Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007"

Transcriptie

1 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007

2 inhoud Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750, 1000 gt Amsterdam telefoon (020) fax (020) Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds abn amro Bank Postbank kvk Afdelingen: abn amro Bank voorwoord 5 1 doelstelling, werkterreinen en kerntaken, missie 9 2 zilveren anjer 13 3 het werk van het prins bernhard cultuurfonds 17 4 inkomsten uit loterijen 41 5 inkomsten uit eigen fondsenwerving 45 6 fotoreportage 59 7 communicatie en voorlichting 95 8 bestuurlijke organisatie personeel en organisatie vrijwilligersbeleid ambities voor financieel beleid cultuurfondsen op naam cultuurfondsen voor monumenten overzicht van de bestedingen 205 prins bernhard cultuurfonds 205 prins bernhard cultuurfonds drenthe 223 prins bernhard cultuurfonds flevoland 226 prins bernhard cultuurfonds fryslân 228 prins bernhard cultuurfonds gelderland 232 prins bernhard cultuurfonds groningen 240 prins bernhard cultuurfonds limburg 243 prins bernhard cultuurfonds noord-brabant 247 prins bernhard cultuurfonds noord-holland 254 prins bernhard cultuurfonds overijssel 260 prins bernhard cultuurfonds utrecht 265 prins bernhard cultuurfonds zeeland 269 prins bernhard cultuurfonds zuid-holland 271 fotografie Dik Bouwman e.a. omslag Festival Circo Circolo in Den Bosch, dat plaatsvond van 19 t/m 28 oktober, foto Koen Verheijden/hh ontwerp Marcel Bakker, De Ontwerperij, Amsterdam druk Calff & Meischke, Amsterdam

3 voorwoord 0 In 2007 zijn wij enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van de plannen die wij in het vorige jaarverslag hebben aangekondigd. Door een efficiëntere organisatie kon meer tijd worden geïnvesteerd in het werven van fondsen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal fondsen op naam is met 23 (21 in 2006) gestegen tot 219, de Anjeractie heeft meer opgebracht dan vorig jaar, en er konden donateurs (2.199 in 2006) worden bijgeschreven. De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen van naar Meer inkomsten betekent dat wij meer kunnen doen voor cultuur en natuurbehoud, meer beurzen kunnen verstrekken aan jong talent, meer eigen initiatieven kunnen ontplooien en hogere bedragen kunnen uitkeren. Het stemt tot tevredenheid dat wij in 2007 ruim 2,7 miljoen meer aan de doelstelling konden besteden dan in Ook de gemiddelde bijdrage ging omhoog: van tot Door bewuste en weloverwogen keuzes hebben wij de beschikbare middelen optimaal besteed. Maar wij willen meer dan alleen tevreden zijn. Wij willen ook zeker weten dat onze bijdragen goed zijn besteed. Daarom werken wij in 2008 aan de ontwikkeling van een methode om het inhoudelijke succes van ons werk te meten. Het systeem wordt eerst bij het landelijk fonds getest en in gebruik genomen. Later zal het op bredere schaal worden ingevoerd. Op deze manier willen wij de kwaliteit van de projecten die wij ondersteunen bevorderen. In november hebben wij al onze ambities voor de jaren geformuleerd in een meerjarenbeleidsplan. Daarin zijn - voor het eerst - onze voornemens in kengetallen uitgedrukt. De mate waarin het beleid meer of minder succesvol uitpakt, is de komende jaren in één oogopslag te volgen. Het meerjarenbeleidsplan is in zijn geheel op de website gepubliceerd. Gebruikmakend van de mogelijkheden van deze tijd, publiceren wij vanaf dit jaar, naast het jaarverslag in druk, ook een online editie. Daarmee is het verslag voor iedereen toegankelijk en kan men in een paar klikken vinden wat men zoekt. Zowel in de gedrukte als in de digitale versie maken wij inzichtelijk waaruit ons werk bestaat en wie erbij zijn betrokken. Van de projecten die wij hebben ondersteund, zijn er acht uitgewerkt en geïllustreerd. Samen geven ze een goed beeld van het soort activiteiten waarvoor het fonds warm loopt en waaruit de gedrevenheid van de initiatiefnemers blijkt. Ook een aantal eigen initiatieven is nader omschreven en er zijn drie bursalen geportretteerd. Verder komen een CultuurFonds op Naamschenker, een donateur en een coördinator van de Anjeractie aan het woord. Alles bij elkaar levert dit een 4 5

4 helder portret op van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een zichtbare en transparante organisatie die als culturele geldgever onmisbaar is geworden. Wij zijn ons er terdege van bewust dat ons werk niet kan worden gedaan zonder de hulp van velen. Wij danken alle vrijwilligers die zich adviserend, coördinerend en collecterend hebben ingezet; de provincies die onderdak hebben gegeven aan de afdelingsmedewerkers; en de BankGiro Loterij en De Lotto waarvan wij ook het afgelopen jaar weer een substantiële bijdrage voor de bestedingen hebben gekregen. Amsterdam, 28 april 2008 Ivo Opstelten voorzitter Raad van Toezicht Adriana Esmeijer directeur/bestuurder 1 doelstelling, werkterreinen en kerntaken, missie 6 7

5 1 missiestatement Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen wij jaarlijks ruim projecten en personen ondersteunen. Dat maakt ons, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans. doelstelling, werkterreinen en kerntaken, missie 1Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een tweeledige doelstelling en een daarvan afgeleide missie. Het missiestatement wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden. Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt. Het fonds wil zijn doel bereiken door het verlenen van financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor bovenbedoelde activiteiten het geven van voorlichting Het fonds behoudt zich het recht voor om op de besteding van de verstrekte gelden toezicht uit te oefenen. Het verlenen van financiële steun is ook mogelijk aan personen en organisaties in de Nederlandse Antillen en Aruba. Daarnaast is deelname aan arbeid tot bevordering van de cultuur in algemeen Europees verband mogelijk. Werkterreinen Het Prins Bernhard Cultuurfonds is actief op de volgende werkterreinen: geschiedenis en letteren beeldende kunst podiumkunsten monumentenzorg natuurbehoud Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een onafhankelijk, particulier fonds. Het bepaalt zelf hoe het het beschikbare budget uitgeeft. Het fonds reageert primair op verzoeken uit het veld, maar kan ook eigen initiatieven ontwikkelen wanneer het lacunes in het aanbod signaleert. Daarnaast kent het fonds een programma voor de ontwikkeling van jong talent en verschillende prijzen. Kerntaken Het Cultuurfonds legt zich sinds 1945 toe op de financiële ondersteuning van bijzondere projecten en stelt zich daarbij drie kerntaken: behouden en toegankelijk houden van cultureel erfgoed, inclusief natuur en landschap, met de nadruk op behoud van de gebouwde omgeving stimuleren van bestudering en beschrijving van de Nederlandse cultuur en geschiedenis bereiken van een breed publiek en specifieke doelgroepen via o.a. educatie, festivals, producties en tentoonstellingen. 8 9

6 zilveren anjer

7 zilveren anjer 2De Zilveren Anjer is het voornaamste eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Prins Bernhard en het bestuur hebben de onderscheiding in 1950 ingesteld ter gelegenheid van de tiende herdenking van de Anjerdag* en het tienjarig jubileum van het fonds. Laureaten Op 7 juni heeft Hare Majesteit de Koningin de Zilveren Anjers uitgereikt aan de heer K. Bruinsma voor vertalingen uit de wereldliteratuur in het Fries, in het bijzonder uit de klassieke talen de heer J.P. Bos voor het behoud en doorgeven van de operacultuur de heer M.J.N. Groentjes voor het behoud van de stolpboerderijen in Noord-Holland Statuut De Zilveren Anjer is een blijk van waardering voor personen van onbesproken vaderlands gedrag, die in enigerlei vorm van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van de Nederlandse Antillen en Aruba. De onderscheiding kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend. Eenieder kan kandidaten voordragen. v.l.n.r. Partner hr. Bruinsma, mr. I.W. Opstelten (voorzitter), de heer K. Bruinsma, Hare Majesteit de Koningin, de heer P. Bos, mw. Bos, de heer M.J.N. Groentjes, mw. Groentjes, mw. dr. A. Esmeijer (directeur) 2 Grondslag De erfenis van de in Mauthausen omgekomen geheim agent Thijs Taconis vormde in 1950 de financiële grondslag voor de onderscheiding. Taconis wordt in de oorkonde die bij de onderscheiding hoort, herdacht met de woorden Quae Thijs Taconis mortuus pro patria anno mcmxliv legavit pro fundamento sunt. (Hetgeen Thijs Taconis, gestorven voor het vaderland in 1944, heeft nagelaten, vormt de grondslag). Secretariaat Mw. M.H.D. Nillesen, secretaris Mw. M. Andriesse, coördinator * De eerste symbolische verzetsdaad van het Nederlandse volk tegen de Duitsers op de verjaardag van Prins Bernhard op 29 juni Bij verschillende monumenten werden bossen witte anjers en kransen met oranje linten gelegd. Door het dragen van een witte anjer in het knoopsgat, getuigde men van zijn aanhankelijkheid aan het koningshuis

8 het werk van het prins bernhard cultuurfonds

9 3 het werk van het prins bernhard cultuurfonds 3Onze hoofdtaak is het bevorderen van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Wat we doen met het jaarlijks beschikbare budget voor projectbijdragen, beurzen, eigen initiatieven en prijzen, en hoe we dat doen, staat in dit hoofdstuk. Projectbijdragen Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk fonds en twaalf provincale afdelingen. Met het bestedingenbeleid willen wij bewust alle segmenten van de samenleving bereiken. Voor elk wat wils. Van het budget geven de provinciale afdelingen samen ongeveer de helft uit. Het budget van het landelijk fonds wordt verdeeld over de vijf werkterreinen, waarvan de Raad van Toezicht de verdeelsleutel vaststelt, en het Cultuurfondsbeurzenprogramma. Richtlijnen Het landelijk fonds en de provinciale afdelingen werken volgens gemeenschappelijk vastgestelde richtlijnen voor de ondersteuning van projecten. Daarbinnen hebben afdelingen de vrijheid, uitgaand van plaatselijke omstandigheden, om eigen prioriteiten te stellen. De richtlijnen bieden inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van het Cultuurfonds en in de criteria die bij de beoordeling van aanvragen gelden. De belangrijkste zijn dat wij in beginsel alleen bijdragen aan non-profit organisaties die werken binnen onze werkterreinen uitsluitend projecten ondersteunen die naar ons oordeel bijzonder en waardevol zijn. Richtlijnenwijzer De richtlijnen zijn sinds begin 2007 interactief te raadplegen via de Richtlijnenwijzer op De url is vanaf januari 2008 in de lucht. Met de Richtlijnenwijzer willen we initiatiefnemers behoeden voor het indienen van verzoeken die zeker niet kunnen worden gehonoreerd, en het aantal succesvolle aanvragen opvoeren. Concreet streven we naar een geleidelijke lichte daling van het aantal aanvragen. Het stemt tot tevredenheid dat de dalende trend die zich in 2005 (7.389) en 2006 (6.722) aftekende, zich in 2007 heeft voortgezet. In 2007 hebben we in totaal aanvragen ontvangen, een daling van 9 procent. Daarvan zijn er gehonoreerd, door de provinciale afdelingen samen en 798 door het landelijk fonds. Het aantal afwijzingen liep terug tot 2.582, een daling van 14 procent

10 evaluatie van projecten Evaluatie van projecten Formeel zijn er twee besluitmomenten bij het toekennen van een bijdrage. Het eerste sluit direct aan op de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag. Als deze positief uitvalt, stellen we op basis van de ingediende begroting een bepaald bedrag in het vooruitzicht. Het tweede besluitmoment volgt na ontvangst van het betaalverzoek. Dan wordt beoordeeld of het project is uitgevoerd volgens de aangegeven opzet en doelmatigheid en de ingediende begroting. Als dat het geval blijkt, wordt de bijdrage uitbetaald. Zo niet, dan behouden we ons het recht voor een lagere bijdrage vast te stellen of helemaal niet uit te keren. De aanvrager weet dat wij zo werken: een van de voorwaarden bij een toezegging is dat tussentijdse wijzigingen in projectplan of -begroting moeten worden gemeld. Omdat het Cultuurfonds altijd achteraf uitkeert, komt het niet of nauwelijks voor dat bedragen ten onrechte worden uitbetaald of moeten worden teruggevorderd. Vrijval Het komt voor dat bijdragen niet worden uitgekeerd, omdat de projecten waarvoor ze werden toegekend niet doorgingen, of in een andere vorm dan bij de beoordeling was voorzien. Deze bedragen vallen geheel of gedeeltelijk vrij. Ze worden in het jaar nadat ze zijn vrijgevallen toegevoegd aan het budget voor de bestedingen. We zoeken er dan een alternatieve bestemming voor. Vrijgevallen bedragen vloeien in principe terug naar het deelbudget van de provinciale afdeling, de sectie van het landelijk fonds, of het CultuurFonds op Naam waaruit ze werden toegekend. Op die manier komt het geld uiteindelijk weer ten goede aan projecten binnen hetzelfde deel van het werkterrein. Het aandeel vrijval ligt jaarlijks tussen de 5 en 10 procent. Plannen voor 2008 In 2008 werken we aan de ontwikkeling van een methode om in aanvulling op de financiële verantwoording van bestedingen ook het inhoudelijke succes ervan beter inzichtelijk te maken. Omdat het landelijk fonds doorgaans hogere bijdragen toekent dan de provinciale afdelingen, wordt het systeem eerst daar getest en in gebruik genomen, en pas later op bredere schaal geïmplementeerd. Het systeem kan ook een belangrijk instrument worden om de effectiviteit van bestedingen te bevorderen. De meerwaarde kan echter pas na een paar jaar worden verwacht, als de methodiek is geperfectioneerd en ervaringscijfers uit verschillende jaren vergeleken kunnen worden. Bij de ontwikkeling van het systeem maken we gebruik van de diensten van het onafhankelijke advies- en onderzoeksbureau Significant. Aantallen aanvragen Totaal Toegewezen Toegewezen Totaal Afgehandeld Landelijk Afdelingen Afgewezen Werkwijze Uitstraling en betekenis van het project bepalen of het Cultuurfonds een verzoek behandelt op landelijk of provinciaal niveau. Ons uitgangspunt is dat de aanvraag thuishoort bij de afdeling van de provincie waarbinnen het project plaatsvindt, tenzij we het project van onmiskenbaar landelijk belang achten. Het landelijk fonds ontfermt zich doorgaans ook over aanvragen voor projecten die in drie of meer provincies spelen. Het Cultuurfonds hecht veel waarde aan gedegen en eerlijke besluitvorming. Daarom laten we aanvragen inhoudelijk beoordelen door afdelingsbesturen en adviescommissies. Zij bepalen of projecten bijzonder en waardevol genoeg zijn voor een bijdrage. Het Cultuurfonds dekt de kosten van projecten meestal gedeeltelijk, in de overtuiging dat initiatiefnemers de begroting verder met eigen of andere middelen rond krijgen. De hoogte per project verschilt* en bedragen lijken soms bescheiden. Maar wij zijn er trots op dat we in projecten hebben kunnen ondersteunen. Bestedingen 2007 Met de toekenningen was in 2007 een bedrag van gemoeid: daarvan werd door het landelijk fonds toegekend en door de provinciale afdelingen. Het onderstaande staatje vermeldt welke bedragen per Besteed aan de doelstelling Jaar Budget Totaal stichting Landelijk bureau Provinciale afdelingen * De provinciale afdelingen kennen voor een aantal projecten en investeringen standaardbijdragen. ** In 2007 voor het eerst inclusief de bijdrage aan de ecs **

11 Besteding activiteitenbudget 2007 per sector Geschiedenis Letteren Beeldende Kunst Muziek Theater Kunst- en Cultuur educatie Monumentenzorg Natuurbehoud Wetenschap Vo o r ke ur - subsidies Kosten Prijsuitreikingen Totaal Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Regionale adviescommissie s-gravenhage Regionale adviescommissie Rotterdam CultuurFondsen op Naam (afd.) Totaal provinciale afdelingen Overige Landelijk fonds CultuurFondsen op Naam Totaal landelijk bureau Totaal Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

12 Aantal aanvragen provinciale afdeling zijn toegekend. Voorts laat het zien dat verreweg de grootste toewijzing, , was bestemd voor de Europese Culturele Stichting (ecs). Afdracht aan de ecs In de statutaire doelstelling van het fonds staat vermeld dat het ook in Europees verband actief is. Dit komt tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage aan de ecs. Het gaat hier om 25 procent van de bijdragen die het Cultuurfonds ontvangt van de BankGiro Loterij en De Lotto. De besteding vindt geheel buiten onze verantwoordelijkheid plaats: de ecs heeft haar eigen richtlijnen. Haar bestedingenbeleid richt zich hoofdzakelijk op samenwerkingsprojecten met een Europees onderwerp, die in een of meer Europese landen plaatsvinden en/of door meerdere instelling(en) in verschillende Europese landen worden georganiseerd of gefinancierd. Verhouding bestedingen landelijk fonds vs provinciale afdelingen Het Cultuurfonds hecht eraan dat de beschikbare middelen in meerdere opzichten evenwichtig worden besteed. Het onderstaande staatje wekt de indruk dat de toekenningen door de provinciale afdelingen ( ofwel 33,5 procent) en het landelijk fonds ( ofwel 66,5 procent)in 2007 meer uiteenliepen dan in voorgaande jaren. Ze zijn in feite in een zelfde redelijke verhouding tot elkaar blijven staan. In dezen ontstaat een vertekend beeld doordat de afdracht aan de ecs en het merendeel van de bestedingen uit Cultuurfondsen op Naam bij het landelijk fonds zijn geboekt. Zoals het een fonds betaamt dat primair projecten van derden wil ondersteunen, blijven de bestedingen voor prijzen en eigen initiatieven van de provinciale afdelingen en het landelijk fonds samen, beperkt tot bescheiden bedragen en percentages: respectievelijk (3 procent) en (2 procent). Het aandeel van de bestedingen uit CultuurFondsen op Naam is nominaal toegenomen tot maar percentueel gelijkgebleven op 15,2 procent. Bedrag Afgehandeld Toegewezen Afgewezen Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk bureau) Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland regionale adviescommissie s-gravenhage regionale adviescommissie Rotterdam Uit de volgende staatjes blijkt dat de beschikbare middelen weloverwogen over de verschillende delen van het werkterrein zijn gespreid. Het totaaloverzicht laat zien dat achtereenvolgens muziek ( ofwel 19 procent), beeldende kunst ( ofwel 16 procent), monumentenzorg ( ofwel 10 procent), theater ( ofwel 9 procent), kunst- en cultuureducatie ( ofwel 7 procent) en natuurbehoud ( ofwel 4 procent) het meeste van het Cultuurfonds hebben geprofiteerd. Verhouding bestedingen provinciale afdelingen vs landelijk fonds en Totaal Stichting Prins Bernhard CultuurFondsen Cultuurfonds op Naam In de overzichten van bestedingen van de provinciale afdelingen, het landelijk Verdeling naar werkterreinen Totaal Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds fonds en de CultuurFondsen op Naam afzonderlijk tekenen zich opmerkelijke on- derlinge verschillen af. Verdeling Provinciale naar afdelingen werkterreinen Afdelingen De provinciale afdelingen besteden verreweg het grootste deel van hun budget aan projecten op het gebied van muziek ( ofwel 38 procent) en theater ( ofwel 15 procent), waarna op enige afstand kunst- en cultuureducatie ( ofwel 13 procent), beeldende kunst ( ofwel 10 procent), monumentenzorg ( ofwel 5 procent) en geschiedenis ( ofwel 6 procent) volgen. De verklaring ligt voor de hand: sinds jaar en dag draagt het Cultuurfonds bij aan de aanschaf van instrumenten, kleding en apparatuur voor muziek- en toneelverenigingen in het land. Hiervoor hebben in totaal 663 aanvragers met succes een beroep op het fonds gedaan. Totaal Provinciale Afdelingen Totaal Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

13 Bestedingen landelijk fonds en CultuurFondsen op Naam Bij zowel het landelijk fonds als de CultuurFondsen op Naam is beeldende kunst de voornaamste bestemming van middelen: aan dit deel van het werkterrein werd ofwel 17 procent en ofwel 31 procent besteed. In beide gevallen is een substantiële afzonderlijke toekenning de bepalende factor. Het gaat om respectievelijk de uitkering aan de Vereniging Rembrandt de uitkeringen uit het Wertheimer Fonds De Vereniging Rembrandt krijgt sinds 1970 een aanzienlijk bedrag om musea in Besteding activiteitenbudget Nederland te ondersteunen, die bijzondere kunstwerken willen aankopen. In 2007 ontving de vereniging in aanvulling op de algemene bijdrage van nog eens voor de Besteding activiteitenbudget jubileumactiviteiten in Afgezien van de beeldende kunst besteedde het landelijk fonds een flink deel van het budget aan monumenten- zorg ( ofwel 13 procent). Aanvragen voor de restauratie van Rijksmonumenten, ook in de provincie, worden door het landelijk fonds behandeld. In totaal werd aan 103 projec- ten bijgedragen. Verder Landelijk fonds investeerde het landelijk fonds substantieel in muziek ( ofwel Verdeling naar werkterreinen Landelijk fonds 7 procent), theater ( ofwel 5 procent), kunst- en cultuureducatie ( ofwel 4 procent) en natuurbehoud ( ofwel 3 procent). Op 18 april heeft Koningin Beatrix de nieuwe vestiging van het Nederlands Fotomuseum geopend. Bij die gelegenheid ontving zij Dutch Eyes. Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van uit het Wertheimer Fonds. V.l.n.r. hm de Koningin, Ruud Visschedijk (directeur nf), Gerard Rooijakkers, voorzitter van de Stichting Fotografie in Nederland. Sinds 2003 heeft het Cultuurfonds het rendement van het vermogen, in 2007, jaarlijks toegekend aan het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Behalve aan fotografie en beeldende kunst heeft het Cultuurfonds dankzij de CultuurFondsen op Naam ook aanzienlijk kunnen bijdragen aan projecten op het gebied van muziek ( ofwel 19 procent), natuurbehoud ( ofwel 12 procent), monumentenzorg ( ofwel 12 procent) en Letteren ( ofwel 4 procent). CultuurFondsen op Naam Verdeling naar sectoren CultuurFondsen op Naam Van de CultuurFondsen op Naam heeft het Wertheimer Fonds elk jaar het grootste budget. Dit is bestemd voor de bevordering van de Nederlandse fotografie en in het bijzonder voor de oprichting en instandhouding van een museum voor fotografie

14 ondersteunde projecten In hoofdstuk 15 staat een opsomming van alle projecten die wij in 2007 hebben ondersteund. Van acht projecten geven we een nadere omschrijving. Ze illustreren de bevlogenheid van de initiatiefnemers en de passie die zij ermee kunnen opwekken. prins bernhard cultuurfonds limburg De laatste mijnwerkers aan het woord Documentairemakers Eugène van den Bosch en Joost Verhey werken aan een bijzonder oral history -project. Onder de titel De laatste mijnwerkers aan het woord nemen zij gesprekken op met mensen die de mijnbouwgeschiedenis van Zuid- Limburg aan den lijve hebben ondervonden en daarover willen vertellen. Een kabinetsbesluit in 1965 leidde in een periode van tien jaar tot de sluiting van alle kolenmijnen in de streek. De industrietak, die de armoede daar sinds de vroege twintigste eeuw sterk had verminderd en waarin vijftigduizend mensen werkzaam zijn geweest, bleek niet rendabel meer. In de jaren zeventig en tachtig was er weinig animo om te praten over het zware werk ondergronds en het leven dat dat met zich meebracht. Veel betrokkenen zwegen verbitterd over hun verleden toen vervangende werkgelegenheid, toezeggingen ten spijt, uitbleef. Van den Bosch en Verhey streven ernaar zoveel mogelijk getuigenissen audiovisueel vast te leggen nu het nog kan en deze via een database te ontsluiten. Bijdrage Dankzij de BankGiro Loterij en De Lotto Om het belang van de BankGiro Loterij (bgl) en De Lotto voor het Cultuurfonds uit te drukken, selecteren we elk jaar een paar bijzondere en waardevolle projecten voor een extra bijdrage, waarvoor we uit de inkomsten van de de bgl en De Lotto jaarlijks een bedrag afzonderen. In 2007 ging het om Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam; voor de herinrichting in totaal Nationaal Rijtuigenmuseum, Leek; voor de aankoop van een bijzondere collectie rijtuigen van Kasteel De Haar in totaal Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrecht; voor het project De Zingende Toren (aansturingssysteem voor het glascarillon) in totaal (zie kader pagina 29) Stichting Jeugdige Oren, Amsterdam; voor een muziektheaterreeks voor jeugdig publiek in totaal Prinses Christina Concours, Den Haag; voor het jubileumproject Classic Express, een bijzonder rondreizend educatieproject in het kader van het 40-jarig bestaan in totaal Stichting Urbanus, Ouderkerk a/d Amstel; voor de restauratie van de kerk in totaal R.K. Parochie Sint Remigius, Schimmert (L); voor de restauratie van de kerk in totaal R.K. Parochie Sint Vitus, Blauwhuis (Fr.); voor de restauratie van de kerk in totaal Vleuterweide krijgt een muzikaal kunstwerk prins bernhard cultuurfonds fryslân It Fryske Fersepaad (Het Friese poëziepad) Vanuit Bolsward voert een fietspad, de Bolswarder Trekvaart volgend, via Burgwerd en Wommels naar Edens. Stichting Dorpshuis Edens heeft de op zichzelf al schilderachtig gelegen route verrijkt met een aanvullende culturele functie en omgedoopt tot Fryske Fersepaad. Medio jaren negentig zijn er om de paar honderd meter gedichten van Friese schrijvers neergezet, vijfentwintig in totaal. Ze gaan over bijzondere plaatsen waar het pad langs loopt en gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. In 2007 werd de gedichtenroute vernieuwd en er verscheen een boekje waarin behalve de gedichten zelf, ook een korte beschrijving van de dichters en informatie over de omgeving is opgenomen. Bijdrage: 500 In de grootste woonwijk van Leidsche Rijn, Vleuterweide, komt een glazen toren met 150 glazen klankschalen en 50 glazen klokken. Via de computer kan dit muzikale kunstwerk straks bespeeld worden. Een wereldprimeur die klinkt als een klok! Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland en droeg ,- bij aan dit carillon. Een glasheldere vertaling van de oude Utrechtse carillon traditie naar nú. Mede dankzij de BankGiro Loterij De BankGiro Loterij laat cultuur winnen. Liefst 50% van de opbrengst gaat naar culturele instellingen. Met dat geld worden aankopen gedaan voor Nederlandse musea, maar ook andere belangrijke cultuur projecten krijgen steun. Win met ons mee, dan wint cultuur ook! De BankGiro Loterij laat cultuur winnen! BGL Adv PBC.indd :27:

15 ondersteunde projecten prins bernhard cultuurfonds zuid-holland Panorama Zuidvleugel Van 21 september tot 4 november 2007 was in Scheltema, het aan Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden gelieerde centrum voor actuele kunst, de tentoonstelling Panorama Zuidvleugel te zien. De Zuidvleugel is een van de dichtstbevolkte regio s van Europa gelegen tussen Dordrecht, Den Haag, Leiden en Gouda. Geleidelijk ontwikkelen dorpen en steden zich er tot een samenhangende netwerkstad in een Hollands landschap. Om de ruimtelijke invulling van het gebied op een geïntegreerde manier aan te pakken is een multidisciplinaire denktank ingesteld: Atelier Zuidvleugel. Deze vond het van belang dat er een eigentijdse verbeelding komt van de veranderingen die zich in het landschap voltrekken. Na een grondig selectieproces kregen Philippe Terrier-Hermann, Mateus Herczka en het Hootchie Cootchie Mediacollectief/Willem de Ridder de opdracht om in de omgeving op ontdekkingstocht te gaan. Panorama Zuidvleugel toonde daarvan de resultaten. Bijdrage: prins bernhard cultuurfonds landelijk fonds Mysterie achter het schilderij Van 1 mei 2007 tot 7 januari 2008 vond in Huis Bergh in s-heerenberg de tentoonstelling Het mysterie achter het schilderij plaats, naar een idee van kunsthistoricus Henk van Os. De stichter van het kasteelmuseum, textielfabrikant Jan Herman van Heek, kocht in de jaren dertig een schilderij met een knielende kanunnik. Van Os kreeg de tip dat dit werk ooit de achterkant moest zijn geweest van een paneel dat zich nu in een museum in New Orleans bevindt. De eenmalige hereniging van beide stukken vormde de aanleiding om ook de achterkant van andere laat-middeleeuwse schilderijen in de collectie van Huis Bergh te belichten. Doorgaans verborgen voor het publiek valt daarvan veel te leren over de geschiedenis van kunstwerken. De tentoonstelling die eigenlijk tot november zou duren, werd wegens aanhoudende belangstelling geprolongeerd tot begin Bijdrage: Hans van Manen Festival In 2007 werd Hans van Manen, Nederlands bekendste en meest geliefde choreograaf, 75 jaar. Het Nationaal Ballet organiseerde daarom een groots Hans van Manen festival. In een tijdsbestek van drie weken werden vijf programma s gepresenteerd, bestaande uit twintig balletten van Van Manen. Het festival liet een selectie zien uit Van Manens gehele oeuvre, gedanst door diverse nationale en internationale gezelschappen. Bezoekers kregen op laagdrempelige en veelzijdige wijze een beeld van het belang van Hans van Manen in de danswereld. Rondom het festival werd een groot aantal speciale activiteiten georganiseerd, waaronder een masterclass, workshops, een tentoonstelling en een speciale televisie-uitzending. Nooit eerder vond een dergelijk omvangrijk festival plaats met werk van één choreograaf uitgevoerd door diverse nationale en internationale gezelschappen. Bijdrage: De bursalen 2007 bijeen De Zingende Toren De Cultuurcampus Vleuterweide in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is een plek van ontmoeting en uitwisseling. Een plek waar cultuur, informatie en onderwijs de bewoners van de wijk met elkaar in contact brengen. De Kunstcommissie van de Cultuurcampus besloot het budget voor een kunstproject te gebruiken voor de realisatie van een toren en gaf de Nederlandse glaskunstenaar en architect Bernard Heesen opdracht hiervoor een plan te maken. Heesen ontwierp een dertig meter hoge klokkentoren van glas. Omgekeerde vazen en andere voorwerpen van glas zullen in te toren worden gehangen en zo fungeren als uniek muziekinstrument, een echt carillon van kristal. Het glascarillon zal wekelijks worden bespeeld en elk jaar krijgt een toonaangevende componist een compositieopdracht, gekoppeld aan een concert. Voor het bespelen van het carillon is een speciaal aansturingssysteem nodig. Voor de aanschaf zegde het Cultuurfonds toe. De openingsmanifestatie is gepland voor januari Uitzonderlijke bijdragen In het algemeen ondersteunt het Cultuurfonds alleen projecten. Naast de reeds vermelde ecs en Vereniging Rembrandt zijn er nog twee instellingen die een andere positie hebben: Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Stichting Erfgoed Nederland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba, ontvangt jaarlijks 2,2 procent van het activiteitenbudget om projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud aldaar te steunen. Verder heeft het Cultuurfonds een bijzondere band met Stichting Erfgoed Nederland, koepelvereniging van de erfgoedsector. Het fonds is eigenaar van het pand Herengracht 474 te Amsterdam, waarin de Stichting Erfgoed Nederland is gevestigd. De stichting huurt het pand onder gunstige voorwaarden. Cultuurfondsbeurzen Het beurzenprogramma dat vijf jaar geleden is gestart, is een doorslaand succes is gebleken. Het aantal aanvragen is haast verdubbeld: van 120 in 2002 tot 229 in Een paar honderd zeer talentvolle jonge mensen hebben inmiddels met een Cultuurfondsbeurs een vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland kunnen doen. Door het succes verdient het beurzenprogramma een volwaardige plek binnen ons bestedingenbeleid. Daarom hebben we bij de evaluatie besloten structureel meer geld 28 29

16 ondersteunde projecten Penselen op reis Prenten zijn in het kinderboek erg belangrijk. Ze ondersteunen niet alleen de tekst, maar verrijken die zelfs. De hoofdpersonen in het boek komen erdoor tot leven. Als het goed is, kunnen kinderen de emoties van de karakters nog beter doorvoelen aan de hand van een doeltreffende illustratie. Dat is belangrijk als een kind nog niet of maar net kan lezen. Welk kind heeft niet leren lezen met plaatjes? Maar ook boeken voor grotere kinderen leunen voor een groot deel op afbeeldingen bij de tekst. Eigenlijk is de stap van een illustratie naar een kunstwerk heel klein. Voor de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (cpnb) was dit aanleiding om een tentoonstelling van boekillustraties voor kinderen in te richten. Onder de titel Penselen op reis was de expositie in het voorjaar van 2007 te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Daarna heeft de tentoonstelling langs een hele rij bibliotheken in Nederland gereisd. Bijdrage: voor het educatieve programma en de reizende tentoonstelling De Accordeonslag In maart 2007 vond de eerste editie van festival De Accordeonslag plaats: theaters, muziekscholen, accordeonverenigingen en conservatoria in dertien steden verspreid over Nederland deden eraan mee. Via andere evenementen die hij als impresario bij Stichting Kultoer in Tilburg organiseert, ontdekte initiatiefnemer Albert Siebelink de veelzijdigheid van het instrument. Van oudsher wordt dat in Nederland vooral ingezet voor de begeleiding van smartlappen. Elders in de wereld bestaat echter een veel gevarieerder accordeonrepertoire: van tango en andere dansmuziek tot jazz, folk en zelfs klassiek. In het kader van het festival werden niet alleen concerten gehouden om een en ander te laten horen, maar ook play-ins, workshops, master classes, exposities, lezingen en filmvertoningen. Streven is de waardering voor het instrument te verbreden en beginnende en professionele musici aan te zetten dat te gaan bespelen. Het succesvol verlopen evenement krijgt in maart 2008 een vervolg. Bijdrage: Publicatie Wilde konijnen Wij moeten ons nog eens bezinnen op de konijntjes en hun plaats in het Nederlandsch landschap. Hun leven is even indrukwekkend, bekoorlijk en geheimzinnig als dat van elk ander dier. [ ] Wel, wat zou daarover een prachtig boek te maken zijn. Dit schreef Jac. P. Thijsse in mei Onderzoekers Marijke Drees, Sim Broekhuizen en Jasja Dekker gingen de uitdaging van Thijsse aan. Ze bundelden hun kennis, vertaalden die onder aanvoering van Heleen Goddijn in prettig proza, voegden er illustraties van Dick Klees en aangename literaire en muzikale noten aan toe en ziedaar het boek Wilde konijnen. Het staat bol van de bijzondere weetjes. Waarom konijnen zo goed kunnen ruiken, bijvoorbeeld. En hoe konijn en haas zich tot elkander verhouden. Ook lezen we wat de graverij in het duinlandschap aanricht en waarom konijnen soms hun eigen keutels opeten. Het is een populairwetenschappelijk boekwerkje waar je geen woordenboek voor nodig hebt. Bijdrage: Wat deden deze bursalen met hun beurs? Productontwerper Etienne Reijnders kon na de afronding van zijn studie aan de Kunstacademie St. Joost in Breda en een stage bij Atelier Van Lieshout in Rotterdam een eigen werkplaats inrichten. Archeologe Wendy van Duyvenvoorde ging in het museum van Fremantle, Australië, onderzoek doen naar het gereconstrueerde wrak van voc-vlaggeschip Batavia dat daar in 1629 voor de kust was gezonken. Acteur Tim Murck kon een stap zetten op weg naar zijn gedroomde toekomst: in New York volgde hij een cursus camera-acteren bij Bill Hoskins. voor beurzen vrij te maken. In plaats van 2 procent in voorgaande jaren werd in procent uit het activiteitenbudget van het landelijk fonds gereserveerd. Zo kon het aantal beurzen worden opgevoerd, van 51 in 2006 tot 140 in Door de verhoging van het budget was het ook mogelijk de bijdragen te verhogen tot een vergelijkbaar niveau als andere fondsen die beurzen verstrekken. Eigen initiatieven landelijk fonds Het Cultuurfonds besteedt het overgrote deel van de beschikbare middelen aan projecten die andere partijen hebben opgezet. Maar nu en dan signaleren we een wezenlijke lacune binnen een van de werkterreinen. Dan nemen we zelf het initiatief. We streven ernaar de looptijd en omvang van een dergelijk initiatief te begrenzen in de verwachting dat instellingen en organisaties binnen het veld zelf aanverwante projecten ontwikkelen. De werkzaamheden die uit eigen initiatieven voortvloeien, besteden we meestal uit aan gespecialiseerde instanties. Voor de inhoudelijke begeleiding stellen we bij elk initiatief een onafhankelijke redactie, begeleidingscommissie of jury in. Drie initiatieven verdienen dit jaar bijzondere vermelding. Publicatie Bouwen in Nederland Op 27 april werd in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam de publicatie Bouwen in Nederland gepresenteerd. Rijksbouwmeester Mels Crouwel nam het eerste exemplaar in ontvangst. Aan dit nieuwe handboek heeft sinds 1994 een groot aantal deskundige auteurs gewerkt. Anders dan eerdere overzichtswerken over de Nederlandse architectuur die vooral de chronologische ontwikkeling van bouwstijlen belichten, richt de nieuwe publicatie zich op de typologische ontwikke

17 Uit NRC Handelsblad van 22 oktober ling van de bouwkunst in Nederland: de veranderende functies ervan en de ontwikkeling van verschillende soorten gebouwen. De publicatie is rijk geïllustreerd met plattegronden, tekeningen en foto s (waarvan een deel speciaal voor dit project is gemaakt). De uitgave kan zich, afgaand op de gunstige reacties in de media, ontwikkelen tot een nieuw standaardwerk. Vanwege de voortvarende verkoop van de eerste oplage overweegt Waanders Uitgevers om naast de Nederlandse ook een Engelse editie uit te brengen. Redactie: prof. dr. J.E. Bosma, prof. dr. A.J.J. Mekking, prof. dr. K.A. Ottenheym, prof. dr. A. van der Woud. Begeleidingscommissie: prof. dr. C.A. van Swigchem, W. Kramer, prof. dr. E.B.M. Taverne. Sleutelfigurenreeks Aansluitend op twee eerdere reeksen van het Cultuurfonds is dit jaar besloten een nieuwe serie van acht biografieën te laten schrijven: de Sleutelfigurenreeks. In tegenstelling tot voorgaande publicaties worden in deze nieuwe serie Nederlanders uit een wat verder verleden geportretteerd. Het gaat daarbij niet per se om de meest gezaghebbende of machtigste personen. Wel zullen hun namen bekend in de oren klinken: Jacoba van Beieren, Christoffel Plantijn, Jacob Cats, Jacob Roggeveen, Hermannus Boerhaave, Rutger Jan Schimmelpenninck, Jacob van Lennep en Mina Kruseman. Met deze nieuwe reeks willen we de cultuurhistorisch interessante levens van deze personen in een aantrekkelijke en leesbare vorm voor een groot publiek beschikbaar maken. De boeken zullen, inclusief een beperkt notenapparaat, ongeveer 300 pagina s omvatten. De eerste delen worden eind 2008 verwacht. De reeks verschijnt bij Uitgeverij Balans. Redactie: mw. dr. E.M. Kloek, mw. dr. C. Santing. Kerken in het groen In 2007 heeft het Cultuurfonds ook een initiatief ontwikkeld voor de instandhouding van kerkterreinen en begraafplaatsen met een cultuurhistorische waarde. Veel van deze groene monumenten worden niet van Rijkswege beschermd, waardoor schade door verval of ruiming een acute bedreiging vormt. Om dit in Groningen te voorkomen hebben Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken samen het project Kerken in het groen opgezet. Landschapsbeheer Nederland is gevraagd in navolging hiervan te inventariseren welke terreinen in de rest van Nederland zorg verdienen, na te gaan hoe de restauratie het best aangepakt en begeleid kan worden, en hoe duurzaam beheer daarna valt te waarborgen. Evenals in Groningen is ook elders het uitgangspunt om de lokale bevolking nauw bij de instandhouding van de bijzondere kerkterreinen en begraafplaatsen te betrekken. Als buurtbewoners het reguliere herstel van graven, hekken, paden, beplanting e.d. zelf uitvoeren en zich daarover in de toekomst vrijwillig blijven ontfermen, behoeven alleen de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden en achterstallig onderhoud financiering. Het Cultuurfonds heeft beschikbaar gesteld voor het initiatief, waarvan is bestemd voor onderzoek en voor de uitvoering van provinciale pilotprojecten. Op 20 februari 2008 gaat het eerste voorbeeldproject van start in het Twentse Buurse. Het project wordt begeleid door de Adviescommissie Monumentenzorg. Eigen initiatieven provinciale afdelingen prins bernhard cultuurfonds flevoland Flevoland kiest elk jaar een bijzonder project dat een extra financiële bijdrage krijgt. Dit jaar was dat een project van de Stichting Bosland Almere: Labyrint in het Museumbos in Almere. Het labyrint is een variant op de oer-labyrintvorm die dateert van duizenden jaren voor Christus. Een sloot en een dijk evenwijdig aan elkaar vormen het cirkelvormig patroon van het labyrint in het Museumbos. Op de dijk worden op enkele meters van elkaar haagbeuken geplant die uiteindelijk een aaneengesloten bladerdak zullen vormen. Voor dit project werd uitgetrokken. prins bernhard cultuurfonds gelderland Sinds april 2007 wordt maandelijks op TV Gelderland in de Cultuuragenda een spot van tien seconden uitgezonden. De spot vraagt aandacht voor een ondersteund project in Gelderland. Doel is verhoging van het publieksbereik van het project en de naamsbekendheid van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De spot vermeldt waar en wanneer het project plaatsvindt en wie het organiseert. Na elkaar worden twee foto s getoond en het logo van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De spot wordt één week per maand uitgezonden van maandag t/m donderdag om 21.00, en uur. Aan het eind van het blok Cultuuragenda wordt verwezen naar de websites van Omroep Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook verschijnt de informatie op Teletekst. Voor dit project heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland een bedrag van beschikbaar gesteld. prins bernhard cultuurfonds noord-brabant Uit in Brabant Cultuuragenda 2007 Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Brabant heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de Stichting Uit in Brabant en Adr. Heinen Uitgevers een cultuuragenda uit te geven. Het doel van deze agenda is het stimuleren van cultuurparticipatie. In de agenda zijn voor het hele jaar culturele tips opgenomen. De agenda is ook gebruikt als relatiegeschenk door de provincie Noord-Brabant en had tevens de functie van visitekaartje voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De agenda is in een oplage van exemplaren geproduceerd en was te koop in de boekhandel. Aan de uitgever is een bijdrage verstrekt van Waardebonnenactie Uit onderzoek is gebleken dat cultuurvrijwilligers behoefte hebben aan kennisvermeerdering. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Brabant heeft daarom 240 waardebonnen van 150 aangeboden aan cutuurminnende amateurs in Noord-Brabant. De waardebon kon worden ingewisseld voor een marketingcursus bij het Uitmarketingburo en promotie-ondersteuning door Uit in Brabant. Door een vertraagde distributie zijn helaas niet alle bonnen bij potentiële gebruikers aangekomen. In 2008 kiezen we daarom voor een ander distributiekanaal

18 CultuurAmateurfonds Brabant De provincie Noord-Brabant heeft het CultuurAmateurfonds Brabant ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds is bedoeld voor samenwerkingsprojecten van vrijwilligersorganisaties. Het gaat erom dat organisaties door samenwerking van elkaar leren. In de overeenkomst die voor dit fonds is gesloten tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Noord-Brabant is vastgelegd dat toekenningen voor de helft worden betaald uit het CultuurAmateurfonds Brabant en voor de andere helft uit het Prins Bernhard Cultuurfonds. De provincie Noord-Brabant heeft gestort in het CultuurAmateurfonds. In het verslagjaar is aan vijftien organisaties een bijdrage toegekend. prins bernhard cultuurfonds overijssel Bekend maakt bemind Vanuit het oogpunt Bekend maakt bemind heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in beschikbaar gesteld om leerlingen van de onderbouw van VO-scholen in Overijssel die niet of weinig met cultuur in aanraking komen, een kwalitatief hoogstaande dansproductie aan te bieden. Gekozen is voor de productie Bronstsluier van Danstheater AYA uit Amsterdam. Met bijbehorende workshops en educatief materiaal geeft het Cultuurfonds hiermee een extra stimulans aan dans in Overijssel. De organisatie van dit project is in handen van de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel. Prinses Margriet reikte de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijzen uit. beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten: de Charlotte Köhler Prijzen. De prijzen zijn bij legaat ingesteld door de actrice Charlotte Köhler. Het prijzengeld bedraagt Van dit bedrag moeten de winnaars ten minste twee derde besteden aan een activiteit die hun persoonlijke ontwikkeling bevordert. In oneven jaren krijgen drie jonge theatermakers de prijs, in even jaren drie jonge kunstenaars, architecten of vormgevers. Op 28 juni heeft Melle Daamen, voorzitter van de jury, in Podium Mozaïek in Amsterdam de Charlotte Köhler Prijzen 2007 uitgereikt aan de theatermakers Laura van Dolron en Ivana Müller en aan de scenograaf Theun Mosk. De jury bestond uit: uit drs. M. Daamen, voorzitter, Mw. C. Brommer, M. van Hinte, J.W.P. Meulman, drs. M. Vlemmix en M. Warning. Margreet Dolman reikte de Charlotte Köhlerprijs uit. Kunst op rustpunten Ook is vrijgemaakt voor het pilotproject Kunst op rustpunten. Al enige tijd zijn er rustpunten gerealiseerd in het buitengebied van Salland. Doel van deze rustpunten is het verlengen en veraangenamen van het verblijf van de bezoeker. Met deze informele voorzieningen bij boerenbedrijven en andere plekken wordt in een behoefte voorzien en wordt de rust en kleinschaligheid van de streek benadrukt. De rustpunten liggen meestal aan een van de vele wandel- en fietsroutes en zijn duidelijk gemarkeerd. Kunst kan de rustpunten nog een toegevoegde waarde geven. Daarom worden, voorafgaand aan de uitvoering van het totale plan Kunst in Salland, als pilot de eerste drie van twaalf kunstwerken bij rustpunten gerealiseerd. Prijzen Landelijk fonds Charlotte Köhler Prijzen Jaarlijks reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds aanmoedingsprijzen uit voor jonge Prins Bernhard Cultuurfonds Prijzen en BankGiro Loterij Museumprijs Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent tien oeuvreprijzen, die om de drie jaar worden toegekend. Alleen de Martinus Nijhoff Prijs is een jaarlijkse prijs. Elke prijs heeft zijn eigen jury, die zelf op zoek gaat naar mogelijk winnaars. De Cultuurfondsprijzen bedragen elk De winnaar moet daarvan ten minste driekwart besteden aan een project op zijn werkterrein. De Martinus Nijhoff Prijs is en geheel vrij besteedbaar. Sinds 2007 reikt het fonds samen met de BankGiro Loterij de Museumprijs van uit. De prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Cultuurfonds Museumprijs en is sinds 2007 een publieksprijs. Op 2 november heeft Prinses Margriet in het Muziekgebouw aan t IJ te Amsterdam de volgende prijzen uitgereikt: Martinus Nijhoff Prijs/Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Vertalingen De Martinus Nijhoff Prijs wordt afwisselend toegekend voor bijzondere literaire vertalingen in en uit het Nederlands. De prijs is toegekend aan Ria van Hengel voor haar indrukwekkende en veelzijdige vertaaloeuvre uit het Duits

19 De jury bestond uit drs. E. Slager, voorzitter, dr. H.J. van Dam, dr. A.J. Hoenselaars, dr. R.M. de Rooij, mw. dr. D.V.L. Schyns, prof. dr. W. Weststeijn. David Röell Prijs/Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Beeldende Kunst De prijs ging naar Barbara Visser voor haar constante oeuvre, dat blijk geeft van kritische reflectie. De jury bestond uit H. Driessen, voorzitter, mw. drs. H. Fijen, mw. mr. L.P. van Ginneken, drs. A.J. Huijts, D. Ruyters, mw. drs. M.A. Tegenbosch. Jeugdtheaterschool De Wonderboom uit Groningen. Prins Bernhard Cultuurfonds Muziekprijs De prijs is toegekend aan Tim de Wolf voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van de muziekarchivering van de Nederlandse Antillen en Aruba. De jury bestond uit S.A.M.M. Rijven, voorzitter, mw. Y. van den Berg, H. Mantel, drs. R.L.F. Spoorman, prof. dr. E.G.J. Wennekes. Bankgiro Loterij Museumprijs De prijs is toegekend aan kasteelmuseum De Menkemaborg voor de professionele en uiterst verzorgde wijze waarop inzicht wordt gegeven in de (bewonings)geschiedenis van het kasteel en zijn omgeving. De jury bestond uit mw. dr. N.C. Sluijter-Seijffert, voorzitter, mw. drs. J. Kiers, W. Kramer, mw. drs. N. Noordervliet, dr. J.W.F. Reumer. Prijzen provinciale afdelingen prins bernhard cultuurfonds flevoland Lelyprijs Deze prijs wordt sinds 1996 uitgereikt aan personen of verenigingen die zich onverplicht en buiten de beroepssfeer gedurende langere tijd hebben ingezet voor de Flevolandse cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een kunstwerk, een pluim van glanzend staal, van de Lelystadse kunstenaar Jeroen Stok en een bedrag van Op 18 maart heeft CdK mr. M.J.E.M. Jager, als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, de Lelyprijs 2007 uitgereikt aan De Stichting Vrienden van het Almeers Jeugd Symfonie Orkest (ajso) te Almere. prins bernhard cultuurfonds fryslân Friese Anjer Sinds 1991 kent het bestuur jaarlijkse de Friese Anjer toe aan personen, verenigingen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Friese cultuur. CdK drs. E.H.T.M. Nijpels heeft op 26 oktober als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân de Friese Anjer uitgereikt aan Baukje Wytsma. Zij kreeg de prijs voor de vele werken die zij als dichteres heeft geschreven en voor de vele kinderboeken, kindermusicals en liedteksten. Aan de prijs zijn een bedrag van verbonden en een speld, ontworpen door de kunstenares Antonia Talamini en uitgevoerd door edelsmid Els Vastenburg Naeyé. prins bernhard cultuurfonds gelderland Bokaal Deze prijs wordt sinds 1995 elk oneven jaar toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft ge maakt op het gebied van cultuur of natuurbehoud in Gelderland. De prijs bestaat uit en een speciaal voor de laureaat ontworpen bokaal. De prijs is toegekend aan André Stufkens uit Nijmegen voor zijn enorme inzet als voorzitter van de Stichting Gebroeders van Limburg en als directeur van de Europese Stichting Joris Ivens. Op 25 augustus heeft CdK C.G.A. Cornielje, als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, de prijs van uitgereikt in de Stevenkerk. De jury bestond uit M. Nibbering, drs. A.Th.H. van den Hout, mw. W.J. Kuit. prins bernhard cultuurfonds groningen Tine Clevering-Meijer Prijs Deze prijs is in 1992 ingesteld. Het is een aanmoedigingsprijs die kan worden toegekend aan personen en instellingen voor activiteiten op het werkterrein van het fonds. Aan de prijs zijn een bedrag van en een beeldje van kunstenaar Eddie Roos verbonden. De Tine Clevering-Meijer Prijs 2006 met als thema Jeugdtheater werd in mei 2007 uitgereikt door CdK J.G.M. Alders als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, aan Jeugdtheaterschool De Wonderboom. De jury bestond uit Mw. J.G. Vlietstra, voorzitter, J. Brouwer, Mw. C.A.M. van Tright- Steures. prins bernhard cultuurfonds noord-brabant Beeldende Kunst Prijs Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant reikt jaarlijks een prijs uit aan een persoon of een organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in Noord-Brabant. In een driejaarlijkse cyclus wordt de prijs achtereenvolgens toegekend in de sectoren dans- & podiumkunst, beeldende kunst en muziek. Op 16 november heeft CdK mw. J.R.H. Maij-Weggen, als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant de Beeldende Kunst Prijs 2007 van uitgereikt aan beeldend kunstenaar Sjaak Langenberg. De jury bestond uit G. Morel, voorzitter, R. van der Heijden, R.J. van Meel, W. Wamsteker. prins bernhard cultuurfonds noord-holland Prijs voor Culturele Arbeid Het bestuur reikt deze prijs sinds 1990 uit aan een persoon, een groep van personen of een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel 36 37

20 Stichting Bakkerijmuseum de Oude Bakkerij te Medemblik kreeg de Prijs voor Culturele Arbeid van het Cultuurfonds Noord-Holland. gebied in het algemeen, op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder, of op het gebied van het natuurbehoud. De prijs bedraagt Op 23 juni heeft CdK mr. H.C.J.L. Borghouts, als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, de prijs uitgereikt aan Stichting Bakkerijmuseum de Oude Bakkerij te Medemblik uit waardering voor de inspanningen die het bestuur en de vele vrijwilligers al 25 jaar leveren om het museum in stand te houden, onder meer met een interessante collectie, boeiende exposities en speciaal op de jeugd gerichte activiteiten. prins bernhard cultuurfonds overijssel Cultuurprijs Het bestuur reikt deze onderscheiding sinds 1990 jaarlijks uit aan personen, verenigingen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de cultuur en/of het natuurbehoud in Overijssel. De prijs bestaat uit een door de Overijsselse kunstenaar Karel Betman ontworpen sculptuur en een bedrag van Op 31 mei heeft CdK mr. G.J. Jansen, als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, de Cultuurprijs 2007 uitgereikt aan Frans Wagenaar uit Oldenzaal voor de wijze waarop hij zijn liefde voor muziek deelt met musici en publiek. 4inkomsten uit loterijen prins bernhard cultuurfonds zuid-holland Anna Blaman Prijs Het voormalige Prins Bernhard Cultuurfonds Rotterdam heeft de Anna Blaman Prijs in 1965 ingesteld. De prijs is bestemd voor schrijvers of dichters die wonen en/of werken in Rotterdam. De Anna Blaman prijs wordt eens in de drie jaar toegekend door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid- Holland. De prijs bedraagt Mr. I.W. Opstelten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, heeft de prijs op 16 november uitgereikt aan schrijver en dichter Rien Vroegindeweij. De jury bestond uit H. Mali, voorzitter, G. van Strien, M. Rien Vroegindeweij Heiden, S. Sötemann, V. Bhagwandin 38 39

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2008

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2008 1 doelstelling, werkter r H e t P r i n s B e r n h a r d C u l t u u r f o n d s s t i m u l e e r t c u l t u u r e n n a t u u r b e h o u d einen en kerntaken 02 z i n N e d e r l a n d o p g r o t

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe Utrecht, 12 maart 2007. De adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in haar vergadering van 6 maart 2007 137.200

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Vanzelfsprekend kan financiële ondersteuning alleen worden verleend als het budget van het Cultuurfonds toereikend is.

Vanzelfsprekend kan financiële ondersteuning alleen worden verleend als het budget van het Cultuurfonds toereikend is. Richtlijnen Bij de van aanvragen gaat het Prins Bernhard Cultuurfonds uit van de onderstaande richtlijnen met betrekking tot de financiële ondersteuning van projecten. Ze vormen de grondslag voor de Richtlijnenwijzer

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 109.550 aan bijdragen toe

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 109.550 aan bijdragen toe Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 109.550 aan bijdragen toe Utrecht, 6 september 2007. De adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in haar vergadering van 28 augustus 2007

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11.

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11. Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk HELMOND 11.000 TILBURG 40003566 Stichting Wijkorganisatie De Ring; TILBURG 1.650

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds

ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten,

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarstukken 2015

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarstukken 2015 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarstukken 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Subsidie aanvraagformulier Projecten

Subsidie aanvraagformulier Projecten Subsidie aanvraagformulier Projecten Voordat u begint: Lees de subsidiecriteria en doe eerst de Quickscan op www.vfonds.nl om te zien of uw aanvraag in aanmerking komt. Bij twijfel, neem contact op met

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Waarom monitoren en evalueren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de Koning René Paas, Uitreiking Tine Clevering-Meijer Prijs, Statenzaal provinciehuis, 27 mei 2016

Toespraak van commissaris van de Koning René Paas, Uitreiking Tine Clevering-Meijer Prijs, Statenzaal provinciehuis, 27 mei 2016 Toespraak van commissaris van de Koning René Paas, Uitreiking Tine Clevering-Meijer Prijs, Statenzaal provinciehuis, 27 mei 2016 Welkom Dames en heren: goedenavond en hartelijk welkom bij op deze culturele

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Inhoud Doelstelling 7 Samenstelling bestuur 7 Donateurs in 2005 9 Verslag over 2005 11 Financieel verslag 12 Balans en Staat van baten en lasten 12,13 Overzicht verstrekte donaties 15 5 Doelstelling De

Nadere informatie

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Gegevens stichting Poem Express Postadres Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Website www.poem-express.com Telefoonnummer + 31(0)10-476 73 81 E-mailadres post@poem-express.com

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Dorp

Stichting Vrienden van Het Dorp Stichting Vrienden van Het Dorp 1 Informatie over subsidiemogelijkheden voor bewoners van Het Dorp Stichting Vrienden van Het Dorp werd in januari 1963 opgericht en bestaat dus al ruim 50 jaar. Deze beheert

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker

Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker Website: www.koepelfonds.nl Secretariaat Koepelfonds:

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel Beste relatie, Traditiegetrouw ontvangt u van ons een eindejaarsgroet waarin we het een en ander vertellen over het

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2016 2019

BELEIDSNOTA 2016 2019 BELEIDSNOTA 2016 2019 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1. 2. Korte historieschets van de stichting en de concerten pagina 2. 3. Huidige stand van zaken met betrekking tot de concerten pagina 4. 4. Financiële

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest De Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra is ontstaan in de jaren 1980 1990 op initiatief van de toenmalige familievereniging van de LosserHof. De geldstromen van de uitkeringsgerechtigden, die er woonden

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 19 januari BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS J a n B i n n e s l a a n 9 Jan Binneslaan 9 9 2 3 1 C A S u r h u i s t e r v e e n 9231 CA Surhuisterveen www.stichtingspavofonds.nl w w w. s t i c h t i n g s p a v

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier financiële ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

Aanvraagformulier financiële ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht Aanvraagformulier financiële ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Deze vindt u op www.cultuurfonds.nl/richtlijnenwijzer. Inleiding

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

WimWaanders: het overbrengen van cultuur is van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten een boost? Crowdfunding ambassadeurs voor je bedrijf

WimWaanders: het overbrengen van cultuur is van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten een boost? Crowdfunding ambassadeurs voor je bedrijf WIM Wim Waanders: het overbrengen van cultuur is ÉÉN van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten de BINNENSTAD een boost? een initiatief van FLYNTH: Crowdfunding CREËERT ambassadeurs voor je bedrijf Nummer

Nadere informatie

Dames en heren: hartelijk welkom op deze culturele bijeenkomst.

Dames en heren: hartelijk welkom op deze culturele bijeenkomst. Toespraak commissaris van de koningin/voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen Max van den Berg uitreiking Tine Clevering-Meijer Prijs 2012 d.d. 9 mei 2012 Dames en heren: hartelijk welkom op deze

Nadere informatie

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK RESTAURATIEPLAN VAN HET ORGEL IN DE REMONSTRANTSE KERK IN WADDINXVEEN. Korte beschrijving van het orgel Het karakteristieke orgel in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen is een Rijksmonument.

Nadere informatie

Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg. primair onderwijs kunst- en cultuurmenu

Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg. primair onderwijs kunst- en cultuurmenu Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg primair onderwijs kunst- en cultuurmenu kunst en cultuur beleven Utrecht onderscheidt zich door topaanbod van kennis en cultuur. Goed cultuuronderwijs

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beleidsregel subsidies viering 900 jaar Hertogdom Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie