Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. en enige andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke PTT Nederland N.V. Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 maart 1998 De ondergetekenden zijn de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de door hen geleverde inbreng in het verslag. Het verheugt de ondergetekenden te mogen constateren dat deze fracties de door Koninklijke PTT Nederland N.V. («KPN») voorgenomen juridische splitsing van de vennootschap als een logische stap beschouwen, en in meerderheid in grote lijnen kunnen instemmen met het voorstel van wet. KPN treft op dit moment de noodzakelijke voorbereidingen voor de afsplitsing van PTT Post B.V. Mede met het oog op de voorgenomen beursnotering van de ter gelegenheid van de splitsing opgerichte TNT Post Groep N.V. en de daarbij spelende belangen, zijn deze voorbereidingen gebonden aan een strak tijdschema. Zo is het voornemen van KPN om op 26 juni 1998 het voorstel tot splitsing ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Nadat op basis van dit voorstel het besluit tot splitsing door deze vergadering is genomen en door de houder van het bijzonder aandeel is goedgekeurd, zal de splitsing op zeer korte termijn worden geëffectueerd. Zoals uiteengezet in de memorie van toelichting bij het onderhavige voorstel van wet, maakt de door KPN voorgenomen afsplitsing van PTT Post B.V. een wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. noodzakelijk. Dit in de zin dat, daar PTT Post B.V. op grond van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. en de Postwet na de splitsing niet langer in aanmerking zou komen voor de uitvoering van de postconcessie, wordt voorgesteld om de concessie, met ingang van het moment waarop de juridische splitsing is geëffectueerd, te verlenen aan TNT Post Groep N.V. Mede gelet op het standpunt van de leden van de verschillende fracties ten aanzien van de splitsing van KPN, zoals dat blijkt uit het verslag, menen de ondergetekenden er goed aan te doen te wijzen op de uit het bovenstaande volgende wenselijkheid van een zo spoedig mogelijke duidelijkheid over het onderhavige voorstel van wet. De ondergetekenden zullen er uiteraard alles aan doen om aan de parlementaire behandeling alle ondersteuning te geven die wenselijk en noodzakelijk wordt geacht. KST28532 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 1

2 De ondergetekenden gaan hieronder in op de in het verslag vermelde vragen en opmerkingen. Om redenen van inzichtelijkheid is bij de beantwoording op enkele plaatsen afgeweken van de indeling en de volgorde van het verslag. 1. De positie van de staat in relatie tot de splitsing Nadat KPN in het voorjaar van 1997 de staat op de hoogte heeft gesteld van haar voornemen tot splitsing van de vennootschap, is de regering tot het standpunt gekomen dat de splitsing geen nadelige consequenties zou mogen hebben voor de bestaande waarborgen van de staat als behartiger van het algemeen belang bij een goed functionerend post- en telecommunicatiesysteem. Van de zijde van KPN is te kennen gegeven dat een wijziging in de verhouding tussen de staat en KPN ter gelegenheid van de splitsing bovendien een onwenselijke complicering zou betekenen van de toch al zeer complexe juridische en financieel-economische voorbereidingen voor de juridische splitsing. Daarbij zou een dergelijke wijziging niet enkel van invloed zijn op de relatie tussen de staat en KPN en TNT Post Groep N.V., maar tevens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de positionering van beide vennootschappen op de verschillende aandelenmarkten. Om bovengenoemde redenen zijn de staat en KPN tot overeenstemming gekomen over het in het kader van de splitsing te hanteren uitgangspunt dat de splitsing de waarborgen van de staat, als behartiger van het algemeen belang, onaangetast dient te laten. Dit uitgangspunt sluit in zich dat er voor is gekozen om de splitsing te benaderen als een louter technische operatie, waarbij, naast de verlening van de postconcessie aan TNT Post Groep N.V., de bestaande privaatrechtelijke relatie tussen de staat en het huidige KPN na de splitsing voor KPN wordt gehandhaafd en voor TNT Post Groep N.V. gelijkelijk wordt overgenomen. In dit verband stellen de leden van de D66-fractie de vraag wat de regering vindt van de gedachte om ter gelegenheid van de splitsing het verschil in positie tussen de overheid en post respectievelijk telecom nader te regelen. Deze leden wijzen op het feit dat in Europees verband de regelgeving voor de telecommunicatiesector nagenoeg geheel is geliberaliseerd, waarvan voor de postsector nog geen sprake is. De ondergetekenden menen echter dat de liberalisering van de regelgeving voor de telecommunicatiesector geen directe aanleiding geeft om reeds nu, ter gelegenheid van de splitsing, de privaatrechtelijke relatie tussen de staat en KPN, bepaald door de taak van de overheid uit hoofde van de waarborging van het algemeen belang, te herijken. Want hoewel de geliberaliseerde regelgeving zonder meer is gericht op de ontwikkeling van de Nederlandse telecommunicatiesector tot een sector met onderling concurrerende marktpartijen én in de markt de eerste bewijzen daarvoor te vinden zijn, is de feitelijk unieke positie van KPN op de markt voor telecommunicatie vooralsnog evident. Op grond hiervan mag verwacht worden dat KPN in ieder geval nog de komende jaren een cruciale rol zal spelen voor het algemeen belang bij een goed functionerend telecommunicatiesysteem. Op grond hiervan achten de ondergetekenden voorshands handhaving van de huidige privaatrechtelijke relatie tussen de staat en KPN, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de rechten verbonden aan het bijzonder aandeel, wenselijk en gerechtvaardigd, en zien de ondergetekenden het enkele feit van de splitsing niet als aanleiding om de huidige relatie te herzien. De leden van de PvdA-fractie stellen de vraag wat nog de betekenis is van een bijzonder aandeel in KPN in een geliberaliseerde telecommarkt. De leden van de CDA-fractie vragen daarbij wat de betekenis is van het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 2

3 aandeelhouderschap van de staat in KPN vanaf het moment dat het concessieregime voor telecommunicatie is komen te vervallen. Met het oog op het feit dat het bijzonder aandeel en het aandeelhouderschap deel uitmaken van de privaatrechtelijke relatie tussen de staat en KPN, kan in antwoord op beide vragen worden aangesloten bij het zojuist gestelde, dat naar de mening van de ondergetekenden de feitelijke situatie op Nederlandse markt voor telecommunicatie handhaving van de huidige privaatrechtelijke relatie vooralsnog wenselijk maakt. Ten aanzien van het door de staat gehouden economisch belang in KPN zij nog opgemerkt dat dit voor een deel (het zogenoemde minimum belang ter grootte van éénderde van het geplaatst kapitaal) het bijzonder aandeel in KPN ondersteunt. Ten tijde van de beursgang van KPN in 1994 is te kennen gegeven dat de staat niet voornemens is om dit deel vóór het jaar 2004 te vervreemden. Hetzelfde voornemen komt overigens voor TNT Post Groep N.V. te gelden. De leden van de D66-fractie vragen zich af of de staat denkt ondernemingsbeslissingen te kunnen sturen op grond van het bijzonder aandeel. Ten aanzien van de specifiek aan het bijzonder aandeel verbonden rechten het volgende. De introductie van het bijzonder aandeel ten tijde van de beursgang van KPN gaf de staat het recht om besluiten, die leiden tot fundamentele veranderingen in de groepsstructuur van KPN als concessiehouder, goed te keuren. Middels uitoefening van deze rechten werd door de staat beoogd mede het belang van een juridisch en financieel solide houder van de concessie te dienen, naast zijn eigen economisch belang als aandeelhouder. De staat heeft zich destijds verbonden zijn rechten als bijzonder aandeelhouder slechts uit te oefenen om het algemeen belang bij een goed functionerend post- en telecommunicatiesysteem te dienen; het is derhalve nadrukkelijk niet de bedoeling om als staat ondernemingsbesluiten te sturen. Dit is én blijft, ook in de situatie na de splitsing, een zaak van raad van bestuur en raad van commissarissen van de beide vennootschappen. In antwoord op de door de leden van de D66-fractie gestelde vraag waarom de overheid in zowel KPN als TNT Post Groep N.V. een even groot aandelenpakket wil behouden, zij in aanvulling op het voorgaande opgemerkt dat de wettelijke systematiek van een juridische splitsing geen mogelijkheid inhoudt om het door de staat gehouden aandelenbelang in één of beide vennootschappen aan te passen. De enige mogelijkheid daartoe zou zijn om (een deel van de) aandelen na de splitsing te verkopen. Op dit moment bestaan er evenwel geen voornemens om zulks te doen. Voor wat betreft de door de leden van de D66-fractie gestelde vraag terzake van de waarborgen van de staat met betrekking tot de postmarkt het volgende. De waarborgen van de staat terzake van het algemeen belang bij een goed functionerend postsysteem zijn op dit moment enerzijds besloten in de postconcessie en de daaraan gekoppelde opgedragen dienstverlening, anderzijds in de privaatrechtelijke relatie tussen de staat en KPN. Met inachtneming van het door de regering bij de splitsing gehanteerde uitgangspunt, hebben de ondergetekenden het voornemen om op basis van het onderhavige voorstel van wet de postconcessie aan TNT Post Groep N.V. te verlenen. Ten aanzien van de waarborgen besloten in de privaatrechtelijke relatie tussen de staat en KPN bestaat, zoals gezegd, het voornemen om deze in identieke vorm voor TNT Post Groep N.V. van toepassing te doen zijn. In antwoord op een door de leden van de PvdA-fractie gestelde vraag, betekent dit laatste dat de staat een bijzonder aandeel in TNT Post Groep N.V. zal houden, met dezelfde rechten als verbonden aan het bijzonder aandeel in KPN. In antwoord op een door de leden van de VVD-fractie gestelde vraag, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 3

4 betekent het tevens dat de staat ten aanzien van TNT Post Groep N.V. in de gelegenheid wordt gesteld om, indien de waarborging van het algemeen belang dit vergt, door middel van het nemen van preferente aandelen A zijn belang te vergroten tot 51% van het stemgerechtigd kapitaal. De leden van de D66-fractie vragen of de regering met deze leden de mening is toegedaan dat voor post een grotere waarborgfunctie nodig is, gezien het in stand houden van het monopolie. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, zijn de ondergetekenden de mening toegedaan dat het met de Telecommunicatiewet (kamerstukken II 1997/98, ) komen te vervallen van het concessieregime geen aanleiding geeft om reeds nu, ter gelegenheid van de splitsing, de privaatrechtelijke relatie tussen de staat en KPN, bepaald door de taak van de overheid uit hoofde van het algemeen belang, te herijken. De leden van de D66-fractie vragen welke waarborgen c.q. beschermingsconstructies er zijn om de beide na de splitsing bestaande vennootschappen te behoeden voor vijandelijke overnames. In de situatie na de splitsing zullen alle waarborgen c.q. beschermingsconstructies zoals die voor de huidige vennootschap gelden, voor zowel KPN als TNT Post Groep N.V. van kracht zijn. Als beschermingsconstructie bestaat er de mogelijkheid tot uitgifte van preferente aandelen. Een andere waarborg is de duurzame vastlegging van het structuurregime. Daarnaast geldt als waarborg het bijzonder aandeel met de daartoe behorende bevoegdheden, dat de staat na de splitsing in beide vennootschappen zal houden. De leden van de fractie van D66 zien graag de positie van de staat nader gedefinieerd voor de post- en telecommarkt afzonderlijk. Met het bovenstaande wordt deze vraag geacht te zijn beantwoord, met dien verstande dat voor wat betreft de sectorspecifieke wet- en regelgeving het toezicht op beide markten sinds 1 augustus 1997 wordt uitgevoerd door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). De leden van de fractie van D66 vragen met welk uitgangspunt KPN heeft ingestemd. Dit betreft het bovenvermelde uitgangspunt dat de splitsing de waarborgen van de staat, als behartiger van het algemeen belang bij een goed functionerend post- en telecommunicatiesysteem, onaangetast dient te laten. 2. De fiscale consequenties van de splitsing en de beursnotering van TNT Post Groep N.V. De leden van de D66-fractie vragen of ook voor andere landen dan Nederland waar KPN actief is, geldt dat de afsplitsing van PTT Post B.V. geen fiscale consequenties heeft. De na de splitsing bestaande vennootschappen KPN en TNT Post Groep N.V. hebben beide hun hoofdzetel in Nederland, en zijn aldaar belastingplichtig. De splitsing als zodanig zal geen wijziging brengen in de bestaande belastingplicht zoals deze op dit moment voor KPN als concern geldt; voor de buitenlandse (minderheids-) deelnemingen van KPN geldt dat de Nederlandse splitsing geen invloed heeft op hun belastingpositie. Tevens vragen de leden van de D66-fractie of in de Verenigde Staten het toezicht op de effectenhandel akkoord dient te gaan met de voorgenomen juridische splitsing, en zo ja, welke criteria daarbij worden gehanteerd. In antwoord op deze vraag het volgende. In de Verenigde Staten behoeft het toezicht op de effectenhandel geen specifieke goedkeuring te verlenen voor een afsplitsing. De reglementen van de Securities and Exchange Commission (de SEC, een toezichthouder vergelijkbaar met de Stichting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 Toezicht Effectenverkeer, de STE in Nederland) en de New York Stock Exchange eisen dat de aandeelhoudersvergadering een besluit neemt over een dergelijke afsplitsing. Teneinde tot een goede afweging te kunnen komen, dienen de aandeelhouders door middel van een «Information Statement» over de splitsing te worden geïnformeerd. Dit Information Statement behoeft geen goedkeuring van de SEC of de New York Stock Exchange. KPN zal het voorstel tot splitsing met de daarbij behorende toelichting, zoals vereist naar Nederlands recht, in de Verenigde Staten als Information Statement gebruiken. Daartoe zal KPN het in Engelse vertaling onder haar Amerikaanse aandeelhouders verspreiden. Ten behoeve van de notering van TNT Post Groep N.V. aan de beurs van New York, dient de SEC echter wel een zogenaamd Registration Form 20F goed te keuren. Overigens hebben de ondergetekenden van KPN begrepen dat op dit moment het voornemen bestaat om TNT Post Groep N.V. te noteren aan de effectenbeurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt. KPN zal haar notering aan de genoemde beurzen handhaven. In antwoord op de vraag van de leden van de D66-fractie in hoeverre het een nadeel is voor PTT Post B.V. dat dit onderdeel van het huidige KPN wordt afgesplitst, dient te worden opgemerkt dat de afsplitsing van PTT Post B.V. door zowel PTT Telecom B.V. als door PTT Post B.V. wordt nagestreefd. De beslissing om PTT Post B.V. af te splitsen is daarbij met name op praktische gronden genomen, waarbij een rol heeft gespeeld dat het huidige aandeel KPN door de markt overwegend als een telecomaandeel wordt gezien. Consequentie van deze beslissing is dat TNT Post Groep N.V. een eigen beursnotering dient aan te vragen aan de eerder genoemde effectenbeurzen. Voor de Amsterdamse beurs dient bijvoorbeeld een prospectus TNT Post Groep N.V. te worden geschreven. In dat kader zal tevens een zogenaamd due diligence onderzoek plaatsvinden. Voor de Verenigde Staten zal een nieuw ADR-programma moeten worden opgezet, daar de handel op de beurs van New York ook plaatsvindt in de vorm van ADR s, een soort certificaten van aandelen. Daarnaast zal het Registration Form 20F moeten worden geschreven, dat de voorafgaande goedkeuring van de SEC behoeft. Voorzover deze voorbereidingen voor de beursnotering als nadeel te noemen zouden zijn, staat hier tegenover dat de afsplitsing PTT Post B.V. grote voordelen biedt om zich zelfstandig te positioneren. De leden van de D66-fractie informeren naar wat er gebeurt met de aandelen van de andere aandeelhouders. Het antwoord hierop is dat de aandeelhouders in het huidige KPN hun aandelen blijven houden. Daarnaast ontvangen zij voor elk aandeel KPN dat zij in hun bezit hebben, één aandeel in TNT Post Groep N.V. Voorts vragen de leden van de CDA-fractie wat de fiscale gevolgen van de splitsing van KPN zijn, indien het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere wetten in verband met de fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (kamerstukken II 1997/98, ) per de datum van de juridische splitsing nog niet is aangenomen. Ook de leden van de PvdA-fractie willen weten of de splitsing moet wachten op het van kracht worden van het betreffende voorstel van wet. In antwoord op beide vragen heeft KPN gesteld dat de inwerkingtreding van het betreffende voorstel van wet een voorwaarde is voor de splitsing van KPN. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 5

6 3. Het postbeleid De leden van de fractie van D66 gaan in op een aantal aspecten van de postconcessie en de daaraan gekoppelde opgedragen dienst. In dit verband wijzen de ondergetekenden voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van het postbeleid op de bevindingen van de binnenkort af te ronden evaluatie van het Besluit algemene richtlijnen post. Over het beleidsvoornemen dat op basis van deze bevindingen is ontwikkeld, zal de Tweede Kamer op korte termijn worden geïnformeerd. Voorts kan worden gewezen op richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG. 1998, L15). Ter implementatie van deze richtlijn is een wijziging van de Postwet in voorbereiding. Het voornemen is om het daartoe strekkende voorstel het komende najaar ter behandeling aan de Tweede Kamer voor te leggen. Met het oog op dit komende traject hechten de ondergetekenden aan het standpunt om in het kader van het onderhavige wetsvoorstel niet de inhoudelijke aspecten van het postbeleid aan de orde te stellen. 4. De positie van de Algemene Rekenkamer in relatie tot de splitsing De leden van de fracties van PvdA, CDA en VVD vragen of door de ondergetekenden overleg is gevoerd met de Algemene Rekenkamer over de mogelijke effecten op taken en bevoegdheden van de Rekenkamer als gevolg van het onderhavige voorstel van wet. Ten antwoord wordt opgemerkt dat het onderhavige voorstel van wet, juist vanwege de gekozen uitwerking van de splitsing met betrekking tot de bevoegdheden van de staat als (bijzonder) aandeelhouder, geen wijziging inhoudt van de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten opzichte van de situatie vóór de splitsing. Om deze reden heeft hierover geen overleg met de Algemene Rekenkamer plaatsgevonden. Voor de goede orde is het onderhavige voorstel van wet evenwel door de eerste ondergetekende ter kennisneming aan de Rekenkamer verzonden. De leden van de fracties van de PvdA, CDA en VVD vragen of de Rekenkamer voldoende bevoegdheden heeft om te kunnen controleren of het toezicht op de uitvoering van in het bijzonder de postconcessie voldoende is. Hierop kan in bevestigende zin worden geantwoord. De Algemene Rekenkamer is ingevolge artikel 59, eerste lid, onder b, van de Comptabiliteitswet bevoegd om op basis van het tweede, derde en vierde lid van datzelfde artikel kennis te nemen van jaarrekeningen van KPN en TNT Post Groep N.V. en van daarop betrekking hebbende rapporten van de accountants, en om via de desbetreffende minister nadere informatie in te winnen respectievelijk te vorderen. Ingevolge artikel 59, eerste lid, onder d, kent de Algemene Rekenkamer een vergelijkbare bevoegdheid ten aanzien van de OPTA. De Rekenkamer kan, voorzover het betreft toezicht op de uitvoering van de postconcessie, derhalve zowel inlichtingen inwinnen bij de OPTA als bij de Minister van Verkeer en Waterstaat. Gesteld kan worden dat de Rekenkamer geen andere plaats heeft in de toezichts- en controlestructuur waar het de uitvoering van de postconcessie betreft, dan die haar ook reeds nu toekomt op grond van de Comptabiliteitswet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 6

7 5. De betekenis van de splitsing voor de aanwezigheid van KPN in Groningen De leden van de fracties van CDA en VVD vragen welke gevolgen de splitsing van KPN heeft voor de hoofdvestiging in Groningen. In hetzelfde verband vragen de leden van de PvdA-fractie naar de gevolgen van de opheffing van de holding KPN voor het aantal arbeidsplaatsen van KPN in Groningen, evenals voor de kwaliteit van de arbeid van KPN in Groningen. Inderdaad leidt de splitsing van KPN tot de opheffing van de bestaande holding-organisatie van KPN, waardoor er in de stad Groningen circa tweehonderd arbeidsplaatsen verdwijnen. Derhalve blijft KPN met bijna zesduizend werkzame personen in Groningen, en ruim tienduizend werkzame personen in het hele noorden, prominent aanwezig. Dit met veelal hoogwaardige werkgelegenheid in de opleidingssector, de IT-branche, research, services en dergelijke. De leden van de PvdA-fractie vragen tevens hoe KPN in de situatie na de splitsing vorm zal geven aan afspraken om arbeidsplaatsen in Groningen te verzorgen, waarbij deze leden zich afvragen of de nieuwe situatie geen reden is om de in 1988 gemaakte afspraken te herformuleren. In dit verband wil de eerste ondergetekende aansluiten bij de antwoorden zoals gegeven op de op 14 januari 1997 door de leden der Tweede Kamer schriftelijk gestelde vragen (kamerstukken II 1996/97, 594). Hierin is gesteld dat KPN aan de uit de zogenoemde spreidingsovereenkomst volgende verplichtingen heeft voldaan, waarbij de eerste ondergetekende ervan uitgaat dat KPN zich realiseert dat ze nog wel is gebonden aan de eisen van de goede trouw. Dat KPN zich hiervan bewust is, evenals van haar morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de stad en de provincie Groningen, mag naar de mening van de ondergetekenden blijken uit de door KPN gevoerde uitvoerige gesprekken met de (waarnemend) burgemeester van de stad Groningen en de Commissaris van de Koningin voor de provincie Groningen. Deze gesprekken kennen naar verluidt voor de betrokken partijen een bevredigend verloop, en zullen, naar is begrepen, zo mogelijk voor het einde van de maand maart tot een gezamenlijke verklaring leiden. 6. Overig gestelde vragen De leden van de D66-fractie vragen de mening van de regering ten aanzien van de door KPN voorgenomen bezitsverdeling tussen KPN en TNT Post Groep N.V. In antwoord zij opgemerkt dat de ondergetekenden niet inhoudelijk op deze vraag in kunnen gaan, aangezien zij niet over deze feitelijke informatie beschikken. Zulks maakt deel uit van het door KPN op te stellen voorstel tot splitsing, dat KPN op enig moment en gedurende een maand openbaar ter inzage dient neder te leggen en op basis waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders van KPN, waaronder de staat, en de staat als houder van het bijzonder aandeel, over de splitsing besluit. De leden van de fracties van PvdA en CDA vragen wat de voornemens van KPN zijn met betrekking tot de werkmaatschappijen en bedrijfsonderdelen die onder de huidige holding KPN vallen. In dit verband hebben de ondergetekenden het volgende van KPN begrepen. De werkmaatschappijen en het bedrijfsonderdeel Research die onder het huidige KPN vallen, zijn op praktische gronden toegewezen aan ofwel KPN ofwel TNT Post Groep N.V. De werknemers werkzaam bij de huidige holding KPN zijn eveneens toegewezen aan KPN danwel TNT Post Groep N.V. Deze overgang heeft materieel met ingang van 1 januari 1998 haar beslag gekregen. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de allocatie van de werkmaatschappijen: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 7

8 KPN Arbo B.V. KPN Autolease B.V. KPN Finans B.V. KPN Risicom KPN Ventures B.V. Research Vision Networks N.V. Post Post Telecom Post Telecom Telecom Telecom Tevens is door deze leden geïnformeerd naar de voornemens met betrekking tot het KPN-Pensioenfonds. De pensioenen van KPN werknemers zijn op dit moment ondergebracht in een tweetal pensioenfondsen, te weten een bedrijfspensioenfonds voor de werknemers waarop de CAO van toepassing is, en een ondernemingspensioenfonds voor de werknemers boven het CAO-niveau. Het is het voornemen van KPN om deze beide pensioenfondsen te splitsen in Post en Telecom pensioenfondsen. Het beheer van de nieuwe fondsen zal door een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie worden verricht. De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink De Minister van Financiën, G. Zalm Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 233 Wijziging van de Bankwet 1998 Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 maart 1999 Artikel I C De leden van de VVD-fractie

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 556 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 061 Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 363 Wijziging van de Postwet en enige andere wetten in verband met richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 208 Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 813 De gevolgen van de privatisering van het ABP voor de pensioenen en uitkeringen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding (Wet gevolgen

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 900 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2006 2007 B 30 581 Verdrag tot wijziging van de op 16 oktober 1990 te Paramaribo totstandgekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/GSV/01/52463 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 035 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. http://wetten.overheid.nl/bwbr00069/07-06-7/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet toezicht financiële verslaggeving Geldend van 7-06-07 t/m heden Wet van 8 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 334 Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 386 Wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2003/72/EG van de Raad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 683 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 926 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2006/46484 (1743) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 278 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 309 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie