!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+"

Transcriptie

1 ! "# $% &%''

2 !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.! (! # - 4 * /( * & / ( +( // +.+( /1 '1, /+ 2

3 ''' %'! ' ' 5'6!'% 5'%' %'#' 7#8 % 9&$.'! ''# ' ' %'! ' ' 5'%( ' '' ' 5 : '! 6 '; ' 5 ' '' % ' &' ' '''5 '%' 5#'! $!"$ 5''%( ' '' ' &'''9' &'79&8& <'9 = 5' '9& '.'9&'' '% 9&' 9=.'9& :9& #',(( >7 '8# ' '((. %6 %9? &7 8 '' 3

4 %9& 9 '7 "%8%% '' % ' % 5 <'':9&% + ' /&"$ &%( 9 =. '( :% ( &%/ (? % :%1% '', &%+ (. %'& ' 5 <%,% ' '( 4

5 (1+A //- : '-B 5 '(1 ( 0 /#!"## :9 = 79=8 ' ''/A :9=-((7 8' '(+A 1+ '' '% 6 :9 = %% ' '' 'C ' ''(A.%, '(/+,/1+: ' 1+A :9=-((& %+A5 (( % ' 5

6 0 &!$%!,,-! & '/A. (%' A: '/-,//-( : % ' A: '/,,1 ( 5 %D(1AD(/A( & ( %'! "#$ ( 1$& + 1$& 1$& 2$ + 2$ 2' $#&$ 3!' +A /A +A /1- /--+ /(,(+ //4+ (/A 1A A # /// /,+ /4 1 (A 4A A /(-++ /+ /1,-+ //,1 +A (1A (/A $4 EF,78?9& ',((B! EF,B9=G!'.B!#+ +( : 1(A 5' 7 8' %. % '%1' %' %&&'"#($ ( + 1$& 2$ + 2$ Werkloosheid totaal +-1(,/ ;(A ;(1A H( (+11 (144- ; ;-A ; 7I/8 (- 411 ; ;,A ; 7H18 (,+ (1+, ; ;(+A ; +,A +(A 1(A ;+A ;(A?9& Toelichting: 0 '+5'+, '', 9 '9& 6

7 $#!$%&'$#!!#$! 5 & - % : /-,//-(. '% ' & : '4A.%- %' (A4( : 1( ' J'? &K '? K'- '' ' 0 $# 00!"##&!$%! ',A? /,+8&K 7/,+8 711(4+8 5 ' '&K **+, &(44-(''' '' +A5' ' &/1 %7' 8&+'%' &, 5 ''(/A1 7

8 -../&& **+ L.'9&? EF,B '9&,(( &- ''' ',A?'- - % :'' % (4A(5 //- '4', & ' ' ' 1A 00 -!$!"## **+, 5 (44-(' 5' G+' % &+ &K 5 &, 5' &K ' # ' % 8

9 -..0 &,%( Landbouw en visserij Industrie Bouwnijverheid Detailhandel Groothandel Horeca Vervoer en Telecom Financiele Diensten It en overige zakelijke diensten Overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Toerisme en overige diensten 2006 gemiddeld 2007/ ontw ikkeling aantal banen? EF,B '9&,(( 5' '% 5 '( '%''. '&K % ': & ' %' '!' (? 7D(++D11A8B 7D(-D+A8B &K 7D-++D/A8B 7D-++BD(1A8B 7D,+D(A8B 7D,/D/A8B 7D+++D1,A8B ' 7D11DA8 1 5 % M 5M ' &&K ' 5 ' ' 5 ''C ' '' &78 G '' ' % 5% 9

10 0 -!$& 00!"##&!$%! **, &(44 %& '(+'1& '+5 '/ & 1 ' 5'1' & +, %/,, : ' % ' (A4(: ( /&.. ** * L.'9&? '9&,(( 5' EF,' 7D1(A8 +/.%1' 7g en ' 78' ' ' ' 2008 * 2010 * 10

11 00 -!$!"## 2, 5' '/ %&1 'B , Landbouw en visserij Industrie Bouw en bouwinstallatie Detailhandel Groothandel Horeca en catering Vervoer en telecom Financiële diensten IT en overige zakelijke diensten Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheidszorg en welzijnszorg Toerisme en overige diensten 2006 gemiddeld gemiddeld "#, &, ''' &K : ''' :, '(A 2.,$ + 3 2' $.$-! 3 2' $.$-! 5 -!$ &K,/- (4 ++,/A 1A ( +,A ;(A & A ;1A 0 1(+ 1+/+ 1,1+ +A (A 0 /+, 1++ 1,1 (/A (/A ++ / /, -A (A : //,, -/+ (A /1A. ' (1+ (, 1+ ((-A ;,A K' (++ (,,+ ( 1,A (A (/ (1,+ (/++ 4+A ;/A *. (1 (- (-+ /A A -4 ((+ 4,,-A ;,A? '9&,(( &- '' # &K ' ''J'? 0 &K & '''?

12 5'''A ( % ' ' % -( K'-' ' ' 12

13 %#!$%&'$#!!#$! 5 %(1A'(A ( ' : '1A( 1+ '(/+ K( 5' % ' 0 /#!"##%$.&%,# 5' 5 ' ' ' % 5 %%%' '++,+ %K % ' 5'%' '. ' ' 5' ' '(A %? '' 7++8B %'%% %7;18B %7/,8?' 7#8 7'' 8B % %7D/+8& %%5' ' 6 '' 0 $.&%,#&!$%! 5% %' '' (A&' /+B (1A&(' ' //,1(B' ''(A 00 2&-! 5' ' '%' 5' ' N%>? '''. 13

14 -../& % 42,5% 44,5% man vrouw?9 ='9=9&!#+ &+ (-/1'(/,-5 ' '1+A $ 11+A( 00 /6! ' 5,+ (4A7(A(448 ' %( &1 ++ ' % 5 ' 5 %67%1+8'+ ('% 3 5 $ 6!&-!$ ( ( ( (+1 /( /- 1+ -A ((/A +11 (1 (,/4 (+41/+ ;/-A ;A 1++1 /+4 -,+ --(+ +-A (//A ++, /-,( 11 +4A 4A! &!$%! +0*( 30(( 0+* ?9 ='9=9&!#+ : //A '1A( 1+ '(/ '++ ' % 14

15 00.&, 9A %' % 5 ' ' ' -..,/& basis vmbo mbo hbo/w o?9 ='9=9&!#+ C 1 +( '(/A: 1A -A( 5 7'8' %1/A( 15

16 * $#&!#$! % (''(1 %'' 5 % 5 ' &' %//4 *0!"##&!$%! 5 ' ', %:9& '(1A :9= 1+AB %',+ & ' '5 '. (/+A5 '// %' G' %' -../&& ** * 2007 * 2008 * * 2009 * * 2010 * * L='9& LL= 9&G% O&'?9& 5 ' &-((9& ' A.' ' G 9&' '(1( : ++,A#' $' 16

17 ,+(A1(A ( *0 -!&$. &(+%' : %1 ' ' %''1 ''C' ' '' ' % : ', % *00 9$ # 7/8/' '.% % K', 7A8B ' ' # '' (' :,A11A', &' %//4 -..+&26, sept 06 Bron: CWI, bewerking afdeling O&I gemeente Breda. :9& %''(4A '(-,+ *00 $ 5% 'J J 71D8. % 5 '''P 1 : 9= 9 % 17

18 5 '' '' -..*&.%37(6 5, sept 06 Bron: CWI, bewerking afdeling O&I gemeente Breda 5'' %' : 1 '(A +,+A! 114.% % 7(,++ (1++',8 : + 7-4/+ --1',8: + '' 1A/4A',. :9& %' 5 %'(1A %1++1 %'-A++ *00 /$"$# 5 / &1 ' '%: 1(,5 1' ' 5%' '% 18

19 -../&.&%8(6 5, sept 06 * 2005: geschat op basis van totaal nww december 2005 en aandeel > 1 jaar niet-werkend januari Bron: CWI, bewerking afdeling O&I gemeente Breda 5'% %, : '/A '+: 7,,A,8'',A +'' '% : JJ %,: 7H/ 8 :9& %' ' ' % = M ' ' ' % ' '' 9& 19

20 ( $%,$$%&'$#!!#$! K(' ' 5'7 8% ' '? 5 ' '5 7' '8 "& '' ' ' ''&9K! ' ''. %% '7 8 ' 5 (0 $#%$.&%,# 5 '('K (' % % ''.%+% 5 '78 ' &,'' # '( '' -../&&5 **! 9:"# $ 1"#6" ;6;; &<.=6&/># '9= 5 ' ' 20

21 (0 -!$&"$#& 5 %(% % %':'' &1+ %.%1 '.%+ %': ' '' (7'(1 8!'7 8% ' -../& & **$ vacatures werkloosheid 2006 * 2007 * 2008 * * 2009 * * 2010 * * 9:"# $ 99# &&5&$ 1"#64?6" ;6;; &<.=,6&/># 5 ' ( ' (0.!$%&'$#!. '' ' ' :' 8 %M ' ' (00 -!$ &(/ ' &1 '.9 ' ' '' 9& 2 Zie voor een definitie van het begrip moeilijk vervulbare vacatures de begrippenlijst achter in dit rapport. 21

22 $9& ' ': (4A1-A+!+ 9& 7-A%8? &K '' : ' -A++A, G3,''? % K ' G3'''' <'%,' ' '5 ' ' ' ' ' ' (00 $.&$.! %( 5 22

23 -..2 "#5.&&' , Elementaire beroepen Lager technisch Middelbaar technisch Middelbaar administratief, commercieel ed Lager transport Lager administratief, commercieel ed Lager agrarisch Middelbaar verzorgend Lager verzorgend Hoger administratief, commercieel ed lagere beveiligingsberoepen Middelbaar juridisch, bestuurlijk, beveiliging Hoger technisch Middelbaar gedrag en maatschappij openstaande vacatures nww fase 1?9&#'' 5 '7 ' 8 7%(/8!% '%'' 7 ' 8 ' G3% '? "%'' B "''6 %'' B '%"%'' B %B % ' 7#'',8? "%'' % 7'"'8B '%'' ' 7'"8B '' ' 78B ' '% & : ' ' :'#'7#8% ' +(:' ' $ #?.( 5 % '% ' # 23

24 ! 78'7'' 8'''' & + ' ( :'% 5.5 $ 2$!!!$$! #.! #' #%% # 9% # G =' =''! ' K G. G G 5 K!''!M' = % ' < ' ' <?&#9&% O&' & ' ' '' < ' ' ' (00., :#(!' #'7' 8 % % 0 % %' 5 " ' #' ' ' ''&9K '. %% '7 8'5 % ' %7& #' <,8? 5 ' ' '' % 5 &''' C '''' 24

25 3' ''' M'' %B''' ' 5' ' 5 ' % % C' ' C '' ' 25

26 + -!&.! 5'5' ' %' ' ' %.%, K(' %' J'' ' 5 % 5 ' '? -!$& : ' ' C' ' % ' &(' '5? &K K G '! ''!78 ' 5* '' $,&,$ 5 ' : '1A( 5 ' '?' '?? ' G?' 7 **8 $%&.$!-.!,$" 5 ' 5 '' ' ' Q % R'' '! 4..& *:$&&-"$#! 5 '! ' ''

27 ($#'$&!!%!! ' ' < 78' 6 ' 5% '?1# +:$. : 1A-A( 3'' %! ' 7 % '8 9"$#& 5 5 ' ' G' (.' '' '! 3 $$"$#; -!< %'' '= M ' ' ' % '.' ' 27

28 Bijlage 1 Werkgebied SES en rpa West-Brabant 28

29 Bijlage 2 Begrippenlijst $%&'$#! K% ;$%&<.$!-.! $.&%,# # (+,1' %%%. %? ' %% ' % % ' % '' % $.-!$=;0,0'0"$#&< 6 %' '' :9&' S(' S' ( S/' '( S1'''%' '' /$.&!,-!$!'% % % /$"$#& %'' $#!&-!$ # % %% #,$,%$,-!$&.% ' ' ' % '% ' ' ;!"$#"$##< # 9&J%' %.' %.&!,-!$& : % '' ' -&& 5%' ' 29

30 5%' ' % ' -$A&? 59&#',(('' & ' >' '. ' %&!$%! & '# # G ' 'C : % : ' " $#&&.$-!"$#%$.&%,# T6 $#%$.&%,# # '7%'' %8' % % 7%'9&85%%' (+,1 30

31 Bijlage 3 /!$!$ #G7'(44,"''(8$A & $ 9&5C7+",8B!?.$ 7("'',8? C.$ # 5,$ 5 7,8"# 5, 7,84 5, 5? $ 9 7'18;...<.=.$ 9 7,8;$ 9 7', ', , ,($; 6' D & 9 = 7',8,$ 0': 7,8,6., 0'O&%'7',8 $ 7,8?, G #'O G 7,8?,$.5" #07%+8? 5D $ &'7'18' &'7,8? D, '#'7#87'+8=? 6'& 55 '#'7#87'+8B 55! 7',8<.=,! 7'+8? D, 31

32 Bijlage 4 Overzicht sectoren en SBI-coderingen Sector SBI-codes 1 Landbouw en visserij 01, 02, 05 2 Delfstoffenwinning 10, 11, 14 3 Industrie Nutsbedrijven 40, 41 5 Bouw en bouwinstallatie 45 6 Detailhandel 50, 52 7 Groothandel 51 8 Horeca en catering 55 9 Vervoer en telecom Financiële diensten Overige zakelijke diensten en IT Openbaar Bestuur Onderwijs Zorg en welzijn Toerisme en maatschappelijke organisaties

33 Bijlage 5 Werkgelegenheid naar sector West-Brabant Aantal werkzame personen Groeipercentage Prognose Sector Landbouw en visserij ,7% 1,3% 1,6% 0,9% 0,8% Delfstoffen ,8% 0,3% 0,2% 0,5% 0,2% Industrie ,3% 1,3% 2,5% 1,3% 1,6% Openbaar nut ,1% 4,0% 3,6% 4,2% 4,1% Bouw en bouwinstallatie ,6% 3,3% 3,5% 2,8% 2,6% Detailhandel ,3% 2,9% 3,2% 2,5% 2,4% Groothandel ,6% 3,9% 4,9% 4,1% 3,5% Horeca en catering ,4% 3,9% 4,4% 4,3% 4,5% Vervoer en telecom ,1% 2,4% 3,2% 2,0% 1,1% Financiële diensten ,4% 1,6% 2,8% 2,4% 2,1% IT en overige zakelijke diensten ,3% 3,5% 2,8% 1,4% 1,3% Openbaar bestuur ,1% 1,0% 0,9% 0,6% 0,9% Onderwijs ,7% 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% Gezondheids- en welzijnszorg ,5% 2,4% 2,8% 2,1% 2,2% Toerisme en overige diensten ,6% 1,5% 1,9% 1,1% 1,3% Totaal West-Brabant ,3% 2,4% 2,8% 1,9% 1,9% Bron: SES, Werkgelegenheidsenquête 2006; Regionale arbeidsmarktprognoses CWI; bewerking afdeling O&I gemeente Breda 33

34 Bijlage 6 Vacatures naar sector West-Brabant Vacatureomvang Groeipercentage Sector Landbouw en visserij % 2% 2% 0% 0% Industrie % 13% 4% 6% 1% Openbaar nut % 13% 5% 14% 4% Bouw en bouwinstallatie % 11% 5% 0% 2% Detailhandel % 3% 2% 1% 0% Groothandel % 13% 12% 3% 0% Horeca en catering % 8% 6% 2% 4% Vervoer en telecom % 17% 6% 6% 1% Financiële diensten % 6% 6% 4% 4% IT en overige zakelijke diensten % 8% 5% 1% 3% Openbaar bestuur % 10% 3% 6% 0% Onderwijs % 15% 4% 8% 0% Gezondheidszorg en welzijnszorg % 6% 4% 0% 2% Toerisme en overige diensten % 7% 2% 0% 3% Totaal West-Brabant % 9% 5% 1% 2% Bron: CWI Regionale arbeidsmarktprognose , midden scenario 34

35 Bijlage 7 Werkloosheid naar diverse items West-Brabant Niet-werkende werkzoekenden (nww September 2006 Groeipercentages NWW Duur niet werkend Duur niet werkend 0 t/m 2 mnd werkloos t/m 2 mnd werkloos 18% 35% 3 t/m 5 mnd werkloos t/m 5 mnd werkloos 6% 32% 6 t/m 11 mnd werkloos t/m 11 mnd werkloos 3% 13% 1-2 jaar werkloos * jaar werkloos 13% 11% 2-3 jaar werkloos * jaar werkloos 14% 11% > 3 jaar werkloos * > 3 jaar werkloos 13% 6% Geslacht Geslacht Man Man 9% 16% Vrouw Vrouw 2% 10% Leeftijd Leeftijd < 23 jaar < 23 jaar 30% 27% 23 t/m 40 jaar t/m 40 jaar 13% 24% 40 t/m 50 jaar t/m 50 jaar 1% 10% >= 50 jaar >= 50 jaar 4% 1% Totaal Totaal 5,8% 12,4% Doelgroepcategorie Doelgroepcategorie >= 1 jaar werkloos * >= 1 jaar werkloos 2,6% 2,9% Vrouw Vrouw 2,2% 9,5% < 23 jaar < 23 jaar 30,0% 26,7% > 40 jaar > 40 jaar 1,7% 4,8% > 50 jaar > 50 jaar 3,8% 1,1% Totaal Totaal 5,8% 6,5% * Gegevens naar duur werkloosheid zijn over december 2005 niet beschikbaar. De gegevens voor december 2005 zijn berekend aan de hand van de aandelen in West-Brabant over de duur niet-werkend per eind januari Bron: Arbeidsmarktmonitor CWI; CWI district Zuidwest Nederland, Kenniscentrum Arbeidsmarkt en Advies 35

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Dec 2017 % aantal % aantal % Nederland 329.953

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noordoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noordoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noordoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijnmond

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijnmond Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijnmond Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie