Sociaal plan witte boven- en benedenwoningen Breukelen/ Vastgesteld door bestuur St. Joseph en Bewonerscommissie witte woningen Breukelen d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan witte boven- en benedenwoningen Breukelen/ Vastgesteld door bestuur St. Joseph en Bewonerscommissie witte woningen Breukelen d.d."

Transcriptie

1

2 witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

3 Sociaal Plan Herstructurering woningen en woonomgeving Breukelen Geldig voor de boven- en benedenwoningen en woonomgeving in de Hendrika van Haeftenstraat 2 t/m 16 even, 26 t/m 32 even, Van Hugenpothstraat 1 t/m 21A oneven, 25 t/m 31A oneven en de samengevoegde woningen Hendrika van Haeftenstraat 18 en 22, Van Hugenpothstraat Aanhef De ondergetekenden bewonerscommissie witte woningen Breukelen vertegenwoordigd door Berdine Kamps, voorzitter en Woonstichting St. Joseph vertegenwoordigd door Rob Dekker, directeurbestuurder zijn het volgende Sociaal Plan overeengekomen: 2. Inleiding 1. Dit Sociaal Plan geldt voor de bewoners van Hendrika van Haeftenstraat 2 t/m 18 even, 22, 26 t/m 32 even, Van Hugenpothstraat 1 t/m 31A oneven in het kader van de herstructurering. 2. Woonstichting St. Joseph heeft besloten de huidige woningen te slopen om te vervangen door nieuwbouw. 3. In dit Sociaal Plan staan de afspraken met de bewonerscommissie over de woningen, de woonomgeving, leefbaarheid, communicatie, participatie en rechten en plichten van de huurders, bewonerscommissie en Woonstichting St. Joseph. 4. In de begrippenlijst (bijlage) vindt u de betekenis van de schuingedrukte woorden. 3. Algemeen 1. Dit Sociaal Plan geldt vanaf het moment van ondertekening tot de definitieve oplevering van alle nieuwbouwwoningen (peildatum 22 december 2015). 2. De peildatum voor dit Sociaal Plan is 22 december Tot het moment van de sloop van de woning voert Woonstichting St. Joseph de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit. 4. De bewonerscommissie kan zich bij haar werkzaamheden laten ondersteunen door extern witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

4 deskundigen gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. Woonstichting St. Joseph betaalt de kosten. De bewonerscommissie dient hiervoor vooraf een schriftelijk verzoek met offerte in. Woonstichting St. Joseph beoordeelt het verzoek. 5. De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de door het CBS gepubliceerde Consumentenprijsindex alle huishoudens. De huurtoeslaggrenzen in artikel 5.4 zijn gebaseerd op prijspeil juli Alle overige in dit Sociaal Plan genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil december De bepalingen van het Sociaal Plan zijn van toepassing op huurders die voldoen aan de definitie huurder : - de hoofdhuurder inclusief de medehuurders, die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben afgesloten. - Zij staan in de basisadministratie van de gemeente ingeschreven op het adres van de gehuurde woning - Zij hebben hun hoofdverblijf in de gehuurde woning. 7. Woonstichting St. Joseph keert vergoedingen pas uit als er geen sprake is van openstaande vorderingen of als de huurder toestemming geeft voor het verrekenen van de vergoeding met de nog verschuldigde huur, openstaande facturen, mutatieschade en/of overige vorderingen op de huurder. 8. Vanaf het moment dat het sloopbesluit genomen is, vindt er voor de oude woning geen jaarlijkse huurverhoging plaats. Deze huurbevriezing geldt tot het moment dat laatste huurder uit de oude woning is vertrokken. 9. De uitvoerende partijen zorgen dat de overlast voor de bewoners zo klein mogelijk is. 4. Procedure bij sloop 1. Een medewerker van of namens Woonstichting St. Joseph bezoekt alle huurders die moeten verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt om hun woonwensen en persoonlijke situatie te bespreken (zie adressenlijst in de bijlage). 2. De medewerker van of namens Woonstichting St. Joseph is bereikbaar via telefoon, en spreekuren (zie adressenlijst in de bijlage). 3. De huurder ontvangt vooraf een checklist, zodat hij het gesprek goed voorbereid kan aangaan. 4. Woonstichting St. Joseph legt de afspraken die in het individuele huisbezoek besproken zijn vast in een brief. De huurder ontvangt de brief in tweevoud en ondertekend. Één exemplaar is voor de huurder. Het andere exemplaar tekent de huurder binnen twee weken voor akkoord en stuurt die in de bijgeleverde antwoordenveloppe terug aan Woonstichting St. Joseph. 5. De huurder kan vragen om een nieuw huisbezoek als er iets verandert in zijn persoonlijke omstandigheden. 6. De huurder kan, als hij dat wil, anderen uitnodigen bij bovenstaande gesprekken aanwezig te zijn ter ondersteuning. Indien nodig kan hij ook leden van de bewonerscommissie vragen aanwezig te zijn. Dit gaat in overleg met de leden van de bewonerscommissie. 7. Voor huurders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en niet beschikken over een vertaler binnen eigen kring, zet Woonstichting St. Joseph zo nodig op verzoek van die huurders een tolk in. witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

5 8. Huurders die de huurovereenkomst opzeggen per een datum na de ingangsdatum van dit sociaal plan dienen de woning veilig, wind- en waterdicht achter te laten. Schone stoffering mag achtergelaten worden. 9. Woonstichting St. Joseph kan de opgezegde woning verhuren op basis van een huurcontract naar zijn aard van korte duur of op grond van de Leegstandswet óf op basis van bruikleen in gebruik geven om de buurt leefbaar en veilig te houden. 5. Herhuisvesting 1. Alle huurders van te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van leegkomende woningen van Woonstichting St. Joseph en de andere woningcorporaties die hun woningen aanbieden via 2. Alle huurders die door de herstructurering tijdelijk ergens anders moeten wonen, hebben het recht om naar het plangebied terug te keren. Er is een beperkt aantal nieuwbouwwoningen beschikbaar voor de doelgroep. Het kan zijn dat het niet voor iedereen mogelijk is terug te keren naar de wijk. 3. Voor de huurders die willen terugkeren naar de nieuwbouwwoningen garandeert Woonstichting St. Joseph dat de woningen op het moment van de huuringangsdatum betaalbaar zijn in relatie tot het inkomen dat zij op dat moment hebben. Onder betaalbaar wordt verstaan een maximale huurprijs ter hoogte van de aftoppingsgrenzen voor huurders met huurtoeslag (voor één- en tweepersoonshuishoudens is dat 586,68, voor drie- of meerpersoonshuishoudens is dat 628,76, prijspeil 1 januari 2016). Voor huurders met een inkomen tot ,- geldt een huurprijs tot 710,68 Huurders met een inkomen hoger dan ,- mogen ook voor een huurprijs tot 710,68 huren. 4. Bij toewijzingen van de woningen in het plangebied gelden de volgende voorrangsregels: - De toewijzing vindt plaats op basis van de woonduur van de oude woning. 5. De huurder schrijft zich in als woningzoekende als hij niet al ingeschreven stond. Dit kan met hulp van St. Joseph of de huurdersbelangenvereniging. Wanneer St. Joseph volgens afspraak met de betreffende huurder actief woningen aanbiedt aan een vertrekkende huurder, hoeft deze niet ingeschreven te staan. Een huurder die door een inschrijving al inschrijftijd heeft opgebouwd, behoudt deze na acceptatie van een woning wanneer hij zich meteen weer inschrijft. 6. De huurder krijgt sloopurgentie en kan daarmee zelf op het vrijkomende woningaanbod reageren. Hierbij worden de inkomensgrenzen deels losgelaten voor woningen van Woonstichting St. Joseph met een huurprijs tot 710,68. Huurders met een inkomen hoger dan ,- mogen toch een woning huren tot 710,68 als het een woning van Woonstichting Sint Joseph betreft. Woonstichting St. Joseph maakt voor hen dan een uitzondering op passend toewijzen. 7. j Op verzoek van de huurder kan een medewerker van Woonstichting Sint Joseph namens hem reageren/bemiddelen als hij daartoe zelf niet in staat is. Wanneer er een andere dringende reden voor is, zoals overlast, kan St. Joseph ervoor kiezen de betrokkene(n) niet zelf te laten reageren maar een woning aan te bieden. 8. Als meer huurders met sloopurgentie op dezelfde woning reageren, heeft de huurder met de langste woonduur voorrang. 9. De huurder mag maximaal tweemaal een aangeboden woning weigeren die binnen de door hem opgegeven woonwensen valt. De huurder krijgt dus maximaal driemaal een aanbieding. witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

6 10. Woonstichting St. Joseph treft een regeling voor huurgewenning over een periode van 5 jaar, als de huurprijs met 50,00 of meer stijgt. Gedurende deze 5 jaar wordt het verschil in gelijke stappen afgebouwd. Deze regeling geldt ook voor huurders met huurtoeslag als de huur na aftrek van de huurtoeslag met 50,00 of meer stijgt. 11. Spijtoptantenregeling 1: huurders die naar een woning in een andere buurt verhuisd zijn kunnen binnen een jaar na verhuizing bij Woonstichting St. Joseph een verzoek indienen voor een andere woning. Woonstichting St. Joseph spant zich in om hier gehoor aan te geven door het aanbieden van een andere woning. 12. Spijtoptantenregeling 2: Huurders die naar de nieuwbouw zijn verhuisd en niet kunnen aarden, kunnen bij Woonstichting St. Joseph een verzoek indienen voor een andere woning buiten het plangebied. Woonstichting St. Joseph spant zich in om hier gehoor aan te geven door het aanbieden van een andere woning. 13. De spijtoptantenregelingen onder 5.13 en 5.14 gelden alleen voor huurders die geen huur- of andere betalingsachterstand hebben en die geen overlast hebben veroorzaakt. 14. Als huurders een beroep doen op de spijtoptantenregelingen onder 5.13 en 5.14 en daardoor dus een tweede maal verhuizen, hebben zij voor deze tweede verhuizing geen recht op een verhuisen herinrichtingskostenvergoeding. Deze tweede verhuizing is immers op eigen verzoek van de huurder. 6. Vergoedingen 1. Huurders die hun woning moeten verlaten vanwege sloop hebben vanaf de peildatum recht op de volgende vergoedingen: a. De huurder ontvangt de wettelijk vastgestelde vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van 5.857,- (prijspeil 1 maart 2015) per woning bij eenmaal verhuizen. b. Als verhuizen naar een wisselwoning onvermijdelijk is en Woonstichting St. Joseph heeft geen passend aanbod kunnen doen ter voorkoming van tweemaal verhuizen, keert Woonstichting St. Joseph voor de tweede verhuizing een vergoeding van 1000,- uit. c. Ter voorkoming van dubbele huurlasten, neemt Woonstichting St. Joseph de laatste maandhuur van de oude woning voor haar rekening. d. Ter compensatie van de inschrijfkosten ( 25,00) en de jaarlijkse verlenging ( 10,00) ontvangt de huurder een bedrag van 50,00 op het moment dat het tweede deel van de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding wordt overgemaakt. * Bedragen worden jaarlijks conform wettelijke regelingen aangepast. 2. Huurders die hun woning verlaten omdat ze de plannen niet willen afwachten en die vanaf 22 december 2015 verhuizen en daarmee een woning vrijmaken, hebben recht op de wettelijke minimale verhuiskosten vergoeding van 5.857,- (prijspeil 1 maart 2015) per woning. * Bedragen worden jaarlijks conform wettelijke regelingen aangepast. 3. De uitbetaling van de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding gaat in twee delen: 75 % binnen zeven werkdagen na huuropzegging en de resterende 25 % binnen zeven werkdagen na sleutelinlevering. witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

7 7. Opzegging en boete 1. Woonstichting St. Joseph stelt de datum vast waarop de sloopwerkzaamheden starten. 2. Woonstichting St. Joseph zegt formeel 6 maanden voor de geplande sloopdatum alle nog lopende huurcontracten voor onbepaalde tijd op. Wettelijk gelden de volgende opzegtermijnen: 3 maanden plus 1 maand per jaar dat een huurder de woning huurt met een maximum van 6 maanden. 3. De formele huuropzegging gaat naar de huurder inclusief de medehuurders per gewone en per aangetekende post en is voorzien van een instemmingsverklaring die huurder moet tekenen. 4. Als huurder niet instemt met de formele huuropzegging, vraagt Woonstichting St. Joseph de kantonrechter in kort geding om een uitspraak, conform wettelijke regelgeving. 5. Als de huurder de woning niet op de geplande sloopdatum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar buiten zijn schuld om het geval is, wordt hem een onmiddellijk opeisbare boete opgelegd van 500,00 per kalenderdag dat hij de woning niet verlaten heeft. De minimale boete wordt jaarlijks telkens op 1 januari zonder schriftelijke aanzegging geïndexeerd volgens de CBS Consumenten Prijsindex Alle Huishoudens met 2015 als basisjaar (2015 = 100). Daarnaast brengt Woonstichting St. Joseph de kosten van een eventuele juridische procedure bij de huurder in rekening. 8. Informatie, participatie en communicatie 1. De bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van de betreffende buurt of het betreffende complex. 2. De positie en het adviesrecht van de bewonerscommissie zijn geregeld in de Woningwet. 3. De bewonerscommissie raadpleegt de huurders van het plangebied bij belangrijke beslissingen. 4. Woonstichting St. Joseph betrekt de bewonerscommissie, de huurders en bewoners uit de buurt bij de planvorming. Zij stelt daarvoor met de bewonerscommissie een communicatieplan op. 5. Tijdens de uitvoering overlegt Woonstichting St. Joseph met de bewonerscommissie over de wijkvernieuwing, de leefbaarheid, de planning en de communicatie hierover. 6. Woonstichting St. Joseph legt alle schriftelijke informatie over de wijkvernieuwing aan de huurders in concept per voor aan de bewonerscommissie met uitzondering van de communicatie aan individuele bewoners. Deze reageert daarop per of de informatie juist is (volgens afspraken) en begrijpelijk is voor de bewoners. 7. Woonstichting St. Joseph besteedt in de plannen aandacht aan de zorgen van de huurders, waaronder ook de tegenstanders van sloop. Dit is maatwerk. 8. Gedurende de planvoorbereiding en uitvoering houdt Woonstichting St. Joseph de huurders op de hoogte via nieuwsbrieven, workshops, spreekuren, inloopavonden, brieven op naam, enzovoorts, afhankelijk van de informatie. 9. De bewonerscommissie kan, als ze dat nodig vindt, een eigen informatiebrief in de buurt verspreiden en/of in welke vorm dan ook de bewoners raadplegen over de in te nemen standpunten. 10. Ze stelt Woonstichting St. Joseph daar altijd van tevoren van in kennis en legt een nieuwsbrief van tevoren voor. 11. Voorafgaand en tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn er vaste contactpersonen van/namens Woonstichting St. Joseph voor de huurders. Deze zijn goed en laagdrempelig witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

8 bereikbaar. Informatie over de bereikbaarheid staat in de nieuwsbrieven en vormt een bijlage bij het Sociaal Plan. 12. Woonstichting St. Joseph zorgt in samenspraak met de gemeente Boxtel - voor communicatie naar de overige buurtbewoners die niet in het plangebied wonen. 9. Dienstverlening en extra voorzieningen 1. Alle gevolgen voor de huur en huurtoeslag zijn voor huurders bekend, voordat deze besluiten en tekenen voor akkoord. Dit is in principe een eigen verantwoordelijkheid van de huurders. Zo nodig verwijst Woonstichting St. Joseph naar de juiste instantie(s). 2. Woonstichting St. Joseph is verantwoordelijk voor het afsluiten van water, gas, licht en telefoon/kabel in woningen waaruit de bewoners zijn vertrokken, het laten verwijderen van standleidingen en meters. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun verhuizing bij onder andere de verschillende energietoeleveringsbedrijven, de gemeente en de kabel- en telefoonmaatschappij. 3. Zijn er in de woning waaruit een huurder moet vertrekken voorzieningen voor mindervaliden aangebracht, dan brengt Woonstichting St. Joseph die over naar de nieuwe woning. Zo hoeft huurder niet opnieuw procedures te doorlopen of extra kosten te maken. Wanneer het gaat om een woning van een andere verhuurder helpt St. Joseph de vertrekkende huurder bij het aanvragen van de voorzieningen voor de nieuwe woning door hem te verwijzen naar de juiste sites en instanties. 4. Als huurder in de nieuwe woning behoefte heeft aan een verhoogde toiletpot en beugels spant Woonstichting St. Joseph zich in om die bij de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan te brengen als het een woning van St. Joseph betreft. Bij woningen die het seniorenlabel hebben, gebeurt dat tegen huurverhoging, bij alle andere woningen tegen contante betaling. Wanneer de vertrekkende huurder al voorzieningen had in de oude woning, worden deze kosteloos (over)geplaatst. 5. De huurder neemt voor het aanvragen van overige medische aanpassingen of informatie hierover zelf contact op met Loket WegWijs van de gemeente Boxtel. 6. Met huurders die hulp nodig hebben bij verhuizing, schoonmaak en andere klussen ten gevolge van de sloopwerkzaamheden maakt Woonstichting St. Joseph tijdens het individuele huisbezoek afspraken en treft waar nodig voorzieningen. 7. Indien nodig en na overleg regelt Woonstichting St. Joseph op haar kosten opslagcontainers (geïsoleerd en afsluitbaar). De huurder moet dit zelf aan de inboedelverzekeraar opgeven. 8. Woonstichting St. Joseph kan tijdens de huisbezoeken vaststellen of de bewoner hulp nodig heeft in de vorm van maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk, hulp bij schuldenproblematiek, hulp bij fysieke of psychische problematiek. Als er sprake is van multiproblematiek, meldt Woonstichting St. Joseph de huurder in overleg aan bij het Sociaal WijkTeam. 10. Vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) 1. Huurders 1 die zelf veranderingen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen. 2. Wanneer de voorzieningen in de woning worden achtergelaten staat hier in een aantal gevallen witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

9 een vergoeding tegenover. Hieronder vindt u de vergoeding en de afschrijvingstermijn. Soort ZAV - Stenen aanbouw in de vorm van berging of garage: max ,-, 20 jaar - aanbouw in de vorm van een serre: max. 335,- per m 2, 20 jaar - dakkapel: 335 per m 3 (max ,-), 10 jaar - cv-installatie: max ,-, 10 jaar - vaste trap naar zolder: 1.380, 10 jaar - zonnepanelen max ,- met een jaarlijkse afschrijving van 90,- per jaar, 20 jaar. Dat geldt als de huurder vooraf toestemming heeft gevraagd en gekregen. 3. De ZAV s voldoen verder aan de volgende voorwaarden: - ZAV s zijn in goede staat, ter beoordeling door een opzichter van Woonstichting St. Joseph. - ZAV s zijn op een juiste manier en met gebruikmaking van deugdelijke materialen aangebracht. - ZAV s voldoen aan de eisen en voorschriften van Woonstichting St. Joseph. - ZAV s voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening, van de nutsbedrijven en de brandweer. - Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties zijn aantoonbaar door een erkend installateur uitgevoerd. Als dit niet het geval is, dan moet de huurder bij controle een keuringsrapport van het betreffende nutsbedrijf kunnen overleggen. - Zonnepanelen en installatie werken correct en zijn geïnspecteerd door EC Boxtel. 4. De beoordeling of er een vergoeding wordt uitgekeerd voor overige ZAV s is maatwerk en wordt beoordeeld door de opzichter. De totale vergoeding voor de ZAV s wordt na oplevering van de oude woning uitgekeerd samen met de laatste 25% van de verhuiskostenvergoeding. 5. Als een huurder zich desondanks benadeeld voelt of met Woonstichting St. Joseph van mening verschilt over de toepassing van de regeling kan hij een beroep doen op de geschillencommissie (zie 13). 11. Regeling m.b.t. wisselwoningen 1. Huurders die vanwege sloop hun woning moeten verlaten en op termijn terugkeren naar de nieuwbouw, maar nog niet direct terecht kunnen in hun nieuwe woning hebben recht op een wisselwoning. 2. Woonstichting St. Joseph zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, gestoffeerd en gesausd of behangen is en voorzien van verwarming. De voor en achtertuin worden opgeleverd zonder losse goederen/afval en zijn ontdaan van overdadige begroeiing. 3. Als de huurprijs van de wisselwoning hoger is dan de huur van de oude woning, geldt de huurprijs van de oude woning als huur van de wisselwoning. 4. Woonstichting St. Joseph wijst de wisselwoningen aan. In dit geval kan geen rekening gehouden worden met woonwensen. Het betreft immers een tijdelijke situatie. Wel wordt er rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de huurder (bijvoorbeeld handicaps en huisdieren die naar buiten moeten). witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

10 12. Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid 1. Alle partijen verplichten zich om de buurt leefbaar te houden gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden. 2. Woonstichting St. Joseph maakt afspraken met de politie, de gemeente en andere partijen over inzet van personeel en maatregelen om de veiligheid te bevorderen en te voorkomen dat de buurt vervuilt. 3. Woonstichting St. Joseph houdt bewoners van complexen die nog niet direct worden aangepakt en omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden, de planning en de overlast die zij van de werkzaamheden kunnen ondervinden. 4. Woonstichting St. Joseph streeft ernaar de woningen zo lang als mogelijk te laten bewonen, bijvoorbeeld op basis van huurovereenkomsten naar hun aard van korte duur, op grond van de Leegstandswet dan wel bruikleenovereenkomsten (zie ook 4.9). 5. Woningen worden pas dichtgeplankt als tijdelijke bewoning niet (meer) mogelijk is en/of als ze binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Dit gaat in overleg met Camelot Beheer BV. 13. Nederlands recht en geschillenregeling 1. Het Nederlands recht is van toepassing op dit Sociaal Plan en eventuele geschillen. 2. In geval van een meningsverschil spannen alle partijen zich in om tot overeenstemming te komen. 3. Meningsverschillen waar partijen niet samen uit komen, worden voorgelegd aan een geschillencommissie. 4. De geschillencommissie bestaat uit drie personen. Woonstichting St. Joseph en de Huurdersbelangenvereniging wijzen elk een lid aan. Deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 5. De geschillencommissie neemt binnen zes weken een besluit en motiveert dit schriftelijk. Deze termijn kan eenmalig, na schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving, worden verlengd met maximaal twee weken. 6. Zolang de geschillencommissie het geschil in behandeling heeft, gaan partijen niet naar de huurcommissie of de kantonrechter, behalve als er een spoedeisend belang mee gemoeid is. 7. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, tenzij een van de partijen binnen twee weken na de uitspraak alsnog besluit het geschil voor te leggen aan de huurcommissie of de kantonrechter. 8. Als dit Sociaal Plan voor een huurder zwaardere negatieve consequenties heeft dan voor andere huurders, dan kan die Woonstichting St. Joseph verzoeken om af te wijken van het Sociaal Plan. 9. Woonstichting St. Joseph neemt dit verzoek in behandeling en deelt de uitslag binnen 30 dagen schriftelijk mee. witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

11 14. Aldus overeengekomen Boxtel, 22 december 2015 Namens Woonstichting St. Joseph Namens bewonerscommissie witte woningen Breukelen Rob Dekker Directeur-bestuurder Berdine Kamps voorzitter Bijlagen: Begrippenlijst Belangrijke telefoonnummers witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

12 witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

13 Begrippenlijst Hieronder volgt de betekenis van de woorden die in dit Sociaal Plan worden gebruikt. Bewonerscommissie CBS Geschillencommissie Herstructurering Huur Huurder Huurgewenning Huurovereenkomst Huurovereenkomst wisselwoning Een vertegenwoordiging van huurders van huurders uit uw wijk die meepraten over onderwerpen die bij de sloop van uw woning komen kijken. Centraal Bureau voor de Statistiek. Een commissie, bestaande uit 3 personen en ingesteld door Woonstichting St. Joseph en de Huurdersbelangenvereniging. Zij wijzen elk een lid aan. Deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. Deze commissie behandelt geschillen die voortvloeien uit het Sociaal Plan en hierover een bindende uitspraak doet. Vernieuwing van het plangebied met sloop en vervangende nieuwbouw van de woningen en integrale aanpak van de woonomgeving. De kale huurprijs per maand, die de huurder verschuldigd is aan woonstichting St. Joseph voor het enkele gebruik van de woning. De hoofdhuurder inclusief de medehuurders, die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met woonstichting St. Joseph hebben afgesloten. Zowel de hoofdhuurder als de eventuele medehuurders staan in de basisadministratie van de gemeente ingeschreven op het adres van de gehuurde woning en hebben er hun hoofdverblijf. Huurgewenning houdt in dat de huurprijs in een aantal afgesproken jaarlijkse stappen wordt opgetrokken totdat de voor de woning normaal geldende huurprijs is bereikt. De jaarlijkse huurverhoging is van toepassing. Schriftelijke overeenkomst aangaande woonruimte, die voor onbepaalde tijd is afgesloten tussen huurders en woonstichting St. Joseph. Dit is de huurovereenkomst voor de wisselwoning, waarvoor de huurder een huurovereenkomst afsluit betreffende gebruik van woonruimte, dat naar zijn aard van korte duur is. Instemmingsverklaring Als u deze ondertekent stemt u in met de huuropzegging en de sloop van uw woning. Leegstandswet Wet waarin geregeld is hoe er omgegaan wordt met woningen die gesloopt gaan worden. Hierin staat dat deze woningen tijdelijk mogen worden verhuurd. Medische aanpassingen Aanpassingen die in of bij de woning zijn aangebracht krachtens de WMO en die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig functioneren van bewoners met lichamelijke beperkingen. Peildatum De peildatum is de datum waarop individuele huurders recht hebben op de regelingen in dit Sociaal Plan. De peildatum is 22 december witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

14 Plangebied Spijtoptant Stoffering Wisselwoning Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) De genoemde straten en huisnummers waarvoor dit Sociaal Plan geldt. Iemand die terugkeert naar de nieuwbouw in de oude wijk. Vloerbedekking en raambekleding. Een wisselwoning is bedoeld voor tijdelijke bewoning. De woning is beschikbaar voor de duur van de uitvoering van het project, waarna de bewoner verhuist naar de nieuwe woning. De wisselwoning is qua ruimte (aantal kamers) passend. Zelf aangebrachte voorzieningen zijn zaken, die de huurder heeft aangebracht nadat hij de woning heeft betrokken. Deze zaken behoren derhalve niet tot de standaarduitrusting van de woning. witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

15 Belangrijke telefoonnummers Woonstichting St. Joseph Project- en wijkteam St. Joseph Sancha Schuurs is projectconsulent. Zij bezoekt u om uw woonwensen en uw persoonlijke situatie met u te bespreken. Zij is het aanspreekpunt voor uw persoonlijke vragen rondom de toekomst van uw woning en zij zorgt voor de (nieuws)brieven. Ook overlegt zij met de bewonerscommissie. Sancha is bereikbaar van maandag tot en met donderdag op (0411) / en per Willem van Wanrooij is wijkconsulent. Met zijn wijkteam is hij verantwoordelijk voor de leefbaarheid in Breukelen. Hij overlegt met hulpverlenende instanties, politie en gemeente over hulp aan huurders als dat nodig is. Samen met Sancha overlegt hij met de bewonerscommissie. U bereikt hem van maandag tot en met donderdag op (0411) / en per Andrej Verhoeks verzorgt de verhuur in Breukelen. Hij adverteert woningen, bekijkt de gegevens van de kandidaten die reageren en biedt woningen aan. Ook ondertekent hij het huurcontract. Binnen het team Klantenservice beantwoordt hij alle vragen die met verhuren te maken hebben. Andrej is bereikbaar via het algemene nummer (0411) en per Frans de Voigt is wijkbeheerder. Hij is de oren en ogen in de wijk en is zoveel mogelijk in de wijk te vinden. Hij spreekt bewoners aan, controleert schoonmaak- en groenonderhoud en stuurt de werkzaamheden van de WOP (WoonOmgevingsPloeg) aan. Frans is in de even weken op woensdag en in de oneven weken op vrijdag vrij. U bereikt hem op en per Wim Breur is opzichter. Hij beoordeelt reparatieverzoeken, controleert uw woning na huuropzegging en hij levert uw nieuwe woning aan u op. Via het algemene nummer (0411) kunt u hem bereiken. Of per mail: Algemene nummers St. Joseph Algemeen telefoonnummer: (0411) Servicelijn (reparatieverzoek/storingen) 24 uur per dag: (0411) Klantenservice (woningzoekenden, verhuur): (0411) witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

16 Bewonerscommissie Voor vragen aan de Bewonerscommissie kunt u contact opnemen met Berdine Kamps, voorzitster. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (06) of per Tijdelijke bewoning Camelot Beheer verzorgt de tijdelijke bewoning van de woningen die zijn opgezegd. Hiermee hopen we de wijk netjes en leefbaar te houden. Camelot hanteert een strenge werving en selectie. Eens per maand voert Camelot een uitgebreide controle uit in de panden die zij in de wijk beheren. Voor vragen over hun beheer is property manager Tim Jansen bereikbaar op (088) Reparaties Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt van maandag t/m vrijdag van uur uw reparatieverzoek telefonisch melden via (0411) Buiten kantooruren (dus ook in het weekend) kunt u bij zeer dringende reparatieverzoeken bellen naar de meldkamer. Het telefoonnummer van de meldkamer is (0411) (lokaal tarief). Breman uit Weert onderhoudt voor St. Joseph uw cv-ketel en warmwatervoorziening. Bij storingen kunt u hen bellen op (0900) Als u lid bent van het Glasfonds kunt u 24 uur per dag contact met ons opnemen. U belt onze Servicelijn op (0411) Als u lid bent van het Rioolfonds kunt u bij verstopping contact opnemen met RRS. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (073) Gemeente Boxtel Gemeente Boxtel, algemeen (0411) Gemeente Boxtel, servicelijn (0411) Gemeente Boxtel, Loket WegWijs (0411) Hulpdiensten Geen spoed? De politie is bereikbaar op In spoedgevallen belt u voor politie en brandweer 112. witte woningen Breukelen d.d. 22 december /16

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop en herontwikkeling van de woningen:

Sociaal plan. Sloop en herontwikkeling van de woningen: Sociaal plan Sloop en herontwikkeling van de woningen: Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7 oneven, hierna te noemen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Besproken met: Huurdersbelangenvereniging d.d. 05-09-2016 Gemeente Boxtel d.d. 29-09-2016 Vastgesteld: directeur-bestuurder d.d. 04-10-2016 Goedgekeurd:

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GROOT ONDERHOUD. Schollevaar. Capelle aan den IJssel

SOCIAAL PLAN GROOT ONDERHOUD. Schollevaar. Capelle aan den IJssel SOCIAAL PLAN GROOT ONDERHOUD Schollevaar Capelle aan den IJssel Sociaal Plan Groot Onderhoud Ketensamenwerking Schollevaar Pagina 1 Inleiding Havensteder pleegt de komende jaren groot onderhoud aan bijna

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Kan ik mijn woning aanpassen?

Kan ik mijn woning aanpassen? Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die bij u past. Dat begrijpen wij. Wilt u uw keuken moderniseren of een wasmachineaansluiting? Dan geven

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 9 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie