Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 CRM / Recreatie 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...9 Aanwijzingen voor de gebruiker...10 Openbaarheidsbeperkingen...10 Beperkingen aan het gebruik...10 Andere toegang Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...12 Geschiedenis van de archiefvormer...12 Geschiedenis van het archiefbeheer...12 De verwerving van het archief...12 Inhoud en structuur van het archief...13 Selectie en vernietiging...13 Selectie Vernietiging Verantwoording van de bewerking...15 Ordening van het archief...16 Verwant materiaal...18 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen (Beheer van de) Rijksbegroting Het opstellen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven waarover deze het beheer voert Flora en fauna, zorgdrager minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Jachtwet Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Vogelwet Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van een in Nederland in het wild voorkomende diersoort als beschermde diersoort Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Natuurbeschermingswet Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten Het vaststellen en wijzigen van de termijn waarin de jacht op bij wet en niet bij wet genoemd wild geopend is Het bij algemene maatregel van bestuur de raapperiode vaststellen van kievitseieren, eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs en waterhoentjes Het bepalen van de tijdvakken of delen van het Rijk waarin bepaalde vogelsoorten niet beschermd zullen zijn Het stellen van regelen en voorwaarden inzake vergunningen voor het zoeken, rapen en in het veld vervoeren van eieren van meeuwvogels Het bij algemene maatregel van bestuur bepalen welke beschermde vogels gevangen mogen worden voor de kooi of voor de jacht, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, af te leveren, in te voeren, door te voeren of uit te voeren Het vaststellen, wijzigen en intrekken van algemene maatregel van bestuur omtrent levende diersoorten waarvan het verboden is deze ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren Het instellen van een vaste commissie (Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten) met betrekking tot de uitvoering van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten Het op verzoek van de Natuurbeschermingsraad instellen van de Commissie voor de Faunabescherming Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (kunnen) verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan van bepaald aangewezen middelen voor het doden, vangen en pogen te vangen van in de Vogelwet bedoelde beschermde vogels en vogels

4 4 CRM / Recreatie Het stellen van regels inzake het geheel of gedeeltelijk verbieden van het uitzetten van andere diersoorten dan bij wet genoemd Het (kunnen) verlenen en intrekken met eventuele voorschriften van ontheffingen van het verbod bedreigde diersoorten onder zich te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor het vangen of doden van een beschermde diersoort Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van een in Nederland in het wild voorkomende plantensoort als beschermde plantensoort Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende flora en fauna en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het beleidsterrein flora en fauna Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende flora en fauna Openluchtrecreatie Het instellen en opheffen van de Interdepartementale Commissie Kampeerwet Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid inzake de openluchtrecreatie Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving inzake de openluchtrecreatie, alsmede het evalueren daarvan Het opstellen van periodieke verslagen inzake de openluchtrecreatie Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het openluchtrecreatiebeleid Het instellen van ad hoc commissies inzake de openluchtrecreatie Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende de openluchtrecreatie Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende de openluchtrecreatie en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratiefrechtelijke organen Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake het ontwikkelen van activiteiten die op de vrijetijdsbesteding/openluchtrecreatie gericht zijn Het, in overeenstemming met andere betrokken ministers, opstellen en vaststellen van structuurschema's inzake de openluchtrecreatie Het, in overeenstemming met de andere betrokken ministers, jaarlijks opstellen en vaststellen van een voortschrijdend meerjarenplan, ter voorbreiding en verwezenlijking van het rijksbeleid inzake de openluchtrecreatie Het ontwikkelen van instrumenten/methoden voor de provinciale en gemeentelijke overheden, ten behoeve van de uitvoering van het regionale/lokale openluchtrecreatiebeleid Het ontwikkelen, medevaststellen, coördineren en evalueren van de Procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie, ten behoeve van de planning van recreatievoorzieningen Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake de inrichting en het beheer van recreatievoorzieningen Het formuleren van standpunten met betrekking tot het ruimtelijke ordeningsbeleid, vanuit het belang van de openluchtrecreatie Het instellen van consulentschappen voor de openluchtrecreatie in de provincies Het instellen, wijzigen en opheffen van werkgroepen, commissies en raden inzake de subsidiëring van de openluchtrecreatie Het vaststellen van een gedifferentieerd subsidiesysteem voor provincies, gemeenten en recreatieschappen, ten behoeve van de aanleg van recreatievoorzieningen Het instellen, instrueren en opheffen van (interdepartementale) commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de openluchtrecreatie Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de voorbereiding en evaluatie van beleid dat de openluchtrecreatie raakt, waarbij het voorzitterschap en/of secretariaat niet onder de minister

5 CRM / Recreatie 5 belast met openluchtrecreatie berust Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten inzake het openluchtrecreatiebeleid Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het openluchtrecreatiebeleid Het gezamenlijk met andere betrokken ministers ontwikkelen en evalueren van opleidingen ten behoeve van de openluchtrecreatie Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake de recreatiemogelijkheden en -voorzieningen voor bijzondere doelgroepen Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van algemeen beleid op het gebied van de landgebonden recreatie Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake het recreatieve medegebruik Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid inzake de landelijke gebieden Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake recreatievoorzieningen in de stedelijke gebieden/stadsgewesten Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake de totstandkoming van recreatieprojecten in relatie tot de landinrichtingswet Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake routegebonden recreatie Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleidsstandpunten inzake de oever- en waterrecreatie Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving inzake de oever- en waterrecreatie Het leveren van ambtelijke bijdragen aan de totstandkoming van watersportvoorzieningen Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en regelgeving inzake de pleziervaartuigenbelasting, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk zijn Het mede oprichten en vormgeven van recreatieschappen Het ontwikkelen, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake de rijksrecreatiegebieden Het gezamenlijk met andere betrokken ministers voorbereiden en vaststellen van vakantietijden in het kader van de vakantiespreiding Het ontwikkelen, medevaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake het kamperen Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving inzake het kamperen Het instellen van de Kampeerraad Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van algemeen beleid op het gebied van het volkstuinieren Landinrichting Het (mede)totstandbrengen of wijzigen van een Wet voor de reconstructie van Midden-Delfland Het leveren van commentaar op het concept van het voorontwerp van het (gewijzigde) reconstructieprogramma Midden-Delfland, of een deel daarvan Overheidspersoneel, Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit Het opstellen van formatiebeleidsplannen A a Natuur- en landschapsbeheer Het formuleren en evalueren van beleidsstandpunten inzake natuur- en landschapsbeheer Het instellen en opheffen van vaste adviescommissies inzake natuur- en landschapsbeheer Het instellen en opheffen van ad hoc adviescommissies en werkgroepen inzake natuur- en landschapsbeheer Het vaststellen van aanvullende bepalingen omtrent de werkwijze van de Natuurbeschermingsraad

6 6 CRM / Recreatie Het instellen en opheffen van onderzoeksinstellingen inzake natuur- en landschapsbeheer Het vaststellen van onderzoeksprogramma's inzake natuur- en landschapsbeheer Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten inzake natuur- en landschapsbeheer Het verstrekken van opdrachten en het vaststellen van eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek inzake natuur- en landschapsbeheer Het beantwoorden van kamervragen inzake natuur- en landschapsbeheer Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake natuur- en landschapsbeheer Het opstellen, wijzigen en intrekken van de Natuurschoonwet Het opstellen, wijzigen en intrekken van de Natuurbeschermingswet Het opstellen, wijzigen en intrekken van aanschrijvingen en circulaires die betrekking hebben op de Natuurbeschermingswet Het leveren van bijdragen aan de opstelling, wijziging en intrekking van de Wet deelneming Grevelingen Het opstellen van bijdrageregelingen voor landschapsverzorging Het rangschikken van onroerende goederen als Natuurschoonwet-landgoed of het intrekken van de rangschikking Het aanwijzen van een gebied als beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument dan wel het intrekken van die aanwijzing Het opstellen van een wetsvoorstel tot onteigening van een onroerend goed in het belang van het natuurbeheer Het beslissen over de aankoop, verkoop of ruil van gronden in het belang van het natuur- en landschapsbeheer Het voorbereiden van het beleid inzake het beheer van staatsnatuurmonumenten en andere natuurterreinen Het aangaan van zakelijke rechten met betrekking tot staatsnatuurmonumenten en andere natuurterreinen Het opstellen van beheersplannen voor staatsnatuurmonumenten en andere natuurterreinen Het opstellen, wijzigen en intrekken van (bijdragen)regelingen inzake de aanschaf, het instandhouden en het beheer van natuurterreinen Het stellen van nadere regels inzake de aanschaf, het instandhouden en het beheer van natuurgebieden Het opstellen en evalueren van ontwikkelings- of projectplannen inzake natuureducatie Het opstellen en evalueren van meerjarenplannen inzake de voorlichting op het beleidsterrein natuur- en landschapsbeheer Het formuleren van beleidsstandpunten inzake internationaal natuur- en landschapsbeheer Het departementaal voorbereiden van verdragen die betrekking hebben op natuur- en landschapsbeheer Het inbrengen van bijdragen en standpunten inzake natuur- en landschapsbeheer tijdens overleg van de Coördinatiecommissie Internationale Milieuvraagstukken (CIM) Het voeren van geformaliseerd bilateraal overleg inzake natuur- en landschapsbeheer Het opstellen en inbrengen van bijdragen en standpunten inzake natuur- en landschapsbeheer tijdens bijeenkomsten in het kader van de Verenigde Naties Het opstellen en inbrengen van bijdragen en standpunten inzake natuur- en landschapsbeheer tijdens bijeenkomsten in het kader van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Het opstellen en inbrengen van bijdragen en standpunten inzake natuur- en landschapsbeheer tijdens bijeenkomsten in het kader van het Verdrag van Bern Het notificeren van internationale organen of andere landen over de situatie in Nederland inzake het natuur- en landschapsbeheer Het mede-voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van het milieubeleid voor wat betreft natuur- en landschapsbeheer

7 CRM / Recreatie 7 079B b Relatienotabeleid Het formuleren van standpunten ten aanzien van het beleid betreffende de relatie tussen de bescherming van natuur- en landschappelijke waarden en de uitoefening van de landbouw Het stellen van nadere regelen met betrekking tot het aanmerken door de directeur van Staatsbosbeheer van elementen van grote landschappelijke betekenis Overheidsinformatievoorziening Het opstellen van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden die niet in een rijksarchiefbewaarplaats berusten Gezondheid en welzijn van dieren Het beantwoorden van kamervragen en het anderzins op verzoek incidenteel informeren van leden van commissies van de Kamers van de Staten-Generaal betreffende gezondheid en welzijn van dieren Het stellen van regels voor het houden van een bedrijf voor het kopen, verkopen, voorradig houden, in bewaring nemen, africhten of doden van honden en katten Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het welzijn van dieren Het aanwijzen van dieren waarvoor het verboden is een inrichting te houden waar zij worden tentoongesteld en vertoond, afgericht of voor de verkoop voorradig worden gehouden Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van commissies van de Kamers van de Staten-Generaal betreffende gezondheid en welzijn van dieren Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ondersteunende processen

8

9 CRM / Recreatie 9 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Beleidsterrein Recreatie Periode: merendeel Archiefbloknummer: 5215 Omvang: 68,70 meter; 2919 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat voornamelijk stukken betreffende beleid op het gebied van natuurbehoud en recreatie.

10 10 CRM / Recreatie Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein (Beheer van de) Rijksbegroting over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Flora en Fauna over de periode (1955-) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Landinrichting over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Overheidspersoneel, Formatiebeleid, Arbeidsmarktbeleid, Personeelsontwikkeling en Mobiliteit, a Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer over de periode (1949-) b Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk m.b.t. het beleidsterrein Welzijn van Dieren over de periode (1962-) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden m.b.t. de organisatie van de organisatieonderdelen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over de periode (1962-) Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;

11 CRM / Recreatie Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Beleidsterrein Recreatie, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, CRM / Recreatie, , inv.nr....

12 12 CRM / Recreatie Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De historische achtergronden en ontwikkelingen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicaties: 15 Per slot van rijksrekening. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting, (samenstelling: F. van Dijk; ISBN x), 's- Gravenhage Flora en Fauna. Rapport van een onderzoek naar het beleidsterrein Flora en Fauna in de periode (samenstelling: drs. M.L. Baten; ISBN ), 's-gravenhage Openluchtrecreatie. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein openluchtrecreatie over de periode (samenstelling: drs. R. van der Wal; ISBN ), 's-gravenhage Met rede gekaveld. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op het terrein van de landinrichting in de periode (samenstelling: drs. R.J.B. Hageman; ISBN ), 's-gravenhage Overheidspersoneel: formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit. Een rapport institutioneel onderzoek naar het deelbeleidsterrein formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit bij de (rijks)overheid, (samenstelling: drs. R.P.B.A. Dingemans m.m.v. F.C. Hartman; ISBN ) 's-gravenhage Natuur- en landschapsbeheer en relatienotabeleid. Een institutioneel naar taken en handelingen van actoren op de beleidsterreinen natuur- en landschapsbeheer (1945-) en relatienotabeleid (1947-) (samenstelling: drs. N. van Oldenbeek en drs. A. Fris; ISBN ), 's-gravenhage Overheidsinformatievoorziening. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de overheidsorganen op het beleidsterrein overheidsinformatievoorzieningen, (samenstelling: drs. P. Fijnheer; ISBN ), 's-gravenhage Gezondheid en welzijn van dieren. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren (samenstelling: E.A.T.M. Schreuder; ISBN ), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

13 CRM / Recreatie 13 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Selectie SELECTIE Voor de selectie werd gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: 1. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Formatiebeleid, Arbeidsmarktbeleid en Personeelsontwikkeling en Mobiliteit over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 30 juli 2001 /R&B/OSA/2001/872, Stcrt. 16/ , nrs. 200 en Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kenmerk C/S/03/1699 d.d. 11 juli 2003, Stcrt. 2003, Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als vakminister op het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk R&B/OSA/2001/3031 d.d. 3 september 2001, Stcrt , nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk alsmede de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als vakminister en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Adelsbeleid, Adelsrecht en het Decoratiestelsel over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk nr. R&B/OSA/2002/1166 d.d. 17 mei 2002, Stcrt.18 november 2002, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Welzijn over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk nr. C/S/03/2823 d.d. 25 november 2003, Stcrt. 20 februari 2004, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Flora en Fauna over de periode vanaf 1945, vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 25 januari 2007/Nr. C/S&A/07/257, Stcrt. 21 februari 2007, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 7 november 2006/Nr. C/S&A/06/2920, Stcrt. 7 december 2006, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974, vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 7 november 2006/Nr. C/S&A/06/2923, Stcrt. 1 december 2006, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid,

14 14 CRM / Recreatie Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Openluchtrecreatie in de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 14 september 2005/Nr. C/S&A/05/1918, Stcrt. 30 november 2005, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 17 januari 2006/Nr. C/S&A/06/98, Stcrt. 11 april 2006, nr. 72. Niet alle selectielijsten die van toepassing waren op de organisatieonderdelen zoals genoemd bij de toelichting waren bij het begin van de bewerking door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. Daarom is, in overeenstemming met het Nationaal Archief, besloten om als ordeningsinstrument de volgende selectielijsten te gebruiken: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode vanaf 1945, vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, kenmerk 15 juli 2002/nr.C/S/2002/2249, Stcrt , nrs. 63 en 64. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Landinrichting over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, kenmerk 7 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1162, Stcrt. 10 januari 2006, nr. 7. Op basis van deze selectielijsten zijn geen archiefbescheiden vernietigd. Het archief van de Afdeling Kabinet was in eerste instantie geselecteerd met de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk alsmede de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als vakminister en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Adelsbeleid, Adelsrecht en het Decoratiestelsel over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Stcrt.18 november 2002, nr.222). Maar tijdens de bewerking bleek dat de waardering van enkele handelingen gewijzigd zou worden. Hierop is dit bestand apart gezet om na de herwaardering van de handelingen opnieuw bewerkt te worden. Bij de selectie is er een dossier voor bewaring in aanmerking gebracht op grond van artikel 5, lid e, van het Archiefbesluit 199 en onder handeling 291 geplaatst van de toegang Landinrichting. Vernietiging VERNIETIGING Voor de bewerking had het archief een omvang van 380 meter. Hiervan is 37,4 meter voor bewaring aangewezen en overgedragen aan het Nationaal Archief. Van het oorspronkelijke archief is, conform de afspraken met de zorgdrager, alleen archief vernietigd volgens een door de zorgdrager vastgestelde selectielijst. Dit gedeelte is na verkregen toestemming afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd. De gebruikte vernietiginggrondslagen zijn: Vastgestelde selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Welzijn over de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

15 CRM / Recreatie 15 kenmerk nr. C/S/03/2823 d.d. 25 november 2003, Stcrt. 20 februari 2004, nr. 35. Vastgestelde selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Openluchtrecreatie in de periode , vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 14 september 2005/Nr. C/S&A/05/1918, Stcrt. 30 november 2005, nr Vastgestelde selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, vastgesteld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 7 november 2006/Nr. C/S&A/06/2920, Stcrt. 7 december 2006, nr Naar de beheerder zijn de volgende bestanden geretourneerd: Een te vernietigen bestand geselecteerd volgens nog niet door de zorgdrager vastgestelde selectielijsten. Een bestand dat op termijn voor vernietiging in aanmerking komt. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 30 november 1999 tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn door de CAS in de periode de volgende archieven bewerkt van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, totaal 380 meter: Archief van het Directoraat-Generaal Natuurbehoud en Openluchtrecreatie Archief van de Directie Natuurbeheer en Landschapsbeheer Archief van de Directie Openluchtrecreatie Archief van de Afdeling Kabinet Archief van de Afdeling Bijstandszaken Archief van de Afdeling Algemeen Accommodatiebeleid Archief van de Onderafdeling Algemeen Maatschappelijk Werk Archief van de Afdeling Club- en Buurthuiswerk Deze archieven zijn afkomstig uit het archiefbestand van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat in totaal ongeveer 1800 meter groot was. Uit dit archiefbestand zijn de archieven gelicht die duidelijk zichtbaar tot een van de bovengenoemde archieven behoorden, totaal 380 meter. De compleetheid van de bovengenoemde archiefbestanden kon niet worden vastgesteld. Van de bovengenoemde archieven zijn alleen archiefbescheiden van de volgende archieven voor bewaring in aanmerking gebracht: het Directoraat-Generaal Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (NBOR), de Directie Natuurbeheer en Landschapsbeheer (NLB) en de Directie Openluchtrecreatie. Het archief van de Afdeling Kabinet is tijdens de bewerking apart gezet (zie kopje selectie) en de archieven van de afdelingen Algemeen Accommodatiebeleid, Algemeen Maatschappelijk Werk en Club- en Buurthuiswerk zijn in zijn geheel voor vernietiging in aanmerking gebracht. Voor te bewaren archiefbescheiden zijn volgende institutionele toegangen gemaakt. Beheer van de Rijksbegroting, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 860) Flora en Fauna, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 861) Openluchtrecreatie, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 862) Landinrichting, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 863)

16 16 CRM / Recreatie Overheidspersoneel; Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 864) Natuur- en landschapsbeheer, nummer toegang 5.079A (CAS-inventarisnr. 865) Relatienotabeleid, nummer toegang 5.079B (CAS-inventarisnr. 866) Overheidsinformatievoorziening, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 867) Gezondheid en welzijn van dieren, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 868) Daarnaast is nog een toegang samengesteld over de gegevensbestanden met betrekking tot de organisatie van de organisatieonderdelen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk afkomstig uit het archiefbestand van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nummer toegang (CAS-inventarisnr. 869). Het gaat hierbij om de volgende organisatieonderdelen: het Directoraat-Generaal Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, de Directie Natuurbeheer en Landschapsbeheer en de Directie Openluchtrecreatie. De archiefbescheiden zijn, in overeenstemming met het Nationaal archief, in deze toegang geplaatst onder de handeling van de actor minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de toegangen van de beleidsterreinen Relatienota, Flora en Fauna, Openluchtrecreatie, Natuuren landschapsbeheer en Gezondheid en welzijn van dieren zijn, ook in overstemming met het Nationaal Archief, de benamingen van de actoren gehandhaafd zoals deze voorkwamen in de vastgestelde selectielijsten van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat niet alle selectielijsten voor deze archieven bij het begin van de bewerking beschikbaar waren. De benaming van het organisatieonderdeel is steeds onder de handeling opgenomen. Vanwege de vele reorganisaties en taakverschuivingen is voor de toekenning van de benamingen van de organisatieonderdelen gekeken welke benaming een organisatieonderdeel aan het eind van de cesuur hanteerde. Deze kwam veelal ook overeen met de stempels die op de mapopschriften vermeld stonden, vandaar dat achter de benaming van de organisatieonderdelen ook de term taakvoorgangers is vermeld. Verder is voorafgaand aan de benaming van de archiefvormers ook de benaming van het ministerie opgenomen. Bij de toegangen kan het ook voorkomen dat de datering van de beschrijvingen de handelingsperiode van de handelingen overschrijdt. Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden. Verder zijn kaarten en tekeningen, groter dan het formaat A4 en meer dan tweemaal gevouwen, uit de dossiers verwijderd en apart onder een eigen inventarisnummer geborgen. De inventarisnummers die hierop betrekking hebben zijn Deze bijlagen staan vermeld bij de dossieromschrijving onder NB: Met.. tekeningen, aan te vragen onder inv. nr(s).. ( -..). Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in deze toegang dus de volgende terreinen: Beleidsterrein beheer van de rijksbegroting Flora en Fauna Openluchtrecreatie Landinrichting Deelbeleidsterrein formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit bij de (rijks)overheid Natuur- en landschapsbeheer en relatienotabeleid Overheidsinformatievoorziening

17 CRM / Recreatie 17 Gezondheid en welzijn van dieren Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

18 18 CRM / Recreatie Verwant materiaal Verwant materiaal

19 CRM / Recreatie 19 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 015 (Beheer van de) Rijksbegroting (BEHEER VAN DE) RIJKSBEGROTING Het opstellen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven waarover deze het beheer voert HET OPSTELLEN VAN WETSONTWERPEN TOT VASTSTELLING VAN HET HOOFDSTUK VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN WAAROVER DEZE HET BEHEER VOERT Actor: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Grondslag: Comptabiliteitswet, art. 11, tweede lid. Datum: Bijdragen aan de totstandkoming van hoofdstuk XVI (CRM) van de rijksbegroting Begroting 1972, 1971, pak 86 Begroting 1973,

20 20 CRM / Recreatie Flora en fauna, zorgdrager minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Jachtwet FLORA EN FAUNA, ZORGDRAGER MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HET VASTSTELLEN, WIJZIGEN EN INTREKKEN VAN DE JACHTWET Actor: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en taakvoorgangers Bron: Interview. Datum: Herziening pak 2040 Reacties en commentaren Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Vogelwet HET VASTSTELLEN, WIJZIGEN EN INTREKKEN VAN DE VOGELWET Actor: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en taakvoorgangers Bron: Interview. Datum: Correspondentie met het Nederlands Valkeniersverbond Adriaan Mollen in het kader van de uitvoering en herziening van de Vogelwet Wijziging van artikel 1, sub 2, betreffende de aanduiding van het begrip "beschermde vogels" Controle en herziening Diverse wijzigingen en aanvullingen Diverse wijzigingen en aanvullingen Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van een in Nederland in het wild voorkomende diersoort als beschermde diersoort HET BIJ ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR AANWIJZEN VAN EEN IN NEDERLAND IN HET WILD VOORKOMENDE DIERSOORT ALS BESCHERMDE DIERSOORT Actor: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en taakvoorgangers Grondslag: Natuurbeschermingswet, art. 22, lid 1b. Product: Koninklijk Besluit van 6 augustus 1973 (Stb. 1973, 488). Besluit beschermde inheemse diersoorten. Besluit van 23 mei 1991, houdende wijziging van het Besluit beschermde inheemse diersoorten (Stb.1991, 330). Besluit van 26 aug. 1993, houdende uitvoering van art. 22, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1993, 491). Datum: Overleg inzake het ontwerp-verdrag van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) betreffende de invoer, uitvoer en doorvoer van bepaalde soorten in het wild levende dieren en planten en het vaststellen van het Besluit Beschermde Inheemse Diersoorten en het Besluit Beschermde

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Beheer Landbouwgronden te Utrecht,

Inventaris van het archief van de Directie Beheer Landbouwgronden te Utrecht, Nummer archiefinventaris: 2.11.5170 Inventaris van het archief van de Directie Beheer Landbouwgronden te Utrecht, 1969-1987 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.27.5111 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme (INCORET) en zijn taakvoorganger, 1958-1976 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie