TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met Belgen op jobat.be/loonwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief Pol Goossen en de jobs van zijn leven Waarom Bart De Wever morgen wint jobs op Jobat.be Mét Ekiden krant, uw sportieve afspraak Jobs in West Vlaanderen vanaf blz. 25 +handigoverzichtvanallejobsinuwregio

2 2 E D I T O G E Z E G D Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Fair Deze week vindt u op de deze pagina s de resultaten van een uitgebreid loononderzoek. Tijdens de periode gunden iets meer dan Belgische werknemers ons een blik in hun loonbrief. Wil u uw salaris,, vergelijken met het hunne? Hebt u zich altijd afgevraagd of werknemers met een gelijkaardige functie als de uwe wel of geen bedrijfswagen hebben? Dan kan u terecht op jobat.be. Daar vindt u een handige tool de Loonwijzer die uw loon in een handomdraai onder de loep neemt. Wat levert dat op? De wetenschap dat de deelnemers aan onze enquête gemiddeld euro bruto per maand verdienen. Rekening houdend met de indexering ligt dat in lijn met de officiële cijfers van de FOD Economie die het brutomaandloon uit 2010 berekende op Opvallend is dat de ontevredenheid over het loon constant blijft tijdens de hele loopbaan euro. Mensen vergelijken graag met gemiddeldes, maar wat loon betreft, is het misschien beter u aan de mediaan te spiegelen. Die ligt op euro bruto per maand, wat betekent dat de helft van de werknemers uit ons onderzoek meer verdient en de helft minder. De Loonwijzer polste ook naar wat werknemers van hun job en loon vinden. Over het algemeen zijn we vrij gelukkige werknemers. De jobinhoud, onze werkgever, onze directe chef... Veel problemen hebben we er niet mee. Tot het salaris ter sprake komt. Dan blijkt dat de helft ontevreden is over de verhouding tussen loon en prestaties. Zij vinden dat ze te weinig worden betaald voor het werk dat ze verrichten. Ach, het mag toch altijd meer zijn, horen we u denken. Klopt, maar opvallender is dat die ontevredenheid gedurende de hele loopbaan op hetzelfde peil blijft. Starters maken zich er iets minder zorgen over, maar vanaf het tweede werkjaar steekt die ontevredenheid de kop op bij een op de twee werknemers, om niet meer te verdwijnen. In de wetenschap dat loon eerder een hygienic dat moet goed zitten, we moeten het gevoel hebben fair behandeld te worden, dan pas komt de rest dan een motivator is, hebben werkgevers er zonder twijfel baat bij om transparanter te communiceren over salaris naar hun personeel. Zoals Dane Atkinson, ceo van het Amerikaanse SumAll en voorstander van een transparante werkplek. Elke werknemer krijgt in zijn bedrijf toegang tot de loongegevens van zijn of haar collega s. Niet makkelijk, geeft Atkinson toe, maar na de nodige uitleg is er minder spanning en meer vertrouwen op de werkvloer. DeGrauweiserniets,,VolgenseconoomPaul mis met hoge loonkosten, alsdaareenhoge productiviteit tegenover staat. Hij stelt ook vast dat landen met hoge loonkosten het economisch relatief goed doen. We moeten afstappen van het negatief denken over hoge loonkosten dat in België zo wijdverspreid is. We zouden ons moeten verheugen over die hoge loonkosten. A R B E I D S V R A A G De wetgever legt een zieke werknemer drie verplichtingen op: de werkgever verwittigen, een medisch getuigschrift overmaken indien vereist en zich eventueel laten onderzoeken door een controlearts. Een zieke werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk van zijn arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengen. Wettelijk is niet bepaald hoe de zieke werknemer dit moet doen of binnen welke termijn. Hoewel de wet geen termijn voorziet, wordt aangenomen dat dit moet gebeuren zodra de werknemer hiertoe in staat is, bij voorkeur bij de aanvang van de werkdag. De werknemer mag daarvoor elk middel gebruiken (telefoon, fax, e mail...). Hij mag de werkgever zelf verwittigen of dit door iemand laten doen. Wettelijk gezien is de werknemer niet verplicht om Iris Tolpe manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex Mag mijn werkgever bij ziekte een medisch getuigschrift vragen? een medisch getuigschrift aan de werkgever te overhandigen. Hij moet dit wél doen als deze verplichting in het arbeidsreglement staat of in een cao of als de werkgever er uitdrukkelijk naar vraagt. Geen loon De werknemer moet het medisch getuigschrift in principe versturen binnen de twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid, behalve indien bij cao of in het arbeidsreglement een andere termijn voorzien is. Wordt het getuigschrift te laat overhandigd, dan mag de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen voordat het getuigschrift overhandigd werd. Deze sanctie wordt niet toegepast als de werknemer kan aantonen dat de vertraging aan overmacht te wijten is. De werkgever heeft ook het recht om te controleren of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is. Het meest aangewezen controlemiddel is het medisch onderzoek. De werknemer mag niet weigeren om een controlegeneesheer te ontvangen of om zich door hem te laten onderzoeken. Controleren of een werknemer ziek is, kan van zodra de werknemer laat weten dat hij arbeidsongeschikt is, ook voordat het eventuele medische getuigschrift toekomt en dit gedurende de ganse periode van ongeschiktheid (ook na de periode die door het gewaarborgd loon gedekt is). De controle is niet beperkt tot de werkuren van een normale werkdag voor de werknemer en kan alle dagen plaatsvinden, ook op zonen feestdagen. Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid kunnen meerdere controles plaatsvinden. ONLINE j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 LOONWIJZER Tevreden met uw loon? salarissen vergeleken 10 BRUTO NETTO Watkost100euro opslag echt? Totale loonkost vaak dubbele van nettoloon 11 BECIJFERD Watzegtde FOD Economie? Brutolonen stegen meer dan levensduurte 12 DE JOB VAN ZIJN LEVEN Pol Goossen Ik heb me nog geen moment verveeld A N S E E L&D E N Y S Ja, zo kan ik het ook, denkt u, de wind zit al weken goed, de opiniepeilingen geven consequent dezelfde boodschap en nu durft onze psycholoog ook eens een voorspelling doen: morgen wint Bart De Wever. OK, ik geef het toe, veel risico zit er niet in mijn voorspelling. Maar ze is wel gebaseerd op twee ijzeren psychologische wetten. Wet één: Bad is stronger than good. Het slechte domineert op het goede. De optimist in u kan in opstand komen, maar zo is het nu eenmaal. Onze hersenen zijn zo uitgerust dat we gevoeliger zijn voor negatieve dan voor positieve informatie. Waarschijnlijk hielp het ons uit de klauwen van roofdieren blijven toen we nog bij nacht en ontij, gehuld in dierenhuiden, over de vlaktes zwierven. We worden triester als we geld verliezen dan als we diezelfde som geld winnen. In de steek gelaten worden door een vriend, komt harder aan dan er een vriend bij winnen. Op ons werk besteden we meer aandacht aan negatieve commentaren dan aan een waarderend schouderklopje. Mensen die kritiek geven worden als intelligenter gezien dan mensen met een positieve Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Waarom Bart De Wever wint (tenzij u dit leest),, boodschap. Een beetje politicus voelt dit natuurlijk goed aan. Door negatieve zaken in de verf te zetten en verongelijkt te reageren, krijgt hij meer aandacht van het publiek, wordt zijn boodschap beter onthouden en wordt hij geloofwaardiger. Mensen die kritiek geven worden als intelligenter gezien dan mensen met een positieve boodschap. Wet twee: The future is stronger than the past. Een negatieve boodschap verspreiden is niet genoeg. Men moet in jouooknoghétalternatiefzien.hoedoe je dat? Als we een goede indruk willen maken,hebbenwedeneigingomtebenadrukken wat we in het verleden gepresteerd hebben. Niet doen. Dit lijkt logisch, maar ons brein werkt anders. We houden meer van mensen die een belofte voor de toekomst inhouden dan van mensen die in het verleden goed gepresteerd hebben. We zijn meer geïnteresseerd in iemand met veel potentieel hij zou wel eens prijzen kunnen winnen dan in iemand die al veel bereikt heeft hij heeft al prijzen gewonnen. Het is paradoxaal, maar we zullen die politicus verkiezen die belooft een goede burgemeester te zijn, boven een kandidaat die diezelfde belofte in het verleden effectief heeft waargemaakt. Het helpt natuurlijk voor een politicus om zich als belofte voor de toekomst te presenteren als hij niet gehinderd wordt door bestuursbeslissingen uit het verleden. De challenger die deze twee wetten goed toepast in zijn campagne, krijgt het voordeel van de kiezer. Dus wint De Wever. Tenzij u, door dit stukje te lezen, deze mechanismen herkent en niet bedrogen wil worden door uw eigen brein. Maar dan klopt mijn theorie eigenlijk ook. Ik heb altijd gelijk. Misschien moet ik wel politicus worden. Frederik Anseel professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR

4 4 L O O N W I J Z E R Helft werknemers is misnoegd over loon werk verhouding Bent u tevreden met uw loon? Verdien ik genoeg? De vraag belandde de voorbije jaren regelmatig op onze redactie. Omdat het ene loon het andere niet is en het van heel wat factoren afhangt hoe een salarispakket er precies uitziet, verzamelde Jobat in de loongegevens van werknemers in België. Op de volgende pagina s vindt u de kerncijfers uit onze Loonwijzer. Valt op: een op de twee werknemers vindt dat hij te weinig betaald wordt voor het werk dat hij levert. Wil u zich vergelijken met de deelnemers en te weten komen of het gras elders werkelijk groener is? Surf dan naar jobat.be/loonwijzer en ontvang een persoonlijk loonrapport. Over het onderzoek Illustraties: Maarten Vande Wiele De Jobat Loonwijzer is een jaarlijks salarisonderzoek van Jobat en onderzoeksbureau Ipsos. In de periode namen werknemers er aan deel. De resultaten op de volgende pagina s beperken zich tot de werknemers die ons dit jaar vertelden hoeveel ze verdienen. Hiernaast komt u meer te weten over hun profiel en achtergrond. Op jobat.be/rapport vindt u het volledige onderzoek. Geslacht 58% 42% Leeftijd of meer Gemiddeld: 37.9 jaar 8% 37% 26% 22% 8% Opleidingsniveau Arbeidssituatie Hoger secundair of lager Bachelordiploma (kandidatuurdiploma) Masterdiploma (licenciaatdiploma) Post Masterdiploma Doctoraat 37% 33% 22% 6% 1% Bediende Kaderlid Arbeider Ambtenaar 66% 12% 12% 10%

5 5 We verdienen gemiddeld euro euro is het gemiddelde brutomaandloon van de deelnemers aan ons onderzoek. Omdat een klein percentage relatief veel verdient, geven we ook de mediaan mee. Die bedraagt euro. Dit betekent dat de helft van onze respondenten bruto meer verdient per maand en de helft minder. Het krijgen van een 13de maand, oftewel de eindejaarspremie, komt vaak voor. 81 procent van onze respondenten krijgt dit welgekomen extraatje. Slechts 1 procent geniet ook van een 14de maand. Dat het loont om te studeren, is een open deur intrappen maar het klopt wel. Hoe hoger het diploma, hoe indrukwekkender het bedrag op de loonbrief. Wie universitaire studies afwerkt, verdient gemiddeld bijna euro meer per maand dan wie stopt na het secundair. Ook de beruchte loonkloof tussen man en vrouw toont zich in onze cijfers. Een nuance hierbij is dat die kloof ook het gevolg is van het soort functies dat mannen en vrouwen bekleden. Zo wordt het merendeel van de topfuncties nog steeds door mannen ingenomen en werken vrouwen vaker deeltijds, wat ook een impact heeft op het salaris. Algemeen management en directiefuncties zijn met euro bruto per maand, niet onverwacht, de grootverdieners. Ze worden gevolgd door juristen, onderzoeksexperts, ingenieurs, it ers en financiële experts. Onderaan de ladder vinden onder andere horecapersoneel en medewerkers uit de kunstensector. Brutomaandloon Gemiddeld Mediaan Extra loon 13e maand: 14e maand: 81% 1% Vakantiedagen Gemiddeld aantal dagen: 28 Gemiddeld brutomaandloon ifv geslacht en opleiding Gemiddeld brutomaandloon ifv functietype Mediaan Man Vrouw Hoger secundair,of lager Bachelordiploma Masterdiploma Post-master diploma Doctoraat Algemeen management\directie Juridische functie Onderzoek Engineering Ict en internet functie Financiële functie Consulting Marketing Verkoop extern Human resources functie Productie Onderwijs Openbare functie Techniek Communicatie Logistieke functie Medische of paramedische functie Administratieve functie Kunst Verkoop intern Horeca Andere Mediaan

6 6 L O O N W I J Z E R Starter verdient euro Gemiddeld brutomaandloon ifv sector Internationale instellingen en gouvernementele organisaties Chemie en petrochemie Farmaceutica Energie- en watervoorziening Telecommunicatie Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening Metaalverwerkende nijverheid Informatica Overheid (lokaal, regionaal en federaal) Consulting (juridisch, IT, HR,...) Productie voeding, drank- en rookwaren Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) Transport en logistiek Hout- en grondstofverwerkende nijverheid Media en entertainment Bouw Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, Gezondheidszorg Selectie, werving en rekrutering Distributie, retail, wholesale en kleinhandel Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening,... Reclame en communicatie Professionele diensten Sociaal-culturele sector Toerisme en vrijetijdsbesteding Horeca, catering Andere Mediaan Gemiddeld brutomaandloon starters (<1 jaar ervaring) Chemie en petrochemie Farmaceutica Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) Energie- en watervoorziening Overheid (lokaal, regionaal en federaal) Metaalverwerkende nijverheid Telecommunicatie Professionele diensten Bouw Media en entertainment Hout- en grondstofverwerkende nijverheid Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening Consulting (juridisch, IT, HR,...) Informatica Gezondheidszorg Productie voeding, drank- en rookwaren Sociaal-culturele sector Transport en logistiek Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening Selectie, werving en rekrutering Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid Toerisme en vrijetijdsbesteding Distributie, retail, wholesale en kleinhandel Reclame en communicatie Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, Internationale instellingen en gouvernementele organisaties Horeca, catering Andere Gemiddeld brutomaandloon 50-plussers Wie wil starten met een mooi loon, doet er goed aan zich een job te zoeken in de (petro)chemie, farmacie of energie en watervoorziening. Dat zijn, na de internationale instellingen, over het algemeen de best betalende sectoren. Opvallend: ook wie in het onderwijs of bij de overheid start, verdient een zeer competitief eerste loon. Over het verschiltussenlonenindeprivéenbijde overheid is al veel verteld. Samengevat komt het hierop neer: hoger opgeleiden verdienen als starter bij de overheid vaak meer dan in de privé. De private sector plaatst daar op lange termijn allerlei voordelen en bonussen tegenover waar de overheid vaak niet aan kan tippen. De 50 plussers uit ons onderzoek verdienen door de band het dubbele van hun startende collega s. Een vijftiger werkzaam in de farmasector verdient gemiddeld euro, een starter krijgt er euro. In de gezondheidszorg is dat euro vs euro. De overheid tuimelt hier overigens van de 5de plaats(starterslonen) naar een 14de stek(lonen van 50 plussers). Internationale instellingen en gouvernementele organisaties Farmaceutica Energie- en watervoorziening Chemie en petrochemie Selectie, werving en rekrutering Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening Informatica Consulting (juridisch, IT, HR,...) Media en entertainment Telecommunicatie Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) Productie voeding, drank- en rookwaren Metaalverwerkende nijverheid Overheid (lokaal, regionaal en federaal) Gezondheidszorg Transport en logistiek Bouw Hout- en grondstofverwerkende nijverheid Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening Distributie, retail, wholesale en kleinhandel Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid Reclame en communicatie Toerisme en vrijetijdsbesteding Sociaal-culturele sector Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, Professionele diensten Horeca, catering Andere

7 7 Werknemer heeft 4 extralegale voordelen Extralegale voordelen zijn in ons land zeer populair. De werknemer vindt het leuke extra s, voor de werkgever zijn het fiscaal interessante producten om zijn personeel te verlonen en te motiveren. De fiscus wordt echter steeds strenger en kijkt almaar nauwlettender toe op waarvoor extralegalevoordelenzoalseengsmofde een klassieker de bedrijfswagen worden gebruikt. Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers genieten van gemiddeld 4 extralegale voordelen. De populairste zijn maaltijdcheques, een hospitalisatieen groepsverzekering en ecocheques of andere waardebonnen. Een kwart heeft een bedrijfswagen met felbegeerde tankkaart. Slechts 16 procent zegt via zijn werk een abonnement op het openbaar vervoer te hebben. Een cijfer waar we, gezien de fileproblematiek, misschien toch even moeten bij stilstaan. Thuiswerken wordt maar door 18 procent van onze respondenten als een extralegaal voordeel bekeken. Waarschijnlijk werken wel meer mensen af en toe thuis, maar gebeurt dit eerder officieus, in samenspraak met de directe chef. Drie kwart van de bevraagde werknemers zegt geen bonus te krijgen. 6 procent kan rekenen op een bonus én variabel loon. De laatste loonsverhoging van onze respondenten beperkt zich in de meeste gevallen tot de verplichte loonindexering. Voor een kwart van de werknemers was hun laatste loonsverhoging het gevolg van een promotie. Hun loon steeg toen met zo n 4 tot 5 procent. Extralegale voordelen Maaltijdcheques, maaltijdvergoeding,... Hospitalisatieverzekering Groepsverzekering Ecocheques en andere waardebonnen Terugbetaling woon-werkverkeer Gsm + abonnement Laptop Bedrijfswagen met tankkaart Onkostenvergoeding Mogelijkheid tot thuiswerken Abonnement openbaar vervoer Internetabonnement Facilitaire diensten Bedrijfswagen zonder tankkaart Andere Variabel loon en bonus Ja, bonus Ja, variabel loon Ja, bonus & variabel loon Neen 13% 8% 6% 74% 64% 55% 46% 37% 36% 34% 30% 26% 19% 18% 16% 14% 3% 1% 5%

8 8 L O O N W I J Z E R Grote bedrijven betalen beter Werknemers in grote bedrijven hebben gemiddeld een hoger loon dan werknemers in kmo s. Het verschil loopt zelfs beduidend op. Tussen een kmo met enkele tientallen werknemers en een bedrijf met enkele honderden werknemers ligt een brutoloonverschil van ongeveer 500 euro. Gemiddeld brutomaandloon ifv bedrijfsgrootte 2250 Mediaan WN WN WN WN WN WN WN of meer Loonevolutie ifv jaren ervaring % +15% Grootste loonsprong 29 na 10 jaar ervaring De werknemers uit ons onderzoek met 30 jaar ervaring of meer verdienen gemiddeld 75 procent meer dan de starters die we bevraagden. De grootste loonsprong vindt plaats bij werknemers met 10 jaar ervaring. Het loon stijgt rond die periode met gemiddeld 15 procent. Het salaris van wie 20 jaar ervaring of meer heeft, blijft nagenoeg gelijk. Opgelet: dit is een momentopname. Dit betekent niet dat het loon van een werknemer tijdens zijn loopbaan met 75 procent stijgt, wel dat wie nu het einde van zijn loopbaan nadert ongeveer drie kwart meer verdient dan wie aan de start van zijn carrière staat. 31,, Na 20 jaar ervaring blijft het salaris nagenoeg gelijk tijdens de rest van de loopbaan. <=1j 2-3j 4-5j 6-10j 11-15j 16-20j 20-25j 25-30j > 30j

9 9 Helft werknemers ontevreden over loon naar werken Met onze jobinhoud en onze werkgever zit het wel snor. Daar zijn werknemers best tevreden over, blijkt uit onze Loonwijzer. Veel minder opgezet zijn we met de verhouding tussen het loondatweverdienenenwatwedaar voor moeten doen. De helft van de werknemers vindt dat die verhouding scheefgetrokken is. Die ontevredenheid uit zich vooral bij arbeiders(61%) en bedienden (51%). Ambtenaren (39%) en kaderleden (37%) voelen zich iets comfortabeler. Het zijn vooral werknemers uit sectoren die minder goed betalen, zoals de horeca, retail en kleinhandel, die zich opwinden over de verhouding tussen loon en prestaties. Een uitzondering is de gezondheidszorg. Ondanks het gemiddelde loon heerst daar een grote ontevredenheid (60%) over de werkdruk. Starters maken zich het minst zorgen (37%) over het te verzetten volume werk en wat ze daarvoor betaald krijgen. Vanaf het tweede werkjaar stijgt dit echter sterk (50%) om vervolgens gedurende heel de carrière op dat peil te blijven. Het meest tevreden over hun werkgever zijn de hoger opgeleiden uit ons onderzoek. Een derde van de masters zegt zeer tot uiterst tevreden te zijn. Bij de bachelors daalt dit tot 30 procent, bij de werknemers met een diploma secundair onderwijs tot een kwart. Een verklaring kan zijn hoger opgeleiden vaker in jobs belanden met een zeker autonomie, waarvan het bewezen is dat dit bijdraagt tot het welbevinden op het werk. Tevredenheid werknemers - + Jobinhoud Werkgever Loon in vergelijking met collega s Samenstelling totaal beloningspakket Loon in vergelijking met familie/vrienden Verband Prestaties & loon Helemaal niet tevreden Niet tevreden Tevreden Zeer tevreden Uiterst tevreden Tevredenheid over werkgever ifv geslacht en opleiding Ontevredenheid over verhouding 49 loon-prestaties ifv jaren ervaring 32% 26% 26% 30% 33% 35% 44% 50% 51% 51% 51% 49% 51% 50% 49% 37% <=1j 2-3j 4-5j 6-10j 11-15j 16-20j 20-25j 25-30j > 30j Man Vrouw Hoger secundair,of lager Bachelordiploma Masterdiploma Post-master diploma Doctoraat

10 10 L O O N W I J Z E R Hoeveel hou ik netto over? en andere vragen Totale loonkost vaak meer dan dubbele van nettoloon,, Wanneer het om uw loon gaat, komen enkele vragen steeds terug. We vroegen Els Vanderhaegen van Securex om een antwoord. De spreekwoordelijke Het cliché dat je het brutoloon eenvoudig door twee hoeft te delen één helft gaat zo naar de belastingen is duidelijk wat te simpel gesteld. De persoonlijke RSZ bijdragen op het loon zijn steeds dezelfde en bedragen 13,07% van het nettoloon. Bovenop dit brutoloon betaalt de werkgever nog patronale RSZ (ongeveer 35 %), waardoor de totale loonkost voor de werkgever vaak meert dan het dubbele is van wat de werknemer netto overhoudt. Het verschil tussen netto en brutoloon wordt in grotere mate bepaald door de bedrijfsvoorheffing die wordt afgehouden van het brutoloon. Die laatste is erg afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer en de hoogte van het loon. Voor onze simulatie gaan we ervan uit dat het een werknemer betreft uit de brede dienstensector (het zogenaamde paritair comité 218), wiens echtgeno(o)t(e) eveneens werkt, en met twee kinderen ten laste netto= 2.089,07bruto(+ 696,91 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: 2.785, netto= 3.720,96bruto( ,99 patronale RSZ) > Totale loonkost werkgever: 4.961, netto = 5.659,28 Bruto ( ,94 patronale RSZ) > Totale loonkost werkgever: 7.547,22 Naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing. De spreekwoordelijke 100 euro opslag kost de werkgever een pak meer en de werknemer ziet nooit het volledige bedrag netto in zijn loonenveloppe terug. Opslag en extra s uitbetalen als loon is dus niet al 100 euro opslag kost de werkgever een pak meer. Opslag en extra s uitbetalen als loon is niet altijd even interessant.

11 11 Consumentenvertrouwen maakt bokkensprongen Brutolonen stegen voorbije 10 jaar meer dan levensduurte Is het leven de laatste jaren écht zoveel duurder geworden?heeftuwloondetrendgevolgd?enhoeishet intussen nog gesteld met het consumentenvertrouwen? tijd even interessant, zegt Vanderhaegen. Om dat probleem te omzeilen, werden verschillende bonussen in het leven geroepen. Hoe worden die bonussen belast? Bonussen zijn aan een hoge bedrijfsvoorheffing onderworpen, want ze worden beschouwd als uitzonderlijke vergoeding, zegt Els Vanderhaegen. Het precieze percentage is afhankelijk van je jaarlijks belastbaar brutoloon. In de voorbeeldgevallen gaat het om respectievelijk 43,41%, 51,48% en 53,50%. Naast de bonussen die werknemers kunnen verdienen door het behalen van een individuele doelstelling bijvoorbeeld een vooropgesteld verkoopcijfer zijnerookdeloonbonussendie gelden voor een heel bedrijf of afdeling. Deze worden toegekend wanneer de werknemers een collectief doel gehaald hebben, bijvoorbeeld een streefcijfer in de productie of een daling van de arbeidsongevallen. Loonbonussen zijn tot euro per jaar vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of eindbelasting. Als de loonbonus het totaalbedrag van euro overschrijdt, zijn deze belastingen enkel op het verschil van toepassing. Hebben we allemaal recht opeen13demaand? Neen, luidt het antwoord van Els Vanderhaeghen. Er bestaat geen algemene wetgeving die het recht op een eindejaarspremie regelt. Om die reden verschillen de eindejaarspremies ook van sector tot sector: elke sector berekent de eindejaarspremies op zijn eigen wijze. In de meeste sectoren is de eindejaarspremie gelijk aan een dertiende maandloon, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Vooral in de non profitsector valt de eindejaarspremie veel lager uit. Ook bij arbeiders die niet onder een sectorspecifieke cao vallen (paritair comité 100), bestaat er nog geen afspraak over het recht op een eindejaarspremie. (ml) Vergelijking evolutie lonen en levensduurte Algemene index levensduurte Algemene index lonen Bron: FOD Economie Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat het gemiddelde brutomaandloon evolueerde tussen 1999 en 2010 van euro naar euro. Het brutoloon voor arbeiders evolueerde van euro tot euro in Voor bedienden gaat het om een gemiddelde stijging van euro in 1999 naar euro in Ondanks de economische troubles van de afgelopen jaren, vertoont de grafiek geen grote sprongen, eerder een gelijkmatige stijging doorheen de jaren. Lucia Decuyper van de FOD Economielichtdeevolutievandelonentoe: De loonevolutie wordt in sterke mate bepaald door de evolutie van de levensduurte. Dit kan grotendeels verklaard worden doordat vele sectoren een systeem van automatische loonindexering hanteren. Concreet: zodra de spilindex wordt overschreden, gaan de lonen omhoog. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat er vele varianten op deze werkwijze in omloop zijn. Zo zijn er sectoren waar de lonen quasi onmiddellijk worden aangepast, terwijl in andere economische activiteiten de verhoging slechts eenmaal per jaar op een vooraf vastgelegd tijdstip wordt doorgevoerd. Dit maakt dat de loonontwikkeling de evolutie van de levensduurte met een zekere vertraging volgt Schokken 2012 (jan-juni) Daarnaast spelen uiteraard ook maatschappelijke ontwikkelingen een rol. De scholingsgraad van de beroepsbevolking neemt bijvoorbeeld,, systematisch toe, wat een positieve impact heeft op het gemiddelde loon. Ook de vergrijzing van de arbeidsmarkt Pag11 heeft een impact op totale loonmassa. Lucia Decuyper FOD Economie Tussen 2000 en 2012 stegen de brutolonen met 6,9 procent meer dan de levensduurte. De indexering mag dan zorgen voor de koppeling tussen lonen en prijsstijgingen, de idee dat het leven zoveel duurder is geworden, is hardnekkig. Toch behoeft het enige nuance, als je de grafieken naast elkaar legt. De jaargemiddelden van de levensduurte vertonen weinig sprongen, zegt Lucia Decuyper. De maandelijkse indexen verlopen wel iets meer schoksgewijs. Die schokken zijn vooraltoeteschrijvenaandesprongendie de prijzen van benzine, diesel en stookolie soms maken. In 2009 bleef de levensduurte quasi gelijk, maar bleven de lonen met enige vertraging toenemen. Maar houden de lonen ook gelijke tred met de stijgende levensduurte? Decuyper: De lonen in ons land stijgen iets sneller dan de gemiddelde levensduurte: tussen 2000 en 2012 stegen de brutolonen met 6,9 procent meer dan de levensduurte. Loon en prijsevoluties mogen dan een relatief rustig parcours hebben afgelegd, het consumentenvertrouwen geeft een heel ander beeld. Over de afgelopen twee decennia vertoont het een aantal bokkensprongen, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.Eindjaren 90enaanhetbegin van de 21ste eeuw laten de cijfers een overwegend positief beeld zien. Daarna kleurt het plaatje wat minder rooskleurig. Eind 2008, in volle economische crisis, haalt het Belgisch consumentenvertrouwen haar recentste dieptepunt. Het dramatische saldo van 25 (positieve en negatieve antwoorden tegen mekaar afgewogen, red.) was niet meer vertoond sinds de recessie van Sindsdien lijkt dat pessimisme de Belgische consument niet meer verlaten te hebben. Inhetrood Nochtans: eind 2010 haalt het consumentenvertrouwen nog eens het nulpunt van de grafiek, medio 2011 zagen de vooruitzichten er zelfs even wat positiever uit. Helaas vertellen de cijfers sindsdien een ander verhaal: het consumentenvertrouwen gaat (diep) in het rood, met als recentste dieptepunt februari van dit jaar. De verwachtingen op basis van de economische indicatoren blijven negatief, al zijn ze steevast iets optimistischer dan de consument aangeeft. (ml)

12 12 I N T E R V I E W PolGoossenendejobsvanzijnleven Ik wil dat het vooruitgaat In het zesde studiejaar had Thuis acteur Pol Goossen zijn eerste toneelervaring. Hoewel het slechts om een kleine rol in een stuk over Jan Klaassen & Katrijn ging, had hij de lachers meteen Zeker. Voor een theaterproductie moet je om te beginnen al drie maanden repeteren. Dat vraagt een veel grotere fysieke inspanning. Als een soapacteur een hele dag heeft moeten draaien, klaagt hij dat het zwaar is. Hij vergeet er dan wel bij te vertellen dat hij daarvóór drie dagen vrij had. Nee serieus, ik heb me de voorbije 17 jaar nog geen moment verveeld. Het is aangename routine geworden, maar géén sleur. op zijn hand. Zijn bestemming lag toen al vast, maar bereiken zou hij die pas na een omweg. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters Uwoualtijdalacteren,maar mochtdatnietvanuwouders. Dusprobeerdeuhetmaaralsleraarenalsbediendebijeenverzekeringsmaatschappij, zonder succes evenwel. Waarom pasten diejobsnietbiju? Bij de job van leraar lag het niet aan een tuchtprobleem. Integendeel, ik had een goede relatie met de leerlingen. Maar dat ik een allergie aan lawaai heb, hielp niet echt. Wat erger was: de leerstof zei me niets. Ik wilde die kinderen geen oninteressante feiten over pakweg Napoleon de strot induwen. Bediende was dan weer een saaie, stroeve job. Verzekeringen bleek ook nog eens een moeilijke, onoverzichtelijke materie. Niet aan mij besteed. U werd vervolgens zelfstandig verkoper. Vanwaar die stap? Ik wou geen baas meer. Bovendien was ik al geruime tijd actief in het amateurtheater en hoopte ik vroeg of laat voor een beroepsproductie in aanmerking te komen. Als zelfstandige had ik de vrijheid om op zo'n uitnodiging in te gaan, mocht die er komen. Na zes jaar kreeg ik effectief een kans: Herman Fabri, een regisseur met wie ik al had gewerkt, vroeg me iemand te vervangen in een stuk van het Ankerruitheater. Met mijn camionette vol Zweedse klompen en lederwaren reed ik naar de repetities. Mijn prestatie overtuigde en van het één kwam het ander. U had geen acteeropleiding genoten.speeldedatnooitinuwnadeel? Bij de eerste lezingen van een stuk werd ik weleens scheef bekeken door beroepsacteurs. Met een blik van: wat komt dat amateurke hier doen? Lang duurde dat niet. Op de repetities bleek al snel dat er geen verschil in niveau was. Ik geloof trouwens dat je op een toneelschool wel je techniek kan bijschaven, maar niet dat je daar het vak leert. Soapacteurs moeten zelden hard werken,zeiuooit.uprijstzich dus gelukkig?,, Pol Goossen acteur Ik heb me de voorbije 17 jaar nog geen moment verveeld. Het is aangename routine geworden, maar géén sleur. Hebtutochnooitstiekemvan een grote filmrol gedroomd? Nee. Ik heb in films van Jan Verheyen, Nic Balthazar en Marc Punt meegespeeld en ook in zogenaamd betere series als Witse en Flikken. Een interessante ervaring, maar het lange wachten tussen de scènes stak me tegen. Ik wil dat het vooruitgaat, zoals bij Thuis. Weet je, voor elke acteur komt het op hetzelfde neer: op een realistische manier je zinnen debiteren. In welke serie of film je dat doet, maakt eigenlijk niet uit. Waarom bent u uw Thuis personage Frank Bomans nooit beu geraakt? Ik mag als Frank Bomans dan al jaren hetzelfde kapsel en hetzelfde leren vestje dragen, intussen heb ik toch het ganse gamma aan emoties mogen spelen. Dat hij de absolute tegenpool is van mijn persoonlijkheid maakt het plezier enkel groter. Uhebtaleensgeopperddatulater schaapherder in Zeeland wil worden.wasditeenboutadeof zietuzichzelfdatooitechtdoen? Zeg nooit nooit. Ik ben graag alleen en ik hou van dieren. Ik heb sinds vier jaar een huurhuisje in Zeeland en als ik daar met mijn hond ga wandelen, dan zie ik die schaapherders weleens. De complete rust die zij uitstralen, fascineert mij. Leunend op een stok staan ze te fluiten of te klakken met hun tong, terwijl hun honden de kudde bij elkaar houden. Dat is een wonderlijk schouwspel. Beter dan tv. Dus ja, die job zou me wel wat zeggen. Al onderschat ik het niet: je moet daar wel wat cursussen voor volgen. In Zeeland grazen die schapen op velden dichtbij drukke wegen. Je moet die beesten echt wel onder controle kunnen houden.

13 13 M I J N L O O N C O L U M N Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af. Toegang Bea Van Steenberghe L E E F T I J D 53 W O O N P L A A T S Herzele B E R O E P medewerkster tuincentrum P R I V É gehuwd en 2 kinderen B R U T O L O O N euro(4/5e) N E T T O L O O N euro E X T R A S geen Watdoejevoorjob? Ik werk al vijftien jaar in een tuincentrum. Dat doe ik vier vijfde, waarvan een dag in het weekend. Ik bedien de klanten en plant en verplant bloemen. Vroeger had ik een eigen bloemenwinkel, maar mijn man zag het niet meer zitten om me te helpen. En alleen ging dat niet. Doejejejobgraag? Ja, want het is afwisselend werk. Ik heb gestudeerd aan de tuinbouwschool en ben blij dat ik doe wat ik wou doen. Het liefst maak ik bloemstukken. Ook met de klanten praten, is een deel van mijn job. Watvindjevanjeinkomen? Ik ben niet echt bezig met mijn loon. Ik wist eerst zelfs niet hoeveel ik precies verdiende. Ik doen wat ik graag doe; dat is het belangrijkste. Zoujevanwerkveranderenvooreenhogerloon? Nee, want ik denk niet dat ik in een andere job zo veel vrijheid zou krijgen. Onze baas komt hier bijna nooit. Wij doen onze job en hij vertrouwt ons. Ik zou het ook niet willen dat iemand altijd op mijn vingers zit te kijken. Watisjegrootstekost? Het leeuwendeel gaat naar de studies van mijn twee kinderen. Letjemeeropjecentendoordecrisis? Toch wel. Ik koop bijvoorbeeld minder snel decoratie voor in huis. Ik merk het ook in de winkel: mensen kopen nog wel planten, maar niet meer zo veel tegelijk. Waardroomjevan? Van een verre reis. Het liefst zou ik nog eens naar Sicilië gaan, maar dat is nu te duur. Een nieuwe kleerkast wil ik ook wel. Of eigenlijk: een nieuwe inhoud van die kast, een compleet nieuwe garderobe. (mr) Sinds Jos Kuppers na twintig jaar huwelijk aan de deur is gezet door zijn eega, voelt zijn sleutel van het bedrijf aan als een huissleutel. Voor de hondstrouwe werknemer betekent TS Heftrucks het enige nog toegankelijke decor van zijn verleden, dat door zijn ex Sonja, het meedogenloze serpent, wel lijkt uitgewist. Na elke werkdag dwaalt hij zo'n twee uur in en rond de plaatselijke supermarkt om ten slotte een magnetronmaaltijd te gaan opwarmen in de verlaten firma. Terwijl een stukje kalkoengebraad op Francis dossiermap spat elke dag zet Jos zijn gastronomische reis door het bedrijf verder aan het bureau van een andere collega ziet hij hoe de ruimte langzaam verduistert. Alsof de schimmen van zijn naar huis gekeerde collega's daar zijn achtergebleven: die van Lucy die al facebookend factureert, van Daniël die elke afgekeurde creditnota een ogenblik bespottelijk in zijn mond propt. Van Chrisje chronische sinusitis, voor wie Jos een nieuw pakje kleenex klaarlegt, als hij na zijn microgolfdiner haar lege kantoor binnenloopt. Als een toegewijde huisvader oliet hij ook Patricks piepende bureaustoelwieltje en kleeft hij het tapijt op Irènes werkplek opnieuw vast, wetende dat niets dan hun blij verraste blik zal volstaan om hem,, Sinds Jos Kuppers na twintig jaar huwelijk aan de deur is gezet door zijn eega, voelt zijn sleutel van het bedrijf aan als een huissleutel. morgen opnieuw aansluiting te doen vinden bij zijn oude zelf. Bij de nuttige Jos Kuppers van weleer, de zorgdrager van voor zijn scheiding. De ene na de andere verbetering voert hij uit voor het werkcomfort van zijn makkers, waarna hij zich uitstrekt op de leren bank van zijn bazin, mevrouw Schepers, als een ondeugende echtgenoot die het bed uit is getrapt, slechts tijdelijk. Maar elke ochtend reageren zijn collega's minder enthousiast bij het zien van Jos weldaden. Na een poos zijn zij er zo aan gewend, dat er zelfs geen verbaasd opgetrokken wenkbrauw meer afkan voor een hersteld lamellengordijn of een op eigen kosten vernieuwde geurverstuiver. Zij schrijven zijn verwennerijen toe aan de poetsvrouw, begrijpt Jos als hij hoort hoe zij haar zogezegde buitensporige vlijt loven. Voortaan schroeft Jos niets meer bij na sluitingstijd, maar slechts nog terug. Het vasttapijt rijt hij weer los, het strokengordijn verfrommelt hij opnieuw, de lavendelverstuiver dompelt hij in het onwelriekende afvoerputje, met verwijten jegens de poetsdame en zelfs haar ontslag tot gevolg. Tot Jos ontzetting wordt ze echter vervangen door een schoonmaakster die later komt werken, hem elke avond tot wel 22u verbant uit zijn nieuwe thuis, waarna hij verkleumd en daarna zelfs koortsig het gebouw binnenstrompelt. Als hij ook nog eens mevrouw Schepers aantreft op zijn slaapplaats, in omhelzing met dispatcher Francis, laat hij zich op de leren zetel vallen, tussen het half ontklede, stoeiende duo in, zich dan maar onstuimig mengend in de liefkozingen aan het adres van zijn bazin. Als een zwerver die niet alleen zijn vertrouwde parkbank opeist, maar eveneens de toevallige bezoekster van zijn onwezenlijk gekrompen, haast onbetreedbaar geslonken bestaan....online j o b a t. b e / m i j n l o o n

14 wat heb ik aan een opleiding? Met devdab neem je de leiding opde jobmarkt! Een opleiding kan je kansen op de arbeidsmarkt gevoelig doen stijgen, ongeacht of je werk zoekt of gewoon als werknemer wilt bijblijven. De VDAB doet er alles aan om zijn opleidingsaanbod uit te breiden en te verbeteren, aangepast aan je persoonlijke behoeften en de eisen van het moderne bedrijfsleven. Zo maken we elk jaar het verschil voor duizenden mensen. waarom kiezen voor een opleiding bij de vdab? Uitgebreide keuze De VDAB heeft het ruimste opleidingsaanbod voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel en speelt precies inopjouw persoonlijke noden. Blijf bij en maak werk van je beroepsleven. Hoe kun jeefficiënt leren? In overleg met je instructeur kies je de meest efficiënte opleiding. Wil je leren via het internet, in groep of via een combinatie van beide? De VDAB zoekt samen met jou de ideale formule. Praktisch en concreet De cursussen gaan steevast uit van de praktijk. Je wordt opgeleid door ervaren instructeurs en je maakt kennis met het bedrijfsleven. Van meet afaan word je geconfronteerd met de concrete eisen van moderne bedrijven. Theorie enpraktijk gaan hand in hand. Daarnaast beschikt de VDAB over een netwerk van gespecialiseerde opleidingscentra met moderne infrastructuur. Demeest geavanceerde machines, computers, media enhightechapparatuur zorgen ervoor dat je optimaal wordt voorbereid op een job in het hedendaagse arbeidscircuit. Blijf bij Hoe beter jebent opgeleid en een vak beheerst, hoe groter de kans op een goede job. Leren hoeft niet schools ofsaai te zijn. Bij de VDAB vind je honderden boeiende en praktijkgerichte opleidingen. Snel starten met een opleiding? Groepsleren Je volgt samen met andere cursisten een gemeenschappelijk leerprogramma. Afhankelijk van je behoeften en ervaring kan je programma worden ingekort ofverlengd. Je gaat dagelijks naar het opleidingscentrum van devdab. Je kunt met jemedecursisten ervaringen uitwisselen. Open leren Je verwerkt deleerstof zelfstandig, op je eigen tempo en wanneer het je uitkomt in een VDAB-opleidingscentrum. Jekunt inde studieruimte gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur. Er is altijd een coach aanwezig die je persoonlijk begeleidt. Webleren Heb je een volle agenda of een wisselend uurrooster? Kun je je moeilijk verplaatsen? Geen probleem: met deze leervorm Heel wat mensen kloppen aan bij de VDAB omeen opleiding te volgen. Deopleidingscentra draaien dan ook opvolle toeren. Omnog meer mensen zo vlot mogelijk aan een plaats in de opleiding te helpen, breidt de VDAB voortdurend het aantal plaatsen uit, ook buitenshuis. Zo heeft de VDAB al tal van projecten op de rails gezet in samenwerking met partnerorganisaties, bedrijven en scholen. leer je via het internet. Downloaden hoeft niet, want het cursusmateriaal staat dag en nacht online ter beschikking. Je coach volgt je vorderingen via . Ontdek het volledige aanbod op Afstandsleren Je haalt het cursusmateriaal op in een VDAB-opleidingscentrum en neemt het door, thuis of op het werk. Via , fax of telefoon sta je in contact met je persoonlijke coach. Het aanbod omvat onder meer courante toepassingen van bureautica, grafische technieken enindustriële automatisering. Opleidingen met een certificaat Na een succesvolle opleiding ontvang je een getuigschrift. Voor bepaalde opleidingen krijg je zelfs een wettelijk erkend certificaat. Een extra troef bij het solliciteren. Het aanbod De VDAB organiseert opleidingen voor bijna elke job. Sommige opleidingen worden niet door devdab zelf gegeven, maar vinden plaats in samenwerking met andere organisaties. De opleidingen die door devdab worden erkend, bieden dezelfde voordelen als de VDAB-opleidingen (vergoeding voor kinderopvang, reis- en verblijfskosten, ). Voor het volledige aanbod, surf naar

15 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien engroeien. Aldie bedrijvigheid maakt van dehaven van Antwerpen een van degrootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt ommensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons jekoers uit voor detoekomst? CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE T E senior juridisch consulent solliciteer voor 19/10/2012 senior technisch manager werkplaatsen solliciteer voor 30/10/2012 preventieadviseur veiligheidskunde niveau 1 permanent openverklaard Hoofdinspecteur regio Brussel Jouw functie: Je bent klantgericht ingesteld Je optimaliseert je klantenbestand en bouwt het binnen je regio uit Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van je regio Je coacht een enthousiast team vaneen 10-tal inspecteurs Jewerkt meeaan nieuwe projecten en stelt er de nodige werkprogramma s voor op. Jouw profiel: Je bent sales gedreven, communicatief en vlot in de omgang Je bent een geboren people manager Je hebt ervaring in een leidinggevende functie Je bent goed georganiseerd en efficiënt, flexibel en stressbestendig in je werk Je denkt en handelt pro-actief Je kan vlot overweg met de hedendaagse software-programma s Je bent vlot tweetalig (NL-FR) en hebt notie van het Engels Kennis in de facilitaire dienstverlening is een pluspunt. Wij bieden jou: Een boeiende functie met een grote autonomie en ruimte voor initiatief binnen een stabiele onderneming en een aangename werkomgeving Een aantrekkelijk salaris, extralegale voordelen, gsm enfirmawagen. Interesse in deze uitdagende job? Solliciteer vandaag nog! klassieke schoonmaak industriële schoonmaak Cleaning Masters, t.a.v. Dirk De Croock, Westkaai Merksem of bedrijfshygiëne facilitaire diensten Tel: 03/ Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen stimuleert en ondersteunt het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO ter beschikking heeft, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en materiaal, in reisbeurzen en internationale samenwerking. Voor de verdere uitbouw van het FWO zijn we dringend op zoek naar een voltijds (m/v): dossierbeheerder aanvragen en lopende dossiers Jouw functie: je analyseert en verwerkt binnenkomende aanvragen i.v.m. mandaten, projecten en reiskredieten, teneinde voor deze aanvragen een beslissing over de ontvankelijkheid te kunnen nemen en de aanvragen volledig voor te bereiden voor de behandeling door de FWO-Expertpanels.Jeverwerkt de wetenschappelijke verslagen. Je informeert de aanvrager en functioneert als aanspreekpunt. Je volgt volledig de lopende dossiers op vanaf de toekenning door de Raad van Bestuur tot de afsluiting van het dossier.jewordt rechtstreeks aangestuurd door het diensthoofd Aanvragen en Lopende dossiers. Jouw profiel: je hebt een professioneel gericht bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. Je kan je,zowel mondeling als schriftelijk, vlot uitdrukken in het Engels.Tevens ben je in staat specifieke regelgeving toe te passen en te interpreteren. Je hebt zeer goede administratieve vaardigheden en hebt relevante ervaring binnen een administratieve omgeving. Aanbod: een contract van onbepaalde duur.een salaris volgens schaal B111 (zie ook: Relevante werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van ennaar het werk, gratis hospitalisatieen groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief,met gedetailleerd cv,naar het FWO,t.a.v.Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel of naar verwachten je kandidatuur uiterlijk op 5november Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Heb jij je mailboxonder controle of niet? Benieuwdhoe dit kan? Surf naar jobat. be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW zoekt 1ftopbouwwerker bep. duur (tot eind 2013) voor haar werking in Dendermonde Min. Bachelor/ soc hoger ond. Brief + CV insturen vóór 26/10/2012 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent Info: De Europese School Brussel IV zoekt: 1Secretaris (M/V) vast contract (CDI) halftijds 18h45/week vanaf 08 januari 2013 Gelieve uw kandidatuur te sturen tot 09 november Voor meer informatie kunt u terecht op onder Offre d emploi/ Personnel administratif

16 OP EEN DAG ONTDEK JE WAT JE COLLEGA VERDIENT. EN DAN WIL JE OPSLAGNATUURLIJK. COLLEGA JIJ Jobat vergeleek de loonbrief vanduizenden Belgen. Ga nu naar Jobat.be en vergelijk jouw loon met dat vananderen in jouw sector met de Jobat Loonwijzer. Het volledige dossier met duidingenanalyse kan je op 13 oktober lezenindejobat krant.

17 Ga voor 9 to life Ruimte voor je ambities Bij KBC hebben wedeambitie om de beste bank-verzekeraar van het land te zijn. Omdat we écht van hier zijn, spreken wevloeiend de taal vanonze cliënten. Enwestrevenernaaromhetsteedsbeter te doen. Met medewerkers inbelgië die dag na dag de lat hoger durven teleggen. We werden dan ook niet voor nietsal7keeroprij verkozen tot Beste Werkgever. Ruimte voor je leven KBCbiedt meer dan een9to5.daarom geloven we steevast in 9tolife. In werken en leven inbalans. Wegaan dan ook voor flexibel werk, een ruime waaier aan carrièremogelijkheden, teamspirit en een eigentijds personeels-en verloningsbeleid. Interesse? Wil jeook graag werken bij KBC. Surf dan snel naar onze openstaande vacatures voor starters en ervaren profielen opwww.9tolife.be. Bekijk onze openstaande vacatures opwww.9tolife.be Breng leven in je werk. Volg KBC Bank &Verzekering op Linkedin.

18 18 Ravot, waar kinderen vrij buiten spelen! voltijdse coördinator buitenschoolse kinderopvang B4-B5, statutaire benoeming na proefperiode U leidt een team van ongeveer 17 begeleiders en streeft naar een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in Boortmeerbeek. U geeft vorm aan onze visie vrij buitenspel en draagt deze uit doorheen de werking. U kunt een team enthousiasmeren en de nodige contacten onderbouwen. Als budgethouder optimaliseert u de inkomsten en gaat u op een verantwoorde wijze om met het beheer van de uitgaven van de dienst. Interesse? U vraagt het inschrijvingsformulier op bij het secretariaat van het OCMW Boortmeerbeek, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek, tel , ocmwboortmeerbeek.be Ons aanbod: OCMW Boortmeerbeek biedt u een job met tal van voordelen: ruime opleidingskansen, maaltijdcheques ( 7), gunstige verlofregeling (26 dagen), gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding en werkzekerheid. Het geïndexeerd brutomaand salaris ligt tussen minimum en maximum Ravot heeft een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid. Het is een nieuwbouwopvang voor 100 kinderen. Het inschrijvingsformulier en een kopie van uw kwalificatie bewijs moeten in ons bezit zijn uiterlijk 6 november 2012, gericht aan de voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek. Meer inlichtingen over het competentieprofiel, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure zijn te verkrijgen bij Nico Weyns, tel ACV- Openbare Diensten werft een (M/V) COÖRDINATOR aan om de belangen te behartigen van DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN DE OPENBARE ZORGSECTOR 2 Uw profiel: U bent ten minste houder van een van de volgende kwalificatie bewijzen of als gelijkwaardig erkend: een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van het hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type, van het universitair onderwijs met een of meer cycli, van een bacheloropleiding of van een masteropleiding; een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding leidinggevende in kinderopvang, ingericht door de Arteveldehogeschool van Gent; een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding verantwoordelijke in kinderopvang, ingericht door de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen. U hebt ten minste één jaar relevante beroepservaring. Wie wordt de HR-Ambassadeur 2012? Ontdek het op donderdag 25 oktober ICC - Gent Programma: uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief uur: diner met tussen de gangen in: Enkele actuele statements Bekendmaking van de Vlaamse HR-Ambassadeur 2012 door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door Minister Joke Schauvliege De Vlaamse HR-Ambassadeurs 2011 en 2012 krijgen het laatste woord Uw gastvrouw is Bieke Illegems Carte blanche voor onze hofnar van dienst Dirk Denoyelle uur: einde diner, en verder gezellig netwerken aan de bar... Je bent verantwoordelijk voor: het organiseren en coördineren van de algemene syndicale werking voor de openbare zorginstellingen; het gaat zowel om ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen als openbare psychiatrische zorgcentra de vertegenwoordiging van ACV-Openbare Diensten bij overkoepelende onderhandelingen voor het personeel van de openbare zorginstellingen Work Je vaardigheden: je bent goed vertrouwd met de openbare zorgsector je hebt inzicht en een actieve belangstelling voor maatschappelijke uitdagingen, de rol van de openbare sector en de arbeidsproblematiek je kan een equipe achter een visie scharen en leiden je bent goed vertrouwd met het sociaal overleg, met onderhandelingssituaties en je kan groepen animeren. je hebt een dynamische persoonlijkheid, bent sociaal ingesteld en communicatief vaardig we gaan ervan uit dat Je: beschikt over een diploma hoger onderwijs of een gelijkwaardige ervaring hebt bereid bent tot onregelmatige prestaties een verantwoordelijke opstelling hebt lid bent van het ACV ons aanbod: een boeiende job waarbij je met alle facetten van de samenleving in aanraking komt een grote zelfstandigheid in de uitvoering van uw werk een contract van onbepaalde duur, mits een proefperiode van 6 maanden eerlijke loon- en arbeidsvoorwaarden Je bent kandidaat? Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae via vóór 15 november a.s. naar ACV-Openbare Diensten, t.a.v. L. HAMELINCK, Voorzitter Helihavenlaan Brussel. (via het secretariaat van de voorzitter: Voor meer inlichtingen over deze vacature: Miet De Bruycker, 02/ Ook dank voor de medewerking aan volgende organisaties en vakbladen: HRMagazine - HR Square - Club Personeelsmanagers W-VL. - PMClub - VBO - VDAB - VDP Antwerpen - Vlerick Leuven Gent Management School - VOCAP - VOKA Kamer van Kh. O-Vl., VOV en Arteel.

19 Talent Onze troef... dat ben jij! De Nationale Bank van België biedt een grote waaier van diensten aan de bevolking, de ondernemingen, de overheid en de financiële wereld. Door haar gevarieerde activiteiten biedt zij boeiende beroepskansen. Voor een volledig overzicht van onze functies, surf je naar jobs.nbb.be De Nationale Bank van België werft aan (m/v) actuarissen auditors bouwkundig tekenaar economen statistici financiële analisten informatici junior management assistant jurist

20 20 Het Nieuwsblad is de snelst groeiende krant van het land. Dagelijks bereiken we meer dan één miljoen lezers in Vlaanderen met onze krant, en nog eens meer dan via onze site. Het Nieuwsblad heeft een duidelijke identiteit met drie pijlers: Nieuws, Regio en Sport. Het Nieuwsblad is een dagblad dat streeft naar de hoogste norm; een kleurrijke krant vol nieuws en ontspanning voor iedereen. De Nieuwsblad medewerker is nieuwsgierig, humoristisch en levendig. Werken voor Het Nieuwsblad betekent werken in een creatieve en enthousiaste omgeving waar liefde voor nieuws centraal staat. Eindredacteur Het Nieuwsblad Functiebeschrijving: Profiel: Je staat in voor de eindredactie van Het Nieuwsblad. Samen met een team eindredacteurs en grafische redacteurs bepaal je dagelijks hoe de nationale pagina s van de krant eruitzien. Je kijkt teksten na op fouten, stijl, lengte en dubbelinformatie. Indien nodig herschrijf je teksten. Je plant de invulling van de pagina s in overleg met de grafische en fotoredactie. Je kiest de foto s, denkt na over de plaatsing van de artikels en kiest de beste titels. Je zorgt ervoor dat de pagina s tijdig afgeleverd worden. Je werkt steeds volgens de kwaliteitsnormen en de redactionele principes van Het Nieuwsblad. Bij voorkeur heb je enkele jaren redactionele ervaring, liefst in een eindredactie- of coördinerende functie. Je hebt een neus voor nieuws en een brede algemene kennis. Je bent visueel ingesteld en hebt ideeën over hoe een goede krantenpagina er uit moet zien. Je bent taalvast en je hebt een goede pen. Je hebt een mening en denkt graag constructief mee. Je bent alert, energiek en contactvaardig. Je bent stressbestendig, kan goed omgaan met een deadline en reageert adequaat op late wijzigingen. Avond- en weekendwerk vormt geen probleem (een eindredacteur werkt gemiddeld van 15 tot 23 uur). Ons Aanbod: Een voltijdse redactiefunctie met verantwoordelijkheid en voldoende ruimte voor eigen initiatief. Je komt terecht in een informele werkomgeving waar aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling. Reken op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Je werkt in Groot-Bijgaarden. Interesse? Laat je cv en motivatiebrief achter op Vragen? Contacteer Sarah Vandervreken op

21 Broeders vanliefde werftaan: Directeur patiëntenzorg m/v voltijds vanaf 01/05/2013 Ons ziekenhuis richt zich op de behandeling van verslaving, psychose, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen en vele vormen van dubbeldiagnose met aandacht voor evidence based werken. Functievereisten Als eindverantwoordelijke voor de verpleegkundige en paramedische zorg stuurt udebeleidscyclus van de instelling mee aan. Kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg zijn uw leidraden. Ubent bachelor in de verpleegkunde (bij voorkeur psychiatrisch) aangevuld met een master en hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Met een beperkt aantal diensthoofden gaat ubegeesterend om in een coachende en waarderende leiderschapsstijl. Ukunt preventief,planmatig en resultaatgericht werken en bent stressbestendig. Uw visie sluit perfect aan bij de missie van de Broeders van Liefde en van ons psychiatrisch centrum. Info Schriftelijk uw kandidatuur voor 6 november t.a.v. Raf De Rycke, Gedelegeerd bestuurder Provincialaat der Broeders Van Liefde VZW, Stropstraat 119, 9000 Gent. Meer info bij Johan Deforche, algemeen directeur, Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. P.C. Broeders Alexianen, Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout Pedagogisch directeur m/v onmiddellijke ingang De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst over te gaan tot de aanwerving van een pedagogisch directeur (m/v) voor het Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius te Gentbrugge. Het MFC Sint- Gregorius ondersteunt ongeveer een 500-tal kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele stoornis, auditieve beperking en motorische beperking. Functievereisten Als lid van het directieteam bepaalt umee het algemeenbeleid en staat uinvoor het pedagogische beleid en de concrete uitvoering ervan. U organiseert en coacht de medewerkers van het pedagogisch departement en werkt geïntegreerd samen met het BuBaO en het BuSO. Uheeft een master in de menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring. U bent besluitvaardig, loyaal, communicatief, empatisch. Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt. Info Schriftelijk uw kandidatuur voor 15 november t.a.v. Raf De Rycke, Gedelegeerd bestuurder Provincialaat der Broeders van liefde vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kandidaten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een screening. Meer info bij Koen Vander Beken, algemeen directeur, M.F.C. Sint-Gregorius, tel M.F.C. Sint-Gregorius J. Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge Ziekenhuisapotheker m/v voltijds vanaf 01/01/2013 De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde gaat voor de associatie P.C. Sint-Jan-Baptist, Zelzate en P.C. Zoete Nood Gods, Lede over tot aanwerving van een ziekenhuisapotheker. Functievereisten U staat mede in voor de continuïteit en permanentie van drie ziekenhuisapotheken (P.C. Dr. Guislain; P.C. Sint-Jan-Baptist; P.C. Zoete Nood Gods). Ubent mede verantwoordelijkvoor het gehele geneesmiddelenmanagement binnen deze drie psychiatrische centra (aankoopbeleid, organisatie, leiding geven aan de apotheekassistenten, overleg, distributie, kwaliteitscontrole en opvolging). Uw standplaats is het P.C. Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Ubent master in de farmaceutischewetenschappen en beschikt over een certificaat van ziekenhuisapotheker afgeleverd door een Belgische universiteit. Uhebt leidinggevende competenties, bent communicatief, samenwerkingsgericht en flexibel. Info Schriftelijk uw kandidatuur voor 15november t.a.v. Raf De Rycke, Gedelegeerd bestuurder Provincialaatder Broeders Van Liefde VZW, Stropstraat 119, 9000 Gent. Neem contact op met de apotheker-titularis in Zelzate dhr. Marc De Vos, tel of via mail P.C. Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate alle vacatures op De Broeders van Liefde is een organisatie die onderwijs, geestelijke gezondheids- en welzijnszorg biedt in ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, orthopedagogische centra, kinderdagverblijven, werkplaatsen sociale economie en centra voor verslavingszorg. Met meer dan 200 jaar ervaring, medewerkers en bijna bewoners, patiënten en leerlingen wil de organisatie elke dag blijven getuigen van professionele expertise, christelijke bezieling en deskundig handelen. Broeders van Liefde is vandaag actief in 31 landen.

22 22 Woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek zoekt (m/v): respect kwaliteitsvolle zorg moderne hulpmiddelen hoofdverpleegkundige (voltijds) adjunct-hoofdverpleegkundige (voltijds) verpleegkundige (deeltijds/voltijds) prettige werksfeer comfort Wij bieden o.a.: uitdagende job met reële doorgroeimogelijkheden in een gemotiveerd team flexibele uurregeling met zelfroosterprogramma verloning volgens ziekenhuisbarema correcte overname van anciënniteit vormingsmogelijkheden maaltijdcheques hospitalisatieverzekering Interesse? Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar: Woonzorgcentrum Compostela, t.a.v.veerle Van debroek, Directeur, Doolweg 6, 2150 Borsbeek of mail naar - meer info: of op One small step agiant impact for your HR Wij plaatsen (H.V.A.C.) verwarmingsinstallaties (projecten tss en ) in het vlaamse landsgedeelte. Wij zijn dringend op zoek naar een m/v: ProjectManager centrale verwarming Je volgt werven (openbare en industriële projecten) op van opstart tot oplevering. Je hebt ervaring op grote werven. ProjectvoorBereiDer elektriciteit Je bereidt technisch de elektriciteit en automatische regeling voor op onze werven. Je werkt samen met de project manager C.V.enhet technisch team. Je bezit een technische opleiding en hebt enkele jaren ervaring. jouw voordelen Bij stallo! Wij bieden onze nieuwe collega s een zeer goede verloning, een firmawagen met tankkaart, gsm en extralegale voordelen! helemaal WarMgeMaaKt voor De job? Stuur uw gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar STALLOINDUSTRIE, t.a.v.mr. Antoine Raman, Eekhoekstraat89A, 9270 Laarne mail: Op een dag heb je niet langer de job vanje leven. En dan wil je wegnatuurlijk. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod. HRatwork 2012: RUIMTE voor HR 19 januari2012 Wiehet schoentje past!? Els Van Keymeulen,onze kersverse Vlaamse HR-Ambassadeur,brengtons haar inspirerend Torfs-verhaal. En nieuwjaarsreceptie, samen met onze Vlaamse HR-Ambassadeur 2011!!! 16 februari 2012 Twee voor de prijs vanéén!!! Het eenheidsstatuut: tewaterlating bij onze collega Pascale Van Hoecke, Personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf,Antwerpen. Overwin jeprobleem in 100 oogbewegingen: OMR -dénieuwe neurologische powertool. Liesbeth Michiels, Evolving Clarity maaktualles duidelijk. 15 maart2012 Innovatieve arbeidsorganisaties Wishfull thinking?backtothe basics? Ronnie Leeters van InProfiel maakt onswegwijs! 10 mei2012 Let stalk. Onze inspirerendeengedreven gastspreker is Prof. Dr. Luc Dekeyser,KUL en directeur Kenniscentrum SDWorx. Hij brengt ons, vanuit diepgaand onderzoek, een boeiende uiteenzetting over de échteuitdagingen die HRM-ers wachten. 20 years of employer branding 21 juni 2012 Tenhuize van... Surprise! 20 september 2012 Remotie!? Een stap terug... is een stap vooruit! Bob Vermeir heeft met zijn boek (samen met Tanja Verheyen) dit taboe op de agenda gezet. De wegdie hijhierbij aflegde kan inspirerend zijn oktober 2012 Sociale media en... HR. Waar zit het goed? Enwaar... goed fout? MicAdam (VanguardLeadership) en Stefanie Billiet (Selor) zijn onze gasten 15 november 2012 Bpost. HR andchange,yesterday,today andtomorrow? 7december 2012 Eindejaarsvergadering met diner. Altijd gezocht : HR-Professionals met (zin voor) inhoud! Uwilt er vast meer over weten... en misschien wel lid worden!? Mail ons via of stuur ons een fax op 09/ Ukan ook onze website bezoeken op en gebruik maken van het contactformulier.

23 23 De recentelijk samengesmolten kantoren Van Havermaet Groenweghe (Limburg) en Verschelden-Walkiers & Co (Antwerpen, Oost- Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel) bieden geïntegreerde diensten aan op het vlak van accountancy, audit, fiscaliteit en HR. De groep is vandaag de Belgische nummer 6 en heeft een geconsolideerde omzet van 40 miljoen/jaar.met bijna 400 medewerkers heeft ze een netwerk van locaties in Vlaanderen en Brussel. Ze is onafhankelijk lid van het Moore Stephens International netwerk en kan op die manier Belgische groeiondernemingen wereldwijd ondersteunen. Momenteel zoeken wij voor de nieuwe fusiegroep in ons kantoor in Antwerpen een (m/v): Directeur Financiën &Administratie Functie: U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een financieel beleid, de budget- en maandelijkse controlecyclus, de boekhouding, het tax management, de thesaurie en de inning, en streeft ernaar de organisatiedoelstellingen zo efficiënt mogelijk te bereiken. U doet dit vanuit een mede door u aangestuurd ERP-systeem (secundaire processen) en gebruikt de nodigebusiness Intelligence tools.daarnaast staat u in voor diverse administratieve diensten zoals verzekeringen. U geeft leiding aan een 8-tal medewerkersenuzetelt in het Management Team. Urapporteert tevens aan de ExecutivePartner (Algemeen Directeur). Profiel: U behaalde bij voorkeur een masterdiploma in een financiële richting (of gelijkaardig door ervaring). U kan een succesvolle ervaring aantonen in een gelijkaardige rol. U weet van aanpakken bij het vormgeven van een financieel beleid binnen een jonge fusiegroep. U kan een hecht team vormen bestaande uit mensen met een uiteenlopende achtergrond en u verzoent hierbij eventueel individuele accenten per locatie. U combineert diepgaande strategische inzichten met een praktijkgerichte aanpak. U spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels. Aanbod: Een boeiende uitdaging om het financieel beleid binnen een jonge fusiegroep mee vorm te geven. U maakt deel uit van een enthousiaste en dynamische ploeg met verderegroeiambitie. Ukan rekenen op een marktconform verloningspakket. Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Gouverneur Roppesingel 81/2A, 3500 Hasselt, t.a.v.bart Depraetere Tel.: Erkenningsnummer: VG.1560/BO Sint-Jozefskliniek Izegem De Sint-Jozefskliniek is een christelijk geïnspireerd, autonoom regionaal ziekenhuis dat sinds de uitbreiding met het revalidatiecentrum Ten Bos in 2012 over 271 erkende bedden beschikt. Jaarlijks krijgen patiënten in (dag)hospitalisatie van 62 artsen en 610 personeelsleden professionele, gepersonaliseerde warme zorg. Het ziekenhuis stemt investeringen qua inzet van mensen en middelen continu af op de zorgbehoeften van de regio. 4 krachtlijnen vormen daarbij de leidraad om op economisch verantwoorde wijze toekomstgerichte kwalitatieve zorg te bieden: multidisciplinaire en regionale samenwerking juiste zorg in een performante en moderne infrastructuur hoogkwalitatieve en veilige werkmethodiek aandacht voor informatie naar patiënten en familie alsook naar overheid en zorgverstrekkers. Momenteel worden een nieuwbouwproject voor de huisvesting van de spoedgevallendienst, een innovatief chirurgisch dagziekenhuis en de CSA gefinaliseerd. En tegen 2018 wordt het operatiekwartier uitgebreid, het huidige beddenhuis gerenoveerd en een nieuwe afdeling kritische diensten gebouwd. Om onze ambities mee te helpen realiseren kijken we uit naar een (m/v): Algemeen directeur Functie: ubent eindverantwoordelijk voor: -degoede werking en coördinatie van de strategische uitbouw van het ziekenhuis en het implementeren van de door de raad van bestuur goedgekeurde strategie -deopstelling en voorlegging van de begroting alsook de uitvoering van de goedgekeurde begroting -alle beleidsdomeinen uzit het directiecomité voor en stuurt hiërarchisch de directieleden aan uvertegenwoordigt het ziekenhuis overeenkomstig de beleidslijnen van het ziekenhuis urapporteert aan de raad van bestuur. ProFiel: u beschikt over een masterdiploma en hebt relevante ervaring in de gezondheids- en zorgsector een achtergrond in financieel management is een pluspunt uhebt strategisch inzicht, een zelfstandige visie en kan autonoom handelen uwrelationele bekwaamheid en onderhandelingstalent laten utoe constructief en toekomstgericht samen te werken met interne en externe belanghebbenden. AAnbod: ukrijgt de algemene leiding van een dynamische, professionele organisatie in handen ukomt terecht in een constructieve werkomgeving waar u kan samenwerken met een ervaren en gemotiveerd team van artsen, directieleden, verpleegkundigen en medewerkers ukan rekenen op een aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket, afgestemd op uw verantwoordelijkheid en competenties. interesse? Stuur vóór 13 november 2012 uw sollicitatiebrief en cv naar Sint-Jozefskliniek, t.a.v. Marleen Delaere -Voorzitter raad van bestuur, Roeselaarsestraat 47, 8870 Izegem of op het mailadres Vacatures en contactnames worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bekwame zorg opmensenmaat! DOSSIER 20/10 JOBDOSSIER ENERGIE Zoek je een nieuweuitdagingindeboeiende wereld vanenergienetten, gasprojecten, windmolenparken,? Wiljeeen uniekerol vervullen in het snel evoluerende energielandschap? Mis dan zekerhet dossier Energie vanvolgende week niet. Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar

24 24 QUALIPHAR nv, een familiaal bedrijf actief in de farmaceutische sector, realiseert een geconsolideerde omzet van ruim 70 miljoen euro enstelt -inbornem en Lyon (Frankrijk) -meer dan 450 personen tewerk. Naast een breed gamma van zelfmedicatieproducten die onder eigen naam op de markt worden gebracht, ontwikkelt, produceert, verpakt en distribueert Qualiphar t.b.v. diverse farmaceutische bedrijven. Surf naar voor meer informatie. In het kader van onze groei kijken we voor Bornem uit naar een (m/v): Product Manager Als Product Manager werk je promotiecampagnes en -acties uit voor de volledige productportfolio van Qualiphar.In samenwerking met de Sales &Marketing Assistant neem je alle operationele marketingacties voor je rekening. Verder volg je de marktevoluties op de voet en vertaal je deze naar concrete voorstellen en ideeën. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de planning en opvolging van het marketingbudget. Als spilfiguur binnen de organisatie werk je nauw samen met andere afdelingen, maar verleen je ook extern advies en wetenschappelijke informatie over onze producten. Je rapporteert aan de Sales &Marketing Manager. Je koppelt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting, idealiter in de farmacie, aan een sterke interesse in marketing of productmanagement of je beschikt over een relevante ervaring met OTC-producten. Je bent leergierig, hebt zin voor initiatief en beschikt over innoverend denkvermogen. Verder ben je sterk in planning en organisatie, maar denk je even goed op een pragmatische en creatieve manier. Jehebt tot slot een zeer goede kennis van de beide landstalen, aangevuld met een vlotte kennis Engels. Op zoek naar een boeiende en uitdagende job in de farmaceutische sector? Bij Qualiphar krijg je alle kansen om je loopbaan verder uit te bouwen. Wij biedenjou reële toekomstperspectieven en helpen jou in je groei dankzij talrijke opleidingsmogelijkheden. Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website of mailen hun cv en motivatiebrief naar ter attentie van Sophie Noynaert. Voor bijkomende vragen kan je terecht op Certified Member -Federgon VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 A Glasford International Partner (www.glasford.com) Maak werk vanje nieuwejob! Registreer je op jobat.be en ontvangdagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox. Solvint Supply Management is the one stop shop for purchasing and supply chain management. Our client is astrong and leading company in their industry. To reinforce and further develop their procurement department, based in Brussels, we are looking for a: Sourcing Manager Energy You will set up, develop and manage the purchasing activities for all energy related spend (electricity, gas, gasoil...) for the group, with acategory spend of ±120 mio /year, and build out strong in- and external relationships on a high and professional level. You will manage and coach a team of 2 Senior buyers that will support you in your activities. Sourcing Manager MRO Youwill manage the purchasing of all mroand electronics for the group (category spend ±15mio ) and manage and coach ateam of 2Senior buyers. Youidentify the lowest TCO by taking into account costs, lead time reductions, delivery, flexibility, quality improvement ) and strive for continuous improvement. Profile: Next to amaster degree and astrong purchasing background within MRO or energy management we are looking for a strong negotiator, pioneer and relationship builder. Fluency in Dutch/ French and English is required. for the complete job Profile or to apply Please visit our website: for further information feel free to contact: Stéphanie Brughmans, Recruitment Manager Solvint on Opus Interim is een uitzendkantoor in Kortrijk! Opus Interim maakt het fundamenteel verschil door de klantgerichte efficiënte en professionele aanpak in het uitzenden van arbeiders en bedienden. Opus Interim zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ervaren (m/v) Consulent(e) (Kortrijk Min. 3jaar ervaring in de sector) Je functie: Als consulent(e) ben je de dynamische schakel tussen de lokale bedrijven en de kandidaat uitzendkrachten. Je werkt mee aan de uitbouw van een kantorennetwerk. Als overtuigende en communicatieve consultantben je verantwoordelijk voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten via diverse instroomkanalen. Daarbij rekenen we op je creativiteit! Je realiseert je commerciële doelstellingen door de juiste match tussen klant-bedrijf en de kandidaat uitzendkracht. Je advies is duidelijk en to-the-point. Naast het efficiënt en snel invullen van de openstaande vacatures ga je ook actief telefonisch prospecteren naar nieuwe klanten in de regio. Je gaat spontaan kandidaten voorstellen aan klanten en prospecten om zo nieuwe opdrachten binnen te halen. Je volgt alles nauwkeurig op, verzorgt feedback waar nodig en staat in voor een correcte administratieve afhandeling. Je profiel: Je hebt een Bachelor en/of Master diploma(s) met effectieve ervaring van min. 3jaar in de uitzendsector. Dit is een absolute voorwaarde. Klantgerichtheid, drive, flexibiliteit, initiatief en creativiteit zijn je kerncompetenties. Het behalen van commerciële targets betekent voor jou een stimulans. Een charmante uitstraling naar klanten en kandidaten is voor ueen 2 natuur. Je gaat graag om met mensen, zowel in een persoonlijk gesprek als via telefoon. Je bent een planmatige, georganiseerde en commerciële teamspeler die voor alles een oplossing zoekt. Aanbod: In onze organisatie krijg je de kans je zelf te ontplooien! Naast de ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid krijg je tal van kansen in de uitbouw van een kantorennetwerk. Een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring, aangevuld met een motiverend bonussysteem en extralegale voordelen. VG.2028/UP VOEL JE JE AANGESPROKEN DOOR DEZE UITDAGING? Stuur je cv met pasfoto naar Opus Interim en mail naar Je kan ons ook bellen op Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van je sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht.

25 jobs in WEST- VLAANDEREN Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

26 ONLINE2PRINT online jobs in de kijker Stad Brugge Stad Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die uitdagingen niet uit de weg gaat. Contact : JOB ID : Directeur (mandaatfunctie) AGC Glass Europe AGC Glass Europe, een Europese leider in vlakglas AGC Glass Europe produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouwsector (buitenbeglazing en binnenhuisinrichting), de auto-industrie, de solar-industrie en gespecialiseerde industriële sectoren*. Het is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld, en is gevestigd in Brussel. AGC Glass Europe stelt vandaag ongeveer mensen tewerk. Procesingenieur Productie (m/v) Contact : via de website van onze vertrouwde partner AGC Glass Europe. JOB ID : Miko RELAX, it s MIKO Coffee... De MIKO GROEP is een internationale, beursgenoteerde bedrijvengroep met 650 medewerkers actief in twee belangrijke bedrijfstakken: koffie en kunststof. In de koffietak is MIKO dé partner van de out-of-home klant voor het leveren van zorgeloze koffieconcepten. Miko Coffee Service, het verkoop- en distributiecentrum van MIKO, staat voor koffieservice die optimaal voldoet aan de verwachtingen van de klant met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en een dynamisch team van medewerkers met een hart voor hun job. ACCOUNT MANAGER Contact : JOB ID : (regio West-Vlaanderen) Soenen Soenen Werkhuizen NV werd opgericht in De derde generatie zaakvoerders staat nu aan het hoofd van een flexibele organisatie met meer dan 85 jaar ervaring op het hoogste niveau van de technologie in de hedendaagse metaalplatenindustrie. Het bedrijf exporteert 95% van haar productie naar landen over de hele wereld en stelt vandaag 85 mensen te werk. Het biedt een allesomvattende service, van ontwerp via productie naar dienst na verkoop, altijd in functie van de behoeftes en vereisten van de klant. Het moderne ontwerpbureau en de allernieuwste productieinstallaties garanderen perfecte mechanische constructies, wat resulteert in de grote en nauwkeurige productie van onze automatische installaties. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een (M/V) Field Service Engineer Automation Contact : Job ID: KBC De KBC-groep is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. De groep bekleedt vooraanstaande posities op zijn thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa, waar de focus ligt op retailbankverzekeren, vermogensbeheer en diensten aan bedrijven. De KBC-groep telt +/ medewerkers en bedient circa 9 miljoen cliënten. KBC commercieel adviseur voor het KBC-bankkantorennet regio Roeselare Contact : via de website van onze vertrouwde partner KBC JOB ID: JUDO Wasseraufbereitung GmbH JUDO Wasseraufbereitung GmbH is een bloeiende Duitse familie-onderneming met hoofdzetel nabij Stuttgart. Het bedrijf telt 350 medewerkers. JUDO ontwikkelt, produceert en commercialiseert een hoogwaardig gamma waterbehandelingsoplossingen (zoals filters en ontharders), zowel voor de professionele als voor de particuliere markt. In Duitsland is JUDO een uitgesproken marktleider. De onderneming produceert overigens uitsluitend in Duitsland zelf. JUDO is ook actief op de Beneluxmarkt, met zetel in Brussel-Jette. Om de groei te ondersteunen en het salesteam te versterken kijkt JUDO Benelux uit naar een SALES REP Contact : Job ID : WEST-VLAANDEREN DE UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING VIND JE OP JOBAT.BE Meer info en tarieven via uw jobat sales:

27 Procotex nv (www.procotex.com) maakt deel uit van een familiale bedrijvengroep gevestigd met zijn hoofdzetel in Dottenijs (nabij Kortrijk). Wij zijn gespecialiseerd in recyclage van textielproducten. Op Europees niveau positioneren wij ons als een innovatieve marktleider in gerecycleerde vezels (PP,PES, natuurlijke en technische vezels...) die voor diverse sectoren bestemd zijn (automobiel, geo-textiel, drainage, spinnerij, technische toepassingen,...). Samen met 150 medewerkers in België, Frankrijk en Litouwen, gedreven door een sterke bedrijfscultuur, realiseren wij een omzet op groepsniveau van 50 miljoen euro. Op heden wenst de directie over te gaan tot de aanwerving voor zijn Belgische vestiging van een (m/v): PRODUCTION MANAGER Uw functie: Als productie manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de objectieven op het vlak van output, rendementen, uitval en kwaliteit. Je begeleidt jouw team (3 ploegenstelsel) bij het realiseren van procesverbeteringen en output optimalisatie door jouw eigen expertise inzake productieprocessen. Je staat in voor het integreren en toepassen van verbetertechnieken. Je modereert en faciliteert teammeetings en volgt continu de lopende teamacties op. Als uitstekend people manager motiveer en coach je de medewerkers tot het halen van de juiste doelstellingen. Je waakt er over dat de regels inzake kwaliteit (ISO9001) en veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Je volgt ook intern de praktische kant op in zake van het correct functioneren van het ISO9001 systeem. Op basis van metingen en rapportage neem je het initiatief om efficiënte systemen te installeren met het oog op het verbeteren van de output en de kwaliteit. Je stelt in samenwerking met de technische ploeg een preventief onderhoudsplan op van het machinepark zodat deze maximaal rendeert in een 3 ploegenstelsel. Je rapporteert rechtstreeks in samenwerking met de meestergast aan het management. Uw profiel: Je beschikt over een hoger diploma (Bachelor of Master) of gelijkwaardig door ervaring (min 3-5 jaar). Je hebt een aantal jaren ervaring als productieverantwoordelijke en je hebt hier bewezen dat je een uitmuntende people manager bent. Je hebt een scherpe analytische geest en een technisch inzicht. Je bent organisatorisch sterk onderlegd en een enthousiaste coach die de medewerkers op de vloer motiveert en evalueert. Door je flexibele houding slaag je erin om vlot te schakelen tussen de verschillende verantwoordelijkheden verbonden aan deze functie. Je bezit een doorgedreven kennis van Microsoft Office en kennis gebruik van PLC (niet programmeren) Resultaatgericht, doorzetter, een sterk probleemoplossend vermogen en stressbestendig. Ervaring in de textiel sector is een pluspunt. Drietalig NL-FR-ENG is een pluspunt. Aanbod: Een boeiende functie met verantwoordelijkheden, ruimte voor initiatief en zelfstandig werken en de mogelijkheid je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Een dynamische werksfeer in een familiebedrijf met duidelijke internationale groeiambities in de recyclage van meer technische textielvezels. Een sterke bedrijfscultuur waar kwaliteit en professionalisme hoog in het vaandel worden gedragen. Een competitief salaris, aangevuld met een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Hoe solliciteren voor deze job? Gelieve eerst uw CV door te sturen naar Bruno Douchy: Wij nemen dan contact op met u. 21/ VG. 1080/B SALES ENGINEER Material Handling Systems Met sterke technische en commerciële competenties J O U W T A L E N T Je kan dankzij jouw technische bagage en commerciële aanpak, klanten op een correcte manier begeleiden en overtuigen om hun projecten door Motus Handling te laten realiseren. Je bent in het bezit van een master diploma bijvoorbeeld mechanica, elektromechanica en hebt reeds een eerste relevante werkervaring. Je denkt klant- en resultaatgericht en beschikt over een ondernemende persoonlijkheid. Je kan prioriteiten stellen en bent een teamplayer. Je hebt een goede kennis van het N/E, kennis van het F is een plus. Je beheerst MS Office en kennis van Autocad is een meerwaarde. O N S A A N B O D Een uitdagende, technische & commerciële functie met verantwoordelijkheid. Je krijgt de kans om jouw commerciële competenties te implementeren in een technische projectomgeving en jezelf verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een groeiende en ambitieuze KMO die in volle ontwikkeling is en interessante toekomstmogelijkheden biedt. Motus Handling kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Er is een aantrekkelijk salarispakket voorzien dat aansluit bij jouw profiel en ervaring. Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van de referentie KD/ naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/ MOTUS Handling (www.motushandling.be), in Roeselare, is gespecialiseerd in het ontwerp, de constructie en de integratie van oplossingen die de goederenstroom in en buiten industriële bedrijven optimaliseert. Tot de handling systemen behoren o.a. pallet- en transportsystemen, manipulatoren en automatische magazijnen. Met een team van een 30-tal medewerkers realiseert het bedrijf totaalprojecten vanaf conceptbepaling met de klant, engineering, productie en implementatie tot en met de PLC-sturingen. Om het team van MOTUS Handling te versterken en de organisatie professioneel te ondersteunen, zoeken wij een (m/v): D E U I T D A G I N G Je draagt bij tot de verdere commerciële uitbouw van Motus Handling. Je beheert een deel van de bestaande klantenportefeuille en breidt deze uit door een actieve en gerichte prospectie binnen diverse industrieën. Je bent het rechtstreeks aanspreekpunt van de klant en analyseert samen met hem grondig hun projecten. Je zorgt voor de nodige calculaties en werkt een correcte prijsofferte volledig uit. Bij bepaalde projecten kan je hierbij ook beroep doen op de afdeling engineering. Je volgt de offertes nauwgezet op en sluit de verkoop af. Na de verkoop worden de dossiers doorgegeven aan projectleiding maar je blijft het contact met de klant behouden en volgt de realisaties van de projecten mee op. Je rapporteert aan de general manager. FINANCIEEL BEHEERDER (m/v) Ben je een krak met cijfers en administratieve organisatie en wil je een sociaal bedrijf mee verder uitbouwen? Kringloopcentrum Z-W-Vlaanderen (Kortrijk) werft een master met bedrijfservaring aan om het administratief team te leiden. vzw meer info via of INGENIEUR - WERKVOORBEREIDER TECHNISCH & ADMINISTRATIEF NAUWKEURIG Vika-Gullegem produceert kwalitatieve keukens, badmeubels en dressings op maat. Dankzij een hoogtechnologisch en sterk geautomatiseerd productieapparaat worden de klanten (professionele afnemers) een pallet aan modellen, kleuren, maten en materialen aangeboden. Dankzij een ruim TEAM van specialisten bewaakt Vika de kwaliteit en innovatieve waarde van hun eindproducten. Om tegemoet te komen aan de groei zoeken we een bijkomende collega (m/v): FUNCTIE: Via een aanwezig softwaresysteem verwerk je de binnenkomende offertes en bestellingen tot correcte productieorders. Met de (op te bouwen) productkennis combineer je een diepgaande analyse van het klantenorder met de technische haalbaarheid van de verwachtingen van de klanten. Dit houdt in dat je vrij veel telefonisch contact hebt met de klanten en intern met de verantwoordelijken van productie, aankoopplanning en collega werkvoorbereiders. AANBOD: Vika biedt de drive van een groeier, de consulteerbaarheid van ervaren directie en collega s. Je krijgt tevens ruime technische productopleiding en voldoende inwerktijd. Het salarispakket is marktconform en voorwerp van positieve evolutie. Het bedrijf is een gereputeerde speler binnen de markt. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn voorzien binnen de afdeling. PROFIEL: Ingenieur (scheikunde, bouw, mechanica) of gelijkgesteld door ervaring. Planlezen en ruimtelijk inzicht zijn noodzakelijke basiscompetenties. Daarnaast werk je nauwkeurig, georganiseerd en ben je ook verbaal vlot in het Nederlands/ Frans aan de telefoon. We appreciëren sterk jouw klantgerichte ingesteldheid. Je hebt veel verantwoordelijkheidszin en je kan zelfstandig werken. Je kan proactief meedenken en legt voldoende initiatief aan de dag. INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van jouw kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). HR inspireren rekruteren integreren De juiste match tussen medewerker en organisatie.

28 Hieronder vind je een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Surf meteen naar Jobat.be en stel jouw kandidatuur voor de job van je leven. BRUGGE SENIOR JAVA DEVELOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUGGE SOFTWARE DEVELOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUGGE SOFTWARE DEVELOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUGGE SYSTEM/NETWORK ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUGGE MEDEWERKER GEO MILIEU WEST KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT BRUGGE HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 19 C BARMEDEWEKER VIERSTERRENHOTEL CENTRUM BRUGGE / 74 C BARMEDEWERKER/ALLROUND F%26B MEDEWERKER HOTEL BRUGGE CENTRUM / 74 C COLLEGA PLANNING COORDINATOR / 314 C FILIAALHOUDER / 19 C KAMERMEISJE/KAMERJONGEN EXTRA S IN HOTELS TE BRUGGE / 74 C KASSIER-AANVULLER / 19 C KWALITEITSINGENIEUR / 100 C ONTWERPINGENIEUR / 100 C PROCESS ENGINEER / 100 C PRODUCTION DIRECTOR / 100 C PROJECT ENGINEER / 100 C SERVICE ENGINEER HVAC - ONMIDDELLIJK VAST CONTRACT / 314 C YOUNG POTENTIAL ENGINEER / 100 C EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER PAUWELS CONSULTING TEAM LEADER PLUS PROFILES GENT PROJECTCOÖRDINATOR REALHOUSES BOUWCOÖRDINATOR REF. 114 SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN BOUWKUNDIG TEKENAAR SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN CONSULTANT ENERGIE EN DUURZAAM BOUWEN SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN ENERGIECONSULTANT TECHNIEKEN SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN INGENIEUR KWALITEITSBEWAKING VAN GEBOUWEN EN INSTALLATIES SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN KOSTPRIJSCALCULATOR / PROJECTOPVOLGER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTINGENIEUR SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTINGENIEUR ELEKTRICITEIT SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTINGENIEUR HVAC SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTINGENIEUR MAINTENANCE SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTINGENIEUR NAZORG SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTVERANTWOORDELIJKE SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN QUALITY ENGINEER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN TECHNISCH TEKENAAR / PRODUCTIEVOORBEREIDER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN AANSLUITERS (20254) CHAUFFEUR C (18393) ELEKTROMECANICIEN (17876) INDUSTRIËLE ELEKTRICIENS (OOK SCHOOLVERLATERS KANDIDAAT LIJNVERANTWOORDELIJKEN (17866) MECANICIEN PISTOOLSPUITER POLYVALENT MEDEWERKER (17866) POLYVALENT MEDEWERKER LOGISTIEK (17866) POLYVALENTE PRODUCTIEMEDEWERKER VERPAKKING (17866) PROCES OPERATOR PRODUCTIEMEDEWERKER-OPERATOR PRODUCTIEMEDEWERKER-OPERATOR (18003) SCHOONMAAK SUPERVISOR (18758) TECHNISCH TEKENAAR / PRODUCTIEVOORBEREIDER (17769) GRAFISCH VORMGEVER RAND HOTELRECEPTIONIST, BRUGGE RAND LOGISTIEK BEDIENDE METAALINDUSTRIE, BRUGGE RAND MAGAZIJNIER RAND MEDEWERKER WIJNAFDELING, BRUGGE RAND ONDERHOUDSTECHNICUS/ELEKTRICIEN SANITAIR RAND OPERATOR IN OPLEIDING (17866) RAND OPERATOR VOEDING (17866) RAND POLYVALENT MEDEWERKER FROZEN SEAFOOD/LOGISTIEK (17866) RAND PT KASSAMEDEWERKER, BRUGGE RAND QUALITY ENGINEER, BRUGGE RAND TEAMLEADER PRODUCTIE COATED SEAFOOD (17866) RAND TECHNISCH VERTEGENWOORDIGER, WEST-VLAANDEREN RAND VERTEGENWOORDIGER B TO C RAND MEET- EN REGELTECHNIEKER SYNERGIE INTERIM GENT-CENTRUM RECEPTIONISTE / SECRETARESSE SYNERGIE INTERIM KORTIJK BOEKHOUDER VIO HR HERTSBERGE OFFICE MEDEWERKER M/V AGO JOBS & HR TORHOUT ACCOUNTANCY MEDEWERKER HUYGENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN GROOTKEUKENMEDEWERKER REGIO OOSTKAMP-BRUGGGE / 74 C TOONZAALVERKOPER / 138 C TOONZAALVERKOPER / 138 C LIJNVERANTWOORDELIJKE MAGAZIJNIER (18442) MAGAZIJNIERS DIEPVRIESMAGAZIJN (22198) MATRIJZENBOUWER/PASWERKER (21780) ORDERPICKERS DIEPVRIESMAGAZIJN (22198) PLOEGCHEF SERVICETECHNIEKER SUPERVISOR VASTE NACHT OF PLOEG (21780) ADMINISTRATIEF BEDIENDE FACTURATIE, OOSTKAMP RAND DISPATCHER, OOSTKAMP RAND FACTURIST RAND MAGAZIJNBEDIENDE RAND MAGAZIJNIER DIEPVRIES RAND OFFICE ASSISTANT, OOSTKAMP RAND ONDERHOUDSMECHANICIEN DRUKKERIJ RAND ONDERHOUDSTECHNIEKER, OOSTKAMP RAND SUPERVISOR (NACHT/PLOEG) RAND ALLROUND IT-VERANTWOORDELIJKE VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT OPERATIONS MANAGER WAREHOUSE VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT BRUGGE VERTEGENWOORDIGER BOEKHOUDKUNDIGE / 240 C HALFAUTOMAAL HALFAUTOMAATLASSER / 240 C MONTEUR/BEKLEDING / 240 C TESTER / 240 C VERPLEEGKUNDIGE (M/V) DOSSIERBEHEERDER/ ACCOUNTANT INTERNAL SALES SUPPORT (4/5 OF VOLTIJDS) LOPPEM VERKOPER MODEL BASED CONTROL ENGINEER VEHICLE AND HARDWARE IN THE LOOP TEST ENGINEER CNC-MACHINE-INSTELLERS (22018) KNOKKE DANNEELS NV RODE KRUIS VLAANDEREN SBB WATTS INDUSTRIES BOFROST* CNH BELGIUM CNH BELGIUM VERKOOP DAMESKLEDIJ (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ROESELARE VERKOOP LUXEJUWELEN (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ROESELARE COMMERCIEEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER, BLANKENBERGE RAND ASSEBROEK ASP.NET DEVELOPER (M/V) TECHNISCH PARKMANAGER BRUGGE ACCENT SELECT SERVICES BRUGGE WVI DOKCHAUFFEUR CE AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE OFFICER ICT SUPPORT AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE OPERATOR PAKKER AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE OPERATOR PALLETISER AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE OPERATOR VERPAKKING- / LABELMACHINE AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE OPERATOR VULLER AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE PREVENTIEADVISEUR NIVEAU II AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE EXPEDITEUR MET (EERSTE) WERKERVARING EN GOEDE TALENKENNIS / 314 C TRUCKING PLANNER / 19 C MAINTENANCE TECHNICIANS PLUS PROFILES GENT WORD TREINBESTUURDER! START PEOPLE HR SERVICES ANTWERPEN A2 ELEKTROMECHANICA (54304) MONTEERDER/DEMONTEERDER MONTEUR (9806) ONDERHOUD/OPSTARTER (9806) ONDERHOUDSMEDEWERKER SCHUURDER/TOUCH UP TOUCH- UP MEDEWERKER (9806) WAREHOUSE TEAMLEADER CARROSSERIE HERSTELLER, ZEEBRUGGE RAND PISTOOLSPUITER/CARROSSIER MET ERVARING RAND PLANNER, ZEEBRUGGE RAND PREVENTIEADVISEUR, ZEEBRUGGE RAND SUPERVISOR BRIDGESTONE LOGISTICS, ZEEBRUGGE RAND TEAMLEADER BRIDGESTONE (18513) RAND OOSTENDE REACHTRUCK CHAUFFEUR (M/V) ACCENT FOOD SERVICES OOSTENDE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER OOSTENDE JOBS 4 SHOPS (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TEAMLEADER LOGISTIEK (MAGAZIJN) AGO JOBS & HR ZEEBRUGGE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) DAB VLOOT GEPASSIONEERDE EN INNOVERENDE R&D MANAGER FOOD DEBROUWER CONSULTING KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT OOSTENDE HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) HÔTE/HÔTESSE JETAIRCENTER ADMINISTRATIEF BEDIENDE EN RECEPTIONISTE OOSTENDE 28U/WEEK / 170 C FACILITY COORDINATOR OOSTENDE 28U/WEEK / 170 C KASSAMEDEWERKER FULL TIME (+ZATERDAGWERK) REGIO OOSTENDE / 74 C PROJECTINGENIEUR / 100 C TEAMLEADER LOGISTIEK / 240 C TEAMLEADER LOGISTIEK / 240 C TEAMLEADER LOGISTIEK - VAST ARBEIDERSCONTRACT - 2 PLOEGEN / 314 C TEAMLEADER RECEPTIE 28U/WEEK / 19 C YOUNT POTENTIAL MET PASSIE VOOR LOGISTIEK EN AMBITIE / 314 C GIS-DESKUNDIGE STAD OOSTENDE BUSINESS MANAGER (M/V) OOSTENDE START PEOPLE HR INHOUSE UITZENDCONSULENT (M/V) OOSTENDE START PEOPLE HR ONDERHOUDSTECHNICUS (23805) ADMINISTRATIEF BEDIENDE, OOSTENDE RAND ASSISTENT-WINKELVERANTWOORDELIJKE, OOSTENDE RAND FINANCE & STAFF DIRECTOR RAND JUNIOR PROJECTBEGELEIDER, OOSTENDE RAND PUBLIC RELATIONS MANAGER, OOSTENDE RAND SHOP SALES EXECUTIVE, OOSTENDE RAND VERKOPER SANITAIR & VERWARMING, OOSTENDE RAND BREDENE OPERATOR (M/V) START PEOPLE INHOUSE NATRAJACALI RECEPTIONIST(E) START PEOPLE INHOUSE NATRAJACALI ACCOUNTANT (M/V) WALTER HOSTEN BEDRIJFSREVISOR BVBA GISTEL ELEKTRICIEN MIDDENSPANNING SYNERGIE INTERIM WILRIJK JABBEKE ELECTROMECHANICIEN AGO JOBS & HR MULTIPOST ELEKTRICIEN/BORDENBOUWER AGO JOBS & HR MULTIPOST MECHANIEKERS MET STERKE ELEKTRISCHE KENNIS AGO JOBS & HR MULTIPOST STORINGTECHNIEKER AGO JOBS & HR MULTIPOST ELEKTROMECHANIEKER / 57 C STORINGSTECHNIEKER VASTE NACHTSHIFT / 57 C MEDEWERKER DRUKKERIJ (21287) POLYVALENTE ARBEIDER DRUKKERIJ TECHNICUS REGIO WEST VLAANDEREN (18758) ELEKTROMECANICIEN, WEST-VL RAND KORTRIJK AFDELINGSHOOFD TARIFERING EN FACTURERING BIJ AZ GROENINGE ADVER-ONLINE B.V. MANAGER FINANCIËLE DIENSTEN BIJ AZ GROENINGE ADVER-ONLINE B.V. PROJECTLEIDER BOUW EN INTERIEUR BIJ AZ GROENINGE ADVER-ONLINE B.V. TALENTCONSULENT (E) AGO BEVEREN AGO JOBS & HR ANTWERPEN HR-CONSULENT(E) TE GENT AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN BUSINESS EXPERT AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN ERVAREN JAVA PROGRAMMEUR AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN PROCES INGENIEUR AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN PRODUCT MANAGEMENT ENGINEER AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN SENIOR FINANCIAL CONTROLLER AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN STOCKBEHEERDER AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN VERKOPERS PARTTIME OF FULLTIME AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN UITZENDCONSULENT(E) TE MECHELEN AGO JOBS & HR MECHELEN PRODUCT MANAGER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS BEDRIJFSJURIST MET ZEER GOEDE KENNIS INTELLECTUEEL EIGENDOM RECHT DEBROUWER CONSULTING MANAGER TECHNISCHE SERVICE DIENST DEBROUWER CONSULTING ADMINISTRATIEF COMMERCIEEL BEDIENDE ETAPE KORTRIJK ALLROUND VERKOPER ETAPE KORTRIJK BEDIENER SCHAAFMACHINE ETAPE KORTRIJK COMMERCIEEL BINNENDIENSTMEDEWERKER ETAPE KORTRIJK KWALITEITSMANAGER - BOUWSECTOR ETAPE KORTRIJK LABORANTEN ETAPE KORTRIJK ONDERHOUDSMEKANIEKER ETAPE KORTRIJK ONDERHOUDSTECHNIEKER ETAPE KORTRIJK POLYVALENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE ETAPE KORTRIJK SALES ASSISTENTE ETAPE KORTRIJK VERKOPER HOUT ETAPE KORTRIJK VERKOPER ZONNEPANELEN INDUSTRIEEL EN RESIDENTIEEL ETAPE KORTRIJK WINKELDIRECTEUR/GERANT ETAPE KORTRIJK 2 TECHNISCH COMMERCIELE RELATIEBOUWERS HR FLUX ADVISEUR TOONZAALVERKOPER (M/V) HR FLUX ALGEMEEN SECRETARIS HR FLUX GEDREVEN SALES - TOEKOMSTIG FILIAALLEIDER HR FLUX INGENIEUR - WERKVOORBEREIDER HR FLUX PROJECT ENGINEER HR FLUX ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT (KORTRIJK) LEGAL FORCES SENIOR ADVOCAAT VERMOGENSPLANNING LEGAL FORCES AMBITIEUZE SHOWROOMVERKOPER STABIEL BEDRIJF TE KORTRIJK / 9 C BRANDERTECHNIEKER MET BEDRIJFSWAGEN / 314 C DIRECTIEASSISTENT/E PROFESSIONEEL STABIEL BEDRIJF KORTRIJK / 9 C ELECTRONIC TEST ENGINEER / 314 C

29 Overstock heeft tuin- en interieurmeubelen voor iedereen... en een stoel speciaal voor jou! In tegenstelling tot wat onze naam doet vermoeden, is Overstock al lang niet meer de magazijnverkoper die het ooit was. Sinds 2004 zijn we succesvol uitgegroeid tot een volwaardig winkelconcept met 27 verkooppunten waar liefhebbers van het betere tuin- en interieurmeubilair zich meteen thuis voelen. Voor de versterking van ons marketingteam te Oostkamp zijn we op zoek naar een (m/v): Retail Marketeer Je bent geen uitvoerder maar een kandidaat met potentieel. Als verantwoordelijke voor onze dagelijkse actiemarketing, werk je zelfstandig concrete acties uit (folders, advertenties, pos, nieuwe media,...). Je stuurt hierbij het reclamebureau en diverse communicatiepartners aan. Bij de realisatie van onze campagnes onderscheid je je door een wezenlijke bijdrage zowel naar inhoud als vormgeving. Je resultatenanalyse achteraf vertelt genoeg. Volledige jobomschrijving: Interesse? Mail je motivatiebrief en cv naar t.a.v. Sophie Jonckheere. TRANSWEST nv, gevestigd in OOSTKAMP, is een gespecialiseerde logistieke dienstverlener in transport, opslag en distributie van temperatuurgevoelige levensmiddelen. Met 180 medewerkers staan wij enerzijds in voor de warehousing en anderzijds voor de distributie tussen voedingsfabrikanten en grootwarenhuizen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. In het kader van een forse groei en concrete uitbreidingsplannen wensen we over te gaan tot de aanwerving van (m/v) OPERATIONS MANAGER WAREHOUSE ma of gelijkw. met groeipotentieel met leidinggevende ervaring in warehouse of productie (Ref ) Functie: Na een grondige inwerkperiode zal je dagelijks de operationele activiteiten voor alle koelhuizen in goede banen leiden ( palletbewegingen per week). Dit betreft de praktische organisatie, coördinatie en supervisie alsook de personeelsbezetting (40 arbeiders in 3 ploegen), het peoplemanagement, de dagelijkse afspraken met de transportafdeling, de klantencontacten, de opvolging van warehousing bij derden, enz. Hiertoe werk je nauw samen met het volledige kaderteam binnen Transwest en rapporteer je rechtstreeks aan de directie. Profiel: Ma of gelijkwaardig met een goed inzicht in logistieke processen en een sterk organisatietalent Communicatief en enthousiasmerend leider, vertrouwd met operationele leiding in logistiek of productie Praktische problem solver met een no-nonsense aanpak Klantvriendelijk en meertalig (N,F,E,D) Bij voorkeur in een straal van 30 rond Brugge wonen. Aanbod: Cruciale groeifunctie met stelselmatige uitbreiding van bevoegdheden De uitdaging om dagelijks eind verantwoordelijkheid op te nemen binnen een expansief nichebedrijf Een collegiale teamspirit Een solide familiale groep met strategische groeiperspectieven Continue investeringen in mensen en middelen (o.a. uitbreiding van magazijnen) Aantrekkelijk salarispakket (te bespreken) + voordelen + representatieve bedrijfswagen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T w w w. t r a n s w e s t. b e Je CV is je persoonlijke toegangskaart tot de arbeidsmarkt. Reden genoeg om er een pareltje van te maken! Surf naar jobat.be/cv en lees de 10 meest waardevolle tips.

30 30 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. Senior Technisch Manager Werkplaatsen Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 15 Sourcing Manager Energy Solvint Supply Management 24 Opus Interim 24 ICT Informatici Nationale Bank Van Belgie 19 Commercieel Adviseur Kbc Bank 17 Hoofdinspecteur Cleaning Masters 15 ADMINISTRATIE Junior Management Assistant Nationale Bank Van Belgie 19 Secretaris Sourcing Manager MRO Solvint Supply Management 24 FINANCIEEL JURIDISCH Jurist Nationale Bank Van Belgie 19 Nog meer jobs? Europese School Brussel IV 15 COMMUNICATIE Eindredacteur Actuarissen Nationale Bank Van Belgie 19 Auditors Nationale Bank Van Belgie 19 Senior Juridisch Consulent Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 15 MARKETING Op jobat.be vind je jobs. Corelio 20 Product Manager DIRECTIE Dossierbeheerder Aanvragen & Lopende Dossiers Qualiphar Laboratoria 24 Algemeen Directeur Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen via Jobpunt Vlaanderen 15 Product Manager AZ Sint-Jozef 23 Sint-Jozefskliniek Izegem Bekwame zorg op mensenmaat zkt Algemeen directeur Kijk binnenin deze Jobat! Directeur Financiën & Administratie Moore Stephens via Motmans Van Havermaet 23 Directeur Patiëntenzorg Provincialaat Der Broeders Van Liefde 21 Pedagogisch Directeur Provincialaat Der Broeders Van Liefde 21 ENGINEERING Preventieadviseur Veiligheidskunde Haven Van Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 15 Project Manager Stallo 22 Projectvoorbereider Stallo 22 Economen Statistici Nationale Bank Van Belgie 19 Financiële Analisten Nationale Bank Van Belgie 19 Senior Dossierbeheerder/Accountant Anoniem via Michael Page 32 GEZONDHEID Adjunct-Hoofdverpleegkundige Compostela 22 Hoofdverpleegkundige Compostela 22 Verpleegkundige Compostela 22 Ziekenhuisapotheker Provincialaat Der Broeders Van Liefde 21 HR Consulent Lyreco via Michael Page 32 OVERHEID Coördinator ACV- Openbare Diensten 18 Coördinatorbuitenschoolse Kinderopvang OCMW Boortmeerbeek 18 Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 15 TECHNIEK Bouwkundig Tekenaar Nationale Bank Van Belgie 19 VERKOOP Account Manager RTV 20 Account Manager Energyst via Michael Page 32 C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team Sales & marketing director: Patrick Boon Online development manager: Marc Van de Woestijne Financieel manager: Jos Vandersmissen Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen Key account managers: Nils Dero, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede Account advisors: Ine Mannaerts Client services Sales manager: Roxanne De Ryck Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support Manager operations : Marcos Muino Naveiro Coördinator operations: Ariane Van de Gucht Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie Redacteur: Wim Verdoodt Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing Product manager: Sabrina Pinxten Research Research manager: Bart Gunst Research executive: Bart Vanhaelewyn

31 Word jij onze nieuwe collega? Bouw mee aan de toekomst van Roeselare. Veel toffe collega s Alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Een bruisende job in n bruisende stad. Mooi evenwicht thuis en werk. Jouw carrière heel dichtbij! Wij zoeken medewerkers die samenwerking hoog in het vaandel dragen, die zich verder willen ontwikkelen en die klantvriendelijk en flexibel zijn ingesteld. Bij Stad Roeselare krijg je daarvoor kansen, want wij investeren in mensen die een meerwaarde zijn voor onze stad! Wij zoeken: ARCHITECT/ STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR (M/V) (STATUTAIR A1A-A3A) DISPATCHER HALTE-R (M/V) (CONTRACTUEEL B1-B3) AFKOPPELINGS- DESKUNDIGE (M/V) (CONTRACTUEEL C1-C3) 2 LOCATIE- VERANTWOORDELIJKEN KINDEROPVANG (M/V) (CONTRACTUEEL C1-C3) Ons aanbod Naast een boeiende functie met veel groeikansen biedt Stad Roeselare je een aantrekkelijke verloning, een gratis hospitalisatieverzekering, integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel. Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Meer informatie Voor een uitgebreide functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden, looninformatie en inschrijving kun je terecht op op werken bij de stad. Inschrijven uiterlijk op 24 oktober Je kan ook terecht bij het departement Personeel & Organisatie, Zuidstraat 15, 8800 Roeselare, , De selectie verloopt i.s.m. Zin in andere functies? ÉÉN KLIK

32 Account Manager Energyst, onderdeel van de Caterpillargroep, is een Pan-Europese speler die verhuuroplossingen voor stroomvoorziening en temperatuurbeheersing levert. De gerichte internationale aanpak en innovatie resulteren heden in een wereldwijde activiteit. Dankzij de voortdurende groei, zijn zij vandaag op zoek naareen Account Managerter uitbreidingvan hun team in België. Antwerpen MVAE M/V Functie: verder uitbreiden vandeverkoopsresultatenvoor België,met focus op verhuuroplossingen beheren vanzowel bestaande klantenals prospectenbinnen verschillende (industriële) sectoren een proactievecommerciële aanpak helpt uhet klantennetwerk verder uit te breiden vertalen vandebehoeftenvan klanten/prospectenineen uitgebreide oplossing met uw servicegerichte aanpak zorgen voor een goede opvolging vanklanten en eventuele aanpassingen van de oplossingen waar nodig Profiel: minimum 3jaar verkoopservaring,bij voorkeur met kennis vandeverhuur van technische oplossingen sterkinhet ontwikkelen vaneen verkoopsplan met duidelijke doelstellingen qua omzet, uitbreiden klantennetwerk enz. naast een sterke relatiebouwer bentuook een proactievehunterwat betreftnieuwe markten en opportuniteiten actief kunnen luisteren om bijgevolg de noden vandeklanteninkaarttebrengen een doorzetter met een positievementaliteit vlot in het Nederlands,Frans en Engels Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MVAE of contacteer Ellen Van Hoof op Product Manager Lyreco is Europese marktleider op het gebied van B2B distributie van kantoorbenodigdheden en facility producten. Ter versterking van het marketing team is Lyreco vandaag op zoek naar een ProductManager. Antwerpen MVAE M/V Als Product Manager ben je verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling en het beheer van eigen productcategorieën en leveranciers.je uitdagingligt in het maximaliseren van de efficiëntie van het productaanbod en marketing positie.je rapporteert rechtstreeks aan de Marketing Director Benelux. Functie: interpreterenvan marktanalyses en bepalen vandeprijszetting zorgen voor verkoopsondersteunende publicaties vandeproducten uitwerken vandoelgerichte sales acties selecterenvan productenenleveranciers onderhandelen met leveranciers onderhouden vancontactenmet externestakeholders opnemen vanhet ambassadeurschap vandeproductgroepen Profiel: een bachelor-ofmasterdiploma bij voorkeur in een economische/financiële richting relevante ervaring als Business Analyst of Aankoper communicatief,deadlinegerichtenstressbestendig een teamplayerdie ook zelfstandig kanwerken vlot tweetalig (Nl/Fr) en een goede kennis vanhet Engels beschikken over de nodige onderhandelingsvaardigheden resultaatgedreven en commercieel ingesteld zijn Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MVAE of contacteer Ellen Van Hoof op Senior Dossierbeheerder/Accountant Onze cliënt is een financiële dienstverlener,actief in Vlaanderen met drie kantoren met als voornaamste activiteit het voeren van de accountancy en fiscaliteit voor diverse types van ondernemingen, alsook het verlenen van fiscale adviezen. Gent MDHF M/V Functie: volledig zelfstandig behandelen van80à100 dossiers medewerkers in de afdeling Boekhouding sturen, tervoorbereiding vandossiers initiatieven nemen tenaanzien vandebehoeftenvan uw klanteninhet kader rond tussentijdse balansen, analyses rond bruto-marges, optimalisaties e.d. aanspreekpuntvan uw klanteninhet kader vanvragen rond boekhouding, financiëlerapportering,fiscale controles,audits,e.d. commercieel en doet naast uw inhoudelijke werk ook aan klantenwerving Uwordt betrokken bij speciale opdrachten, zoals quasi-inbreng,oprichtingen, fusies,partiële splitsingen, en dergelijke Profiel: Bachelor in Accountancy&Fiscaliteit of Master in TEWofHandelswetenschappen minimum 8jaar relevante werkervaring reeds enkele jaren in het bezit vandeerkende titel IAB of BIBF goede presentatie en uitstraling klantgericht, zelfzeker en discreet communicatieveteamplayerdie correctwerkt en zin heeftvoor initiatief vlot in het Nederlands,Frans en Engels zijn een pluspunt Onze cliënt biedt een aantrekkelijk salarispakket (tot 65K ) zowel op payroll als via management vennootschap, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat. Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MDHF of contacteer Frederick D Hauw op Ready to spread your wings? Worldwide leaders in specialist recruitment

33 1200 teams gaan voor the extra mile! In deze speciale Acerta Brussels Ekiden krant Acerta, de Borlées en Tia Hellebaut: een sterk team! Op pagina 2 Kim Gevaert bedankt Acerta namens SOS Kinderdorpen. Op pagina 4 Ga op de foto met onze atleten Tia, Kevin en Jonathan! Op pagina 5 Vind je weg op de Acerta Brussels Ekiden! Op pagina 6

34 Proficiat, u bent met lopers! De Acerta Brussels Ekiden klokte maandag 1 oktober af op 1200 ingeschreven teams: dat zijn maar liefst 7200 lopers, een absoluut record! Daarmee blijft de wereldtoppositie van deze Belgische aflossingsmarathon onaangetast en moeilijk te evenaren. Acerta dankt alle lopers voor hun ongekend enthousiasme en wenst iedereen een geslaagde sportieve dag toe. Acerta, Tia Hellebaut en de familie Borlée gaan voor een duurzame samenwerking 2 Bedrijventeams in de kijker 3 Acerta loopt voor SOS Kinderdorpen, ambassadrice Kim Gevaert reageert opgetogen 4 TOGETHER WE RUN FASTER Acerta, Tia Hellebaut en de familie Borlée staan als partner samen op de Acerta Brussels Ekiden: Jonathan en Kevin geven, samen met Tia Hellebaut, het startschot voor de grootste afl ossingsmarathon ter wereld en vader Jacques loopt zelfs mee met een eigen team van ceo s. De atleten en hun coaches en de HR-dienstenleverancier hebben elkaar gevonden in de sport, maar delen nog heel wat andere waarden. De samenwerking tussen Acerta en Tia Hellebaut dateert al van Samen beleefden het bedrijf en de atlete talloze hoogtepunten, met de gouden medaille van Tia op de Olympische Spelen in Peking als orgelpunt. Vorig jaar kwam ook de familie Borlée de HR-dienstenleverancier versterken en daarmee bezorgde Acerta zijn slogan De kracht van mensen niet alleen meer weerklank, maar werd voor de sportmensen zelf ook duidelijk dat Acerta een betrouwbaar partner is. Jacques Borlée: Wij selecteren al onze partners zorgvuldig en we hebben echt niet lang moeten nadenken over de vraag van Acerta. Bovendien Een gezonde geest in een gezond lichaam hebben we ook gezien hoe de samenwerking tussen Tia Hellebaut en Acerta is verlopen en dat heeft ons zeker geïnspireerd. Het contact met mensen als Geert Volders, managing director Sales & Marketing, en Philippe Depaepe, managing director Brussel- Wallonie bevestigt ons dagelijks in onze keuze. Wim Vandeven, levensgezel en personal coach van Tia Hellebaut beaamt wat Jacques Borlée zegt: Wij hebben door de jaren heen een sterke en hechte band opgebouwd met Acerta en er is voortdurend sprake van wederzijdse steun en waardering. Zo heb ik bijvoorbeeld de kans gekregen om binnen Acerta heel nauw samen te werken met Jan Mouton rond een boek dat heel wat parallellen legt tussen de sportwereld en het bedrijfsleven. Geert Volders van Acerta is bijzonder trots op de samenwerking met de Borlées en Tia: Voor ons zijn deze atleten de geknipte ambassadeurs. Zij beoefenen een gezonde sport, de atletiek en tonen dagelijks hoe wilskracht, de juiste focus en doorzettingsvermogen tot topprestaties leiden. Op die manier vormen ze de belichaming van onze bedrijfsslogan De kracht van mensen. Borlée for Rio: een sportieve vooruitblik 5 Parcours Meer loopcomfort 7 Geert Volders, managing director Sales & Marketing en Wim Vandeven, coach Tia Hellebaut Wim Vandeven herkent zich daarin: Er zijn heel veel parallellen te vinden tussen sport en het bedrijfsleven en bovendien zie je steeds meer bedrijven investeren in de lichamelijke gezondheid van de medewerkers. Dat kan ons als sporters enkel blij maken. België is sowieso al een bewegingsarm land en elke investering in sport is mooi meegenomen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat gezonde werknemers beter presteren. Een gezonde geest in gezond lichaam: het geldt nog steeds. Redactie: Stef Swinnen Vormgeving: Frank Van Laere Coördinatie & Marketing: Griet Mertens Verantwoordelijke uitgever: Acerta Buro & Design Center Heizel Esplanade PB Brussel Acerta Brussels Ekiden is een organisatie van Golazo Sports. Schriftelijke toestemming van de uitgever is vereist voor eventuele overname van tekst- en beeldmateriaal uit deze bijlage. Met die gedachte in het achterhoofd zette Acerta vijf jaar geleden zijn schouders onder de Acerta Brussels Ekiden: In 2008 hebben we onszelf als doel gesteld om van de Acerta Brussels Ekiden het grootste bedrijvenevenement ter wereld te maken. Vorig jaar hebben we die doelstelling met meer dan 660 ingeschreven bedrijventeams op de duizend, of 2 op de drie, meer dan bereikt. Ook binnen Acerta zelf, waar 132 van de werknemers de afl ossingsmarathon mee liepen, geniet deze wedstrijd een ongekende weerklank. Het is een familie- en bedrijvenfeest van sport en ontspanning, waarop principes als teamgeest en ambitie hoogtij vieren. Ook in die doelstellingen van Acerta herkent Jacques Borlée zich. Niet alleen zullen zijn zonen samen met Tia Hellebaut het startschot geven voor de Acerta Brussels Ekiden, ook hij zelf zal, met een team van ceo s, de marathonafstand afl eggen: Ik geloof dat een sportief evenement als de Acerta Brussels Ekiden een heel belangrijk signaal uitzendt naar alle mensen. Alle medewerkers van bedrijven gaan gebukt onder druk en stress, sluiten zich daardoor af voor de buitenwereld en zijn daardoor zichzelf niet. De Acerta Brussels Ekiden zet die negatieve energie om in positieve energie, zet dromen om in realisaties en doet mensen stralen.

35 Jaarlijks groeit niet enkel het aantal deelnemers aan de Acerta Brussels Ekiden. Ook de bedrijventeams laten zich niet onbetuigd: met dit jaar meer dan 800 op een totaal van ingeschreven teams zit het bedrijfsleven meer dan stevig verankerd in de grootste aflossingsmarathon ter wereld. Ze doen het voor de teamgeest, voor de gezondheid van de werknemers en - misschien nog het meest - voor de fun. Dat blijkt alvast uit de getuigenissen van twee enthousiast deelnemende bedrijventeams. ING: We willen er elke keer een echt feest van maken. Ondanks zijn functie in Marketing draagt David Lipkens ook de titel van Project Manager Well Being. Het zegt iets over de Human Resources-doelstellingen van ING als zelfs het algemeen welzijn van de werknemers een Project Manager verdient. Lipkens: Ons HR-departement besteedt inderdaad een aanzienlijk deel van zijn budget aan het attenderen van onze medewerkers op de voordelen van een gezonde levensstijl. We hebben een website die onze mensen inlicht over gezonde voeding, een gezonde zithouding op kantoor, en dergelijke. Recent nog beklommen we met zo n 200 man de befaamde Galibier, maar vorig jaar hebben we ons voor de eerste maal ingeschreven voor de Acerta Brussels Ekiden en dat met niet minder dan 52 teams. Vooral het teamgerichte van de Acerta Brussels Ekiden heeft zijn aantrekking niet gemist bij ING en het bedrijf doet er ook alles aan om zoveel mogelijk werknemers bij het evenement te betrekken. Lipkens: Bij gewone loopwedstrijden loopt iedereen voor zichzelf, maar wat we bij de Acerta Brussels Ekiden meemaken, is vrij uniek. We zien zelfs dat er een gezonde competitie ontstaat tussen kantoren of business units en onze interne campagne stond maar in het teken van een doel: het cijfer van 52 deelnemende teams verpulveren. Als marketing medewerker weet David Lipkens ook heel precies wat de voordelen van zo n groot familie- en team evenement kunnen zijn: Alle deelnemers krijgen uiteraard een oranje ING-T-shirt. We willen de hele omgeving rond de Heyzel laten kennis maken met ons oranje legioen, maar dat is niet alles. In onze bedrijfstent zijn alle supporters welkom en zorgen we voor voldoende animo: er zijn masseurs aanwezig en we hopen onze medewerkers te kunnen verrassen met het bezoek van een bekende atleet. We doen er alles aan om er elk jaar opnieuw een feest van te maken. Het recreatieve primeert boven alles. We willen de hele omgeving rond de Heyzel laten kennis maken met ons oranje legioen. Siemens: De Acerta Brussels Ekiden springt er uit als teamevent. Dat bedrijven het menen met hun sportbeleid voor werknemers is al wel duidelijk, maar bij Siemens is de organisatie ook helemaal gestructureerd rond het activeren van de medewerkers. Danny Baut werkt binnen Internal Sales van Siemens, maar is tevens voorzitter van de loopvereniging binnen het bedrijf. Alles wat we organiseren om onze medewerkers fitter en gezonder te houden, valt binnen de organisatie Fun At Work, die uiteenvalt in vier clubs met elk hun bestuurder. Zo hebben we naast onze loopvereniging ook bijvoorbeeld een tennis- en een tafeltennisvereniging. De rol van de voorzitter is om met het ons toegemeten budget uit te kijken naar de wedstrijden, waaraan we wel en niet deelnemen. De Acerta Brussels Ekiden staat al van bij de eerste editie op onze agenda en blijft eruit springen als teamevent. Bovendien is de locatie rond het Heyzelstadion uniek en blijft het parcours uitdagend en boeiend. In wat Danny Baut persoonlijk als een topjaar voor Siemens ervaart, namen er 22 teams uit het bedrijf deel, maar Baut verzekert ons dat ze nooit minder dan 15 deelnemende ploegen hebben: Ook onze directie draagt de wedstrijd een warm hart toe en als we met onze bedrijfst-shirts over het parcours lopen, stijgt de bedrijfsfierheid. Ik zie als aangenaam bijverschijnsel ook veel van de collega s tijdens de middagpauze samen trainen. Sinds een paar jaar sta ik ook in voor het samenstellen van een Siemens Dreamteam. Dit is een selectie van de betere lopers binnen het bedrijf. Met dit super gemotiveerde team konden we al verschillende malen een podiumplaats behalen. Hopelijk doen we dat over op deze editie. Met het Siemens Dreamteam konden we al verschillende malen een podiumplaats behalen. Hopelijk doen we dat over op deze editie.

36 Acerta loopt voor SOS Kinderdorpen, ambassadrice Kim Gevaert reageert opgetogen: Lopen voor een goed doel, geeft je een dubbele voldoening Tia Hellebaut, Justine Henin en Kim Clijsters: ze stapten allemaal even uit de topsport om zich vervolgens weer aan een come-back te wagen. Bij Kim Gevaert lag dat anders: onze topspurtster ruilde consequent haar atletenbestaan voor haar andere grote liefde: die voor kinderen. Zelf wordt ze straks mama van een derde en als ambassadrice van SOS Kinderdorpen ijvert ze voortdurend voor een beter bestaan van zoveel anderen. Dat ze anderzijds niet helemaal ontvreemd is van de sport bewijzen haar aanwezigheid op de Acerta Brussels Ekiden, haar wil om ooit nog eens mee te lopen in de afl ossingsmarathon en haar enthousiasme voor initiatieven als die van Acerta, die zijn beste beentje voorzet voor SOS Kinderdorpen. Met 144 lopers verdeeld over 24 ploegen zijn ze: de runners van Acerta die voor elke gelopen km een bedrag van 1 storten op de rekening van SOS Kinderdorpen. Een superidee, zegt Kim Gevaert tijdens een telefonisch interview, Ik speel al heel lang met ideeën rond het combineren van sportieve activiteiten en het goede doel. Uiteindelijk doe je tegelijkertijd iets goeds voor jezelf en voor anderen. Zoiets kan jezelf toch alleen maar een dubbele voldoening schenken. Op topniveau sporten doet ze niet meer, of zoals ze zelf zegt: Daar ben ik klaar mee, zou men in Nederland zeggen, maar op de Acerta Brussels Ekiden is er elke keer weer de goesting om ook eens met een team van ex-topsporters voor het goede doel te lopen: Natuurlijk kriebelt het op dat soort van momenten, maar de laatste jaren heb ik het vooral erg druk gehad met mijn gezin en als ik het doe wil ik ook grondig voorbereid zijn. Kim Gevaert als enthousiaste ambassadrice voor SOS Kinderdorpen: Ik vond de organisatie al voor ze mij contacteerden. Enthousiaste ambassadrice Die drang naar perfectie mag misschien iets eigen zijn aan ex-topsporters, het typeert Kim Gevaert als geen ander. Na haar afscheid op de Memorial van Damme van 2008, wijdde ze zich als geen ander aan haar rol als kersverse moeder, maar ook het goede doel bleef haar nauw aan het hart liggen. Eigenlijk heb ik SOS Kinderdorpen gevonden voor dat ze mij hebben gecontacteerd, zegt Gevaert, Toen mijn man en ik zo n 6 à 7 jaar geleden op zoek gingen naar een ontwikkelingsproject in Congo kwamen we haast vanzelf, via Vincent Kompany en Rony Mosuse, bij SOS Kinderdorpen terecht. Het was pas nadat wij peter werden van een kindje uit Bukavu, dat de organisatie mij gecontacteerd heeft als ambassadrice. Een beetje de omgekeerde wereld, dus. Ik geef toe dat ik mij de eerste twee jaar veel intensiever voor de organisatie heb ingezet dan vandaag, maar ik blijf mijn ambassadeurschap uitdragen zoveel ik kan. Ik blijf contacten aandragen en vervul nog steeds mijn rol van spreekbuis met veel plezier. Ik heb me lange tijd ingezet voor verschillende organisaties, maar SOS Kinderdorpen blijft mijn eerste keuze. Uw bedrijf vindt het ook onrechtvaardig en onaanvaardbaar dat 40 miljoen kinderen er op dit moment alleen voor staan, zonder ouders, zonder familie? SOS Kinderdorpen gelooft sterk in de kracht en dynamiek van de bedrijfswereld om mee te bouwen aan een thuis en toekomst voor deze kinderen. Samen een sterk verhaal ontwikkelen en toewerken naar een specifi ek doel. Meteen actie? Contacteer Tom Moons via

37 Als een bedrijf een partnerovereenkomst tekent met de familie Borlée gebeurt er iets speciaals. Om het met de woorden van Jacques Borlée zelf te zeggen: Onze partners en onze familie zijn als de blaadjes van een bloem, die constant groeit. Zo hecht is onze band. Om dat te bewijzen loopt vader Borlée samen met vijf ceo s van partnerbedrijven een hele marathon. Vanzelfsprekend op de Acerta Brussels Ekiden als eerbetoon aan de zesde partner: Acerta. Vijf getrainde lopers Als ex-topatleet heeft Jacques Borlée altijd een zwak gehad voor een initiatief als de Acerta Brussels Ekiden: Eens je gebeten bent door de sportmicrobe, blijf je die wil om te presteren behouden. De Acerta Brussels Ekiden brengt op zijn typische manier hulde aan die mentaliteit en tezelfdertijd is het een viering van de teamgedachte. Topsporters zie je vaak alleen presteren, maar wat vergeten wordt, is dat geen enkele topprestatie het resultaat is van een man of een vrouw alleen: alle mensen rond de atleet vormen één team rond één gedachte: het beste halen uit jezelf. Het is die gedachte die de Acerta Brussels Ekiden in de verf zet en net daarom spreekt deze run mij ook persoonlijk aan. Zo persoonlijk zelfs dat Jacques Borlée, samen met vijf partner-ceo s de legendarische marathonafstand zal afl eggen. De lijst van de deelnemende ceo s aan het Borlée for Rio-team ziet er als volgt uit: Jacques Borlée en Geert Volders, managing director Sales & Marketing Wij willen dat onze partners weten dat we er ook voor hen zijn en dat onze ambities steeds verder reiken. Wij zijn een toekomstgericht familiebedrijfje en dat hebben we met onze partners gemeen, zegt Jacques Borlée. De lichte ontgoocheling op de Olympische Spelen van Kevin en Jonathan Borlée werden op de Memorial Van Damme ruimschoots gecompenseerd en sindsdien staat alles in het teken van de Olympische Spelen van Rio in Jacques Borlée: Wij willen dat onze partners weten dat we er ook voor hen zijn en dat onze ambities steeds verder reiken. Daarom dat we nu al volop acties plannen in het teken van de volgende Spelen, onder de naam Borlée for Rio. Tom Van de Cruys van Lampiris loopt 5 kilometer Luc Versele van Crédit Agricole / Landbouwkrediet loopt er 9,9 Ann Claes van JBC legt 5,3 kilometer af Jacques Borlée neemt er 10,5 voor zijn rekening Bernard Gustin van Brussels Airlines zal 4,8 kilometer lopen Vincent Querton van Jones Lang Lasalle sluit af met 6,695 km. Jacques Borlée: Het gaat om vijf getrainde lopers, dus we gaan voor een goed resultaat, maar veel meer nog gaan we voor een excellente teamgeest om de Acerta Brussels Ekiden, georganiseerd door onze partner Acerta extra weerklank te geven. 13 u 30 Kevin & Jonathan Borlée 14 u 30 Tia Hellebaut 16 u 30 Tia Hellebaut, Kevin & Jonathan Borlée Esplanade, Koning Boudewijnstadion Like us on en download vanaf maandag je foto op facebook.com/acertabrusselsekiden

38 2012 Belangrijk als je deelneemt: hoe verloopt de Ekiden? Tijdens de Acerta Brussels Ekiden loop je met 6 lopers een marathon. De eerste lopers van de teams starten samen centraal voor het Koning Boudewijnstadion. Na een rondje van 5 km door o.m het park van Laken geeft hij/zij het afl ossingslint door aan de volgende loper in het stadion. En zo gaat het telkens een afl ossingszone verder tot loper 6 aan zijn aflossing begint. Die loopt nog een rondje van 6,695 km en finisht in het Koning Boudewijnstadion voor tribune 1. Nieuw systeem voor wisselzones Om deze grootste afl ossingsmarathon ter wereld vlotter te laten verlopen, is er sinds vorig jaar een nieuw systeem voor de wisselzones ingevoerd. Dit om het comfort bij het wisselen gevoelig te vergroten. De piste wordt opgedeeld in 3 wisselzones in plaats van de gebruikelijke 6. In de eerste wisselzone starten lopers 2 en 5, in de tweede wisselzones starten alle lopers 4, en in de derde wisselzone lopers 3 en 6. Programma 10 u u 00 Om de volgende loper van jouw team makkelijk terug te vinden worden er per wisselzone vakken van 100 teams gemaakt: vak 1: team vak 7: team vak 2: team vak 8: team vak 3: team vak 9: team vak 4: team vak 10: team vak 5: team vak 11: team vak 6: team vak 12: team De start (13u) wordt buiten het stadion aan de hoofdingang gegeven. Deze locatie is zeer makkelijk te bereiken voor alle deelnemers. 13 u 00 Startschot wordt gegeven door Tia Hellebaut en Kevin & Jonathan Borlée 15 u 20 en Kevin & Jonathan Borlée

39 -EER LOOPCOMFORT TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM Start Runner 4 TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM Start Runner 2+5 TEAM Start Runner 3+6 TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TIM ING ING TIM ZON E E ZON WISSELS CHANGEMENTS BEWAARPLAATS SPORTTASSEN CONSIGNE SACS DE SPORT Individuele resultaten en teamresultaten Op basis van het nieuwe parcours werden ook alle afstanden per loper correct uitgemeten. In onderstaande tabel vind je in de linkerkolom de exacte afstand die iedere loper moet afleggen en in de rechterkolom vind je de afstand waarop je persoonlijke tijd is gebaseerd. Acerta Brussels Ekiden - loopafstanden t t t t t t Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Loper 5 Loper 6 Van start tot aflossingspunt 5 km 9,9 km 5,3 km 10,5 km 4,8 km 6,695 km van timing mat tot timing mat 4,7 km 9,6 km 5,0 km 10,2 km 4,5 km 6,395 km De matten die de elektronische tijd van jouw chip registreren, bevinden zich enkel bij de ingang en bij de uitgang van het stadion. De individuele netto tijden worden dus berekend vanaf het buitenlopen tot het binnenlopen van het stadion. Vanaf dit jaar wordt de tijd die gedurende de verschillende aflossingen in het stadion wordt verloren, opgeteld en bij de totale teamtijd gerekend. Lopers die 2 ronden (10 km) lopen hun tijd loopt uiteraard wel door bij de eerste passage door het stadion. Zie plan voor de ligging van de timing zone en aflossingszones. Wij merkten dat heel wat lopers hun individuele tijd met minuten verlengd zagen omdat hun volgende loper niet klaarstond. Doordat we deze verloren tijd niet meer toekennen aan de individuele lopers, maar op het einde gewoon bijtellen bij het teamresultaat kent iedereen zijn persoonlijke tijd en kan hij beter vergelijken met andere lopers, zegt Greg Broekmans van de organisatie.

40 Jouw CV moet in 6 minuten rekruteerders overtuigen! Benieuwd hoe dit kan? Surf naar jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. Where will your next step take you? The next step in your career is the big one. Are you looking for lots of options? It s your future. How far will you take it? Discover a world of opportunities at mycareer.deloitte.com/be 2012 Deloitte Belgium Altijd een beenlengte voorsprong. ZOVEEL KENNIS IN EEN KOPJE KOFFIE, DAT PROEF JE! Wij garanderen onze klanten steeds een perfect kopje koffie, al vier generaties lang. We selecteren onze koffiebonen met de grootste zorg, maken uitgebalanceerde mengelingen en houden vast aan een langzaam brandproces volgens traditionele methodes. Maak werk van je nieuwe job! Registreer je op jobat.be en ontvang dagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox.

41 Ooit vond je de job van je leven

42

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Wordt er aan het weer gewerkt?

Wordt er aan het weer gewerkt? Zaterdag 14 en zondag 15 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be DE JUISTE KEUZE Word je daar gelukkig van? Blz. 3 DWANGARBEID Een straffeloze miljardenbusiness

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Goed outplacement vraagt om heldere visie op arbeidsmarkt Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Begin 2013 stapten 89 van de

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat.

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf,

Nadere informatie

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Werken voor de federale overheid Een handleiding Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Inhoudstafel Beginnen werken bij de overheid... 5 1. De rol van

Nadere informatie

nr. 32 januari 2012 De beste wensen voor 2012 Vorig jaar verstuurde ik als nieuwe SO- artikels. Veel leesplezier! Valérie

nr. 32 januari 2012 De beste wensen voor 2012 Vorig jaar verstuurde ik als nieuwe SO- artikels. Veel leesplezier! Valérie 1 Voorwoord Welkom op de 31ste SOFIA-nieuwsbrief boordevol weetjes en interessante artikels over vrouw en management. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar al onze netwerkleden, deelnemers van ons programma

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen ZATERDAG 6 APRIL T/M VRIJDAG 1 2 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken Dossier Finance & Consulting Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen Bijna

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.23 d e c e m b e r 2008 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2009 23 A f

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie