FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014"

Transcriptie

1 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland B.V., gevestigd te (3208 KG) Spijkenisse, aldaar kantoorhoudende aan de Röntgenweg 5 Insolventienummer : C/10/14/96 F Rechtbank : Rotterdam Datum uitspraak : 31 januari 2014 Curator : mr. J.G. Princen Rechter-commissaris : mr. W.J. Roos-van Toor Op verzoek : Het faillissement is voorafgegaan door een surseance van betaling welke op 24 januari 2014 voorlopig was verleend (S/10/14/4). Gezien de korte periode van de surseance is daarin geen verslag verschenen. Activiteiten onderneming : Groothandel in vlees en vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte) Omzetgegevens : Omzet over 2011: EUR Omzet over 2012: EUR Omzet over 2013: EUR Omzet over 2013 is gebaseerd op de interne administratie. Personeel gemiddeld aantal : 20 Verslagperiode : 24 mei 2014 tot en met 11 september 2014 Vorige verslagen : Eerste verslag d.d. 24 februari 2014 d.d. 26 mei 2014 Bestede uren in verslagperiode : 43,8 uur Bestede uren totaal : surseanceperiode: 56,5 uur faillissementsperiode: 282,4 uur Aantal bijlagen : 1. Crediteurenlijst 1

2 2. Tussentijds financieel verslag In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie France Limousin Nederland B.V., hierna te noemen: Curanda, is op 5 januari 1990 opgericht. Sinds 18 juni 2012 is de heer P.F. Perret enig bestuurder. De aandelen van Curanda werden per datum faillissement voor 56% gehouden door een agrarische coöperatie naar Frans recht Coopérative Agricole des Eleveurs de la Marche (CELMAR), alsmede voor 11% door de vennootschap naar Frans recht Union des Coopératives Agricoles France Limousin, beiden gevestigd te Malonze, La Soutterrain (Frankrijk). De overige 33% van de aandelen werden per datum faillissement gehouden door de heer J.R. Valk. De heer Valk is bestuurder geweest vanaf de oprichting in 1990 tot 17 december Sinds 18 september 2012 was de heer Valk door de Franse meerderheidsaandeelhouder geschorst als bestuurder. Geplaatst en gestort kapitaal EUR Aandelenvolstorting Verwezen wordt naar 10.3 van dit verslag. 1.2 Winst en verlies Resultaat na belastingen ultimo 2011: EUR negatief Resultaat na belastingen ultimo 2012: EUR negatief Resultaat na belastingen ultimo 2013: EUR negatief Het resultaat na belastingen ultimo 2013 is gebaseerd op de interne administratie van Curanda. 2

3 1.3 Balanstotaal Balanstotaal ultimo 2011: EUR Balanstotaal ultimo 2012: EUR Balanstotaal ultimo 2013: EUR Het balanstotaal ultimo 2013 is gebaseerd op de interne administratie van Curanda. 1.4 Eigen vermogen Eigen vermogen ultimo 2011: EUR negatief Eigen vermogen ultimo 2012: EUR negatief Eigen vermogen ultimo 2013: EUR negatief Het eigen vermogen ultimo 2013 is gebaseerd op de interne administratie van Curanda. 1.5 Lopende procedures Per datum faillissement was Curanda als gedaagde partij betrokken bij een procedure, welke was geëntameerd door haar voormalig bestuurder en aandeelhouder, de heer J.R. Valk. De heer Valk en de overige aandeelhouders van Curanda hebben op 3 februari 2014 echter een minnelijke regeling bereikt, waarbij onder meer is overeengekomen dat Valk zijn aandelenbelang in Curanda overdraagt aan de overige twee aandeelhouders. Voorts heeft de heer Valk als onderdeel van genoemde minnelijke regeling de vordering van EUR die Curanda op hem had uit hoofde van een rekening-courant verhouding voldaan op de boedelrekening. De procedure is inmiddels doorgehaald. 1.6 Verzekeringen Curanda beschikte per datum faillissement over diverse zakelijke verzekeringen, welke liepen via haar tussenpersoon IFA Verzekeringen B.V. te Barendrecht. Een aantal verzekeringen ter zake van het bedrijfspand aan de Röntgenweg 5 worden op verzoek van de aandeelhouder, die tevens hypotheekhouder is van dit bedrijfspand, voortgezet door de boedel op kosten van de aandeelhouder. De overige verzekeringen zijn beëindigd. 3

4 De verzekeringen ter zake van de vrachtwagens zijn in overleg met de verzekeraar in stand gehouden tot aan de datum van verkoop van deze vrachtwagens op 18 februari De hiermee gemoeide kosten van EUR 390,96 kwalificeren als boedelschuld. 1.7 Huur Curanda heeft een huurovereenkomst gesloten met Petit Forestier Nederland B.V. ter zake van een vrachtwagen. Deze vrachtwagen is ingeleverd. 1.8 Oorzaak faillissement Volgens de bestuurder van Curanda is het faillissement veroorzaakt door een sinds 2008 teruglopende omzet waardoor de bedrijfskosten niet langer konden worden voldaan. In 2011 is een verlies geleden van EUR en in 2012 is een verlies geleden van circa EUR 1,1 miljoen. In 2011 en 2012 hebben de Franse aandeelhouders de verliezen nog gecompenseerd. Voorts zijn ultimo 2011 de inkoopprijzen gestegen, welke stijging nauwelijks door Curanda kon worden doorberekend aan haar klanten. Curanda heeft met het aantrekken van een nieuwe commerciële manager en het reduceren van haar bedrijfskosten nog getracht het tij te keren, doch tevergeefs. Uiteindelijk is besloten om surseance van betaling aan te vragen, welke op 24 januari 2014 voorlopig is verleend inclusief een afkoelingsperiode van één maand. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 20 medewerkers waren in dienst van Curanda. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement In 2013 zijn ongeveer eenzelfde aantal medewerkers bij de onderneming betrokken geweest. 4

5 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de medewerkers op 31 januari 2014 ontslag aangezegd. De curator is in contact getreden met het UWV en deze heeft op 6 februari 2014 een bijeenkomst georganiseerd op het bedrijf. De medewerkers zijn daar in de gelegenheid gesteld formulieren in te vullen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering en voor betaling van achterstallig salaris en vakantiegeld. Ook konden zij zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Twee personeelsleden zijn in dienst getreden bij Rundvlees & Co B.V., hierna te noemen Rundvlees & Co, als onderdeel van de hierna onder 3.4. e.v. nog te bespreken transactie. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda is eigenaar van een bedrijfsgebouw, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse Sectie E, nummer Het betreft hier het bedrijfspand aan de Röntgenweg Verkoopopbrengst Dit pand is getaxeerd door DTZ Zadelhoff op 21 maart De curator is in overleg getreden met de hypotheekhouder, die tevens aandeelhouder is van Curanda, omtrent de verkoop van dit pand. De curator heeft van de advocaat van de hypotheekhouder vernomen dat zij de verkoop van het pand inmiddels ter hand heeft genomen. Derde verslag De hypotheekhouder heeft inmiddels zelf een bod gedaan op het bedrijfspand van curanda. Hierover vindt overleg plaats. 5

6 3.3 Hoogte hypotheek Op grond van de notariële akte 24 januari 2003 heeft de aandeelhouder een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van EUR Bedrijfsmiddelen 3.4 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit machines, rollend materieel, bedrijfs- en kantoorinventaris. 3.5 Verkoopopbrengst De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. Een gedeelte van de bedrijfs- en kantoorinventaris is voor EUR zonder btw verkocht aan Rundvlees & Co. Een tweetal machines zijn door de curator verkocht voor EUR exclusief btw verkocht aan Wouters Slachterij B.V. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. Het rollend materieel is voor EUR exclusief btw verkocht aan een groothandelaar in vlees uit Noord-Brabant. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. De curator streeft ernaar de overige bedrijfsmiddelen de komende verslagperiode te gelde te maken. De overige bedrijfsmiddelen, bestaande uit het resterende gedeelte van de bedrijfsen kantoorinventaris, zijn verkocht aan Fa. Gebr. Veldhoven voor een bedrag van EUR exclusief btw. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. 3.6 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. 6

7 Gelet op het feit dat er een vordering van de fiscus valt te verwachten uit hoofde van artikel 29 lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968, heeft de fiscus op grond van artikel 22 lid 3 IW 1990 juncto artikel 21 lid 2 IW 1990 een voorrecht op de opbrengst van de verkochte bodemzaken. De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw het voorrecht van de fiscus op de opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zodoende de opbrengst daarvan reserveren. Voorraden/onderhanden werk 3.7 Beschrijving voorraad De voorraad is in opdracht van de curator getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. De per datum faillissement in het bedrijfspand aanwezige voorraad is voor EUR zonder btw gekocht door Rundvlees & Co. 3.8 Beschrijving onderhanden werk Het onderhanden werk heeft bestaan uit het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten gedurende de periode van surseance van betaling tot en met datum faillissement (24 januari en 31 januari 2014). 3.9 Verkoopopbrengst Gedurende de surseance is er een omzet gerealiseerd van EUR exclusief btw. De kostprijs van de omzet bedroeg EUR exclusief btw. Daarnaast is nog een bedrag van EUR exclusief btw aan directe bedrijfskosten gemaakt. Het totale resultaat over de surseanceperiode bedraagt derhalve EUR voor belastingen Overige activa In de boedel bevindt zich nog een personenauto, type Lexus. De auto is voorafgaand aan het faillissement betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval. De waarde van de auto is in verband met dit ongeval gereduceerd tot sloopwaarde. De verzekeraar heeft de curator geïnformeerd dat zij niet tot casco uitkering zal overgaan omdat de bestuurder van de Lexus ten tijde van het ongeval onder invloed was van alcohol en drugs. De komende verslagperiode wordt een en ander nader onderzocht. 7

8 In de boedel bevinden zich voorts nog een aantal kratten, welke in eigendom toebehoren aan curanda. Deze kratten zijn getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. De komende verslagperiode zal de curator zich inspannen deze kratten te gelde te maken. Derde verslag Onderzoek naar de personenauto vindt thans nog plaats. De kratten zijn verkocht aan Mondipal voor een bedrag van EUR 5.789,24. Voorts is het de curator kenbaar geworden curanda een claim had op verzekeringsmaatschappij Allsecur ter zake van een auto-ongeval dat heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het faillissement met een werknemer van curanda. In dit kader heeft Allsecur een bedrag van EUR betaald op de boedelrekening. 4. Eigendomsvoorbehoud 4.1 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De Franse aandeelhouders hebben geruime tijd na de transactie tussen de curator met Rundvlees & Co waarbij de (advocaten van de) Franse aandeelhouders nauw betrokken zijn geweest een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ter zake van de voorraad vlees. Dit beroep is door de curator afgewezen, nu kort gezegd - (i) bij de eerste bespreking tussen de curator, Rundvlees & Co en de advocaten van de Franse aandeelhouders de advocaten het recht op een eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk hebben prijsgegeven door in te stemmen met een verkoop van het vlees aan Rundvlees & Co, (ii) zij daarna in de verdere onderhandelingen met Rundvlees & Co en de curator geen beroep meer op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan en (iii) uitdrukkelijk hebben ingestemd met het voorstel van Rundvlees Co., waarvan overname van de voorraad vlees een integraal deel van uitmaakte. Ten tijde van het 8

9 inroepen van het eigendomsvoorbehoud was het vlees er al lang niet meer en was de koeling al geruime tijd gesloten. Het tijdens de surseance geleverde vlees is tijdens de surseance ook integraal betaald door de boedel. 4.2 Reclamerechten Nog niet van gebleken. 4.3 Retentierechten Nog niet van gebleken. 5. Debiteuren 5.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement beschikte Curanda over een debiteurenportefeuille met een totale boekwaarde van EUR ,28. De vorderingen op debiteuren van niet ouder dan 30 dagen zijn voor 90% van de boekwaarde verkocht en geleverd aan Rundvlees & Co. De vorderingen op debiteuren van ouder dan 30 dagen maar niet ouder dan 60 dagen zijn voor 80% van de boekwaarde verkocht en geleverd aan Rundvlees & Co. De koopprijs van genoemde vorderingen bedraagt in totaal EUR zonder btw. De oudste debiteuren alsmede een aantal specifiek in de overeenkomst met Rundvlees & Co. uitgezonderde debiteuren zullen door de curator worden geïncasseerd. Deze debiteuren zijn aangeschreven. Het openstaande bedrag aan niet-verkochte oudste debiteuren bedraagt EUR ,51. Tot op heden is een bedrag van EUR ,06 geïncasseerd. De curator is met een aantal debiteuren een betalingsregeling overeen gekomen. Voorts is de curator met de grootste debiteur in overleg omtrent terugbetaling van de vordering. Één debiteur bevindt zich in een budgetbeheer traject. De overige debiteuren zijn gesommeerd tot betaling. Derde verslag 9

10 Tot op heden is een bedrag van EUR ,55 geïncasseerd. 6. Bank/zekerheden 6.1 Vordering van de bank Curanda bankierde via een rekening-courant rekening bij Rabobank Voorne-Putten Rozenburg. Per datum surseance bedroeg het saldo op deze rekening EUR ,47 credit. Per datum faillissement bedroeg het saldo op deze rekening EUR ,84 credit. In de week volgende op het faillissement zijn er nog diverse bedragen van debiteuren ontvangen op genoemde bankrekening. In overleg met Rundvlees & Co. zullen deze bedragen voor zover zij zien op door de boedel overgedragen debiteuren - in beginsel aan haar worden doorbetaald. Er is een bedrag van EUR ,37 doorbetaald aan Rundvlees & Co. 6.2 Lease Curanda heeft een financial leaseovereenkomst gesloten met LeasePlan Nederland N.V. met betrekking tot een motorvoertuig. Deze overeenkomst wordt overgenomen door Rundvlees & Co. De curator heeft de bevestiging van Rundvlees & Co ontvangen dat de leaseovereenkomst definitief is overgenomen. 6.3 Beschrijving zekerheden Geen. Curanda werd gefinancierd door haar aandeelhouder. 10

11 Op grond van een notariële akte van 24 januari 2003 heeft de aandeelhouder een eerste recht van hypotheek tot een bedrag van EUR De Franse aandeelhouders hebben voorts na voornoemde transacties een beroep gedaan op een pandrecht ter zake van de in het bedrijfsgebouw van curanda aanwezige inventaris. De curator is echter gehouden ex artikel 57 lid 3 Fw om de belangen van de fiscus (met haar bodemvoorrecht) te behartigen. Om die reden loopt de opbrengst van deze zaken via de boedel. 7. Doorstart/voortzetten 7.1 Exploitatie De exploitatie van de onderneming is gedurende de surseance van betaling periode tot en met datum faillissement (van 24 januari 14 tot en met 31 januari 2014) voortgezet. Verwezen wordt naar 3.9 van dit verslag. 7.2 Doorstart De activiteiten van Curanda worden feitelijk doorgestart door Rundvlees & Co. Naast voornoemde goederen heeft Rundvlees & Co. de activiteiten gekocht waarvoor een goodwillvergoeding is betaald van EUR zonder btw. De totale waarde van de transactie met Rundvlees & Co bedraagt derhalve EUR zonder btw. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. Op deze transactie is naar het oordeel van partijen artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 van toepassing en derhalve vrijgesteld van omzetbelasting. Partijen zijn overeengekomen dat indien de fiscus van oordeel is dat toch omzetbelasting is verschuldigd, Rundvlees & Co deze aan de boedel zal vergoeden. 8. Administratie 8.1 Toestand administratie De administratie van de onderneming werd gevoerd bij door administratief medewerkers op het eigen bedrijf. De jaarrekening werd verzorgd door Ernst & Young Accountants LLP. 11

12 De curator heeft de beschikking gekregen over de administratie van Curanda. De curator heeft de hulp van een registeraccountant ingeschakeld bij de beoordeling van de financiële administratie. De hiermee gemoeide kosten kwalificeren als boedelkosten. De eerste indruk is dat Curanda haar administratie goed op orde heeft. 8.2 Goedkeuring verklaring accountant De jaarrekening over het boekjaar 2012 gaat vergezeld van een samenstellingsverklaring. 9. Pauliana/verrekening 9.1 Verdachte transacties Wordt als te doen gebruikelijk onderzocht. 9.2 Maatregelen Nog niet van toepassing. 10. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht Naar het voorlopige oordeel van de curator hebben de ondernemingen voldaan aan de boekhoudplicht die voor deze ondernemingen geldt Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn in de afgelopen jaren steeds tijdig gedeponeerd Stortingsverplichting aandelen 12

13 Onderzoek naar het volstorten van de aandelen is niet opportuun, nu curanda meer dan 5 jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze inmiddels verjaard. Ook een mogelijke vordering op de bestuurder ex artikel 2:180 lid 2 BW is inmiddels verjaard Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 11. Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen 11.1 Vorderingen van de fiscus Volgens een uitdraai van Curanda bedraagt de vordering van de fiscus EUR 75. De fiscus heeft tot op heden geen vorderingen ingediend. De Belastingdienst heeft wel een naheffingsaanslag Omzetbelasting van EUR kenbaar gemaakt. De curator heeft de hoogte hiervan (gedeeltelijk) betwist en heeft derhalve bezwaar gemaakt tegen deze aanslag Vorderingen van het UWV Het UWV heeft tot op heden nog geen preferente vorderingen ingediend. Het UWV heeft vooralsnog een preferente vordering ingediend voor een totaalbedrag van EUR ,74. Derde verslag Het UWV heeft naast genoemde preferente vordering tevens een boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van EUR , Overige preferente crediteuren Tot op heden heeft zich nog geen overige preferente crediteur gemeld. Derde verslag 13

14 Tot op heden hebben zich twee preferente crediteuren gemeld voor een totaalbedrag van EUR , Crediteuren 12.1 Bedrag concurrente crediteuren Volgens een uitdraai van Curanda bedraagt het totaal van de concurrente crediteuren een bedrag van EUR ,58. Hiervan bedraagt de schuld aan de aandeelhouder tevens leverancier van Curanda EUR ,71. Tot op heden hebben de concurrente crediteuren vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van EUR ,33. Tot op heden hebben de concurrente crediteuren vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van EUR ,52. In dit bedrag is inbegrepen de schuld aan de aandeelhouders van Curanda uit hoofde van leveranties van EUR ,71. Voorts hebben de aandeelhouders voor circa EUR vorderingen ingediend uit hoofde van een lening en een rekening-courant schuld. Derde verslag Tot op heden hebben de concurrente crediteuren vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van EUR , Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet van toepassing Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Vooralsnog onbekend. Derde verslag Zoals het er nu naar uitziet kan aan de concurrente crediteuren een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden. 14

15 13. Rechtbank Bij beschikking d.d. 24 januari 2014 is aan Curanda voorlopige surseance van betaling verleend met een afkoelingsperiode van één maand. Bij vonnis d.d. 31 januari 2014 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement Toestemming ontslag Op 31 januari 2014 is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om het in dienst zijnde personeel te mogen ontslaan. De curator heeft 20 werknemers ontslagen Toestemming opzegging huur Niet van toepassing Toestemming activatransacties Op 31 januari 2014 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris voor de transactie met Rundvlees & Co. Op 18 februari 2014 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris om het rollend materieel te verkopen voor EUR exclusief btw. Op 27 februari 2014 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris om de overige bedrijfsinventaris te verkopen voor een bedrag van EUR exclusief btw. Derde verslag Op 12 juni 2014 is toestemming verkregen van de rechter-commissaris om de kratten te verkopen aan Mondipal Toestemming procederen Nog niet van toepassing Termijn afwikkeling faillissement 15

16 Nog niet bekend Plan van aanpak In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen: a. onderzoek pauliana/bestuurdersaansprakelijkheid; b. verkoop bedrijfspand curanda; c. afwikkeling schade Lexus; d. debiteurenincasso; e. overige onderwerpen. 14. Garantstellingregeling Niet van toepassing. 15. Overig De boedel beschikt op dit moment over EUR ,57 Indiening volgend verslag: 12 december 2014 Rotterdam, 12 september 2014 mr. J.G. Princen, curator 16

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 17 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 17 december 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 17 december 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO FRANCHISE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap C.A.D. Beheer B.V., statutair gevestigd te Spijkenisse,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uit je eigen stad Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talamini-Gelato

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoogerbrugge International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 februari 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 februari 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FMB Infra B.V., Statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl, partners in public

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 mei 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 mei 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 mei 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uit je eigen stad Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowling Restaurant Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/151 NL:TZ:0000004450:F001 15-03-2016 mr. P. Beerens mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timmerfabriek Barendrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TENKAI B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 juli 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl Groep B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juni 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juni 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NLSV BEHEER B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 mei 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 mei 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 mei 2016 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juli 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO B.V., kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dennis Kurvers Investments

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uit je eigen stad Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 24 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 24 maart 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 24 maart 2016 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 15 juni 2017

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 15 juni 2017 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 15 juni 2017 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klaasse en Mol Interieur

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 oktober 2013 Onderneming : B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timmerfabriek Barendrecht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: ~- Datum: 12-07-2016 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: N L: TZ:0000004450: F001 15-03-2016 m r. P. Beerens mr. Hanneke Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015 DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 218895/CAMN Datum: 01 december 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ilmo B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BestDutch Holding B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming: : de stichting Stichting Meldpunt Capelle/ Krimpen, gevestigd te (2900 AK) Capelle

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BestDutch Holding B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/482 NL:TZ:0000008000:F001 13-09-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 mei 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 mei 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FMB Infra B.V., Statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 15 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 15 januari 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 15 januari 2016 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoogerbrugge

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 januari 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 januari 2016 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lief! Retail B.V., Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 10 december 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Ehlers Aannemersbedrijf B.V. ("Ehlers") : 09/864 F Datum uitspraak faillissement :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 juli 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BESTDUTCH INVESTMENTS B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 september 2015 Gegevens onderneming : J. BOORSMA MUZIEKINSTRUMENTEN B.V., h.o.d.n. THE PIANO GALLERY, statutair gevestigd te Koedijk,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoverhuur Concu-Rent

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.T. Havenservice & Koeriersdienst

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/6 NL:TZ:0000010171:F001 03-01-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 december 2015 Gegevens onderneming: : Imtech Group B.V. Insolventienummer : F.10/15/580 Datum uitspraak surseance van betaling : 13 augustus 2015 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 januari 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoogerbrugge International

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 oktober 2013 Onderneming : Monpak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl, partners in public

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 maart 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf Bakker-Koster B.V., statutair gevestigd te Moerkapelle,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juli 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowling Restaurant Rotterdam

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 april 2009 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Broere Kaasspecialiteiten B.V., statutair gevestigd te Nieuw erkerk a/d IJssel, vestigingsadres 2984

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imtech Automation Solutions

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 24 januari 2014 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Den Hollander Schildersbedrijf B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 7 januari 2015 Gegevens onderneming : Handelsmaatschappij Bruneell B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn met vestigingsadres 6831 GM

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 juli 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 juli 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 juli 2016 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imtech BPI B.V., kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 21 oktober 2015

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 21 oktober 2015 DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 218533/CAMN Datum: 21 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Arjolux Montage B.V., h.o.d.n. Arjolux Serres en Kozijnen, statutair gevestigd te

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

VIERDE VERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) TERZAKE DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOREN GEDURENDE DE VIERDE VERSLAGPERIODE IN HET FAILLISSEMENT VAN IMTECH B.V.

VIERDE VERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) TERZAKE DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOREN GEDURENDE DE VIERDE VERSLAGPERIODE IN HET FAILLISSEMENT VAN IMTECH B.V. VIERDE VERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) TERZAKE DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOREN GEDURENDE DE VIERDE VERSLAGPERIODE IN HET FAILLISSEMENT VAN IMTECH B.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie