Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?"

Transcriptie

1 Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie?

2 B+U In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie van he warme-koude opslagsyseem (WKO) van Amserdam Science Park. He verrekpun was misschien nie ideaal, maar wel harde realiei. Waar je me auomaisering nie ongesra kun sjoemelen, blijk een goede syseemaanpak ondanks een besaande imperece uigangssiuaie mooie resulaen op e leveren. Maar da gaa nie vanzel. Voor de zesde business case van de Nederlandse Brancheorganisaie voor Gebouw Auomaisering rok B+U naar de hoodsad. TEKST Charloe Maassen

3 34 B+U He gebied. Amserdam Science Park lig in he ooselijk deel van Amserdam, in Waergraasmeer. He is een gebied van 70 hecare. He park neem een belangrijke posiie in op he gebied van nauurweenschappelijk onderzoek, exace weenschap, nanoechnologie en Lie Sciences. He errein word onwikkeld o inernaionaal kenniscomplex, waar inensieve samenwerking o sand moe komen ussen weenschappelijk onderwijs en onderzoek enerzijds en kennisinensieve bedrijvigheid anderzijds. Op he errein van Amserdam Science Park bevinden zich ruim 120 bèaweenschap gerelaeerde bedrijven, de bèaaculeien van de Universiei van Amserdam en gerenommeerde weenschappelijke insiuen, maar ook woningen, horecagelegenheden en een sporcenrum. He projec da voor deze business case besproken word, ken maar lies drie verschillende complexe bouwblokken: de sudenen huisvesingscorporaie DUWO, Amserdam Universiy College en Nikhe me haar daacener. Speciale aandach gaa ui naar de warme-koude opslag, WKO-insallaie, de verbindende acor in he geheel. Gebouwen 1 AUC Sinds 2012 is he Amserdam Universiy College (AUC) gevesigd op Amserdam Science Park. AUC bied een liberal ars & science programma aan sudenen ui binnen- en buienland. He is een gezamenlijk iniiaie van de gemeene Amserdam, de Universiei van Amserdam en de Vrije Universiei. Meer ino: 2 DUWO De huisvesing van de sudenen van he AUC word verzorgd door DUWO. Deze sudenenhuisveser sree naar he huisvesen van zo veel mogelijk sudenen op een goede en beaalbare manier. In di geval gaa he om zowel Nederlandse als inernaionale sudenen. Meer ino: 3 Nikhe Nikhe is he Naionaal Insiuu voor subaomaire ysica. Di insiuu doe onderzoek naar de allerkleinse bouwsenen van maerie, de zogenaamde deeljesysica. He Nikhe herberg onder meer één van de ach knooppunen van de Amserdam Inerne Exchange, een groo, energievreend daacener. Meer ino: Verrekpun De beginsiuaie bij di projec was als volg. Amserdam Universiy College (AUC) zou zich vesigen op he Science Park. Da lag vas. Ne als de verpliching om ook voldoende huisvesingsmogelijkheden e bieden aan sudenen van AUC op he park. He universieisgebouw en de sudenenwoningen hebben beide een warmevraag. In de direce nabijheid saa he gebouw van Nikhe da uisluiend warme agee en juis koude nodig hee voor de koeling van he daacener. Tel daar de duurzaamheidsdoelsellingen bij op van Amserdam Science Park en he leek logisch om een en ander e combineren. In da sadium sape Joep Brouwers van DOZ Energieregie in. Ik werd benaderd door Joos van Echel van de Siching Beheer Weenschappelijk Cenrum Waergraasmeer (WCW) en penvoerder namens de drie opdrachgevers Nikhe, DUWO en AUC. Veel duurzaamheidsdoelsellingen halen de realisaiease nie, omda er geen adequae veraling is gemaak naar he Programma van Eisen. De opdrachgevers wilden di voor zijn en al in een vroeg sadium de groe lijnen hebben uisaan, in (planning)echnisch én inancieel opzich. Nie ech ideaal Op de vraag wa parijen nu eigenlijk wilden, anwoord Joep Brouwers: We zaen me de siuaie da de koeling van he daacener van Nikhe ne vervangen was, wa gezorgd had voor veel overlas. Dus Nikhe wilde eigenlijk liever nies. AUC had ne een eigen WKO-insallaie aanbeseed. Die rokken ook he lies hun eigen plan. En Siching DUWO was op da momen vooral geïneresseerd in he neerzeen van beaalbare huisvesing. Nie ech een eenvoudige basis om op e bouwen. Uieindelijk hee he een jaar geduurd om voldoende draagvlak e creëren voor een gezamenlijke lijn. Joos van Echel was oicieel gemandaeerd opdrachgever. Ik spreek liever van een buiengewoon berokken penvoerder. Wan als er zo veel parijen zijn, en minsens zo veel belangen, verg da veel kwalieien, energie en overredingskrach om al die neuzen dezelde kan op e krijgen én e houden. Daar lag in de beginase een belangrijke rol voor de penvoerder en de adviseur. Eisen Zowel de drie opdrachgevers als de grondeigenaren Gemeene Amserdam en NWO inveseerden in een haalbaarheidssudie. Over de inhoud verel Joep: We hebben samen me IF Technology en Arcadis onderzoch wa de erugverdienijd zou zijn van een invesering voor de drie gebouwen waarvoor 6200 GJ koeling nodig was en 6500 GJ laagemperauur warme. Men wilde naar volledige ousourcing, via he DBFMO principe (zie kader). Hiervoor zijn we uigegaan van realisische geallen, verbruiksijden, verbruiksuren en inrasrucurele bijzonderheden. Ook aspecen van gebouwauomaisering en aspraken op he gebied van SLA s (Service Level Agreemens) zijn hierin meegenomen. Wan de opdrachgevers wilden nauurlijk vana dag één garanies da de insallaie zou werken, zeker in he geval van volledige ousourcing me een exploiaieperiode van vijien jaar. De uivoerende parijen hebben we goed gedeinieerde presaie-eisen opgelegd en een reële boeeclausule bij in gebreke blijven. Je moe dan denken aan minimale presaie-eisen me berekking o vermogens, emperauur, beschikbaarheid, soringsahandeling, duurzaamheid, geluid en rillingen.

4 B+U

5 36 B+U Veel duurzaamheidsdoelsellingen halen de realisaiease nie, omda omda er geen adequae veraling naar he Programma van Eisen is gemaak. DBFMO DBFMO saa voor een Design, Build, Finance, Mainain & Operae conracvorm, waarbij zowel de exploiaie als de veranwoordelijkheid voor de onwikkeling en realisaie bij één exerne exploian word gelegd. He voordeel is da de projeconwikkelaar/gebouweigenaar nie zel een opwekkingsinsallaie voor hermische energie hoe e beheren, maar een kan-en-klare aansluiing aangeboden krijg. De ilosoie is da de gespecialiseerde conracnemer koseneeciever kan werken, de gebouweigenaar onzorgd word, en er voor beide parijen geld is e verdienen bij beer preseren dan voora begroo. Volledige ousourcing De hele realisaie en exploiaie is uibeseed aan Cogas Duurzaam. Een kleine, maar eigenzinnige nebeheerder, voornamelijk van gas en elekriciei, en me he oog op de oekoms ook acie op he gebied van smar grids, glasvezelnewerken, WKO en biomassa. Gerard Bauhuis, Business Developer bij Cogas: De kwaniaieve eisen die op ael lagen in combinaie me de SLA, inclusie boeeclausule om de oekoms e garanderen, da was ons verrekpun. De hoodlijnen waren uigeze, waaronder de regelechniek, monioring, uiwisseling me gebouwen, de randvoorwaarden, berouwbaarheidseisen van he gebouwbeheersyseem, besparingen, rendemenen, energiesromen, rapporage enzovoors. Al deze aspecen hebben wij veraald in he besek. Di is vervolgens in de mark geze. Re3com is de parij die he uieindelijk hee opgepak en uigevoerd, in opdrach van grondboorbedrij Haijema. Naar volle evredenheid overigens. Aanbeseding Op de vraag op basis van welk argumen Cogas Duurzaam de aanbeseding oegewezen hee gekregen, anwoord Gerard Bauhuis: Da is om puur economische redenen gewees. Een mix van prijs en planning. We zijn zeker in de beginase op een rijdende rein gesprongen. Nog nie alle conracen waren onderekend, maar wij waren al aan de slag gegaan. Da had voornamelijk e maken me he ei da AUC al een aanbeseding had l. Wij hebben oen de warmepomp en de cv-insallaie als back-up overgenomen van AUC. WKO De drie gebouwen zijn voorzien van aansluiingen op een cenraal warme-koude opslagsyseem in de bodem (WKO). De duurzaam opgeweke energie word eiciën gebuerd en over de gebruikers verdeeld. De oale primaire energiebehoee neem hierdoor a. De energielevering aan AUC besaa ui warme- en koudelevering in

6 B+U WKO Sciencepark Wes neuraal RK-WKO-2 / NIKHEF verwarmen RK-WKO-1 / AUC neuraal RK-WKO-3 / DUWO 2,7 m 3 /h 18,8 C 18,3 C - 3,8 m 3 /h 16,3 C 7,7 C 11,8 C ,5 m 3 /h 11,4 C 17,5 C 17,5 C 16,6 C 11,9 C 16,3 C 11,3 C dich 0 10 B 6,6 m 3 /h 0 0,0 m 3 /h 0,0 m 3 /h dich dich dich dich dich dich 76,0 kpa P 16,3 C 66,7 kpa P P 76,9 kpa 8,7 C 81,6 kpa P dich warme onladen dich 6,6 m 3 /h 0,0 m 3 /h B 0 zomer en winer. In he besaande gebouw van Nikhe werd een koppeling aangelegd me de WKO voor de coninue koeling van de servers. Vanui de bronnen word daarom alleen koude geleverd. De wooneenheden van DUWO zijn voorzien van duurzame warmeopwekking en door middel van warmepompen aangesloen op he cenrale energieopslagsyseem. Monioring Heldere aspraken zijn belangrijk, zeker bij volledige ousourcing. Zo lig er een conracuele verpliching bij Cogas om inzage en inzich e geven in de presaies. In hoeverre is er sprake van coninue monioring? Gerard Bauhuis: Uieraard hebben wij vanui onze conrol room coninu de beschikking over alle gegevens. Wa de gebruikers monioren, verschil per behoee. Zo monior AUC de gebouwpresaies via hun eigen gebouwbeheersyseem van Johnson Conrols. Als he gaa om de grondbalans, dus de balans ussen de warme en koude in de grond, en om algemene inzichen, kunnen wij heel veel inzichelijk maken. Wins In ermen van wins, spreek de besparing van 300 on CO 2 uisoo per jaar misschien nog wel he mees aan. Maar er is meer. Gerard Bauhuis: Als je als opdrachgever kies voor een DBFMO-consrucie, breng je he geheel onder bij een deskundige parij. Over de langere ermijn van vijien jaar beschouwd zouden de azonderlijke parijen di nooi zelsandig hebben kunnen bereiken. Bovendien hoe je aan de voorkan nie e inveseren in dure, complexe insallaies. Je heb geen sores me soringen en onderhoud. Gebouwauomaisering in he algemeen en WKO in he bijzonder gaa nie alleen om kore ermijnwins uigedruk in geld. Voor Nikhe bijvoorbeeld, besond de wins ook in he ei da een invesering in een oekomsige koelmachine uigeseld kon worden en er sprake was van een verhoogde redundanie. Spin in he web Vanui alle hoeken klink lo over he opreden en handelen van Re3com, aan ael veregenwoordigd door Eddy Muller, projec engineer. Hij verel over he bijzondere mee- en regelaspec binnen di projec. Er was sprake van drie gebouwen die elk beschiken over een cenrale. Tussen die gebouwen liep een bronwaerne. AUC had ne de eigen WKO-insallaie aanbeseed en gekozen voor Johnson Conrols. Op iniiaie van Cogas werd voor DUWO en Nikhe gekozen voor een Priva syseem. Om nu e zorgen da die drie cenrales me elkaar zouden kunnen praen, moesen wij er voor

7 B+U zorgen da er in één regelkas wee regelsysemen werden aangebrach. Da je werk me wee leveranciers, da kom wel vaker voor. Maar de sysemen van wee gebruikers combineren in één regelkas, da vergde wel wa energie en kennis. He is nogal bijzonder da een gedeele van de regelinsallaie van en voor Cogas is en een ander deel van en voor AUC. In echnologisch opzich een uidaging dus, maar ook samenwerken me zoveel verschillende parners gaa nie vanzel. Zeker als je bedenk da de oplossing waarvoor we uieindelijk gekozen hebben, naar ieders evredenheid moe werken. He mooie van de oplossing zoals wij die hebben gerealiseerd, is da kleinere eenheden heel eenvoudig aan de WKO gekoppeld kunnen worden. En da is dan weer slim me he oog op de oekoms. Vak apar Die oekomsbesendigheid van he geheel is ijn, maar zeker nie de enige eis. Hierover verel Anon Mors, manager daacenre services bij Nikhe. Hij beheer de koeling en de elekra van he daacener. Als deskundige gebruiker van he pand, en dus de insallaies, is hij nauw berokken gewees bij de realisaie en de inegraie van de koelcenrale bij Nikhe. Wie weleens e maken hee me daaceners, wee hoe complex de maerie is. Zowel he aanal als de omvang van daaceners in Nederland is de laase jaren explosie oegenomen. Zo ook die van ons. Wij bieden onder andere onderdak aan een van de groose inerneknooppunen er wereld. Geen plek om e experimeneren o risico s e nemen. Voor ons was de bedrijszekerheid van de insallaies de aller-, aller-, allerbelangrijkse eis. Een shudown is voor ons geen opie. Da kan gewoon nie. Serker nog, we hebben de koeling ingebouwd erwijl de besaande gewoon doordraaide. De duurzaamheidseis kwam me sip op de weede plaas, mis alles budgeneuraal gerealiseerd en geëxploieerd zou kunnen worden. En da is naar wens en volgens plan geluk. Rolverdeling He aanal berokken parijen in di projec was uizonderlijk. Daar waar de Nederlandse Brancheorganisaie voor Gebouw Auomaisering uigaa van drie cruciale rollen die deskundig ingevuld zouden moeen worden, was in he Amserdam Science Park bijna sprake van een cirkel, een heksenkring. DOZ Energieregie en Cogas Duurzaam onwikkelden en bewaaken he business model. Cogas en Re3com vulden gezamenlijk de rol van syseemarchiec in. Vanui he oogpun van de deskundige eindgebruiker werd waardevolle inpu geleverd door Anon Mors en Arjen van Rijn (Nikhe), Davy Demmers en Jan Griekspoor (AUC), en Arne Dolle en Huub van Vlie (DUWO). Van agebakende driehoek naar organische cirkel waarbinnen werd geoverd. To slo He verrekpun van deze business case mag dan misschien nie ideaal zijn gewees. Omda alle rollen goed werden ingevuld, de cirkel werd gesloen, kon och een prachig resulaa worden geboek. Eddy Muller: Je gaa ui van de besaande siuaie, van de omsandigheden en randvoorwaarden zoals die op da momen zijn. Je weeg gezamenlijk de mogelijkheden a en maak keuzes. En inderdaad, he lag nie voor de hand om wee regelsysemen e verenigen in één regelkas. Maar he was nodig, he is geluk en in die zin dus ook gewoon een lesje echniek. BOUW+UITVOERING ino

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Types AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH. Airstage V2. VRF-systeem voor grotere gebouwen. www.fujitsuclimate.

Types AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH. Airstage V2. VRF-systeem voor grotere gebouwen. www.fujitsuclimate. Types AJYA7LALH AJYA9LALH AJY8LALH AJY6LALH AJYLALH VRFsyseem voor groere gebouwen Airsage V wwwfujisuclimaenl INHOUD Alles for voor Comfor Uw Comfor Inelligen en en geavanceerd design Uigebreide range

Nadere informatie

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Werken bij VX Company

Werken bij VX Company Werken bij VX Company INHOUDSOPGAVE 1. Jij bent het belangrijkst 2. Werken bij VX: Chris de Kok 3. Werken bij VX: Frans van der Geer 4. Doen waar je goed in bent 5. Werken bij VX: Jeroen van den Belt 6.

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER INHOUD INLEIDING...1 PUBLIC OF PRIVATE?...2 VOORDELEN CLOUD...3 SNEL PROFITEREN VAN INNOVATIE...4 EENVOUDIGE

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Zo innoveert ondernemend Nederland met ICT: Een e-book met verhalen van succesvolle ondernemers

Zo innoveert ondernemend Nederland met ICT: Een e-book met verhalen van succesvolle ondernemers Zo innoveert ondernemend Nederland met ICT: Een e-book met verhalen van succesvolle ondernemers Het best bewaarde geheim om slimmer te ondernemen Wie als ondernemer het verschil wil maken, doet er goed

Nadere informatie

Ontdek onze slimme software voor vastgoed- en facility managers

Ontdek onze slimme software voor vastgoed- en facility managers Ontdek onze slimme software voor vastgoed- en facility managers Wat is een FMIS < FMIS in de praktijk bij Prisma < 5 vragen aan de gemeente Waddinxveen < Implementeren doe je samen < Veiligheid FMIS in

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie