PROVISIEREGLEMENT 2013 VERSIE 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVISIEREGLEMENT 2013 VERSIE 1.0"

Transcriptie

1 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de adviseurovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm samen met de provisiegrondslag en het provisiepercentage (op jaarbasis) bepalen het recht op provisie van de Bemiddelaar. Per product kunnen meerdere provisievormen toegekend worden. Provisievormen Dit Provisiereglement kent de navolgende provisievormen: 1. Deze provisie wordt maandelijks na afloop van de maand uitgekeerd over die producten die worden geadministreerd onder het administratieve nummer dat door de Aanbieder per maandultimo aan de Bemiddelaar is toegekend. Bij betalingsachterstanden op het product vervalt het recht op provisie; 2. Obligotoeslag en toeslag CK Deze provisie wordt toegekend aan bepaalde producten en is afhankelijk van het overschrijden van vooraf vastgestelde grenzen en kan toegekend worden naast andere provisievormen. 1

2 Artikel 1: Spaarrekeningen Artikel 1A : niet-complexe, niet fiscale spaarrekeningen provisiegrondslag De provisie wordt berekend over de uitstaande saldi per ultimo van de maand. DOV PRODUCTEN RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE GEWOON SPAREN 21 doorlopend 0,32% SPAARREKENING 25 doorlopend 0,32% RESERVERINGSREKENING 78 doorlopend 0,32% ZILVERVLOOT 99 doorlopend 0,32% BEDRIJFSSPAREN(10) 215 doorlopend 0,32% BEDRIJFSSPAREN 216 doorlopend 0,32% BEDRIJFSSPAREN WET 261 doorlopend 0,32% JUNIORSPAREN 629 doorlopend 0,32% GROEIRENTE EIND 644 doorlopend 0,32% GROEIRENTE JAAR 668 doorlopend 0,32% PORTEFEUILLE SPAREN 702 doorlopend 0,32% UITVAARTREKENING 703 doorlopend 0,32% BEL. VRIJ SPAARREK 704 doorlopend 0,32% BEDRIJFSSPAARREK. 709 doorlopend 0,32% OPTIMA SPAARREK 749 en 750 doorlopend 0,32% SPAAR-OP-MAATREK. 776 doorlopend 0,32% MAANDSPAREN 837 doorlopend 0,32% MEERKEUZE SPAREN 862 doorlopend 0,32% EIGEN HUIS REKENINNG 956 doorlopend 0,32% SPAAR ZAKELIJK REKENING 959 doorlopend 0,32% DROOM SPAREN 960 doorlopend 0,32% PREMIESPAREN 961 doorlopend 0,32% BONUSSPAREN 966 doorlopend 0,32% Niet complexe, fiscale spaarrekeningen: Deze producten kunnen niet meer worden afgesloten. De provisie wordt berekend over de uitstaande saldi aan het einde van de maand. DOV PRODUCTEN RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE GKA TOPSPAREN 414 doorlopend 0,32% SPAARLOONREKENING 962 doorlopend 0,20% SPAARLOON 963 doorlopend 0,20% LEVENSLOOPREKENING 841 doorlopend 0,32% 2

3 Niet-complexe, niet fiscale spaarrekeningen: Deposito s DEPOSITO PRODUCTEN RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE ANNUITEITENDEPOSITO 31 doorlopend 0,15% EINDRENTE 639 doorlopend 0,15% GELDMARKT 643 doorlopend 0,15% GOG-SPAARBEWIJS 646 doorlopend 0,15% VASTE TERMIJN-SBW 647 doorlopend 0,15% VASTE TERMIJN-SBW 648 doorlopend 0,15% JAARRENTE 669 doorlopend 0,15% KEUZEDEPOSITO JAARRENTE 698 doorlopend 0,15% KEUZEDEPOSITO MAANDRENTE 699 doorlopend 0,15% KEUZE JAAR 787 doorlopend 0,15% INKOMENSPLAN 818 doorlopend 0,15% INKOMENSPLAN 819 doorlopend 0,15% ZAK. KEUZEDEP. JRR 863 doorlopend 0,15% ZAK.KEUZEDEP.MNDRT 865 doorlopend 0,15% Artikel 1B: complexe spaarrekeningen Per is er een provisieverbod op complexe spaarrekeningen. Bij RegioBank betreft dit alleen de bankspaarproducten. De rechten op doorlopende provisie op de bestaande portefeuille worden afgekocht. De regeling hiervoor is apart gecommuniceerd op donderdag 20 december

4 Artikel 2. Betaalrekeningen De provisie wordt berekend over het uitstaande debet- en creditsaldo per ultimo van iedere maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE Betaalrekening 3 1,00% Privérekening ,00% Privérekening 26 1,00% Zakelijke privérekening 82 1,00% Zakenrekening 798 1,25% Plus Betalen 829 en 830 1,00% MKB Rekening* 896 1,00% V&S Rekening* 897 1,00% ZZP Rekening 895 1,00% Betaalrekening 970 1,00% Jongerenrekening 971 1,00% * Provisie wordt alleen uitgekeerd als de Zelfstandig Adviseurs een speciale RegioBank training gevolgd heeft. Communicatie hierover volgt in Artikel 3. Obligotoeslag De toeslag wordt berekend over het gehele obligo van de rekeningen aan het einde van iedere maand zoals genoemd onder: PRODUCTGROEP OPMERKING 1. Spaarrekeningen over niet-complexe spaarrekeningen zoals genoemd in artikel 1A 2. Betaalrekeningen Over het saldo (debet of credit) per product Voor zover deze rekeningen worden geadministreerd onder het administratieve nummer dat door de Aanbieder aan de Bemiddelaar is toegekend en het totale obligo de volgende grens overschrijdt: Klasse van tot provisievorm Toeslagpercentage per jaar doorlopend 0,000% doorlopend 0,025% doorlopend 0,050% doorlopend 0,075% doorlopend 0,090% doorlopend 0,100% 7 Hoger dan doorlopend 0,110% 4

5 Artikel 4. Beleggingsrekeningen De provisie wordt berekend over het uitstaand creditsaldo aan het einde van iedere maand. Alle genoemde producten zijn zogenaamde complexe producten. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE Beleggingsrekening (creditsaldo) 087 0,25% Artikel 5. Effecten Over de waarde per maandultimo van specifieke groepen van effecten in een effectenportefeuille wordt een doorlopende provisie vergoed. Alle genoemde producten zijn zogenaamde complexe producten. PRODUCT REKENINGVORM RSC PROVISIE VORM PROVISIE PERCENTAGE Huisfondsen Beleggingsrekening 087 Beleggersgiro Garantie Beleggen Spaar Plus Levensloop Spaarloon Lijfrente/ GH (opbouw) BEW Beleggingshypotheek Verm.plan. hypotheek Per 1 januari 2014 gaat het provisieverbod in voor beleggingsproducten. Medio 2013 introduceren wij een nieuwe beleggingspropositie. Zodra de nieuwe propositie geïntroduceerd is, stoppen wij met het uitbetalen van provisie. Meer informatie volgt te zijner tijd. 5

6 Artikel 6. Consumptieve kredieten Dit product kan niet meer worden afgesloten. Over bestaande contracten wordt provisie uitgekeerd. Vanaf is RegioBank een samenwerkingsverband aangegaan met Credit Agricole Consumer Finance (voorheen Interbank), welke ook zorg draagt voor de uitkering van provisie. De provisie over de bestaande portefeuille van RegioBank wordt door RegioBank uitgekeerd. 1. Per afgesloten consumptief krediet wordt gedurende de looptijd van het krediet een doorlopende provisie vergoed over het uitstaande saldo van het krediet per ultimo van iedere maand. 2. Indien de kredietnemer vanwege betalingsachterstanden of andere redenen in bijzonder beheer is, wordt geen doorlopende provisie meer vergoed. Vanaf het moment dat de kredietnemer weer uit bijzonder beheer wordt genomen, wordt weer doorlopende provisie vergoed, doch niet met terugwerkende kracht. Expliciet geldt dit indien de kredietnemer tenminste twee maanden achterstallig is met de betaling van de vervallen maandelijkse termijnbedragen (inclusief assurantiepremie Kredietpolis). 3. Geen provisie is verschuldigd als het krediet vroegtijdig wordt opgeëist ingevolge de in de kredietovereenkomst bepaalde gevallen. 4. De roodstanden op betaalrekeningen worden voor de provisie niet gezien als een consumptief krediet. De provisiepercentages op jaarbasis luiden als volgt: CK PORTEFEUILLE VAN TOT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR ,96% ,25% ,50% ,75% ,00% en hoger 2,25% Kredietpolis Dit product kan niet meer worden afgesloten. De door de cliënt betaalde assurantiepremie. PRODUCT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Kredietpolis 35% 6

7 Artikel 7. Hypothecaire geldleningen 1. Over de hierna te noemen leningvormen of rentevormen van de lening welke zijn aangevraagd vóór 1 januari 2007 wordt een doorlopende provisie van 0,10% vergoed: Alle hypotheekvormen met Stabielrente; Alle Beleggingshypotheken; Alle hypotheekvormen met Rentedemper; Levenhypotheken: Indien geoffreerd tijdens de actieperiode (tot 1 januari 2006) én hierop is een éénmalige bemiddelingsprovisie van 0,75% vergoed, wordt gedurende de eerste 5 jaar een doorlopende provisie vergoed van 0,4% en vanaf het zesde jaar wordt een doorlopende provisie van 0,1% vergoed. Spaarrekeninghypotheek Het recht op doorlopende provisie wordt niet toegekend indien er door de Aanbieder een korting is verleend op het tarief. 2. Bestaande afspraken over doorlopende provisie van bestaande hypotheken worden gerespecteerd. Voor nieuwe hypotheken geldt een provisieverbod. 3. Het recht op doorlopende provisie vervalt zodra de adviseursovereenkomst eindigt. 4. e provisie wordt jaarlijks achteraf vergoed over de restant hoofdsom (minus opgebouwde spaardelen in geval van spaarhypotheek en de spaarrekeninghypotheek). 5. Voor alle in artikel 7 genoemde hypothecaire kredieten geldt een terugbetalingsregeling voor de ontvangen eenmalige bemiddelingsprovisie indien de hypotheek, het verzekeringsdeel of het beleggingsdeel binnen vijf jaren wordt beëindigd dan wel wordt omgezet naar een andere leningvorm. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing op hypotheken die worden beëindigd door overlijden van de debiteur of één der debiteuren of verkoop van de woning anders dan binnen een termijn van 6 maanden na passeerdatum. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie van iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. 6. Indien de kredietnemer vanwege betalingsachterstanden of andere redenen in bijzonder beheer is, wordt geen doorlopende provisie meer vergoed. Vanaf het moment dat de kredietnemer weer uit bijzonder beheer is genomen, wordt weer doorlopende provisie vergoed, doch niet met terugwerkende kracht. 7. Bij overdracht van een relatiebestand aan een derde, is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Ook indien op verzoek van de Cliënt het product is ondergebracht bij een ander administratief nummer (dat door de Aanbieder aan een Bemiddelaar is toegekend), is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. 8. U mag niet meer provisie ontvangen (en wij betalen) dan de kosten die zijn gemaakt en de inspanning die is geleverd met het verlenen van de dienst aan uw klant. Als een deel van de kosten en de inspanning al zijn gedekt door een rechtstreekse betaling van de klant aan u mogen 7

8 wij u hier niet nogmaals voor belonen. Als wij u daar om verzoeken, bent u verplicht ons inzicht te geven in de relatie tussen de ontvangen beloning en uw kosten en inspanning. Als sprake is van een niet-passende beloning hebben wij het recht de beloning die u van ons ontvangt aan te passen. U bent verplicht het teveel betaalde aan ons terug te betalen. Artikel 8. Ingangsdatum Dit Provisiereglement geldt per 1 januari 2013 en is behoudens wijzigingen geldig tot en met 31 december Alle voorgaande provisieafspraken vervallen op 1 januari RegioBank behoudt zich het recht voor om op ieder moment het Provisiereglement 2013 eenzijdig tussentijds (en eventueel met terugwerkende kracht) aan te passen. De aanvraagdatum is leidend voor de bepaling welke provisieregeling van toepassing is. 8

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie