Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo"

Transcriptie

1 Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind willen borgen bij kinderopvang door gastouder. Een gastouder verzorgt kinderopvang bij haar thuis of bij ouders thuis. In het pedagogisch beleidsplan wordt onze visie en de daarbij behorende pedagogische doelen uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit plan dient als richtlijn voor de gastouders. De werknemers van LoKoWo en de gastouders handelen volgens dit opgestelde plan. Daarnaast geeft het een beeld aan de ouders over de wijze van opvang. Het gastouderbureau hanteert dit pedagogisch beleidsplan als uitgangspunt bij de toetsing van gastouders. De ouders krijgen dit plan bij aanmelding van hun kind en kunnen dit gebruiken bij de bemiddelings- of latere evaluatie gesprekken. Het pedagogisch beleidsplan is een levend document en wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast samen met de oudercommissie. Voor de eerste maal is het opgesteld 6 maanden na de melding bij de gemeente Utrecht, als bedoeld als in artikel 45 van de Wet. De gastouder zal zelf haar specifieke invulling aan het pedagogisch plan geven. Diverse gastouders hebben dit uitgeschreven in een eigen pedagogisch plan. Dit plan past binnen het pedagogisch beleidsplan van LoKoWo, zij specificeren echter in hun eigen pedagogisch plan hun pedagogische werkwijze. Gastouders hanteren in de meeste gevallen een dag planning, welke zij (meestal) op papier hebben. U kunt hiernaar vragen. 2 Visie Gastouderbureau LoKoWo bemiddelt in kinderopvang voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 12 jaar. Naast de bemiddeling bewaken wij de kwaliteit van de kinderopvang en omgeving door periodieke controles en gesprekken met ouders en gastouders. Wij hebben ons als doel gesteld dat de opvang maatwerk moet zijn, aangepast aan de wens van de ouders, zodat zij hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten bij de gastouder. Wij beschouwen ons als partner in de opvoeding van uw kinderen. Gedurende de tijd dat uw kinderen bij de gastouder verblijven of bij ouders thuis onder de zorg van de gastouder zijn gaat de opvoeding en de begeleiding gewoon door. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 1 van 10

2 Hierbij worden de volgende pedagogische subdoelen gesteld: 1. De opvangsituatie moet een thuis zijn, waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn; 2. De kinderen moeten hun persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen; 3. De kinderen moeten hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen; 4. De kinderen leren respect te hebben voor anderen, het overbrengen van normen en waarden is daarvoor van belang. 3 Veiligheid en geborgenheid Het gevoel van veiligheid en geborgenheid van het kind wordt gevoed door de houding van de gastouders. Daarnaast draagt een vast ritme, rituelen en gewoontes er ook aan bij. De omgeving dient vertrouwd te zijn en tevens dient de veiligheid van de omgeving ook daadwerkelijk geborgd te zijn. 3.1 Fysieke veiligheid De gastouder draagt er zorg voor dat de opvang plaats vindt in een veilige, hygiënische en gezonde omgeving. Dit houdt in dat er voldoende ruimte en rust aanwezig is om te slapen, de kinderen te verschonen, te eten en te spelen. De ruimte waar de kinderen verblijven, ook de buitenruimte, moet voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid. Daarbij moeten de kinderen geen gevaarlijke handelingen kunnen uitvoeren en gevaarlijke stoffen en objecten kunnen bereiken. Om dit te borgen voert de gastouder samen met gastouderbureau LoKoWo voor de start van de eerste gastouderopvang een Risico Inventarisatie uit op gebied van veiligheid in en om het huis en gezondheid. Deze Risico Evaluatie wordt na start jaarlijks herhaald door de gastouder en LoKowo. De verantwoordelijkheid voor een veilige opvangomgeving ligt bij de gastouder. De controle functie hierover ligt bij LoKoWo. Indien de gastouder niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen of eisen gesteld door LoKoWo, en ook niet bereid is hier actie op te ondernemen, zal LoKoWo de ouders informeren hierover en gepaste maatregelen nemen. Indien de gastouder de opvangomgeving wijzigt, in huis verplaatst of bijvoorbeeld een grote verbouwing pleegt, dient dit gemeld te worden aan LoKoWo. Een versnelde risicoinventarisatie is dan noodzakelijk. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 2 van 10

3 3.2 Houding gastouder (emotionele veiligheid) Emotionele veiligheid kenmerkt zich in het vertrouwen dat een kind in de gastouder heeft, de geborgenheid en de warmte die het kind durft te ontvangen en in het optimale welbevinden waarmee het kind zijn persoonlijkheid benadrukt. Het is belangrijk dat de gastouder een goede band met het kind opbouwt. Daarbij is het van belang dat de gastouder zowel een goede band met het kind als met de ouders heeft. De gastouder zal het kind met respect behandelen en ervoor waken dat het kind op elk moment zichzelf kan zijn. De gastouder zal het kind positief benaderen en neemt het in alle opzichten serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. De gastouder toont respect voor het anderszijn van het kind. Zo wordt er bijvoorbeeld geen dwang uitgeoefend om mee te doen aan activiteiten als het kind dat (nog) niet wil. Door positieve aandacht voor groei in de ontwikkeling van het kind stimuleert de gastouder het gevoel van eigenwaarde. Het is belangrijk dat de kinderen zich gezien en gehoord voelen. Samen met de ouders zullen, indien gewenst, regels voor het kind opgesteld worden. Samengevat: De gastouder maakt geen onderscheid tussen de eventuele eigen kinderen en gastkinderen; De gastouder is met aandacht en respect beschikbaar voor het kind; De gastouder benadert het kind positief; De gastouder is kindgericht, dit wil zeggen dat zij goed kijkt en luistert naar de signalen die het kind afgeeft en gevoelig is voor de behoefte van het kind en deze snel en adequaat weet te beantwoorden; De gastouder heeft aandacht voor de emoties van het kind. De gastouder heeft regelmatig contact met de ouders over de ontwikkeling en behoeftes van hun kind. 3.3 Dagritme Het gevoel van veiligheid en geborgenheid bij het kind wordt gevoed door een vaste structuur. Daarom is het belangrijk dat de gastouder consequent duidelijke regels, gewoonten en vaste rituelen hanteert en afstemt met de ouders. Het kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Zaken die onder andere hieraan bijdragen zijn: Voeding: hoe vaak, welke voeding? Zindelijkheid: hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining? Slapen: Waar, wanneer, hoeveel, slaap ritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen, ieder kind zijn eigen geschikte bed. Ziekte: Wat doet de gastouder als het kind ziek wordt. Hygiëne: handen wassen, speelgoed schoon houden, neus snuiten, tanden poetsen. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 3 van 10

4 Samengevat: De gastouder brengt structuur in de dag. Door te werken met regelmaat, vaste gewoontes en rituelen wordt het geborgenheids gevoel bij kinderen gevoed. Vanuit LOKOWO stimuleren wij dat een gastouder met regelmaat met de kinderen naar buiten gaat. Gastouders kunnen mondeling of eventueel schriftelijk het exacte ritme en de dag planning toelichten. 3.4 De omgeving De woning van de gastouder moet over voldoende speel- en slaapruimte beschikken, en genoeg buitenspeelruimte hebben afgestemd op aantal en leeftijd van op te vangen kinderen. Wij hanteren voor de binnenruimte de wettelijke normen van 3.5m2 per aanwezig kind. Ook de eigen aanwezige huisgenoten van de gastouder zelf tellen hier in mee. Voor de buitenruimte wordt een norm gehanteerd van 3m2 per opvangkind. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen hierin mee. Bij voorkeur beschikt de gastouder over een tuin, die aan deze eis voldoet. Indien dit niet het geval is, moet de gastouder kunnen aantonen van welke buitenruimte zij dan wel gebruikt maakt. Deze moet veilig te bereiken zijn. Voor ieder kind moet een bed ter beschikking staan, dat aan zijn lichamelijke situatie voldoet (b.v. grootte, warme deken). Slaap- en activiteit ruimte moeten van elkaar afgescheiden zijn en geschikt zijn voor het doeleinde van de ruimte (b.v. ventilatie, rust, licht, verwarming, geen ander gebruik tijdens kinderopvang-uren, opgeruimd, geen voorwerpen, meubels of ander objecten die gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn aangepast aan het doel volgens gangbare normen en in afstemming met de vraagouders). LoKoWo staat slapen in de opvangruimte niet toe. Geschikt meubilair afgestemd op de leeftijd van de kinderen moet ter beschikking staan voor verschillende activiteiten, zoals spelen en eten, van de kinderen. De kinderen moeten zich kunnen wassen en naar de wc kunnen gaan. Hiervoor kunnen hulpmiddelen nodig zijn, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om zich terug te kunnen trekken op een rustig plekje om bijvoorbeeld te kunnen lezen. In het huis waarin opgevangen wordt mag niet gerookt worden. Ook niet in de buitenruimte. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 4 van 10

5 3.5 De buitenomgeving LOKOWO stimuleert haar gastouder om met de kinderen naar buiten te gaan. Hiertoe moet de ouder toestemming geven (protocol en overeenkomst vervoer, zie gastouder map). De gastouder moet zorgen voor de veiligheid, zij moet duidelijk aan de ouders aangeven op welke wijze zij deze veiligheid waarborgt. De gastouder moet altijd een mobiele telefoon bij zich hebben. Daarnaast moet de gastouder beschikken over een veilige wijze van vervoer. Denk hierbij aan een dubbele kinderwagen of een bolderkar indien er met meerdere kinderen naar buiten gegaan wordt. De gastouder draagt er tevens zorg voor dat alleen veilige locaties bezocht worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een speeltuin met omheining waar goed toezicht mogelijk is. Een speeltuin, zonder omheining aan het water of aan een drukke weg wordt gemeden. De gastouder vraagt toestemming aan ouders om het opvangterrein te mogen verlaten. 4 Ontwikkeling persoonlijke vaardigheden Het ontwikkelen van persoonlijke competenties vertalen wij in het groeien en ontplooien van de persoonlijke vaardigheden. Zelfstandigheid, zelfvertrouwen, de motorische en creatieve ontwikkeling (spel en muziek) en ook de ontwikkeling van taal en de cognitie vallen hieronder. Ieder kind is uniek en heeft een eigen tempo van ontwikkelen. Daarbij kan het zich niet op alle gebieden even snel ontwikkelen en zal zich op het ene gebied sneller en beter ontwikkelen dan op en ander gebied. Belangrijk is dat het kind gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling. Het is de taak van de gastouder om dit te stimuleren en te begeleiden en de ouders op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Indien gewenst kan op vraag van de ouders aan sommige zaken meer of minder aandacht besteedt worden. De ontwikkelingsgebieden die wij hierbij onderscheiden zijn: Lichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Creatieve ontwikkeling Taalontwikkeling Ontwikkeling zelfstandigheid en ontdekken eigen identiteit. Deze ontwikkelingsgebieden zijn met elkaar verweven. Daardoor zullen ze ook deels samen gaan in de stimulatie. Bijvoorbeeld door zingen en dansen, stimuleer je zowel de lichamelijke ontwikkeling als de creatieve ontwikkeling. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 5 van 10

6 Belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling is dat er voldoende speelgoed aanwezig is dat aansluit bij het ontwikkelingsgebied. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen voldoende buiten kunnen spelen. Vanuit LOKOWO stimuleren wij dat een gastouder met regelmaat met de kinderen naar buiten gaat De creatieve ontwikkeling wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door muziek en samen te dansen, maar ook door te knutselen. De gastouder is verplicht Nederlands te spreken tijdens de opvang. Een andere taal wordt niet toegestaan. Ook niet om eventuele eigen aanwezige kinderen, huisgenoten of bezoek aan te spreken. De gastouder brengt het taalgebruik op het niveau van het kind. Bij de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Belangrijk is dat er al vroeg duidelijk met de kinderen gecommuniceerd wordt, zodat het als voorbeeld dient. Voor de taalontwikkeling vinden wij het ook erg belangrijk om veel met de kinderen te lezen (voorlezen) en benoemen wat je aan het doen (bv tijdens een verschoon moment). Dit is begint al bij hele jonge baby s. Door kinderen zelf dingen te laten doen en keuzes te laten maken (aangepast aan de leeftijd) wordt de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd. 5 Ontwikkeling sociale vaardigheden (en sociale competenties) Het ontwikkelen van sociale competenties is het leren bewust en verantwoordelijk om te gaan met jezelf, met anderen en met je wijdere omgeving. Vanaf jonge leeftijd is het van groot belang kinderen te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden om sociaal vaardige persoonlijkheden te laten opgroeien. Goed voorbeeld doet goed volgen, daarom is het belangrijk dat de gastouders duidelijk het gewenste gedrag laten zien. Samen met de ouders wordt afgestemd of er bepaalde gebieden zijn waar zij extra waarden aan hechten. De basis sociale omgangsregels als delen, wachten, samen spelen, elkaar iets gunnen, met elkaar rekening houden komen aan bod. Afhankelijk van de situatie, of het kind alleen oppas geniet, of samen met broertjes of zusjes, of andere kinderen zullen andere sociale vaardigheden vanzelf naar voren komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan ruzies en conflictsituaties. De gastouder zal hier in sturen, door te bemiddelen maar bijvoorbeeld ook ze zelf een oplossing te laten zoeken. Dit afhankelijk van de aard van de kinderen, de leeftijd en de situatie. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 6 van 10

7 6 Normen en waarden Normen en waarden zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze beïnvloeden ons doen en laten, ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen en de relaties met anderen. Wij hebben het ons zo gewoon gemaakt dat we er vaak niet van bewust zijn welke normen en waarden we precies hanteren. Voor de opvoeding van kinderen is het erg belangrijk dat zij zich er bewust worden van die normen en waarden. Ze moeten leren wat wel en niet mag, wat hoort en wat ze beter kunnen laten, hoe ze zich moeten gedragen en welke regels er gelden. Maar ook dat er regels zijn die voor iedereen gelden, zoals elkaar niet pesten, maar ook dat regels plaats gebonden kunnen zijn. Zo kan het zijn dat thuis iets niet mag en bij de gastouder wel of andersom (bijvoorbeeld met schoenen aan in huis lopen). Het is belangrijk dat de ouders en de gastouder op een lijn zitten en ook de verschillen van elkaar kunnen accepteren. Beiden hebben invloed op de ontwikkeling van besef over normen en waarden en op deze manier leren kinderen dat er verschillen kunnen zijn en leren zij er op een positieve manier mee om te gaan. Door de kinderen te helpen met het begrijpen en kunnen toepassen van normen en waarden, zullen zij bewust worden van hun eigen handelen en denken, waardoor hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zal groeien. 7 Aantal kinderen 7.1 Opvang aantal kinderen door gastouders Het aantal kinderen dat tegelijk opgevangen wordt is afhankelijk van hun leeftijd. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Zijn zij op die momenten bij een andere gastouder, in een kindercentrum of op school, dan tellen zij niet mee. Zijn zij ziek of vrij van school dan tellen zij wel mee als ze thuis zijn. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee. Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn is: - zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar - vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief eigen kinderen tot 4 jaar - vier kinderen van o en 1 jaar, waarvan maximaal twee van 0 jaar oud; ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. LoKoWo stelt natuurlijk wel de eis dat de gastouder de vaardigheden heeft om deze grote groep kinderen op te kunnen vangen. Daarnaast moet er voldoende binnen en buitenspeelruimte aanwezig zijn. In de praktijk vangen veel gastouders maar 1 of 2 kindjes op. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 7 van 10

8 7.2 Opvang aantal kinderen door oppas bij u thuis Het aantal kinderen voor de oppas aan huis is gelijk aan de gastouder. Hiervoor verwijzen wij u dan ook naar bovenstaande paragraaf 7.1. Per mogen ook andermans kinderen bij u thuis als vraagouder opgevangen worden. Zo mag u nu de opvang van uw eigen kinderen combineren met uw buurtkinderen bij u thuis. Zij tellen dan ook mee in het maximaal aantal op te vangen kinderen. U moet dan wel over voldoende ruimte beschikken en de oppas aan huis met de juiste vaardigheden hebben om dit grote aantal kinderen op te kunnen vangen. 7.3 Vriendjes en vriendinnetjes die komen spelen op de opvanglocatie Indien er op de opvanglocatie kinderen komen spelen die geen gebruik maken van geregistreerde opvang, denk hierbij aan een vriendje of vriendinnetje die even mee komt spelen na schooltijd. Voor de gastouder geldt dan de regel dat deze kinderen mee gerekend moeten worden in het wettelijk toegestane aantal kinderen. 8 Eisen aan opvang adres Het opvang adres moet aan de wettelijke eisen voldoen: 8.1 Locatie Als gastouder mag u maar op een locatie opvang bieden. Dit kan het adres van de gastouder zijn of van de vraagouder zijn. 8.2 Binnen en buitenruimte Het opvang adres moet over genoeg binnen ruimte beschikken voor het op te vangen aantal kinderen. Wij rekenen minimaal 3.5 m 2 per kind. Ook de gastouder en aanwezige huisgenoten rekenen wij mee. Er moet een buitenruimte zijn die groot genoeg is voor de op te vangen kinderen. Wij hanteren 3m 2 per aanwezig kind. Bij voorkeur is deze ruimte direct gelegen aan de opvangruimte. Indien dit niet zo is, bijv. bij een appartement, dan moet er dichtbij de opvangplek een ruimte zijn waar de gastouder lopend heen kan gaan met de kinderen. Deze plek moet veilig te bereiken zijn en de gastouder moet over de middelen beschikken waarop zij veilig daarheen kan gaan (kinderwagen voor meer kinderen of bolderkar, fietskar ed). Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 8 van 10

9 8.3 Slaapruimte Er moet minimaal een aparte slaapruimte zijn waar de kinderen in een eigen bedje kunnen slapen, dit geldt voor de kinderen tot 4 jaar. De slaapruimte moet in overeenstemming zijn met het aantal op te vangen kinderen. 8.4 De opvanglocatie is altijd en volledig rookvrij De opvanglocatie is altijd en volledig rookvrij. Vindt de opvang plaats in een woonhuis dan moet de gehele woning rookvrij zijn. Vindt de opvang plaats in een apart gebouw naast het woonhuis, dan moet dat gebouw altijd en volledig rookvrij zijn. Concreet houdt dit in dat er dus ook niet gerookt mag worden in de woning als er geen opvang plaats vindt, zoals in het weekend. (let op dit is een wettelijk eis!) Tijdens de opvang mag de gastouder ook niet elders roken, zoals buiten of in de speeltuin. 8.5 Veiligheid De gastouder voert jaarlijks samen met gastouderbureau Lokowo een Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Bij start wordt deze de eerste keer voor start van de opvang gedaan. De gastouder moet vrijwilligers en huisgenoten ouder dan 18 jaar informeren over de risico s en de daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak. De gastouder registreert de ongevallen d.m.v de LoKoWo ongevallen registratie procedure (zie gastouder map) De gastouder neemt kennis van het protocol Kindermishandeling van LoKoWo. U kent dit en handelt er aantoonbaar naar. De gastouder houdt zich w.b brandveiligheid aan de eisen die gesteld worden in de risico inventarisatie. 8.6 Gastouder Op het opvangadres mag alleen de gastouder opvang bieden die op adres woont en op dat adres in het LRK geregistreerd staat. Indien de opvang bij ouders thuis plaats vindt mag alleen de gastouder opvang bieden die op dat adres in het LRK geregistreerd staat. Gastouder overlegt voor aanvang van de opvang een VOG niet ouder dan 2 maanden aan het gastouderbureau. Alle huisgenoten, vanaf 18 jaar en ouder, overleggen een VOG niet ouder dan 2 maanden, bij start van de opvang of op het moment dat zij 18 jaar worden. LoKoWo heeft het recht om de gastouder te verzoeken een VOG aan te vragen voor een huisgenoot vanaf 12 jaar. De gastouder heeft de verantwoordelijkheid deze tijdig aan te vragen en deze moet in het bezit zijn van het gastouderbureau. Het gastouderbureau controleert dit. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 9 van 10

10 De gastouder is verplicht de Nederlandse taal als voertaal te hanteren. Gastouder volgt alle verplichte cursussen en bijscholingen, minimaal jaarlijks de EHBO en meldcode. De gastouder zal de zorg van de kinderen op haar adres nooit aan derde overdragen. Ook niet aan een andere registreerde gastouder of huisgenoot met VOG. De gastouder is telefonisch goed bereikbaar. 9 Achterwacht bij calamiteiten Iedere gastouder die meer dan 3 kinderen opvangt, inclusief haar eigen kinderen, moet beschikken over een achterwacht die bij calamiteiten inspringt. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangdagen en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is 18 jaar of ouder, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder toont haar achterwachten schriftelijk aan LoKoWo zodra meer dan drie kinderen opgevangen worden. Deze dient op de opvangdagen beschikbaar te zijn en op korte afstand aanwezig te zijn. Deze achterwacht dient op de hoogte te zijn van het noodprotocol. Waarin staat welke kinderen op welke dag opvangen worden, telefoonnummers ouders, maar ook de belangrijke kenmerken van het kind, zoals allergieën. LoKoWo dient als 2 de achterwacht en als achterwacht voor de gastouder die maximaal 2 aanwezige kinderen heeft die via LoKoWo bemiddeld zijn. 10 Nawoord Gastouderbureau LOKOWO heeft in dit pedagogisch plan haar visie over kinderopvang bij uw thuis door een oppas aan huis of door een gastouder omschreven en aangegeven hoe de visie is uitgewerkt in een aantal subdoelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een huiselijke omgeving opgevangen kunnen worden, waarbij veel persoonlijke aandacht voor de kinderen aanwezig is en uw opvoedingsprincipes ook door de gastouder voortgezet worden. En dit volgens de gestelde pedagogische doelen. Om dit alles te kunnen realiseren is een goede interactie en samenwerking met de ouders noodzakelijk. In verloop van de tijd kunnen inzichten veranderen en kan het noodzakelijk zijn de pedagogische doelen bij te stellen. Wij stellen uw mening en inzicht erg op prijs en komen samen met u tot een optimaal beleid. Rabobank Kvk Utrecht BTW nr NL Pagina 10 van 10

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres... 6

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding Pedagogisch beleidsplan Versie september 2013-09-13 Inleiding Iedere kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch beleidsplan. In het Pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Tante

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. Tante is een persoon waar je een familie band mee hebt of creëert.

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. Tante is een persoon waar je een familie band mee hebt of creëert. Pedagogisch beleidsplan Versie december 2007 Inleiding Tante Vroesh De naam Tante Vroesh is niet zomaar een verzonnen naam. Het is een naam waar lang over nagedacht is. Het is opgebouwd uit de volgende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 06-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Pedagogische doelstelling 1.2.1 Emotionele veiligheid 1.2.1.1 Wennen 1.2.1.2 Afscheid 1.2.2 Persoonlijke competenties

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan niet voldaan wordt

Voorwaarden waaraan niet voldaan wordt Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang Gastouder: Opvangadres: Aangesloten bij gastouderbureau: Datum inspectie: Beschouwing toezichthouder Itemnummer en voorwaardenummer Voorwaarden

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger 35 9732BV GRONINGEN Registratienummer 290635214 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch Beleidsplan. Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch Beleidsplan Alles Kids Zoetermeer VERSIE 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres...

Nadere informatie

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Gastouder: de heer/mevrouw [naam] Opvangadres: [opvangadres, postcode plaats] Aangesloten bij gastouderbureau: [naam] [naam],

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Inspectierapport Derin (VGO) Verdistraat JG VENRAY

Inspectierapport Derin (VGO) Verdistraat JG VENRAY Inspectierapport Derin (VGO) Verdistraat 53 5802JG VENRAY Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: VENRAY Datum inspectie: 02-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bij Monique 1 Voorwoord Hoe werken wij? Via de website van gastouderbureau Bij Monique kunnen zowel ouders als gastouders zich kosteloos inschrijven. Of een ouder

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Versie: december 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Ontwikkeling stimuleren... 4 Hoofdstuk 2. De kwaliteit van de gastouder... 7 Hoofdstuk 3.

Nadere informatie

Inspectierapport Oonk (VGO) de Kluijskamp JR NIJMEGEN

Inspectierapport Oonk (VGO) de Kluijskamp JR NIJMEGEN Inspectierapport Oonk (VGO) de Kluijskamp 1469 6545JR NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie: 20-10-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans 4 7961GD Ruinerwold Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen Registratienummer

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen Registratienummer Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg 14 9945PG Wagenborgen Registratienummer 118006009 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Delfzijl Datum inspectie: 23-10-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Friese Kleintjes. Oude Bildtzijl. April Contactgegevens: Van Albadaweg VT Oude Bildtzijl Tel:

Pedagogisch beleidsplan. Friese Kleintjes. Oude Bildtzijl. April Contactgegevens: Van Albadaweg VT Oude Bildtzijl Tel: Pedagogisch beleidsplan Friese Kleintjes Oude Bildtzijl April 2010 Contactgegevens: Van Albadaweg 71 9078 VT Oude Bildtzijl Tel: 0518-421074 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Friese Kleintjes 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Prins-van der Leij (VGO) Hooibeemd MD Assen

Inspectierapport Prins-van der Leij (VGO) Hooibeemd MD Assen Inspectierapport Prins-van der Leij (VGO) Hooibeemd 39 9403MD Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 07-09-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof AA Hoogeveen

Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof AA Hoogeveen Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof 66 7908AA Hoogeveen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Kos (VGO) Hagedisstraat HA Almere

Inspectierapport Kos (VGO) Hagedisstraat HA Almere Inspectierapport Kos (VGO) Hagedisstraat 29 1338HA Almere Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 05-06-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Kolk (VGO) Vrijheidslaan GR Appingedam Registratienummer

Inspectierapport Kolk (VGO) Vrijheidslaan GR Appingedam Registratienummer Inspectierapport Kolk (VGO) Vrijheidslaan 8 9901GR Appingedam Registratienummer 256759686 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Appingedam Datum inspectie: 08-05-2017 Type onderzoek :

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

Inspectierapport Dam (VGO) Johannes Brahmsstraat EX Utrecht

Inspectierapport Dam (VGO) Johannes Brahmsstraat EX Utrecht Inspectierapport Dam (VGO) Johannes Brahmsstraat 34 3533EX Utrecht Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 06-09-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport Kimmel (VGO) Beeckestijn 12 1187 GN Amstelveen Registratienummer: 755527112 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 15-11-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Gastouderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een verantwoorde opvoeding in een veilige omgeving

Nadere informatie

Inspectierapport Klaver- van der Meer (VGO) Roptastate RM LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Klaver- van der Meer (VGO) Roptastate RM LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Klaver- van der Meer (VGO) Roptastate 55 8926RM LEEUWARDEN Registratienummer 354603528 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 09-02-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Jansen-Holtheijer (VGO) Waleweinstraat EJ EINDHOVEN

Inspectierapport Jansen-Holtheijer (VGO) Waleweinstraat EJ EINDHOVEN Inspectierapport Jansen-Holtheijer (VGO) Waleweinstraat 26 5625EJ EINDHOVEN Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Hasselerharm-Slot (VGO) Haweg PR Glane

Inspectierapport Hasselerharm-Slot (VGO) Haweg PR Glane Inspectierapport Hasselerharm-Slot (VGO) Haweg 4 7585PR Glane Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Losser Datum inspectie: 30-03-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis & Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer]

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Toezichthouder: [naam GGD] In opdracht van gemeente: [naam gemeente] Datum inspectiebezoek: Type onderzoek:

Nadere informatie

VOORZIENING VOOR GASTOUDEROPVANG

VOORZIENING VOOR GASTOUDEROPVANG Bijlage 4: Afwegingsoverzicht voorziening gastouderopvang VOORZIENING VOOR GASTOUDEROPVANG Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Termijn Prio Herstel Bestraffend Gastouder en handhaving Er

Nadere informatie

Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg 117 9753JR Haren Gn Registratienummer 211984012 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 13-06-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Pedagogisch Beleidsplan 201202 Gastouderbureau KoeKoeK Anja Rijkens & Rianne Doeschot 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1. IK GA MET VEEL PLEZIER NAAR MIJN GASTOUDER 3 2. IK WEET WAAR IK AAN TOE BEN 3 3.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in de gastouderopvang

Pedagogisch beleid in de gastouderopvang 1/7 1. Pedagogisch beleid in de gastouderopvang Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor Gastouderbureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan TisKidz

Pedagogisch beleidsplan TisKidz Pedagogisch beleidsplan TisKidz TisKidz heeft als visie: Laat het kind kind zijn! Wij streven er naar dat uw kind kan spelen en spelenderwijs kan leren. In een maatschappij van moeten vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie Bambi 2 3. Pedagogische basisregels 2 4. De praktijk 3 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving 3 4.2 Respect en aandacht 4 4.3 Stimuleren van de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Inspectierapport Van Onna- Van Wachtendonk (VGO) Trommelhof TG HUISSEN Registratienummer

Inspectierapport Van Onna- Van Wachtendonk (VGO) Trommelhof TG HUISSEN Registratienummer Inspectierapport Van Onna- Van Wachtendonk (VGO) Trommelhof 18 6852TG HUISSEN Registratienummer 225804128 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: LINGEWAARD

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Inspectierapport Dankers-Spijkers, Gerdina C.A.M. (VGO) Gildestraat 17A Sint-Michielsgestel

Inspectierapport Dankers-Spijkers, Gerdina C.A.M. (VGO) Gildestraat 17A Sint-Michielsgestel Inspectierapport Dankers-Spijkers, Gerdina C.A.M. (VGO) Gildestraat 17A 5271AK Sint-Michielsgestel Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum inspectie: 23-03-2017

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte 13 7921RV Zuidwolde Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 02-11-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status: Definitief

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie

Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN

Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 19-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1 Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES Versie 3.0 November 2014 Gastouderbureau Friese Kleintjes Van Albadaweg 71 9078 VT Oude Bildtzijl www.friesekleintjes.nl info@friesekleintjes.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat 100 6531GN NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie: 04-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld, conform de Wet Kinderopvang. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang,

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat HA Meppel

Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat HA Meppel Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat 9 7944HA Meppel Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 30-03-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport. Chikoeri (VGO) Wichersstraat ML Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Chikoeri (VGO) Wichersstraat ML Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Chikoeri (VGO) Wichersstraat 75 1051 ML Amsterdam Registratienummer: 155800735 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. 4.4 Afwegingsmodel handhaving gastouders De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. Gastouderopvang in de zin van de wet 2. Gastouder 3.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. Nieuwstraat 10 5688 BE Oirschot Tel. 0499-570397 www.kidstalent.nl

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. Nieuwstraat 10 5688 BE Oirschot Tel. 0499-570397 www.kidstalent.nl PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. Nieuwstraat 10 5688 BE Oirschot Tel. 0499-570397 www.kidstalent.nl Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Kids Talent B.V. November 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Januari 2010 Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Inleiding Mijn naam is Ouassima, ik ben geboren op 4 maart 1984 geboren te Aalsmeer. In 2003 ben ik begonnen als stagiaire op een kinderdagverblijf

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Inspectierapport Monteiro (VGO) De Fazant HB HOOGEVEEN

Inspectierapport Monteiro (VGO) De Fazant HB HOOGEVEEN Inspectierapport Monteiro (VGO) De Fazant 47 7905HB HOOGEVEEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: HOOGEVEEN Datum inspectiebezoek: 08-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Prins - Thijn (VGO) Dokter Larijweg NS Ruinerwold

Inspectierapport Prins - Thijn (VGO) Dokter Larijweg NS Ruinerwold Inspectierapport Prins - Thijn (VGO) Dokter Larijweg 138 7961NS Ruinerwold Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 15-12-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Matze (VGO) Hugo Claushof VR Leiden

Inspectierapport Matze (VGO) Hugo Claushof VR Leiden Inspectierapport Matze (VGO) Hugo Claushof 3 2321VR Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 09-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BAMBINI Pedagogisch Beleidsplan (Uit Convenant Kwaliteit Gastouderbureau Bambini) 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 2 3 Pedagogisch beleidsplan 3 3.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden HG ASSEN Registratienummer:

Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden HG ASSEN Registratienummer: Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden 165 9405HG ASSEN Registratienummer: 495509747 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: ASSEN Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg 14 9945PG Wagenborgen Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Delfzijl Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Judith's Opvang (VGO) Bachstraat 18 6961 BW EERBEEK Registratienummer 189650783

Inspectierapport Judith's Opvang (VGO) Bachstraat 18 6961 BW EERBEEK Registratienummer 189650783 Inspectierapport Judith's Opvang (VGO) Bachstraat 18 6961 BW EERBEEK Registratienummer 189650783 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: BRUMMEN Datum inspectie: 19-08-2014

Nadere informatie

Gastouderbureau BumbleBee

Gastouderbureau BumbleBee Pedagogisch beleidsplan De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen het wettelijke kader waar de pedagogiek in de kinderopvang op gericht moet zijn. Voor de pedagogische onderbouwing

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Inspectierapport Hagenauw-Vroom (VGO) Valkenveld GT RODEN

Inspectierapport Hagenauw-Vroom (VGO) Valkenveld GT RODEN Inspectierapport Hagenauw-Vroom (VGO) Valkenveld 19 9302GT RODEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: NOORDENVELD Datum inspectie: 31-01-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie Bijlage: Afwegingsoverzicht Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie Gemiddeld 2.500,- vastgesteld Inhoud van reglement oudercommissie Laag 500,- Houder heeft

Nadere informatie

Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812

Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812 Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 28-08-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Coumans (VGO) Baroniestraat TK ALMERE

Inspectierapport Coumans (VGO) Baroniestraat TK ALMERE Inspectierapport Coumans (VGO) Baroniestraat 8 1333TK ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 11-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Hoogte dwangsom Grote onderneming

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Hoogte dwangsom Grote onderneming Bijlage 1 Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2013 1 Domein Prioriteit Bestuurlijke boete te dwangsom Grote onderneming e onderneming Kleine onderneming Ouders Houder heeft een reglement 2.500,- 4.000,00

Nadere informatie