Succesvolle verkoop. Het creëren van waarde in verkoopprocessen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvolle verkoop. Het creëren van waarde in verkoopprocessen"

Transcriptie

1 Succesvolle verkoop Het creëren van waarde in verkoopprocessen Prof. dr. Ed Peelen 1 In mei 2006 gaat voor de derde keer op Nyenrode Business Universiteit de masterclass Sales Leadership van start. Voor meer informatie: In mei 2006 verschijnt de volledig geactualiseerde en verbeterde versie van het boek van Ed Peelen over Customer Relationship Management (uitgever Pearson Education). In deze nieuwe editie is een apart hoofdstuk opgenomen over Verkoop en CRM. Introductie Verkoop is het creëren van waarde en niet het communiceren van waarde, zo stelden Rackham en DeVincentis in hun boek Rethinking the Salesforce. Met deze ene uitspraak definiëren zij wat de oriëntatie van verkoop hoort te zijn! Een verdere uitwerking van deze basisgedachte kan met behulp van sales processen plaatsvinden. Onderzoek naar verkoopsuccessen toont dat topverkopers het belang van sales processen bevestigen. Goede en succesvolle sales professionals laten zich karakteriseren als goede proces managers. Zij weten hun middelen en tijd te alloceren over de verschillende deelprocessen, zodat de pipeline gevuld is met niet alleen voldoende, maar ook de juiste leads en prospects om ook in de toekomst de verkoopdoelstellingen te behalen, er voldoende aandacht aan het opvolgen van leads en het sluiten van de deals kan worden besteed; er wordt niet alleen gezaaid, maar ook geoogst! Door het beschrijven van de opeenvolgende stappen in het verkooptraject van lead generatie tot het afsluiten van de transactie en het onderhouden van de relatie wordt het sales process transparant, maar tevens beter beheers- en bestuurbaar. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van verkoopvoorspellingen toe. Praktijken die tot succes en mislukkingen leiden, kunnen worden geanalyseerd. Drie vormen van verkoop Het sales proces verschilt per inkoopsituatie. Op basis van de klantvraag worden drie verschillende vormen onderscheiden, te weten: Transactionele verkoop; de klant kent alleen aan het product waarde toe; alle extra s zijn niet nodig. Hij weet welk product hij wil en weet het bovendien te gebruiken. Hij wil een goede prijs. In deze omstandigheden kan verkoop waarde creëren door het aankoopproces veilig, gemakkelijk en efficiënt te maken. Consultatieve verkoop; in deze situatie vertegenwoordigt niet alleen het fysieke product waarde. De waarde wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze van en de wijze waarop het geselecteerde product wordt gebruikt en de klant heeft op dit punt behoefte aan advies. De verkoper toont zijn nut als hij de klantvraag kent en daarvoor een oplossing vindt die de klant zelf niet zou hebben kunnen bedenken. Hij helpt de klant inzicht te verkrijgen in diens eigen situatie en wijst op kansen. Hij kan voor de klant ook na aankoop een rol blijven spelen; hij kan de klant bijvoorbeeld behoeden voor een niet optimaal productgebruik. Dit is belangrijker dan het kennen van het product en het kunnen verkopen daarvan. Strategische verkoop, dat hoofdzakelijk voorkomt in de business-to-business markt. Hierbij gaat het de klant behalve om het product ook om de competenties van de organisatie, die de klant wil inzetten om zijn eigen organisatie op een strategisch hoger niveau te brengen. Dit kan hij niet zonder de nodige wijzigingen door te voeren. Hij wil een prestatie neerzetten die hij alleen niet zou hebben kunnen bereiken.

2 Verkoopprocessen en de vorm van verkoop In onderstaande tabel is beschreven hoe in de verschillende stadia van het inkoopproces kan worden geleverd aan prospects en klanten. Het gaat om geheel verschillende processen, met hun eigen risico s en complexiteit, die vragen om een eigen aansturing. Tabel. Toegevoegde waarde creatie in het verkoopproces Inkoopproces Verkoopproces Transactie Consultatief Strategisch Herkennen behoefte Behoeften zijn gedefinieerd; weinig mogelijkheden te leveren Evalueren opties Oplossen bedenkingen bij oplossing(en) Aankoop Implementatie Alternatieven worden begrepen; weinig mogelijkheden om te leveren Weinig bedenkingen; mogelijkheden voor beperkt Verkoper kan de aankoop, gemakkelijk en pijnloos maken; beslommeringen wegnemen Klant kent product; weinig mogelijkheden voor toegevoegde waarde Bron: Rackham en devincentis (1999), Min (2005) Verkoper kan meeste in het begin van het verkoopproces creëren door behoefte en bijpassende oplossingen te definiëren Verkoper kan maatwerk oplossingen ontwerpen en klanten informeren over mogelijkheden in de markt Verkoper kan koper van advies voorzien en bedenkingen wegnemen Verkoper kan adviseren en problemen bij implementatie oplossen de strategische agenda beïnvloeden inzicht verschaffen in mogelijkheden en tekortkomingen resources inbrengen om de voor- en nadelen van een intensieve relatie te verkennen als gelijke in de relatie mede de strategie, doelen en governance van de gezamenlijke onderneming bepalen investeren in resources om korte termijn resultaat te boeken 2

3 In een transactionele setting zullen processen ontworpen dienen te worden die het klanten gemakkelijker en goedkoper maken te bestellen. Dit kan gerealiseerd worden door in het verkoopproces persoonlijke verkoop (deels) te vervangen door onpersoonlijke kanalen zoals Internet en het telefoonkanaal. Door het bieden van selfservice mogelijkheden kunnen zowel de kosten dalen als de convenience toenemen. Het succes van conversie ligt in een transactionele setting vooral aan het begin van de funnel; lukt het de verkoper de deur te openen. Het lijkt moeilijk een situatie voor te stellen waarin geen profijt is te behalen van een procesmatige benadering. Het doorvoeren van processen in consultatieve verkoop blijkt echter op zich een weerbarstig proces te zijn. Discussie wordt gevoerd over wat hiervoor de oorzaak is. Het feit dat maatwerk geleverd dient te worden, behoeft op zich geen reden te zijn. Ook al is de klantvraag en oplossing specifiek, er kan een standaardproces doorlopen worden van probleemherkenning tot en met implementatie. Argumenten alsof de oorzaak voor de slechte ervaringen verband houden met het beloningssysteem en de wijze waarop verkoopleiders hun verkopers aansturen, worden eveneens aangevoerd. Maar hier valt te betwijfelen of dit probleem ook de oorzaak is van het falen van de procesbenadering? Ook de reden dat de tegenvallende ervaringen verband houden met functieoverschrijdingen is onjuist. De gedachte dat oplossingen in consultatieve verkoopsituaties niet alleen van de verkopers, maar uit alle hoeken van de organisatie dienen te komen, klopt namelijk niet. De ervaring wijst uit dat juist de interactie tussen de consultatief verkoper en de klant moet leiden tot waardecreatie en dat deze interface beslecht moet worden. De relatie met marketing, de customer service en productspecialisten is van minder invloed op de waardelevering. Het probleem voor de tegenvallende resultaten is veeleer dat de huidige procesbeschrijvingen geen houvast bieden bij het stellen van grenzen aan het verkoopproces en dat er geen mijlpalen worden gezet. De consultatieve verkoopcyclus wordt doorlopen door een verkoper of een team van verkopers en kan maanden, zo niet een jaar duren. Gedurende die tijd hebben weinigen in de organisatie zicht op wat er werkelijk gebeurt en welke voortgang wordt geboekt. Het blijft een donkere tunnel. De uitdaging in consultatieve verkoop ligt in het ontwikkelen 3 van een individueel proces. Doel is om ook een consultatief verkooptraject af te bakenen en onder te verdelen in concrete fasen. Aan het eind van elke fase dient een concrete mijlpaal bereikt te zijn. Het proces dient synchroon te lopen met het inkoopproces van de klant en onderverdeeld te worden in stappen die uitmonden in de concrete levering van klantwaarde. De eerste stap kan bestaan uit de vorming van een team met personen uit beider organisaties, dat zich gaat buigen over de klantbehoefte. De tweede stap kan bestaan uit een technische test; de prospect staat het toe dat deze plaatsvindt. Hij committeert zich aan het evalueren van de oplossing die de leverancier kan bieden. Indien deze test positief uitpakt en eventuele bedenkingen worden weggenomen, kan in de derde fase het contract worden getekend. De vierde fase heeft dan betrekking op het succesvol implementeren van de oplossing. Wat opvalt, is dat de fasen worden gedefinieerd in termen van gebeurtenissen die plaatsvinden omdat de prospect daarmee heeft ingestemd; hij laat het toe dat de verkoper of het team van verkopers dichterbij komt. Ingeval van strategische verkoop gaat het om twee organisaties die elkaar naderen. De grenzen tussen bedrijven, functies en niveaus dienen weggenomen te worden. Het doel is dat de resources van het ene bedrijf worden ingezet om een hefboomwerking te veroorzaken; zij moeten ertoe leiden dat de ander meer en betere resultaten boekt. Uiteindelijk gaat het bij strategische verkoop niet om de relatie tussen twee organisaties maar om de totstandkoming van de directe relaties tussen de functies uit de twee organisaties. De muur tussen de klant- en de leveranciersprocessen dient te verdwijnen en de processen dienen in elkaar over te gaan. Verkoop en de rol van de persoonlijk verkoper De rol van de persoonlijk verkoper is verschillend voor de drie typen verkoop. Bij transactionele verkoop lijkt deze beperkt, zoals nog eens geaccentueerd wordt door de volgende uitspraak van een klant: Je kunt je verkopers thuis houden zolang je me maar een offerte stuurt. De mogelijkheid voor substitutie van persoonlijk verkoop door andere kanalen is hoog. Belangrijk voor verkopers om in een dergelijk competitieve markt de deal te kunnen sluiten, zijn productkennis en verkoopvaardigheden. Hun succes hangt voor een belangrijk deel af van hoe goed zij zijn om een voet tussen de deur

4 te krijgen. Het verkrijgen van toegang tot de beslisser is bepalend voor het succes. Klant en verkoper staan in deze situatie als opponenten tegenover elkaar. De koper heeft in het algemeen de macht; het is geen relatie van gelijken. De bedenkingen van kopers hebben betrekking op het product, de condities en het gemak waarmee de transactie is af te sluiten. Bij consultatieve verkoop vervult persoonlijke verkoop een belangrijker rol en gaan ook andere vaardigheden een rol spelen. Kennis van de klant en diens organisatie en processen is cruciaal voor het kunnen geven van een goed advies. Klanten kunnen adviseren en helpen inkopen is belangrijker dan het goed kunnen verkopen van producten. Bij strategische verkoop is de rol van de verkoper tot slot weer secundair. In dergelijke situaties gaat het niet primair om het product en de salesforce. De strategische samenwerking tussen twee organisaties kan nooit tot stand komen zonder het optreden en de goedkeuring van het topmanagement. Noch een sales professional noch een sales team kan twee organisaties strategisch bijeenbrengen en integreren. Het verkoopproces en de prestatiemaatstaven Er zijn maar weinig processen in bedrijven te onderkennen die een vergelijkbaar slagingspercentage hebben als verkoopprocessen (Rackham en DeVincentis, 1998). Het is ondenkbaar dat uit een productieproces slechts 10% goede producten voortkomen. In verkoop is dat echter een reële situatie met als gevolg dat de kosten van de misgelopen orders ten laste komen van die 10% die wel doorgaat. Uit deze vergelijking wordt duidelijk dat een streven naar een verbetering van de conversie en het verlagen van de verkoopkosten op een positief onthaal kan rekenen bij verkoop. Belangrijke maatstaven in een transactionele setting zijn: verkooptijd: hoeveel tijd zijn verkopers kwijt aan het totstandbrengen van een transactie; de tijd die wordt besteed aan suspects, leads en prospects die uiteindelijk niet kopen, zal toegerekend moeten worden aan de klanten die wel tot koop besluiten. cyclustijd: de tijd die verstrijkt tussen de suspect- en contractfase. conversie: in deze illustratie zijn zelfs dertien leads nodig om een order af te sluiten. Interessant is het ook om te 4 bezien waar zich in de funnel uitval voordoet en wat hiervoor de oorzaken zijn. het percentage perfecte orders, dat op tijd en compleet wordt uitgeleverd. Hier wordt gemeten of de verkoper ook verkoopt wat de organisatie kan leveren. Bij het operationaliseren van deze maatstaven dient erop gelet te worden dat ze reflecteren wat de klant wil. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol het tijdstip waarop de fabriek beloofd heeft te leveren te meten, als dit niet overeenkomt met de wensen van de klant. Tevens is het belangrijk te meten hoeveel resources zijn geïnvesteerd in het transactionele verkoopsysteem. Elke investering dient gerechtvaardigd te worden vanuit een kostenverlaging of een vergroting van de convenience. Bij consultatieve verkoop worden andere prestatiemaatstaven gehanteerd en vormen de kosten een minder belangrijk aandachtspunt. De belangstelling gaat veeleer uit naar het risico van onderinvesteringen; doordat te weinig wordt geïnvesteerd in de prospect, blijft de kans te laag dat de order ook uiteindelijk wordt gewonnen. Er dient weggegaan te worden van verkoop als een uitgavenpost. Het gaat niet alleen om de waarde die voor de leverancier wordt gecreëerd, maar juist ook om de waarde die prospects wordt geboden. Maatstaven dienen gericht te zijn op de assessment van de behoeften en klantproblemen, de kwaliteit van de geboden oplossingen, de contractondertekening en de implementatie. De daadwerkelijk geleverde waarde dient gemonitored te worden. In situaties waarin de verkoopinspanningen verricht worden door een team, zullen de individuele prestatiemaatstaven vervangen moeten worden door teamdoelstellingen. Aan het gebruik van maatstaven als klanttevredenheid zijn in deze situatie nadelen verbonden. Het betreft de gepercipieerde en niet de daadwerkelijk geleverde waarde. De voorkeur gaat daardoor uit naar grootheden als kostenbesparingen, total costs of ownership of operations, die tot uitdrukking brengen welke waarde de aangedragen oplossing voor de klant vertegenwoordigd. Bij strategische verkoop is het belangrijk de investeringen van beide partijen in de partnerships te monitoren en ervoor te waken dat deze in balans blijven. Daarnaast zal gemeten moeten worden hoeveel waarde voor beiden afzonderlijk wordt gecreëerd.

5 Zowel de korte termijn als de lange termijn baten en offers dienen gemeten te worden. Het inbouwen van evaluatiefasen verdient aanbeveling. Bron: Rackham, Neil en John DeVicnentis, 1998, Rethinking the salesforce, redefining selling to create and capture customer value, McGraw-Hill, New York. Achtergrondinformatie ICSB is een Rotterdams adviesbureau dat haar klanten helpt succesvol te ondernemen op hun markten, door hen praktische oplossingen te bieden die stevig gefundeerd zijn op de nieuwste inzichten. Wenst u meer informatie of heeft u vragen over dit artikel, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ICSB. Ook voor het vertalen van de concepten en inzichten uit onze artikelen naar concrete resultaten voor uw organisatie kunt u altijd vrijblijvend een afspraak met ons maken. Onze contactgegevens zijn; ICSB, Marketing en Strategie Kralingse Plaslaan DG Rotterdam Telefoon: Fax: Internet: 5

CRM: van data naar klantkennis

CRM: van data naar klantkennis CRM: van data naar klantkennis Prof. Dr. Ed Peelen en Drs. Rob Beltman De vraag of de computer de glazen bol van de waarzegster uit de negentiende eeuw heeft vervangen laat zich rechtvaardigen. Vinden

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Hoe groot is het verbeterpotentieel van uw verkooporganisatie? De 'black box' in Sales: wat doen uw verkopers eigenlijk?

Hoe groot is het verbeterpotentieel van uw verkooporganisatie? De 'black box' in Sales: wat doen uw verkopers eigenlijk? Hoe groot is het verbeterpotentieel van uw verkooporganisatie? Verkoop is het hart van iedere onderneming en van vitaal belang voor het succes van een onderneming. Zonder verkoop is er immers geen omzet.

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Customer Relationship Management. N. Dierckx

Customer Relationship Management. N. Dierckx Customer Relationship Management N. Dierckx Hoofdstuk 1 : Inleiding Er zijn verschillende definities maar wij hanteren deze van Gartner en sluiten ons aan bij de visie van McKenna : 1.1 Definitie Het verdient

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Marketing: een reality check In de afgelopen decennia is de rol van marketing in organisaties ingrijpend veranderd. In veel organisaties staat nu de klant,

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht Artikel 1 voor ALO CRM audit Inleiding Relatiegerichte organisaties staan de laatste jaren in de schijnwerpers. Modieuze termen als aftermarketing, interactive marketing, one-to-one marketing, relatiemarketing

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u?

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u? CRM TRENDS 2015 wat betekenen deze voor u? De aftrap van 2015 is geweest, de eerste stappen om de plannen van 2015 te verwezenlijken zijn gezet. Een goed moment om de meest in het oog springende CRM trends

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie