PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker"

Transcriptie

1 PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d )

2 1. Titel Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker: Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg. 2. Achtergrond en aanleiding Algemeen Steeds meer mensen in Nederland worden geconfronteerd met kanker. Per jaar komen er ruim nieuwe patiënten bij en dit loopt op tot per jaar in 2015 (Signaleringsrapport KWF kankerbestrijding, 2004). De levensverwachting van zowel mannen en vrouwen met kanker is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Kanker is in bijna 60% van de gevallen geen dodelijke ziekte meer, maar verschuift steeds meer naar een chronische ziekte. Steeds meer (ex )patiënten zullen moeten leven met de gevolgen van de ziekte en behandelingen. De verwachting is dat deze groep mensen in 2015 een omvang van personen zal hebben bereikt. Kanker gaat gepaard met angst voor de dood, diepe onzekerheid en het verlies van sociale en maatschappelijke rollen. Als gevolg hiervan kunnen depressie en andere psychosociale problemen ontstaan waar de patiënt en zijn naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang de gevolgen van ondervinden. Een goede begeleiding is dan ook van het grootste belang. Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) & KWF Kankerbestrijding De NVPO heeft de ambitie om als een van de belangrijkste georganiseerde partijen in de sector van de psychosociale oncologische zorg te opereren. De komende jaren wil de NVPO zich inzetten voor de doelstelling dat binnen vijf jaar alle mensen met kanker en hun naasten die behoefte hebben aan professionele psychosociale zorg geholpen worden door deskundigen. Dit betekent dat er voldoende professionals, voldoende deskundigheid, voldoende financiering en noodzakelijke richtlijnen/standaarden moeten zijn. De NVPO wil een en ander realiseren met andere strategische partners in het (psychosociale) oncologische veld, waaronder KWF Kankerbestrijding. De NVPO zoekt hierbij aansluiting bij het beleid van KWF Kankerbestrijding ( ), in het bijzonder bij de speerpunten 1) KankerNL en 2) het verbeteren van de kankerzorg in Nederland (2a. Kwaliteit van zorg en transparantie en 2c. Goede psychosociale zorg voor kankerpatiënten). Verbeterpunten psychosociale zorg in Nederland De NVPO is van mening dat mensen met kanker en hun naasten er van verzekerd moeten zijn dat zij psychosociale zorg kunnen krijgen van deskundige professionals die zich ook als zodanig aan hen kenbaar kunnen maken. Op dit moment is het voor mensen met kanker helaas niet mogelijk om inzicht te krijgen in het aantal en de kwaliteit van de professionals in de psychosociale oncologie. Het is daarmee van belang dat er kwaliteitsnormen voor voorlichting en psychosociale zorg worden vastgesteld en de registratie van gespecialiseerde psychosociale professionals wordt ingericht. Daarnaast is de NVPO van mening dat inzet op kwaliteit en kwantiteit van de psychosociale zorg alleen zinvol is wanneer patiënten en diens naasten ook gebruik kunnen maken van betaalbare zorg. Als belangrijke speler in de psychosociale oncologie voelen wij ons verantwoordelijk naar de patiënt voor het bieden van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede psychosociale zorg. Gesteund door de gekozen speerpunten van KWF Kankerbestrijding voor de beleidsperiode is het onze wens gezamenlijk met KWF Kankerbestrijding en overige belangrijke partners in het veld de komende 3 jaar verbetering ten opzichte van deze punten te realiseren. Ten behoeve hiervan heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie het volgende projectplan opgesteld. 3. Doelstellingen project De doelstelling van het project Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker is tweeledig: 1. Het vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare psychosociale zorg (kwantiteit) 2. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de psychosociale zorg 4. Deelprojecten Uit het oogpunt van doelmatigheid wordt de tweeledige doelstelling van het project opgedeeld in de onderstaande vier deelprojecten (1a, 1b, 2a, 2b): 1. Het vergroten van de toegankelijkheid van de psychosociale zorg (kwantiteit) 1a: Transparantie & Communicatie 1b: Betaalbaarheid van de zorg

3 2. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de psychosociale zorg 2a: Deskundigheidsbevordering 2b: Translatie van psychosociaal oncologisch onderzoek naar de klinische praktijk 5. Activiteiten, producten of diensten Om de doelstellingen te bereiken zijn per deelproject de volgende stappen nodig: 1A: Het vergroten van de toegankelijkheid van de psychosociale zorg: Transparantie & Communicatie - Het ontwikkelen en implementeren van een online deskundigenbestand waarin beroepsbeoefenaren in de psychosociale zorg die adequate opleidingen hebben gevolgd een erkende status krijgen en adequaat worden vergoed. o Fase 1: Opzetten deskundigenbestand; Deskundigenbestand voor psychologen/psychotherapeuten gereed in januari 2013, deskundigenbestand voor maatschappelijk werkenden gereed in december o Fase 2: Het deskundigenbestand differentiëren op basis van specialisaties (zoals genetica, revalidatie, palliatieve zorg); gereed in Het opzetten van een online verwijsgids om een structuur te bieden voor doorverwijzing van potentiele cliënten door medische professionals naar psychosociale hulpverleners, en om cliënten de mogelijkheid te bieden dicht bij huis een deskundige hulpverlener te vinden: In een oogopslag de deskundige bij u in de buurt. Graag sluit de NVPO hiervoor aan bij het speerpunt KankerNL. - Het opzetten en implementeren van een PR en communicatieplan Deskundigenbestand en online verwijsgids t.b.v. patiënten en professionals - Het ondersteunen van de implementatie en evaluatie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg. 1B: Het vergroten van de toegankelijkheid van de psychosociale zorg: Betaalbaarheid psychosociale zorg Sedert dit jaar is er sprake van een forse druk op het budget van de GGZ, dat tevens zal resulteren in grote gevolgen voor de kankerpatiënten en diens naasten. De NVPO is van mening dat de inzet op kwantiteit en kwaliteit van de psychosociale zorg alleen zinvol is als patiënten en diens naasten ook gebruik kunnen maken van betaalbare zorg. De NVPO voelt zich hiervoor mede verantwoordelijk. Samen met andere relevante stakeholders zal zij zich inzetten op het politieke en beleidsmatig vlak door middel van lobby voor betaalbare zorg. Een eerste gezamenlijke actie van de belangrijke partners in het veld was de standpuntbepaling met betrekking tot de beoogde bezuinigingen in de GGZ, welke in juni 2011 is toegezonden aan het ministerie van VWS. De NVPO is van mening dat er een gezamenlijk lobbyplan ontwikkeld dient te worden om goed georganiseerd met het werkveld psychosociale oncologische zorg in kwesties als deze op te kunnen treden richting overheid en zorgverzekeraars. Uitgangspunt hierbij is dat psychosociale zorg als integraal onderdeel van de oncologische zorg kan bijdragen aan een betere (kosten)effectiviteit van de oncologische psychosociale zorg. Samengevat zijn de stappen alhier: - Het volgen van de politieke en beleidsagenda met betrekking tot de psychosociale oncologische zorg - Het opstellen en implementeren van een lobbyplan voor betaalbare psychosociale oncologische zorg 2A: Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de psychosociale zorg: Deskundigheidsbevordering - Het (laten) ontwikkelen van een bij en nascholingsprogramma voor professionals werkzaam in de oncologie (het gevolgd hebben van zo n programma is voorwaarde voor registratie in het deskundigenbestand). - Implementatie van de opleiding communiceren in de oncologie voor medisch specialisten. o Deze training is ontwikkeld met het doel dat deze zou worden opgenomen in het curriculum voor medisch specialisten in opleiding (AIOS); specifiek in de specialisatie oncologie. Echter, praktische ervaring heeft geleid tot het aanpassen van de oorspronkelijk beoogde aanpak. Gebleken is dat opname in het opleidingscurriculum niet vanzelfsprekend is. Gezien het grote belang van deze opleiding wil de NVPO zich de komende drie jaar proactief inzetten om middels een bottom up procedure de weg van de succesvolle opleiding te bewandelen. Dit houdt in dat de NVPO voor een periode van 3 jaar wil optreden als makelaar van deze ontwikkelde scholing. Aan het einde van deze 3 jarige periode zullen we het proces en de resultaten evalueren en middels gelegde contacten met de relevante oncologische wetenschappelijke verenigingen zal getracht worden de opleiding alsnog op te laten nemen in de relevante curriculae. - Het certificeren van permanente educatie op het gebied van de psychosociale oncologie o Inrichten en kwaliteitsbewaking van het NVPO keurmerk voor scholing o Scholingsprogramma s op het gebied van de psychosociale oncologie hebben het NVPO keurmerk.

4 - Aanbieden en inzichtelijk maken van geaccrediteerd scholingsaanbod en intervisie voor beroepsbeoefenaren werkzaam in de psychosociale oncologie. o Geaccrediteerd scholingsaanbod en intervisiebijeenkomsten worden via de website van het online deskundigenbestand/nvpo voor alle professionals inzichtelijk en makkelijk toegankelijk gemaakt. 2B: Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de psychosociale zorg: Translatie psychosociaal onderzoek naar klinische praktijk Om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te maken is het van groot belang dat resultaten uit psychosociaal oncologisch onderzoek zo spoedig mogelijk worden vertaald naar, en geïmplementeerd in de klinische praktijk. Uit de praktijk blijkt dat er in het psychosociaal oncologische veld nog veel te winnen is bij een betere synergie tussen de disciplines onderzoek en klinisch werkenden. Onderzoekers kunnen bij het inrichten van hun onderzoeksdesign baat hebben bij een grotere klinische inbreng. Klinisch werkenden kunnen aan de andere kant in hun praktijk meer gebruik maken van onderzoeksresultaten ten behoeve van een meer evidence based aanpak. Om dit proces te bespoedigen is een platform nodig dat fungeert als een brugfunctie tussen onderzoekers en klinisch werkenden. De NVPO wil zich profileren als dé wetenschappelijke vereniging voor de psychosociale oncologie, teneinde een rol te kunnen spelen bij de onderzoeksagenda van de psychosociale oncologie en bij de translatie van de onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk. De NVPO wil zich in samenwerking met de KWF werkgemeenschap Psychosociaal oncologisch onderzoek inzetten voor een grotere synergie in deze door middel van: - Het oprichten van een Platform Wetenschap & Praktijk PSO - Het uitbouwen van de NVPO als wetenschappelijke vereniging door middel van de verhoging van de participatie van het aantal onderzoekers bij de vereniging in het algemeen en het NVPO congres in het bijzonder. 6. Wijze van aanpak Dit integrale project heeft een tijdsduur van 3½ jaar. Zoals gesteld wordt het project opgesplitst in vier deelprojecten. Deze deelprojecten zullen worden uitgevoerd door betaalde projectmedewerkers. Bestuursleden zullen zich op vrijwillige basis met name bezighouden met het formuleren, monitoren en evalueren van het opgestelde beleid. Een projectcoördinator zal op basis van specifieke jaarplannen zorg dragen voor de continuïteit van het totale project en monitoring van de activiteiten gerelateerd aan de gestelde doelen. Uit doelmatigheidsoogpunt zullen de administratieve taken door een secretarieel medewerker worden vervuld. Twee parttime projectmedewerkers zullen worden aangesteld voor de deelprojecten 1A en 2A. De componenten 1B (betaalbaarheid) en 2B (bevordering translatie psychosociaal onderzoek) zullen worden ondergebracht bij de projectcoördinator. De NVPO zal zorgdragen voor de borging van de ontwikkelde producten en diensten binnen de eigen organisatie dan wel bij andere geëigende organisaties, zodat de continuïteit na het project wordt verzekerd.

5 7. Verwachte resultaten Deelprojecten: Activiteit/dienst Resultaat: 1A Transparantie & Communicatie - Het ontwikkelen en implementeren van een online - Fase 1: Het opzetten van het online deskundigenbestand voor deskundigenbestand, waarin beroepsbeoefenaren in de psychologen/psychotherapeuten is gereed in januari 2013; het psychosociale zorg, die adequate opleidingen hebben gevolgd, een erkende status krijgen en adequaat worden vergoed. deskundigenbestand voor maatschappelijk werkenden is gereed in december Tegen het einde van fase 1 zijn alle relevante leden van de NVPO opgenomen in het online deskundigenbestand. Verder is 10% van de niet NVPO leden opgenomen in het register - Fase 2: Het deskundigenbestand differentiëren op basis van specialisaties (e.g., genetica, revalidatie, palliatieve zorg); gereed Het opzetten van een online verwijsgids - De online verwijsgids, bij voorkeur via KankerNL, biedt structuur voor doorverwijzing van potentiële cliënten door medische professionals (huisartsen, medisch specialisten) naar psychosociale hulpverleners. - Daarnaast biedt de online verwijsgids patiënten en hun naasten de mogelijkheid een deskundige hulpverlener te vinden: In één oogopslag de deskundigen bij u in de buurt. - Het opzetten en implementeren van een PR & Communicatieplan Deskundigenbestand en online verwijsgids - Het deskundigenbestand en de online verwijsgids zijn bij tenminste 50% van de algemene en academische ziekenhuizen, alsmede bij de huisartsen en patiënten bekend. - Het ondersteunen van de implementatie en evaluatie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg. 1B Betaalbaarheid PSZ - Het volgen van de politieke en beleidsagenda met betrekking tot de psychosociale oncologische zorg - In samenwerking met KWF en IKNL wordt binnen 5 jaar in 80% van de kankerpatiënten standaard gescreend voor de aanwezigheid van psychosociale problemen en de behoefte aan ondersteuning. - Beleid, informatie en communicatie van de overheid, zorgverzekeraars en partners in het veld op het gebied van de psychosociale oncologische zorg wordt structureel bijgehouden. - Het opstellen van een lobbyplan - Een lobbyplan wordt opgesteld - Middels het lobbyplan is duidelijk welke partners wanneer samen optreden, voor welke problematiek en op welke wijze. - Wanneer een benodigde lobbyactie naar de overheid en/of zorgverzekeraars wordt opgestart, zorgt de NVPO voor de benodigde (wetenschappelijke) onderbouwing. 2A Deskundigheidsbevordering - Het (laten) ontwikkelen van een verplicht bij en nascholingsprogramma voor professionals werkzaam in de oncologie. - Het aanpassen van de opleiding communiceren in de oncologie voor radiologen naar andere medisch specialismen. - Opstellen framework/contracten met partners voor de verscheidene

6 ontwikkelde opleidingen PSO - Implementatie van de opleiding communiceren in de oncologie voor medisch specialisten - Het certificeren van permanente educatie op het gebied van psychosociale oncologie - Aanbieden/inzichtelijk maken van geaccrediteerd scholingsaanbod en intervisie voor beroepsbeoefenaren werkzaam in de psychosociale oncologie. 2B Translatie onderzoek praktijk - Het uitbouwen van de NVPO als wetenschappelijke vereniging teneinde een rol te kunnen spelen in de onderzoeksagenda van de psychosociale oncologie. - Het opzetten van een uitwisselingsplatform voor onderzoekers en klinisch werkenden. - De communicatie in het kader van uitwisseling tussen onderzoek en praktijk optimaliseren. - Het bevorderen van het opzetten van onderzoeken waar meer onderzoekers en klinisch werkenden samen bij betrokken zijn. - Implementatie van een bij en nascholingsprogramma voor radiotherapeuten. - Implementeren van de aangepaste opleiding communiceren in de oncologie voor andere medische specialismen - In totaal wordt de opleiding communiceren in de oncologie tot en met de eerste helft van keer gegeven (5 x 2012, 8x 2013, 5x 1 e helft 2014) - Evaluatie implementatie opleiding communiceren in de oncologie - Borging in de opleidingscurriculae van tenminste twee wetenschappelijke beroepsgroepen is eind 2014 gerealiseerd. - In 2013 hebben de scholingsprogramma s op het gebied van psychosociale oncologische zorg het NVPO keurmerk. - Het up to date houden van een reeds ontwikkeld scholingsprogramma voor psychologen, maatschappelijk werkenden en geestelijk verzorgers. - Geaccrediteerd scholingsaanbod en intervisiebijeenkomsten worden via de website van het online deskundigenbestand voor alle professionals inzichtelijk en makkelijk toegankelijk gemaakt. - In 2013 is een landelijk Platform Wetenschap & Praktijk PSO in samenwerking met de KWF werkgemeenschap opgericht. - De communicatie in het kader van uitwisseling tussen onderzoek en praktijk wordt geoptimaliseerd door verdere verwetenschappelijking van het tijdschrift Psychosociale oncologie. Dit toont zich in een uitbreiding van het aantal wetenschappelijke artikelen/rubrieken met een klinisch relevante insteek/boodschap. - Om een goede brugfunctie te vervullen tussen de klinische praktijk en onderzoek is het van belang dat meer onderzoekers zich aansluiten bij de NVPO. Voor de komende jaren zet de NVPO zich dan ook in om ten minste 20% meer leden te werven, waaronder allereerst specifiek zal worden ingezet op de onderzoekers. - Deelname aan het Congres stijgt met 5% per jaar. Deze groei in deelnemers toont zich vooral in het aantal deelnemende onderzoekers. - Meet & greets (speeddates) voor onderzoekers en klinisch werkenden worden georganiseerd, teneinde te komen tot innovatieve klinisch relevante onderzoek projecten.

7

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Strategisch Jaarplan 2013. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Strategisch Jaarplan 2013. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Strategisch Jaarplan 2013 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK, september 2012 Inhoud Voorwoord 3 Missie, visie en strategie 5 Missie 5 Ontwikkelingen 5 Visie 5 Hoofdstrategieën en

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Voorlichten...voor de zorg van morgen

Voorlichten...voor de zorg van morgen Voorlichten......voor de zorg van morgen Op weg van de Vereniging Patiënten Voorlichting VPV Naar: 'Een beroepsvereniging en kenniscentrum voor werkers in de patiënten- en cliëntencommunicatie' De beleidsvoornemens

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ziekenhuisfysiotherapeut

Beroepscompetentieprofiel. Ziekenhuisfysiotherapeut Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut NVZF2009 Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut * NVZF2010 herdruk ongewijzigd * * Niets

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie