(V)SO in beeld. november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(V)SO in beeld. november 2015"

Transcriptie

1 november 015

2 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen en hun besturen. Deze ontwikkelingen betekenen meer aandacht voor, en verantwoording over de opbrengsten van het speciaal onderwijs. Ze vragen van de sector meer rekenschap af te leggen over de effectiviteit van de besteding van publieke middelen. Met het Bestuursakkoord PO en het Onderwijsakkoord wordt daarnaast flink ingezet op professionalisering binnen de sector. Maar waar staat de sector nu? En welke ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren zichtbaar? geeft een overzicht van de stand van zaken binnen de sector (voortgezet) speciaal onderwijs en de ontwikkeling daarbinnen. Hierbij kijken we naar ontwikkelingen ten aanzien van de leerlingen en de medewerkers. stelt scholen en besturen in staat ontwikkelingen binnen hun organisatie te duiden door deze af te zetten tegen de landelijke gemiddelden. En maakt het mogelijk om op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Deze data zeggen uiteraard niet alles, maar vertellen slechts een deel van het verhaal van de sector. Toch geven ze ook aanleiding tot een aantal vragen. Vragen die het waard zijn om over na te denken in het kader van de verdere ontwikkeling van het (v)so. De weergegeven data zijn grotendeels afkomstig uit openbare bronnen. Achterin deze publicatie vindt u een overzicht van de bronnen per thema.

3 Leerlingen 3 Percentage leerlingen per onderwijstype PO Percentage leerlingen per onderwijstype VO 100% 95% 95% 95% 95% 96% 100% 94% 94% 94% 93% 93% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 0% 0% 10% 0% 3% 3% 3% % % % % % % % % 0% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 4% BAO SBAO SO VO PRO VSO Het aantal leerlingen in het so was op 1 oktober ; het aantal leerlingen in het vso was op dezelfde teldatum Het aandeel van het basisonderwijs is afgelopen jaar licht gestegen van 95% naar 96% in 014. Het aandeel van het sbo is in de afgelopen jaren licht gedaald, van 3% naar %. Het aandeel van het so is stabiel op % gebleven. Het percentage leerlingen in het sbo en praktijkonderwijs is de laatste drie jaar nagenoeg stabiel. Wanneer po en vo met elkaar worden vergeleken, is er een verdubbeling te zien van het percentage leerlingen in het speciaal onderwijs (so: %, vso: 4%).

4 Leerlingen Aantal leerlingen naar cluster over de jaren Percentage leerlingen naar cluster over de jaren % 47% 48% 48% 49% % 38% 38% 38% 37% Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 13% 13% 13% 13% 13% 1% 1% 1% 1% 1% Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 Het merendeel van de leerlingen in het speciaal onderwijs volgt cluster 4 onderwijs. Dit aantal leerlingen is in de afgelopen vier jaar met bijna leerlingen toegenomen. Cluster 1, en 3 samen zijn qua aantal leerlingen iets groter dan cluster 4. Cluster 1 en groeien de afgelopen jaren niet in omvang. Cluster 3 daalt qua aantal leerlingen naar leerlingen in 014. Cluster 1 is verreweg het kleinste cluster met ongeveer 1% van het totaal aantal leerlingen in het (v)so.

5 Leerlingen 5 Aantal rugzakjes in het bao, naar cluster Percentages rugzakjes in het bao, naar cluster % 44% 41% % 7% 7% Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 4% 5% 6% 5% 5% 5% Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 Tot de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 014 ontvingen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een indicatie voor het speciaal onderwijs. De meeste rugzakjes in het basisonderwijs werden afgegeven voor cluster 4. Cluster 1 bleef in aantal rugzakjes in het basisonderwijs vrijwel gelijk Cluster liet een groei zien van 4% in naar 6% in Het aantal leerlingen met een rugzakje in cluster 3 fluctueerde licht en kwam in uit op 4704 leerlingen

6 Leerlingen Aantal rugzakjes in het sbo, naar cluster Percentages rugzakjes in het sbo, naar cluster % 60% 56% Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 7% 6% 9% 1% 13% 13% % % % Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 De meeste rugzakjes in het sbo werden afgegeven voor cluster 4, namelijk 1736 in Het aantal rugzakjes in het sbo voor cluster 4 daalde echter wel van 59% in naar 56% in Cluster 1 was qua percentage rugzakjes in het sbo constant en bleef door de jaren heen op %. Cluster liet een lichte groei zien in percentage rugzakjes in het sbo en groeide van 7% in naar 9% in De toename in van het aandeel leerlingen met een cluster 3 rugzakje ging gepaard met een vrijwel even grote afname van het aandeel leerlingen met een cluster 4 rugzakje.

7 Leerlingen 7 Aantal rugzakjes in het vo, naar cluster Percentages rugzakjes in het vo, naar cluster % 71% 71% Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 18% 18% 19% 8% 3% 8% % 9% % Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 Het aantal rugzakjes in het vo is het grootst in cluster 4, namelijk in Qua percentages rugzakjes in het vo, blijft cluster 4 constant over de jaren. Het aandeel van cluster 3 rugzakjes neemt iets toe, van 18% in naar 19% in Cluster 1 blijft qua percentages rugzakjes in het vo constant op % in de afgelopen jaren. Het aantal rugzakjes in het vo voor cluster en cluster 3 was in het vo kleiner dan in het po.

8 Leerlingen 40,0% Percentage leerlingen uit gebied ander samenwerkingsverband 8 35,0% 30,0% 35,3% 34,5% 34,0% 33,8% 34,4% 3,9% 3,5% 3,1% 30,9% 9,9% 5,0% 0,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 5,4% 5,5% 5,5% 5,3% 5,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% bao sbo so vso vo 1,8% Het minste grensverkeer vindt plaats in het basisonderwijs. De laatste twee schooljaren stijgt het grensverkeer heel licht van 1,5% tot 1,7%. In het sbo is 5,0 5,5% van de leerlingen afkomstig uit een ander samenwerkingsverband dan van de regio waar de school gevestigd is. In het so zien we een geleidelijke afname van het grensverkeer van 3,9% naar 9,9% in In het vso is er sprake van een schommeling in de percentages, waarbij het aandeel leerlingen afkomstig uit een ander samenwerkingsverband varieert tussen de 35,3% en 33,8%. In het vo is tot en met schooljaar ruim 10% van de leerlingen op een school afkomstig uit een ander samenwerkingsverband dan dat van de regio waar de school gevestigd is. In stijgt het grensverkeer in het vo met,4% naar 1,8%.

9 Leerlingen 9 Gemiddeld aantal swv's waar scholen leerlingen uit betrekken Maximaal aantal swv's waar scholen leerlingen uit betrekken sbo gem. swv's so gem. swv's vso gem. swv's sbo max. swv's so max. swv's vso max. swv's Leerlingen op een sbo school zijn afkomstig uit gemiddeld drie samenwerkingsverbanden. Het maximum aantal samenwerkingsverbanden waar een sbo-school mee te maken heeft is in de afgelopen jaren gestegen van 10 naar 1. Het maximum aantal samenwerkingsverbanden waar een school mee te maken heeft schommelt in het so tussen de 1 en 5. In het so daalt het gemiddeld aantal samenwerkingsverbanden waar leerlingen uit afkomstig zijn van 6 in naar 5 in Het aantal samenwerkingsverbanden waar vso leerlingen per school uit afkomstig zijn, is vanaf gemiddeld 7. Het maximum aantal samenwerkingsverbanden varieert tussen de 37 en 45.

10 Leerlingen 10 LGF leerlingen naar cluster en niveaus binnen mbo 90% 80% 81% 77% 78% 77% 75% 75% 73% 76% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% 16% 10% 1% 1% 1% 11% 11% 15% 11% 8% 9% 9% 11% 1% 8% 8% 1% 0% 1% 1% 3% % 3% % Niveau 1 01 Niveau Niveau 01 Niveau 013 Niveau 3 01 Niveau Niveau 4 01 Niveau Cluster 1 Cluster Cluster 3 Cluster 4 Het middelbaar beroepsonderwijs kent geen speciaal onderwijs. Mbo instellingen hebben echter wel diverse voorzieningen om studenten met een beperking te ondersteunen. Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de verdeling van de Leerling Gebonden Financiering (LGF), naar niveau en naar cluster de twee laatste schooljaren voor de invoering van passend onderwijs. Cluster 4 kwam op alle mbo niveaus veruit het vaakst voor. Hoe hoger het schoolniveau, hoe lager het aandeel van cluster 4. Hoe hoger het schoolniveau, hoe hoger het aandeel van cluster 3. Cluster schommelde voor niveau 1, en 3 tussen de 10% en 1% van het totale aanbod aan LGF ondersteuning.

11 x Leerlingen 11 5 Type indicaties cluster Lichamelijk gehandicapt Mg: lg/zmlk Zeer moeilijk lerend Langdurig ziek/somatisch Binnen cluster 3 was de indicatie Zeer moeilijk lerend verreweg de meest vergeven indicatie. In de afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen dat deze indicatie kreeg echter licht. Het aantal leerlingen met de indicatie Lichamelijk gehandicapt bleef nagenoeg gelijk in de afgelopen jaren. Ditzelfde geldt voor het aantal leerlingen met de indicatie Mg:lg/zmlk en de indicatie Langdurig ziek/somatisch, waarbij er in de periode van 008 tot en met 014 geen grote verschillen te zien zijn in het aantal leerlingen met deze indicaties.

12 x Leerlingen 1 Type indicaties cluster Zeer moeilijk opvoedbaar Langdurig ziek/psychisch pedologisch instituut De indicatie Zeer moeilijk opvoedbaar was in 014 de meest vergeven indicatie. Ook was er sprake van groei in het aantal leerlingen dat deze indicatie krijgt. In de afgelopen zes jaren werd de indicatie Langdurig ziek / psychisch steeds meer afgegeven, waarbij het aantal leerlingen met deze indicatie in absolute aantallen nog altijd steeg.

13 Leerlingen 13 0 Leerlingenontwikkeling per onderwijstype bao sbao so vso vo Het so neemt sinds 013, na een redelijk stabiele periode tussen 008 en 01, in leerlingaantallen af. Het vso is in omvang in de afgelopen twaalf jaar meer dan verdubbeld en deze stijging lijkt door te zetten. Het sbo daalt steeds meer en is in omvang 9% gedaald de afgelopen twaalf jaar. Het absolute aantal basisschoolleerlingen neemt af, terwijl de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs juist licht stijgen.

14 Leerlingen 14 Instroom in het so 5,0%,9% 1,6%,6%,% 0,0% 15,0% 11,6% 10,9% 11,0% 11,1% 10,0% 8,8% 8,% 8,3% 8,1% 5,0%,5%,5%,7% 3,1% 0,0% van bao naar so van sbo naar so nieuw so vanuit overig totaal instroom in so van 010/011 naar 011/01 van 011/01 naar 01/013 van 01/013 naar 013/014 van 013/014 naar 014/015 De totale instroom in het so is berekend door het percentage te bepalen van het aantal leerlingen dat instroomt ten opzichte van het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt in het so. De instroom vanuit het basisonderwijs naar het so schommelt de afgelopen jaren rond de 11 procent. De instroom vanuit het sbo naar het so stijgt van,5% in naar 3,1% in , maar deze instroom blijft in vergelijking tot het andere toeleverend onderwijs het kleinst. De totale instroom in het so schommelt rond de %. Dit betekent dat per jaar gemiddeld % van het totale aantal leerlingen in het so instroomt.

15 Leerlingen 15 Instroom in het vso 30,0% 8,3% 8,0% 7,5% 6,4% 5,0% 0,0% 15,0% 11,9% 11,9% 11,8% 11,% 10,0% 5,0% 1,1% 1,1% 1,1%,7%,6%,7%,6% 1,% 5,9% 6,0% 6,1% 5,8% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 3,1%,4%,%,0%,%,1%,5%,0% 0,0% van pro naar vso van lwoo naar vso van overig vo naar vso nieuw in vso vanuit sbo nieuw in vso vanuit so nieuw vso vanuit bao nieuw vso vanuit overig totaal instroom in vso van 010/011 naar 011/01 van 011/01 naar 01/013 van 01/013 naar 013/014 van 013/014 naar 014/015 De totale instroom in het vso is berekend door het percentage te bepalen van het aantal leerlingen dat instroomt ten opzichte van het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt in het vso. In de totale instroom in het vso is een daling zichtbaar van 8,3% in naar 6,4%. Het absolute aantal leerlingen in het vso stijgt evenals het absolute aantal leerlingen dat instroomt in het vso. Relatief gezien komt de totale instroom in het vso daardoor op een lager percentage uit. In het vso stroomt maar liefst 30% van de leerlingen nieuw in in het vso. De instroom vanuit het vo in het vso laat geen duidelijke daling zien. De instroom vanuit het so in het vso laat wel een duidelijke daling zien.

16 Leerlingen 16 7,0% Uitstroom SO binnen PO leeftijd 6,0% 5,9% 5,7% 5,9% 5,9% 5,0% 4,0% 3,0%,7%,7% 3,%,9% 3,0% 3,0%,7% 3,%,0% 1,0% 0,0% van so naar bao van so naar sbo totaal uit so van 010/011 naar 011/01 van 011/01 naar 01/013 van 01/013 naar 013/014 van 013/014 naar 014/015 Het percentage totaal uit so is bepaald door het percentage te berekenen van het aantal leerlingen dat uitstroomt uit het so ten opzichte van het totale aantal leerlingen in het so. Ongeveer 3% van de leerlingen in het SO stroomt terug naar het regulier basisonderwijs. Dit geldt ook voor het sbo, hier stroom eveneens 3% van de SO leerlingen naar uit. De totale uitstroom in het so varieert tussen de 5,7% en 5,9% in de afgelopen jaren.

17 Leerlingen 17 Uitstroom SO bij overgang PO naar VO 5,0% 0,0% 3,4% 1,5% 0,% 0,6% 15,0% 10,0% 5,0% 5,1% 5,7% 5,4% 5,7% 7,6% 7,6% 7,0% 7,0% 7,4% 8,8% 8,% 10,3% 0,0% van so naar pro van so naar lwoo van so naar overig vo totaal uitstroom uit so naar vo van 010/011 naar 011/01 van 011/01 naar 01/013 van 01/013 naar 013/014 van 013/014 naar 014/015 Bovenstaande grafiek laat zien hoe de leerlingen bij de overgang van het po naar het vo uit het so stromen. In gaan relatief veel leerlingen vanuit het so naar het regulier vo (inclusief praktijkonderwijs en lwoo), namelijk zo n 3% van de leerlingen. Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat gemiddeld genomen ongeveer 0% van de so leerlingen naar het regulier vo gaat. Het overgrote deel, 80% van de so leerlingen, stroomt uit naar het vso.

18 Leerlingen 18 Uitstroom VSO binnen VO leeftijd 5,0% 4,5% 4,3% 4,% 4,0% 3,7% 3,8% 3,5% 3,0%,5% 3,1%,6%,7% 3,%,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,% 0,% van vso naar pro van vso naar lwoo van vso naar overig vo totaal uitstroom van vso naar vo van 010/011 naar 011/01 van 011/01 naar 01/013 van 01/013 naar 013/014 van 013/014 naar 014/015 Bovenstaande grafiek laat zien hoeveel leerlingen binnen de vo leeftijd uit het vso uitstromen. Het overgrote deel van de leerlingen blijft binnen het vso. Circa 4% stroomt binnen de vo leeftijd uit. Er is een lichte daling te zien in de uitstroom uit het vso naar het vo met lwoo en praktijkonderwijs. De uitstroom naar het overig vo stijgt de afgelopen drie schooljaren van,6% tot 3,%. Hiermee komt deze uitstroom iets hoger uit dan het niveau van vier jaar geleden.

19 Leerlingen 19 Percentages uitstroomprofielen clusters (015) 60% 55% 50% 40% 41% 30% 31% 5% 31% 0% 10% 0% 14% 3% 1% Arbeidsmarkt Dagbesteding Vervolgonderwijs Onbekend Cluster 1 en Cluster 3 en 4 Zo n leerlingen stromen vanuit het vso (cluster 1,, 3 en 4) uit naar het vervolgonderwijs. Vanuit cluster 1 en stroomt meer dan de helft van de leerlingen uit naar vervolgonderwijs (55%). Zowel het grootste deel van de leerlingen vanuit cluster 1 en als vanuit cluster 3 en 4 stroomt uit naar het vervolgonderwijs. Als de leerlingen uit cluster 1 en worden vergeleken met de leerlingen uit cluster 3 en 4 valt op dat leerlingen uit cluster 1 en vaker uitstromen naar de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Het percentage leerlingen dat vanuit cluster 3 en 4 uitstroomt naar de dagbesteding is aanzienlijk hoger dan bij cluster 1 en.

20 Tevredenheid 0 10 Algemene tevredenheid (rapportcijfers 013 t/m 015) Aantal respondenten > ,7 7,4 7,3 7,3 7,1 7,8 7,5 7,4 8,0 7,0 7,6 7,6 7,0 6, Management Medewerkers OOP Ouders Leerlingen Ketenpartners Specialisten SO VSO Op basis van tevredenheidsonderzoeken kan in algemene zin kan gesteld worden dat medewerkers in het so en het vso tevreden zijn over hun school en het onderwijs dat geboden wordt. Leerlingen in het so zijn het meest tevreden, blijkend uit de 8,0 als gemiddelde cijfer van de so leerlingen. In het vso is het management het meest tevreden met een score van 7,7. Ouders zijn ongeveer even tevreden in het so als in het vso. Het verschil in tevredenheid tussen het so en vso is het grootst onder de leerlingen. In het so geven de leerlingen gemiddeld een 8,0 voor hun tevredenheid over de school, terwijl in het vso de gemiddelde score een 7,0 is. Medewerkers, OOP ers, ketenpartners en specialisten zijn gemiddeld genomen nagenoeg even tevreden in het so en het vso.

21 Medewerkers 1 Aantal medewerkers per onderwijstype Aantal FTE per onderwijstype BAO SBAO VO SO/VSO BAO SBAO VO SO/VSO In het so/vso is het aantal medewerkers de afgelopen vijf jaar afgenomen met.7. Dit komt neer op een daling van het aantal medewerkers van 9%. Het aantal fte dat in het so/vso werkzaam is, is met 1% afgenomen, oftewel.4 fte. De daling is het grootst in het sbo, waar het aantal fte met % is gedaald. In het vo is de daling van het aantal fte met 3% het kleinst.

22 Medewerkers Aantal medewerkers per functietype in het speciaal onderwijs Aantal fte per functietype in het speciaal onderwijs directie/management onderwijzend onderwijsondersteunend directie/management onderwijzend onderwijsondersteunend Het aantal medewerkers speciaal onderwijs per functietype is nagenoeg constant over de afgelopen jaren. In het aantal fte voor onderwijsondersteunend personeel is een lichte stijging te zien.

23 Medewerkers 3 Functieomvang per functietype (014) Leeftijdscategorie per functie (014) 100% 100% 0% 0% 0% 90% 80% 70% 60% 50% 90% 56% 40% 90% 80% 70% 60% 50% 47% 6% % 4% 30% 40% 30% 0% 10% 0% 39% 3% 1% 7% 1% 3% directie OP OOP/OBP < 0,5 fte 0,5-0,8 fte > 0,8 fte 40% 30% 0% 10% 0% 34% 15% 3% 3% 5% % 3% 0% % 3% directie OP OOP/OBP 15-5 jaar 5-35 jaar jaar jaar ouder dan 65 jaar Ruim 90% van de directeuren in het (v)so werkt meer dan 4 dagen. Voor het OP is dat minder dan 56% en voor het OOP minder dan 40%. Een vijfde deel van het OOP in het (v)so werkt minder dan,5 dag per week. Bijna de helft van de directeuren in het (v)so is ouder dan 55. Dit betekent dat de komende tien jaar bijna de helft van de directeuren met pensioen zal gaan. Er zit vrij weinig verschil tussen het OP en OOP qua leeftijdsopbouw. Drie procent van de directeuren is jonger dan 35. Bij het OP en OOP is dit ongeveer een kwart van de medewerkers.

24 Medewerkers 4 Gemiddelde leeftijd per functietype 60,0 50,0 40,0 51,0 51,4 51,8 5,0 5,4 43,1 43,6 43,7 44,0 44,3 41,8 4,7 43,1 43,6 44,1 30,0 0,0 10,0 0, directie OP OOP/OBP De gemiddelde leeftijd van directeuren in het (v)so is toegenomen in de afgelopen vier jaar. De gemiddelde leeftijd van het OP is de afgelopen jaren gestegen, waarbij de gemiddelde leeftijd van een OP er is gestegen van 43,1 in 010 naar 44,3 in 014. De gemiddelde leeftijd van het OOP stijgt de afgelopen jaren, waarbij de gemiddelde leeftijd van een OOP medewerker is gestegen van 41,8 in 010 naar 44,1 in 014.

25 Medewerkers 5 Aantal personen in leeftijdscategorie per functie (014) 100% Percentages leeftijdscategorie per functie (014) jaar 5-35 jaar jaar jaar ouder dan 65 jaar 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% 6% 38% 41% 4% 58% 55% 48% 0% 0% % 4% 7% 7% 15-5 jaar 5-35 jaar jaar jaar ouder dan 65 jaar 47% 38% 56% 53% 40% directie OP OOP/OBP directie OP OOP/OBP De meeste directeuren in het (v)so bevinden zich in de leeftijdscategorie jaar. Het grootste deel van de OP ers is evenredig verdeeld over de leeftijdscategorieën tussen de 5 en 65 jaar oud. Er zijn weinig OP ers jonger dan 5 jaar of ouder dan 65 jaar. Onder de leeftijdscategorie jaar valt een groot deel van de OOP/OBP ers. In de komende jaren moeten in totaal 6486 personen vervangen worden in het (v)so (55 t/m 65+), waarvan 47 directeuren, 3607 OP ers en 45 OOP/OBP ers.

26 Medewerkers 6 Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 5,5 5,7 5,4 5,0 4,8 7,5 7,4 7, 6,8 6,6 7,9 7,3 7,0 7, 6,5 1,6 1,4 1, 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3,0 0,4 1,0 0, 0,0 Directie Leraren OOP 0,0 Directie Leraren OOP In bovenstaande grafieken is het ziekteverzuimpercentage en de meldingsfrequentie weergegeven van directeuren, leraren en OOP ers in het (v)so in de afgelopen jaren. Directieleden melden zich het minst vaak ziek, het ziekteverzuimpercentage bedraagt in 013 slechts 4,8%. Leraren melden zich de laatste twee jaren vaker ziek dan OOP. Wanneer de verzuimpercentage in het (v)so worden vergeleken met de verzuimpercentage in het basis- en voortgezet onderwijs (hier niet weergegeven), valt op dat het verzuimpercentage in het (v)so hoger ligt dan in het basis- en voortgezet onderwijs. In het vo meldt men zich vaker, maar korter ziek dan in het (v)so. In het basisonderwijs meldt men zich minder vaak, maar langer ziek dan in het (v)so. Dit patroon is al meerdere jaren zichtbaar.

27 Medewerkers 7 35,0 30,0 5,0 0,0 15,0 3,4 3,5 30,0 30,0 7,0 Gemiddelde ziekteverzuimduur 3,0,0 1,5,0 0,0 19,0 16,3 15,6 15,0 15,6 10,0 5,0 0,0 Directie Leraren OOP De gemiddelde verzuimduur geeft aan hoeveel dagen werknemers per ziekteverzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd. In de vorige slide zagen we dat directieleden zich het minst vaak ziek melden, maar in deze slide is te zien dat de directieleden gemiddeld genomen wel het langste ziek zijn, namelijk 7 dagen in 013. Daarnaast zagen we dat leraren zich de laatste twee jaren vaker ziek melden dan het OOP. Uit de grafiek in deze slide valt op te maken dat OOP ers gemiddeld genomen in 013 een dag korter ziek waren dan leraren.

28 Scholen 8 Aantal scholen (015) Aantal scholen in percentage van totaal aantal scholen % % % 3% % BAO SBAO SO (V)SO VSO VO 75% BAO SBAO SO (V)SO VSO VO Het basisonderwijs heeft in 015 verreweg de meeste scholen in het onderwijs in Nederland, namelijk 6.57 scholen. Het so bestaat uit 19 scholen en 3% van het totale onderwijsaanbod. Het (v)so wordt in 015 gevormd door 191 scholen en heeft een aandeel van % van de scholen.. In totaal 174 scholen vormen het vso in Nederland. Het vo bestaat uit 1399 scholen en dit betreft 15% van het totale scholenaanbod.

29 Bronnen 9 Bronnen Bij het opstellen van de is gebruik gemaakt van verschillende openbare bronnen. Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde bronnen. Alle gegevens zijn afkomstig van DUO ( behalve gegevens m.b.t.: Ziekteverzuim: Stichting arbeidsmarktgegevens onderwijs ( Tevredenheid: Benchmark (V)SO Kwaliteitsvragenlijst (V)SO ( deze gegevens zijn niet openbaar) Leerlingenontwikkeling per onderwijstype: Centraal bureau voor de statistiek ( Pjotr Koopman, Guuske Ledoux, Merlijn Karssen, Arjan van der Meijden en Regina Petit. Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs, Kohnstamm Instituut.

30 Colofon 30 Beter onderwijs Wij geloven in de jeugd. En wij geloven in onderwijs dat jongeren helpt hun plek te vinden. Daarom werken wij in het onderwijs. Met, naast en voor u. Van de klas tot aan de bestuurskamer en van leraar tot raad van toezicht. En alles daartussen. Met oog voor kinderen en leraren en verstand van processen en organisaties. Uw vragen zijn ons uitgangspunt. Maar we zijn niet bang deze ter discussie te stellen of samen met u aan te scherpen. We willen adviseren met lef, betrouwbaar voor onze opdrachtgevers en met een onafhankelijke deskundige blik. Als adviseur, interimmer, coach, trainer of sparringpartner. Wij willen het verschil maken voor mensen en organisaties. We brengen teweeg, presteren met passie en vinden de juiste mens voor de juiste plek. Advies, interim-management en werving & selectie. Wij zijn B&T en kijken uit naar onze (volgende) ontmoeting. Namens B&T hebben de volgende adviseurs aan dit rapport meegewerkt: Mark Ackermans Martine Fuite in in

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011 Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond maart 2014

Factsheet ontwikkeling zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond maart 2014 Factsheet ontwikkeling zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond maart 2014 1 Meer leerlingen op gewone basisschool Aan de vooravond van de invoering van passend onderwijs is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Update basisinformatie Koers VO

Update basisinformatie Koers VO Update basisinformatie Koers VO Actuele stand 1-10-010 Actis onderzoek M. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 mei 011 Inhoudsopgave 1 Inlei di ng 3 1.1 Leeswijzer 3 Sam enw er kingsver band Koers VO 4.1 Aantal

Nadere informatie

Factsheet 1 Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs

Factsheet 1 Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs Factsheet 1 Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs Aantal leerlingen in speciaal en regulier onderwijs en leerlingstromen tussen speciaal en regulier onderwijs Pjotr Koopman, Guuske Ledoux Factsheet

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs PJOTR KOOPMAN GUUSKE LEDOUX MERLIJN KARSSEN ARJAN VAN DER MEIJDEN RÉGINA PETIT

Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs PJOTR KOOPMAN GUUSKE LEDOUX MERLIJN KARSSEN ARJAN VAN DER MEIJDEN RÉGINA PETIT Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs PJOTR KOOPMAN GUUSKE LEDOUX MERLIJN KARSSEN ARJAN VAN DER MEIJDEN RÉGINA PETIT CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Koopman, P., Ledoux, G., Karssen,

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Toelichting databestanden passend onderwijs

Toelichting databestanden passend onderwijs Toelichting databestanden passend onderwijs Inhoud Inleiding 3 1 Databestand passend onderwijs landelijk 4 2 Variabelen samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs 7 3 Variabelen samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven,

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2013

Verzuimonderzoek PO en VO 2013 EINDTRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2013 DUO Informatieproducten Ako Madomi 11 november 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 7 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs 1. Inleiding Nederland heeft te maken met vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking. De overheid heeft hierdoor diverse maatregelen getroffen

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2015

Verzuimonderzoek PO en VO 2015 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2015 DUO Informatieproducten Ako Madomi 19 augustus 2016 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 6 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2008

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2008 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 2e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2011

Verzuimonderzoek PO en VO 2011 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2011 DUO Informatieproducten André Dickmann en Oscar Terpstra 2 november 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Opzet onderzoek 1.2 Leeswijzer 2. Verzuimkengetallen

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Voor het achtergrondverhaal Meer doen met minder mensen in het Onderwijsblad 14 van 22 september is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, cijfers van het ministerie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s.

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2016

Verzuimonderzoek PO en VO 2016 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2016 DUO Informatieproducten Mark Dekkers en Joost Schaacke 19 oktober 2017 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524)

Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524) Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524) Beantwoording vragen fractie CDA betreffende Passend Onderwijs - Op 1 augustus worden de scholen (in de omgeving)

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom 2014-2015 Dit rapport over de leerlingendoorstroom en tussentijdse in- en uitstroom (school) toont detailinformatie over de leerlingenstromen binnen

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2014

Verzuimonderzoek PO en VO 2014 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2014 DUO Informatieproducten Ako Madomi 11 November 2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 7 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Extra toelichting leerlingenvervoer

Extra toelichting leerlingenvervoer Extra toelichting leerlingenvervoer Auteur: Marjonne van Workum Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Versienummer:.0 Datum: 20 oktober 204 Corsanummer: U4.4846 T4.887 Inhoudsopgave Extra toelichting

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken... INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek...2 Uitvoering verzuimonderzoek...2 Verzuimcijfers...2 Conclusies...3 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Conclusies...4 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...5

Nadere informatie

Kengetallen Passend Onderwijs

Kengetallen Passend Onderwijs Kengetallen Passend Onderwijs PJOTR KOOPMAN GUUSKE LEDOUX Kengetallen Passend Onderwijs PJOTR KOOPMAN GUUSKE LEDOUX Kengetallen Passend Onderwijs PJOTR KOOPMAN GUUSKE LEDOUX Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie