I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014"

Transcriptie

1 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris Curatoren Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Bestede uren verslagperiode Bestede uren totaal : Halfords Nederland B.V. : vonnis rechtbank Midden-Nederland d.d. 7 oktober 2014 : C F : mr. P.J. Neijt : mr. H. Dulack en mr. R.G. Roeffen : Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires, winkels in kampeerartikelen, fietsen, bromfietsen, ijzerwaren en gereedschappen. : ,00 (boekjaar 2013) : circa 540 : 7 oktober 2014 tot en met 29 december 2014 : 2.013,52 uren : 2.013,52 uren Saldo boedelrekening einde verslagperiode : ,36

2 Algemeen Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 7 oktober 2014 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HALFORDS NEDERLAND B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3903 LX) Veenendaal, aan de Accustraat 2 (Postbus: 218, 3900 AE Veenendaal), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , hierna aan te duiden als: "Vennootschap" en/of "Failliet". Bij genoemd vonnis is mr. P.J. Neijt, lid van de rechtbank Midden-Nederland, benoemd tot rechter-commissaris en zijn mr. H. Du lack, advocaat te Utrecht, en mr. R.G. Roeffen, advocaat te 's-hertogenbosch, aangesteld tot curatoren. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De Vennootschap is opgericht op 2 november Zij exploiteert een winkelketen voor fiets- en autoaccessoires, fiets- en auto-onderdelen en onderhoudsmiddelen. Enig bestuurder van de Vennootschap is de heer P. J. Stormmesand,. Stormmesand is op 5 maart 2012 als bestuurder benoemd. Tot en met 30 juni 2013 maakte de Vennootschap deel uit van de naamloze vennootschap Macintosh Retail Group N.V., hierna te noemen: "Macintosh". Op 27 juni 2013 heeft er een management buy out plaatsgevonden, waarbij de door Macintosh gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn verkocht en overgedragen aan de besloten vennootschap Halfords Holding B.V., gevestigd te Veenendaal, hierna te noemen: "Aandeelhouder". De heer Stormmesand voornoemd, is enig en alleen bevoegd bestuurder van Aandeelhouder en houdt 95% van de aandelen in het kapitaal van Aandeelhouder. De overige aandelen worden gehouden door Macintosh. De Vennootschap exploiteert 102 winkels in Nederland. Daarnaast heeft zij met een aantal zelfstandig ondernemers franchiseovereenkomsten gesloten op basis waarvan door de betreffende ondernemers nog eens 28 Halfordswinkels worden geëxploiteerd. De aansturing en bevoorrading van de winkels geschiedt vanuit het hoofdkantoor en centraal distributiecentrum te Veenendaal, een en ander in samenspraak met diverse zogenoemde rayonmanagers. 2

3 1.2 Winst en verlies De Vennootschap is verlieslatend. De verliezen houden verband, zo is bij aangifte tot faillietverklaring aangegeven, met de moeilijke omstandigheden in de retailsector gedurende de afgelopen jaren van economische crisis en met de onmogelijkheid voor de Vennootschap een noodzakelijke sanering door te voeren. Tot het moment van de verkoop van aandelen (zie hiervoor onder 1.1) rapporteerde de Vennootschap ten behoeve van consolidatiedoeleinden aan Macintosh. Door Macintosh was tot het moment van overname een aansprakelijkstelling afgegeven overeenkomstig artikel 2:403 BW. Als gevolg hiervan hoefde de Vennootschap tot het moment van overname geen jaarrekening te publiceren. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van Macintosh. Blijkens de vennootschappelijke jaarrekening 2013 van de vennootschap bedroeg in dit boekjaar het negatieve resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen ,00, terwijl het boekjaar 2012 geleid heeft tot een negatief resultaat van ,00. In 2014 hebben de negatieve resultaten zich verder doorgezet. 1.3 Balanstotaal Blijkens de jaarrekening 2013 bedroeg het balanstotaal ,00. De balans 2013 vermeldt een kort lopende schuldpositie van ruim 10.7 mio en een langlopende schuldpositie van 9.5 mio. Aan negatieve reserves is een bedrag opgenomen van ruim 6.7 mio. 1.4 Lopende procedures Er liep een aantal procedures die zijn geschorst door het faillissement. In het volgende verslag zal hiervan een overzicht worden gegeven. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Op naam van de Vennootschap zijn de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Waar mogelijk zullen curatoren verzekeringsovereenkomsten beëindigen en aanspraak mogelijk op premierestitutie. Per datum faillissement is de Vennootschap huurder van in totaal 147 bedrijfspanden. Het betreft huurovereenkomsten voor zogenoemde 290-bedrijfsruimten (winkels/ detailhandel) en een huurovereenkomst voor wat betreft een hoofdkantooddistributiecentrum te Veenendaal. De huurovereenkomsten variëren wat betreft duur, soms nog kortlopend of al opgezegd door Failliet, soms recentelijk aangegaan voor de duur van 3

4 10 jaar. Verhuurders zijn deels particulieren, deels (vastgoed)ondernemingen. In veel gevallen worden de verhuurders bijgestaan door professionele beheerders. Direct na datum faillissement zijn de eerste opzeggingen van verhuurders ontvangen. Uiteindelijk zijn circa 40 huurovereenkomsten door verhuurders opgezegd ex artikel 39 Faillissementswet. De overige huurovereenkomsten zijn met de op 14 oktober 2014 verkregen machtiging van de rechter-commissaris opgezegd namens de curatoren. De opzegtermijn van drie maanden wordt zo veel mogelijk aangehouden. Uiterlijk op 28 februari 2015 dienen, behoudens afwijkende afspraken, de meeste huurpanden ontruimd en opgeleverd te zijn. De ontruimingen worden in opdracht van curatoren georganiseerd en uitgevoerd door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. te Hoevelaken, hierna te noemen: "NTAB". Bij de planning van de ontruimingen wordt door NTAB rekening gehouden met opzegdata en bijzonderheden. Daarnaast is namens de curatoren aan verhuurders kenbaar gemaakt dat met het NTAB contact opgenomen kan worden om afspraken te maken voor de bezichtiging van de panden ten behoeve van de wederverhuur en dergelijke. Voor zover bekend was op datum faillissement slechts beperkt sprake van huurachterstanden en waren de huurpenningen tot en met september 2014 over het algemeen betaald. Verhuurders is gevraagd huurvorderingen zo gespecificeerd mogelijk in te dienen. Curatoren zijn voor het overige nog doende te inventariseren of en, zo ja, tot welke bedragen en onder welke voorwaarden, er lopende huurgaranties uitstaat. Circa 30 panden zijn door failliet in onderhuur gegeven aan franchisenemers en in circa vijf gevallen is ook nog sprake van onderhuur aan andere partijen. Een deel van de franchisenemers heeft te kennen gegeven graag de winkel voort te willen zetten en een rechtstreekse huurrelatie aan te willen gaan met de (hoofd)verhuurders; gesprekken daarover zijn gaande. De overeenkomsten ter zake het gebruik van nutsvoorzieningen worden opgezegd, zodra bekend is wanneer panden worden ontruimd en opgeleverd. Er zijn op dit moment drie huur gerelateerde procedures aanhangig zijn, die mogelijk vanwege het faillissement en de daarmee verband houdende beëindiging van de huurovereenkomsten alsmede de aanstaande ontruiming van de panden ingetrokken kunnen worden. Voorts is ten aanzien van één pand bekend dat er mogelijk nog een claim richting de verhuurder bestaat. Aard en omvang van deze claim zal nog nader onderzocht worden. 1.7 Positie Macintosh Uit onderdeel 1.1 blijkt dat Halfords tot medio 2013 onderdeel was van Macintosh. 4

5 Macintosh had op de datum van de management buy out een rekening-courantvordering op Halfords van circa 16 mio (ultimo mei 15.2 mio). Deze rekeningcourantvordering werd omgezet in een lening ad 9.5 mio. Het restant van de vordering werd omgezet in aandelen. De lening van 9.5 mio was onderverdeeld in een "working capital facility" van 8 mio en een achtergesteld deel van 1.5 mio. Ter zake deze leningen heeft Halfords zekerheden gegeven op al haar activa, waaronder een bezitloos pandrecht op voorraden en een openbaar pandrecht op bankrekeningen. In de overeengekomen financiering verplichtte Halfords zich af te lossen op de lening naar rato van verkoop van de verpande voorraad. Indien de gemiddeld handelsvoorraad aan het einde van een renteperiode per 30 juni of 31 december was gedaald in vergelijking met de voorgaande berekening diende 50% van het waardeverschil te worden afgelost op de lening. Op het moment dat de gemiddelde handelsvoorraad daalde beneden het bedrag ad 16 mio diende 100% van de waardedaling op de lening te worden afgelost. Curatoren onderzoeken de rechtsgeldigheid van deze zekerheden. 1.8 Oorzaak faillissement Naar de achtergronden en oorzaken van dit faillissement zullen curatoren nader onderzoek doen. Een aantal feiten en omstandigheden staat echter wel vast. In de eerste plaats werd Halfords geconfronteerd met dalende omzetten. Aan het begin van crisis (2008) bedroeg de omzet nog rond 100 mio. In 2013 was deze gedaald tot ruim 65 mio. In 2014 daalde deze omzet verder. In 2012 en 2013 werden verliezen geleden van 1.3 mio respectievelijk 6.6 mio. Het resultaat over 2012 was vertekend door een bijzondere bedrijfsopbrengst ad 3.2 mio. Deze verliezen werden gefinancierd door Macintosh en deze kwamen tot uitdrukking in een stijgende rekening-courantvordering (zie onderdeel 1.7). Na de management buy out ontstond er een nieuwe situatie, zij het dat Halfords gefinancierd bleef door Macintosh. Er werden maatregelen genomen om de verliezen terug te brengen. Daartoe werd fors in de kosten gesneden. In 2014 werden de verliezen over de eerste helft van het jaar beperkt tot ruim 1 mio ondanks een omzetdaling van 11%. Door een sterke daling van de voorraad was Halfords verplicht af te lossen aan Macintosh. Eind december 2013 bleek Halfords niet in staat deze verplichting naar Macintosh te voldoen en dat was opnieuw het geval medio De directie van Halfords heeft toen gezocht naar overnamekandidaten maar dat heeft niets tastbaars opgeleverd. Daarna is besloten het eigen faillissement aan te vragen. 2. Personeel Halfords Nederland B.V. had circa 538 werknemers in dienst maar beschikte bij het uitspreken van het faillissement niet over voldoende middelen om aan de salarisverplichtingen te voldoen. De salarissen zijn betaald tot en met september De curatoren hebben daarom de rechter-commissaris om toestemming verzocht om alle personeelsleden te ontslaan. Nadat deze toestemming door de rechter-commissaris is verleend is op 13 oktober 2014 aan alle personeelsleden het 5

6 ontslag aangezegd. In samenwerking met het UWV hebben op 13 oktober 2014 vier informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarop het personeel is geïnformeerd over het ontslag. Verder is een deel van de tijdelijke arbeidscontracten die na het faillissement afliepen van rechtswege geëindigd. De arbeidsovereenkomsten waar nog een proeftijd op van toepassing was zijn per direct geëindigd. Na het ontslag van het personeel is de loongarantieregeling in werking getreden. In verband met de omvang van de faillissementen en de gewenste spoedige afwikkeling van de salarisachterstanden is in samenspraak met het UWV afgesproken om de verkorte intakeprocedure toe te passen waarbij de werkgever zorg draagt voor de intake van alle personeelsleden bij het UWV. Tot slot hebben de curatoren circa 80 personeelleden die nodig zijn voor de verkoop van de voorraden en afwikkeling van het faillissement een tijdelijke arbeidscontract aangeboden. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken De Vennootschap is niet gerechtigd tot de eigendom van onroerende zaken met uitzondering van het navolgende. Het hoofdkantoor annex distributiecentrum is eind 2012 door Halfords verkocht aan Macintosh. Vanaf dat moment ging Ha!fords deze panden van Macintosh huren. Inmiddels is gebleken dat een deel van het hoofdkantoor/distributiecentrum niet rechtsgeldig is geleverd aan Macintosh op grond waarvan Halfords deels eigenaar is gebleven van deze onroerende zaken. Macintosh is voornemens het hoofdkantoor/distributiecentrum te verkopen aan een derde partij. Curatoren werken aan deze verkoop mee door het Halfordsdeel mee te verkopen. Voor de boedel leidt dit tot een opbrengst van , Bedrilfsmiddelen De bedrijfsmiddelen van de Vennootschap zijn geïnventariseerd door NTAB. 3.3 Voorraad De voorraden van de Vennootschap zijn geïnventariseerd door NTAB. De inkoopwaarde van de voorraad was op faillissementsdatum ruim 14.7 mio. Tijdens de faillissementsperiode is verkocht aan voorraad voor een bedrag met een inkoopwaarde ad afgerond E 2.1 mio. Het restant van deze voorraad is voor een bedrag ad circa 2.4 mio betrokken in de herstart (zie onderdeel 6.2). Het restant van de voorraad zal worden uitverkocht dan wel worden geveild of worden teruggegeven aan leveranciers met een eigendomsvoorbehoud. 6

7 3.4 Andere activa Dit betreft IE-rechten, goodwill, IT-systemen en dergelijke. Deze activa zijn verkocht in het kader van de doorstart. 4. Debiteuren Per datum faillissement had Halfords een vordering op franchisenemers ad afgerond 1.2 mio. Daarnaast waren er leningen verstrekt aan een aantal franchisenemers ad E 0.7 mio. Deze vorderingen waren verpand aan Macintosh. Deze vorderingen zijn ge'ind in het kader van de doorstart (zie onderdeel 6.2). Er is sprake van een vordering op leveranciers ad circa ,00. Deze vordering houdt verband met bonusaanspraken van Ha!fords jegens leveranciers. 5. Bank/zekerheden Zie onderdeel Doorstartivoortzetten 6.1 Voortzetten Curatoren hebben besloten om de exploitatie na datum faillissement voort te zetten met goedkeuring van de rechter-commissaris. Dit was onder de gegeven omstandigheden ook verantwoord. De voorraad viel deels onder het eigendomsvoorbehoud van de leveranciers. Voor zover dat niet het geval was was de voorraad verpand aan Macintosh. De omzet na datum faillissement was zodanig dat het mogelijk was om de inkoopprijs te betalen aan de leverancier c.q. de pandhouder terwijl er nog een behoorlijke marge overbleef voor de boedel. De btw blijft in de boedel en zal moeten worden afgedragen. Met de leveranciers en de pandhouder is de afspraak gemaakt dat de exploitatie onder deze voorwaarden kon worden voortgezet. De activiteiten zijn uiteindelijk voortgezet tot en met maandag 24 november Doorstart De exploitatie is mede voortgezet om een doorstart te faciliteren. Daartoe is na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een bidbook toegestuurd naar een groot aantal ge.interesseerde partijen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot langdurige onderhandelingen met een partij waarbij op hoofdzaken overeenstemming werd bereikt. Een week voordat de exploitatie zou eindigen trok deze partij zich terug. Daarna is nog overleg gevoerd met een tweetal andere partijen maar dat heeft tot niets geleid. Nadat de exploitatie was beëindigd is overleg gevoerd met de pandhouder over de wijze waarop de voorraden verkocht zouden moeten worden. De pandhouder gaf 7

8 aanvankelijk te kennen dat zij de voorraad zelf wilde verkopen maar deze optie bleek niet realiseerbaar. Vervolgens werden curatoren nog geconfronteerd met een initiatief van de voormalig bestuurder in samenwerking met één van de leveranciers. Deze wilde een doorstart maken in samenwerking met de franchisenemers. Op 4 december 2014 bleek evenwel dat de financiering onvoldoende was om deze doorstart te realiseren. Kort daarna werden curatoren geconfronteerd met een initiatief van de franchisenemers die belang hadden bij een voortzetting van de Halfords activiteiten. Dit heeft er tenslotte toe geleid dat curatoren op 22 december 2014 overeenstemming hebben bereikt met een aantal franchisenemers over de verkoop van 26 winkels waarvan er 17 werden gekocht met het oog op toekomstige exploitatie en 9 uitsluitend met het oog op de overname van de voorraad. Daarnaast hebben de franchisenemers een vennootschap opgericht die onderdelen heeft gekocht van het hoofdkantoor waaronder goodwill inclusief het recht om de naam Halfords te voeren, IT-systemen en IE-rechten. Het aantal winkels dat in de herstart is betrokken zal wellicht nog uitgebreid worden met 14. Een drietal is al concreet in de pijplijn. De winkels die niet betrokken zijn in de herstart zullen worden uitverkocht dan wel zal de voorraad worden geveild. Een belangrijk deel van de voorraad bevindt zich in het distributiecentrum te Veenendaal. Deze voorraad zal worden verkocht dan wel worden geveild. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van de Vennootschap is zodanig ingericht dat naar het voorlopig oordeel van curatoren de rechten en verplichtingen van Failliet daaruit in voldoende mate kunnen worden gekend. 7.2 Depot iaarrekening Tot en met boekjaar 2012 heeft er in verband met de door Macintosh afgegeven aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW een deponering van een zogenoemde Groepsjaarrekening plaatsgevonden. Deze Groepsjaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De deponering van de (zelfstandige) jaarrekening over boekjaar 2013 heeft nog niet plaatsgevonden. 7.3 Stortingsverplichting aandelen Er zijn geen stukken voorhanden op basis waarvan kan worden vastgesteld dat ten tijde van de oprichting van de Vennootschap (1972) voldaan is aan de eisen van volstorting van de bij oprichting geplaatste aandelen. 8

9 7.4 Onbehoorlijk bestuur Curatoren hebben zich nog geen oordeel gevormd over de wijze waarop het bestuur van de Vennootschap is gevoerd. Beoordeling daarvan zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de verkoop en overdracht van activa heeft plaatsgevonden en curatoren zich ook een nader beeld hebben kunnen vormen over de oorzaken van het faillissement. 7.5 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 121,00 Claims Agent UWV pm Verhuurders pm. 8.2 Preferente vorderingen ,00 Belastingdienst UWV pm ,73 overige preferente vorderingen. 8.3 Concurrente vorderingen ,51 E ,78 (betwiste vordering van Ricoh Nederland B.V.). 9. Procedures 10. Overig Er zijn door curatoren op dit moment geen procedures aanhangig gemaakt. De navolgende kwesties en werkzaamheden moeten in dit faillissement nog worden afgewikkeld: Vaststelling schuldpositie Verkoop activa Incasso debiteurenvorderingen Afwikkeling arbeids- en huurrelaties Beoordeling en afwikkeling zekerhedenpositie(s) financier Beoordeling gevoerde beleid. 9

10 Aan dit verslag is gehecht een tussentijds financieel verslag. Dat is gebaseerd op mutaties van de faillissementrekening. De exploitatie na datum faillissement is evenwel gelopen via de bestaande rekeningen van de Vennootschap. Het financieel verslag geeft derhalve geen inzicht in de financiële situatie van de boedel. Zoals gezegd zullen curatoren bij het eerstvolgende verslag een verslag doen van de exploitatie gedurende die periode. Dan zullen naar verwachting de eigendomsvoorbehouden van de leveranciers geheel zijn afgewikkeld. Op dit moment is nog niet duidelijk of er kan worden toegekomen aan het doen van enige uitkering aan concurrente crediteuren, evenmin is er een inschatting te maken van de termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld. Indiening van het volgend verslag zal geschieden op een termijn van drie maanden of zoveel eerder als noodzakelijk. Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht / 's-hertogenbosch, 30 december 2014 H. Du lack, curator Van Benthem & Keulen N.V. Postbus AA UTRECHT T: +31 (0) F: +31 (0) E: R.G. Roeffen, curator Van lersel Luchtman N.V Postbus AA 's-hertogenbosch T: +31 (0) F: +31 (0) E: 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR)

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. en Simed International B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29juni 2015 Aremzo B.V. Gegevens onderneming : De besloten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Surséancenummer : 05/2 S - Rechtbank Utrecht Datum beschikking : 20 januari 2005 Bewindvoerder : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie