Waarom deze opleiding?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom deze opleiding?"

Transcriptie

1 Handicapstudies POSTACADEMISCHE MODULE GEDRAGSMOEILIJKHEDEN EN PSYCHISCH LIJDEN BIJ MENSEN MET EEN COGNITIEVE BEPERKING EN/OF AUTISME - academiejaar Universiteit Antwerpen- OGGPA- ROG ONADA Data: 24/1; 28/2; 28/3; 25/4; 6/6; 26/9 & 28/11/2015 Plaats: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Waarom deze opleiding? Vele mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme leven in en soms aan de rand van onze maatschappij. Slechts 3% doet beroep op ondersteuning van diensten uit de gehandicaptensector. Vaak hebben ze problemen op het vlak van hun (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. De psychiatrische hulpverlening wordt meer en meer ambulant, maar kan niet steeds de juiste begeleiding geven. Eerstelijnswerkers krijgen hierdoor wel meer op hun bord. Soms heb je het gevoel niet juist te weten hoe je hen moet inschatten, wat je best wel of niet zegt. Ze kloppen vaak aan met problemen op het vlak van hun (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. Recent zijn er nog enkele dramatische gevallen in het nieuws gekomen: een meisje met verstandelijke beperking en autisme in een crisissituatie wordt noodgedwongen opgenomen binnen een volwassenenpsychiatrie en geraakt meer en meer ontredderd Een jongeman met een psychose en een verslavingsproblematiek vindt de dood in een politiecel Standaardprotocollen zijn hiervoor niet beschikbaar, en je bent op zoek naar méér over deze mensen. Wat kan je thuis aanpakken? Wanneer opnemen? Wie kan je bellen voor meer info? Welk netwerk van ondersteuning kan je aanspreken? Deze postacademische module wil artsen, en in het bijzonder huisartsen, aanspreken die mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme over de vloer krijgen. Daarnaast ook alle andere professionelen die zich samen met artsen willen engageren in het beter omgaan met het psychisch lijden en gedragsproblemen van deze doelgroep. In deze opleiding gaan we samen met jou op weg. Via een verkenning van symptomatologie, vanuit een biopsycho-sociaal model met een blik op aangepaste communicatiestrategieën, inschatting van sociaalemotionele fases en allerhande therapieën en met handvatten voor medicamenteuze ondersteuning, leiden we je tot een situatie waarbij je je meer handelingsbekwaam voelt. Doel Doel: casemanagement en interprofessionele samenwerking verbeteren in acute en chronische zorg. Doelgroep: jongeren en jongvolwassenen met verstandelijke beperking en/of autisme (16-35) 1

2 Doelgroep PAVO: interprofessioneel: (huis)artsen, psychologen, orthopedagogen, revalidatietherapeuten, enz,... We mikken vooral op huisartsen, maar praktijkwerkers uit verschillende disciplines zijn meer dan welkom en zullen actief aangesproken worden bij de bekendmaking van het programma. Algemene opzet 7 sessies van telkens 3,5u - 5 daarvan vinden in de eerste helft van 2015 plaats. 2 daarvan zijn intervisie-sessies. We willen enkel het hele pakket aanbieden: de intervisie maakt dus integraal deel uit van de vorming, dit om de implementatie te vergemakkelijken. De deelnemers kunnen de sessies niet afzonderlijk volgen. Het globale stramien per sessie: probleemgestuurd onderwijs 1) algemene kaderschets 2) de spreker brengt een goede praktijk in op basis van eigen (werk)ervaringen 3) de deelnemers werken vervolgens rond een casus die ze zelf inbrengen. Per sessie ontvangen de deelnemers de gebruikte powerpoint presentatie en een bibliografie. Aan iedere spreker wordt gevraagd of ze referenties op voorhand kunnen doorgeven. Daarnaast wordt een basisreader samengesteld met bv. één artikel per thema. Per sessie neemt iemand van de werkgroep een coördinerende rol op zich om spreker(s) te engageren, de inhoudelijke insteek en krijtlijnen af te stemmen met de spreker en een korte inleiding te voorzien op de dag zelf. Inhoud per sessie Sessie 1 : Netwerk-samenwerking in het zorglandschap Coördinatie : Annick Fransen Inleiding : Jan Bogaerts Datum : 24 januari :30-13:00 Plaats : gebouw R, lokaal R.003 In deze sessie staan we stil bij de gemeenschappelijke (vaak intersectorale) evoluties binnen de gezondheids- en welzijnszorg, zowel in de visie, de toegang en de organisatie van het zorgaanbod. Hoe ga je als verwijzende arts om met dit erg veranderdend en permanent in beweging zijnde zorglandschap? Naast enkele algemene concepten, stellen we een gereedschapskist aan praktische handvatten voor (al dan niet van toepassing en werkbaar in elke particuliere situatie ). Er wordt dieper ingegaan op volgende thema s : Intersectorale dwarsdoorsnede ketenzorg/gedeelde zorg (belang en invloed van) netwerkontwikkeling in het perspectief van gedeelde zorg Integratie van diagnostiek (verwijzingskanalen voor artsen) Annick Fransen is medewerker van Onada, consultatiecentrum van de Provincie Antwerpen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme en/of niet-aangeboren hersenletsel 2

3 Jan Bogaerts is orthopedagoog, algemeen directeur van het PC Sint-Amedeus te Mortsel en covoorzitter van het provinciaal samenwerkingsverband ROG OGGPA CAW ONADA. Sessie 2 : Zie de hele ijsberg! Coördinatie : Leen van Assche Sprekers : Ann De Roeck, Leen van Assche, Jessy Leijer Datum : 28 februari :30-13:00 Plaats : gebouw Q, vergaderzaal 1 Als je enkel focust op het gedrag van deze cliënten/patiënten, dan riskeer je als hulpverlener snel vast te lopen. In deze sessie leren we verder kijken dan het rare gedrag op zich. We zoomen o.a. in op onderliggende somatische problemen en handicapspecifieke kenmerken en leren hun gedrag ook te kaderen in hun (vaak zeer) eigen beladen context. Leen van Assche is van opleiding lic. in de bio-medische wetenschappen en maatschappelijk werker; doelgroepcoördinator volwassenen en ouderen bij CGG Andante in Antwerpen en psychotherapeute (cliëntgerichte en cognitief gedragstherapeutische opleiding) in een privépraktijk. Ann De Roeck is germaniste van opleiding, gedoctoreerd in Antwerpen op cognitie en communicatie van normaal begaafde volwassenen met autisme. Nu werkzaam bij De Vijver, een organisatie uit de gehandicaptensector die ondersteuning biedt aan volwassenen met een beperking. Jessy Leijer is huisarts met een master in de gehandicaptenzorg en voltijds werkzaam in t Gielsbos Sessie 3 : Sociaal-emotionele ontwikkeling: diagnostiek en ontwikkelingsgerichte kijk Coördinatie : Daniëlle De Regt Inleiding : Daniëlle De Regt Spreker : Els Ronsse Datum : 28 maart :30-13:00 Plaats : gebouw Q, vergaderzaal 1 Communiceren en motiveren van mensen met een verstandelijke beperking is geen eenduidige zaak. Naast cognitieve ontwikkeling bepaalt immers evenzeer het emotionele ontwikkelingsniveau het functioneren van iemand. D.m.v. casussen verkennen we het psychodynamisch kader van Dösen en kijken we wat bruikbare handvatten voor iemand kunnen zijn. Danielle De Regt is Inhoudelijk medewerker provincie Antwerpen, Steunpunt ExperiseNetwerken vzw (SEN vzw). Els Ronsse is psycholoog en coach. Heeft een eigen praktijk PsySense, met als specialisatie autisme en/of verstandelijke beperking Sessie 4: De stapel taartjesdozen. Ondersteuning en crisisinterventie en daarna Coördinatie : Dr. Jo Lebeer Sprekers : Dr. Mariet Clerkx (Utrecht) en Dr. Hugo Jorens (Sint-Amedeus) Datum : 25 april :30-13:00 3

4 Plaats : gebouw R, lokaal R.003 Medisch-psychiatrische invalshoek Psychofarmaca: werking psychofarmaca bij deze specifieke doelgroep, o.a. paradoxale reacties en interacties Crisis-psychofarmaca Multidimensionele crisisinterventie Dr. Jo Lebeer is arts, docent handicapstudies aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen; academisch coördinator van het samenwerkingscontract met Gouverneur Kinsbergencentrum, en medeoprichter van het project Incena (Leer- & Inclusiebevordering). Dr. Mariet Clerkx is psychiater en werkzaam in het CGG De Kei, Altrecht in Utrecht, gespecialiseerd in jongeren met verstandelijke en gedragsproblemen. Dr. Hugo Jorens is psychiater bij het PC Sint-Amedeus in Mortsel en is ook gespecialiseerd in deze doelgroep. Sessie 5: Omgang, bejegening en communicatie Coördinatie : Leen van Assche Inleiding : Leen van Assche Sprekers : Leen van Assche en Ann De Roeck Datum : 6 juni :30-13:00 In deze laatste sessie willen we aan de slag met zelfdeterminatie als centraal gegeven in de omgang, bejegening en communicatie. Hoe kunnen we, vanuit dat perspectief, met heel de ijsberg (verwijzend naar sessie 2) aan de slag? We zoomen in op motiverende en directieve gespreksvoering. Sessies 6 en 7: Terugkomdagen (intervisie) 26 september 15 (09:30-13:00) 28 november 15 (09:30-13:00) Wat verwachten we dat je al kent vóór de aanvang van de cursus? Aanvangscompetenties diplomaspecifieke competenties weten wat de DSM inhoudt kennis van de ICF, biopsychosociaal model en burgerschapsmodel van handicap basiskennis hebben van de beginselen van ontwikkelingspsychologie kennis hebben van beginselen van psychopathologie interdisciplinair kunnen en willen samenwerken Welke eindcompetenties kan je verwachten na deze cursus? De eindtermen voor dit opleidingsonderdeel zijn: 4

5 Kennis kennis hebben van de voornaamste ontwikkelingsstoornissen die gepaard gaan met een verstandelijke beperking kennis hebben van het zorg- en ondersteuningssysteem voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme (o.a. de partners en bestaande samenwerkingsverbanden waarmee concreet kan worden samengewerkt of een beroep op kan gedaan worden) kennis van de algemene en specifieke functionele problemen van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme kennis van de definitie van de AAMR van verstandelijke beperking kennis van het model van sociaal-emotionele ontwikkeling van Dösen kennis van de opvang- en behandelmogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg i.f.v efficiënte stepped care basiskennis hebben van effectieve cognitieve interventiemethodes basiskennis hebben van een ecologische of contextuele benadering van de problematiek Inzicht het inzicht ontwikkelen dat gedragsstoornissen bij mensen met verstandelijke beperking en/of autisme altijd een betekenis hebben in staat zijn om biologische aspecten, sociale aspecten, emotionele aspecten van een bepaald problematisch gedrag te integreren tot één geheel, en niet automatisch alle gedrag te reduceren tot een biologisch fenomeen zich bewust worden dat je manier van optreden, wat je zegt of niet, invloed heeft: of bewust zijn dat je niet kan communiceren maar dat elk handelen invloed heeft onderscheid maken tussen wanneer verwijzing nodig is, opname of andere maatregelen het inzicht dat samenwerking met andere ondersteuners van een patiënt met VB en/of ASS noodzakelijk is voor een goede beeldvorming en behandeling Vaardigheden een dubbeldiagnose op korte termijn kunnen herkennen (verstandelijke beperking en/of autisme en psychisch lijden) mensen met een VB en/of autisme als persoon op een respectvolle, emanciperende manier bejegenen effectief kunnen communiceren met mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, in functie van de specifieke eigenheden in staat zijn een multidimensionele crisisinterventie te doen bij mensen met een VB en/of autisme (bio-, psycho- en sociaal) specifieke competenties voor de artsen: in staat zijn een juiste crisismedicatie voor te schrijven, toe te dienen en langdurig op te volgen kunnen samenwerken en communiceren met andere zorgpartners en zo tot efficiënte gedeelde zorg kunnen komen (inclusief netwerken opzetten en uitbouwen) Evaluatievorm Casus op voorhand schriftelijk uitwerken en mondeling presenteren. Dit onderdeel is 2 studiepunten waard 5

6 Studiemateriaal Noodzakelijk studiemateriaal: wordt aangeleverd door de sprekers Facultatief studiemateriaal: Vandeweerdt, M., Travers, E., Bauwens, A. (2007) Kom binnen, therapeutische ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap, Antwerpen/apeldoorn: Garant Didden, R., Duker, P., Seys, D., (2003), Gedragsanalyse en- therapie bij mensen met een verstandelijke beperking. Maarssen: Elsevier Anouschka Jansen en Josje Kingma-Thijssen, 2012, Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag, bij mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise. Herbert Roeyers, 2008, Autisme: alles op een rijtje, Leuven: ACCO. Contactgegevens Provinciaal Samenwerkingsverband OGGPA-ROG-CAW-ONADA Haagbeuklei 12, 2610 Wilrijk tel Prof. Dr. Jo Lebeer, ELIZA (Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg), Eenheid Handicapstudies Inlichtingen: Cil Leytens, secretariaat ELIZA tel Inschrijving Ten laatste op 5 januari 2015 Online via https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/handicapstudies/navorming/post-academischevorming/inclusie-en-leerbevordering/ Of een mailtje naar Cursusprijs: 400 na bevestiging dat de cursus doorgaat, maar vóór de aanvang van de cursus (kan gedeeltelijk ook met opleidingscheques) Op rekeningnummer : IBAN BE en BIC KREDBEBB Begunstigde : Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen Mededeling : PA171800/PAVO-GPL-PVBA Curriculumwerkgroep Stuurgroep : Annick Fransen (Onada), Jo Lebeer (UA), Leen Van Assche (Andante), Karolien Weemaes (OGGPA), Daniëlle de Regt (SEN), Ann De Roeck (De Hoeve), Jan Bogaerts (Sint-Amedeus & voorzitter OGGPA) Advies : Prof. dr. B. Sabbe & Prof. dr. Dirk Van West, dr. Linda Baudewijns CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatry Research Institute) Universiteit Antwerpen 6

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. JAARVERSLAG 2013 DAGG is volop aan het werk met de verbetering van haar infrastructuur. De nieuwbouw in Lommel zal eind dit jaar klaar zijn en in St. Truiden werd, na lang zoeken, een locatie gevonden

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Uitwisseling België-Nederland m.b.t. kinderen met niet-aangeboren hersenletsel op 30-09-2011

Uitwisseling België-Nederland m.b.t. kinderen met niet-aangeboren hersenletsel op 30-09-2011 Uitwisseling België-Nederland m.b.t. kinderen met niet-aangeboren hersenletsel op 30-09-2011 Verslag van de middagdiscussies Thema: begeleidingsmethodieken (1) Aangebracht en ingeleid door: Dries Cautreels

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen

INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen TIPS IN MY POCKET INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen uitgewisseld, expertise gedeeld, concrete

Nadere informatie

Symposium ADHD, stand van zaken

Symposium ADHD, stand van zaken Symposium ADHD, stand van zaken Vrijdag 19 november 2010 Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem 3 Inhoudstafel Werkwijze Programma Plenaire lezingen Marina Danckaerts ADHD: stand van zaken

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule. Jaarverslag 2012

Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule. Jaarverslag 2012 Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule Jaarverslag 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel pagina 2 Woord vooraf pagina 3 Een terugblik op 2012 pagina 4 Realisatie en

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie