Bijzondere bijstand: het bed was te groot Gemeente Almere Publiekszaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere bijstand: het bed was te groot Gemeente Almere Publiekszaken"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bijzondere bijstand: het bed was te groot Gemeente Almere Publiekszaken 24 november 2009 RA Samenvatting Verzoekster ontvangt in 2008 bijzondere bijstand voor woninginrichting en overlegt daarvoor bonnen. Per brief legt verzoekster gemotiveerd uit waarom zij, in afwijking van de door de dienst opgestelde inventarisatielijst, een paar andere goederen heeft aangeschaft. Hierop legt de dienst een huisbezoek af. Daarbij wordt verzoekster onheus bejegend en spreken de medewerksters over terugvorderingmaatregelen. Het bezoek en de bejegening hebben verzoekster zeer geraakt en zij dient bij de dienst een klacht in. Tijdens de hoorzitting laat de klachtbehandelaar weten de medewerksters op hun gedrag aan te zullen spreken. Verzoekster verwacht dan ook excuses. In de klachtafhandelingsbrief van 5 november 2008 worden echter geen excuses gemaakt. De medewerksters stellen dat zij verzoekster alleen ter verantwoording hebben willen roepen. Verzoekster kan zich hierin niet vinden en wendt zich tot de ombudsman. Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dat er fout op fout is gestapeld. De voorbereiding op het huisbezoek is niet goed geweest, er zijn procedurefouten gemaakt, ten onrechte zijn de bonnen van verzoekster gevorderd, ook zijn bonnen bij de dienst kwijtgeraakt en zijn er geen gespreksverslagen gemaakt. De betrokken medewerksters erkennen uiteindelijk dat zij fouten hebben gemaakt en dat er sprake is geweest van een onaangename manier van handelen richting verzoekster. Zij bieden aan verzoekster excuses aan. De ombudsman stelt vast dat er geen noodzaak was om een huisbezoek bij verzoekster af te leggen. Zij heeft bonnen overgelegd en gemotiveerd aangegeven hoe zij de bijstand heeft aangewend. Vast staat ook dat de medewerksters verzoekster onheus bejegend hebben. Er is in strijd met fair play gehandeld omdat er geen goede klachtbehandeling heeft plaatsgevonden. De dienst heeft daarmee verzuimd het geschonden vertrouwen van verzoekster terug te winnen. Pas nadat zij zich tot de ombudsman wendt krijgt zij van de medewerksters excuses.

2 Pagina : 2/8 Oordeel De onderzochte gedragingen zijn: onbehoorlijk.

3 Pagina : 3/8 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 1 oktober 2008 schriftelijk ingediend en betreft de gemeente Almere, Publiekszaken Almere. Bevindingen aanleiding Verzoekster vraagt op 22 april 2008 bijzondere bijstand voor woninginrichting aan. Eind mei legt de dienst een huisbezoek af om een inventarisatie te maken van de benodigde spullen. Verzoekster heeft dan al een aantal goederen aangeschaft en geeft op verzoek van de medewerkers tijdens dit huisbezoek een aantal originele bonnen mee. De medewerkers zeggen toe de originelen weer terug te sturen. De dienst kent verzoekster bij besluit van 9 juni 2008 de bijzondere bijstand toe. In september ontvangt verzoekster een brief waarin zij - op straffe van opschorting van haar uitkering en het opleggen van een maatregel - gesommeerd wordt om alle nota s naar de dienst te sturen. Op een paar ontbrekende nota s na, stuurt zij de bonnen op 12 september op. In een begeleidende brief legt verzoekster uit dat zij, in afwijking van de lijst, matrassen en bureaus voor haar kinderen heeft aangeschaft in plaats van gordijnen en een kast. Dit, omdat de oude matrassen beschimmeld waren en zij het daarnaast belangrijk vindt dat haar kinderen aan een bureau hun huiswerk kunnen maken. Verder vraagt verzoekster om het retourneren van de eerder ingeleverde originele nota s. Op 19 september ontvangt verzoekster wederom een brief waarin zij op straffe van opschorting van haar uitkering en het opleggen van een maatregel de nota s moet opsturen. Verzoekster neemt telefonisch contact op. De dienst kan niet verklaren waarom zij deze brief heeft gekregen, want de nota s waren ontvangen. De bonnen die de dienst eerder bij het huisbezoek heeft meegenomen zijn zoek en kunnen niet aan verzoekster worden geretourneerd. Op 24 september leggen twee medewerksters van de dienst een onaangekondigd huisbezoek af. Er ontstaat discussie over het aangeschafte bed. Ook ontstaat er discussie over de tweedehands aangeschafte wasmachine. Verzoekster meent een goede afweging te hebben gemaakt waarom zij bepaalde artikelen heeft aangeschaft. De medewerksters denken daar anders over en zeggen dat mevrouw te lichtzinnig met geld omgaat. Verzoekster stelt dat haar nooit verteld is hoe zij het bedrag moest besteden, noch dat zij de bonnen moest bewaren of dat het geld binnen een bepaalde periode besteed moest worden. De medewerksters erkennen dat verzuimd is om dit te vermelden. De medewerksters overleggen vervolgens over de terugvordering. Verzoekster raakt overstuur en vraagt de medewerksters te vertrekken. Bij het dichtdoen van de deur hoort zij een van de medewerksters zeggen: nog een prettige dag verder, tenminste voor zover dat nog mogelijk is. de behandeling van de klacht door de dienst Verzoekster dient op 26 september 2008 een klacht in. Op 27 oktober heeft verzoekster een gesprek met de klachtbehandelaar en haar klantmanager. De klachtbehandelaar laat weten dat de medewerksters niet zo met verzoekster om hadden mogen gaan en dat zij op hun gedrag zullen worden aangesproken. Ook wordt er over het inleveren van de aanschafbonnen gesproken.

4 Pagina : 4/8 Aangezien deze voorwaarde om bonnen in te leveren niet in het toekenningsbesluit is opgenomen, hoeft verzoekster hieraan niet te voldoen. Op 5 november ontvangt verzoekster schriftelijk antwoord op haar klacht. Daarin wordt erkend dat het aan de service en dienstverlening nogal eens schort, maar dat de medewerksters die het huisbezoek hebben afgelegd zich niet kunnen vinden in hetgeen verzoekster stelt. Wel hebben zij verzoekster ter verantwoording willen roepen ten aanzien van de besteding van het bijstandsbedrag. Ten slotte bevestigt de dienst nogmaals dat verzoekster de aanschafbonnen niet hoeft in te leveren, omdat deze voorwaarde niet in het toekenningbesluit van 9 juni is opgenomen. Verzoekster kan zich niet in het antwoord vinden. Zij had juist verwacht door de gemeente in het gelijk te worden gesteld en excuses te krijgen voor het gedrag van de medewerksters. Zij wendt zich tot de ombudsman. klachtomschrijving Het onderzoek van de ombudsman richt zich op: het afleggen van een huisbezoek; de behandeling van een klacht over het huisbezoek. hoorzitting Vanwege de uiteenlopende opvattingen over hetgeen gebeurd is, belegt de ombudsman op 24 september 2009 een hoorzitting op zijn kantoor. Naast verzoekster zijn uitgenodigd de twee betrokken medewerksters die het huisbezoek hebben afgelegd en de twee medewerkers die verzoekster tijdens de klachtprocedure bij de gemeente hebben gehoord, te weten de klachtbehandelaar en verzoeksters klantmanager. De gemeente laat weten dat de medewerksters die het huisbezoek hebben afgelegd al geruime tijd ziek zijn en de hoorzitting dan ook niet bij kunnen wonen. Wel zijn verzoeksters klantmanager en de klachtbehandelaar aanwezig. Verzoekster wordt bijgestaan door haar zuster. De hoorzitting spitst zich toe op de volgende punten: de gang van zaken tijdens het huisbezoek; de verstrekte informatie tijdens de hoorzitting bij Publiekszaken. verklaring van verzoekster Verzoekster geeft aan het zeer jammer te vinden dat de twee medewerksters, om wie alles draait, niet aanwezig zijn. Verder benadrukt zij dat de contacten met de aanwezige klantmanager mevrouw M. altijd goed zijn geweest en nog steeds zijn. Verzoekster schetst kort de situatie. Zij erkent dat er goederen zijn aangeschaft die niet op de lijst van het toekenningbesluit voorkwamen. Verzoekster heeft na verkrijging van de bijstand een afweging gemaakt in de aanschaf van bepaalde goederen. Deze zijn weloverwogen en te goeder trouw geweest. Toen zij brieven van de dienst kreeg om bonnen te overleggen, heeft zij dit gedaan en haar beweegredenen voor haar keuzes kenbaar gemaakt. Het huisbezoek was uiterst onprettig. De medewerksters concentreerden zich met name op het aangeschafte bed. Dit was volgens de medewerksters te groot. Verzoekster heeft uitgelegd waarom zij er juist voor gekozen heeft een groot bed te kopen. Haar drie kinderen hebben vaak nachtmerries. Zij slapen dan ook geregeld bij haar in bed. De medewerksters waren echter doof voor haar argumenten. Ook heeft zij geen gordijnen aangeschaft, maar ervoor gekozen om nieuwe matrassen voor de kinderen te kopen aangezien deze oude beschimmeld waren omdat deze op de grond lagen. De

5 Pagina : 5/8 opmerking dat zij lichtzinnig met geld is omgaan heeft haar dan ook zeer gegriefd en de medewerksters hebben wel degelijk in het bijzijn van verzoekster over de terugvordering van het geld gesproken. Zij zou minstens terug moeten betalen. Toen het verzoekster allemaal te veel werd, heeft zij de dames verzocht te vertrekken. Dat daarbij gezegd is en nog een prettige dag verder voor zover dat lukt staat voor verzoekster absoluut vast. verklaring van Publiekszaken De dienst geeft aan dat de twee medewerksters die het huisbezoek hebben afgelegd beiden langdurig ziek zijn en daardoor niet bij deze hoorzitting aanwezig kunnen zijn. Daarnaast geeft de dienst de volgende toelichting op het gebeuren. Na verzoeksters bijstandsaanvraag heeft er eind mei 2008 een huisbezoek plaatsgevonden dat is afgelegd door verzoeksters klantmanager, mevrouw M. en een collega. Dit bezoek had tot doel te inventariseren welke spullen verzoekster allemaal nodig had. Daarvan is een lijst opgesteld, die later in het toekenningbesluit is opgenomen. Omdat verzoekster ten tijde van dit bezoek al goederen had aangeschaft, zijn bij die gelegenheid door de klantmanager bonnen meegenomen. Deze zouden aan verzoekster teruggegeven worden. Later is gebleken dat deze bonnen niet meer in het dossier aanwezig waren, en dus niet meer teruggegeven konden worden. - de bonnen Bij leenbijstand komt er na drie maanden een signaal om de bonnen te controleren. Bij bijzondere bijstand om niet (gift) dient te worden bekeken of de bijstand goed is aangewend. Verzoekster heeft de bijzondere bijstand als gift gekregen. De eis die aan verzoekster werd gesteld om aanschafbonnen in te leveren was onjuist. In het toekenningsbesluit was weliswaar de lijst van aan te schaffen spullen opgenomen, maar daarbij is niet als voorwaarde gesteld dat verzoekster bonnen dient te overleggen. - het huisbezoek van 24 september Verzoekster had, zoals gebruikelijk bij de dienst, twee klantmanagers, mevrouw A. en mevrouw M. Beide klantmanagers bepalen wanneer een huisbezoek wordt afgelegd. In dit geval heeft klantmanager A. buiten medeweten van klantmanager M. het huisbezoek bij verzoekster afgelegd. Waarom zij dit niet in samenspraak met klantmanager M. heeft gedaan, wordt niet duidelijk nu zij niet op deze hoorzitting aanwezig is om daarover nadere informatie te verstrekken. Het huisbezoek is door de klantmanager A. met een andere collega, mevrouw L. afgelegd. Aanleiding om dit huisbezoek af te leggen zal hebben gelegen in het feit dat uit de bonnen bleek dat er uitgaven zijn gedaan die niet op de lijst stonden. Het is gebruikelijk dat er van huisbezoeken een verslag wordt gemaakt. Van het huisbezoek bij verzoekster is echter géén verslag gemaakt. - horen betrokkenen De klachtbehandelaar laat weten dat hij naar aanleiding van verzoeksters klachtbrief naar de betrokken medewerksters is gegaan om hun persoonlijk over de gebeurtenis te spreken. Medewerkster A. was op dat moment ziek. Medewerkster L. gaf in een eerste overtuigende reactie aan dat het bezoek niet goed ging. Vervolgens heeft zij haar verklaring geheel bijgesteld en vertelde dat het huisbezoek juist wel goed ging. Gezien de eerste overtuigende reactie van de medewerkster zet de klachtbehandelaar zijn vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de tweede. Hij is vervolgens naar de teamleider van de medewerkster gegaan om deze hierover te informeren. Hierop heeft er een gesprek plaatsgehad tussen de teamleider en de betreffende medewerkster. Van dit gesprek is geen verslag gemaakt. Of er vanuit de teamleider maatregelen zijn genomen en wat er precies is besproken met de medewerkster weet de klachtbehandelaar niet. Hierover zal nog aanvullende informatie aan de ombudsman worden gegeven.

6 Pagina : 6/8 Er is geen hoorzitting geweest met de medewerksters én verzoekster samen. Reden hiervoor is geweest om de situatie niet verder te laten escaleren dan nodig is. Beide medewerksters zijn los van elkaar gesproken, zij bleven de aantijgingen van verzoekster ontkennen. Daarnaast is er een gesprek gevoerd met verzoekster. De klachtbehandelaar heeft dit samen met klantmanager M. gedaan. De klachtbehandelaar had daarbij het gevoel dat verzoeksters verhaal wel klopte, mede gezien de reactie die medewerkster L. in eerste instantie had gegeven. Het gedrag van de medewerksters vond hij dan ook niet acceptabel. Vanwege het feit dat beide medewerksters de beschuldigingen van verzoekster bleven ontkennen heeft de klachtbehandelaar in zijn antwoordbrief aan verzoekster van 5 november 2008 getracht een modus te vinden. Hij erkent dat het standpunt van de gemeente daarin niet duidelijk is. Het verhaal is min of meer in de lucht blijven hangen nu er geen uitspraak is gedaan over de gegrondheid van verzoeksters klacht. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoekster en naar de dienst gestuurd teneinde een nadere reactie mogelijk te maken. Hiervan is gebruik gemaakt. De opmerkingen zijn, voor zover relevant in het verslag verwerkt. Daarnaast heeft de dienst laten weten dat, naar aanleiding van de hoorzitting bij de ombudsman, er met verzoekster op 8 oktober 2009 een gesprek heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft de teamleider aangegeven dat zij de betrokken klantmanagers heeft benaderd over het huisbezoek van 24 september De klantmanagers hebben tegenover de teamleider erkend dat zij fouten hebben gemaakt en zij bieden hiervoor aan verzoekster hun excuses aan. Met verzoekster is afgesproken dat dit ook schriftelijk aan haar zal worden bevestigd. Bij schrijven van 12 oktober 2009, dat door de betrokken klantmanagers en hun teamleider ondertekend is, verklaren de klantmanagers dat de voorbereiding op het huisbezoek in 2008 onvoldoende is geweest waardoor er tijdens het huisbezoek dingen zijn gezegd die verzoekster een uitermate vervelend gevoel hebben gegeven. Zij geven aan dat het hun spijt en bieden verzoekster excuses aan. Verder laat de dienst weten dat nu de klacht op 5 november 2008 gegrond is verklaard de klacht van verzoekster behoorlijk is behandeld en onderzocht. In de antwoordbrief, die naar verzoekster op 5 november 2008 is verzonden, is verzuimd de bevindingen duidelijk te verwoorden door na te laten voor de hele gang van zaken rond de afhandeling van de verstrekte bijzondere bijstand (het huisbezoek en de opmerkingen over een eventuele terugvordering) excuses aan te bieden, dit is wel gedaan tijdens de hoorzitting in het kader van de interne klachtafhandeling van 27 oktober Beoordeling De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid behoorlijk heeft gedragen 1. 1 artikel 9:27 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

7 Pagina : 7/8 Behoorlijkheidsvereisten Indien naar het oordeel van de ombudsman de gedraging niet behoorlijk is, vermeldt hij in het in het rapport welk vereiste van behoorlijkheid is geschonden 2. In dit onderzoek toetst hij de gedragingen aan het vereiste van privacy, correcte bejegening en fair play. Overwegingen het afleggen van een huisbezoek Het vereiste van privacy houdt in dat eenieder recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. Een bestuursorgaan moet zich ervan bewust zijn dat een huisbezoek een voor de burger ingrijpende gebeurtenis is en intimiderend kan overkomen. Dat brengt met zich mee dat, naast het in acht nemen van de wettelijke vereisten voor het binnentreden, er ook noodzaak moet zijn voor het afleggen van een huisbezoek. In dit geval ontbrak de noodzaak voor het afleggen een huisbezoek. Hierbij valt ook op dat het huisbezoek buiten medeweten van een van de klantmanagers heeft plaatsgevonden. Verzoekster heeft gemotiveerd aangegeven hoe zij de bijstand heeft aangewend en heeft daarvoor bonnen overgelegd. De daarop volgende gebrekkige voorbereiding op het huisbezoek, de onzorgvuldigheid waarmee dit is afgelegd en de gemaakte procedurefouten met betrekking tot het terugvorderen van de bonnen, maakt dat verzoeksters privacy onnodig geschonden is. De dienst heeft hiermee in strijd met het vereiste van privacy gehandeld. Het vereiste van correcte bejegening betekent dat een bestuursorgaan een burger als mens respecteert en beleefd behandeld. Bij gedragingen van de overheid mag worden verlangd dat de burger niet alleen in zijn hoedanigheid van drager van rechten en plichten, maar ook als persoon wordt gezien en in zijn menselijke waardigheid wordt erkend. Er dient oog te zijn voor de afhankelijke positie waarin de burger zich bevindt. Gebleken is dat hier allerminst sprake van is geweest. De klantmanagers hebben erkend dat zij fouten hebben gemaakt en dat er sprake is geweest van een onaangename manier van handelen richting verzoekster. Hiervoor zijn terecht excuses aan verzoekster aangeboden. De dienst heeft in strijd met het vereiste van correcte bejegening gehandeld. de behandeling van een klacht over het huisbezoek Het vereiste van fair play houdt in dat een bestuursorgaan de burger de mogelijkheid moet geven hun procedurele kansen te benutten. Dat betekent eveneens dat klachten herkend en goed behandeld moeten worden. Een goede klachtbehandeling draagt bij aan het herstel van het geschonden vertrouwen van de burger. Gebleken is dat de dienst tijdens de klachtbehandeling er niet in is geslaagd dit vertrouwen terug te winnen. Verzoekster is tijdens de hoorzitting van 27 oktober 2008 het gevoel gegeven dat zij in het gelijk werd gesteld. De afhandelingsbrief van 5 november rept daar niet over. De twijfel die bij de dienst bestond over het waarheidsgehalte van de verklaringen, had aanleiding moeten zijn om deze nader te onderzoeken. Het is te betreuren dat verzoekster zich tot de ombudsman heeft moeten wenden om haar klacht goed onderzocht te hebben en de gevraagde excuses van de klantmanagers te krijgen. Hierdoor is ook het vereiste van fair play geschonden. 2 artikel 9:36 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

8 Pagina : 8/8 Oordeel De onderzochte gedragingen zijn onbehoorlijk.

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Een klacht is geen hulpvraag Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

Een klacht is geen hulpvraag Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een klacht is geen hulpvraag Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 24 januari 2008 RA0821009 Samenvatting Een vrouw en haar meerderjarige zoon zijn thuis als er aangebeld

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Onnodige vermenging van procedures bij klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Onnodige vermenging van procedures bij klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige vermenging van procedures bij klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 17 juli 2013 RA131270 Samenvatting Een

Nadere informatie

Keer op keer geen herberekening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RvE Handhaving

Keer op keer geen herberekening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RvE Handhaving Rapport Gemeentelijke Ombudsman Keer op keer geen herberekening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RvE Handhaving 8 juli 2011 RA110908 Samenvatting De ex-partner van een vrouw heeft een schuld opgebouwd

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere 1 oktober 2010 RA0945998 Samenvatting De gemeente ontvangt een anonieme tip dat een uitkeringsgerechtigde zou samenwonen

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 16 september 2009 RA0942396

Nadere informatie

Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies

Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies 5 februari 2015 RA150109 Samenvatting Een vrouw en haar dochter wonen

Nadere informatie

Mijn auto is weg! Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Mijn auto is weg! Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Mijn auto is weg! Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 15 april 2011 RA110402 Samenvatting Een bewoonster van stadsdeel Centrum parkeert op een zaterdagavond in juli

Nadere informatie

Beantwoording van een klacht Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Juridische Zaken en Marktplein Zuidoost

Beantwoording van een klacht Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Juridische Zaken en Marktplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Beantwoording van een klacht Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Juridische Zaken en Marktplein Zuidoost 19 april 2006 RA0611645 Samenvatting Verzoekster dient een klacht

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Onbegrijpelijke brief Bureau Leerplicht Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bureau Leerplicht Plus

Onbegrijpelijke brief Bureau Leerplicht Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bureau Leerplicht Plus Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onbegrijpelijke brief Bureau Leerplicht Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bureau Leerplicht Plus 18 augustus 2010 RA1054324 Samenvatting Een vrouw

Nadere informatie

Fout op fout, naar eer en geweten Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Domein

Fout op fout, naar eer en geweten Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Domein Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout, naar eer en geweten Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Domein Samenvatting 27 februari 2013 RA130274 Een getrouwde inwoner van Zaanstad dient in maart 2012

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost 21 februari 2007 RA0612549 Samenvatting Wanneer verzoeker zijn paspoort komt ophalen, is het stadsdeelkantoor

Nadere informatie

Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831995 Samenvatting Een buurtbewoner dient een klacht in over de kap van een aantal

Nadere informatie

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken 30 mei 2013 RA130952 Samenvatting Een vrouw met twee kinderen krijgt via het Leger des Heils een woning toegewezen

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Gebrekkige schadeafhandeling na val met fiets Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West VGA Verzekeringen Dienstverlening en Facilitair Management

Gebrekkige schadeafhandeling na val met fiets Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West VGA Verzekeringen Dienstverlening en Facilitair Management Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige schadeafhandeling na val met fiets Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West VGA Verzekeringen Dienstverlening en Facilitair Management 28 april 2011 RA110538 Samenvatting

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Geef toch dat formulier maar Gemeente Almere Publiekszaken

Geef toch dat formulier maar Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geef toch dat formulier maar Gemeente Almere Publiekszaken 7 juni 2012 RA120923 Samenvatting Een vrouw komt bij de balie van Sociale Zaken en wil graag een aanvraag indienen

Nadere informatie

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition 28 september 2011 RA111313 Samenvatting Een vrouw heeft een bewonersparkeervergunning

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord 18 maart 2011 RA110331 Samenvatting

Nadere informatie

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1 augustus 2012 RA121351 Samenvatting WZS heeft een vordering op een man omdat hij een

Nadere informatie

Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 maart 2010 RA1048585 Samenvatting Een bewoner van een appartement dient in augustus 2008

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Geen informatie voor actiecomité Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Geen informatie voor actiecomité Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen informatie voor actiecomité Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 6 november 2012 RA121934 Samenvatting Namens Actiecomité Plein Allebé Ja! dient een man eind mei

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2010 093 Oordeel Verzoeker De heer M. C. te Zwolle Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 24 april 2007 RA0612797 Samenvatting Een vrouw, die leeft van een bijstandsuitkering, gaat stage lopen.

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Klachten over klantmanagers Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Klachten over klantmanagers Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachten over klantmanagers Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 11 juni 2009 RA0827920 Samenvatting De ombudsman ontvangt afzonderlijk van elkaar twee vergelijkbare

Nadere informatie

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition 24 oktober 2012 RA121844 Samenvatting Begin juli krijgt een vrouw een parkeervergunning, waarvoor

Nadere informatie

Trage en slordige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Trage en slordige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage en slordige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 3 mei 2013 RA130718 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Onvoldoende motivering beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Cition B.V.

Onvoldoende motivering beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Cition B.V. Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onvoldoende motivering beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Cition B.V. 12 april 2012 RA120587 Samenvatting Een man parkeert zijn auto aan de Pieter

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 10 december 2010 RA1059723 Samenvatting Na een klacht over stankoverlast legt de inspecteur

Nadere informatie

Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst

Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst 25 juli 2012 RA121310 Samenvatting Een man woont buiten Amsterdam en moet gemiddeld

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Klachtbehandeling Welzorg uit het oog verloren gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Klachtbehandeling Welzorg uit het oog verloren gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling Welzorg uit het oog verloren gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 9 augustus 2007 RA0713788 Samenvatting Een vrouw, afhankelijk van een rolstoel,

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 7 januari 2010 RA1046612 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam is niet tevreden over het Aanvullend

Nadere informatie

Geschikte baan blijft ver weg Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Geschikte baan blijft ver weg Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geschikte baan blijft ver weg Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 19 mei 2009 RA0938286 Samenvatting Een vrouw volgt een re-integratietraject via de Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld.

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Rapport Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht

Nadere informatie

Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit.

Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit. Rapport Bezwaar of klacht? Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Een redelijk verzoek Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Een redelijk verzoek Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een redelijk verzoek Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 20 mei 2009 RA0938298 Samenvatting Een vrijwilligster in een opvanghuis voor vrouwen bezoekt Marktplein Zuidoost

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 12 december onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 12 december onder nummer Dossiernummer 2011 075 OORDEEL Verzoekster Mevrouw S. C. namens haar ouders: de heer en mevrouw I. C. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage in dossier II Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage in dossier II Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage in dossier II Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Meldpunt Zorg en Overlast 12 maart 2014 RA140361 Samenvatting Een man vraagt stadsdeel Oost (hierna:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juni 2004 Rapportnummer: 2004/248

Rapport. Datum: 23 juni 2004 Rapportnummer: 2004/248 Rapport Datum: 23 juni 2004 Rapportnummer: 2004/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in haar brief aan verzoekster van 25 februari 2000 heeft

Nadere informatie

Langdurige onzekerheid over handhaving door onenigheid afdelingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Langdurige onzekerheid over handhaving door onenigheid afdelingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurige onzekerheid over handhaving door onenigheid afdelingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 28 oktober 2011 RA111412 Een inwoner van stadsdeel Zuid

Nadere informatie

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost 29 oktober 2012 RA121886 Samenvatting Het Leger des Heils

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M..

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Dossiernummer 2014 054 Rapport Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Datum verzoekschrift Op 28 juli 2014 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Bejegening tijdens een telefoongesprek Sociale Dienst Amsterdam, Regio Noord

Bejegening tijdens een telefoongesprek Sociale Dienst Amsterdam, Regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bejegening tijdens een telefoongesprek Sociale Dienst Amsterdam, Regio Noord 1 augustus 2005 RA0510743 Samenvatting Verzoekster heeft een bijstandsuitkering. Als gevolg

Nadere informatie

Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH

Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH 22 april 2010 RA1050393 Samenvatting Een man heeft een parkeervergunning in Bos

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Achmea Zorgkantoor Zwolle: de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk heeft gespecificeerd; een acceptgiro voor de naheffing

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142

Rapport. Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142 Rapport Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Leeuwarden, zijn klacht van 14 november 2001 bij brief van 3 januari 2002 ongegrond heeft verklaard

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: - de met hem gemaakte afspraken en zonder zijn medeweten en toestemming hem heeft aangemeld

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie