Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren."

Transcriptie

1 Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt geupdate en om de vijf jaar vernieuwd. Dit beleidsplan betreft de periode januari 2012 december Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. DOELSTELLINGEN De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede door de financiering van onderwijs voor kwetsbare en kansarme jongeren in ontwikkelinglanden, zodat zij een betere kans krijgen om zichzelf en hun families in de toekomst te kunnen onderhouden. De Stichting ziet onderwijs als een belangrijk middel in de strijd tegen armoede; een (beroeps) opleiding vergroot de kans op een baan of beroep en heeft daarmee een positief effect op de zelfredzaamheid van (arme) jongeren. De Stichting geeft uitvoering aan zijn doelstellingen door (a) studiefinanciering voor individuen en (b) ondersteuning van projecten van onderwijsgerichte organisaties. DOELGROEPEN De Stichting onderscheidt twee doelgroepen: 1. Individuen en organisaties in ontwikkelingslanden die hulp nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen of te kunnen bieden. Bij individuen gaat het om jongeren met de volgende kenmerken: a. kwetsbaar en financieel minder bedeeld (zoals wezen en een-ouder-kinderen) b. in de leeftijd van 12 tot 25 jaar c. woonachtig in ontwikkelingslanden d. die niet in de financiële gelegenheid zijn een opleiding, bij voorkeur een beroepsopleiding, te volgen, maar dat wel willen en daar een goede motivatie voor kunnen geven.. Organisaties zijn lokale organisaties met een onderwijsdoelstelling, die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken. 2. Sponsors en donateurs die de hulp mogelijk kunnen maken. Beleidsplan Van Doorn Stichting 1

2 TERUGBLIK Op 26 oktober 2002 werd de Van Doorn Stichting bij de notaris Van Gerven opgericht. Het doel van de Stichting als omschreven in de statuten is het verlenen van financiële steun aan jonge mensen in ontwikkelingslanden, waarvan de ouders of verzorgers niet de financiële middelen hebben om hun kinderen laten leren. In de periode heeft de Stichting financiële steun gegeven aan: een weeshuis in Papoea, waarmee een 60tal wezen de gelegenheid is gegeven naar scholen te gaan; een middelbare school in de krottenwijken van Nairobi, om een 40tal jonge mensen uit arme gezinnen de gelegenheid te geven naar de middelbare school te gaan; een tehuis voor gehandicapten in Colombo, om een 10tal gehandicapte kinderen toegang te geven tot speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er in de afgelopen 10 jaar aan een 40tal jonge mensen uit Senegal, Gambia, Ghana, Kenia, Oeganda, Rwanda en Indonesië beurzen verstrekt die hen de gelegenheid hebben gegeven een middelbare school, hoge beroepsopleiding, of universitaire opleiding te volgen. In de begin jaren is een aantal jonge mensen afgehaakt ten gevolge van moeizame communicatie met de Stichting dan wel vanwege hoge druk vanuit de familie om mee geld te verdienen en niet verder te studeren. Een bezoek aan het weeshuis in Papoea, de middelbare school in de krottenwijk van Nairobi, en de ontmoeting met een 10tal studenten met beurzen van de Stichting (in Senegal, Kenia, Oeganda en Indonesië) heeft inzicht gegeven hoe de Stichting nog effectiever kan functioneren. Door een verbeterde aanvraagprocedure en de verbeterde communicatie met studenten en hun scholen is de slagingskans sterk verbeterd. Niettemin blijft er altijd een kleine kans bestaan dat een student voortijdig afhaakt. Een groot percentage van de aanvragen, zowel individueel als collectief, had betrekking op algemene middelbaar en hoger onderwijs, en niet op beroepsonderwijs. AMBITIES Tijdens een bijeenkomst van het bestuur in juli 2011 in de gepaste omgeving van het Afrika Museum in Berg en Dal zijn de uitgangspunten van dit beleidsplan uitgestippeld. Het verstrekken van studiefinanciering aan individuen blijft een doelstelling van de Stichting. De Stichting zal wel bij voorkeur middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaan financieren (en minder algemeen middelbaar en hoger / universitair onderwijs). Voor deze strategie is gekozen omdat middelbaar en hoger / universitair onderwijs voor jonge mensen uit de sloppenwijken in vele gevallen slechts leidt tot geschoolde werkloosheid. De markt en de kans op een baan voor middelbaar en hogere beroepsopleidingen zijn bijna gegarandeerd. De Stichting wil zich daarom met name op deze doelgroep richten. Voor de komende periode (januari 2014 december 2016) heeft de Stichting ook de ambitie om organisaties met beroepsonderwijsdoelstellingen te ondersteunen door middel van technisch advies en financiële middelen. Ten behoeve daarvan onderzoekt de Stichting onder meer de mogelijkheden om met relevante organisaties tot samenwerking te komen. Beleidsplan Van Doorn Stichting 2

3 Voorbeelden daarvan zijn: samenwerking met microkrediet-organisaties om te bevorderen dat jonge mensen die via de Stichting een middelbare beroepsopleiding hebben gevolgd, met een klein krediet een eigen bedrijfje kunnen opstarten; en samenwerking met organisaties als de Stichting Gered Gereedschap om instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (waarmee de Stichting samenwerkt) toegang tot (tweedehands) gereedschap en machines te geven. STUDIEFINANCIERING In de komende periode wil de Stichting alleen individuele aanvragen voor studiefinanciering in behandeling nemen, en de lopende collectieve aanvragen afbouwen. De organisaties waarvan in het verleden collectieve aanvragen zijn ingewilligd zullen hierover worden geïnformeerd. Hen zal worden verzocht studenten erop te wijzen dat er uitsluitend nog individuele aanvragen kunnen worden ingediend. Bij de beoordeling van aanvragen voor studiefinanciering let de Stichting op: - Leeftijd - Geslacht 1 - Familieomstandigheden - Soort opleiding - Kosten opleiding - Kans op een baan / werk Onder beroepsopleidingen wordt verstaan iedere vorm van onderwijs die voorbereidt op een kwalificatie voor een bepaald beroep, ambacht of werk, of die de nodige vaardigheden voor een dergelijk beroep, ambacht of werk bijbrengt. De Stichting richt zich zowel op basis beroeps- of vakopleidingen zoals voor timmerman, metselaar, elektricien, automonteur, kapster, naaister; middelbaar beroepopleiding zoals, boekhouder, kok, computertechnicus, verpleger, vroedvrouw; als op hogere beroepsopleidingen zoals onderwijzer, verpleegkundige, bouwkundige, tuinbouwkundige, enz. Geografische spreiding: De Stichting gaat zich concentreren op een aantal ontwikkelingslanden, te weten een drietal landen inwest Afrika en een drietal landen in Oost Afrika. Omdat wij het belangrijk vinden een goed contact te onderhouden met de onderwijsinstellingen en projecten die we steunen en deze met enige regelmaat willen kunnen bezoeken, hebben we er, uit capaciteitsoverwegingen, voor gekozen ons te concentreren op een beperkt aantal landen, namelijk Mali, Burkina Faso en Senegal in West Afrika en Kenia, Tanzania en Oeganda in Oost Afrika. Concentratie houdt niet in dat we aanvragen uit andere landen niet in behandeling of overweging nemen, maar omdat de praktijk leert dat de aanvragen meestal uit de genoemde 6 landen komen en wij daar de meeste contacten hebben, zullen wij, als uit budgettaire overwegingen tussen financieringsaanvragen gekozen moet worden, een aanvraag uit 1 van die 6 landen voorrang geven boven aanvragen uit andere landen. 1 Bij vergelijkbare aanvragen van een jongen en een meisje waaruit gekozen moet worden omdat het maximum aan jaarlijks te verlenen studiefinanciering is bereikt, wordt gekozen voor het meisje omdat het voor meisjes vaak moeilijker is om een opleiding te kunnen volgen. Van hen wordt veelal verwacht dat ze jong trouwen en kinderen krijgen. Beleidsplan Van Doorn Stichting 3

4 De maximale bijdrage voor lager / middelbaar beroepsonderwijs is geraamd op Euro 300 per studiejaar per student en voor hoger beroepsonderwijs op Euro 500 per studiejaar per student. De Stchting draagt alleen bij aan de studiekosten (en niet aan woonkosten en kosten voor levensonderhoud). De Stichting financiert geen achterstallige schoolgelden. Per jaar stelt de Stichting een bedrag van Euro ter beschikking voor studiefinanciering, welk bedrag door eventuele sponsoring verhoogd kan worden. PROJECTFINANCIERING In aanvulling op studiefinanciering begint de Stichting nu ook met projectfinanciering, dwz financiering van kleine projecten die tot doel hebben beroepsonderwijsinstellingen in de gelegenheid te stellen vakopleidingen op te zetten danwel de kwaliteit van bestaande vakopleidingen te verbeteren. De aangeboden ondersteuning kan tweeledig zijn, te weten het geven van technisch advies (beleidsplan, businessplan, training modules, financiële administratie en management van de instelling) en het geven van financiële ondersteuning (bouw en verbouw van faciliteiten, aanschaf van meubilair, machines, gereedschap, training van trainers). De school management adviseur van het bestuur zal met name adviseren over de begeleiding van de geselecteeerde onderwijsstellingen. Evenals voor studiefinanciering ligt de nadruk op beroepsopleidingen om jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt te geven. Bij de beoordeling van aanvragen voor projectfinanciering let de Stichting op: - Ervaring van de organisatie - Beschikbaarheid van een beleidsplan voor de organisatie - Inzicht in de financiën van de organisatie - Erkenning van de organisatie - Soort project (gericht op beroepsonderwijs) - Kosten project - Haalbaarheid en duurzaamheid van het project Geografische spreiding: De Stichting gaat zich concenteren op een aantal ontwikkelingslanden, te weten een drietal landen inwest Afrika en een drietal landen in Oost Afrika (2). De beoogde projectfinanciering is, afhankelijk van de omvang, maximaal Euro 5000, voor aanschaf van materiaal en materieel van opleidingen en in uitzonderlijke gevallen tot een maximum van Euro voor bijvoorbeeld bouw- of verbouwingen van gebouwen. Alle fondsen voor projectfinanciering moeten worden verkregen uit donaties, geldinzamelingen en sponsoracties. Het eerste jaar wordt conservatief geraamd op Euro geleidelijk oplopend naar Euro per jaar tegen het einde van de periode In principe in dezelfde landen waar de Stichting ook studiefinanciering geeft. Beleidsplan Van Doorn Stichting 4

5 SPONSORS EN DONATEURS Voor de fondsenwerving van met name de kleine projecten is het essentieel dat voldoende sponsors en donateurs worden gevonden om de beoogde EUR (op termijn oplopend naar EUR ) per jaar in te zamelen. Belangstellenden, potentiële donateurs en sponsors komen vaak uit of via de kring van familie, vrienden en collega s van bestuursleden. Deze personen zullen zoveel mogelijk benaderd worden op de manier zoals dat in de betreffende relatie gebruikelijk is (direct, mondeling, via social media, etc.) en bij voorkeur tenminste door de persoon waarmee de persoonlijke relatie bestaat. Mogelijk sponsoracties zijn, het benaderen van bedrijven, het benaderen van individuen (familie en vriendenkring), crowdfunding, boeken voor een goed doel, acties op scholen, acties in sportverenigingen, acties in het kader van verjaardagen / jubilea, enz. Inzamelingsacties en -evenementen - die door de bestuursleden worden georganiseerd - hebben de beste slagingskans als de persoonlijke relaties direct en face-to-face en/of mondeling door het betreffende bestuurslid worden uitgenodigd voor deelname. Bij (grotere) sponsors zal binnen de Stichting een persoon aangewezen worden als relatiebeheerde, via hem/haar verloopt dan de meeste/directe communicatie t.a.v. het te financieren project (bijv. voortgangsrapportages, financiële verantwoording, etc.). Een vaste contactpersoon die een relatie opbouwt met de sponsor geeft vertrouwen en een betere kans op het behoud van de relatie. In principe kan iedereen sponsor worden, met uitzondering van partijen die doelstellingen hebben of activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met het gedachtegoed van de Stichting, of met een aantoonbaar negatief imago dat een smet kan werpen op het imago van de Stichting. In die gevallen behoudt de Stichting zich het recht voor om van sponsoring af te zien. ORGANISATIE De Stichting heeft een bestuur, bestuursadviseurs, en contactpersonen in de concentratielanden, allen werken zij als vrijwilliger. De bestuursleden, bestuursadviseurs en contactpersonen ontvangen geen honorarium en geen vergoeding voor reis- of verblijfskosten. De organisatie cultuur is informeel en besluiten worden in consensus genomen. BESTUUR Ten behoeve van de uitvoering van het beleid vergadert het bestuur (bestaande uit zes bestuursleden) minimaal eens per drie maanden, en verdeelt dan de taken voor de uitvoering. Tijdens deze vergaderingen worden alle, in de voorafgaande drie maanden ontvangen aanvragen beoordeeld en bij meerderheid van stemmen goed- of afgekeurd. De verlening van individuele studiefinanciering wordt via het secretariaat van de Stichting gemanaged. Voor de projectfinanciering wordt in de vergadering door het bestuur een bestuurslid aangewezen die de verantwoording op zich neemt voor de uitvoering van de benodigde technische assistentie, fondsenwerving dan wel monitoring. INTERMEDIAIRS Ten behoeve van een goede en duidelijke communicatie en ter voorkoming van corruptie en malversaties, worden in het geval van individuele studiefinanciering contactpersonen bij de betreffende onderwijsinstellingen geïdentificeerd. Deze contactpersonen wordt gevraagd om een oordeel te geven over de urgentie van de studiefinanciering en om de Stichting te informeren over de inschrijving en vorderingen van de opleiding van een student. De vergoeding voor de studie wordt rechtstreeks aan de onderwijsinstelling overgemaakt, in lokale valuta, via de bank van de instelling. Beleidsplan Van Doorn Stichting 5

6 In het geval van projectfinanciering worden contactpersonen bij lagere overheden geïdentificeerd. Via deze contactpersonen wordt de lokale overheid gevraagd om instemming met de beoogde projectactiviteit. De projectfinanciering wordt in principe rechtstreeks aan de leveranciers van de goederen overgemaakt, in lokale valuta, via de bank van de leverancier. Begunstigden van studiefinanciering wordt de morele plicht opgelegd, om na het beëindigen van de studie en het verkrijgen van een baan, in zoverre financieel mogelijk, zelf ook iemand financieel bij het studeren te ondersteunen. Begunstigden van studiefinanciering, of alumni, kunnen ook als ambassadeurs optreden om sponsors of donateurs ertoe te bewegen de Stichting te steunen. De Stichting zal in de komende jaren nagaan hoe het beste aan deze beleidsvisie uitvoering gegeven kan worden COMMUNICATIEBELEID De Stichting is een vrijwilligersorganisatie, wat voor de interne cultuur en communicatie betekent dat deze zich kenmerkt door informaliteit. Omdat de groep betrokkenen niet heel groot is (6 bestuursleden en 2 adviseurs) verloopt de interne communicatie grotendeels via de mail, en de vierjaarlijkse bestuursvergaderingen. Externe, en met name online externe communicatie is voor de Stichting in de laatste 2 jaar van groter belang geworden omdat er veel actiever aan fondsenwerving moet worden gedaan om de kleine projecten te kunnen financieren. Deze sponsors en donateurs moeten worden benaderd, tot doneren worden bewogen, maar ook op de hoogte worden gehouden van wat er met hun bijdrage gebeurd. In haar externe communicatie wil de Stichting zich profileren met een duidelijk profiel. Kenmerken dat profiel zijn: De Van Doorn Stichting is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie; maakt zo goed als geen overheadkosten (bijv. werkbezoeken voor eigen rekening, websitebouw en hosting m.b.v. sponsor, etc); is een betrouwbare partner (doet wat ze zegt); heeft een duidelijke missie en doelstellingen en tracht deze actief te bereiken; heeft geen politieke ambities en draagt geen politiek gevoelige standpunten uit; legt de nadruk op positief handelen (niet afgeven op wat niet is, maar proberen te bereiken wat gewenst is). Het doel van de externe communicatie door de Stichting is: de naamsbekendheid van de Stichting vergroten sponsors en donateurs werven sponsors en donateurs de mogelijkheid geven zich met de Stichting te afficheren (MVO) belangstellenden (met name intermediairs, sponsors en donateurs) op de hoogte houden van de activiteiten (met name de besteding van de ingezamelde fondsen) van de Stichting kansarme jongeren in de concentratielanden, die voldoen aan de criteria voor individuele studiefinanciering, de mogelijkheid geven een aanvraag in te dienen aan onderwijs gerelateerde instellingen in de concentratielanden, die voldoen aan de criteria voor een financiële bijdrage, de mogelijkheid bieden een aanvraag in te dienen Ter ondersteuning van de uitvoering van het beleidsplan laat de Stichting sinds 2012 jaarlijks een communicatieplan uitwerken. Doel van dit communicatieplan is om jaarlijks de ambities en daarvoor benodigde activiteiten te concretiseren. Beleidsplan Van Doorn Stichting 6

7 De communicatieadviseur van het bestuur zal met name adviseren met welke strategie en middelen deze externe communicatie het beste kan worden gerealiseerd. De middelen die de Stichting inzet in haar externe communicatie zijn onder andere: De website. De website vormt de ruggengraat van de communicatie door de VDS en dient vooral ter ondersteuning van andere middelen. In de praktijk zal het eerste contact met de doelgroep niet of nauwelijks via de website lopen, maar via social media, de nieuwsbrief, of persoonlijke doorverwijzing. De nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar en informeert belangstellenden over de activiteiten en resultaten van de Stichting. Social Media. Via een FB-pagina, Twitter en LinkedIn wil de Stichting belangstellenden, (potentiële) donateurs en sponsors informeren, maar vooral met hen in contact komen (interactie) en hen verleiden tot het geven van een financiële bijdrage via de website van de VDS. Sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich met de projecten van de Stichting te afficheren. De Stichting geeft zelf ook aandacht aan haar sponsors, bijv. met behulp van haar (online) communicatiemiddelen en mits daarvoor geen kosten hoeven te worden gemaakt. FINANCIEEL PLAN De Stichting onttrekt jaarlijks een bedrag aan zijn deposito (inbreng bij oprichting zijnde opbrengsten verkoop aandelen en het onroerend goed van restaurants) ten behoeve van studiefinancieringen. Kleine projecten worden uitsluitend van donaties gefinancierd. Daarnaast heeft de Stichting jaarlijks ongeveer aan bank-, postbus- en webhostingkosten. Voor de begroting van de Stichting zie onderstaande tabel STUDIEFINANCIERING Studiebeurzen VDS Sponsors (3) PROJECTFINANCIERING Projecten VDS Donors (4) OVERHEAD Webhosting, bankkosten, e.d. TOTAAL De Stichting ontvangt nu reeds donaties van particulieren voor de studiefinanciering van bepaalde of onbepaalde individuen. Er wordt naar gestreefd dat het aantal particulieren dat studiefinanciering gaat sponsoren stijgt. 4 De Stichting ontvangt nu reeds donaties van particulieren en bedrijven voor specifieke projecten. Door middel van concrete geldinzamelingsacties (crowdfunding, book sales, restaurants, school- en sportactivitieten) streeft de Stichting er naar om het totaal aan donaties voor projecten te vergroten. Beleidsplan Van Doorn Stichting 7

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 tot en met 2016

Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Versie 4 maart 2012 Aanleiding Het beleidsplan 2007 tot en met 2011 loopt ten einde. Het is een goed instrument gebleken voor het uitzetten, monitoren en evalueren van

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie