2. BELEID IN DALFSEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. BELEID IN DALFSEN."

Transcriptie

1 Gladheidbestrijdingsplan 2012 /

2 2

3 INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding Beleid in Dalfsen... 5 Gladheidbestrijding Gladheidbestrijdingsplan zorgplicht en aansprakelijkheid Communicatie... 6 Inleiding... 6 Algemeen Methoden zoutstrooien Gladheidbestrijding en milieu... 8 Milieueffecten... 8 Conclusies... 8 Flora en Fauna... 8 Alternatieven... 9 Zand... 9 Ureum Uitvoering gladheidbestrijdingsplan Inzet materieel Inzet personeel Instructie personeel Algemeen en veiligheid Werksnelheid droog strooien Alarmeringssysteem gladheidbestrijding Controle op de gladheidbestrijding Regels van huishoudelijke aard Primaire strooiroutes 2012 / Route 1 noordzijde vrachtwagen Route 2 trekker met aanhangstrooier Route 3 zuidzijde vrachtwagen Route 4: Bus met opzetstrooier Route 5: Trekker met aanhangstrooier Route 6: Strooiroute wegen en fietspaden Nieuwleusen John Deere tractor met kleine schotelstrooier Route 7: Strooiroute wegen Lemelerveld Fent tractor met kleine Schotelstrooier Afstemming strooiroutes met buurgemeenten en provincie

4 1. Inleiding. De afdeling Onderhoud en Beheer van de sector Ruimte en Samenleving onderhoud het gemeentelijke wegennet in opdracht van het gemeentebestuur. In de winterperiode vraagt dit extra aandacht door kans op gladheid door vorst, sneeuw ijzel of hagel. Deze periode loopt globaal van 15 oktober tot 15 april. In het Burgerlijk Wetboek is een speciaal wetsartikel (6:174) dat de aansprakelijkheid regelt van het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. In dit artikel is een zogeheten risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder te vinden. Sneeuwruimen en gladheid bestrijden behoren dus, op grond van het Burgerlijk Wetboek, tot de onderhoudsplicht van de wegbeheerder. Het gaat hier om een inspanningsverplichting en geen resultaat verplichting. Om te kunnen bewijzen dat een gemeente aan haar inspanningsverplichting of zorgplicht heeft voldaan ten aanzien van gladheid stelt zij jaarlijks een gladheidbestrijdingsplan vaststelt. 4

5 2. BELEID IN DALFSEN. GLADHEIDBESTRIJDING. Het beleid in Dalfsen is erop gericht dat in eerste aanleg op elk noodzakelijk tijdstip de gladheid wordt bestreden op: hoofdroutes voor voertuigen in de belangrijkste ontsluitingsroutes busroutes winkelcentrum hoofdroutes voor fietsers Deze gladheidbestrijding op zogenaamde "primaire routes" gebeurt met meerdere strooi-eenheden op de in het plan aangegeven routes. Binnen drie uur na alarmering is op alle routes gestrooid. De gladheidbestrijding in Dalfsen wordt geactiveerd door: provincie eigen dienst politie In een beperkt aantal gevallen wordt op eigen waarneming, of op lokale (politie-)meldingen afgegaan. De weersvoorspellingen van het Meteo Consult maken het in veel gevallen mogelijk te anticiperen op de aangekondigde gladheid; in die gevallen wordt er preventief gestrooid. In tweede instantie worden, als daartoe aanleiding bestaat, vanaf uur de zogenaamde "secundaire routes" gestrooid. In het kader van het ouderenbeleid vindt tegelijkertijd op specifieke locaties gladheidbestrijding plaats. GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN. Het gladheidbestrijdingsplan is inhoudelijk op bovengenoemde uitgangspunten gebaseerd en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De gladheidbestrijding vindt plaats onder regie van de afdeling Onderhoud en Beheer. De uitvoering wordt ook verzorgt door deze afdeling. ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID. In dit gladheidbestrijdingsplan is ook aan de zorgplicht/inspanningsverplichting in redelijkheid voldoende aandacht besteed. Een gemeente kan haar risicoaansprakelijkheid op een aantal manieren (deels) afdekken: indien zij weet aan te tonen dat in de gegeven omstandigheden deze schades redelijkerwijs niet voor haar rekening kunnen worden gebracht, gezien de in het verkeer geldende opvattingen; de gladheid enerzijds en schade anderzijds een ononderbroken of nauwelijks te onderbreken gebeurtenis is. De bewijslast rust nu dus bij de gemeente om zelf aan te tonen dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. 5

6 3. COMMUNICATIE. INLEIDING. Gezien de ervaringen met de gladheidbestrijding is er behoefte aan duidelijke communicatie. Gladheid wordt gezien als een collectief probleem. de verantwoordelijkheid voor de bestrijding daarvan wordt steeds gemakkelijker alleen bij de overheid gelegd. Mensen verwachten dat de gemeente de gladheid bestrijdt op praktisch alle plaatsen. De gemeente strooit de belangrijke verkeersroutes. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen stoepje wordt steeds minder. Dat betekent dat de hoeveelheid gladde plekken in de dorpen jaarlijks groeit. Bovendien bestaat er geen verplichting meer voor verantwoordelijkheid voor de eigen stoep via een plaatselijke verordening. Door beschikbaar stellen van maximaal tien liter strooizout aan particulieren op de gemeentewerven in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen om het eigen stoepje te strooien, willen we dit verantwoordelijkheidsgevoel weer aanwakkeren. ALGEMEEN. Gladheidbestrijding is seizoensgebonden. De inzet van personeel en het materieel is hierop afgestemd. De communicatie met de inwoners loop parallel met de acties voor gladheidbestrijding. Dat betekent dat, zo gauw de gemeente zich gaat voorbereiden op het seizoen, ook de inwoners zich kunnen voorbereiden. De communicatie over gladheidbestrijding begint dan. In het bestrijdingsplan wordt aan de inwoners vooraf duidelijk gemaakt in welke situatie de gemeente uitrukt, welke routes worden gestrooid en welke rol zijzelf kunnen spelen. De gemeente zal daarbij een actieve rol spelen. Op die manier kunnen vragen en klachten worden voorkomen, dan wel sterk worden verminderd. Bij gladheidbestrijding kunnen drie soorten gladheid worden onderscheiden: 1. Gebruikelijke gladheid die overlast veroorzaakt voor het verkeer, de primaire routes worden preventief gestrooid. De informatie over de primaire routes aan het begin van het seizoen gepubliceerd: a. in de Dalfser courant onder Kernpunten; b. op de website van de Gemeente Dalfsen. ( 2. Aanhoudende gladheid waarbij de primaire strooiroute wordt opgevuld met de overige wegen, De communicatie over deze routes gaat via de centrale balie. 3. gladheid door extreme winterse omstandigheden, zoals langdurige sneeuwval waarbij de bestrijding continu is om al de primaire routes begaanbaar te houden. Gladheid door extreme winterse omstandigheden zorgt voor extra aandacht van de media, voornamelijk voor zaken die niet gaan zoals men verwacht. Dit vergt van alle betrokkenen bij de gemeente extra alertheid en speciale service: Door in het geval van gladheid door extreme winterse omstandigheden. (b.v. strooimiddel beschikbaar stellen). Extra informatie via de centrale balie. ( ) 6

7 4. METHODEN ZOUTSTROOIEN. Er zijn twee strooimethoden: droog strooien en nat strooien. Globaal genomen wordt droog strooien bij curatieve gladheidbestrijding toegepast en nat strooien bij preventieve bestrijding. Nat strooien wordt vaker toegepast daarom gaan we wat dieper in op deze methode Natstrooien betekent: het strooien van zout waaraan een vloeistof is toegevoegd (meestal een zoutoplossing). De mengverhouding 2,5 deel zout op 1 deel vloeistof. Natstrooien heeft een aantal duidelijke voordelen. In zijn algemeenheid zijn dat een betere beheersing van het strooipatroon en zoutbesparing, na strooien volstaan met 25% minder zout. De voordelen van nat strooien op een rij: geen verwaaiing van het zout bij hoge snelheden; strooipatroon is minder wind gevoelig; grotere strooibreedtes is mogelijk; exacter strooipatroon (minder zout in de berm); zout blijft langer effectief (kleeft aan het wegdek); grotere actieradius; snellere werking ( nat zout zet het dooiproces direct in gang); minder zout, beter resultaat. De gemeente gebruikt voor de primaire route en het preventief strooien, de natzout methode en heeft hiervoor twee grote opzetstrooiers (op vrachtwagens), twee aanhangstrooiers (achter de tractor) en een kleine opzetstrooier (op bestelbus) ter beschikking. 7

8 5. GLADHEIDBESTRIJDING EN MILIEU. Onze maatschappij eist ook 's winters een zo veilig mogelijk wegen- en fietspadennet. Een niet doelmatig bestreden gladheid van de wegen leidt tot een verkeerschaos met vaak ernstig persoonlijk letsel en grote materiële en economische schade. MILIEUEFFECTEN. Daar staat tegenover dat, ondanks de zuinige afstelling van strooiwagens, in een gemiddelde winter nog heel wat zout over de wegen wordt uitgestort, soms in hele korte perioden. Wegenzout bestaat voornamelijk uit keukenzout en zal dus geheel of bijna geheel oplossen in neerslag en zodoende een bestanddeel worden van het water dat aan de kringloop deelneemt. Voor een deel van de gemeente Dalfsen wordt een gescheiden rioleringsstelsel toegepast. In dat geval wordt het water naar het oppervlaktewater afgevoerd. Daar waar geen gescheiden rioleringsstelsel wordt toegepast, gaat het water naar de waterzuivering. Het meeste rioolwater tegenwoordig met behulp van bacteriën gezuiverd. Niet alle bacteriën kunnen even goed tegen zout, zodat er in de winter problemen zouden kunnen ontstaan. Een ander gedeelte van het zout lekt echter weg via de wegbermen naar het oppervlaktewater. Bij een gemiddelde winter is het effect gering. Alleen bij veel zout verbruik en als de dooi plotseling invalt kan er in de sloten vissterfte op treden. CONCLUSIES. In de totale zoutbelasting van het oppervlaktewater in Nederland speelt de hoeveelheid wegenzout slechts een geringe rol. Door de seizoensgebondenheid kunnen wel effecten worden waargenomen op lokale schaal en/of van zeer tijdelijke aard. Het merendeel van het zout is afgevoerd vóór het groeiseizoen begint. De hoeveelheden wegenzout die in het grondwater terechtkomen zijn niet precies bekend. FLORA EN FAUNA. Bomen en siergewassen kunnen in het algemeen slecht tegen een hoge concentratie zout. Een groot effect is dat het aanwezig osmotisch potentiaal verloopt. Het gevolg is dan dat de wortels geen water en voedingsstoffen kunnen opnemen, wat dan weer betekent dat er een beperking in de groei en uitdroging zal optreden. Opspattend zout door langsrijdend verkeer of verkeerd strooien kan beschadigingen geven op de bast van de bomen. Bij jonge bomen kan uitdroging van de bast en van nieuwe knoppen een probleem vormen. Bovendien is er een aantasting mogelijk van bomen waarbij al een stambeschadiging aanwezig is. Schade kan voor een groot deel voorkomen worden door een juiste dosering en timing bij het gebruik van zout bij de gladheidbestrijding preventief strooien verdient de voorkeur, de betrokkenen bij de gladheidbestrijding moeten goede instructies krijgen. 8

9 ALTERNATIEVEN. ZAND Zand wordt voornamelijk gebruikt als stroefheidverhogend middel. Vroeger strooide men in het algemeen zand tegenwoordig wordt het alleen in zeer specifieke situaties toegepast. Voordelen: minder verontreiniging van het oppervlaktewater; minder zoutschade bij bomen en beplanting. Nadelen: Zand geeft op gladde wegen een te geringe verbetering van de wrijvingsweerstand; per vierkante meter veel strooimateriaal nodig; op het wegdek blijft een laagje zand achter dat na verloop van tijd weer van de rijweg, dan wel uit het rioleringssysteem verwijderd moet worden; bij bepaalde weersomstandigheden zal men na het strooien van zand, het strooien eerder moeten herhalen dan na het gebruik van zout. UREUM Voor mensen met een hoog milieubewustzijn noemen de deskundigen Ureum een veel beter alternatief. Ureum, die als afvalstof ook aanwezig is in menselijke urine, wordt in Nederland nogal eens toegepast om start- en landingsbanen van vliegvelden ijs- en sneeuwvrij te houden. Het middel is echter ongeveer zeven keer duurder dan wegenzout. Voordelen Geen roestvorming aan voertuigen. Nadelen Toch wordt door dezelfde deskundigen het gebruik van ureum weer sterk afgeraden. Volgens de deskundigen kan ureum, wanneer de temperatuur in de bodem weer stijgt, door tal van organismen razendsnel omgezet worden in andere verbindingen. Bij de snelle omzettingen wordt zoveel zuurstof gebruikt dat acute tekorten in de bodem kunnen optreden en dat is dan weer wel schadelijk voor bijvoorbeeld bomen. Daarnaast is ureum ook al geen alternatief in verband met het toegepaste natuurlijk groenbeheer. De ecologische bermen worden juist schraal gehouden om daardoor een zo rijk mogelijke vegetatie te krijgen, terwijl ureum (ook) een meststof is. 9

10 6. UITVOERING GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN. INZET MATERIEEL. Voor een effectieve gladheidbestrijding staat de gemeente Dalfsen de volgende machines ter beschikking: twee vrachtauto s met opzetstrooier geschikt voor natstrooien voor de wegen en voorzien van een sneeuwploeg twee trekkers met aanhangstrooier geschikt voor natstrooien van wegen en fietspaden voorzien van een sneeuwploeg een pick-up bus met opzetstrooier geschikt voor natstrooien van fietspaden een trekker voorzien van een sneeuwploeg een laadschop voorzien van een sneeuwschuif twee kleine trekkers met kleine aanhang schotelstrooiers en voorzien van een sneeuwploeg een trekker met voorlader voor het laden en voorzien van een sneeuwploeg Het materieel wordt jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd door een externe deskundige. De kleine reparaties worden door de eigen monteurs uitgevoerd. INZET PERSONEEL. Bij preventief strooien: twee vrachtwagenchauffeurs twee tractorchauffeur een pick-upchauffeur Bij extreme winterse omstandigheden: twee vrachtwagenchauffeurs twee bijrijders drie tractorchauffeurs een shovelmachinist een pick-up buschauffeur en in werktijd uur tot 16.30uur aangevuld met twee kleine trekkers en handmatige inspanning In beide gevallen zorgt de wijkuitvoerder buitengebied voor de algehele coördinatie tussen alle betrokken instanties. INSTRUCTIE PERSONEEL. Zowel voor als na afloop van het winterseizoen vindt een werkoverleg plaats met alle betrokkenen. De bijeenkomst voor het seizoen is instruerend waarbij extra aandacht wordt gevestigd op het gladheidbestrijdingsplan en de bediening van het materieel en de veiligheid bij winterse omstandigheden. De bijeenkomst na het seizoen ie een evaluatie van de afgelopen winterperiode. 10

11 ALGEMEEN EN VEILIGHEID. Al het materieel moet in goede staat verkeren en mag geen mankementen vertonen. Aan de hand van keuring rapporten moet er aantonen kunne worden dat het materieel aan de eisen voldoen; Op de werkplaats alsmede in de voertuigen moeten voldoende BHV middelen, EHBO dozen en brandblussers aanwezig zijn; Een voertuig mag nooit achteruit of tegen het verkeer instrooien; De bestuurder is verplicht bij het verlaten van het voertuig veiligheidskleding te dragen die voldoet aan de daar aan gestelde eisen (signalerende en reflecterende kleding); Het dragen van veiligheidschoenen met een stroeve zool; In de strooier achter gebleven zout moeten door middel van leegdraaien worden verwijderd; De zwaailampen zijn ten allen tijde in werking; Bij het rijden op een gladwegdek mag geen enkel risico worden genomen; De bestrijding blijft beperkt tot de eigen routes (ter voorkoming van te grote zoutbelasting); Drempels moeten stapvoets worden gepasseerd; WERKSNELHEID DROOG STROOIEN. De werksnelheid is max. 50 km/u ALARMERINGSSYSTEEM GLADHEIDBESTRIJDING. Het alarmeringssysteem ten behoeve van de gladheidbestrijding heeft als doel een zo snel en zo goed mogelijke communicatie te waarborgen, om zodoende de optredende gladheid zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Betrokken instanties: Coördinator provincie Overijssel Semafoon Politie Regio IJsselland Gemeente Dalfsen centrale balie Piketdienst Gemeente Dalfsen Coördinator Gemeente Dalfsen De communicatie met de provincie gaat draadloos door middel van semafoons die door een te kiezen telefoonnummer worden geactiveerd. Voor een juiste weergave volgen hieronder nog eens de voorgeschreven procedures: Bij optredende gladheid of sneeuwval worden de dienstdoende chauffeurs door de coördinator of kantonnier van de Provincie Overijssel per semafoon opgeroepen. In overleg met de Provincie wordt bepaald hoe en in welke mate de gladheid wordt bestreden. De provincie en de wijkuitvoerder zijn de enige die via de semafoon de gladheid kan melden. Van essentieel belang is de informatie over de mate van gladheid, met name tijdens de nachtelijke uren. Hierbij speelt de informatie van de zijde van de politie een belangrijke rol. Daarom is de volgende procedure afgesproken: o De meldkamer van de politie regio IJsselland krijgt voor aanvang van het strooiseizoen de planning met daarop de telefoonnummers van de Piketdienst en de dienstdoende chauffeurs zodat bij constatering van gladheid door de politie hiervan rechtstreeks melding kan worden gedaan 11

12 Op grond van de weersverwachting neemt Meteo Consult contact op met de coördinator van de provincie. Ter ondersteuning van de tijdige alarmering is er namelijk een contract afgesloten door de provincie met Meteo Consult te Wageningen. De provincie wordt per fax dagelijks op de hoogte gehouden van de verwachte gladheid en/of sneeuwval, zodat adequaat kan worden gehandeld inzake de gladheidbestrijding. Ook kan door de coördinator te allen tijde met Meteo Consult gebeld worden om informatie te krijgen over de te verwachten weersgesteldheid. Tevens beschikt de provincie over een gladheid meldsysteem, waarbij een dertiental meetposten zijn opgesteld met voelers in de wegdekverharding door de hele provincie. Als op grond van de weersverwachting algehele gladheid tot de mogelijkheden behoort, waarschuwt de dienstdoende coördinator of kantonnier van de provincie de dienstdoende chauffeurs van de gemeente Dalfsen die bereikbaar is via het semafoonnummer, wat voor het strooiseizoen wordt bekend gemaakt aan de provincie. Bij kans op gladheid wordt preventief gestrooid. Bij algehele gladheidbestrijding is binnen drie de primaire route gestrooid. De chauffeur van de strooiauto zal bij sneeuw of ijzel de chauffeur van de kleine aanhangstrooier oproepen middels de semafoon om de fietspaden in de aangegeven route fietspaden Nieuwleusen en Lemelerveld te strooien. De Politie IJsselland heeft een signalerende ondersteunende functie. Conform hieraan zal de Centrale Meldkamer in voorkomende gevallen de chauffeurs of de piketdienst zoveel mogelijk informeren over incidentele gladheid. CONTROLE OP DE GLADHEIDBESTRIJDING. Tijdens de gladheidbestrijding wordt door de wijkuitvoerder buitengebied binnen kantooruren (08.00 uur tot uur) incidenteel controle op het effect van de bestrijding uitgevoerd. Buiten kantooruren zal de diensdoende uitvoerder volgens de piketregeling de taken waar nemen. De wijkuitvoerder dient de gladheidbestrijding werkzaamheden zo nodig bij te sturen. Elke andere melding van gladheid loopt via de wijkuitvoerder buitengebied. Naar gelang de gladheid of sneeuwval neemt de wijkuitvoerder alle noodzakelijke maatregelen. Hierbij kan er worden afgeweken van de hoofdroute. REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD. Het dienstrooster van de gladheidbestrijding zal in zijn algemeenheid lopen van 15 oktober t/m 15 april. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door 3 wisselploegen. Elke ploeg heeft een weekdienst die ingaat op vrijdag uur en die een week later eindigt op vrijdag uur. Ieder betrokkene krijgt een dienstrooster. Ook in de kantine en het kantoor van de wijkuitvoerder is het dienstrooster duidelijk zichtbaar opgehangen. Bij elke uitruk zal elk voertuig het strooirapport formulier invullen waarin de gegevens worden vermeld van de te nemen strooiactie (zie bijlage). Er wordt een klachten registratie bijgehouden wat na afloop van het strooiseizoen zal worden geëvalueerd. De wijkuitvoerder zal worden belast met het bijhouden van alle relevante gegevens 12

13 7. PRIMAIRE STROOIROUTES 2012 / 2013 ROUTE 1 NOORDZIJDE VRACHTWAGEN. Start Pr.Hendrikstraat 0,1 km Rechtsaf Wilhelminastraat 0,1 km Linksaf Koesteeg 0,4 km Rechtdoor Dedemsweg 2,3 km Rechtsaf Westeinde (niet strooien) 8,3 km Westeinde 10 km Linksaf Burg.Backxlaan aan eind keren 11 km Rechtsaf Zandspeur 11,3 km Linksaf V.d.Hoevelstraat 11,6 km Linksaf Raiffeisenstraat 11,7 km Rechtsaf Kon.Julianalaan (sportpark keren) 12,5 km Rechtsaf Pr.Beatrixlaan 12,9 km Rechtsaf Burg.Backxlaan 13,3 km Linksaf Oosteinde 14,5 km Linksaf de Stouwe (gem.ommen eind keren) 17,2 km Rechtsaf Oosterveen 20,2 km Linksaf Burg.Backxlaan 23 km Rechtsaf Westerveen 23 km Rechtdoor Ruitenveen 25,4 km Linksaf Petersweg 25,9 km Linksaf Westeinde (niet strooien) 26,4 km Linksaf Jagtlusterallee (rotonde mee strooien) 27 km Rechtsaf Meeleweg (eind keren) 29,6 km Rechtsaf Rollecate 30,8 km Rechtsaf Rotonde N377 30,8 km Afslag Jagtlusterallee 32,3 km Rechtsaf Meeleweg (gedeelte gem.zwolle strooien) 33,3 km Fietspad spoortunnel Meeleweg handmatig strooien km Linksaf Nieuwendijk (strooien gem.zwolle) km Linksaf Westeinde (niet strooien) 39,1 km Linksaf Staphorsterweg 41,7 km Rechtsaf Ruitenveen 42,1 km Linksaf Jagtlusterallee 43,4 km Rechtsaf Zandspeur 45,4 km,, v Hearslotestraat 47,6 km Linksaf Raiffeisenstraat 47,8 km Linksaf Burg.Backxlaan (0,6km niet strooien) 48,1 km Linksaf Burg.Baron v Dedemstraat 48,7 km Rechtsaf van de Grondenstraat 49 km Linksaf Den Hulst N377 (niet strooien) km Linksaf H.J.Eshuisweg 49 km Linksaf Zandspeur 50,3 km Rechtsaf Bosmansweg 50,4 km Linksaf Westeinde (niet strooien) 52,4 km Linksaf Burg.Backxlaan 53,1 km 13

14 Vervolg route 1 Linksaf Goudenregenstraat 54,4 km Rechtsaf Kon.Wilhelminalaan 54,7 km Linksaf Zwaluwlaan 55,1 km Rechtsaf Patrijslaan 55,4 km Rechtsaf Bosmansweg 55,4 km Rechtsaf Burg.Backxlaan 56,8 km Rechtdoor Dommelerdijk 62,9 km Rechtsaf Schoolstraat 63,1 km Rechtdoor Schoolweg 63,6 km Linksaf de Stouwe 66,2 km Linksaf Middeldijk 69,7 km rechtsaf Veldweg 74,2 km Rechtdoor Veldweg tot Hessenweg 79 km Werf einde route 83 km 14

15 ROUTE 2 TREKKER MET AANHANGSTROOIER. Start Pr.Hendrikstraat 0 km Linksaf Wilhelminastraat 0 km Rechtsaf Brethouwerstraat 0,5 km Linksaf H.Dunantstraat 0,6 km Linksaf Ruigedoornstraat 1,1 km Rechtdoor Pr.Bernhardstraat 1,3 km Rechtdoor Bruinleeuwenstraat 1,7 km Rechtsaf Raadhuisstraat (hoofdingang gem.huis) 2,0 km Linksaf Vechtdijk / Rondweg 3,3 km Linksaf Vechtstraat 2,2 km Rechtsaf Molendijk 2,4 km Recht/Linksaf Rondweg 2,8 km Linksaf Welsummerstraat 2,9 km Rechtsaf Wilhelminastraat (niet strooien) 3,1 km Linksaf Brethouwerstraat 3,4 km Linksaf Pastoriestraat 3,5 km Rechtsaf Ruitenborghweg 4,1 km Rechtsaf Cubbinghesteeg 6,7 km Rechtdoor Ankummerdijk 7,8 km Rechtsaf Westeinde (niet strooien) 10,9 km Rechtsaf Hoevenweg 12,2 km Rechtsaf Parallelweg (Hessenweg niet strooien) 15,7 km Rechtdoor Engelandweg 16,1 km Rechtsaf Leemculeweg 16,6 km Rechtsaf Ankummer Es 17,8 km Linksaf Vossersteeg / Broekhuizen 19,0 km Rechtsaf Hessenweg (niet strooien) 20,9 km Rechtsaf Cubbinghesteeg 22,5 km Linksaf Vossersteeg 23,1 km Rechtsaf Polhaarweg 24,7 km Linksaf Langkamp 25,6 km Linksaf Koesteeg 26,1 km Linksaf Bontekamp 26,7 km Linksaf Polhaarweg 27,1 km Rechtsaf H.Dunantstraat 27,9 km Linksaf Polhaarweg 28,9 km Rechtsaf Th.a.Kempeslaan 29,2 km Linksaf Stickerstraat 29,4 km Rechtsaf G.Grotestraat 29,6 km Rechtsaf Campferbeekstraat 30,0 km Linksaf Th.a.Kempeslaan (eind keren) 30,2 km Linksaf Campferbeekstraat 30,6 km Linksaf Pastoriestraat (keren Brethouwerstraat) 30,7 km Linksaf Carmelinkstraat 31,0 km Rechtsaf Stickerstraat 31,2 km Linksaf Th.a.Kempeslaan 31,3 km 15

16 Vervolg route 2 Rechtsaf Polhaarweg 31,6 km Linksaf Ankummer Es 31,8 km Linksaf Leemculeweg (keren Ruitenborhgweg) 32,3 km Rechtsaf van Lentestraat 33,6 km Rechtsaf Ruigedoornstraat 34,0 km Linksaf Pleijendal 34,3 km Rechtsaf Wilhelminastraat 34,8 km Linksaf Oosterstraat 34,9 km Rechtsaf Molendijk 35,1 km Links/Rechtsaf Rondweg 35,2 km Rechtsaf Vechtdijk (niet strooien) 35,5 km Rechtsaf Prinsenstraat 35,7 km Rechtsaf Kerkplein 35,9 km Linksaf Bloemendalstraat 36,1 km Rechtsaf Pastoriestraat 36,3 km Rechtsaf Pleijendal 36,4 km Rechtsaf Wilhelminastraat 36,5 km Rechtsaf Bloemendalstraat 36,8 km Rechtsaf Emmastraat 36,9 km Rechtsaf Pastoriestraat (niet strooien) 37,0 km Rechtsaf Pleijendal(niet strooien) 37,1 km Rechtsaf Wilhelminastraat (niet strooien) 37,2 km Rechtsaf Emmastraat 37,3 km Linksaf Pastoriestraat (niet strooien) 37,4 km Rechtsaf Ruitenborghstraat 37,5 km Linksaf Julianastraat 37,8 km Rechtsaf Molenstraat (stukje aanhalen) 37,9 km Rechtsaf Beatrixstraat 38,1 km Rechtdoor Schoolstraat (terug naar de werf via de Wilhelminastraat gedeelte vanaf de Welsummerstraat tot de gem.werf strooien. Einde route gem.werf 39,2 km 16

17 ROUTE 3 ZUIDZIJDE VRACHTWAGEN. Start Pr.Hendrikstraat km Rechtsaf Wilhelminastraat (niet strooien) 0,3 km Rechtsaf Rondweg 1,9 km Linksaf Poppenallee 2,1 km Linksaf Rechterensedijk 4,4 km Rechtsaf Dalmsholterweg 9,8 km Linksaf Weerdhuisweg 12,2 km Rechtsaf Posthoornweg 12,5 km Linksaf Ambachtsweg 12,9 km Linksaf Parallelstraat 13,6 km Rechtsaf Kanaaldijk 13,7 km Rechtdoor Kerkstraat 15 km Rechtdoor statumweg 17,5 km Brug over Blikmankikkertweg 21 km Rechtdoor Kroonplein 21,3 km Rechtdoor Brugstraat 21,4 km Rechtsaf Parallelstraat (niet strooien) 21,4 km Rechtsaf Kanaaldijk (niet strooien) 21,6 km Linksaf Vilstersestraat 21,7 km Rechtsaf Waterinkweg 22 km Rechtsaf Migaweg 22,9 km Rechtsaf Kerkstraat 23,8 km Linksaf Dorpstraat 24 km Rechtsaf Schoolstraat 24,1 km Rechtdoor Stationstraat (eind keren) 24,5 km Rechtsaf Nieuwstraat 25,3 km Rechtdoor Zennipweg 26,8 km Rechtsaf Oude Twentseweg 27,6 km Rechtsaf Wolthaarsdijk 28,1 km Rechtdoor Posthoornweg 29,2 km Rechtsaf Ambachtsweg (niet strooien) 29,6 km Rechtsaf Parallelweg 30,3 km Rechtdoor Achterkampweg 31,6 km Rechtsaf Oude Twentseweg 33,4 km Linksaf Berkendijk 34,1 km Rechtsaf Oude Rozenboomseweg 34,7 km Rechtsaf Strenkhaarsweg 37,5 km Linksaf Weerdhuisweg tot kom bord (keren) 38.1 km Rechtdoor Schoolstraat 38,8 km Linksaf Parallelstraat (niet strooien) 39,1 km Rechtdoor Vilstersedijk 43,1 km Linksaf Schaapskooiweg (eind keren) 48,8 km Linksaf Vlierhoekweg 51,4 km Linksaf Tolhuisweg 53,8 km Rechtsaf Rechterensedijk 56,4 km Linksaf Stationsweg 56,7 km Rechtdoor Heinoseweg 61,8 km 17

18 Vervolg route 3 Rechtdoor Klunhaarsweg 62,5 km Rechtsaf Twentseweg 64,7 km Linksaf Slennebroekerweg 65,6 km Linksaf Molenhoekweg 65,9 km Rechtsaf Hagenweg 66,2 km Rechtsaf Ganzenpanweg (niet strooien) 67,4 km Rechtsaf Koelmansstraat 70,4 km Linksaf Zwarteweg (einde route) 71,7 km Rechtsaf Poppenallee (niet strooien) 74,2 km Rechtsaf Rondweg (niet strooien) 75,7 km einde route gem.werf km 18

19 ROUTE 4: BUS MET OPZETSTROOIER. Start Pr.Hendrikstraat Rechtsaf Wilhelminastraat (niet strooien) 0,2 km Rechtsaf (fietspad) Rondweg / Koesteeg tot Haersolteweg 1,3 km (rotondes mee strooien) fietspad vanaf Langkamp tot 3,6 km Wilhelminastraat 4,2 km Rechtdoor Rondweg en de brug over (niet strooien) 5,9 km Linksaf fietspad Stationweg en parkeerplaarts (keren) 6,6 km Rechtsaf fietspad Rechterensedijk Rechtdoor fietspad Tolhuisweg tot kerk Vilsteren (keren) 13,3 km Rechtdoor Tolhuisweg tot Vlierhoekweg 15,2 km Linksaf fietspad Dalmsholterweg 17,8 km Rechtdoor fietspad Lemelervedseweg tot Weerdhuisweg 22,9 km Linksaf Weerdhuisweg fietspad strooien 23,1 km Keren Ankerstraat fietspad strooien 25,4 km Linksaf Lemelerveldseweg (niet strooien) 27,6 km Rechtsaf Twentseweg (niet strooien) 28,5 km Linksaf Blauwedijk 35,7 km Rechtsaf Tibbensteeg / Lageweg 37,1 km Rechtsaf Zwarteweg (niet strooien) 37,9 km Rechtsaf fietspad Maatpad 38,3 km Linksaf Emmerweg 38,9 km Rechtsaf (terug naar Dalfsen) 39,4 km Start fietspad Langkamp (aanhalen vanaf fietspad Koesteeg) 43,4 km Rechtdoor fietspad Elskamp 43,6 km Rechtsaf Fietspad Leemculeweg 44,0 km Rechtsaf fietspad Vossersteeg (eind keren) 44,8 km Linksaf Leemculeweg tot en met tunnel Ankum (keren) 45,7 km Rechtdoor fietspad Leemculeweg (eind keren) 46,9 km Rechtsaf Engelandweg 47,4 km Einde route Gemeentewerf 42 19

20 20

21 ROUTE 5: TREKKER MET AANHANGSTROOIER. Start Pr.Hendrikstraat km Rechtsaf Wilhelminastraat (niet strooien) 0,1 km Rechtsaf Rondweg (niet strooien) 0,3 km Linksaf Wannestraat (niet strooien) 0,4 km Linksaf Goldkampstraat 0,4 km Kampmansweg oversteken 0,6 km Rechtsaf fietspad Gernermarke einde links tot Gerner es (keren) 1 km Rechtsaf fietspad Gernermarke tot Koesteeg 1,9 km Linksaf fietspad Koesteeg (niet strooien) 2,2 km Rechtsaf Wevermarke 2,3 km Rechtsaf Kampmansweg 2,3 km Rotonde Kampmansweg volgen 3,6 km Rechtsaf Welsummerweg (niet strooien eind keren) 5 km Rechtdoor Welsummerweg tot Hessenweg 8,7 km Linksaf naar Oudleusen (niet strooien) 9,8 km Start Oudleusen Spiegelstraat (vanaf Dennekamp) 10,2 km Rechtsaf Schaapmansstraat 10,3 km Linksaf Parallelstraat (niet strooien) 10,5 km Linksaf Mulderstraat 11 km Keren Roggeland 11,1 km Rechtsaf Schepersstraat 11,6 km Rechtsaf Schaapmansstraat 11,7 km Linksaf Schoolstraat (niet strooien) 11,9 km Rechtsaf Dommelerdijk (niet strooien) 11,2 km Rechtdoor fietspad Dommelerdijk naar nieuwleusen 15,8 km Rechtdoor Burg.Backxlaan (niet strooien) 16,6 km Rechtsaf Weth.Nijboerstraat 17,2 km Linksaf Oosterveen (niet strooien) 17,3 km Rechtsaf Ds.Smitslaan 17,8 km Rechtsaf Burg.Backxlaan (niet strooien) 19,5 km Rotonde Beatrixlaan (niet strooien) 20,2 km Rotonde Beatrixlaan volgen (vanaf hier strooien) 20,9 km Keren Fietspad Beatrixlaan 22,3 km Keren Fietspad Beatrixlaan 23 km Rechtsaf Jachtlusterallee (niet strooien) 23,5 km Rechtsaf Meelsloot 25 km Rechtsaf Kalkovenweg 25,2 km Linksaf Rollecate (niet strooien) 25,4 km Linksaf Kalkovenweg 25,8 km Rechtsaf Meelsloot (niet strooien) 26 km Rechtsaf Jagtlusterallee (niet strooien) 26,1 km Linksaf Rollecate 26,3 km 3e linksaf de Grift 26,6 km eind linksaf de Grift 26,7 km Rechtsaf fietspad Jagtlusterallee 27,3 km Rechtsaf Westeinde 30,1 km Linksaf fietspad Dedemsweg 30,3 km Rechtdoor fietspad Koesteeg tot Haersolteweg 34,3 km 21

22 Vervolg: route 5 Rechtdoor Rondweg 35 km Linksaf Wannestraat 35,1 km Rechtdoor De Vesting 35,4 km Linksaf De Singel 36 km Rechtsaf Welsummerweg (niet strooien) 36,3 km Rechtsaf Goldkampstraat 36,5 km Rechtsaf Wannestraat 36,9 km Linksaf De Singel 37,5 km Rechtsaf Korenstraat 37,9 km Linksaf De Singel 38,5 km Einde route Wannestraat 38,7 km Werf 39,9 km 22

23 Strooien bij aanhoudende gladheid in werktijd tussen 08.00uur en uur of bij oproep door coördinator ROUTE 6: STROOIROUTE WEGEN EN FIETSPADEN NIEUWLEUSEN JOHN DEERE TRACTOR MET KLEINE SCHOTELSTROOIER. Backxlaan beide kanten fietspad Raiffeisenstraat Wihelminalaan fietspad Backxlaan naar mavo fietspad N.H kerk dommelerdijk Fietspad bij indianendorp (bejaarden woningen) Meidoornstraat Parkeerplaats Lip Parkeerplaats C1000 Fietspad Westerveen pad Grote markt Fietspad Westerbouwlanden Burg. Bentingstraat Parkeerplaats Begraafplaats ROUTE 7: STROOIROUTE WEGEN LEMELERVELD FENDT TRACTOR MET KLEINE SCHOTELSTROOIER. Nijverheidsstraat Industriestraat Fietspad Weerdhuisweg/Ankerstraat Tjalkstraat Punterstraat Aakstraat Klipperstaat Praamstraat Kloosterstraat Kruisstraat Pr.Margrietstraat Pr. Cristinastraat Pr. Willem Alexanderstraat Nieuwstraat Verbindingsweg Kamfstraat Hagedoornstraat Hogeboomstraat Mr. Gorisstraat Nicolaistraat Te Kieftestraat Schaapstraat Ds AJW Vogelstraat R.Koetsierstraat Zie vervolg Hoonhorst Achter de Molen Dammans es De Horst De Weitjes Tempelhof Handmatig strooien/sneeuwruimen Bejaarden woningen Tempelhof School Kerkstraat 23

24 AFSTEMMING STROOIROUTES MET BUURGEMEENTEN EN PROVINCIE. Te strooien wegen van de Gemeente Dalfsen door: Gemeente Raalte a) De Lemelerveldseweg b) Het fietspad langs de Lemelerveldseweg. De gemeente Dalfsen strooit als tegen prestatie enkele wegen voor de gemeente Raalte. Kluunhaarsweg en een stukje Twentseweg van Kluunhaarsweg tot brug Overijsselskanaal. Gemeente Ommen a) Ommerweg b) Vilstersestraat c) De Stouwe De gemeente Dalfsen strooit als tegen prestatie enkele wegen voor de gemeente Ommen Statumweg tot Maanweg, Blikmankikkertweg tot grensvommen. De Stouwe Plasweg tot Middeldijk en Oosteinde tot Oude Zwolseweg. Gemeente Staphorst Het wegvak Evensboerweg,gelegen in het verlengde van de Evensboerweg in de gemeente Staphorst tot aan de N 377. De gemeente Dalfsen strooit als tegen prestatie een wegvak voor de gemeente Staphorst bij aanhoudende vorst Sterkenweg tot Puntweg. 24

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL. Seizoen AFDELING REALISATIE & BEHEER

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL. Seizoen AFDELING REALISATIE & BEHEER GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL Seizoen 2011-2012 AFDELING REALISATIE & BEHEER INHOUD 1. Algemeen pagina 3 2. Routes pagina 4 - Hoofdroute - B route - Vrijliggende Fietspaden - Bijzondere

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

BEHEERPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING

BEHEERPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING BEHEERPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING 2015-2019 3-9-2015 Inhoud 1. Inleiding... - 2-2. Algemeen... - 3-3. Wet- en regelgeving... - 4-4. Organisatie gladheidsbestrijding... - 5-5. Financiën... - 6-6. Registratie

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2012 / 2013

Gladheidbestrijdingsplan 2012 / 2013 2012 / 2013 INHOUD 1. INLEIDING...3 2. SIGNALERING...3 3. ACTIEVE MAATREGELEN...4 4. MATERIEEL...4 5. ROUTES...5 6. FUNCTIONARISSEN AFDELING Ruimte en Welzijn...5 7. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS...5 8.

Nadere informatie

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING 2011-2012 1 1. INLEIDING Het afgelopen winterseizoen kenmerkt zich door een zachte winter met nauwelijks vorst en neerslag. Dit heeft geleid tot een zeer beperkte gladheidbestrijding.

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Welke strooimethoden worden wanneer gehanteerd?.. 3 Hoe wordt de gladheidbestrijding georganiseerd?.... 3. Wanneer gaat de gemeente

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2014-2015 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER

UITVOERINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER UITVOERINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2015-2016 Gemeente Krimpenerwaard oktober 2015 REG.NR.: 15-0036418 ZAAKNUMMER: ZK15006490 1 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSKADER... 4 2.1 Prioritering strooiroutes...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Looptijd plan Het onderliggende gladheidbestrijdingsplan treedt in werking op 15 november 2011. Inleiding Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2015-2016 Gemeente Krimpenerwaard 7 augustus 2015 1 Inhoud 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 4 3. JURIDISCHE VERANTWOORDING... 5 3.1 Zorgplicht... 5 3.2 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief 1 2 Inhoud 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 6 2.1 Aanleiding... 6 2.2 Doelstelling en geldigheidsduur... 6 2.2.1

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan 2015-2016 Beheer Openbare Ruimte Datum: Juni 2015 Inhoud 2 1. Inleiding 1.1. Inleiding De gemeente Lelystad heeft in 2013, voor de periode 2013-2018, haar beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN GLADHEID BESTRIJDINGPLAN 2014-2015 Gemeente Moerdijk Gemeente Moerdijk Afdeling RBOR, gladheidbestrijding 2014-2015 1. Feestdagen Met de indeling is rekening gehouden met de feestdagen (kerst / oud-nieuw).

Nadere informatie

Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: R.W. Uijterwaal Versie: concept Datum: oktober Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan

Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: R.W. Uijterwaal Versie: concept Datum: oktober Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: R.W. Uijterwaal Versie: concept Datum: oktober 2014 Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1. Inleiding 4 2.2. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidsbestrijding

Evaluatie Gladheidsbestrijding Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Gladheidsbestrijding 2012-2013 Datum 21 augustus 2013 Afdeling Openbare Ruimte Auteur R. ter Horst

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Sittard-Geleen

Gladheidbestrijding Sittard-Geleen Gladheidbestrijding Sittard-Geleen 2014-2017 Akkoord: Manager team Planning en opdrachten, ing. R.M.W. Dumont, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer Team Planning en Opdrachten Sittard-Geleen, oktober

Nadere informatie

RIS.6775 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2013/2014

RIS.6775 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2013/2014 RIS.6775 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2013/2014 November 2014 Inleiding Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten om, zover het binnen haar vermogen ligt

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2015 INHOUD: 1 Inleiding...3 2 Werkwijzen...4 2.1 Weersituaties...4 2.2 Fietspaden...4

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2016/2017

Gladheidbestrijdingsplan 2016/2017 Gladheidbestrijdingsplan 2016/2017 Gemeente Ridderkerk 16 december 2016 Opgesteld door: Afdeling Advies en Programmering BAR-Organisatie 1. Inleiding In de winterperiode kan de verharding onder bepaalde

Nadere informatie

Raadscommissie Bijlage 8 november 2012 Beleidsplan gladheidbestrijding

Raadscommissie Bijlage 8 november 2012 Beleidsplan gladheidbestrijding Raadscommissie Bijlage 8 november 2012 Beleidsplan gladheidbestrijding 2012-2018 Beleidsplan gladheidbestrijding 2012 2018 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Beleidsuitgangspunt: 3 2.2 Geldigheidsduur

Nadere informatie

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw i: & :..) (E ' :i.... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 421 VZ MAURIK uw bfief van: uw kenmerk: nns kenmefk: behandeld door: bjlagetn): onderwerp:

Nadere informatie

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 Inleiding In Nederland is de gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders. Het gladheidbestrijdingsplan dat voor u ligt is bedoeld

Nadere informatie

q rm vveert tîr0 -w,y U4 F+ GEMEENTE

q rm vveert tîr0 -w,y U4 F+ GEMEENTE o P >L to a8 l> GEMEENTE vveert Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuil lehouder Openbaar Gebied André Koppen (øes-575327 ) M.J. (Mart jn) van den Heuvel Msc. B&W-voorstel: DJ-5734 Zaaknummer: 5658

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 Consignatieperiode 4-11-2015 t/m 16-3-2016 Gemeente Hoogeveen, Realisatie, Economie en leefomgeving Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak gladheidsbestrijding... 4 2.1 Strooiplan...

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Inleiding: Aanleiding: De Gemeente Dalfsen is een boomrijke gemeente. Niet alleen gemeentelijk bomen maar ook particuliere bomen

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Het uitbesteden van gladheidsbestrijding vraagt om een gedegen kennis van deze materie. Hiervoor heeft CROW twee publicaties uitgebracht; Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Terugblik winter 2014-2015 3 2. Werkgebied en wijzigingen 4 3. Werkwijze 4 4. Materieel en strooimiddel 5 5. Prioriteiten 6 6. Personele en organisatorische

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan seizoen 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Strooistrategie 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid 3 1.2 Strooihoeveelheden 3 1.3 Gladheid 4 1.4 Procedures 6 2 Methodiek 8 2.1

Nadere informatie

Gladheidpreventieplan. Gemeente Lochem

Gladheidpreventieplan. Gemeente Lochem Gladheidpreventieplan Gemeente Lochem 2012-2016 Lochem November 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 2 Beleidsuitgangspunten, samenwerkingsverbanden en de taak van 4 de afdeling Openbare Werken

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen 2013-2017 Versie september 2013 Registratienummer: 12.014779 Auteur: J. van den Berge Dit rapport is opgesteld door de gemeente Geldermalsen afdeling Ruimtelijk

Nadere informatie

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde Alternatieve boomsoorten/technieken Tom Joye - Inverde Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken Zout heeft een goede dooiende werking én het is goedkoop, dus vanaf de jaren

Nadere informatie

NOTITIE GLADHEIDSBESTRIJDING

NOTITIE GLADHEIDSBESTRIJDING NOTITIE GLADHEIDSBESTRIJDING De zorgplicht van de gemeente. In artikel 16 e.v. van de Wegenwet is uitdrukkelijk geregeld dat bij de gemeente de zorg rust voor het in goede en veilige staat houden van openbare

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2014-2015 Inleiding Net als de winter van 2013-2014, was ook de winter van 2014-2015 vrij zacht. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur iets hoger dan het langjarig

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen Oktober 2013 Plan van aanpak gladheidbestrijding 2013-2014 2 INHOUD: 1 INLEIDING... 4

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2012-2017 1 Uitgangspunten gladheidbestrijdingsplan 2012 2017 In dit plan staan de uitgangspunten geformuleerd zoals die binnen de Gemeente Neder-Betuwe worden gehanteerd ten aanzien

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORSELE

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORSELE GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORSELE versie november 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1.1 Algemeen Uitgangspunten 2.1 Wettelijk kader 2.2 Verantwoordelijkheden 2.3 Prioriteiten 2.4 Routes 2.5 Prestatienormen

Nadere informatie

Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss

Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss Onderwerp: Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss 2016-2017 Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Onderdelen gladheidbestrijding blz. 3 Milieu aspecten gladheidbestrijding blz. 10 Procedure blz.

Nadere informatie

Gladheidsbestrijding. Gemeente Roerdalen.

Gladheidsbestrijding. Gemeente Roerdalen. Gladheidsbestrijding Gemeente Roerdalen. Vraag/aanleiding Welke keuze mogelijkheden zijn er? Welke bezuinigingen zijn er mogelijk? Mooie plaatjes Gevaarlijke situaties Juridisch art. 15 e.v. van de Wegenwet.

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidbestrijding

Beleidsplan Gladheidbestrijding Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Enschede Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Waarom een nieuw Beleidsplan Gladheidbestrijding?... 4 1.2 Doel van dit beleidsplan...

Nadere informatie

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan 2017-2018 Inleiding In Nederland is de gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders. Het gladheidbestrijdingsplan dat voor u ligt is bedoeld

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 7637 25 januari 2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe 1. INLEIDING De

Nadere informatie

2 - Gladheidbestrijding

2 - Gladheidbestrijding OPDRACHT FCL: 62100203 ECL: diverse Naam: Onderwerp: Soort: 2 - Gladheidbestrijding Grote opdracht Opdracht Actie volgens concern: Algemeen: is geen wettelijke taak, maar bij onvoldoende gladheidsbestrijding

Nadere informatie

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 en evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010. Voorgesteld besluit 1. Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatienotitie gladheidbestrijding winter

Nadere informatie

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN GLADHEID BESTRIJDINGPLAN 2011-2012 Gemeente Moerdijk Gemeente Moerdijk Afdeling RBOR, Wijzigingen / bijzonderheden de gladheidbestrijding 2011-2012 1. Feestdagen Met de indeling is rekening gehouden met

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel

Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel 2009 2014 INHOUD Inleiding...2 1. Algemeen...3 2. Huidige werkwijze...4 2.1 Preventief strooien...4 2.2 Weersverwachting/wegdekconditie...4 2.3 Strooiactie...5

Nadere informatie

Oktober Gladheidbestrijding op z n Rotterdams

Oktober Gladheidbestrijding op z n Rotterdams Oktober 2014 Gladheidbestrijding op z n Rotterdams 1-10-2014 Inhoud presentatie 1. Voorstellen 2. De Rotterdamse aanpak 3. Beleid 4. Organisatie 5. Uitvoering 6. Werkwijze 7. Financiën 8. Vragen? 1. Voorstellen

Nadere informatie

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014-2015 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wegbeheerders... 4 2.1 Wegbeheerders binnen eigen werkgebied... 4 2.2 Wegbeheerders aangrenzende

Nadere informatie

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER Reg.nr.: R-MRM/2014/3098 Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2019 GEMEENTE BOXMEER 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wettelijk kader...3 1.3 Leidraad gladheidbestrijding...4

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1 2. Uitgangspunten 2 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 4. Systeem van uitvoering 4 5. Strooiroutes

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2011-2014 Augustus 2010 DSOB Beheer Openbare Ruimte GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2010-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2014 INHOUD: 1 Inleiding... 3 2 Werkwijzen... 4 2.1 Weersituaties... 4 2.2

Nadere informatie

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA 2009-2010 Datum: 28 mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Gladheidbestrijdingsplan 4 2. Organisatie van de gladheidbestrijding 6 3. Communicatie 8 4. Financiën

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2013-2014 Inleiding De winter van 2013-2014 is de op één na zachtste geweest sinds het begin van de metingen. Samen met de winter van 1989-1990 staat ze op de tweede

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 1 Inleiding Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten om, zover het binnen haar vermogen ligt de gladheid zo effectief

Nadere informatie

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag Beleid gladheidsbestrijding Den Haag Datum opgesteld: juli 2015 1 1. Inleiding Den Haag groeit. Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad. Daarmee neemt ook de druk op de wegen en fietspaden in

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidsbestrijding

Beleidsplan Gladheidsbestrijding Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2012 2017 Provincie Drenthe Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Integrale visie 4 3. Wettelijke kaders 5 3.1. Juridische aspecten 5 3.2. Arbo-aspecten 5 3.3. Milieuaspecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Het bestrijden van gladheid... 5 2.1 Verschillende vormen van gladheid... 5 2.2 Sneeuwschuiven... 5 2.3 Droogzout- versus natzout strooimethode...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen November 2010 INHOUD 1 INLEIDING... 4 2 TERUGBLIK... 5 3 VERSCHILLEN MET VORIG JAAR...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan. gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan. gladheidbestrijding Uitvoeringsplan 2015-2019 Uitvoeringsplan gemeente Bladel Inleiding Gladheid ten gevolge van sneeuw, ijzel of andere oorzaken doet zich voor in de periode van 1 november tot 1 april en is lastig voor onze

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbestrijding

Beleidsplan gladheidbestrijding MONUMENTENBELEID Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2018 Auteur: P.M.H.E. Joosten Datum: 24 oktober Versie: 1.1 Kenmerk: B/PJ INHOUDSOPGAVE 1. Indeling 3 2. Juridische verantwoording 5 2.1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Het uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Het uitvoeringsplan 2012-2013 2 Inhoudsopgave 1 Strooistrategie 5 1.1 Uitgangspunten voor het beleid 5 1.2 Strooihoeveelheden 5 1.3 Gladheid 6 1.4 Procedures 8 2 Methodiek 10 2.1 Signaleringsmethode

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING

BELEIDSPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING BELEIDSPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING 2012-2017 Beleidsplan Gladheidsbestrijding Versiedatum : 2 mei 2012 bij B&W-advies BW12.0116 Kenmerk : INT12.0685 Vastgesteld : in de raadsvergadering van, bij besluit

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Gemeente Leeuwarden Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Hoofdstuk I Beleidsplan Algemeen... 3 Inleiding... 4 Algemene juridische aspecten... 5 Juridische aspecten gladheidbestrijding... 5 Herziening en

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen ( ) Datum: Status: Definitief

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen ( ) Datum: Status: Definitief Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Dalfsen (2013-2014) Datum: 10-10-2013 Status: Definitief 1 2 Inhoud 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 6 2.1 Aanleiding... 6 2.2 Doelstelling en geldigheidsduur... 6 2.2.1

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2012 / 2013

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2012 / 2013 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2012 / 2013 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen September 2012 Plan van aanpak gladheidbestrijding 2012-2013 2 INHOUD: 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Openbare Ruimte Hoe gaan wij de gladheid bestrijden? R. Muller Openbare Ruimte 22 september 2010 2 Inhoudsopgave Bijlage I Hoe gaat de gemeente Overbetuwe gladheidbestrijden?.. 1 Inhoudsopgave... 3 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen doc Pagina 1 van 12

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen doc Pagina 1 van 12 ä1ò3 ä1ò3 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013.doc Pagina 1 van 12 ä1ò3 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013.doc Pagina 2 van 12 ä1ò3 o o o o 1 Door een nieuwe

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 PRI PRINTDATUM:11 OKTOBER 2011 / 12:18 UUR Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 Sector Wijkzaken Afdeling Wijkservice Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiel Techniek 1 Hengelo, juni 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 11 MAART 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding, gemeente Hoogeveen 4 2 Aanpak gladheidbestrijding

Nadere informatie

Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde

Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde Seizoen 2014 2015 2/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doel actieplan... 3 2. Beleid... 3 3. Verantwoordelijkheden wegennet gemeente Zeewolde... 4 4. Coördinatie...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 20 oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 2 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Wat is gladheid?... 5 3. Juridische aspecten...

Nadere informatie

Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes 3

Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes 3 1 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORNE Inhoud: blz. Inleiding 2 Wijzigingen 2 Periode dat het gladheidbestrijdingsplan geldt 2 Wijze van gladheidbestrijding 3 Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Domein: Afval en Reiniging Versie : 2.0 Status : Definitief Datum : 3 november 2015 Opgesteld door : Unit Inzameling, Transport

Nadere informatie

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan PRI Gladheidbestrijding 2016-2020 Werkplan Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiele Techniek Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss Mandaat directeur Gemeentebedrijven. Inhoudsopgave: Inleiding blz.

Onderwerp: Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss Mandaat directeur Gemeentebedrijven. Inhoudsopgave: Inleiding blz. Onderwerp: Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss 2012-2013. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Algemene opzet gladheidbestrijding blz. 3 Onderdelen gladheidbestrijding blz. 4 Milieu aspecten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013 1. Inleiding De gemeente Nijmegen heeft in 2011 haar beleidsuitgangspunten op gladheidbestrijding geformuleerd en vastgelegd

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Beleidsplan voor de bestrijding van wintergladheid in Ommen voor de periode 2011 t/m 2015 Versie 1.02 Status Definitief Datum 24 november 2010 Gemeente Ommen Documentnummer

Nadere informatie

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE AMSTERDAM 16 oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding: de kwaliteit van de gladheidbestrijding 4 Hoofdstuk 2 Gladheidbestrijding is keuzes

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Grip op Gladheid Versie: Definitief Datum: 28 april 2015 project: Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 projectnummer: BN140129-4 Opgesteld door: Beheernet Robin Arians

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2011-2012 Facts&Figures 2 Inleiding Het nieuwe strooiseizoen 2012-2013 staat weer voor de deur. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding is wederom aangepast op basis

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding Uitvoeringsplan gladheidbestrijding Uitvoeringsplan: Bestrijding van winterse gladheid in de gemeente Eijsden-Margraten 2013 / 2014 Margraten, oktober 2013 Afdeling: Ruimtelijk Beheer Opgesteld door: P.M.G.J.

Nadere informatie

Productpresentatie PreSpec De-Icer Prills: Partners in innovatieve oppervlakte behandelingen

Productpresentatie PreSpec De-Icer Prills: Partners in innovatieve oppervlakte behandelingen Productpresentatie PreSpec De-Icer Prills: De huidige problematiek: Bent u goed voorbereid op sneeuw, ijs en de daarbij behorende gladheidsproblematiek? Vertragingen in het verkeer, ongevallen met als

Nadere informatie

Productpresentatie CLEAN-ICE :

Productpresentatie CLEAN-ICE : Productpresentatie : De huidige problematiek: Vertragingen in het verkeer, ongevallen met als gevolg letsel en materiële schade. Beperkte toegankelijkheid van objecten zoals ziekenhuizen, kantoren, scholen,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Stadswerken Wijkonderhoud en Service www.utrecht.nl/gladheid Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Versie: 1.1 Datum 21 november 2014 Voorwoord Het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 11ini02357

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 11ini02357 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 11ini02357 1. Onderwerp: Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding 4 1.1 Strooistrategie: preventief en curatief 4 1.2

Nadere informatie

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten Kristof Ramaekers 04-10-2011 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Beheer in Vlaanderen van: 5.500 km gewestwegen

Nadere informatie

SAMENVATTING CWE05.108

SAMENVATTING CWE05.108 SAMENVATTING CWE05.108 Gladheidsbestrijding De wegbeheerder heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek een inspanningsverplichting als het gaat om een goed berijdbare weg. Bij gladheid moet de wegbeheerder

Nadere informatie

Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan. Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan. Zaaknummer 31123552 Datum 11-02-2017 Status Def. Het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding op de wegen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan gemeente Reusel-De Mierden A. BELEIDSPLAN Reusel, oktober 2015

Gladheidsbestrijdingsplan gemeente Reusel-De Mierden A. BELEIDSPLAN Reusel, oktober 2015 Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-067 Datum : 16 december 2016 Gladheidsbestrijdingsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Bladel

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Bladel Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Bladel 2016-2021 16it.01810/z160000490 Inhoud Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding... 1 Bladel 2016-2021... 1 1. Inleiding... 3 2. Plaats van het uitvoeringsplan binnen

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding winter

Evaluatie gladheidbestrijding winter Evaluatie gladheidbestrijding winter 2010-2011 Inleiding De winter van 2010-2011 ging direct in de laatste week van november al voortvarend van start met eerst vorst en vervolgens met sneeuw. Deze lijn

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Venlo Seizoen 2017-2018 8 september 2017 Algemeen Definities Inleiding 1. Juridische aspecten Algemene juridische aspecten Juridische aspecten gladheidbestrijding Vastleggen

Nadere informatie