ALGEMEEN REGLEMENT April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT April 2010"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT BKR April 2010

2 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan EA Tiel telefoon: Tekst: Juridische Zaken Lay out: Afdeling In- & Externe Communicatie Ingangsdatum: 1 april 2010

3 ALGEMEEN REGLEMENT April 2010 INHOUD Pagina Inleiding 1 1 Algemeen 2 Art. 1 Begripsbepalingen 2 Art. 2 Doelstelling verwerking persoonsgegevens 5 Art. 3 Structuur stichting 6 2 Deelnemers Algemeen Art. 4 Service Level Agreement 7 Art. 5 Deelnemerscategorieën 8 Art. 6 Entreegeld, registratievergoeding, tarieven en betaling 9 Art. 7 Deelnemernummer 10 Art. 8 Bewerker 11 Art. 9 Zorgplicht bewerker 13 Art. 10 Wijze van verwerking 14 Art. 11 Buitenlandse kredietgevers Verstrekken gegevens door de stichting 16 Art. 12 Informatieplicht Stichting 16 Art. 13 Ontvangers van gegevens 17 Art. 14 Wijze van omgang met persoonsgegevens 18 Art. 15 Uitvoeren bestandsraadpleging Verwerken Persoonsgegevens 20 Art. 16 Inhoud van de verplichte melding 20 Art. 17 Termijn van verwerking 21 Art. 18 Specifieke verwerkingsbepalingen 22 Art. 19 Aflopende kredietovereenkomst 23 Art. 20 Doorlopende kredietovereenkomst 24 Art. 21 Schuldregeling 25 Art. 22 Verzendhuiskrediet 26 Art. 23 Hypothecaire kredietovereenkomst 27 Art. 24 Telecommunicatievoorziening 28 Art. 25 Overige obligo s 29 Art. 26 Achterstand- en herstelmeldingen 30 Art. 27 Bijzonderheidscodes 31 Art. 28 Verwijdering van gegevens 32 Art. 29 Overige registratiebepalingen 34 Art. 30 Informatieplicht aan de betrokkene Bijzondere bepalingen 36 Art. 31 Toezicht en onderhoud 36 Art. 32 Jaarlijks verslag 38 Art. 33 Gegevensuitwisseling 39 Art. 34 Wederzijdse medewerkingverplichting 40 Art. 35 Aansprakelijkheid 41 BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL 2010

4 INHOUD Pagina 3 Betrokkene 42 Art. 36 Inhoud paragraaf 42 Art. 37 Recht op inzage 43 Art. 38 Recht op kennisname protocolgegevens 44 Art. 39 Recht op correctie 45 Art. 40 Recht van bezwaar 46 4 Slotbepalingen 47 Art. 41 Overmacht 47 Art. 42 Geen terugwerkende kracht 48 Art. 43 Toepasselijke wet- en regelgeving 49 Art. 44 Inzage reglement 50 Art. 45 Wijziging reglement 51 Art. 46 Citeertitel 52 BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL 2010

5 INLEIDING De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), hierna te noemen de stichting, heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico s voor deelnemers en het voorkomen van overkreditering bij betrokkenen, alsmede aan voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn aanbieders van krediet, voor zover de wet op hen van toepassing is, verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie. Voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst dient een aanbieder van krediet in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consument en te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is met het oog op het voorkomen van overkreditering van de consument. Daartoe dient de aanbieder van krediet voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de databank van een stelsel van kredietregistratie te raadplegen. De wetgever stelt eisen waaraan een dergelijke databank moet voldoen. De stichting voldoet op dit moment aan deze eisen. Het stelsel van kredietregistratie wordt verzorgd door de stichting met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In dit informatiesysteem worden gegevens verzameld, geordend, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan deelnemers. Deze taken worden uitgevoerd met inachtneming van een zo groot mogelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Naast het in de Wft gereguleerde consumptief krediet worden bij de stichting eveneens op basis van nader vastgestelde voorwaarden onder meer zakelijke kredieten met hoofdelijke aansprakelijkheid, telecommunicatievoorzieningen en overeenkomsten inzake schuldverhoudingen die niet kunnen worden aangemerkt als krediet maar die wel relevant worden beschouwd in verhouding tot de statutaire doelstelling van de stichting, vastgelegd. De rechtsverhouding tussen de stichting en de aangesloten deelnemers is in dit Algemeen Reglement BKR geregeld en wordt ten behoeve van de deelnemers op onderdelen in praktische zin toegelicht in de Handleiding BKR. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

6 1 ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit Algemeen Reglement wordt verstaan onder: Algemeen Reglement Het Algemeen Reglement waarin de rechten en verplichtingen tussen de stichting en de bij haar aangesloten deelnemers alsmede de rechten van betrokkenen zijn vastgelegd. Bestandsraadpleging Het opvragen door een deelnemer van persoonsgegevens, die ten name van een betrokkene door de stichting worden verwerkt in CKI leidend tot verstrekking van die persoonsgegevens door de stichting aan die deelnemer. Bestuur Het bestuur van de stichting zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten. Betrokkene Een natuurlijke persoon waarop een door de stichting verwerkt persoonsgegeven betrekking heeft. Bewerker Degene die binnen het kader van dit Algemeen Reglement ten behoeve van de deelnemer persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Bewerkerovereenkomst De overeenkomst waarin de verplichtingen tussen de deelnemer en de bewerker worden vastgelegd. CKI Centraal Krediet Informatiesysteem. Commissie van toezicht Een onafhankelijk orgaan dat ten behoeve en onder verantwoordelijkheid van het bestuur en onder de voorwaarden opgenomen in de BKR Reglementen toeziet op de juiste naleving door de stichting en haar deelnemers van de BKR Reglementen. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten. Deelnemer De deelnemer zoals bedoeld in artikel 17 van de statuten. Onder deelnemer wordt in ieder geval de bij stichting aangesloten kredietgever verstaan. Derde Ieder, niet zijnde de betrokkene, de stichting, de deelnemer of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de stichting of de deelnemer gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. Directie De directie van de stichting zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

7 Geschillencommissie BKR Onafhankelijke commissie belast met de behandeling en afwikkeling van klachten van betrokkenen als omschreven in het Reglement Geschillencommissie BKR. Groepering De groepering zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten. Handleiding BKR Algemene gebruikershandleiding bestemd voor de deelnemers waarin onder meer de rechten en plichten van de deelnemer uit hoofde van het Algemeen Reglement nader zijn toegelicht. Kredietgever Natuurlijke of rechtspersoon met als enige of belangrijkste hoofdactiviteit het bedrijfs- of beroepsmatig voor eigen rekening en risico als wederpartij aanbieden van overeenkomsten met betrokkene. Door de directie worden als kredietgever aangemerkt zij die daartoe bevoegd zijn op grond van een aan die natuurlijke of rechtspersoon verstrekte vergunning van overheidswege en zij die door de directie op andere gronden dan van overheidswege als kredietgever in de zin van deze bepaling worden erkend. a b c d e Overeenkomst overeenkomsten van geldkrediet, goederenkrediet en/of hypothecair krediet als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht; overeenkomsten inzake schuldverhoudingen die niet worden aangemerkt als krediet als bedoeld onder a, maar die door de directie als relevant beschouwd worden in verhouding tot de statutaire doelstelling van de stichting; zakelijke overeenkomsten inzake aflopende en doorlopende kredieten als bedoeld in dit Reglement met eenmanszaken, stille vennootschappen, openbare vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid alsmede commanditaire vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid, voor zover sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten; zakelijke overeenkomsten als bedoeld in artikel 25 lid 3 van het Algemeen Reglement; borgstellingen als bedoeld in artikel 25 lid 5 en 6 van het Algemeen Reglement. Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Portefeuillebeheer Bestandsraadplegingen ten behoeve van het administratieve beheer ten aanzien van de door de deelnemer bij de stichting gemelde overeenkomsten en bestandsraadplegingen primair ten behoeve van het risicobeheer ten aanzien van de betrokkene met wie de deelnemer een lopende overeenkomst heeft. Registratievergoeding Vergoeding die de stichting betaalt aan de deelnemer voor elke nieuw gemelde overeenkomst die voldoet aan het gestelde in artikel 6 lid 2 onder a van dit reglement. Reglementen BKR Het Algemeen Reglement en het Reglement Geschillencommissie BKR. Statuten De statuten van de Stichting Bureau Krediet Registratie. Stichting De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit Algemeen Reglement van toepassing is. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

8 Verstrekken van persoonsgegevens Het op verzoek bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in CKI worden verwerkt of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen, zowel bij verzoeken tot verstrekking op individuele als op abonnementsbasis. Verwerken van persoonsgegevens Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waartoe in elk geval worden gerekend het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enig andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

9 DOELSTELLING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied, waarbij onder andere beoogd wordt een bijdrage te leveren aan het beperken van krediet- en betalingsrisico's voor de deelnemers en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij de betrokkenen. 2. De doelstelling van de stichting wordt bereikt door verwerking van persoonsgegevens in CKI en daaruit informatie aan de deelnemers te verstrekken die van belang is voor het maken van een zorgvuldige afweging van de mogelijkheid tot het sluiten van een overeenkomst met betrokkene of ten behoeve van het portefeuillebeheer en voor zover die informatie is gebaseerd op feitelijke en statistische analyses uitgevoerd binnen de doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens door de stichting. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

10 STRUCTUUR STICHTING Artikel 3 1. De stichting en haar eventuele dochterondernemingen, staan onder algehele dagelijkse leiding van een door het dagelijks bestuur benoemde directie. De vestigingsplaats(-en) van de stichting en haar eventuele dochterondernemingen, alsmede de bedrijfsmatige activiteiten worden door het bestuur bepaald. 2. Alle betrekkingen tussen de stichting, haar eventuele dochterondernemingen - voor zover de bedrijfsmatige activiteiten van die dochterondernemingen een directe relatie hebben met de doelstelling van verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 2 - en de deelnemers zijn onderworpen aan en zullen nimmer in strijd zijn met de inhoud van de statuten en BKR Reglementen. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

11 2 DEELNEMERS 2.1 ALGEMEEN SERVICE LEVEL AGREEMENT Artikel 4 1. Tussen de stichting en de deelnemer is een generieke Service Level Agreement (SLA) van toepassing. 2. In de SLA worden de werkafspraken tussen de stichting en de deelnemer vastgelegd met betrekking tot de aard van de dienstverlening en de wijze van rapportage over de dienstverlening. Op de stichting rust een inspanningsverplichting ter zake de nakoming van deze werkafspraken. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

12 DEELNEMERCATEGORIEËN Artikel 5 1. De deelnemers van de stichting kunnen in twee categorieën worden onderscheiden, te weten: - A-deelnemers; en - B-deelnemers. 2. Tot de categorie A-deelnemers behoren en als zodanig ingedeeld in groeperingen overeenkomstig artikel 19 en 20 van de statuten: a. particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; b. financieringsmaatschappijen productief; c. algemene banken; d. coöperatieve banken; e. gemeentelijke of semigemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; f. algemene spaarbanken; g. direct marketing banken; h. thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en zelfkredietgevende detailhandelaren; i. hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; j. creditcardorganisaties. 3. Tot de categorie B-Deelnemers behoren: a. organisaties die uit hoofde van wettelijke, morele of maatschappelijke richtlijnen/doelstellingen/verplichtingen zich verplichten kredieten te verstrekken, maar door de stichting niet beschouwd worden als beroepsmatige kredietaanbieders; of b. organisaties waarvan de schuldverhouding met natuurlijke personen tengevolge van door hen aangeboden en verrichte dienstverlening door de Stichting niet als kredietverlening worden aangemerkt, maar als relevant beschouwd worden in verhouding tot de statutaire doelbepaling van de Stichting. Voor B-Deelnemers kunnen afwijkende regels voor de verwerking van persoonsgegevens worden gehanteerd, zulks ter beoordeling en vaststelling van de directie en nader reglementair te bepalen. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

13 ENTREEGELD, REGISTRATIEVERGOEDING, TARIEVEN EN BETALING Artikel 6 1 Iedere deelnemer is bij erkenning door de directie administratiekosten en een entreegeld verschuldigd. Er vindt nimmer restitutie van het entreegeld plaats. Het entreegeld is niet verschuldigd, indien de deelnemer lid is van een centrale organisatie, die zelf al als deelnemer is toegelaten en deze centrale organisatie ten aanzien van wezenlijke beslissingen goedkeuring of medewerking aan de deelnemer dient te verlenen en die eisen stelt ten aanzien van deelname aan de stichting voor bepaalde kredietverstrekkingen. 2 a. De stichting betaalt een registratievergoeding aan de deelnemer voor iedere nieuwe digitaal aangeleverde in artikel 18 lid 1 genoemde overeenkomst die binnen de in artikel 17 van dit reglement genoemde termijn is aangeleverd en geautomatiseerd verwerkbaar is zonder verdere nabewerking. b. Onder nabewerking wordt verstaan het extra en/of handmatig werk dat de stichting moet verrichten wanneer aangeleverde gegevens niet voldoen aan de daarvoor door de stichting gestelde regels. c. Niet voor registratievergoeding in aanmerking komen herinbreng van overeenkomsten van bestaande deelnemers en inbreng van nieuwe deelnemers conform artikel 16 lid 1. d. De registratievergoeding wordt éénmaal per kalenderjaar afgerekend met de hoofddeelnemer en bedraagt nooit meer dan de in de overeenkomstige periode in rekening gebrachte bestandsraadplegingen. De afrekening vindt uiterlijk drie maanden na het verstrijken van het kalenderjaar plaats. 3 a Betaling van de direct na afloop van iedere maand door de stichting toegezonden factuur ter zake door de stichting verleende diensten met betrekking tot CKI geschiedt door deelnemer binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening, in overeengekomen valuta door storting of overschrijving naar een door de stichting aan te wijzen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. b. Betwisting van een gefactureerd bedrag dient schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum bij de directie te geschieden. Indien de deelnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de stichting zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die de stichting heeft. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van deelnemer. 4 De directie stelt elk jaar, voor het begin van het nieuwe jaar of gedurende het lopende jaar, wanneer de loon-, kosten- of prijsontwikkeling dit noodzakelijk maakt, de hoogte van de registratievergoeding en de tarieven voor de door de stichting te verrichten diensten vast. Wijzigingen in de hoogte van de registratievergoeding en de tarieven worden voorafgaand aan de wijziging aan de deelnemers bekend gemaakt. De registratievergoeding en tarieven worden opgenomen in bijlage A bij het Algemeen Reglement en minimaal één keer per jaar geactualiseerd. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

14 DEELNEMERNUMMER Artikel 7 1 a. Aan iedere deelnemer wordt bij zijn erkenning door de directie een deelnemernummer toegekend, dat hij dient te gebruiken bij alle contacten met de stichting. b. Aan deelnemers, die naast de hoofdvestiging tevens bijkantoren en filialen houden, kunnen ten behoeve van die bijkantoren en filialen sub deelnemernummers worden toegekend. 2 De op grond van het eerste lid van dit artikel toegekende deelnemernummers dienen ter identificatie van de deelnemer bij zijn contacten met de stichting, alsmede ten behoeve van het administratieve onderscheid bij de stichting. 3 Onder bijkantoren en filialen wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan inrichtingen die: a uitsluitend onder de naam van de deelnemer worden gevestigd en waarvan de medewerkers in een volledige loondienstrelatie staan tot de deelnemer; dan wel b met een deelnemer deel uitmaken van een bedrijfsmatige en -economische eenheid, waarbij voor de toepassing van dit artikel geldt dat de deelnemer een rechtstreeks of middellijk belang dient te hebben van meer dan vijftig procent in de in dit artikel bedoelde inrichtingen. 4 De deelnemernummers kunnen door de directie worden gewijzigd. De directie zal van een wijziging steeds tijdig kennis geven aan de betrokken deelnemer. 5 De deelnemernummers zijn strikt geheim. Het is de deelnemers verboden derden, waaronder voor de toepassing van dit artikel tevens worden verstaan betrokkenen en andere deelnemers, hun deelnemernummers inclusief die welke aan een deelnemer zijn toegekend ten behoeve van hun bijkantoor of filiaal als hiervoor bedoeld te laten gebruiken of hun deelnemernummer(s) bekend te maken. Onder derden zijn in dit kader niet begrepen bewerkers als bedoeld in artikel 1. 6 Iedere deelnemer is ten opzichte van de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die de stichting lijdt, al dan niet door een bijkantoor of filiaal als bedoeld in lid 3, die het aan hem of haar toegekende (sub) deelnemernummer laat gebruiken door of kenbaar maakt aan derden. Onder derden wordt in het kader van dit artikel verstaan andere deelnemers of andere bijkantoren of filialen. Onder andere deelnemer wordt niet verstaan de deelnemer waarvan de instelling het bijkantoor of filiaal is. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

15 BEWERKER Artikel 8 1 De deelnemer kan sommige of alle werkzaamheden, die verband houden met de relatie tussen de stichting en de deelnemer, uitbesteden aan een bewerker. In dat geval dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: a de deelnemer is gehouden het gebruik van de diensten van een bewerker bij de directie te melden; b de deelnemer verplicht zich in zijn contractuele relatie (bewerkerovereenkomst) met de bewerker de bepalingen op te nemen die door de directie zijn vastgesteld in de Bewerkerverklaring. De directie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de tekst van de verklaring. Een wijziging dient in contractuele relaties tussen een deelnemer en een bewerker te worden overeengekomen en wel binnen drie maanden na een daartoe strekkende aanwijzing van de stichting aan de deelnemer; c de directie behoudt zich het recht voor om de uitbesteding van werkzaamheden te verbieden, voor zover deze uitbesteding verband houdt met de relatie tussen de stichting en de deelnemer; d de deelnemer is tegenover de stichting, betrokkenen, andere deelnemers en derden te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen en nalatigheden van de bewerker voor zover deze verband houden met de relatie tussen de stichting en de deelnemer; e op eerste aanwijzing van de directie stelt de deelnemer direct een onderzoek in naar de werkwijze van de bewerker voor zover deze de relatie tussen de deelnemer en de bewerker betreft, daaronder begrepen de naleving van de statuten en Reglementen BKR. De deelnemer is verplicht aan een zodanig onderzoek een of meer door de directie aan te wijzen vertegenwoordigers te laten deelnemen; f de bewerker dient te voldoen aan de op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 2 Vanaf het moment dat een deelnemer conform lid 1 van dit artikel werkzaamheden uitbesteedt aan een bewerker, vrijwaart de deelnemer, ongeacht zijn eigen verplichtingen ten opzichte van de stichting, de stichting volledig voor de gevolgen van ieder handelen of nalaten van de bewerker in relatie tot de stichting: a indien de stichting door een andere deelnemer, een betrokkene of een derde wordt aangesproken ten gevolge van enige gedraging of nalatigheid van de bewerker; en b indien de stichting door een bewerker wordt aangesproken als gevolg van een mogelijke verdere onthouding van eerdere goedkeuring ten opzichte van de deelnemer van die bewerker. 3 Een bewerker kan namens de deelnemer in contact treden met de stichting. De gevolgen van dergelijke contacten worden toegerekend aan de deelnemer. Dit houdt in dat: a informatie die de stichting verstrekt aan de bewerker geldt als informatie verstrekt aan de deelnemer; b informatie die de bewerker verstrekt aan de stichting geldt als informatie verstrekt door de deelnemer; c alle stukken die de stichting aan de bewerker ter hand stelt gelden als ter hand gesteld aan de deelnemer; d alle stukken die de bewerker aan de stichting ter hand stelt gelden als ter hand gesteld door de deelnemer. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

16 4 De deelnemer verplicht de bewerker ertoe dat zij door de bewerker gericht op de hoogte wordt gesteld van een nadere uitbesteding van werkzaamheden in de zin van deze bepaling zodra de bewerker daartoe heeft besloten. De deelnemer en de bewerker zien erop toe dat aan de derde niet meer rechten en daaraan noodzakelijkerwijs verbonden verplichtingen worden overgedragen dan de door de deelnemer binnen de kaders van de BKR Reglementering aan de bewerker zijn toegekend en waarvan de deelnemer en de bewerker zijn overeengekomen dat de onderliggende werkzaamheden onder voorwaarden aan een derde mogen worden uitbesteed. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

17 ZORGPLICHT BEWERKER Artikel 9 1 De bewerker dient te voldoen aan de vereisten die gelden voor de deelnemers, die bij dit reglement zijn vastgesteld. 2 Meer in het bijzonder dienen de deelnemer en de bewerker, naar het oordeel van directie, er zorg voor te dragen dat: a op geen enkele wijze het vertrouwen in de integriteit van de stichting en haar deelnemers zal worden geschaad dan wel dat er geen ernstige redenen zijn op basis waarvan aannemelijk is dat een zodanig vertrouwen zal worden geschaad; én b de (operationele) bedrijfsvoering van de bewerker en de deelnemer zodanig is dat naleving van de bepalingen van de statuten en de Reglementen BKR is verzekerd. 3 De directie behoudt zich het recht voor om specifieke voorwaarden te stellen ten aanzien van de bewerker. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

18 WIJZE VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Artikel 10 1 De stichting dient de persoonsgegevens op een zodanige wijze te verwerken dat de deelnemers steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de betrokkene(n) die in het CKI zijn opgenomen kunnen raadplegen. 2 De stichting verwerkt daartoe per betrokkene: a geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode); b de overeenkomst(-en) met de deelnemer(-s); c de onregelmatigheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die overeenkomst(en); d en de beëindiging van die overeenkomst(en). 3 Er worden geen persoonsgegevens verwerkt in het CKI ten aanzien van een natuurlijke persoon waarvan aan de deelnemer bekend is of is geworden dat desbetreffende natuurlijke persoon op grond van die overeenkomst en/of de wet niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kan worden voor het nakomen van de betalingsverplichtingen uit hoofde van die overeenkomst. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

19 BUITENLANDSE DEELNEMERS Artikel 11 1 Een instelling met een zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie die een vergunning heeft voor het uitoefenen van haar kredietbedrijf verleend door de daartoe bevoegde instantie van die lidstaat en voornemens is haar bedrijf uit te oefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:11 Wft of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland als bedoeld in artikel 2:18 Wft kan als deelnemer aansluiting verzoeken, indien hij voldoet aan de Reglementering BKR. 2 Een instelling met een zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie die diensten aanbiedt als bedoeld in artikel 24 dan wel overeenkomsten sluit als bedoeld in artikel 1 sub b van de definitie van overeenkomst van dit reglement, kan als deelnemer aansluiting verzoeken, indien hij voldoet aan de Reglementering BKR. 3 De deelnemers als bedoeld in lid 1 en 2 zijn verplicht om de in Nederland tot stand gekomen overeenkomsten ter registratie aan te bieden en op de voorgeschreven wijze te onderhouden. 4 De stichting kan een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een kredietinformatiebureau in een andere lidstaat van de Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c van dit reglement. Een deelnemer met een zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie die geen deelnemer is als bedoeld in lid 1 en 2, kan in dat geval via het kredietinformatiebureau in de lidstaat van de Europese Unie waar zijn zetel is gevestigd, informatie verkrijgen uit het CKI en wel binnen de daarvoor geldende wettelijke en reglementaire kaders. Er wordt geen informatie verstrekt aan een kredietinformatiebureau in een andere lidstaat van de Europese Unie, indien de deelnemer met een zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie niet als deelnemer in de zin van het Algemeen Reglement kan worden gekwalificeerd dan wel het verzoek niet overeenstemt met het doel waarvoor de persoonsgegevens conform dit reglement kunnen worden verwerkt. 5 Door de stichting verwerkte persoonsgegevens worden niet eerder doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie dan nadat dat land beschikt over een passend beschermingsniveau als bedoeld in hoofdstuk 11 van de Wet bescherming persoonsgegevens en het land naar het oordeel van de directie de nodige maatregelen heeft getroffen voor de technische en organisatorische beveiliging van de doorgifte van persoonsgegevens, waarbij in elk geval aan de daarop van toepassing zijnde wettelijk gestelde eisen voldaan moet zijn. Doorgifte vindt uitsluitend plaats indien de stichting daartoe heeft besloten. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

20 2.2 VERSTREKKEN GEGEVENS DOOR DE STICHTING INFORMATIEPLICHT STICHTING Artikel 12 1 De stichting zal deelnemers, behorende tot de A-categorie en met inachtneming van de artikelen 13, 14 en 15, op hun verzoek de haar ter beschikking staande persoonsgegevens ten aanzien van betrokkene(n) verstrekken. 2 De stichting zal deelnemers, behorende tot de B-categorie conform artikel 5 lid 3 sub a, geen persoonsgegevens verstrekken, anders dan op hun verzoek om administratieve redenen voor zover het eigen overeenkomsten betreft. 3 De stichting zal deelnemers, behorende tot de B-categorie conform artikel 5 lid 3 sub b en met inachtneming van de artikelen 13, 14 en 15, op hun verzoek in een nader bepaalde inhoudelijke gecomprimeerde wijze de haar ter beschikking staande persoonsgegevens ten aanzien van betrokkene(n) verstrekken. 4 De persoonsgegevens zullen worden verstrekt met in achtneming van artikel 28 van dit reglement. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

21 ONTVANGERS VAN GEGEVENS Artikel 13 1 De persoonsgegevens, die de stichting van de deelnemers heeft verkregen, kan de stichting uitsluitend verstrekken aan: a de houders van een nummer ingevolge artikel 7 lid 1 en 2; b de bewerker als bedoeld in artikel 8 waaraan de toetsing en/of registratie is uitbesteed; c erkende nationale en internationale instellingen met een gelijk of soortgelijk doel als dat van de stichting, zulks ter beoordeling van de directie en binnen de daarvoor bestemde wettelijke kaders; d de betrokkene op aanvraag via een deelnemer of rechtstreeks bij de stichting; e personen en instellingen die verstrekking op grond van wettelijke bepalingen vorderen; f de Geschillencommissie BKR binnen de kaders van het Reglement Geschillencommissie BKR; g de Commissie van Toezicht binnen de kaders van het Reglement Commissie van Toezicht BKR; h de externe accountant die voor de stichting werkzaamheden verricht. 2 Alleen bij de verstrekking van persoonsgegevens aan betrokkenen, de Geschillencommissie BKR, de Commissie van Toezicht en personen en instellingen die verstrekking op grond van wettelijke bepalingen vorderen, zullen de namen van de deelnemers die de persoonsgegevens aan de stichting hebben verstrekt, worden bekendgemaakt. 3 Een deelnemer is alleen bevoegd de van de stichting verkregen persoonsgegevens en andere informatie betreffende een betrokkene, aan de bewerker kenbaar te maken, indien zij daartoe een bewerkerovereenkomst hebben gesloten en daarin de verwerking van persoonsgegevens is voorzien. Op deze overeenkomst is artikel 8 lid 1 sub b van toepassing. Deze bevoegdheid kan door de directie worden opgeschort of ingetrokken als de bewerker zich niet houdt aan de op haar rustende reglementaire verplichtingen. 4 De deelnemer draagt er zorg voor dat hij achteraf vast kan stellen welke bewerker de beschikking heeft gehad over door BKR verstrekte persoonsgegevens. BKR ALGEMEEN REGLEMENT ingangsdatum APRIL

ALGEMEEN REGLEMENT Juli l 2011

ALGEMEEN REGLEMENT Juli l 2011 ALGEMEEN REGLEMENT BKR April 2012 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel telefoon: 0344 616041 Tekst: Juridische Zaken Lay out: Afdeling In- & Externe Communicatie Ingangsdatum:

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 januari bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 januari bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 januari 2016 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 februari bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 februari bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 februari 2017 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Toepassingsbereik 7 Art. 3 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 4 Organisatiestructuur van BKR 7

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-338 d.d. 23 september 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. E.C. Aarts,

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte De Valck dealmakers B.V. statutair

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie