VOLWASSENENONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L) Nummer Inspectie: 04-05/1318/G

2

3

4

5 Inhoudsopgave Overzicht lessentabel Inleiding en situering 2 Beginsituatie 3 Algemene doelstellingen 5 Specifieke doelstellingen en algemene methodologische wenken 6 Vakken 1e jaar marketing 7 Vakken 2e jaar marketing 25 Vakken 3e jaar marketing 48 Evaluatie 69 Minimale materiële vereisten 71 Bibliografie 72

6 Afdeling Graduaat Marketing Lineair OVERZICHT LESSENTABEL Vakken Bedrijfskunde 2 Economie 2 Statistiek met marketingtoepassingen 2 Verkooptechnieken 1 Bedrijfspsychologie 2 Algemeen en burgerlijk recht 2 Handelsrecht 1 1 Inleiding tot de marketing 3 Marktonderzoek 2 Informatica ondersteunend marktonderzoek 1 Bedrijfsorganisatie 2 Strategisch Management 2 Financieel Management 1 Reclame en media 2 Bedrijfscommunicatie Nederlands 1 Inkoopbeleid 1 Verkoopmanagement 1 Organisatie, handel,distributie en transport 1 Marketingdeeldomeinen I Databasemarketing BTB marketing Marketing van diensten Marketingdeeldomeinen II E-strategie Internationale marketing Direct marketing 3 3 Eindverhandeling 2 Encyclopedie van de marketing 2 u/ week

7 1. Inleiding en situering Dit leerplan is tot stand gekomen door de krachten van verschillende centra van de verschillende netten te bundelen. Door meer dan actief deel te nemen aan de werkgroep modulaire structuur hebben we de leerplannen van de modulaire structuur aangepast aan ons lineair systeem. U zal merken dat de leerplannen amper afwijken van de goedgekeurde modulaire structuur. Door dit werk netoverschrijdend aan te pakken, zijn we er niet alleen in geslaagd om een gemeenschappelijk product af te leveren, maar bovendien hebben onze samenkomsten gezorgd voor een stroom van informatie-uitwisseling tussen de collega s van de verschillende centra van de verschillende netten. Jarenlange leservaring heeft zo zijn beslag gekregen in dit leerplan. 3

8 2. Beginsituatie 1. om toegelaten te worden tot de opleiding moet de cursist ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de lestijden gegeven zijn. 2. voor sommige modules is het aangewezen gebruik te maken van de pc. Van de cursisten die instappen kan verwacht worden dat ze elementair kunnen omgaan met een officepakket. Opleiding computervaardigheden is mogelijk op secundair niveau. 3. de cursist moet houder zijn van één van de hiernavolgende studiebewijzen: a. diploma van hoger secundair onderwijs; b. een brevet of een aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; c. een getuigschrift of diploma van hogere secundaire technische leergangen; d. een buitenlands diploma of getuigschrift dat op grond van gelijkwaardigheid met het niveau hoger secundair onderwijs gelijkwaardig verklaard kan worden. 4. indien de cursist niet voldoet aan de diplomavereisten kan de cursist de opleiding aanvatten door het afleggen van een toelatingsproef slechts indien de cursist 21 jaar wordt in het jaar waarin de cursist de cursus aanvat. 4

9 3. Algemene doelstellingen analyses uit het bedrijfsleven wijzen uit dat mensen met een diploma hoger onderwijs meer kansen op succes hebben op de arbeidsmarkt dan met een diploma secundair onderwijs. Het hoger volwassenenonderwijs biedt mensen - die door omstandigheden de kans op een hogere opleiding voltijds onderwijs gemist hebben de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen. De opleiding biedt voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan de opleidingsnoden van deze doelgroep. het bedrijfsleven is nog steeds op zoek naar geschikte werkkrachten gezien de spectaculaire groei van het volwassenenonderwijs. In de opleiding wordt de klemtoon gelegd op het ontwikkelen van voornamelijk analytisch denken, de vorming van commercieel inzicht, het kunnen hanteren van conflictsituaties, organisatievermogen, inzicht in complexe situaties, planmatig denken, probleemoplossend vermogen, psychologisch en sociologisch inzicht in de menselijke verhoudingen en reclame en marketingcommunicatiegericht denken. De opleiding binnen het volwassenenonderwijs onderscheidt zich van de opleidingen binnen het voltijds onderwijs door zijn directe beroepsgerichtheid en inzitbaarheid van de afgestudeerden. De lineaire structuur zoals hierna weergegeven komt bijna volledig overeen met de optie marketingmanagement van de modulaire structuur. Het is immers onze school geweest die verantwoordelijk is geweest voor de finale realisering van deze optie. 5

10 4. Specifieke doelstellingen en algemene methodologische wenken 1. Specifieke doelstellingen worden per vak toegelicht 2. Algemene methodologische wenken. a. meer dan tot nu toe wordt het belangrijk gevonden de competentie te ontwikkelen om zelfstandig te leren uit boeken, artikels en papers, meer dan het leren via presentaties van docenten. Het ontwikkelen van methodische manieren van probleem oplossen en het leren van communicatieve vaardigheden krijgen ook feitelijk meer aandacht en inzet in het onderwijs. Vakinhoudelijke onderwerpen zijn belangrijk maar worden eerder gezien als gereedschap om te gebruiken in productieve taken, waarbij de vorm en inhoud van die taken sterk afhankelijk is van het vakgebied en de latere beroepsperspectieven. b. er treedt een verschuiving op van doceren naar leren. In het ontwerp van dit leerplan wordt meer het leerproces van de cursist als uitgangspunt genomen voor de opzet van het studieprogramma en de indeling van de studieactiviteiten. De rol en taak van de docent verandert meer en meer in de richting van de coach van het leerproces, in plaats van degene die vakinhoud aanreikt. Reflectie op het leren vanuit eigen ervaring in opdrachten, problemen en projecten worden als zeer belangrijk gezien. 6

11 VAKKEN 1e JAAR MARKETING 1. Economie 2. Bedrijfskunde 3. Statistiek met marketingtoepassingen 4. Inleiding tot de marketing 5. Alg. en burg. recht 6. Organisatie, handel, distributie en transport 7

12 Inleiding tot de marketing Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling Studieduur Om doeltreffende marketingbeslissingen te kunnen nemen, moet u inzicht hebben in de vele grondslagen en technieken van de marketing. De cursist wordt in deze module bekend gemaakt met concepten, methoden en technieken en leert gaandeweg het vakjargon. Aan het einde ervan beschikt de cursist over een gedegen kennis van in- en externe analyse en de elementen van de marketingmix. 3 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan marketing situeren in zijn maatschappelijke context. Heeft inzicht in strategische marketingplanning Marketing en het marketingproces: Marketing in een veranderende wereld: voorzien in menselijke behoeften Marketing en de maatschappij: maatschappelijke verantwoordelijkheid en Marketingtechniek Strategische marketingplanning 8

13 Heeft inzicht in de marketingomgeving Heeft inzicht in de marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering Heeft een inzicht in de factoren die concurrentievoordeel kunnen creëren. Heeft inzicht in alle elementen van de marketingmix. De context van marketing: de marketingomgeving internationale marketing consumentenmarketing businessmarkten en het koopgedrag van organisaties Kernstrategie: Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Positionering Klantrelaties opbouwen Concurrentievoordeel creëren Product: Merken, producten, verpakking en productondersteuning Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Marketing van diensten Prijs: Producten prijzen Prijsstrategieën Promotie: Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Plaats: 9

14 Marketingkanalen managen Kent het koopbeslissingsproces van de consument Kent vormen van oriëntatie- en koopgedrag Kent de invloed van persoonlijke omstandigheden Kent de psychologische factoren Kent sociale invloeden Consumentengedrag Ken het koopgedrag van organisaties. BTOB 10

15 ECONOMIE Vereiste voorkennis geen Algemene doelstelling De doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten economische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden Studieduur 2 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist micro-economie kent de prijsvormingstheorie prijsvorming o de wet van vraag en aanbod o onderscheid tussen individuele en marktvraag o onderscheid tussen individueel en marktaanbod o verschil tussen een verplaatsing op en een 11

16 Kent de verschillende soorten elasticiteiten i.v.m. vraag en aanbod en kan deze berekenen Kent de invloed die de overheid heeft op het marktmechanisme Kent de verschillende marktvormen en hun kenmerken Kent de gedragingen van de producenten wanneer deze winstmaximalisatie nastreven. verschuiving van een curve elasticiteiten o indeling verschillende soorten elasticiteiten (prijsinkomenskruiselasticiteiten o het verband tussen elasticiteiten en omzet vraag, aanbod en overheidsbeleid o invloed van prijsplafonds en bodemprijzen op de marktresultaten o de invloed van belastingen op de marktresultaten marktvormen o marktvormen (volkomen concurrentie-oligopoliemonopolistische concurrentie) en hun kenmerken producentengedrag o de kosten van productie o de productiefunctie o verband tussen de productiefunctie en de totale kostencurve o onderscheid tussen korte termijn en lange termijn kosten 12

17 , Kent de kenmerken en gedragingen van bedrijven in competitieve markten Kent de monopolies, zijn kenmerken en het beleid van de overheid dienaangaande MACRO ECONOMIE Kent de verschillende soorten goederen en de externe effecten die ze teweegbrengen Kent het inkomen van een land en de verschillende componenten Kent de besparingen en de investeringen in een economie bedrijven in competitieve markten o kenmerken van een competitieve markt o de aanbodcurve van een winstmaximaliserend bedrijf monopolies o soorten monopolies o overheidsbeleid bij monopolies externe effecten o verschillende soorten goederen en de externe effecten die ze teweegbrengen het inkomen van een land berekenen o kent de notie BBP o kent de onderdelen van het BBP o kent het verband tussen BBP en economische welvaar besparingen-investeringen en het financiële systeem o kent de verschillende financiële markten en de financiële bemiddelaars 13

18 o kent de betekenis van sparen en investeringen. 14

19 BEDRIJFSKUNDE Vereiste voorkennis geen Algemene doelstelling Studieduur De doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten kennis bij te brengen van de jaarrekening en alle noties die er verband mee houden. Dit alles met de bedoeling om de student een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden en de rol van de marketing hierin te situeren. 2 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist: basisbegrippen en technieken kent de verschillende elementen van de balans- resultatenrekening en de sociale balans o balans o rekeningenstelsel o inventaris kan met behulp van praktische voorbeelden balans- en o proef- en saldibalans o journaal exploitatierekening begrijpen en studie van de activa interpreteren en hun evolutie in de tijd. studie van de passiva 15

20 weet de marketingkosten te identificeren Kostenbegrippen en kostprijscomponenten kostensoorten kostendragers kostenplaatsen diverse methodes voor kostentoewijzing diverse analysemethodes kent de verschillende financieringsvormen van een onderneming kent de verschillende vormen van investeringen en kan het rendement ervan bepalen autofinanciering financiering door vreemd vermogen (krediet- en betalingsvormen) verschillende soorten investeringsvormen en technieken kan aan de hand van analysemethodes het rendement van een investering bepalen (IRR-NPV- ) 16

21 Statistiek met marketingtoepassingen Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling Studieduur De doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten statistische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden met het oog op de cursus marktonderzoek en het zelfstandig werken aan een thesis.. 2 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kent de basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek (maatstaven voor ligging en spreiding) Maatstaven voor centrale neiging en spreiding bij univariate metrische en niet-metrische gegevens. kent de verschillende grafische voorstellingen en diagrammen Grafische voorstellingen (taartdiagram, stapeldiagram, ) 17

22 . kent kansvariabelen (discrete en continue) Definitie en voorbeelden kent de kansfunctie en verdelingsfunctie kan omgaan met de normale verdeling Definitie, voorbeelden, belangrijkste eigenschappen en grafische voorstelling Definitie, grafische voorstelling, parameters, interpretatie kan omgaan met de binomiale verdeling Definitie, parameters, grafische voorstelling, interpretatie kan omgaan met de Poissonverdeling Definitie, parameters, grafische voorstelling, interpretatie 18

23 ALGEMEEN EN BURGERLIJK RECHT Vereiste voorkennis geen Algemene doelstelling De doelstelling van deze cursus bestaat erin de cursisten de basisbegrippen uit het algemeen en het burgerlijk recht bij te brengen. Studieduur 2 Jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist Kan het recht afbakenen tegenover andere maatschappelijke normerende regels Kent de indelingen van het recht Kan de verschillende rechtsbronnen onderkennen Wat is recht? Indelingen van het recht Nationaal recht Grensoverschrijdend recht Bronnen van het recht Nationale bronnen 19

24 Kent de soorten rechtbanken, hun bevoegdheden en hun samenstelling. Verwerft theoretische en praktische kennis over personenrecht Verwerft theoretische en praktische kennis van behandelde begrippen omtrent zakenrecht, verbintenissenrecht, familierecht en erfrecht De Belgische gerechtelijke instellingen Algemene beginselen Samenstelling en bevoegdheden van de rechtbanken en hoven Personenrecht Begrip persoon Staat van de persoon Bekwaamheid van de persoon Familierecht Begrippen Huwelijk en concubinaat Primair stelsel, rechten en verplichtingen van de echtgenoten Echtscheiding Ouders, kinderen en familie Familiaal vermogensrecht Huwelijksvermogensrecht Intestaat erfrecht Schenkingen en testamenten Zakenrecht Indeling van de goederen Zakelijke rechten Verbintenissenrecht Verbintenissen uit overeenkomst Verbintenissen uit onrechtmatige 20

25 daad Benoemde overeenkomsten Koop Huur 21

26 ORGANISATIE HANDEL DISTRIBUTIE EN TRANSPORT Vereiste voorkennis geen Algemene doelstelling De bedoeling van deze cursus bestaat erin de cursisten inhoudelijk vertrouwd te maken met de organisatie van de binnen- en buitenlandse handel en hen een basiskennis te verstrekken m.b.t. de daartoe gebruikte technieken, documenten, financieringstechnieken en bevoegde instellingen. Na deze cursus te hebben gevolgd, is de cursist in staat om de opgedane kennis en vaardigheden te transfereren naar de eigen werksituatie. Studieduur 1 Jaaruur Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Heeft inzicht in de functie van de handel en distributie binnen de bedrijfskolom, de verschuivingen in de bedrijfskolom en de functie van tussenpersonen. De bedrijfskolom, de verschuivingen binnen de bedrijfskolom, de tussenpersonen, de verschillende vormen van distributie. Heeft inzicht in de afwikkeling van de handelstransactie en de stappen die daarbij aan bod komen. Is vertrouwd met en kent de verschillen tussen de diverse De fasen van de handelstransactie. De soorten verkoop. De diverse betalings- en kredietvormen 22

27 betalings- en kredietvormen in de binnen- en buitenlandse handel, hun voor- en nadelen en kan hieruit een verantwoorde keuze maken. Heeft inzicht in de belangrijkste principes m.b.t. verzekeringen en kent de verschillende soorten van verzekeringen. Begrip verzekering, partijen bij een verzekeringscontract, hun rechten en plichten, soorten risico s, soorten verzekeringen. Onderkent de voordelen en de nadelen (risico s) verbonden aan de internationale handel. Heeft een idee van de algemene patronen van de internationale handelsstromen en heeft inzicht in de organisatie van de buitenlandse handel en kent de taken van de instellingen ter bevordering van de internationale handel. Heeft inzicht in de basisinstrumenten van de internationale handelspolitiek en kent de verschillende internationale handelsorganisaties, - akkoorden en vormen van economische integratie. Voordelen van de internationale handel. Nadelen en risico s van de internationale handel. Overzicht en verklaring van de algemene patronen van de handelsstromen tussen de grote handelsregio s in de wereld. De kanalen waarlangs geëxporteerd kan worden. Instellingen ter bevordering van de buitenlandse handel. De basisinstrumenten van de internationale handelspolitiek. De vormen van economische integratie. De internationale handelsorganisaties en - akkoorden. 23

28 Kent de organisatie van het (internationaal) vervoer, de belangrijkste ontwikkelingen in de vervoersector en kan een verantwoorde keuze maken uit de verschillende vervoersmodi. De indeling der verkeers- en vervoerssystemen, de organisatie van de diverse vervoersmarkten, hun economische kenmerken en de belangrijkste vervoersdocumenten. 24

29 VAKKEN 2e JAAR MARKETING 7. MARKETINGDEELDOMEINEN I -databasemarketing -Bussiness to bussiness marketing -marketing van diensten 8. MARKTONDERZOEK 9. BEDRIJFSORGANISATIE 10. BEDRIJFSPSYCHOLOGIE 11. HANDELSRECHT(deel I) 12. BEDRIJFSCOMMUNICATIE NEDERLANDS 13. Verkooptechnieken 14. Encyclopedie van de marketing 25

30 HANDELSRECHT (deel I) Vereiste voorkennis algemene rechtsbegrippen uit het vak Algemeen en Burgerlijk Recht Algemene doelstelling Studieduur de doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten juridische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden. 1 Jaaruur Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kent de in het handelsrecht gehanteerde begrippen kooplieden en daden van koophandel Handelsrecht en economisch recht Daden van Koophandel Handelaar Handelszaak Handelsvennootschap Onderneming Toepassingssfeer van het handelsrecht Bewijs in handelszaken Rechtbank van 26

31 verwerft theoretische kennis m.b.t. de verplichtingen opgelegd aan kooplieden verwerft theoretische en praktische kennis over het verzekeringscontract verwerft theoretische kennis over het handelspand, het handelsfonds, en het bewijsrecht in het handelsrecht. Verwerft theoretische en praktische kennis m.b.t. de wet op het consumentenkrediet en het wetboek van vennootschappen. Koophandel Algemene verplichtingen bij het starten en exploiteren van een handelsactiviteit Het verzekeringscontract Definitie Verschillende partijen Bespreking van enkele concrete contracten naar keuze Enige handelsovereenkomsten Overeenkomsten m.b.t. de handelszaak Handelspand Endossement van de factuur Vennootschappen Algemene kenmerken Kenmerken van bijzondere vennootschapsvormen Basiselementen uit de wet op het consumentenkrediet 27

32 Marketingdeeldomeinen I Vereiste voorkennis Inleiding tot de marketing Algemene doelstelling de cursist verwerft grondige kennis in de verschillende specifieke marketingtoepassingsgebieden Studieduur 3 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kent de specifieke problematiek van B2B en kan deze situeren in de praktijk heeft inzicht en kennis van de specifieke aandachtspunten voor elk van de businessmarkten kan op basis van de talrijke theoretische processen en koopgedragmodellen voldoende inzicht verwerven in concrete B2B relaties heeft kennis van specifieke Business to Business Marketing Inleidende case studies Definitie en situering Verschillen met consumentenmarketing Kenmerken van de verschillende businessmarkten Inkoopmarketing Koopgedragmodellen Interactieprocessen 28

33 marketingactiviteiten ter onwikkeling van B2B relaties heeft inzicht in de geactualiseerde problematiek van B2B op dit moment begrijpt het onderscheid tussen dienstenmarketing en productenmarketing kan voor elke firma het serviceconcept voor stellen en bespreken op basis van de dienstendriehoek begrijpt de impact van verdiensting op de marketingrealiteit heeft inzicht in alle mogelijke prijsstrategieën en structuren kent voor en nadelen van service guarantees en SLA s kent en begrijpt de kritieke facetten van klantentevredenheid en klachtenmanagement Marketingmix voor B2B (de 3 R-en, de 4 S-en) Planning van marketingactiviteiten Strategie-ontwikkeling (typologieën) Management van verkoopsorganisaties Diverse actuele items i.v.m. bovenstaande inhoud Dienstenmarketing Aard en kenmerken van diensten Dienstendriehoek concept Het serviceconcept Verdiensting : Wat? evolutie! Relationship marketing (CRM) Promotie van diensten (verschil diensten- producten) Prijspolitiek (doelstellingen, strategieën,structuren, taktieken) Meten van klantentevredenheid Service guarantees SLA s (service level agreements) Klachtenmanagement Rol van HR in dienstenondernemingen 29

34 begrijpt het enorme belang van HR en interne marketing kent marktsegmentatieproblematiek begrijpt en kent het concept van de driehoek van de distrubuant heeft inzicht in de nieuwe samenwerkingsvormen in de sector is op de hoogte van nieuwe ontwikkeling in de marketing Detailhandelsmarketing Inleiding/omgevingsfactoren Marktsegmentatie/positionering Kanaalstrategie van de producent Driehoek van de distribuant Nieuwe samenwerkingsvormen producent/distribuant Bijkomende topics (actualiteitsgericht) Buzz-marketing,non profit marketing...enz. 30

35 MARKTONDERZOEK Vereiste voorkennis Inleiding tot de marketing Statistiek Algemene doelstelling Studieduur de bedoeling van deze module bestaat erin, voortbouwend op de basisbegrippen uit de statistiek, de cursisten dieper inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van een aantal statistische technieken nodig voor marktonderzoek. 2 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken kan werken met betrouwbaarheidsintervallen kan omgaan met het toetsen van hypothesen en verschiltoetsen (gepaard en onafhankelijk) Betrouwbaarheidsinterval, betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde toetsen van hypothesen en verschiltoetsen (gepaard en onafhankelijk) 31

36 Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken kan omgaan met regressie-analyse enkelvoudige lineaire regressie interpretatie kent de verschillende soorten marktonderzoek (kwalitatief versus kwantitatief) technieken voor marktonderzoek (kwalitatief en kwantitatief) kent de verschillende stappen in het marktonderzoeksproces werkwijze en praktijk van de Belgische marktonderzoeksbureaus kent het onderscheid tussen desk- en fieldresearch stappenplan in het marktonderzoeksproces 32

37 Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken kent de verschillende steekproeftechnieken soorten steekproeven kent de verschillende meetniveaus Meetniveaus kan een codeboek opstellen en een datamatrix verwerken kent de verschillende enquêtevormen met hun voor- en nadelen kan een enquête verwerken kent de verschillende technieken van kwalitatief onderzoek Enquêtemethodes met hun vooren nadelen Verwerken van vragenlijsten kent de problemen van de onderzoeker bij het fieldwork kan representativiteitscontrole en correctie toepassen Begrip representatitiviteit Toetsen representatitiviteit correcties kan niet-parametrisch toetsen Niet-parametrisch toetsen bij gepaarde testen niet-parametrisch toetsen bij 33

38 Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken onafhankelijke steekproeven kan variantie-analyse uitvoeren vooropstellen van hypothesen beslissing interpretatie 34

39 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE Vereiste voorkennis Bedrijfskunde-economie Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van de cursus bedrijfspsychologie bestaat erin de cursisten een aantal concepten en inzichten bij te brengen die hen in staat stellen het gedrag en het functioneren van individuen binnen organisaties beter te begrijpen. De cursist kan omgaan met de belangrijkste elementen van het leidinggeven en kan een geschikte keuze maken voor het gebruik van leiderschapsstijlen voor het gebruik in de organisatie. 2 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan gestructureerd leidinggeven en coachen met kennis van de motivatietheorieën en technieken kent de wisselwerking tussen leiderschapsstijlen en de omgeving kent de medewerker als fundament voor eigen succes Situering van de organisatie binnen de veranderende context van het ondernemen en het inschatten van de gevolgen voor het leidinggeven Verschillende leiderschapsstijlen Evolutie van personeelsmanagement naar human 35

40 resource management Personeelsmanagement als onderdeel van het leidinggeven kent de juiste stijl en de juiste macht (de verschillende basisstijlen) kan eigen leiderschapsstijl optimaliseren Verschillende leiderschapsstijlen Analyse van de eigen leiderschapsstijl en keuze. kan de competentie valoriseren kan op een efficiënte manier beoordelen kan constructief handelen en omgaan met kritiek kan iemand bijsturen kan delegeren kan omgaan met verandering Kan een bijdrage leveren in selecteren, rekruteren, evalueren en loopbaanontwikkeling Kent de grondslagen van het individueel gedrag. Basisbegrippen van : o Competentiebeheer o Werving, selectie, recrutering, evaluatie, loopbaanontwikkeling, vorming, afvloeiing Werkorganisatie en functieomschrijving Overzicht van de belangrijkste theorieën die het individueel gedrag verklaren Heeft inzicht in de individuele en collectieve besluitvormingsprocessen en technieken Basisbegrippen van het collectief besluitvormingsproces Personeelscommunicatie: diverse vormen. Conflictmanagement 36

41 heeft inzicht in de werking van groepen, de communicatie- en besluitvormingsprocessen binnen en tussen groepen Delegatie van bevoegdheden: wanneer, hoe, Analyse van de machtsverhoudingen onderkent de verschillende vormen van organisatorische controle en feedback Verschillende vormen van controle en feedback heeft inzicht in het begrip bedrijfscultuur, de verschillende organisatieculturen en de uitingen daarvan Het begrip bedrijfscultuur Technieken voor het bepalen van organisatiecultuur 37

42 BEDRIJFSORGANISATIE Vereiste voorkennis Economie, bedrijfskunde Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van de cursus organisatie bestaat erin de cursisten een aantal concepten en inzichten bij te brengen die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werking van complexe organisaties en de interactie met de marketingomgeving. 2 jaaruren Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kent de kenmerken van organisaties, hun bestaansreden, hun evolutie en het verschil tussen organisaties en instituties Analyse van de interne organisatie in samenhang met de extern wijzigende omgeving kent de inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer De inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer 38

43 Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken kent de verschillende organisatieconcepten en heeft inzicht in de toepassing ervan in de eigen ondernemingsstructuur De verschillende organisatieconcepten Hoofdvormen van organisatiestructuren o De lijnorganisatie, o Lijn-staforganisatie o Lijn- en functionele staforganisatie o Divisie organisatie o De matrix of projectstructuur Organisatiecultuur (types en ontstaan of hoe beïnvloeden van cultuur) Opmaken van een organisatieschema Opmaken van een structuur Opmaken van een taakverdeling heeft inzicht in het formuleren van organisatorische doeleinden en het meten van de doeltreffendheid (effectiviteit, efficiëntie) Rol van de missie van de onderneming op de wijze van organiseren Interne analyse: financiële analyse, organisatie analyse en marketinganalyse kent een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden 39

44 Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken heeft een inzicht in de relatie tussen organisatie en technologie de relatie tussen organisatie en technologie onderkent de verschillende departementalisatiewijzen en de impact ervan op de marketingwerking onderkent de verschillende typologieën van organisaties en de relatie met de marketing met aandacht voor actuele tendensen verschillende departementalisatiewijzen en analyse van impact op de marketing typologieën van Mintzberg heeft inzicht in de organisatorische veranderingsprocessen de fazen in het veranderingsproces critische factoren voor het slagen van een veranderingsproces 40

45 VERKOOPTECHNIEKEN Vereiste voorkennis Economie, Inleiding tot de marketing Algemene doelstelling Studieduur De cursisten kunnen als verkopers naar de (potentiële) klanten toe stappen. Ze beschikken over de nodige mondelinge, schriftelijke en psychologische vaardigheden om met klanten te onderhandelen. 1 jaaruur Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist Kan specifieke verkoopsituaties analyseren, organiseren en evalueren. Kan op professionele wijze reageren in specifieke verkoopsituaties. Kan diverse klantentypes onderscheiden en daarop reageren als verkoper Verkoopsgesprek: fasen en kenmerken Analyse van de verschillende klantentypes Onderhandelingstechnieken (prijs, omgaan met klachten, ) Body-language: hoe, waar, wanneer, Soorten evenementen (studiedag, beursdeelname, bedrijfsbezoek, ) en de 41

46 organisatie (budget, planning, organisatie, ) 42

47 BEDRIJFSCOMMUNICATIE NEDERLANDS Vereiste voorkennis geen Algemene doelstelling Studieduur Na deze opleiding te hebben gevolgd, beschikt de cursist over de meest essentiële vaardigheden op basis waarvan hij zo gericht en professioneel mogelijk kan communiceren op marketing en verkoopsvlak met medewerkers of de andere niches of departementen van de onderneming 1 jaaruur Doelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan presenteren (vormelijke elementen en structuur, niet-verbale elementen, visuele hulpmiddelen) Presentatietechnieken o Voorbereiding van een presentatie o De presentatie zelf o Een standpunt onderbouwen en verdedigen o Vragen stellen o Aandacht trekken 43

48 kan efficiënt communiceren (basiswetten van communiceren, types taalgebruik, non-verbaal gedrag, leren luisteren, objectief waarnemen) Communicatietechnieken o Basisprincipes van communicatie o Perceptie, waardering o Luistertechniek o Spreektechniek o Non-verbale communicatie o Duidingstechnieken o Structureringstechnieken Vergadertechnieken kan rapporten opmaken en presenteren. Rapporteringstechnieken o Structuur van een rapport o samenvatting maken 44

Marketing VOLWASSENENONDERWIJS. Lineaire opleiding HOKTSP. 3-jarige opleiding. 1480 lestijden. Economisch. Nieuw. Organisatie: Onderwijsvorm: Duur:

Marketing VOLWASSENENONDERWIJS. Lineaire opleiding HOKTSP. 3-jarige opleiding. 1480 lestijden. Economisch. Nieuw. Organisatie: Onderwijsvorm: Duur: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Duur: 3-jarige opleiding Aantal lestijden: 1480 lestijden Categorie: Economisch Afdeling: Marketing Nummer GO 2003/779L Nummer

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Modules: A Basis B Media en reclame C Marketingmanagement D Verkoop D Projectwerk E

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012 Modulefiche Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer Datum: 25 januari 2012 Economie (40 lestijden) Begincompetenties Geen voorkennis vereist Eindcompetenties Consumentengedrag Inzicht hebben in het

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Marketing. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Marketing. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Marketing Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur.

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur. Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Marketing Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Avond cursussen Marketing management Praktijkgericht

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22. Soorten stochastische variabelen (discrete versus continue)

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22. Soorten stochastische variabelen (discrete versus continue) identificatie opleiding Marketing modulenaam Statistiek code module A12 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link leerplan:

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal

Nadere informatie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie Strategisch verkopen Inhoudsopgave Les 1 De verkoop/distributie in het totale marketingconcept 1. 1 Inleiding 1. 2 Definitie van marketing 1. 3 De strategische ondernemings- en marketingplanning 1. 4 Ontstaan

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Marketing modulenaam Marketingcommunicatie: instrumenten Media & reclame code module A7A Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

STUDIEGIDS HBO5 MARKETING CVO COOVI

STUDIEGIDS HBO5 MARKETING CVO COOVI STUDIEGIDS HBO5 MARKETING CVO COOVI ² INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p. 3 1.1 Voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en doelstellingen 1.3 Visie van de opleiding 1.4 Wat is HBO5? 1.5 Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht ECTS-fiche - Handels- en economisch recht Afstudeerrichting: Graduaat rechtspraktijk Code: D1 Aantal lestijden: 80 1. Beknopte omschrijving: Het handelsverkeer is zonder twijfel een erg belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Leerdoelen De invloed beschrijven van het internationale handelssysteem, de economische, politiek juridische en culturele omgeving

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

byb@skynet.be Opleidingen in Management

byb@skynet.be Opleidingen in Management byb@skynet.be Opleidingen in Management April 2007 Inleiding s Elke module heeft één bepaald leerobjectief. Elke module kan afzonderlijk gegeven worden, of kan deel uitmaken van een track. Lego Verscheidene

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren

Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Algemene competenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Bedrijfsbeheer - economie, financieel management en kostprijscalculatie code module A3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 2: personeelsbeheer code module F2 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie