remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007"

Transcriptie

1 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport is opgesteld door de remuneratie- en benoemingscommissie, die bestaat uit de heer Joost van Heijningen Nanninga (voorzitter) en de heer Cor Brakel. De gehele Raad van Commissarissen bestond in 2007 uit de heer Cor Brakel (voorzitter), de heer Christian Dumolin, de heer Joost van Heijningen Nanninga, mevrouw Marike van Lier Lels en de heer Alex Mulder. Dit rapport is onder verantwoordelijkheid van de gehele Raad van Commissarissen tot stand gekomen. De remuneratie- en benoemingscommissie doet voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders omtrent de remuneratie van leden van de Executive Board en van de Raad van Commissarissen. Het beloningsbeleid wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorts houdt de commissie zich bezig met het opstellen van een profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen en met de voordracht en de benoeming van de leden van deze raad. Ook de voordracht van de leden van de Executive Board behoort tot het takenpakket van deze commissie. De remuneratie- en benoemingscommissie is gehouden aan haar reglement, waarin de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de commissie is omschreven. Het reglement is te raadplegen via de website van de vennootschap. In het jaar 2007 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie tweemaal bijeen. Bijgaand rapport bevat het remuneratieverslag over het jaar 2007 en geeft een toelichting op de huidige remuneratie van de leden van de Executive Board en de Raad van Commissarissen. Voorts wordt er aandacht besteed aan het remuneratiebeleid over In het laatste hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven op de remuneratie zoals dat wordt voorzien voor het jaar 2008 en de daarop volgende jaren. Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Sinds 2005 wordt het remuneratiebeleid vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen stelt de hoogte van de beloning van de individuele leden van de Executive Board vast, binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde remuneratiebeleid. Het remuneratiebeleid zoals dat gold in 2007 werd in mei 2006 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd. Het beleid is gericht op het aantrekken en behouden van goed management voor een beursgenoteerde, internationaal opererende onderneming. Bij het bepalen van het beleid wordt aansluiting gezocht bij hetgeen marktconform genoemd kan worden. De beloning dient er voor in te staan dat ervaren bestuurders kunnen worden aangetrokken die vervolgens gemotiveerd zijn en blijven om tot prestaties te komen die de waarde van USG People vergroten. USG People meent dat Remuneratierapport 2007 (NL) 1

2 er een evenwichtige situatie dient te bestaan tussen de operationele resultaten op korte termijn en duurzame waarde van de vennootschap op lange termijn. Hierbij wordt uiteraard gestreefd naar vergroting van de aandeelhouderswaarde. Bovendien moet de remuneratie van de Executive Board in een juiste verhouding staan tot het overige topmanagement van USG People. De remuneratie van de Executive Board bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel wordt periodiek voor een langere periode beoordeeld en vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van ervaring en verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurders. Het variabele deel is opgebouwd uit een korte termijnbonus en een lange termijnbonus. De korte termijnbonus bedraagt maximaal 2 promille van de ebita van de gehele vennootschap. De helft van deze 2 promille is gekoppeld aan de realisatie van de ebita en de omzetgroei in verhouding tot het vooraf bepaalde budget. Een korting op de uitkering van de korte termijnbonus vindt plaats als de gestelde DSO target (debiteurendagen) niet wordt behaald. De korte termijnbonus wordt uitgekeerd in contanten. De lange termijnbonus wordt toegekend in aandelen USG People indien wordt voldaan aan de vereisten van het Unique Share Plan (USP). Het USP bevat uitdagende en vooraf duidelijk bepaalde doelstellingen en werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2005 goedgekeurd voor de jaren Door de overname van Solvus in de tweede helft van 2005 zag de Raad van Commissarissen redenen om de hoofdlijnen, doelstellingen en prestatiecriteria aan te scherpen, zodat het USP ook na de overname uitdagende criteria zou bevatten. De gewijzigde criteria werden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2006 aan de aandeelhouders voorgelegd en door hen goedgekeurd. Het USP zoals door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2006 is vastgesteld kent de volgende hoofdlijnen: Het USP is geldig voor de periode 1 januari december De prestatiecriteria worden telkens voor drie jaar vastgesteld. De thans geldende prestatiecriteria zijn geldig voor de boekjaren 2005 (pro forma), 2006 en Dit betekent dat na vaststelling van de jaarcijfers over het boekjaar 2007 (dus na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2008), bekeken zal worden of de prestatiecriteria zijn gehaald. Indien de prestatiecriteria over een periode van drie jaar zijn behaald, zullen de CEO en de CFO een netto cashbonus ontvangen ter hoogte van het bedrag dat het equivalent is van respectievelijk aandelen (CEO) en (CFO) USG People (NB: het aantal aandelen is aangepast in verband met de splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 in oktober 2006). De aantallen zijn gebaseerd op een voorwaardelijke uitkering van respectievelijk en aandelen per jaar. De koers die hierbij gehanteerd wordt is de koers van de eerste werkdag met ex-dividenduitkering na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Indien na drie jaar (ultimo 2007) blijkt dat aan alle prestatiecriteria is voldaan, ontvangt de bestuurder voor ieder in het kader van dit aandelenplan toegekend aandeel, één aandeel extra (bonusaandelen), zodat de CEO in totaal aandelen, en de CFO in totaal aandelen zullen ontvangen. Indien de bestuurder de aandelen die in het kader van dit aandelenplan na drie jaar zijn toegekend tot ultimo 2010 aanhoudt, ontvangt de bestuurder een bonus aantal aandelen ter grootte van de helft van het aantal aandelen (exclusief de bonusaandelen die eventueel Remuneratierapport 2007 (NL) 2

3 werden toegekend ultimo 2007) dat de bestuurder over de jaren 2005, 2006 en 2007 heeft ontvangen en heeft aangehouden. Het betreft hier derhalve een uitkering van aandelen (voor de CEO) en aandelen (voor de CFO). De regeling is ingesteld om de binding van de bestuurder met de vennootschap te benadrukken. Aandelen en bonusaandelen worden slechts toegekend indien de bestuurder ten tijde van het betaalbaarstellen van de (bonus)aandelen, nog in dienst is van USG People. Na het boekjaar 2007 zal door de Raad van Commissarissen een beoordeling plaatsvinden of het USP, de doelstellingen en/of prestatiecriteria dienen te worden aangepast. De prestatiecriteria voor de boekjaren 2005 (pro forma), 2006 en 2007 luiden als volgt: a) Over de gehele periode dient de gemiddelde groei van de omzet van USG People N.V. 12,5% te bedragen. b) De ebita dient ultimo 2007 minimaal 6,5% van de omzet te bedragen. c) Slechts indien aan beide criteria (a en b) is voldaan, zal een uitkering plaatsvinden. De Raad van Commissarissen kan in uitzonderingsgevallen een uitkering in aandelen aan bestuurders toestaan, indien niet aan de prestatiecriteria is voldaan. Voorwaarde hierbij is wel dat er in die concrete uitzonderlijke situatie steeds sprake zal moeten zijn van een duurzame waardecreatie op langere termijn voor USG People N.V. De leden van de Executive Board ontvangen voorts een bijdrage in de pensioenvoorziening die werd vastgesteld op 15% van het vaste salaris, zonder dat hier een maximum aan verbonden is. Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag 2007 De Executive Board De individuele beloning van leden van de Executive Board in het jaar 2007 was als volgt (exclusief de lange termijnbonus volgens het Unique Share Plan): Vaste beloning Korte termijnbonus* Bijdrage pensioen Totaal R. Icke R. Zandbergen * De variabele beloning bedroeg in 2006 en 2007 maximaal 2 promille van het bedrijfsresultaat van het concern als geheel en werd uitbetaald in het daaropvolgende kalenderjaar. Eén promille hiervan wordt gekoppeld aan de gerealiseerde ebita en de omzetgroei in verhouding tot het vooraf bepaalde budget. Het andere promille wordt berekend over de gerealiseerde ebita. Een korting op de totale bonus is mogelijk als de DSO target (debiteurendagen) niet wordt gehaald. De aan de heer Ron Icke toegekende korte termijnbonus bedroeg in ,1% en in ,3% van de hypothetisch haalbare 100%. De aan de heer Rob Zandbergen toegekende korte termijnbonus bedroeg in ,5% en in % van de hypothetisch haalbare 100%. Uit het bovenstaande blijkt dat het systeem van de korte termijnbonus uitdagende doelstellingen behelzen. Remuneratierapport 2007 (NL) 3

4 In verband met het Unique Share Plan worden jaarlijks voorwaardelijk aandelen toegekend. Indien na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2008 blijkt dat aan de prestatiecriteria is voldaan, worden de aandelen onvoorwaardelijk toegekend. De prestatiecriteria van het Unique Share Plan voor de boekjaren 2005 (pro forma), 2006 en 2007 luiden als volgt: a) Over de gehele periode dient de gemiddelde groei van de omzet van USG People N.V. 12,5% te bedragen. b) De ebita dient ultimo 2007 minimaal 6,5% van de omzet te bedragen. c) Slechts indien aan beide criteria (a en b) is voldaan, zal een uitkering plaatsvinden. In 2007 zijn er aan de leden van de Executive Board derhalve de volgende aandelen voorwaardelijk toegekend: Lange termijnbonus Aantal aandelen voorwaardelijk toegekend inzake het USP (na splitsing) R. Icke (inclusief bonusaandelen) (inclusief bonusaandelen) R. Zandbergen (inclusief bonusaandelen) (inclusief bonusaandelen) Er zijn tot 1 januari 2005 aan de leden van de Executive Board optierechten toegekend op aandelen USG People N.V. met een uitoefenperiode van vijf jaar. Het verloop van de in het verleden aan de Executive Board toegekende optierechten op aandelen van nominaal 0,50 in het kapitaal van de vennootschap is als volgt: Jaar Stand Uitoefenprijs Stand Koers op uitoefendatum Expiratiedatum R. Icke , Totaal Benoeming Leden van de Executive Board worden benoemd door de Raad van Commissarissen. In best practice bepaling II.1.1. van de Corporate Governance Code (hierna: de Code ) is de vierjaarsbenoeming voor bestuurders opgenomen. Herbenoeming kan volgens de Code telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemden de aandeelhouders in met de wens van USG People om op dit punt af te wijken van de Code. Ook werd de mogelijkheid opengehouden ook in toekomstige gevallen af te wijken van deze bepaling. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat het bij USG People geregeld voorkomt dat de leden van de Executive Board voortkomen uit de eigen gelederen. Hierdoor zijn er vaak reeds lange dienstverbanden met de vennootschap. Door de leden van de Executive Board slechts de mogelijkheid te kunnen bieden om hen voor vier jaar te benoemen, loopt de vennootschap het risico dat potentiële leden om deze reden zullen weigeren om deze functie te aanvaarden. Dit zal in voorkomende gevallen ten nadele van de vennootschap zijn. Uiteraard zal bij toekomstige benoemingen van een lid van de Executive Board Remuneratierapport 2007 (NL) 4

5 mededeling worden gedaan aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders omtrent de benoemingstermijn c.q. de wijze van aanstelling. Opzegging en afvloeiing Met de leden van de Executive Board is een opzegtermijn van zes maanden overeengekomen. De uitkering bij beëindiging van het arbeidscontract bedraagt maximaal éénmaal het jaarsalaris berekend over het vaste deel van de bezoldiging. USG People acht het wenselijk om de mogelijkheid open te houden om daarnaast ook een vergoeding toe te kennen ter hoogte van de opzegtermijn van zes maanden. Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een lid van de Executive Board die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze persoon in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. Er is geen regeling overeengekomen met betrekking tot het vervroegd uittreden van leden van de Executive Board. Leningen Er zijn geen leningen verstrekt aan leden van de Executive Board. De Raad van Commissarissen De vergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen zijn vastgesteld op respectievelijk en per jaar. De voorzitters van de interne commissies ontvingen voor hun voorzitterschap van de interne commissies per jaar. Leden van de interne commissies ontvingen voor deze werkzaamheden per jaar. Daarnaast ontvingen alle leden van de Raad van Commissarissen een onkostenvergoeding van per jaar. De individuele beloning van de leden van de Raad van Commissarissen voor 2007 is als volgt voorgesteld en goedgekeurd: Periodieke beloning (inclusief onkostenvergoeding) Drs. C.J. Brakel (voorzitter) De heer C.Y.I.E. Dumolin** Drs. J.H. van Heijningen Nanninga Mevrouw Ir. M.E. van Lier Lels De heer A.D. Mulder** Prof dr. B. de Vries* * De benoemingstermijn van Prof. dr. B. de Vries als lid van de Raad van Commissarissen werd op 9 mei 2006 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beëindigd. ** De heren Dumolin en Mulder zijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen op 9 mei De leden van de Raad van Commissarissen bezitten geen aandelenopties, met uitzondering van de heer A.D. Mulder. Er zijn geen leningen, voorschotten of daarop betrekking hebbende garanties afgegeven aan leden van de Executive Board of van de Raad van Commissarissen. Remuneratierapport 2007 (NL) 5

6 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Executive Board Het remuneratiebeleid voor het vaste salaris en de korte termijnbonus gold voor de periode 2005, 2006 en Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2005 stemden de aandeelhouders voor invoering van het Unique Share Plan (de lange termijnbonus) voor de periode 1 januari 2005 tot eind Door de overname van Solvus N.V. in de tweede helft van 2005 hebben de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2006, ingestemd met een aanpassing van het remuneratiebeleid, zoals hiervoor reeds uiteen is gezet. De remuneratie- en benoemingscommissie heeft in 2007 een uitgebreide analyse gemaakt van de beloningspakketten van andere bestuurders in de Peer Group, de AMX fondsen en een aantal AEX fondsen. Opvallend is dat de structuur van de meeste beloningsstelsels met elkaar in overeenstemming is: ze zijn vrijwel allemaal opgebouwd uit een vaste beloning, een korte en een lange termijnbonus. Uit de vergelijkingen zijn door de remuneratiecommissie een aantal conclusies getrokken die geresulteerd hebben in de volgende invulling van het remuneratiebeleid. Het huidige remuneratiebeleid, dat reeds in 2006 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd goedgekeurd, blijft gehandhaafd. Dit wil zeggen dat de beloning is opgebouwd uit vier componenten: a) Vaste beloning Uit het onderzoek blijkt dat de vaste beloning zoals deze gold voor de CEO in 2007 als marktconform aangemerkt kan worden. Voorgesteld wordt om de vaste beloning voor de CEO per 1 januari 2008 met een inflatiecorrectie van 3% te verhogen tot Voor de CFO gold in 2007 dat er een vast salaris werd betaald van 70% van het salaris van de CEO. Uit de vergelijkende studies blijkt dat een verhouding van 75% meer aansluit bij de markt. Derhalve wordt voor de CFO voorgesteld om deze verhouding te verhogen naar 75% tot Vanaf 2006 is de vaste beloning van de CEO en van de CFO niet verhoogd, vandaar dat het voorstel is om het vaste salaris voor 2008 te verhogen met de inflatiecorrectie, waarbij ook rekening gehouden wordt met het feit dat deze aanpassingen niet hebben plaatsgevonden in 2006 en Voor de jaren 2009 en 2010 wordt voorgesteld de vaste beloning voor de CEO en de CFO jaarlijks te verhogen met een inflatiecorrectie. b) Variabele bonus korte termijn Het door USG People in de periode gehanteerde systeem waarin door middel van een matrix omzet, ebita en DSO de variabele bonus werd berekend, lijkt een redelijke uitkomst te geven. Wel is duidelijk dat er een veelheid aan systemen bestaat, maar het merendeel koppelt deze bonus evenals USG People aan budgettaire doelstellingen. Het voor de Executive Board gehanteerde systeem wordt overigens binnen USG People ook breder toegepast. De remuneratie- en benoemingscommissie heeft besloten het basisprincipe voor de berekening van de variabele bonus voor de periode 2008, 2009 en 2010 te handhaven. Remuneratierapport 2007 (NL) 6

7 Dit betekent dat de korte termijn variabele bonus 2 promille van het bedrijfsresultaat voor amortisatie bedraagt, met een maximum van eenmaal het jaarsalaris. Deze 2 promille valt uiteen in een tweetal delen: 1 promille wordt berekend over het gerealiseerde bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita) en 1 promille is gekoppeld aan targets die afgeleid zijn van de begroting van het betreffende jaar. De targets ten aanzien van het te realiseren bedrijfsresultaat zullen jaarlijks door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld. c) Pensioenpremie Uit de door de remuneratie- en benoemingscommissie gemaakte analyse, is een pensioenpremie van 15% van het vaste salaris aan de onderkant van hetgeen gebruikelijk mag worden genoemd. Besloten is om de pensioenpremie te verhogen tot 20% van het vaste salaris zonder hierbij gebonden te zijn aan een maximum. d) Variabele bonus lange termijn, Unique Share Plan De Raad van Commissarissen heeft besloten om het Unique Share Plan te handhaven en op één punt aan te passen. In de afgelopen jaren werd na de drie jaren vastgesteld of de vooraf bepaalde target inderdaad na die periode (van drie jaar) was behaald. Thans zal het systeem van de variabele lange termijnbonus voor drie jaar vast worden gesteld, maar de te behalen target zal jaarlijks door middel van een aparte matrix door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld. In deze matrix zijn omzet-, omzetgroei en de daarbij te realiseren ebita bepalend voor de omvang van het aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen. De matrix voor 2008 kent een spread in omzetgroei van 15% en in te realiseren ebita van 1,5%-2%. Bij realisatie van de jaarlijks vast te stellen target worden de toegekende aandelen voorwaardelijk toegekend. Indien de betrokkene na afloop van de drie jaren nog in dienst is van de vennootschap, zullen de aandelen onvoorwaardelijk worden toegekend en vrijvallen aan de bestuurder. Evenals in het oude systeem zal een bonus toegekend worden van 25% indien de aandelen die in het kader van dit aandelenplan na drie jaar zijn toegekend tot ultimo 2013 zijn aangehouden en de betrokkene op dat moment ook nog in dienst is van de vennootschap. Deze laatste regeling is ingesteld om de binding van de bestuurder met de vennootschap te benadrukken. Het bovenstaande resulteert in een voorgestelde beloning voor 2008: Vaste beloning Bijdrage pensioen Korte termijnbonus Lange termijnbonus in aandelen (voorwaardelijk) R. Icke promille Mimimaal 0, maximaal R. Zandbergen promille Mimimaal 0, maximaal De remuneratie- en benoemingscommissie is van mening dat op bovenomschreven wijze er een evenwichtig en transparant beloningspakket is samengesteld met een wervend, motiverend en bindend karakter. Hoewel één en ander uiteraard afhankelijk is van de behaalde resultaten, zal de Remuneratierapport 2007 (NL) 7

8 verhouding tussen het vaste en het variabele. gedeelte van het salaris een redelijke zijn, indien de targets die ten grondslag liggen aan het toekennen van de bonussen zullen worden behaald. Doordat het beloningspakket bestaat uit verschillende onderdelen die zowel appelleren aan prestaties van de bestuurders op korte, als op de lange termijn, is volgens de remuneratie- en benoemingscommissie een juiste balans gevonden tussen beloning en prestaties die daarvoor geleverd moeten worden. Op deze wijze is de aandeelhouder zowel op korte als op lange(re) termijn verzekerd van bestuurders die zich optimaal zullen inzetten om een maximalisatie van de aandeelhouderswaarde na te streven. Samengevat zal het remuneratiebeleid voor de jaren 2008, 2009 en 2010 als volgt worden ingevuld: De vaste beloning van de Executive Board wordt jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie. De variabele bonus voor de korte termijn wordt berekend door middel van een matrix waarbij rekening gehouden wordt met de te behalen omzet, ebita en DSO. De matrix wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld. De variabele bonus voor de lange termijn (het Unique Share Plan) zal als volgt worden toegepast: o De prestatiecriteria voor de individuele leden van de Executive Board worden jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een aparte matrix, waarin omzet-, omzetgroei en de daarbij te realiseren ebita bepalend zijn. o Per jaar zal worden vastgesteld of de voor dat jaar geldende targets zijn gehaald. Indien de targets zijn gehaald, zal de bestuurder een voorwaardelijke toekenning krijgen van het in de matrix opgenomen aantal aandelen. o De koers die bij toekenning van aandelen gehanteerd wordt is de koers van de eerste werkdag met ex-dividenduitkering na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het daarop volgende jaar. o De in de jaren 2008, 2009 en 2010 voorwaardelijk toegekende aandelen, zullen na vaststelling van de jaarrekening van 2010, onvoorwaardelijk worden toegekend. o De Raad van Commissarissen kan in uitzonderingsgevallen een uitkering in aandelen aan bestuurders toestaan, indien niet aan de prestatiecriteria is voldaan. Voorwaarde hierbij is wel dat er in die concrete uitzonderlijke situatie steeds sprake zal moeten zijn van een duurzame waardecreatie op langere termijn voor USG People. o Indien de bestuurder de aandelen die in het kader van dit Unique Share Plan na drie jaar zijn toegekend tot ultimo 2013 aanhoudt, ontvangt de bestuurder een bonus aantal aandelen ter grootte 25% van het aantal aandelen dat de bestuurder over de jaren 2008, 2009 en 2010 heeft ontvangen en heeft aangehouden. De regeling is ingesteld om de binding van de bestuurder met de vennootschap te benadrukken. o Aandelen en bonusaandelen worden slechts toegekend indien de bestuurder ten tijde van het betaalbaarstellen van de (bonus)aandelen, nog in dienst is van USG People. o Na het boekjaar 2010 zal door de Raad van Commissarissen een beoordeling plaatsvinden of het remuneratiebeleid, het Unique Share Plan, de doelstellingen en/of prestatiecriteria dienen te worden aangepast. De pensioenpremie bedraagt 20% van het vaste salaris zonder hierbij gebonden te zijn aan een maximum. Remuneratierapport 2007 (NL) 8

9 Raad van Commissarissen In 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een beloningsstructuur voor de Raad van Commissarissn zoals deze zou gaan gelden in de jaren 2006, 2007 en De beloningen voor het jaar 2008 worden als volgt voorgesteld: Periodieke beloning (inclusief onkostenvergoeding) 2008 Drs. C.J. Brakel (voorzitter) De heer C.Y.I.E. Dumolin Drs. J.H. van Heijningen Nanninga Mevrouw Ir. M.E. van Lier Lels De heer A.D. Mulder De vergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen zijn vastgesteld op respectievelijk en per jaar. Aan de voorzitters en de leden van de interne commissies zullen daarnaast respectievelijk een vergoeding van en per jaar worden betaald. Voorts ontvangen leden van de Raad van Commissarissen een vergoeding van per jaar aan onkostenvergoeding. Remuneratierapport 2007 (NL) 9

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling

remuneratierapport Indeling Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2008-2010 Hoofdstuk 3: De aangepaste Corporate Governance Code, aanpassing remuneratiebeleid en aanpassing samenstelling Executive Board Hoofdstuk

Nadere informatie

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats.

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats. Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2014

Nadere informatie

Boekwaarde 1 januari 82 -

Boekwaarde 1 januari 82 - 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS. 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING. De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling Inleiding

remuneratierapport Indeling Inleiding Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid -2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2012 Inleiding

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding

remuneratierapport Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratieverslag Hoofdstuk 3: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 4: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 5: Remuneratie 2011

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie op 2 maart 2015 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 3 maart 2015. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Remuneratiebeleid 2011-2014 Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van USG People wordt voor een periode van meerdere jaren vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 februari 2014. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld.

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2017 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Yoram

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU. Inlichtingen E Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 15 oktober 2007 Versie Goedgekeurd RvT 15-10-07 Hogeschool Utrecht, Raad van Toezicht Utrecht, 2007 Bronvermelding

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur.

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het verslag

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Arcadis Hays (UK) PostNL BAM Groep Heijmans Randstad Boskalis Imtech Robert Walters (UK) Brunel Michael Page (UK) SBM Offshore

Arcadis Hays (UK) PostNL BAM Groep Heijmans Randstad Boskalis Imtech Robert Walters (UK) Brunel Michael Page (UK) SBM Offshore Het remuneratiebeleid dat USG People hanteert voor haar Raad van Bestuur is in 2015 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) voor de periode 2015-2018. Het remuneratiebeleid

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2008

Bezoldigingsbeleid 2008 Bezoldigingsbeleid 2008 A. Inleiding: 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2008 van BinckBank N.V. weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V. van 6 mei 2008

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 3 INHOUDS OPGAVE 4 5 INTRODUCTIE 7 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2014 11 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 5 INTRODUCTIE

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2014

REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIE- RAPPORT 2014 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het huidige belonings - beleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009

Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009 Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009 2 A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2009 van BinckBank N.V. weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Remuneratie. Algemeen beloningsbeleid voor de directie. Opbouw remuneratiepakket

Remuneratie. Algemeen beloningsbeleid voor de directie. Opbouw remuneratiepakket Remuneratie Remuneratie Dit remuneratierapport bevat een uiteenzetting van het in 2013 gehanteerde beloningsbeleid voor de directie van Schiphol Group. Daarnaast bevat dit remuneratierapport een korte

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie