Schorsing, verwijdering, thuiszittende leerling, thuiszitter en thuisonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schorsing, verwijdering, thuiszittende leerling, thuiszitter en thuisonderwijs 2015-2016"

Transcriptie

1 Schorsing, verwijdering, thuiszittende leerling, thuiszitter en thuisonderwijs Oktober 2015

2 INHOUD INLEIDING 2 Hoofdstuk 1 DEFINITIES 4 Hoofdstuk 2 INTERVENTIE, VERZUIM EN THUISZITTENDE LEERLINGEN Interventie op school Verzuim Thuiszittende leerling en thuiszitter 7 Hoofdstuk 3 SCHORSING EN VERWIJDERING Schorsing Schorsing in het basisonderwijs Schorsen onder voorwaarden Schorsing melden via ISD Verwijdering Bezwaar maken Schorsing en verwijdering in het speciaal onderwijs 11 Hoofdstuk 4 THUISONDERWIJS Begripsomschrijving Wetgeving 12 Hoofdstuk 5 MONITORING EN STROOMSCHEMA Monitoring Teruggang onderwijs 15 Bijlage 1 WETGEVING 17 Bijlage 2 LITERATUURLIJST 18

3 1

4 INLEIDING Het SWV Rijn & Gelderse Vallei is operationeel sinds 1 augustus Gedurende het schooljaar is gesignaleerd dat scholen soms handelingsverlegen zijn wanneer leerlingen moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien. Uit deze situatie komt soms een schorsing of verwijdering voort. Gesignaleerd is, dat in sommige situaties wetgeving rondom schorsing en verwijdering niet goed gehanteerd werd, daarom is deze notitie ontstaan. Het geeft scholen/schoolbesturen informatie over definities, wetgeving, beleid en monitoring rondom schorsing, verwijdering, thuiszittende leerling (thuiszitters) en thuisonderwijs. Per onderwerp is aangegeven wat wetgeving is, dan wel beleid van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband wil en kan scholen ondersteunen in het voorkomen van het inzetten van genoemde maatregelen. De Steunpunt Coördinator kan bij het ontstaan van handelingsverlegenheid altijd ingeschakeld worden. Informatie en beleid rondom thuiszitters wordt apart uitgewerkt door: de werkgroep Preventie, Interventie en Time-out-route van het SWV Rijn & Gelderse Vallei. Gedurende het schooljaar kan een uitwerking worden verwacht. de werkgroep Thuiszitters voortkomend uit de samenwerkingsagenda Gemeentensamenwerkingsverbanden PO-VO. Gedurende het schooljaar wordt hiervan een uitwerking verwacht. Met vriendelijke groet Thea de Graaf Directeur SWV Rijn & Gelderse Vallei 2

5 3

6 Hoofdstuk 1. DEFINITIES Uit wetgeving Interventie Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen. Kwalificatieplicht (VO) Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een afgeronde havo-/vwo-opleiding of mbodiploma niveau 2 of hoger. Uitzondering: jongeren met een getuigschrift of diploma van het praktijkonderwijs of jongeren die het speciaal onderwijs hebben gevolgd met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hoeven niet te voldoen aan de kwalificatieplicht. Leerplicht Ieder kind is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin deze 16 jaar wordt. Schorsen Gebruikte termen als interne of externe schorsing en het geven van een time-out vallen onder de algemene definitie van schorsing en hiermee ook onder alle wettelijke bepalingen betreffende schorsing. Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of tot de school. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis. Een schorsing mag school voor ten hoogste één week uitgesproken worden en moet worden gemeld bij de inspectie voor het onderwijs. Thuisonderwijs Onderwijs wat thuis plaatsvindt. Thuiszittende leerling Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven (= absoluut verzuim). Het absoluut verzuim wordt gemeten door het GBA te vergelijken met de Basisregistratie onderwijs (BRON). Thuiszitter Een thuiszitter is een leerplichtige en kwalificatie plichtige leerlingen die meer dan vier weken thuiszit en staat ingeschreven bij een school (relatief verzuim). N.B. Beleid rondom thuiszitters wordt apart uitgewerkt door de werkgroep Preventie, interventie en Time-out-route en is daarom niet opgenomen in deze notitie. Verwijderen Een verwijdering is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, niet meer toe te laten tot de lessen en tot de school. Het bevoegd gezag zal een andere school/instelling moeten vinden die bereid is de leerling toe te laten. Tot die tijd is de school verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. 4

7 Verzuim Er wordt een verschil gemaakt tussen ongeoorloofd en geoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim 1. Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Er zijn de volgende soorten relatief verzuim: a. Beginnend verzuim: Een leerplichtige jongere die minder dan de wettelijke termijn 16 uur in 4 weken verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. Overleg leerplichtambtenaar kan wenselijk zijn. b. Signaalverzuim: Dit verzuim hangt samen met achterliggende problemen van de leerling, zoals bijvoorbeeld een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin dusdanige zorgtaken op zich neemt waardoor er onvoldoende tijd voor school overblijft. Melding en overleg leerplichtambtenaar is wenselijk. c. Wettelijk te melden verzuim: Verzuim van meer dan 16 uur in 4 weken. Verzuim melden aan de leerplichtambtenaar is wettelijk verplicht 1. d. Luxe verzuim: Dit is verzuim als een leerplichtige jongere, zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat. Melding aan leerplichtambtenaar is wettelijk verplicht. 2. Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar (of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht) niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Deze leerlingen vallen niet onder de definitie van thuiszitters (relatief verzuim). Dit verzuim wordt in BRON bijgehouden. Geoorloofd verzuim 1. Verzuim op basis van een ziekmelding Als een leerling ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. Melding aan de leerplichtambtenaar is niet nodig (tenzij bovengemiddeld), registratie in eigen administratie wel. maar registreert de ziekmelding wel in de eigen administratie. 2. Verzuim op basis van verleend verlof Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is mogelijk. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van het beroep. Het hoofd van de school geeft wel of geen toestemming. Toestemming kan nooit worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 3. Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen) De leerplichtambtenaar of het hoofd van de school kan op grond van gewichtige omstandigheden (artikel 11, onder g) een buiten de wil van verzorger/jongere gelegen omstandigheid een tijdelijke vrijstelling voor het geregeld schoolbezoek verlenen. De ouder dient een verzoek in bij de leerplichtambtenaar en toont aan welke gewichtige omstandigheden er zijn waardoor de jongere de school tijdelijk niet kan bezoeken. 4. Vrijstelling van de inschrijvingsplicht 1 Melding kan via KOV: Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim 5

8 De Leerplichtwet 1969 geeft de mogelijkheid om op grond van een aantal vrijstellingsgronden een leerling niet in te schrijven in een school. De vrijstellingsgronden worden in hoofdstuk 4 toegelicht. 6

9 Hoofdstuk 2. INTERVENTIES, VERZUIM EN THUISZITTENDE LEERLINGEN Beleid samenwerkingsverband 2.1. Interventies binnen de school Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen. Vroegtijdige onderkenning van vragen en/of spanning door school is belangrijk. Indien in een vroegtijdig stadium interventies ingezet worden, kan voorkomen worden dat de spanning oploopt naar ondersteuningscrisis of nood. Het inzetten van interventies heeft dus als doel: verergering van de situatie voorkomen. Het informeren van ouders over genomen interventies hoort vanzelfsprekend te zijn. Interventies De school bepaalt wat een passende interventie binnen de eigen school kan zijn. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventie, de intern begeleider is mede regiehouder over de uitvoering. Wanneer de leeftijd van de leerling dit toelaat is het van belang om de leerling mee te nemen in dit proces. Het voeren van een leerling - gesprek kan een goede eerste aanzet zijn. Het doel van een interventie is om de leerling en/of de leerkracht handvatten te bieden om met de situatie en/of het gedrag om te gaan. Voorbeelden van dit soort interventies zijn: Een andere plek in de klas. Prikkel reducerende maatregelen, zoals inzetten van een koptelefoon, werkscherm. Het inzetten van sociaal emotionele ontwikkelingsspellen. Een interventie kan ook gericht zijn op het bieden van rust. Mogelijke interventies t.b.v. het creëren van rust binnen de eigen school zijn: Time out in een time out-ruimte. Plaatsing in een groep waar de leerkracht en de leerling een goede vertrouwensband hebben. Plaatsing in een groep waarvan bekend is dat de leerkracht snel een vertrouwensband weet op te bouwen. Plaatsing in een parallelgroep. Plaatsing binnen de school bij een teamlid die op dat moment ambulant is, of bij een teamlid die geen lesgevende taken heeft. Het veranderen van de situatie door even een taakje voor de leerkracht uit te voeren buiten de klas Verzuim Verzuim is een signaal voor school. De school is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van verzuim en van die leerlingen die mogelijk kunnen leiden tot thuiszitten. Afstemming met de afdeling leerplicht is van belang en in sommige gevallen zelfs wettelijk verplicht. Zie voor de verschillende soorten verzuim en verplichtingen de definities uitgewerkt in hoofdstuk 1. Scholen doen er verstandig aan om het schoolverzuim ook bespreekbaar te maken in het Ondersteuningsteam. Hierbij kunnen naast de ouders, ook het lokale team, de leerplichtambtenaar en de Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband uitgenodigd worden. Communicatie is het sleutelwoord! 2.3. Thuiszittende leerling Iedere leerling die thuiszit, is er één te veel. Van alle betrokkenen mag dus worden verwacht dat ze zich maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. En als het zich toch voordoet, wordt verwacht dat betrokkenen het zo mogelijk oplossen. Dit betekent dat een school een leerling niet mag uitschrijven, voordat de leerling bij een andere school toegelaten is. Het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen en thuiszitters is een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. Hiervoor zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, zoals verbetering van de registratie, versterking van de leerplichtfunctie en inzet van onderwijsconsulenten. Verschillende 7

10 regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van ouders, scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten de sleutel is voor succes. Het SWV Rijn & Gelderse Vallei wil met het beschreven beleid voorkomen dat er thuiszittende leerlingen en thuiszitters zijn. 8

11 Hoofdstuk 3. SCHORSING EN VERWIJDERING Uit wetgeving 3.1. Schorsing Indien blijkt dat de nood hoog is geworden en/of een crisis niet voorkomen kan worden, dan wordt soms overgegaan op andere maatregelen. Leerlingen worden dan geheel of gedeeltelijk geschorst. In sommige situaties verloopt dit in goed overleg met ouders, en in andere situaties niet. De regeling met betrekking tot schorsen en/of verwijderen is toegevoegd als bijlage 1. In de schoolgids van iedere school hoort zo n regeling opgenomen te zijn, welke is vastgesteld door het schoolbestuur van de school 2. Verwijderen van een leerling mag niet indien er sprake is van Zorgplicht en pas nadat een andere plaats voor de leerling is gevonden Schorsing in het basisonderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan. Het samenwerkingsverband kan de school ondersteunen. Het is derhalve noodzaak dat bij een schorsing de Steunpunt Coördinator van de regio geïnformeerd wordt. Het is wenselijk dat in een stadium daarvoor de Steunpunt Coördinator reeds betrokken is, zodat een eventuele schorsing voorkomen kan worden Schorsen onder voorwaarden Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen met de duur van langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden. Tot op heden werd schorsen onder bepaalde voorwaarden gedoogd. De inspectie gaat structureel toezien op naleving van onder meer de verplichting voor scholen een schorsing langer dan een dag met opgave van reden te melden bij de inspectie. Een schorsing mag dus niet langer dan een week (doorgaans vijf schooldagen) duren en moet schriftelijk aan de ouders of een meerderjarige leerling worden bekendgemaakt Schorsing melden via ISD Scholen of het bevoegd gezag dienen de schorsing te melden via een formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is opgenomen. De inspectie gaat er van uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat scholen zich rekenschap geven van de gevolgen voor de leerling. Van scholen mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen. De rechter toetst zo nodig of deze gevolgd zijn. Deze voor ouders belangrijke informatie dient opgenomen te zijn in de schoolgids Verwijdering Een basisschool mag een leerling in bepaalde gevallen verwijderen. Hierbij heeft de leerling geen toegang meer tot de school. Om tot verwijdering over te gaan gelden strenge regels. Of een school een leerling mag verwijderen hangt af van een aantal factoren. Onderstaande mogelijke factoren worden door de onderwijsinspectie aangegeven: de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daar betrokken bij zijn). 2 (november 2014). In de schoolgids die elke basisschool heeft, staat in welke gevallen het schoolbestuur een leerling kan schorsen. Een geschorst leerling mag tijdelijk niet op school komen en geen lessen volgen. Dit geldt ook voor scholen voor speciaal basisonderwijs. 9

12 Voorafgaand aan verwijdering Voordat het besluit tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag van de school, heeft de school de verplichting om: Overleg te houden met de inspecteur van de onderwijsinspectie. De ouders in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord over het voornemen tot verwijdering en de redenen daarvoor. De betrokken groepsleraar te horen (artikel 40 lid 11 WPO). Besluit tot verwijdering Het besluit tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag van de school. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan dat het bevoegd gezag zorg heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder een andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal (basis) onderwijs of een instelling voor speciaal onderwijs (artikel 40 lid 11 WPO). Het besluit tot verwijdering moet schriftelijk en gemotiveerd van het daartoe bevoegde orgaan van de school aan de ouders worden medegedeeld. In het besluit is aangegeven dat, en op welke wijze bezwaar aangetekend kan worden. De inspecteur en de leerplichtambtenaar worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het definitieve besluit tot verwijdering. Het samenwerkingsverband kan de school/het schoolbestuur ondersteunen. Het is derhalve noodzaak dat bij een voorgenomen verwijdering de Steunpunt Coördinator van de regio betrokken is. Het is wenselijk dat reeds in een eerder stadium de Steunpunt Coördinator betrokken is, zodat een eventuele verwijdering voorkomen kan worden, dan wel dat het zoeken naar een andere school ondersteund wordt Bezwaar maken Regels indienen bezwaar Ouders van een leerling die verwijderd wordt, hebben het recht een bezwaar in te dienen. Hiertoe gelden onderstaande regels: Ouders moeten bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag geeft ouders de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Ouders hebben recht op inzage van het dossier van het kind. Tijdens de bezwaarprocedure kan de school het kind weigeren. Als ouders erop staan dat de school het kind wel toelaat: o kunnen ouders om een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter (openbare school); o kunnen ouders een kort geding aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder onderwijs). Dan moeten ouders zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat. Als de school vasthoudt aan de verwijdering van het kind, kunnen ouders de zaak voorleggen aan de rechter: o als het een openbare school betreft: bestuursrechter; o als het een school voor bijzonder onderwijs is: civiele rechter. Verantwoordelijkheid bevoegd gezag van de school bij ingediend bezwaar Indien bezwaar is gemaakt tegen het besluit, dan dient het bevoegd gezag binnen 4 weken (gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken) te beslissen (artikel 40 lid 12 WPO). In het kader van de heroverweging op bezwaar dienen de ouders te worden gehoord; in deze fase kan de leerling de toegang tot de school ontzegd worden. 10

13 Bezwaar indienen bij de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering Ouders kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering van hun kind aanhangig maken bij de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. De inspectie stelt zich in deze gevallen terughoudend op. Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het oordeel heeft uitgebracht (artikel 43 lid 4 WPO). De commissie brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag, rekening houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan (artikel 43 lid 3 WPO) Schorsing en verwijdering in het Speciaal Onderwijs Schorsing en verwijdering zijn voor leerlingen ingrijpende maatregelen. Scholen voor speciaal onderwijs worden in staat geacht om te kunnen gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van leerlingen. Toch kan het gebeuren dat ook op deze scholen het besluit wordt genomen over te gaan tot schorsen dan wel verwijderen. Voor het nemen van het besluit tot schorsen en verwijderen van een leerling van een school voor Speciaal Onderwijs gelden dezelfde regels als voor het schorsen en verwijderen van een leerling van een reguliere basisschool, met een verplichte aanvulling. Het bestuur van de school is verplicht om de inspecteur te betrekken bij het besluit wanneer er bezwaar wordt ingediend tegen het besluit. 11

14 Hoofdstuk 4. THUISONDERWIJS Uit wetgeving 4.1. Begripsomschrijving Thuisonderwijs: de begrippen thuis en onderwijs zijn wat breder dan het op het eerste gezicht lijkt. Thuis Meestal vindt thuisonderwijs ook daadwerkelijk plaats in de thuissituatie. Echter deze thuissituatie is niet gebonden aan het ouderlijk huis. Het kan ook de tuin zijn, het plaatselijk milieucentrum, tijdens excursies naar dierentuinen, biologische boerderijen, naar het Open Lucht Museum, de Spelerij. Het kan ook zijn, of mede zijn, dat het onderwijs plaatsvindt bij iemand anders in huis. In Amerika, waar thuisonderwijs veel bekender is, zie je dat ouders samenwerken. De ene ouder is goed in wiskunde en geeft de kinderen wiskundeonderwijs, de andere ouder geeft weer taalonderwijs en zo verder. Onderwijs Dit begrip beperkt zich niet tot de schoolvakken die op scholen worden gedoceerd. Veel ouders willen ook dat hun kinderen goed leren omgaan met elkaar, leren samenwerken, leren omgaan met de natuur. De wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en verwerkt kan van gezin tot gezin verschillen Wetgeving Het ministerie van OCW ziet onderwijs thuis niet als een volwaardig alternatief voor schoolbezoek: 1. Het onderwijs heeft een belangrijke socialiserende functie. De school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor kinderen die onverhoopt thuiszitten, blijkt het niet meer naar school gaan juist vaak een groot gemis. 2. Er is geen zicht op de kwaliteit van het onderwijsaanbod dat buiten scholen wordt geboden. Feit blijft dat er zwaarwegende redenen kunnen zijn om een leerling korttijdelijk of voor langere tijd geen onderwijs op school te laten volgen. Daarvoor zijn al mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving. Korttijdelijke thuisonderwijs: De Leerplichtwet biedt ruimte aan de leerplichtambtenaar om op grond van gewichtige omstandigheden (artikel 11, onder g.) een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Het kind blijft dan wel ingeschreven op een school. Deze school blijft dus ook verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. In overleg met de leerplichtambtenaar en onder verantwoordelijkheid van de school kan dan bekeken worden of de leerling tijdelijk onderwijs thuis kan volgen, waarbij het doel volledige terugkeer naar school is. Langdurig thuisonderwijs: Een ouder mag zijn/haar kind alleen thuisonderwijs geven als het kind is vrijgesteld van de plicht om ingeschreven te staan op een school. Zonder vrijstelling, is thuisonderwijs een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar. Thuisonderwijs is alleen mogelijk in de volgende gevallen: 5 sub a. De jongere is op psychische of lichamelijke gronden ongeschikt om tot een school of instelling te worden toegelaten. 5 sub b. Ouders/verzorgers hebben overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle scholen die binnen redelijke afstand van de woning zijn gevestigd. 5 sub c. Jongeren die ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling buiten Nederland en deze regelmatig bezoeken. 5a. Ouders/verzorgers die een bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven trekkend bestaan leiden waarbij de jongere hen vergezelt. 15 B&W van de woongemeente kunnen vrijstelling verlenen aan jongeren van jaar op basis van bijzondere omstandigheden indien wordt aangetoond dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet. 12

15 Ouders/verzorgers kunnen voor 1 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de vrijstelling is bedoeld, middels een kennisgeving een beroep doen bij de leerplichtambtenaar. Indien zij voldoen aan de voorwaarden die de Leerplichtwet stelt, zijn zij van rechtswege vrijgesteld. Dit geldt voor artikel 5 sub a, b en c en 5a. Voor artikel 5 sub a, hebben ouders )s) hebben hiervoor ook een verklaring van een arts of andere deskundige nodig. Voor artikel 15 moeten ouders/verzorgers een aanvraag indienen en moet het college binnen 8 weken een besluit nemen. 13

16 Hoofdstuk 5. MONITORING Beleid samenwerkingsverband In dit hoofdstuk wordt kort omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is, en welke procedures gevolgd moeten worden. Een stroomschema is ter vereenvoudiging toegevoegd Monitoring Wie is waarvoor verantwoordelijk School: Een goede, zorgvuldige registratie is een eerste vereiste! Op het niveau van de les en de groep. Het is zaak iedere melding serieus te nemen, geen (ongeoorloofd) schoolverzuim te accepteren, en de cijfers van de verzuim ook met ouders te communiceren. In sommige situaties weten ouders niet dat hun kind ongeoorloofd afwezig was. Schoolverzuim moet gemeld worden bij Leerplicht. In veel gevallen is het wenselijk, en in een aantal gevallen is het wettelijk verplicht. Een goede communicatie met leerplicht over verzuim kan helpen in het voorkomen van een structureel probleem. Schorsing moet gemeld worden bij de inspectie van het onderwijs, bij de Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. (Voornemen tot) verwijdering moet gemeld worden bij de inspectie van het onderwijs, bij de Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.. Samengevat komt het neer op: preventiemaatregelen en licht curatieve maatregelen uitvoeren; registreren; melden; bespreken in een Ondersteuningsteam; blijven communiceren met kind/ouders. Samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband, te weten de Steunpunt Coördinator, wordt in geval van verzuim wat kan leiden tot thuiszitten, schorsing en verwijdering op de hoogte gebracht door de betreffende school. Het is wenselijk dat in een vroegtijdig stadium de Steunpunt Coördinator betrokken wordt, zodat ondersteuning ingezet kan worden en mogelijk thuiszitten, schorsing en/of verwijdering voorkomen kan worden. De Steunpunt Coördinator kan hiervoor uitgenodigd worden bij een Ondersteuningsteambespreking. De Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband houdt een lijst bij waarin is opgenomen: de naam van de leerling en de school, het Brnr en het bestuursnummer, de reden van thuiszitten, schorsing en/of verwijdering, welke aanpak ingezet is en wat de voortgang hiervan is. De Steunpunt Coördinator geeft de gegevens door aan de managementassistent van het SWV. Deze houdt een actuele lijst bij. In deze lijst is opgenomen de naam van de leerling, de school, het bestuursnummer en de reden van thuiszitten, schorsing en/of verwijdering. Het is wenselijk dat er afstemming komt tussen de leerplichtambtenaar en het SWV. Dit moet echter nog uitgewerkt worden in de werkgroep Thuiszitters (zie Inleiding). Leerplichtambtenaar Bij een melding van ongeoorloofd verzuim, schorsing en/of verwijdering, kan de leerplichtambtenaar verschillende interventies uitvoeren: problemen inventariseren; huisbezoek; ouders en kind uitnodigen voor gesprek regisseren; overleg coördineren, dan wel aanwezig zijn bij Ondersteuningsbespreking; 14

17 gebruik maken van bevoegdheden indien geen medewerking; communiceren met betrokkenen; registreren. Verdere uitwerking kan worden verwacht vanuit de werkgroep Thuiszitters samenwerkingsagenda Gemeenten-Samenwerkingsverbanden. uit de 5.2. Teruggang onderwijs De school houdt, in geval van thuiszitten, schorsing en/of voorgenomen verwijdering nauw contact met ouder(s), Steunpunt Coördinator en de leerplichtambtenaar. Het streven is altijd om de leerling terug naar het onderwijs te begeleiden. De leerplichtambtenaar zet zich voornamelijk in de thuissituatie in, de Steunpunt Coördinator ondersteunt de school o.a. bij het vaststellen van de onderwijsondersteuningsbehoefte. 15

18 Bijlage 16

19 Bijlage 1. WETGEVING Leerplichtwet Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatie plichtig is, zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien: g: de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken. Wet Primair Onderwijs Artikel 40 lid 11 Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Artikel 40 lid 12 Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare school bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Artikel 40c. Schorsing 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Artikel 43 lid 3 De commissie brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag, rekening houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Artikel 43 lid 4 Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de toelating of de verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het oordeel heeft uitgebracht. 17

20 Bijlage 2. LITERATUURLIJST Gebruikte literatuur Titel Website of artikel Publicatiedatum Begrippenkader schoolverzuim grippenkader-schoolverzuim/ Wat werkt bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten? t-werkt-bij-schoolverzuim-en-voortijdigschoolverlaten/ Rapportage Passend onderwijs zonder thuiszitters portage-passend-onderwijs-zonder-thuiszitters/ Model werkageneda thuiszitters rkmodel-passend-onderwijs-zonder-thuiszitters/ Thuiszitters Onderwijsinspectie s/page/onderwijsverslag /hoofdlijnen/ondersteuning-en-passendonderwijs/passend-onderwijs-de-belangrijksteveranderingen/thuiszitters-naar-school-vergtgezamenlijke-aanpak Wet op Primair onderwijs Wet Primair Onderwijs Artikel 40 lid 11, lid 12, Artikel 40c. Artikel 43 lid 3 Artikel 43 lid Leerplichtwet Thuisonderwijs Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek 18

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

3. Ongeoorloofd verzuim (termen zoals ze worden gebruikt bij het verzuimloket DUO)

3. Ongeoorloofd verzuim (termen zoals ze worden gebruikt bij het verzuimloket DUO) Begrippenkader Schoolverzuim 1. Leerplicht Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Passend Onderwijs Eén van de speerpunten van Passend

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Context 3. Doel 4. Effecten Alle kinderen hebben recht op een

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs Per 1-8-2014 zijn samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar 2014-2015

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar 2014-2015 HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar 2014-2015 Voor scholen van de samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Inleiding Soms is het nodig dat een leerling een time-out krijgt, geschorst wordt of zelfs van school verwijderd wordt. Onze scholen gaan in al die

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders.

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders. 1 e Van der Huchtschool Postbus 3248, 3760 DE Soest Paulus Potterlaan 13-15, 3761 AT Soest. tel. 035-6037459 info1e@vanderhucht.nl www.vanderhucht-pauluspotter.nl De school neemt bij zeer ongewenst gedrag

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Regenboog, De 1e controle Definitieve versie d.d

Regenboog, De 1e controle Definitieve versie d.d Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Regenboog, De 1e controle Definitieve versie d.d. 08-12-2015 * Van

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO. 1. Inleiding

Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO. 1. Inleiding Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO 1. Inleiding In het Voortgezet Onderwijs is het schorsen van een leerling wettelijk geregeld. Het Inrichtingsbesluit bij de wet op het Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân Bijlage 2 Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân 1 Inleiding Dit protocol heeft betrekking op de wettelijke strafmaatregelen schorsing en verwijdering. Er kunnen naast deze wettelijke

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Bijlage E. Plaatsings- en thuiszittersprotocol. Passenderwijs,

Bijlage E. Plaatsings- en thuiszittersprotocol. Passenderwijs, Bijlage E Plaatsings- en thuiszittersprotocol Passenderwijs, 2014-2015 Inleiding In dit document worden de afspraken binnen Passenderwijs 26.04 inzake plaatsing en voorkomen van thuiszitters beschreven

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Versie 5.0 2015/2016 * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PO & VO RMC-SUBREGIO EEM. Deel 1 Wettelijk Kader

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PO & VO RMC-SUBREGIO EEM. Deel 1 Wettelijk Kader PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PO & VO RMC-SUBREGIO EEM Deel 1 Wettelijk Kader Protocol schoolverzuim PO & VO RMC-subregio Eem Het wettelijk kader Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort in de hoedanigheid van contactgemeente

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Bijlage H. Plaatsings- en thuiszittersprotocol. Passenderwijs, V2.0

Bijlage H. Plaatsings- en thuiszittersprotocol. Passenderwijs, V2.0 Bijlage H V2.0 Plaatsings- en thuiszittersprotocol Passenderwijs, 2015-2016 In dit document staan afspraken weergegeven inzake het plaatsen van kinderen en het voorkomen van thuiszitters. Hierbij wordt

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 Verzuim blz. 7 3.1 Absoluut verzuim 3.2 Relatief verzuim 3.2.1 Zorgverzuim 3.2.2 Luxeverzuim 3.3 Ziekte

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 Verzuim blz. 7 3.1 Absoluut verzuim 3.2 Relatief verzuim 3.2.1 Zorgverzuim 3.2.2 Luxeverzuim 3.3 Ziekte Inhoudsopgave Voorwoord blz. 2 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 1 De leerplicht blz. 4 1.1 Leerplicht 1.2 Volledige leerplicht 1.3 Kwalificatieplicht 1.4 Vervangende leerplicht Hoofdstuk 2 Taken binnen de Leerplichtwet

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar Voorlichtingspublicatie 05 juli 2016 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Opgave school leer en kwalificatieplichtige leerlingen over

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN jaar 2016-2017 Voor scholen van de samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en de Rijnstreek.

Nadere informatie

In deze folder staat per situatie een toelichting. Ook de bijbehorende procedure is steeds kort omschreven.

In deze folder staat per situatie een toelichting. Ook de bijbehorende procedure is steeds kort omschreven. 1Verplichtingen Leerplichtwet BES 2 Lichamelijke en psychische ongeschiktheid 3 Bedenkingen tegen de richting van het onderwijs 4 Inschrijving op een school in het buitenland 5 Bijzondere vrijstellingen

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Wanneer wordt een kind van school gestuurd? Leerlingen kunnen, in het geval van ernstige misdragingen en in het geval van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering. Stichting Proceon

Schorsing en verwijdering. Stichting Proceon Schorsing en verwijdering Stichting Proceon 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wanneer schorsen/verwijderen? 3. Eerste actie na ernstig incident/overtreding van de schoolregels 4. Schorsing 5. Verwijdering

Nadere informatie

Versie 0.3, 23 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Thuiszitterspact regio Eemland

Versie 0.3, 23 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Thuiszitterspact regio Eemland Versie 0.3, 23 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Thuiszitterspact regio Eemland Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen uit de subregio Eem (Amersfoort,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek FLORENS RADEWIJNSSCHOOL DEFINITIEF Plaats : Windesheim Gemeente : Zwolle BRIN-nummer : 15YR Onderzoeksnummer : 291641 Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Verzuimbeleid Attendiz

Verzuimbeleid Attendiz Verzuimbeleid Attendiz Datum vaststelling Attendiz: 08-06-2016 Datum vaststelling GMR: 08-06-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippenkader Schoolverzuim en wanneer melden?... 4 3. Verzuimregistratie...

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Verantwoordelijke personen Begin en einde van de verplichting tot inschrijving

Verantwoordelijke personen Begin en einde van de verplichting tot inschrijving 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 1b. Begripsbepalingen Aanwijzing scholen en instellingen Meerderjarige leerplichtigen 2. Leerplicht Artikel 2. Artikel 3. Artikel 3a. Artikel 3b. Artikel

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie