Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken"

Transcriptie

1 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RP/G (14) 91 RV/G (14) 99 JWG (14) november 2014 Or. fr fr/de/nl/- WERKGROEP POLITIEREGLEMENT WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken Mededeling van het secretariaat De Werkgroep Politiereglement van de CCR heeft tijdens zijn vergadering van 24 september 2014 op basis van document RP/G (14) 58 = RV/G (14) 71 = JWG (14) 66 de ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken, onderzocht. In dit voorstel is tevens het resultaat van het overleg in het Comité Politiereglement van oktober 2014 (RP (14)m 47, punt 4) opgenomen. Het secretariaat vestigt de aandacht van de Werkgroep Politiereglement op de volgende essentiële punten: 1. bepalen of het invoeren van een meldplicht voor schepen die vloeibaar aardgas als brandstof (LNG) gebruiken wel of niet noodzakelijk is; 2. praktische modaliteiten betreffende de tekens voor deze schepen (in bijlage 2 zijn twee voorstellen voor tekens vermeld); 3. bepalen van bunkervoorschriften die in het RPR opgenomen moeten worden (zie het ontwerpartikel 15.07); 4. de noodzaak van het definiëren van bepaalde begrippen in artikel 1.01, zoals de begrippen LNGsysteem en bunkerzone (zie voorstel in bijlage 4). Het ontwerp voor de controlelijst voor het bunkeren komt in een afzonderlijk document aan de orde. De grijs gemarkeerde tekstonderdelen zijn ongewijzigde fragmenten van het RPR.

2 - 2 -

3 Bijlage 1 bij document RP/G (14) 91 = RV/G (14) 99 = JWG (14) 93 Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.10 Scheepsbescheiden en andere documenten aan boord 1. Aan boord van een schip moeten de volgende bescheiden en andere documenten, voor zover deze door de daartoe gestelde bijzondere bepalingen voorgeschreven worden, aanwezig zijn: ad) voor schepen die het teken LNG voeren (vloeibaar aardgas), als bedoeld in artikel 2.06, het operationeel handboek en de veiligheidsrol als bedoeld in de artikelen [8b.01, vierde lid, en 8b.03, eerste lid] van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn; ae) voor schepen die het kenteken LNG voeren, als bedoeld in artikel 2.06, de verklaring [van de schipper], als bedoeld in artikel [5a.02] van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn. HOOFDSTUK 2 KENTEKENS EN DIEPGANGSSCHALEN VAN SCHEPEN; METING Artikel 2.06 Kenteken van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken (bijlage 3, schets 66) 1. Schepen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken moeten een kenteken voeren. 2. [Het teken moet driehoekig zijn met de vermelding LNG in zwarte letters op een gele ondergrond met een zwarte rand met een breedte van ten minste 5 cm.] / [Dit teken moet driehoekig zijn met de vermelding LNG in witte letters op een rode ondergrond met een witte rand met een breedte van ten minste 5 cm.] De afmeting (van de zijde van de driehoek]/[van de langste zijde van de driehoek] moet circa 0,60 m bedragen. [de letters moeten een hoogte van ten minste 20 cm hebben. De breedte van de letters en de stamdikte moeten in goede verhouding tot de hoogte staan.] 3. Het teken moet op een geschikte en goed zichtbare plaats zijn aangebracht. 4. Het teken moet zo nodig worden verlicht om des nachts duidelijk zichtbaar te zijn.

4 - 4 - HOOFDSTUK 6 VAARREGELS Artikel 6.28 Doorvaren van sluizen 10. Schepen en samenstellen dit het kenteken LNG als bedoeld in artikel 2.06 voeren, mogen uitsluitend gaan schutten indien de schipper zich tevoren er van heeft verzekerd dat het LNGsysteem in normale bedrijfsomstandigheden verkeert. 11. Een schip of een samenstel dat het teken, bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, voert, wordt niet tegelijk met een passagiersschip geschut. 12. Bij het naderen van een wachtplaats van een sluis, tijdens het schutten en bij het verlaten van de sluis moet een snel schip zijn snelheid zodanig verminderen, dat elke schade aan de sluis, aan andere schepen of drijvende werktuigen, alsmede elk gevaar voor personen aan boord van andere schepen of drijvende werktuigen dan wel aan de wal, ten gevolge van hinderlijke waterbeweging wordt vermeden. HOOFDSTUK 7 REGELS VOOR HET LIGPLAATS NEMEN Artikel 7.08 Bewaking en toezicht 1. Een ter zake kundige bewaker moet zich voortdurend bevinden aan boord van a) een stilliggend schip dat een teken als bedoeld in artikel 3.14 voert, en b) een stilliggend schip dat het kenteken als bedoeld in artikel 2.06 voert, en c) een stilliggend passagiersschip wanneer er passagiers aan boord zijn. 2. De ter zake kundige bewaking wordt verzekerd door een bemanningslid dat a) bij schepen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a), houder is van de verklaring van deskundigen als bedoeld in artikel 4.01 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn, b) bij schepen als bedoeld in heet eerste lid, onderdeel b), houder is van de verklaring als bedoeld in artikel 5a.02 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn; 3. Aan boord van een stilliggend schip als bedoeld in artikel 3.14 is de aanwezigheid van een ter zake kundige bewaker niet vereist indien a) het schip in een havenbekken stilligt en indien b) de bevoegde autoriteit het schip van de verplichting als bedoeld in het eerste lid heeft vrijgesteld. 4. Aan boord van een stilliggend schip dat het kenteken als bedoeld in artikel 2.06 voert, is de aanwezigheid van een ter zake kundige bewaker niet vereist indien a) LNG aan boord van het schip niet als brandstof wordt gebruikt, b) de technische gegevens van het LNG-systeem van het schip op afstand wordt gelezen en

5 - 5 - c) het schip onder het toezicht van een persoon die zo nodig snel kan ingrijpen, is gesteld[, tenzij het toezicht door de plaatselijke omstandigheden niet vereist wordt of de bevoegde autoriteit een uitzondering toestaat]. 5. Een ander stilliggend schip, alsmede een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting die stilliggen, moeten zijn gesteld onder het toezicht van een persoon, die zo nodig snel kan ingrijpen, tenzij het toezicht door de plaatselijke omstandigheden niet vereist wordt of de bevoegde autoriteit een uitzondering toestaat. 6. Is er geen schipper dan is de eigenaar, de reder of andere exploitant voor de inzet van de bewaker dan wel voor het onder toezicht stellen van het schip verantwoordelijk. HOOFDSTUK 12 RIVIERGEDEELTEN WAAR EEN MELDPLICHT GELDT DAN WEL WAAR DE SCHEEPVAART DOOR WAARSCHUWINGSPOSTEN WORDT GEREGELD Artikel Meldplicht 1. De schipper van de volgende schepen moet zich, alvorens de in het zevende lid bedoelde riviergedeelten binnen te varen, melden op het aangegeven marifoonkanaal met opgave van de in het tweede lid genoemde gegevens: i) schip of samenstel dat een LNG-systeem aan boord heeft. 2. In het kader van de melding moet worden aangeduid: q) het wel of niet aanwezig zijn aan boord van een LNG-systeem. HOOFDSTUK 15 BESCHERMING VAN HET WATER TEGEN VERONTREINING EN VERWIJDERING VAN SCHEEPSAFVALSTOFFEN Artikel Plicht tot waakzaamheid bij het bunkeren 1. De schipper moet bij het bunkeren van brandstof en smeerstoffen ervoor zorgen dat: a) de hoeveelheid die wordt gebunkerd binnen de afleesbare standen van de peilinrichting blijft; b) bij afzonderlijk vullen van de opslagtanks de afsluiters in de verbindingsleidingen tussen tanks gesloten zijn; c) het bunkeren onder toezicht geschiedt; en, d) een inrichting overeenkomstig artikel 8.05, tiende lid, onderdeel a, van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn wordt gebruikt. 1 Nota van het secretariaat: in de Werkgroep Politiereglement is momenteel een herziening van artikel betreffende de meldplicht in behandeling. Het secretariaat is van het ontwerp voor een nieuwe tekst van dit artikel (RIS/G (14) 79 = RP/G (14) 88) uitgegaan om bepalingen betreffende schepen die LNG als brandstof gebruiken daarin op te nemen.

6 De schipper moet er voorts voor zorgen, dat de personen van het bunkerstation en van het schip die voor het bunkeren verantwoordelijk zijn, voordat zij met het bunkeren beginnen, de volgende punten zijn overeengekomen: a) het verzekerd zijn van het goede functioneren van het systeem, bedoeld in artikel 8.05, elfde lid, van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn; b) het aanwezig zijn van een spreekverbinding tussen het schip en het bunkerstation; c) de te bunkeren hoeveelheid per opslagtank en de vulsnelheid, vooral met het oog op mogelijke problemen met het ontluchten van de opslagtanks; d) de volgorde waarin de opslagtanks worden gevuld, en e) de snelheid van het schip, wanneer varend wordt gebunkerd. 3. De schipper van een bunkerboot mag met het bunkeren pas beginnen wanneer de overeenstemming over de punten bedoeld in het tweede lid is vastgesteld. Artikel Plicht tot waakzaamheid bij het bunkeren van vloeibaar aardgas (Bijlage 3, schets 62) 1. Voor schepen die het kenteken als bedoeld in artikel 2.06 voeren, zijn de bepalingen van artikel 15.06, eerste lid, onderdeel a) en b), en het tweede lid, onderdeel a) en onderdeel d, niet van toepassing. 2. Bunkeren tijdens het varen, de overslag en het aan of van boord gaan van passagiers is, zonder toestemming van de bevoegde autoriteit, niet toegestaan. 3. Het bunkeren van vloeibaar aardgas mag uitsluitend plaatsvinden op een door de bevoegde autoriteit daarvoor aangewezen plaats. 4. In de bunkerzone mogen zich uitsluitend bemanningsleden van het schip dat moet bunkeren, medewerkers van het bunkerstation of personen met een toestemming van de bevoegde autoriteit, bevinden. 5. Met het bunkeren kan pas worden gestart wanneer de schipper van het schip dat moet bunkeren zich er van heeft vergewist dat a) het schip dat moet bunkeren zodanig ligt afgemeerd dat de elektrische kabels en de slangen niet door trek vervormd kunnen worden en de schepen bij gevaar snel losgemaakt kunnen worden; b) geschikte brandbestrijdingsmiddelen te allen tijde operationeel zijn; c) tussen het schip en de kade geschikte middelen voor de evacuatie van personen aan boord van het schip dat moet bunkeren aanwezig zijn; d) de schipper of een door hem/haar met de verantwoording belaste persoon en de verantwoordelijke medewerker van het bunkerstation een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas overeenkomstig de door de CCR vastgelegde standaard hebben ondertekend et dat alle vragen van de lijst met 'ja' zijn beantwoord. Indien niet alle vragen positief kunnen worden beantwoord, is bunkeren slechts met toestemming van de bevoegde autoriteit toegestaan.

7 - 7 - [Noot van het secretariaat: In onderdeel , betreffende de controlelijst, van de bijlage bij het ADN is het volgende vastgelegd: Met het laden en lossen mag niet worden begonnen, zolang niet een Controlelijst, die betrekking heeft op de betreffende lading, is ingevuld en de vragen 1 t/m 18 in de Controlelijst met X zijn aangekruist. Niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald. De lijst moet in tweevoud worden ingevuld en zowel door de schipper of door een door hem met de verantwoording belaste persoon als door de voor de behandeling verantwoordelijke persoon van de walinstallatie worden ondertekend. Indien niet alle van toepassing zijnde vragen positief kunnen worden beantwoord, is laden of lossen slechts met toestemming van de bevoegde autoriteit toegestaan. ] e) alle vereiste toestemmingen zijn verkregen. 6. De controlelijst als bedoeld in het vijfde lid moet a) in tweevoud worden ingevuld; b) in ten minste één taal die begrijpelijk is voor de personen bedoeld in het voornoemde vierde lid, onderdeel d), beschikbaar zijn; c) drie maanden aan boord van het schip worden bewaard. 7. Tijdens het bunkeren moeten alle toegangen en alle openingen van ruimten toegankelijk vanaf het dek en alle openingen van ruimten naar de buitenlucht gesloten blijven. Deze bepaling is niet van toepassing op: a) aanzuigopeningen van in bedrijf zijnde motoren; b) ventilatieopeningen van machinekamers indien de motoren in bedrijf zijn; c) ventilatieopeningen voor een ruimte met een overdrukinstallatie; en d) ventilatieopeningen van een airconditioninginstallatie, indien deze openingen zijn voorzien van een gasdetectie-installatie. Toegangen en openingen mogen slechts indien noodzakelijk voor korte tijd met toestemming van de schipper worden geopend. 8. Tijdens het bunkeren vergewist de schipper zich voortdurend er van dat a) aan boord of in de bunkerzone niemand rookt, b) alle maatregelen ter vermijding van lekkage van vloeibaar aardgas zijn genomen, c) druk en temperatuur in normale bedrijfsomstandigheden blijven, d) de vulstand van de opslagtank van vloeibaar aardgas onder het toegestane niveau blijft, e) maatregelen betreffende de elektrische isolatie tussen het schip dat moet bunkeren en het bunkerstation overeenkomstig de in het operationeel handboek voorziene methode zijn getroffen, 9. Tijdens het bunkeren, ter aanvulling van het teken voorzien in artikel 2.06, a) moet het schip dat moet bunkeren een voor andere schepen goed zichtbaar bord voeren, dat aangeeft dat geen ligplaats genomen mag worden op een afstand van minder dan 10 m. Het bord is vierkant en aan de onderzijde daarvan bevindt zich een driehoek. Het vierkante bord moet aan beide zijden wit zijn, met een rode rand, een rode diagonale balk van links boven naar rechts onder en met, in zwart, de letter "P" in het midden 2. De driehoek moet aan beide zijden wit zijn met, in zwart, cijfers die de afstand van 10 m. aangeven. De lengte van de zijde van het vierkant moet circa 0,60 m bedragen; 2 Noot van het secretariaat: de geel gemarkeerde delen zijn niet gespecificeerd in de (huidig geldende) NL-versie van het RPR, terwijl het in de DE- en FR-versie van het RPR wel is gespecificeerd.

8 - 8 - b) het schip dat moet bunkeren moet op een plaats die voor andere schepen goed zichtbaar is, het bord A.9, voeren, dat aangeeft dat hinderlijke waterbeweging vermeden moet worden (bijlage 7). De afmeting van de langste zijde moet circa 0,60 m bedragen; c) des nachts moet dit bord zodanig zijn verlicht, dat het aan beide zijden van het schip duidelijk zichtbaar is. 10. Na het bunkeren is het volgende vereist: a) volledige lediging en inertisering van de slangen en leidingen voor het bunkeren van vloeibaar aardgas tot aan de opslagtank van het vloeibaar aardgas; b) sluiten van de afsluiters, ontkoppelen van de slangen en elektrische verbindingen tussen het schip en het LNG-bunkerstation. c) ventilatie van alle ruimten toegankelijk vanaf het dek; d) mededeling aan de bevoegde autoriteit dat het bunkeren beëindigd is. Artikel Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading 1. Bij het nalossen alsmede bij de afgifte en inname van afval van de lading, dient de schipper de bepalingen van Deel B van de Uitvoeringsregeling van het CDNI, na te komen. 2. Ieder schip dat op de Rijn is gelost, moet voor elk lossen een geldige losverklaring aan boord hebben overeenkomstig het in Aanhangsel IV van Bijlage 2 van het CDNI opgenomen model. Behoudens de in het CDNI vermelde uitzonderingen, dient de verklaring ten minste zes maanden na afgifte aan boord te worden bewaard. Artikel Behandelen van de buitenkant van schepen Het is verboden de scheepshuid te oliën of met middelen die niet in het water mogen komen, te reinigen. [Noot van het secretariaat: aangezien artikel van het RPR artikel wordt, moet in het RPR de volgende verwijzing gewijzigd worden:] Artikel 1.10 Scheepsbescheiden en andere documenten aan boord ac) de bij artikel 15.08, tweede lid, voorgeschreven losverklaring. [Noot van het secretariaat: de inhoudsopgave van het RPR moet tevens geactualiseerd worden] ***

9 - 9 - Aanvulling van bijlage 3 van het RPR Creëren van schets nr. 66 VOORSTEL 1: Bijlage 2 bij document RP/G (14) 91 = RV/G (14) 99 = JWG (14) 93 NACHTTEKEN Schets DAGTEKEN 66 Art. 2.06: Kenteken van schepen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken VOORSTEL 2: NACHTTEKEN Schets DAGTEKEN 66 Art. 2.06: Kenteken van schepen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken Nota van het secretariaat: onder verwijzing naar Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG), geldt de driehoekige vorm voor een waarschuwing, terwijl een rechthoekige of een vierkante vprù (in het bijzonder op rode achtergrond) voor reddings- of hulpmiddelen of brandbestrijdingsmateriaal worden gebruikt.

10 - 10 -

11 Bijlage 3 bij document RP/G (14) 91 = RV/G (14) 99 = JWG (14) 93 Uitreksel van bijlage 3 van het RPR schets nr. 62 Art. 3.33: Verbod evenwijdig aan een schip ligplaats te nemen Art , negende lid: plicht tot waakzaamheid bij het bunkeren van vloeibaar aardgas Uittreksel van bijlage 7 van het RPR bord A.9 A.9 Verboden hinderlijke waterbeweging of te veroorzaken 3 (zie artikelen 6.20, lid 1, onderdeel e) en 15.07, lid 9, onderdeel b)) 3 Noot van het secretariaat: de juiste formulering, overeenkomstig de tekst van artikel 6.20 zou moeten zijn vermijding van hinderlijke waterbeweging. Verder verschillen de beschrijvingen van het bord t.o.v. de tekst van artikel 6.20 zowel in de FR-versie als in de NL-versie, terwijl de DE-versie overeenkomstig de tekst van art is

12 - 12 -

13 Artikel 1.01 Begripsbepalingen [In dit reglement wordt verstaan onder:] Bijlage 4 bij document RP/G (14) 91 = RV/G (14) 99 = JWG (14) 93 ad. LNG-systeem : alle delen van het schip die vloeibaar aardgas (LNG) of aardgas voor niet huishoudelijk gebruik kunnen bevatten, zoals motoren, opslagtanks en bunkerleidingen. ae. bunkerzone : de zone die in een omtrek van 20 m van de aansluiting voor het bunkeren ligt. ***

(Besluit 2015-II-15) Dekblad VII / VIII V 57 / 58. invoegen. verwijderenn

(Besluit 2015-II-15) Dekblad VII / VIII V 57 / 58. invoegen. verwijderenn RP (16) 1 5 januari 2016 WIJZIGINGG van het geldige RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT vanaf 1.2.2016 Wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement (Besluit 2015-II-15) Het secretariaat verzoekt de versie (verzameling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42586 26 november 2015 Bekendmaking aan Rijnscheepvaart nr. 2/2015, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 25 november

Nadere informatie

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd.

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd. - 25 - Bijlage 2 bij protocol 7 Definitieve wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) Aanvullende voorschriften voor de kennis van de bemanningsleden van schepen

Nadere informatie

Aanvullende bepalingen inzake de kennis van de bemanningsleden van binnenschepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

Aanvullende bepalingen inzake de kennis van de bemanningsleden van binnenschepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART STF/G (14) 61 rev. 2 9 december 2014 Or. de fr/de/nl WERKGROEP SOCIALE ZAKEN, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN BEROEPSOPLEIDING Aanvullende bepalingen inzake de kennis van

Nadere informatie

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017,

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017, Besluit 2017-I-11 De Centrale Commissie, gezien de RIS-strategie die door de CCR bij Besluit 2012-I-10 is aangenomen en het belang dat wordt toegekend aan het gebruik van elektronische meldingen, gezien

Nadere informatie

PROTOCOL 24. PB. Nr. L 245 van 26.8. 1992, blz 23

PROTOCOL 24. PB. Nr. L 245 van 26.8. 1992, blz 23 PROTOCOL 24 Definitieve wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement - Teken van het verbod van toegang aan boord, teken van het verbod te roken, onbeschermd licht of vuur te gebruiken (artikelen 3.31

Nadere informatie

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen - 53 - PROTOCOL 21 Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13,

Nadere informatie

Besluit van. Houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995

Besluit van. Houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, kan een ieder, gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop deze bekendmaking is geschied, zijn zienswijze met betrekking tot het onderstaande

Nadere informatie

RIJNVAART- POLITIE- Stand

RIJNVAART- POLITIE- Stand RIJNVAART- POLITIE- REGLEMENT (RPR) Stand 1 DeCembeR 2015 Artikel Rijnvaartpolitiereglement (RPR) Inhoudsopgave 1 Bepalingen van toepassing op de gehele Rijn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.01 Betekenis

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Artikel 13.01. Verboden handelingen Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit is het verboden op de

Nadere informatie

WIJZIGING van het geldige RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT vanaf 1.12.2015

WIJZIGING van het geldige RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT vanaf 1.12.2015 RP (15) 31 26 augustus 2015 WIJZIGING van het geldige RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT vanaf Wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement (Besluiten 2014-II-14, 2015-I-7, bijlage 1, 2015-I-13, 2015-I-16) Het

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Inrichtingen op de gangboorden ter bescherming tegen vallen en ter vermindering van verdrinkingsongevallen. - Ontwerpbesluit -

Inrichtingen op de gangboorden ter bescherming tegen vallen en ter vermindering van verdrinkingsongevallen. - Ontwerpbesluit - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (11) 17 corr. 1 RP (11) 8 corr. 1 31 maart 2011 Or. de fr/de/nl COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK COMITÉ POLITIEREGLEMENT Inrichtingen op de gangboorden ter bescherming

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 48 (1996) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 9 A. TITEL Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart; (met Bijlagen en Aanhangsels)

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 421 Besluit van 22 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998 in verband met de mogelijkheid van tijdelijke invordering

Nadere informatie

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 vraag 1) Zeilend met een vlet zie je recht vooruit een schip dat aan stuurboord twee boven elkaar gehesen groene ruiten voert en aan bakboord een rode bal. Je

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT (RPR)

RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT (RPR) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT (RPR) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT (RPR) 1995 CENTRALE COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014 Informatieblad Omgang met afval van de lading Stand: maart 2014 Inleiding Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is op 1 november 2009 in werking

Nadere informatie

Langszij meevoeren: Certificaatplicht. Langszij meevoeren door pleziervaartuigen. Langszij meevoeren algemeen:

Langszij meevoeren: Certificaatplicht. Langszij meevoeren door pleziervaartuigen. Langszij meevoeren algemeen: Langszij meevoeren: Certificaatplicht Pleziervaartuigen die voldoen aan artikel 2 van bijlage II en/of artikel 6 van het BVB zijn certificaatplichtig. Sleepboten die voldoen aan artikel 2 van bijlage II

Nadere informatie

Uittreksel Scheepsafvalstoffenverdrag

Uittreksel Scheepsafvalstoffenverdrag Uittreksel Scheepsafvalstoffenverdrag DISCLAIMER: Dit uittreksel uit het Scheepsafvalstoffenverdrag is opgesteld door het CBRB, en specifiek gericht op de bepalingen die betrekking hebben op de afgifte

Nadere informatie

Dekblad I/II V - X 3 / 3 : 1 3 / 3 / 4 3 : 2 / 4 3 : : : / : 1 / 82 : 2 82 : 1 / 82. Bijlage 9, 9 1 / 2 10.

Dekblad I/II V - X 3 / 3 : 1 3 / 3 / 4 3 : 2 / 4 3 : : : / : 1 / 82 : 2 82 : 1 / 82. Bijlage 9, 9 1 / 2 10. RP (16) 40 8 november 2016 WIJZIGINGG van het geldige RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT vanaf Wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement (Besluiten 2015-I-14, 2015-I-15, 2015-II-15, 2015-II-16 en 2015-II-17)

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)

Wet- en regelgeving. Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) Wet- en regelgeving Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) Algemene bepalingen Deel A: Olie- en vethoudende afvalstoffen Relevant voor passagiersvaart maar nu

Nadere informatie

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag»

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag» CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART EXCOM (09) 37 3 augustus 2009 Or. fr fr/de/nl UITVOEREND COMITÉ in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de inwerkingtreding van het Afvalstoffenverdrag

Nadere informatie

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014 Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen Vivian van der Kuil 3 december 2014 2 Huidige regelgeving Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen Besluit Gevaarlijke Stoffen Aanwijzing Gevaarlijke stoffen 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen Deel II Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen Artikel 9.01. Toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

PROTOCOL 11. Behoeften waaraan de voorgestelde wijziging geacht is te beantwoorden

PROTOCOL 11. Behoeften waaraan de voorgestelde wijziging geacht is te beantwoorden - 31 - PROTOCOL 11 Definitieve wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement - Vrijstelling voor veerponten van de verplichting tot uitrusting met Inland ECDIS-apparatuur in de informatiemodus of een daarmee

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI):

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI): Examen Maart 2002 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 9 maart 2002. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Binnenvaartwet Art 1 begripsbepalingen schip: zeeschip of binnenschip; zeeschip: schip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt

Nadere informatie

Bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 1998 OFFICIELE VERSIE VAN HET RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT

Bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 1998 OFFICIELE VERSIE VAN HET RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT Bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 1998 OFFICIELE VERSIE VAN HET RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT 2 3 RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT (RVPR) INHOUDSOPGAVE DEEL I BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE GEHELE

Nadere informatie

VOORJAARSZITTING 2015 AANGENOMEN BESLUITEN (2015-I)

VOORJAARSZITTING 2015 AANGENOMEN BESLUITEN (2015-I) VOORJAARSZITTING 2015 AANGENOMEN BESLUITEN (2015-I) Rotterdam, 3 juni 2015 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CC/R (15) 1 def VOORJAARSZITTING 2015 AANGENOMEN BESLUITEN (2015-I) Rotterdam, 3 juni 2015

Nadere informatie

I. Bepalingen van toepassing op de gehele Rijn

I. Bepalingen van toepassing op de gehele Rijn Page 1 of 107 Besluit van 15 september 1994, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement van politie voor de Rijnvaart I. Bepalingen van toepassing op de gehele Rijn Hoofdstuk

Nadere informatie

7.3-2 - 7.3. c) Toepassing Europese norm op bijboten

7.3-2 - 7.3. c) Toepassing Europese norm op bijboten 7.3-1 - 7.3 Moratorium voor bepaalde overgangsbepalingen van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn Wijziging van het Reglement van Onderzoek door een voorschrift van tijdelijke aard (Art. 24.02, tweede

Nadere informatie

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Protocol (CCR) Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Besluit I; CCR onder verwijzing naar haar Besluit 2000-II-5 en 2000-I-25 op voorstel van haar Comité voor gevaarlijke

Nadere informatie

De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk:

De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk: Frequent gestelde vragen en antwoorden De elektronische meldplicht De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk: - Het Rijnvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Bemanningsvoorschriften voor Pleziervaartuigen

Bemanningsvoorschriften voor Pleziervaartuigen Bemanningsvoorschriften voor Pleziervaartuigen De vraag is: Wat zijn de bemanningsvoorschriften voor een pleziervaartuig waarmee maximaal 12 personen bedrijfsmatig vervoerd worden? Definities Pleziervaartuig

Nadere informatie

Ladingboek Binnentankvaart

Ladingboek Binnentankvaart Ladingboek Binnentankvaart Versie: def.17-04--2003 Mailaddress: PO Box 23133 3001 KC Rotterdam The Netherlands Address: Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 4116070 F +31 (0)10 4129091

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

Invoering verplicht elektronisch melden in de Rijnvaart - Informatief document voor het scheepvaartbedrijfsleven -

Invoering verplicht elektronisch melden in de Rijnvaart - Informatief document voor het scheepvaartbedrijfsleven - Bijlage Invoering verplicht elektronisch melden in de Rijnvaart - Informatief document voor het scheepvaartbedrijfsleven - Overeenkomstig het CCR-Besluit 2007-II-20 geldt vanaf 1 april 2008 voor schepen

Nadere informatie

Havenreglement Maxima-centrale

Havenreglement Maxima-centrale Havenreglement Maxima-centrale Inhoudsopgave 0. Referentie... 2 1. Doel... 2 2. Scope... 2 3. Definities... 2 4. Reglement... 3 www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL

Nadere informatie

Examen November 2007

Examen November 2007 Examen November 2007 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2007. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 48 (1996) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 246 A. TITEL Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart; (met Bijlagen en Aanhangsels)

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

PERSBERICHT. Zomerzitting 2017 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

PERSBERICHT. Zomerzitting 2017 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING-, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART CPC/CP (17) 02 def. 26 juni 2017 Or. fr/de/nl/en CONFERENTIE VAN VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN PERSBERICHT Zomerzitting

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

Zone B Zeevaart m tot kwetsbare objecten Verbod voor Totale hoeveelheid >1500 kg. > kg

Zone B Zeevaart m tot kwetsbare objecten Verbod voor Totale hoeveelheid >1500 kg. > kg Bijlage 3, behorende bij artikel 12.1 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 Ligplaatszonering verpakte gevaarlijke stoffen IMDG Klasse Verpakkingssoort Zone A Zeevaart/Binnenvaart 0-100 m tot

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

Vaarbewijs 1. Verlichting

Vaarbewijs 1. Verlichting Vaarbewijs 1 Verlichting Kleine schepen Motorboot: Boordlichten Toplicht, tenminste 1 meter boven boordlichten Heklicht of Rondom schijnend licht i.p.v. apart toplicht en heklicht Kleine schepen Zeilboot:

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Examen November 2005

Examen November 2005 Examen November 2005 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 26 november 2005. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

Herziene Rijnvaartakte. van 17 oktober 1868 in de versie van 20 november In werking getreden protocollen

Herziene Rijnvaartakte. van 17 oktober 1868 in de versie van 20 november In werking getreden protocollen Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 in de versie van 20 november 1963 In werking getreden protocollen Aanvullend Protocol nr. 1: wijziging van artikel 40a : schrapping van op overtreding van de

Nadere informatie

Bekendmakingen aan de scheepvaart

Bekendmakingen aan de scheepvaart Bekendmakingen aan de scheepvaart Nr. 269/1990 Bekendmaking aan de scheepvaart tot wijziging van Bekendmaking aan de scheepvaart no. 269/1990 (Voorschriften voor patrijspoorten, lichtranden en ramen) Het

Nadere informatie

PROTOCOL 7. Werkprogramma s. Besluit

PROTOCOL 7. Werkprogramma s. Besluit 8 PROTOCOL 7 Werkprogramma s Besluit De Centrale Commissie, onder verwijzing naar haar Besluit 2001I3 ter vaststelling van de doelstellingen van de CCR en naar haar interne reglement (art. 17 (2)), uitgaande

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (koninklijk besluit van 24 september 2006)

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (koninklijk besluit van 24 september 2006) Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (koninklijk besluit van 24 september 2006) www.mobilit.belgium.be Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 7 Art. 1.01. Betekenis

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie

Examen Beperkt stuurbrevet

Examen Beperkt stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 Maart 2011. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10 vragen) geeft u

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN (RSP)

REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN (RSP) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN (RSP) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART REGLEMENT BETREFFENDE HET

Nadere informatie

PROTOCOL 14. Besluit

PROTOCOL 14. Besluit - 90 - PROTOCOL 14 Wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn door voorschriften van tijdelijke aard overeenkomstig artikel 1.06 Vereisten voor Inland AIS-apparatuur en voorschriften omtrent

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Delfzijl Eemshaven B. REGLEMENT KADE- EN LIGPLAATSGELD 2012 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvrager: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Actuele Werkzaamheden van de CCR

Actuele Werkzaamheden van de CCR Actuele Werkzaamheden van de CCR Actuele werkzaamheden van de CCR ter reductie van emissies 11 april 2006 Drs. ing. R.F.E. Weekhout RV Senior adviseur Gevaarlijke Stoffen Deze presentatie Onderwerpen Scheepsafvalstoffenverdrag

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Besluit. Wegsleepverordening Skarsterlân. Vergadering 19 december 2012 Nummer 117. Wegsleepverordening Skarsterlân

Besluit. Wegsleepverordening Skarsterlân. Vergadering 19 december 2012 Nummer 117. Wegsleepverordening Skarsterlân Besluit Vergadering 19 december 2012 Nummer 117 Wegsleepverordening Skarsterlân De raad van de gemeente Skarsterlân; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, nummer 117/2012;

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 001 / RHN / 2016 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 28-09-2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de

Nadere informatie

een schip dat een groot schip sleept, assisteert, duwt of langszijde vastgemaakt meevoert;

een schip dat een groot schip sleept, assisteert, duwt of langszijde vastgemaakt meevoert; Binnenvaartpolitiereglement (Tekst geldend op: 26-11-2010) Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare

Nadere informatie

Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading

Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading HOOFDSTUK 7.2 Tankschepen 7.2.0 Algemene voorschriften 7.2.0.1 De voorschriften 7.2.0 tot en met 7.2.5 zijn van toepassing

Nadere informatie

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal UITVOERING VAN DE VERKEERSTEKENS. a) Kleuren Kleuren van verkeerstekens behoren te voldoen aan de algemene internationale norm van de Commission Internationale

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

(LNG) schip. Editie 1.0

(LNG) schip. Editie 1.0 Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) Tankwagen - schip Editie 1.0 Goedgekeurd door het Comité Politiereglement opp 13 oktoberr 2015 Pagina 2 / 45 Voorwoord De

Nadere informatie

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) Ontstaan, structuur en uitvoering in België

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) Ontstaan, structuur en uitvoering in België BINNENVAART Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) Ontstaan, structuur en uitvoering in België CDNI Verdrag afvalstoffen binnenvaart Inhoud: 1. Ontstaan

Nadere informatie

WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden

WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden 1 V 1 8 en 12 V 2 7 en 11 V 3 6 en 10 V 4 5 en 9 2 5040 opstellingen 3 De zijde is 37 4 α = 100 5 10, 2 liter 6 De volgorde is 2, 5, 3, 4, 1 7 30 euro 8 De straal

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

Wiskunde Leerjaar 2 - Periode 1 Meetkunde

Wiskunde Leerjaar 2 - Periode 1 Meetkunde Wiskunde Leerjaar 2 - Periode 1 Meetkunde Vierhoeken Vierkant Rechthoek Parallellogram Ruit Trapezium Vlieger Vierhoek 1. Vierkant zijde zijde Een vierkant is een vierhoek met vier rechte hoeken én vier

Nadere informatie

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren. (koninklijk besluit van 24 september 2006) www.mobilit.fgov.be

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren. (koninklijk besluit van 24 september 2006) www.mobilit.fgov.be Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (koninklijk besluit van 24 september 2006) www.mobilit.fgov.be INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 8 Art. 1.01. Betekenis

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 088 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 052 / RHN / 2015 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 15 november 2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

Wijzigingen wetgeving 2015

Wijzigingen wetgeving 2015 Wijzigingen wetgeving 2015 Januari 2015 Staatsblad 2015 518 opgenomen onder de tab nieuws en wijzigigen. Besluit van..., houdende wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 01-09-2014) Deel I. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

(Tekst geldend op: 01-09-2014) Deel I. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen (Tekst geldend op: 01-09-2014) Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Uitbreiding van de kring geschikte nautische deskundigen

Uitbreiding van de kring geschikte nautische deskundigen PROTOCOL 30 Definitieve wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn op grond van bij de toepassing verworven praktische ervaringen en ter verduidelijking van bepaalde eisen (Inhoudsopgave,

Nadere informatie