Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren."

Transcriptie

1 Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt geupdate en om de vijf jaar vernieuwd. Dit beleidsplan betreft de periode januari 2012 december Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. DOELSTELLINGEN De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede door de financiering van onderwijs voor kwetsbare en kansarme jongeren in ontwikkelinglanden, zodat zij een betere kans krijgen om zichzelf en hun families in de toekomst te kunnen onderhouden. De Stichting ziet onderwijs als een belangrijk middel in de strijd tegen armoede; een (beroeps) opleiding vergroot de kans op een baan of beroep en heeft daarmee een positief effect op de zelfredzaamheid van (arme) jongeren. De Stichting geeft uitvoering aan zijn doelstellingen door (a) studiefinanciering voor individuen en (b) ondersteuning van projecten van onderwijsgerichte organisaties. DOELGROEPEN De Stichting onderscheidt twee doelgroepen: 1. Individuen en organisaties in ontwikkelingslanden die hulp nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen of te kunnen bieden. Bij individuen gaat het om jongeren met de volgende kenmerken: a. kwetsbaar en financieel minder bedeeld (zoals wezen en een-ouder-kinderen) b. in de leeftijd van 12 tot 25 jaar c. woonachtig in ontwikkelingslanden d. die niet in de financiële gelegenheid zijn een opleiding, bij voorkeur een beroepsopleiding, te volgen, maar dat wel willen en daar een goede motivatie voor kunnen geven.. Organisaties zijn lokale organisaties met een onderwijsdoelstelling, die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken. 2. Sponsors en donateurs die de hulp mogelijk kunnen maken. Beleidsplan Van Doorn Stichting 1

2 TERUGBLIK Op 26 oktober 2002 werd de Van Doorn Stichting bij de notaris Van Gerven opgericht. Het doel van de Stichting als omschreven in de statuten is het verlenen van financiële steun aan jonge mensen in ontwikkelingslanden, waarvan de ouders of verzorgers niet de financiële middelen hebben om hun kinderen laten leren. In de periode heeft de Stichting financiële steun gegeven aan: een weeshuis in Papoea, waarmee een 60tal wezen de gelegenheid is gegeven naar scholen te gaan; een middelbare school in de krottenwijken van Nairobi, om een 40tal jonge mensen uit arme gezinnen de gelegenheid te geven naar de middelbare school te gaan; een tehuis voor gehandicapten in Colombo, om een 10tal gehandicapte kinderen toegang te geven tot speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er in de afgelopen 10 jaar aan een 40tal jonge mensen uit Senegal, Gambia, Ghana, Kenia, Oeganda, Rwanda en Indonesië beurzen verstrekt die hen de gelegenheid hebben gegeven een middelbare school, hoge beroepsopleiding, of universitaire opleiding te volgen. In de begin jaren is een aantal jonge mensen afgehaakt ten gevolge van moeizame communicatie met de Stichting dan wel vanwege hoge druk vanuit de familie om mee geld te verdienen en niet verder te studeren. Een bezoek aan het weeshuis in Papoea, de middelbare school in de krottenwijk van Nairobi, en de ontmoeting met een 10tal studenten met beurzen van de Stichting (in Senegal, Kenia, Oeganda en Indonesië) heeft inzicht gegeven hoe de Stichting nog effectiever kan functioneren. Door een verbeterde aanvraagprocedure en de verbeterde communicatie met studenten en hun scholen is de slagingskans sterk verbeterd. Niettemin blijft er altijd een kleine kans bestaan dat een student voortijdig afhaakt. Een groot percentage van de aanvragen, zowel individueel als collectief, had betrekking op algemene middelbaar en hoger onderwijs, en niet op beroepsonderwijs. AMBITIES Tijdens een bijeenkomst van het bestuur in juli 2011 in de gepaste omgeving van het Afrika Museum in Berg en Dal zijn de uitgangspunten van dit beleidsplan uitgestippeld. Het verstrekken van studiefinanciering aan individuen blijft een doelstelling van de Stichting. De Stichting zal wel bij voorkeur middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaan financieren (en minder algemeen middelbaar en hoger / universitair onderwijs). Voor deze strategie is gekozen omdat middelbaar en hoger / universitair onderwijs voor jonge mensen uit de sloppenwijken in vele gevallen slechts leidt tot geschoolde werkloosheid. De markt en de kans op een baan voor middelbaar en hogere beroepsopleidingen zijn bijna gegarandeerd. De Stichting wil zich daarom met name op deze doelgroep richten. Voor de komende periode (januari 2014 december 2016) heeft de Stichting ook de ambitie om organisaties met beroepsonderwijsdoelstellingen te ondersteunen door middel van technisch advies en financiële middelen. Ten behoeve daarvan onderzoekt de Stichting onder meer de mogelijkheden om met relevante organisaties tot samenwerking te komen. Beleidsplan Van Doorn Stichting 2

3 Voorbeelden daarvan zijn: samenwerking met microkrediet-organisaties om te bevorderen dat jonge mensen die via de Stichting een middelbare beroepsopleiding hebben gevolgd, met een klein krediet een eigen bedrijfje kunnen opstarten; en samenwerking met organisaties als de Stichting Gered Gereedschap om instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (waarmee de Stichting samenwerkt) toegang tot (tweedehands) gereedschap en machines te geven. STUDIEFINANCIERING In de komende periode wil de Stichting alleen individuele aanvragen voor studiefinanciering in behandeling nemen, en de lopende collectieve aanvragen afbouwen. De organisaties waarvan in het verleden collectieve aanvragen zijn ingewilligd zullen hierover worden geïnformeerd. Hen zal worden verzocht studenten erop te wijzen dat er uitsluitend nog individuele aanvragen kunnen worden ingediend. Bij de beoordeling van aanvragen voor studiefinanciering let de Stichting op: - Leeftijd - Geslacht 1 - Familieomstandigheden - Soort opleiding - Kosten opleiding - Kans op een baan / werk Onder beroepsopleidingen wordt verstaan iedere vorm van onderwijs die voorbereidt op een kwalificatie voor een bepaald beroep, ambacht of werk, of die de nodige vaardigheden voor een dergelijk beroep, ambacht of werk bijbrengt. De Stichting richt zich zowel op basis beroeps- of vakopleidingen zoals voor timmerman, metselaar, elektricien, automonteur, kapster, naaister; middelbaar beroepopleiding zoals, boekhouder, kok, computertechnicus, verpleger, vroedvrouw; als op hogere beroepsopleidingen zoals onderwijzer, verpleegkundige, bouwkundige, tuinbouwkundige, enz. Geografische spreiding: De Stichting gaat zich concentreren op een aantal ontwikkelingslanden, te weten een drietal landen inwest Afrika en een drietal landen in Oost Afrika. Omdat wij het belangrijk vinden een goed contact te onderhouden met de onderwijsinstellingen en projecten die we steunen en deze met enige regelmaat willen kunnen bezoeken, hebben we er, uit capaciteitsoverwegingen, voor gekozen ons te concentreren op een beperkt aantal landen, namelijk Mali, Burkina Faso en Senegal in West Afrika en Kenia, Tanzania en Oeganda in Oost Afrika. Concentratie houdt niet in dat we aanvragen uit andere landen niet in behandeling of overweging nemen, maar omdat de praktijk leert dat de aanvragen meestal uit de genoemde 6 landen komen en wij daar de meeste contacten hebben, zullen wij, als uit budgettaire overwegingen tussen financieringsaanvragen gekozen moet worden, een aanvraag uit 1 van die 6 landen voorrang geven boven aanvragen uit andere landen. 1 Bij vergelijkbare aanvragen van een jongen en een meisje waaruit gekozen moet worden omdat het maximum aan jaarlijks te verlenen studiefinanciering is bereikt, wordt gekozen voor het meisje omdat het voor meisjes vaak moeilijker is om een opleiding te kunnen volgen. Van hen wordt veelal verwacht dat ze jong trouwen en kinderen krijgen. Beleidsplan Van Doorn Stichting 3

4 De maximale bijdrage voor lager / middelbaar beroepsonderwijs is geraamd op Euro 300 per studiejaar per student en voor hoger beroepsonderwijs op Euro 500 per studiejaar per student. De Stchting draagt alleen bij aan de studiekosten (en niet aan woonkosten en kosten voor levensonderhoud). De Stichting financiert geen achterstallige schoolgelden. Per jaar stelt de Stichting een bedrag van Euro ter beschikking voor studiefinanciering, welk bedrag door eventuele sponsoring verhoogd kan worden. PROJECTFINANCIERING In aanvulling op studiefinanciering begint de Stichting nu ook met projectfinanciering, dwz financiering van kleine projecten die tot doel hebben beroepsonderwijsinstellingen in de gelegenheid te stellen vakopleidingen op te zetten danwel de kwaliteit van bestaande vakopleidingen te verbeteren. De aangeboden ondersteuning kan tweeledig zijn, te weten het geven van technisch advies (beleidsplan, businessplan, training modules, financiële administratie en management van de instelling) en het geven van financiële ondersteuning (bouw en verbouw van faciliteiten, aanschaf van meubilair, machines, gereedschap, training van trainers). De school management adviseur van het bestuur zal met name adviseren over de begeleiding van de geselecteeerde onderwijsstellingen. Evenals voor studiefinanciering ligt de nadruk op beroepsopleidingen om jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt te geven. Bij de beoordeling van aanvragen voor projectfinanciering let de Stichting op: - Ervaring van de organisatie - Beschikbaarheid van een beleidsplan voor de organisatie - Inzicht in de financiën van de organisatie - Erkenning van de organisatie - Soort project (gericht op beroepsonderwijs) - Kosten project - Haalbaarheid en duurzaamheid van het project Geografische spreiding: De Stichting gaat zich concenteren op een aantal ontwikkelingslanden, te weten een drietal landen inwest Afrika en een drietal landen in Oost Afrika (2). De beoogde projectfinanciering is, afhankelijk van de omvang, maximaal Euro 5000, voor aanschaf van materiaal en materieel van opleidingen en in uitzonderlijke gevallen tot een maximum van Euro voor bijvoorbeeld bouw- of verbouwingen van gebouwen. Alle fondsen voor projectfinanciering moeten worden verkregen uit donaties, geldinzamelingen en sponsoracties. Het eerste jaar wordt conservatief geraamd op Euro geleidelijk oplopend naar Euro per jaar tegen het einde van de periode In principe in dezelfde landen waar de Stichting ook studiefinanciering geeft. Beleidsplan Van Doorn Stichting 4

5 SPONSORS EN DONATEURS Voor de fondsenwerving van met name de kleine projecten is het essentieel dat voldoende sponsors en donateurs worden gevonden om de beoogde EUR (op termijn oplopend naar EUR ) per jaar in te zamelen. Belangstellenden, potentiële donateurs en sponsors komen vaak uit of via de kring van familie, vrienden en collega s van bestuursleden. Deze personen zullen zoveel mogelijk benaderd worden op de manier zoals dat in de betreffende relatie gebruikelijk is (direct, mondeling, via social media, etc.) en bij voorkeur tenminste door de persoon waarmee de persoonlijke relatie bestaat. Mogelijk sponsoracties zijn, het benaderen van bedrijven, het benaderen van individuen (familie en vriendenkring), crowdfunding, boeken voor een goed doel, acties op scholen, acties in sportverenigingen, acties in het kader van verjaardagen / jubilea, enz. Inzamelingsacties en -evenementen - die door de bestuursleden worden georganiseerd - hebben de beste slagingskans als de persoonlijke relaties direct en face-to-face en/of mondeling door het betreffende bestuurslid worden uitgenodigd voor deelname. Bij (grotere) sponsors zal binnen de Stichting een persoon aangewezen worden als relatiebeheerde, via hem/haar verloopt dan de meeste/directe communicatie t.a.v. het te financieren project (bijv. voortgangsrapportages, financiële verantwoording, etc.). Een vaste contactpersoon die een relatie opbouwt met de sponsor geeft vertrouwen en een betere kans op het behoud van de relatie. In principe kan iedereen sponsor worden, met uitzondering van partijen die doelstellingen hebben of activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met het gedachtegoed van de Stichting, of met een aantoonbaar negatief imago dat een smet kan werpen op het imago van de Stichting. In die gevallen behoudt de Stichting zich het recht voor om van sponsoring af te zien. ORGANISATIE De Stichting heeft een bestuur, bestuursadviseurs, en contactpersonen in de concentratielanden, allen werken zij als vrijwilliger. De bestuursleden, bestuursadviseurs en contactpersonen ontvangen geen honorarium en geen vergoeding voor reis- of verblijfskosten. De organisatie cultuur is informeel en besluiten worden in consensus genomen. BESTUUR Ten behoeve van de uitvoering van het beleid vergadert het bestuur (bestaande uit zes bestuursleden) minimaal eens per drie maanden, en verdeelt dan de taken voor de uitvoering. Tijdens deze vergaderingen worden alle, in de voorafgaande drie maanden ontvangen aanvragen beoordeeld en bij meerderheid van stemmen goed- of afgekeurd. De verlening van individuele studiefinanciering wordt via het secretariaat van de Stichting gemanaged. Voor de projectfinanciering wordt in de vergadering door het bestuur een bestuurslid aangewezen die de verantwoording op zich neemt voor de uitvoering van de benodigde technische assistentie, fondsenwerving dan wel monitoring. INTERMEDIAIRS Ten behoeve van een goede en duidelijke communicatie en ter voorkoming van corruptie en malversaties, worden in het geval van individuele studiefinanciering contactpersonen bij de betreffende onderwijsinstellingen geïdentificeerd. Deze contactpersonen wordt gevraagd om een oordeel te geven over de urgentie van de studiefinanciering en om de Stichting te informeren over de inschrijving en vorderingen van de opleiding van een student. De vergoeding voor de studie wordt rechtstreeks aan de onderwijsinstelling overgemaakt, in lokale valuta, via de bank van de instelling. Beleidsplan Van Doorn Stichting 5

6 In het geval van projectfinanciering worden contactpersonen bij lagere overheden geïdentificeerd. Via deze contactpersonen wordt de lokale overheid gevraagd om instemming met de beoogde projectactiviteit. De projectfinanciering wordt in principe rechtstreeks aan de leveranciers van de goederen overgemaakt, in lokale valuta, via de bank van de leverancier. Begunstigden van studiefinanciering wordt de morele plicht opgelegd, om na het beëindigen van de studie en het verkrijgen van een baan, in zoverre financieel mogelijk, zelf ook iemand financieel bij het studeren te ondersteunen. Begunstigden van studiefinanciering, of alumni, kunnen ook als ambassadeurs optreden om sponsors of donateurs ertoe te bewegen de Stichting te steunen. De Stichting zal in de komende jaren nagaan hoe het beste aan deze beleidsvisie uitvoering gegeven kan worden COMMUNICATIEBELEID De Stichting is een vrijwilligersorganisatie, wat voor de interne cultuur en communicatie betekent dat deze zich kenmerkt door informaliteit. Omdat de groep betrokkenen niet heel groot is (6 bestuursleden en 2 adviseurs) verloopt de interne communicatie grotendeels via de mail, en de vierjaarlijkse bestuursvergaderingen. Externe, en met name online externe communicatie is voor de Stichting in de laatste 2 jaar van groter belang geworden omdat er veel actiever aan fondsenwerving moet worden gedaan om de kleine projecten te kunnen financieren. Deze sponsors en donateurs moeten worden benaderd, tot doneren worden bewogen, maar ook op de hoogte worden gehouden van wat er met hun bijdrage gebeurd. In haar externe communicatie wil de Stichting zich profileren met een duidelijk profiel. Kenmerken dat profiel zijn: De Van Doorn Stichting is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie; maakt zo goed als geen overheadkosten (bijv. werkbezoeken voor eigen rekening, websitebouw en hosting m.b.v. sponsor, etc); is een betrouwbare partner (doet wat ze zegt); heeft een duidelijke missie en doelstellingen en tracht deze actief te bereiken; heeft geen politieke ambities en draagt geen politiek gevoelige standpunten uit; legt de nadruk op positief handelen (niet afgeven op wat niet is, maar proberen te bereiken wat gewenst is). Het doel van de externe communicatie door de Stichting is: de naamsbekendheid van de Stichting vergroten sponsors en donateurs werven sponsors en donateurs de mogelijkheid geven zich met de Stichting te afficheren (MVO) belangstellenden (met name intermediairs, sponsors en donateurs) op de hoogte houden van de activiteiten (met name de besteding van de ingezamelde fondsen) van de Stichting kansarme jongeren in de concentratielanden, die voldoen aan de criteria voor individuele studiefinanciering, de mogelijkheid geven een aanvraag in te dienen aan onderwijs gerelateerde instellingen in de concentratielanden, die voldoen aan de criteria voor een financiële bijdrage, de mogelijkheid bieden een aanvraag in te dienen Ter ondersteuning van de uitvoering van het beleidsplan laat de Stichting sinds 2012 jaarlijks een communicatieplan uitwerken. Doel van dit communicatieplan is om jaarlijks de ambities en daarvoor benodigde activiteiten te concretiseren. Beleidsplan Van Doorn Stichting 6

7 De communicatieadviseur van het bestuur zal met name adviseren met welke strategie en middelen deze externe communicatie het beste kan worden gerealiseerd. De middelen die de Stichting inzet in haar externe communicatie zijn onder andere: De website. De website vormt de ruggengraat van de communicatie door de VDS en dient vooral ter ondersteuning van andere middelen. In de praktijk zal het eerste contact met de doelgroep niet of nauwelijks via de website lopen, maar via social media, de nieuwsbrief, of persoonlijke doorverwijzing. De nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar en informeert belangstellenden over de activiteiten en resultaten van de Stichting. Social Media. Via een FB-pagina, Twitter en LinkedIn wil de Stichting belangstellenden, (potentiële) donateurs en sponsors informeren, maar vooral met hen in contact komen (interactie) en hen verleiden tot het geven van een financiële bijdrage via de website van de VDS. Sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich met de projecten van de Stichting te afficheren. De Stichting geeft zelf ook aandacht aan haar sponsors, bijv. met behulp van haar (online) communicatiemiddelen en mits daarvoor geen kosten hoeven te worden gemaakt. FINANCIEEL PLAN De Stichting onttrekt jaarlijks een bedrag aan zijn deposito (inbreng bij oprichting zijnde opbrengsten verkoop aandelen en het onroerend goed van restaurants) ten behoeve van studiefinancieringen. Kleine projecten worden uitsluitend van donaties gefinancierd. Daarnaast heeft de Stichting jaarlijks ongeveer aan bank-, postbus- en webhostingkosten. Voor de begroting van de Stichting zie onderstaande tabel STUDIEFINANCIERING Studiebeurzen VDS Sponsors (3) PROJECTFINANCIERING Projecten VDS Donors (4) OVERHEAD Webhosting, bankkosten, e.d. TOTAAL De Stichting ontvangt nu reeds donaties van particulieren voor de studiefinanciering van bepaalde of onbepaalde individuen. Er wordt naar gestreefd dat het aantal particulieren dat studiefinanciering gaat sponsoren stijgt. 4 De Stichting ontvangt nu reeds donaties van particulieren en bedrijven voor specifieke projecten. Door middel van concrete geldinzamelingsacties (crowdfunding, book sales, restaurants, school- en sportactivitieten) streeft de Stichting er naar om het totaal aan donaties voor projecten te vergroten. Beleidsplan Van Doorn Stichting 7

LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY!

LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY! LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY! BELEIDSPLAN 2017-2021 Van Doorn Stichting Postbus 301 6500 AH Nijmegen w www.vandoornstichting.nl e vandoornstichting@gmail.com f http://www.facebook.com/vandoornstichtingnl

Nadere informatie

VAN DOORN STICHTING Learning Opportunity For Everybody. Jaarverslag 2013

VAN DOORN STICHTING Learning Opportunity For Everybody. Jaarverslag 2013 VAN DOORN STICHTING Learning Opportunity For Everybody Jaarverslag 2013 Postbus 301 6500 AH Nijmegen www.vandoornstichting.nl vandoornstichting@gmail.com http://www.facebook.com/vandoornstichtingnl www.twitter.com/vandoornst

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

VAN DOORN STICHTING Learning Opportunity For Everybody

VAN DOORN STICHTING Learning Opportunity For Everybody VAN DOORN STICHTING Learning Opportunity For Everybody Postbus 301 6500 AH Nijmegen www.vandoornstichting.nl vandoornstichting@gmail.com http://www.facebook.com/vandoornstichtingnl www.twitter.com/vandoornst

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gambia School Children 2011-2015

Beleidsplan Stichting Gambia School Children 2011-2015 Beleidsplan 2011-2015 Beleidsplan 2011-2015 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Gambia School Children. Ook informeren wij u over onze plannen

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Wat we mochten ontvangen in 2013 1. Giften en donaties Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fursa

Beleidsplan Stichting Fursa Beleidsplan 2016-2020 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Beleidsplan 2016-2020 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Missie 4 Doelgroep 5 Organisatie 6 Bestuur 7 Organisatie Kenia 8 Communicatie 9 Financiën

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

2014-2016. Beleidsplan. Versie 1.0. Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft. www.cubanaidfoundation.com 1

2014-2016. Beleidsplan. Versie 1.0. Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft. www.cubanaidfoundation.com 1 Beleidsplan 2014-2016 Versie 1.0 Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft www.cubanaidfoundation.com 1 Beleidsplan 2014-2016 2 Voorwoord Dit is het beleidsplan 2014-2016 van Cuban Aid Foundation.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan Stichting Walanta 2014-2017 INHOUD: Inleiding blz. 3 Doelstelling blz. 3 Visie blz. 4 Bestuur en Beloningsbeleid blz. 4 Opheffing blz. 4 Administratie blz. 4 Werkzaamheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY!

LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY! LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY! JAARVERSLAG 2015 Van Doorn Stichting Postbus 301 6500 AH Nijmegen w www.vandoornstichting.nl e vandoornstichting@gmail.com f http://www.facebook.com/vandoornstichtingnl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Inhoud... 4 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten... 6 Hoofdstuk 4. Strategische doelen 2015... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY!

LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY! LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY! JAARVERSLAG 2016 Van Doorn Stichting Postbus 301 6500 AH Nijmegen Contact: www.vandoornstichting.nl vandoornstichting@gmail.com Learning opportunity for everybody! De

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Dorp

Stichting Vrienden van Het Dorp Stichting Vrienden van Het Dorp 1 Informatie over subsidiemogelijkheden voor bewoners van Het Dorp Stichting Vrienden van Het Dorp werd in januari 1963 opgericht en bestaat dus al ruim 50 jaar. Deze beheert

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Stichting Anders dan Gemiddeld Anjeliersstraat 21 7873 AS Odoorn Telefoon: 0627126759 Email: anders.dan.gemiddeld@gmail.com Bank: ABN AMRO: 47.67.52.272 Gemaakt voor: Lobke Rojas

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Pro Biblio Juni 2014 1 Leenaers Verloop Van der Westen Fondsenwerving, sponsoring, mecenaat Cultuur, onderwijs, zorg &welzijn,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Uno Más

Beleidsplan. Stichting Uno Más Beleidsplan Stichting Uno Más April 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van Uno Más... 3 Statutaire doelstelling... 3 Afwezigheid winstoogmerk... 4 Bestemming liquidatiesaldo...

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk 2015-2016 1 1. Strategie 1.1. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: - Een Sinterklaasfeest aan te bieden aan maximaal honderdvijftig kinderen per stad

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Zuidwolde (Dr.), december 2013 Stichting Omwana Uganda Mevrouw Jans-Dijkstralaan 29 7921 KG Zuidwolde (Dr.) +31 (0) 528-321801 KvK-nummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Help Bewust. Organisatie gegevens:

JAARVERSLAG Stichting Help Bewust. Organisatie gegevens: JAARVERSLAG 2015 Organisatie gegevens: Stichting Help Bewust Adres : Postbus 1 8170 AA Vaassen Email : info@helpbewust.nl Mobiel : 06 13 45 24 10 Website : Help Bewust.nl KvK : 63870398 Bank : NL 27 ABNA

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van AMOS uniq. Amsterdam oktober 2014. Namens het stichtingsbestuur,

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van AMOS uniq. Amsterdam oktober 2014. Namens het stichtingsbestuur, Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van AMOS uniq Amsterdam oktober 2014 Namens het stichtingsbestuur, Sandra Krikke Wouter Beishuizen Annemieke van der Groen Werner Toonk 1 2 Voorwoord Als voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie