-2020 COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX COM(2018) 398 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 april 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 1 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2017 L 119/7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/788 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2014 tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven. eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 april 2012 (19.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 1 LIMITE FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013

Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013 C Olof S. Het beleid voor Plattelandsontwikkeling na 2013 DG Landbouw en plattelandsontwikkeling Europese Commissie Prioriteiten Plattelandsontwikkeling in een nieuw kader (1) Europa 2020 strategie Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 16.11.2010

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 16.11.2010 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 16.11.2010 WERKDOCUMENT over de stand van zaken en toekomstige synergieën voor meer coördinatie tussen het EFRO en andere structuurfondsen

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0070/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0070/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 30.10.2018 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie

Nadere informatie

DE ULTRAPERIFERE GEBIEDEN

DE ULTRAPERIFERE GEBIEDEN DE ULTRAPERIFERE GEBIEDEN Er zijn specifieke maatregelen van kracht ter ondersteuning van de ontwikkeling van de verst afgelegen regio's van de Europese Unie, bekend als de ultraperifere gebieden: Guadeloupe,

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van [...]

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van [...] NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, C(2007) WORDT NIET GEPUBLICEERD Ontwerp BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van [...] tot goedkeuring van het operationeel programma voor bijstand van

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.12.2017 L 335/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2017/2305 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft

Nadere informatie

(2018/C 101/07) gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 4, 162 en 174 t/m 190,

(2018/C 101/07) gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 4, 162 en 174 t/m 190, 16.3.2018 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 101/111 P8_TA(2016)0311 Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2016 over synergieën voor

Nadere informatie

Leidraad voor de lidstaten inzake geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling (artikel 7 van de EFRO-verordening)

Leidraad voor de lidstaten inzake geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling (artikel 7 van de EFRO-verordening) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPESE COMMISSIE Europese structuur- en investeringsfondsen Leidraad voor de lidstaten inzake geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling (artikel 7 van de EFRO-verordening)

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Standpuntbepaling VVSG en beleidsgroep lokale economie en werk

Standpuntbepaling VVSG en beleidsgroep lokale economie en werk Standpuntbepaling VVSG en beleidsgroep lokale economie en werk Toekomstig Europees Cohesiebeleid Inhoud 1. Uitgangspunten van het Europese Cohesiebeleid... 2 2. Standpunt van de CEMR op Europees niveau...

Nadere informatie

Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag

Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument 22.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM bij het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2016 (OR. en) 10667/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR 36 PECHE 243

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.7.2015 C(2015) 4538 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 8.7.2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.6.2015 C(2015) 3759 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

L 347/320 Publicatieblad van de Europese Unie 20.12.2013

L 347/320 Publicatieblad van de Europese Unie 20.12.2013 L 347/320 Publicatieblad van de Europese Unie 20.12.2013 VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 14 maart 2019 (OR. en) 2019/0009 (COD) PE-CONS 35/19 PECHE 63 PREP-BXT 50 CODEC 380 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken medegefinancierd door Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 22.9.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 248/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 832/2010 VAN DE COMMISSIE van 17 september 2010 tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

1 van :55

1 van :55 1 van 107 1-10-2018 7:55 02013R1303 NL 02.08.2018 005.001 Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstellen voor een

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstellen voor een EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 29.5.2018 SWD(2018) 283 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstellen voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de

Nadere informatie

(4) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 514/2014 en zijn bijgevolg gebonden door deze verordening.

(4) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 514/2014 en zijn bijgevolg gebonden door deze verordening. L 219/4 25.7.2014 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 799/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van modellen voor jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering overeenkomstig Verordening

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

02013R1303 NL

02013R1303 NL 02013R1303 NL 17.11.2018 006.001 1 Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.8.2017 C(2017) 5825 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 29.8.2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie tot

Nadere informatie

De rol van steden in het cohesiebeleid

De rol van steden in het cohesiebeleid DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID REGIONALE ONTWIKKELING De rol van steden in het cohesiebeleid 2014-2020 SAMENVATTING Inhoud Stedelijke regio's

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE 10.11.2015 L 293/15 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Luxemburg, 12 juni 2006 (OR. en) 9062/2/06 REV 2 (nl) Interinstitutioneel dossier: 2004/0168 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Luxemburg, 12 juni 2006 (OR. en) 9062/2/06 REV 2 (nl) Interinstitutioneel dossier: 2004/0168 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Luxemburg, 12 juni 2006 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0168 (COD) 9062/2/06 REV 2 (nl) REGIO 24 CADREFIN 137 CODEC 439 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2016 COM(2016) 414 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met de beoordeling zoals vereist op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 120,

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1501842 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 1968/2006 van de Raad. van 21 december 2006

Verordening (EG) nr. 1968/2006 van de Raad. van 21 december 2006 Verordening (EG) nr. 1968/2006 van de Raad van 21 december 2006 betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/0229(COD) van de Commissie regionale ontwikkeling

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/0229(COD) van de Commissie regionale ontwikkeling Europees Parlement 2014-2019 Commissie regionale ontwikkeling 2018/0229(COD) 11.9.2018 ONTWERPADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0161 (E) 11292/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 110 WTO 197 COLAC 39 RELEX 539 BESLUIT

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2014 COM(2014) 494 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Richtsnoeren

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1601076 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

Voorstel voor een verordening (COM(2018)0375 C8-0230/ /0196(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

Voorstel voor een verordening (COM(2018)0375 C8-0230/ /0196(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 11.2.2019 A8-0043/ 001-412 AMENDEMENTEN 001-412 ingediend door de Commissie regionale ontwikkeling Verslag Andrey Novakov, Constanze Krehl A8-0043/2019 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 12712/3/12

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 01-12-2014) Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0276(COD) van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0276(COD) van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2011/0276(COD) 9.7.2012 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie regionale ontwikkeling inzake het

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.6.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 158/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 539/2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 juni 2010 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B Raad van de Europese Unie RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9101/19 + COR 1 Nr. Comdoc.: COM(2019) 21 final - doc. 5927/19 + ADD 1 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.11.2009 COM(2009)194 definitief/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annuleert en vervangt document COM(2009) 194 definitief van 21.4.2009. Betreft de originele

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 159, derde alinea, Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 159, derde alinea, Gezien het voorstel van de Commissie, 31.7.2006 L 210/19 VERORDENING (EG) Nr. 1082/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008 COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19/IX/2008 C(2008) 5113 definitief WORDT NIET GEPUBLICEERD BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19ЯХ/2008 tot goedkeuring van het operationeel programma "Frankrijk

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

JESSICA. Een nieuwe vorm van EU-financiering ter bevordering van duurzame investeringen en groei in stadsgebieden. Wat is JESSICA?

JESSICA. Een nieuwe vorm van EU-financiering ter bevordering van duurzame investeringen en groei in stadsgebieden. Wat is JESSICA? JESSICA Een nieuwe vorm van EU-financiering ter bevordering van duurzame investeringen en groei in stadsgebieden Wat is JESSICA? JESSICA staat voor Joint European Support for Sustainable Investment in

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Samenvatting project Blueprint - Toekomstbestendige vaardigheden voor de maritieme transportsector (Sector Skills Alliances for implementing a new

Samenvatting project Blueprint - Toekomstbestendige vaardigheden voor de maritieme transportsector (Sector Skills Alliances for implementing a new Samenvatting project Blueprint - Toekomstbestendige vaardigheden voor de maritieme transportsector (Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach ( Blueprint ) to sectoral cooperation

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.9.2012 COM(2012) 496 final 2011/0276 (COD) Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0106/250. Amendement. Jeroen Lenaers namens de PPE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0106/250. Amendement. Jeroen Lenaers namens de PPE-Fractie 6.3.2019 A8-0106/250 250 Overweging 24 (24) Overnameovereenkomsten en andere regelingen vormen een integraal onderdeel van het terugkeerbeleid van de Unie en zijn een centraal instrument voor het doeltreffend

Nadere informatie

INTERREG IV A 2 Zeeën Programma

INTERREG IV A 2 Zeeën Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) INTERREG IV A 2 Zeeën Programma Seminarie voor projectpromotoren

Nadere informatie

EUROPESE STRUCTUUR EN INVESTERINGSFONDSEN : Officiële teksten EFRO ETS ESF. ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EUROPESE STRUCTUUR EN INVESTERINGSFONDSEN : Officiële teksten EFRO ETS ESF. ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europese territoriale samenwerking ETS Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Europees Sociaal Fonds ESF ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling EFMZV Europees Fonds voor Maritieme

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

EGTS-monitoringverslag 2015 Tenuitvoerlegging van de nieuwe programma's voor territoriale samenwerking. Samenvatting

EGTS-monitoringverslag 2015 Tenuitvoerlegging van de nieuwe programma's voor territoriale samenwerking. Samenvatting EGTS-monitoringverslag 2015 Tenuitvoerlegging van de nieuwe programma's voor territoriale samenwerking Samenvatting NL Deze samenvatting werd geschreven door het secretariaat-generaal van de eenheid E2

Nadere informatie

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België Duitsland Ierland Frankrijk Luxemburg Nederland Verenigd Koninkrijk Zwitserland

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België Duitsland Ierland Frankrijk Luxemburg Nederland Verenigd Koninkrijk Zwitserland MEMO/08/76 Brussel, 7 februari 2008 Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België Duitsland Ierland Frankrijk Luxemburg Nederland Verenigd Koninkrijk Zwitserland 1. Operationeel programma voor

Nadere informatie

14129/15 gys/gra/hw 1 DG B 3A

14129/15 gys/gra/hw 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2015 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 48 Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0010 (APP) 5467/15 VOORSTEL van: ingekomen: 20 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: FIN 47 CADREFIN 4 REGIO

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE LEADER- SAMENWERKINGSACTIVITEITEN IN PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA S

LEIDRAAD VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE LEADER- SAMENWERKINGSACTIVITEITEN IN PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA S LEIDRAAD VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE LEADER- SAMENWERKINGSACTIVITEITEN IN PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA S 2014-2020 Voorstel 11/10/2013 Herwerkt: 19/11/2014 (Eindversie) Noot: deze versie kan

Nadere informatie

FAQs over regels voor staatssteun die van toepassing zijn op projecten binnen de door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)

FAQs over regels voor staatssteun die van toepassing zijn op projecten binnen de door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) FAQs over regels voor staatssteun die van toepassing zijn op projecten binnen de door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) 1. Zijn er veranderingen in de regels voor staatssteun die van toepassing

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot uitbreiding tot de niet-deelnemende lidstaten van

Nadere informatie

Persoonsgegevens van de respondent

Persoonsgegevens van de respondent Concept voor vragen in een enquête over de uitkomst van onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma's Ver. 20.01.2015 Online raadpleging van het Comité van de Regio's

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie die

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 347/303

Publicatieblad van de Europese Unie L 347/303 20.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 347/303 VERORDENING (EU) Nr. 1302/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 13.2.2015 L 38/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/207 VAN DE COMMISSIE van 20 januari 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU)

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen.

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen. 2006R1083 NL 21.12.2013 008.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1083/2006 VAN DE RAAD van 11

Nadere informatie

Brussel, 11 mei 2000

Brussel, 11 mei 2000 ,3 Brussel, 11 mei 2000,17(55(*,,, 'H&RPPLVVLH NHXUW ULFKWVQRHUHQ HQ HHQLQGLFDWLHYHYHUGHOLQJYDQGHILQDQFLsOHPLGGHOHQ RYHU GH OLGVWDWHQ JRHG YRRU KHW QLHXZH FRPPXQDXWDLUH LQLWLDWLHI EHWUHIIHQGH JUHQVRYHUVFKULMGHQGH

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

8461/17 nes/ons/sl 1 DGG 2B

8461/17 nes/ons/sl 1 DGG 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 25 april 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 7875/17 + ADD

Nadere informatie

Tien vragen voor het debat

Tien vragen voor het debat Tien vragen voor het debat Bij de Conclusies en aanbevelingen van het tweede Cohesieverslag zijn tien vragen opgenomen voor een openbaar debat over de toekomst van het cohesiebeleid. In de volgende fiches

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.4.2018 COM(2018) 207 final 2018/0102 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie