HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beschikbaarstelling cofinanciering voor rijks- en Europese programma s uit het MIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beschikbaarstelling cofinanciering voor rijks- en Europese programma s uit het MIG"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beschikbaarstelling cofinanciering voor rijks- en Europese programma s uit het MIG HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Uw Staten hebben bij besluit (PS betreffende de actualisatie MIG 2008 reserveringen nieuwe projecten) van 29 oktober 2008 ten behoeve van cofinanciering voor rijks- en Europese Programma s binnen het MIG een bedrag gereserveerd van 10 miljoen. Vooruitlopend op een voorstel tot vrijgave van deze reservering was specifiek ten behoeve van het oplossen van knelpunten in de cofinanciering van het Interreg IVa programma door u in het kader van de Voorjaarsnota 2008 reeds een bedrag van 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het jaar Dit bedrag is in 2008 ook geheel besteed. De resterende reservering is als volgt opgenomen in het MIG: 4,5 miljoen voor 2009 en 5 miljoen voor Met u is afgesproken begin 2009 met een voorstel te komen over de besteding van deze resterende bedragen. In deze notitie wordt u geadviseerd de binnen het MIG gereserveerde middelen voor cofinanciering van rijks- en Europese programma s vrij te geven. Daarbij wordt primair uitgegaan van de bijdrage die van Gelderland gevraagd wordt om aan de uitvoering van het grensoverschrijdende programma Interreg IVa deel te nemen (naar schatting circa 3,0 miljoen voor 2009, waarvan maximaal 2,25 miljoen uit dit cofinancieringsbudget). De resterende middelen uit deze MIGreservering ( 2,25 miljoen) komen dan beschikbaar voor de andere rijks- of Europese programma s. De verdeling over 2010 willen wij laten afhangen van het daadwerkelijke gebruik van de middelen en het succes van ons streven om Interreg IVa primair uit regulier budget te cofinancieren. Aan Provinciale Staten ===== Daadkrachtig partnerschap is de eerste pijler in het coalitieakkoord Gelderland maakt het verschil. De samenwerking met onze buren is hierin een belangrijk onderdeel. Samen met de buurprovincies, zo stelden wij, dient de relatie met Nordrhein-Westfalen te worden voortgezet. Concreet wordt met de Europese gemeenschappelijke grensoverschrijdende Interreg A programma s al sinds 1991 richting gegeven aan deze Nederlands-Duitse samenwerking. Vanaf de eerste Interregperiode is een ontwikkeling in gang gezet die liep van het aanvankelijk met elkaar kennis maken tot concrete samenwerking bij innovatie in de huidige programmaperiode. De huidige programmaperiode loopt van 2007 tot en met Het Gelderse partnerschap en de betrokkenheid in het nieuwe Interreg IVa programma is een concreet voorbeeld van uitvoering van het coalitieakkoord. Kenmerkend voor de Interreg-programma s is dat met een relatief kleine eigen bijdrage, grotere projecten kunnen worden gerealiseerd. In het afgelopen jaar (stand begin december 2008) zijn wij als provincie Gelderland betrokken bij projecten tot een omvang van ruim 57 miljoen, waaraan we maar een kleine 3% hebben hoeven bijdragen. Voorbeelden van deze projecten liggen op het terrein van bio-energie, grensoverschrijdende gezondheidszorg en mechatronica. Ook andere rijks- en Europese programma s kennen een dergelijke werkwijze: op voorwaarde van het leveren van een eigen bijdrage, is het mogelijk middelen beschikbaar te krijgen. Uitgangspunt voor ons bij cofinanciering is dat dit primair plaats behoort te vinden vanuit de bestaande budgetten, zodat optimale aansluiting gevonden kan worden bij het reguliere beleid. Wij hebben echter geconstateerd dat daarmee niet alle knelpunten kunnen worden opgelost. Inlichtingen bij Doede Sijtsma, tel. (026)

2 Voor het kunnen cofinancieren van FES- en Europese programma s (naast Interreg IVa spreken wij dan ook over het GO-programma, Interreg IVb, Interreg IVc, Life+ en dergelijke), is u daarom gevraagd in deze bestuursperiode een bedrag van 10 miljoen beschikbaar te stellen (PS betreffende de actualisatie MIG 2008 reserveringen nieuwe projecten). Specifiek voor het oplossen van knelpunten in de cofinanciering van het Interreg IVa programma in 2008 hebben uw Staten in het kader van de Voorjaarsnota 2008 reeds een bedrag van 0,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2008 ook geheel besteed. Verder is een reservering opgenomen in het MIG van 4,5 miljoen voor 2009 en 5 miljoen voor Met u was afgesproken begin 2009 met een voorstel te komen over de besteding van deze resterende bedragen. In deze notitie wordt u voorgesteld de in de MIG-reservering voor cofinanciering van rijks- en Europese programma s opgenomen middelen voor besteding vrij te geven. Daarbij wordt primair uitgegaan van de bijdrage die van Gelderland gevraagd wordt om aan de uitvoering van het grensoverschrijdende programma Interreg IVa deel te nemen. Wij beschouwen het hierna te noemen bedrag het maximale bedrag dat uit deze reservering betaald wordt in 2009, omdat wij ervan uitgaan dat ook uit reguliere budgetten een bijdrage aan de uitvoering van dit programma wordt geleverd. De resterende middelen uit deze MIG-reservering zijn beschikbaar voor andere rijks- of Europese programma s. Interreg IVa Gelderland heeft nog weinig ervaring met specifieke begrotingsposten voor de cofinanciering van rijks- en Europese programma s. Andere provincies, zoals als Overijssel en Limburg, hebben ook in de vorige periode ( ) al een specifiek budget beschikbaar gesteld en werken ook nu weer met een geoormerkt budget voor de gehele programmaperiode. Voor de huidige programmaperiode heeft Overijssel een budget beschikbaar gesteld van 7 miljoen voor Intereg IVa en Limburg een budget van 40 miljoen voor een complex aan Europese programma s, waaronder Interreg IVa. Het Land Nordrhein-Westfalen heeft ons als beheersautoriteit van het Interreg IVa programma nadrukkelijk geadviseerd ook met een specifiek programmabudget te gaan werken, zowel om onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma ook in financiële zin waar te maken, maar ook om de besluitvorming in het programma niet steeds met (interne) budgetdiscussies op te houden. In bijlage 1 bij deze notitie is een financieeltechnische benadering gegeven van de bijdrage die Gelderland zou kunnen geven aan de realisering van het grensoverschrijdende programma. Wij schatten daarbij in dat een redelijk te achten bijdrage van Gelderland aan het grensoverschrijdende programma Interreg IVa in totaal een financiële omvang heeft van 8,6 miljoen. Wij hebben daarbij wel het standpunt ingenomen dat primair naar regulier budget moet worden gekeken om deze bijdrage aan het programma te dekken. Aanvullend wordt dan een beroep gedaan op de bijdrage uit het MIG. In 2008 hebben wij, gecombineerd uit regulier budget ( ) en het specifiek door u reeds beschikbaar gestelde budget voor cofinanciering van Interrreg IVa ( ), een bedrag van bijna 2,07 miljoen beschikbaar kunnen stellen. De behoefte aan Gelderse cofinanciering voor 2009 schatten we in op circa 3,0 miljoen, bestaande uit een budget van ,-- voor projecten die in 2008 zijn goedgekeurd door de Interreg-stuurgroep, maar waarvoor de Gelderse cofinanciering afhankelijk gesteld moest worden van uw besluit al dan niet deze middelen beschikbaar te stellen en de geplande cofinanciering voor 2009 (circa 2,5 miljoen). Wij gaan uit van de veronderstelling dat minimaal ,-- beschikbaar kan komen uit reguliere budgetten, zodat van het MIG-budget in 2009 maximaal,25 miljoen beschikbaar moet komen voor Interreg IVa. 2

3 Kijkend naar de stand van zaken in het Interreg-programma, dan is het budget voor 2009 en 2010 vooral nodig voor projecten op het terrein van economie, innovatie en klimaat- en energie, omdat daar in het Interreg IVa programma nog veel Europees geld beschikbaar is. Op dit moment kan nog niet worden gezegd of en uit welke reguliere budgetten een bijdrage aan de uitvoering van het programma gegeven kan worden. Wel is bekend dat de ruimte hiervoor in het sociaal-economisch beleid (SEB) voor 2009 en volgende jaren als gering wordt ingeschat. De besluitvorming over de Gelderse inzet bij individuele projecten in het kader van Intereg IVa is door u in de Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008, titel 2.10, bij Gedeputeerde Staten neergelegd. Overige rijks- en Europese programma s In de MIG-reservering is zoals gezegd een bedrag voorzien van 4,5 miljoen voor Voor 2010 is een beschikbaarstelling van 5 miljoen voorzien. Afgeleid van de ingeschatte behoefte voor 2009 voor Interreg IVa (zie hiervoor) stellen wij u voor om het resterende een bedrag van 2,25 miljoen beschikbaar te maken voor cofinanciering van overige rijks- en Europese programma s. Anders dan bij Interreg, waarvoor we met vaste partners een programmaverantwoordelijkheid hebben, zal het hier gaan om veelal incidentele projecten die in het kader van externe programma s kunnen worden gerealiseerd. Concreet denken wij bij de inzet van deze middelen aan het lopende EFRO-programma, cofinanciering van projecten rond Pieken in de Delta Oost-Nederland en een bijdrage aan het rijksprogramma rond sterke regio s. De besluitvorming over de concrete inzet van deze middelen zal gescheiden overeenkomstig de regels vastgelegd in de Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008, titel Verdeling MIG-budget Het voorgaande leidt tot de in onderstaande tabel opgenomen verdeling van deze MIGreservering over Interreg IVa en overige rijks- en Europese programma s. Voor het budget dat in 2010 beschikbaar kan worden gemaakt is - binnen de grenzen van hetgeen wij redelijk achten voor de Gelderse bijdrage aan Intereg IVa - nog een bijdrage van 2,5 miljoen nodig als cofinancering in het grensoverschrijdende programma. Het resterende budget van 2,5 miljoen is dan beschikbaar voor de cofinanciering van andere rijks- en Europese programma s. Voor het Interreg IVa-programma resteert dan voor de jaren nog een cofinancieringsbehoefte van 1,03 miljoen. Schematisch ziet de verdeling er dan als volgt uit: Verdeling MIG-reservering cofinanciering rijks- en Europese programma s* Interreg IVa Overige rijksen Totaal per rij Opmerkingen Europese programma s Gerealiseerd Raming Raming Totaal per kolom * Deze bedragen betreffen de verdeling van MIG-middelen. Voor Interreg IVa wordt primair gezocht naar mogelijkheden binnen het reguliere budget. In 2008 was deze reguliere bijdrage Wij stellen u voor deze ramingen in de financiële jaarcyclus aan te passen aan de door ons gerealiseerde mogelijkheden om regulier budget te gebruiken voor de projecten in het kader van Interreg IVa en aan de snelheid waarmee het programma daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hierop hebben wij niet alle invloed. 3

4 U moet zich dit voorstellen als communicerende vaten. Iedere euro die boven de door ons als ondergrens vanuit reguliere budgetten te verwachten bijdrage voor Interreg IVa komt ( ,-- in 2009), zullen wij beschikbaar maken voor de post voor cofinanciering van overige rijks- en Europese programma s. Of ten behoeve van de na 2010 resterende cofinancieringsbehoefte voor het Interreg IVa programma nogmaals een beroep gedaan moet worden op aanvullende middelen, laat zich nu nog niet voorspellen. Dat is zowel afhankelijk van zowel het beroep dat op Gelderland wordt gedaan een bijdrage te leveren in de cofinanciering als van de mate waarin wij hiervoor gebruik kunnen maken van het reguliere budget. Uitvoeringskosten Voor de uitvoering van dit geheel is een bedrag nodig van ,--. Hiermee blijven de uitvoeringskosten ,-- onder de norm. Dictum Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Arnhem, 13 januari zaaknr Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin H.M.D. Brouwer - secretaris code: Statenvoorstel Cofinanciering rijks- en EU programma.doc 4

5 Bijlage 1 Financieel-technische achtergronden bij de omvang van de Gelderse cofinanciering voor Interreg IVa Duitsland-Nederland Aanvullende behoefte aan cofinanciering in het Interreg IVa programma Het huidige Interreg-programma aan de Duits-Nederlandse grens kent een omvang van ruim 290 miljoen. Dat budget is samengesteld uit Europese middelen, cofinancieringsmiddelen van nationale, regionale en lokale overheden en particuliere middelen. Een overzicht treft u aan in tabel 1. Tabel 1: beknopt financieel overzicht Interreg IVa programma Duitsland-Nederland (in miljoenen ) Totaal EU middelen toegedeeld naar: Euregio Eems-Dollard: 39,07 Euregio Gronau: 42,61 Euregio Rijn-Waal: 34,11 Euregio Rijn-Maas-Noord: 22,84 138,6 Totale NL/DLD overheidsfinanciering: 2 x 68,8 Overheidsbijdrage per land: 68,8 Nationale bijdrage: max. 30% ( 41,3) Regionale bijdrage: min. 20 % ( 27,5) Particuliere bijdrage 137,7 17,7 Totale omvang programma 293,9 De Europese Unie neemt in de Interreg-projecten maximaal de helft van de kosten voor haar rekening. Verder was het tot nu toe gebruikelijk dat de nationale overheden aan beide zijden van de grens (Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) een nationaal Duits of Nederlands aandeel van 15% leverden (samen 30% van de projectkosten) en dat regionale en lokale partijen de resterende 20% zelf moesten opbrengen. Formeel is dat nooit vastgelegd. Nordrhein- Westfalen en Niedersachsen houden deze lijn echter wel vast in het nieuwe programma. De Nederlandse rijksoverheid heeft met ingang van het Interreg III programma al afgezien van het vastleggen van voldoende cofinancieringsmiddelen en bovendien in het Intereg IVa programma besloten dat de rijkscofinanciering nog slechts aan projecten van nationale betekenis kan worden toegekend passend in Pieken in de Delta of de Nota Ruimte. Hierdoor ontstaat op het niveau van het programma een aanvullende cofinancieringsvraag op regionaal en lokaal niveau voor projecten met bijzondere regionale betekenis en voor niet-economische of ruimtelijke projecten op nationaal niveau. Een vergelijking met de buren De provincie Overijssel heeft een cofinancieringsbudget voor Interreg A, B en C voor de periode beschikbaar gesteld ter hoogte van 8,6 miljoen, waarvan 7 miljoen voor Interreg A. Ter vergelijking, in de Interreg IIIa periode heeft Overijssel de beschikking gehad over een cofinancieringbudget van 4,5 miljoen. De provincie Limburg heeft in de Interreg IIIa periode alleen al in het Rijn-Maas Noord gebied 3,5 miljoen geïnvesteerd (daarnaast vallen nog twee euregionale gebieden binnen Limburg). Voor de Interreg IVa periode ( ) is in Limburg ingezet op een bedrag van 40 miljoen voor de Doelstelling 2 (het zgn. Regionale programma) en 3 (grensoverschrijdende samenwerking) programma s gezamenlijk, volgens het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt.

6 De provincie Noord-Brabant voor het eerst partner in het Nederlands-Duits Interreg IVa programma heeft een voorlopig Interreg budget van 3 miljoen gereserveerd. Dit budget kan ook in het zuidelijke Interreg programma met België worden ingezet en de verwachting is dat vanwege de ingeschatte ontoereikendheid van dit budget in een later stadium een uitbreiding van het budget zal volgen. Gelderland heeft in de afgelopen periode (Interreg IIIa) een - in vergelijking met de buurprovincies - beperkte bijdrage geleverd van Hiervan is naar projecten in het gebied van de Euregio (Twente/Achterhoek/West-Münsterland) gegaan en naar projecten die waren ingediend bij het programmasecretariaat van de Euregio Rijn-Waal. De gewenste hoogte van de Gelderse cofinanciering Bij het bepalen van de hoogte van het cofinancieringbudget kan gekeken worden naar hetgeen de buren (Limburg, Overijssel) bijdragen, maar kan ook worden uitgegaan van de totale financieringsbehoefte in het Interreg IVa programma. De twee elementen die op het niveau van het programma een rol spelen zijn: a. het verschil tussen hetgeen het Rijk in deze periode beschikbaar stelt en de gewenste rijkscofinanciering van 15% van de programmaomvang, resulterend in nu door andere Nederlandse partijen te leveren bijdrage van 21,5 miljoen en b. de omvang van de regionale programma s waarbij Gelderland is betrokken (Euregio en Euregio Rijn-Waal). a. Het tekort op de nationale bijdrage aan het programma verdeeld over de zeven betrokken provincies, komt neer op een bijdrage van ruim 3,1 miljoen per provincie. Hierbij dient onmiddellijk te worden aangetekend dat niet per definitie een evenredig deel van de projecten in iedere provincie gerealiseerd kan worden. Uitgaande van de veronderstelling dat bij benadering 100% van de projecten van de Euregio Rijn-Waal mede op Gelders grondgebied uitgevoerd zullen worden en dat circa 1/3 van de projecten van Euregio betrekking zal hebben op de Achterhoek, dan zou voor Gelderland - omdat daarmee circa 35% 1 van de projecten in het Duits- Nederlandse programma op Gelders grondgebied zullen spelen - een proportionele aanvulling van het ontbrekende rijksbudget een bedrag van 7,5 miljoen gaan omvatten. b. Uitgaande weer van de veronderstelling dat bij benadering 100% van de projecten van Rijn-Waal mede op Gelders grondgebied uitgevoerd zullen worden en circa 1/3 van de projecten van Euregio, dan is de te verwachten EU-investering in Gelderland circa 48,3 miljoen. Bij een dergelijke EU-bijdrage moet de regio zelf een cofinanciering zien op te brengen van minimaal 9,7 miljoen 2. Dit overziende zal de Gelderse bijdrage aan het programma zich theoretisch tussen de 0 en 17,2 miljoen gaan bevinden. Bij een bijdrage van 0 doen wij helemaal niet mee met het programma en bij een bijdrage van 17,2 miljoen nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor het programma op ons. Omdat naar onze opvatting ook van andere (bestuurlijke) partners in het gebied (gemeenten, waterschappen, universiteiten, roc s en dergelijke) een bijdrage aan de realisering van het programma mag worden verwacht, gaan wij ervan uit dat een redelijk te achten bijdrage van Gelderland circa 50% van dat maximale bedrag is, te weten 8,6 miljoen. Daarmee zou de bijdrage van Gelderland aan het programma circa 3% van de omvang van het totale programma aan de Duits-Nederlandse grens bedragen. 1 Toelichting: 100% heeft betrekking op het deel van de Euregio Rijn-Waal: 34,1 miljoen. 1/3 heeft betrekking op het deel van de Euregio Gronau: 1/3 van 42,66 is 14,2 miljoen. Dit betekent dat de som van deze bedragen ( 48,3 miljoen) ongeveer 35% is van de totale EU-financiering ( 138,6 miljoen). 35% van het tekort van 21,5 is 7,5 miljoen. 2 het EU-aandeel per project verhoudt zich tot het regionale aandeel per land als 5 staat tot 1. 1/5 van 48,3 miljoen is 9,7 miljoen. 2

7 Verdeling budget over de programmaperiode Met dit budget van 8,6 miljoen voor de periode tot en met 2013 kunnen we de in het collegeakkoord vastgelegde intensivering van samenwerking met Nordrhein-Westfalen daadwerkelijk vormgeven. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt dat primair naar reguliere budgetten wordt gekeken en dat eerst daarna een beroep wordt gedaan op het cofinancieringsbudget. Inmiddels is duidelijk geworden dat het programma een voortvarende start heeft gemaakt en dat alleen al in 2008 meer dan 2 miljoen aan Gelderse cofinanciering beschikbaar gesteld kon worden. Het grootste deel van dit budget ( ) kwam uit reguliere middelen. Het door uw Staten voor 2008 beschikbare cofinancieringsbudget van is geheel uitgeput. Definitieve beslissingen over een Gelderse bijdrage konden nog niet worden genomen voor enkele projecten die in totaal een bijdrage van aan Gelderse cofinanciering vroegen. Deze projecten wachten nu op de vrijgave van het cofinancieringsbudget door uw Staten. De gewenste hoogte van een specifiek Gelders cofinancieringbudget voor Interreg IVa Met een Gelders aandeel in het programma van 8,6 miljoen en Gelderse cofinancieringsuitgaven in 2008 van in totaal 2,07 miljoen, beperkt de resterende gewenste Gelderse cofinanciering zich voor de programmaperiode zich nog tot een bedrag van 6,53 miljoen. Ons streven is en blijft om primair uit reguliere budgetten te cofinancieren. Uit de cijfers over 2008 kunt u afleiden dat wij daarin ook in grote mate zijn geslaagd. Toch heeft dat niet kunnen voorkomen dat - ondanks de door u beschikbaar gestelde bijdrage voor aan het eind van het jaar knelpunten optraden en projectaanvragers moeten wachten op helderheid vanuit Gelderland. Wij achten het daarom gewenst dat voor 2009 voor Interreg IVa zeker gesteld wordt dat er cofinancieringsbudget beschikbaar wordt gesteld. Omdat nu reeds voor een bedrag van ruim wacht op vrijgave van het budget, stellen wij voor om voor 2009 uit te gaan van een Gelderse cofinanciering van 3,0 miljoen, bestaande uit het geplande volume voor 2009 en de wachtlijstprojecten van 2008 (circa 0,6 miljoen). Voor 2010 wordt een bijdrage vanuit Gelderland aan het Interreg-programma voorzien van 2,5 miljoen. Indien deze bedragen in 2009 en 2010 gerealiseerd worden, resteert in de jaren nog een Gelderse cofinancieringsbehoefte van maximaal 1,03 miljoen voor het Interreg IVa-programma 3. Naar een cofinanciering verbonden aan het programma? Het Interreg-programma werkt niet met een jaarlijks budget, maar met een programmabudget waarbij de uitgaven in de jaartranches wel naar voren, maar niet naar achteren kunnen worden geschoven. Indien gewenst zou onderzocht kunnen worden of voor dit type uitgaven instelling van een cofinancieringsbudget voor de programmaperiode aan de orde kan zijn. De vulling van dat budget is bij iedere voorjaarsnota en begroting die aan Provinciale Staten wordt voorgelegd aan te passen aan de dan actuele stand van zaken in de besteding van het programma. De beschikbaarstelling in de vorm van een programmabudget laat de Gelderse bijdrage aansluiten op het programmagestuurde Europese budget dat werkt met programmaperiodes van zeven jaar. 3 In 2014 start mogelijk weer een grensoverschrijdend programma, dat om cofinanciering zal vragen. 4 De uitgaven voor dit programma moeten uiterlijk in 2015 plaatsvinden. 3

8 Omdat op Europees niveau wordt gewerkt met het n+2-principe (een jaartranche moet uiterlijk twee jaar na het betreffende jaar zijn uitgegeven en verantwoord) wordt voorkomen dat geld werkloos als reserve op de plank blijft liggen. Ook de Gelderse uitgaven zullen - als onderdeel van de projectfinanciering noodzakelijkerwijs - in dat zelfde ritme uitgegeven en verantwoord moeten worden 5. 5 Europese programma s sturen niet op geld dat in enig jaar is beschikt, maar op geld dat daadwerkelijk is uitgegeven. Geld voor de jaartranche 2008 moet hiermee uiterlijk in 2010 zijn uitgegeven en verantwoord. 4

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afsluiting Europese programma's 2000-2006 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Reconstructie knooppunt Hoevelaken, voorstel financiering Gelderse wensen PS2013-191 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Wat is INTERREG?

Wat is INTERREG? Wat is INTERREG? www.vrom.nl 0 INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Projecten

Nadere informatie

Voorstel aan Provinciale Staten PS2007-469 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Voorstel aan Provinciale Staten PS2007-469 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten PS2007-469 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bodemsanering mede in relatie tot woningbouw (met wijziging 27 van de Begroting

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Beleidskader Economie: Werken aan de economie van de toekomst: Circulair, Innovatief en Internationaal Portefeuillehouder: Gedeputeerde Scheffer, coördinerend gedeputeerde Economie

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, Inleiding

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, Inleiding PS2011MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 januari 2011 Nummer PS: PS2011MME04 Afdeling : ECV Commissie : MME Steller : T.E. Jaroszek Portefeuillehouder : Van Lunteren Registratienummer

Nadere informatie

Provinciale Staten telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl internetsite www.gelderland.nl

Provinciale Staten telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl internetsite www.gelderland.nl Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 Provinciale Staten telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statenbrief vaststelling inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten

Nadere informatie

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 18 oktober 2005 Nummer PS : PS2005ZCW14 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001843i Portefeuillehouder : vbergen Titel : Archeologisch

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Betreft : Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Vergaderdatum 25 september 2014 Gemeenteblad 2014 / 57 Agendapunt 12 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/40

Raadsvoorstel 2004/40 Raadsvoorstel 2004/40 Liquidatieplan Openbaar Lichaam Taxivervoer Amsterdam, Zaanstreek, Amstelland Portefeuillehouder M.T.J. Blankers-Kasbergen Commissie Wonen en Werken Datum 6 januari 2004 Raadsvergadering

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Begroting 2014 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2016-107 Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr. 2016-002420 De leden van Provinciale Staten Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid A. Kops (PVV)) over de eerste versie van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Inzet Middelen Mobiliteit (vervolgnotitie) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Adviesnota aan Gemeenteraad Gemeenteblad 2010, nr. 8. Onderwerp Deelname aan de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES2) Datum 14 januari 2010 Naam steller Hanny van Dinther Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat

Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat STATENBRIEF Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat Portefeuillehouder: Conny Bieze-Van Eck Kerntaak/plandoel: Kerntaak 4 - Regionale bereikbaarheid

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-02-2006 WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: 10-01-2006 Nr: WEB0506268/6 Onderwerp: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter,

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, www.overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 13 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2003/482 15 04 2003

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

HOLLAND. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

HOLLAND. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MP!) 2015 t/m 2029 en Meerjarenprogramma Onderhoud Infrastructuur (MPO) 2015 t/m

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010 Welkom Begeleidingsgroep Brabant aan Zee 14 december 2010 Parkontwikkeling met de Drie Rijken Programmamanagement: Vier specialiteiten binnen 1 team Per Rijk een programmamanager Achter de schermen eenheid

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Noodplan in het kader van een mogelijke grieppandemie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2014-773 Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr. 2014-013639 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Eric Venema (PVV) over Subsidie fossiele energie De leden van Provinciale

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Initiatiefvoorstel invoeren papierloos vergaderen PS2012-882 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW Provinciale Staten 19-12-2012 Behandelwijze Overleg-/

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J.Hoekzema en P.Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, (t.a.v. J.

Portefeuillehouder: J.Hoekzema en P.Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, (t.a.v. J. Vergadering: 26 3 2013 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J.Hoekzema en P.Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 1 Onderwerp: Antwoorden statenvragen CU landschapskunst Rijsberman, M.A. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 6 juni 2017 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 6 juni 2017 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2017-280 Arnhem, 6 juni 2017 zaaknr. 2017-007212 De leden van Provinciale Staten Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Janneke Slingerland (ChristenUnie) (PS2017-280)

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. 29 juni 2016 Besluit nr. PS2016-404-II PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.3.2017 COM(2017) 154 final 2017/0070 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Gemeente fj Bergen op Zoom

Gemeente fj Bergen op Zoom Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer : bestemmen voordelig rekeningresultaat

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project.

Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project. Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 21 februari 1997. Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project. 1. Algemeen Bij

Nadere informatie

In de volgende alinea s worden deze twee voorstellen nader toegelicht.

In de volgende alinea s worden deze twee voorstellen nader toegelicht. Vergadering: 23 mei 2012 Agendapunt: Nummer: Portefeuillehouder: Dhr. ir. B. Emmens Contactpersoon: J.C. de Wijs Doorkiesnummer: 070 750 1 676 Den Haag, 10 mei 2012 Aan het algemeen bestuur BWS intrekking

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Datum vergadering: 3 april 2012 Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Datum vergadering: 3 april 2012 Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw RAADSCOMMISSIE Nummer: Datum vergadering: 3 april 2012 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Conceptbesluit: Instemmen met bijgaand herstructureringsplan uitvoering Wsw gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2003-2008. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 10 1. Wij stellen u voor: Het Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen Zaaknummer: 00342937 Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel gaat over het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de realisatie van de visie op de dijken van Heusden. Een beperkt deel van

Nadere informatie