Je leert van eigen en andermans fouten,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je leert van eigen en andermans fouten,"

Transcriptie

1 Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005

2 Degene die mij overlaadt met complimenten, is mijn vijand; degene die mij op mijn fouten wijst, mijn vriend. Bron onbekend Een expert is iemand die alle fouten heeft gemaakt, die maar gemaakt kunnen worden op een zeer klein gebied. Niels Bohr, natuurkundige

3 Voorwoord Bij het begin van de MCDm wist ik dat één van de verplichte onderdelen het schrijven van een scriptie was. Aangezien ik niet echt een makkelijke schrijver ben, zag ik er toch wel een beetje tegen op. Achteraf gezien is het me erg meegevallen. Het is een ontzettend leuk onderwerp geweest om over te schrijven en het is ook interessant en inspirerend geweest om eens een keer je eigen organisatie op een specifiek onderdeel goed te bestuderen. Het heeft me inzicht gegeven in eigenschappen van mijn organisatie die ik wellicht heb vermoed, maar nu ook echt een plaats kan geven. Ik hoop uiteraard (zoals bijna iedereen die een scriptie schrijft) dat de wereld na mijn scriptie er totaal anders uit ziet, maar weet ook dat dat niet reëel is. Eigenlijk ben ik al tevreden als dit document een klein beetje bijdraagt aan het leervermogen van Brandweer Den Haag, opdat ongelukken zo veel als mogelijk worden voorkomen. De letters zijn niet vanzelf op papier gekomen. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd. Ik kan ze onmogelijk allemaal noemen. Allereerst wil ik de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid bedanken voor de leuke en interessante stage die ik heb mogen meemaken en voor het feit dat ze mij op het goede spoor hebben gezet. Ik heb met veel aardige mensen gesproken die allemaal bereid waren mijn vragen uitgebreid te beantwoorden. De stage zelf is op bijzonder korte termijn geregeld en ik wil graag speciaal Ronald Lucardie hiervoor bedanken. Ook wil ik graag Brandweer Den Haag bedanken en in het bijzonder Martin Nijssen en Ron van der Harst die probleemloos tijd beschikbaar hebben gesteld om mij van informatie te voorzien, Jos van de Berkmortel die me af en toe wat interessante krantenknipsels toeschoof en me cultuur heeft laten snuiven en Tanja Hebels voor alle ondersteunende werkzaamheden, en nog sorry voor de enquête die ik niet heb gebruikt! Tevens wil ik Rob Brons, Ton Remmerswaal en Roland Thon bedanken voor de moeite die zij hebben genomen om mijn scriptie te lezen en van nuttig commentaar te voorzien. Een woord van dank gaat ook uit naar Menno van Duin en Hans van de Kar, de decanen van de mcdm-opleiding. Zij wisten me voortdurend op het juiste wetenschappelijke spoor te houden. Last but absolutely not least Marie-Jozé, Ilse, Vianne en Jasper. Ik beloof hierbij plechtig om alle aandacht die in de scriptie is gaan zitten en niet naar jullie is gegaan, weer goed te maken. Het volgende kussengevecht mogen jullie winnen!

4 Samenvatting In deze scriptie staat het lerend vermogen van Brandweer Den Haag centraal. Naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid en de stage die ik daar heb gelopen, is het plan opgevat te onderzoeken hoe het is gesteld met het lerend vermogen op repressief gebied en op welke wijze dit zou kunnen worden verbeterd. De centrale probleemstelling in deze scriptie is op welke wijze het lerend vermogen van Brandweer Den Haag op repressief gebied kan worden verbeterd. Een nadere inkadering betreft de groep repressief personeel. In de scriptie gaat het alleen over bevelvoerenden en officieren van dienst. Aan de hand van literatuurstudie, interviews met korpsleden en onderzoek van evaluaties en rapportages van incidenten van zowel buiten als binnen Den Haag is het onderzoek vorm gegeven. Chris Argyris stelt dat lerend vermogen belangrijk is voor iedere organisatie. Hij probeert inzicht te verschaffen in de oorzaak van het maken van de fouten. Een fout wordt gedefinieerd hij als een verschil tussen intentie en resultaat. Argyris legt hierbij de nadruk op fouten die voor betrokkenen bedreigend zijn, omdat in die situatie het leren van die fouten het moeilijkst is. Argyris maakt onderscheid in single-loop leren en double-loop leren. Handelingen van mensen worden vormgegeven doordat ze zijn gebaseerd op onderliggende theorieën en aannames van die mensen. Zolang wordt geleerd zonder die onderliggende waarden ter discussie te stellen, is sprake van single-loop leren. Zodra die waarden ter discussie komen te staan, is er sprake van double-loop leren. Deze laatste is het meest krachtig en effectief en werkzaam op de lange termijn. Argyris heeft onderzocht in hoeverre verschil bestaat tussen datgene wat mensen zeggen dat ze doen, en wat ze werkelijk doen. Mensen moeten worden geholpen om dit verschil te onderkennen. Zodra dit inzicht is bereikt, is er sprake van double-loop leren. Peter Senge is een volgeling van Chris Argyris. Hij stelt dat lerende organisaties in het bezit moeten zijn van vijf disciplines die integraal moeten worden ontwikkeld. Dit zijn systeemdenken, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijk visie opbouwen en teamleren. Systeemdenken zorgt er voor dat het grote geheel wordt gezien (the big picture). Met persoonlijk meesterschap zijn mensen in staat zichzelf voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. Mentale modellen zijn vergelijkbaar met de onderliggende waarden waar Argyris het over heeft. Deze modellen moeten volgens Senge kritisch worden bekeken op hun waarde. Gemeenschappelijke visie leidt tot betrokkenheid en focus en teamleren levert meer op dan de som der delen. Binnen teams kunnen mensen de aanwezige mentale modellen op de proef stellen. Het eerdergenoemde Inspectierapport laat zien dat brandweerkorpsen structureel onvoldoende leren van ongevallen. Aan deze bewering ligt een onderzoek ten grondslag naar de geleerde lessen van ongevallen en een onderzoek naar het leersysteem van brandweerkorpsen en hoe dit vorm zou kunnen worden gegeven. Dit behelst een aanpassing van een organisatiestructuur. In aansluiting daarop wordt in deze scriptie beschreven hoe het leersysteem van Brandweer Den Haag er uit ziet en in welke omgeving dit leersysteem moet worden geplaatst. Belangrijkste elementen van het Haagse leersysteem zijn de afdeling Opleiden&Oefenen, de geformaliseerde evaluatiesystematiek van incidenten en de jaarlijkse opfriscursussen om kennis up to date te houden. Op basis van het Inspectierapport en het Haagse leersysteem is vervolgens onderzocht wat Brandweer Den Haag in het verleden heeft geleerd van incidenten zowel, buiten als binnen de eigen gemeentegrens. Belangrijkste conclusie is dat er structureel onvoldoende is geleerd van incidenten. Er wordt wel geleerd en met name de eigen incidenten leveren de beste

5 incentives om het leerproces op gang te brengen. Verder geldt hoe groter de impact van het incident, hoe groter de kans op een leerproces. Ook geldt dat de leerprocessen voornamelijk betrekking hebben op technische, concrete zaken. Het eigen tactisch optreden blijft overwegend buiten beeld en wordt onvoldoende geanalyseerd. In vergelijking met het leersysteem voorgesteld door de Inspectie blijkt dat er in Den Haag enkele elementen ontbreken. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het niet optimaal kunnen leren van ongevallen. Het is aan te bevelen specifiek een afdeling te beleggen met het doel om van incidenten te leren. Er zou daarnaast meer oog moeten zijn voor de ontwikkeling van het organisationeel geheugen en voor borging van de geleerde lessen. Naast een organisatiemodel geeft het theoretisch kader een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op de menselijke component. Incident rapportages dienen gemaakt te worden met de onderliggende vraag of er veilig is gewerkt tijdens het repressief optreden. Met dit uitgangspunt wordt het eigen optreden beter geanalyseerd en ondersteunt dit het veiligheidsbewustzijn. Om dit goed te doen is het noodzakelijk te kijken naar het gedrag van mensen en niet alleen naar hetgeen men zegt. Hieruit volgt dat het repressief optreden geobserveerd zou moeten worden door een derde die ook de evaluatie doet. Zodra sprake is van ongevallen onder eigen personeel wordt de situatie bedreigend en bestaat de kans dat mensen zich afkeren van het leerproces. Vandaar dat het noodzaak is juist de incidenten zonder ongevallen goed te evalueren omdat de kans op leren dan het grootst is. Veilig repressief optreden is belangrijk, maar wat dit concreet betekent is onduidelijk. Het mentale model dat hieraan bij eenieder ten grondslag ligt, moet nader worden geëxpliciteerd door middel van discussies en het bevragen van elkaar. Dit levert uiteindelijk een helderder denkkader op dan nu het geval is en ondersteunt het veiligheidsbewustzijn. Om het lerend vermogen te ontwikkelen is het aanbevelenswaardig om dit specifiek met dit doel te beleggen in de organisatie en ook dat er een vertrouwde leeromgeving wordt gecreëerd. Het organisationeel leer-geheugen moet worden ontwikkeld en er moet worden geïnvesteerd in methodologische scholing om de evaluaties op een goede wijze te laten plaats vinden. Evaluaties moeten niet alleen gericht zijn op grote incidenten met veel impact maar ook op kleinere incidenten. De vraag die dan moet worden beantwoord is of er veilig is gewerkt. Van belang is dat het leren niet gepaard gaat met een sanctioneringsbeleid, maar dat mensen wordt uitgenodigd zich kwetsbaar op te stellen. Vanuit die kwetsbaarheid en open houding kunnen de mentale modellen worden getoetst en verbeterd die het veilig repressief optreden kunnen ondersteunen.

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Probleemstelling Onderzoeken Afbakening Opbouw van de scriptie 3 2. Lerend vermogen, theoretisch kader Leren in en door organisaties, C. Argyris Single-loop leren en double-loop leren Model voor een handelingstheorie Factoren die het double-loop leren belemmeren Kunnen organisaties bij het double-loop leren worden geholpen? De vijfde discipline, de kunst en praktijk van lerende organisaties, P. Senge De vijf disciplines Leerstoornissen Cultuur en leren Toepassing van het theoretisch kader Het leersysteem Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel Aanleiding van het onderzoek Resultaten van het eerste deelonderzoek; onderzoek naar gerealiseerde verbeteringen naar aanleiding van Inspectierapporten Resultaten van het tweede deelonderzoek; onderzoek naar het leersysteem van de brandweer inzake ongevallen Het leersysteem van Brandweer Den Haag Elementen die een rol spelen in de omgeving van het leersysteem van Den Haag Hoe leert Brandweer Den Haag? Wat leert Brandweer Den Haag in de praktijk? Wat heeft Den Haag geleerd van belangwekkende incidenten buiten Den Haag? Wat heeft Den Haag geleerd van belangwekkende incidenten binnen Den Haag? Wat leert Den Haag van kleinere incidenten? Analyse, conclusies en aanbevelingen Organisatiestructuur De lerende brandweer en Argyris Single-loop en double-loop leren Handelingstheorie toegepast op de evaluatiesystematiek Informatiekenmerken De lerende brandweer en de vijf disciplines Leerstoornissen Cultuur en leren 46

7 5.5. Conclusie en aanbevelingen Literatuurlijst Bijlage 1 52

8 1. Inleiding Leren is in. Toen ik van de Technische Universiteit Delft kwam, dacht ik uitgeleerd en klaar voor de maatschappij te zijn. Het echte werk kon beginnen. Niet veel later kwam het begrip een leven lang leren in zwang. Dit houdt ongeveer in dat een mens gedurende zijn gehele carrière (en vaak ook daarna nog) bezig is zichzelf te ontwikkelen middels cursussen, studie, training on the job en wat dies meer zij. Het tempo van de maatschappij ligt tegenwoordig zo hoog dat er een noodzaak bestaat voor constante bijscholing om goed toegerust te blijven voor je taak. Uiteraard geldt hierbij dat dit in meer of mindere mate opgaat afhankelijk van de beroepsgroep en de omgeving waarin je je beweegt. Maar niet alleen mensen moeten leren. Ook organisaties ontkomen niet meer aan de scholingsnoodzaak. Ook voor organisaties geldt dat de omgeving verandert of voortdurend verschillende vragen stelt aan een organisatie. Organisaties moeten zich dus ook voortdurend ontwikkelen om te zorgen dat men datgene kan leveren wat wordt gevraagd. Het standaard startpunt van iedere queeste is tegenwoordig Google. De zoektermen lerende organisatie leveren een niet te verzwelgen waterval aan hits op en meest opvallend is nog wel dat je vrij snel op een aparte startpagina voor lerende organisaties komt 1. Ook kan hier snel en eenvoudig de meest gelezen literatuur worden gevonden. Dit geeft aan dat het hier handelt om een thema dat tegenwoordig een belangrijke rol speelt in Managend Nederland. Tijdens mijn binnenlandstage bij de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) werd ik geconfronteerd met een onderzoek waarin dit thema ook centraal stond 2. De conclusies uit dit onderzoek zijn dermate onthutsend dat dit onmiddellijk bij mij de vraag opriep welk beeld dit zou geven bij een vergelijkbaar onderzoek bij Brandweer Den Haag. Er is dus enig voorwerk gedaan waar ik dankbaar gebruik van maak en mij in staat stelt een vliegende start te maken Probleemstelling In de afgelopen veertien jaar zijn er in totaal 28 brandweermensen omgekomen bij het uitoefenen van hun repressieve taak. Daarnaast zijn er nog vele honderden gewond geraakt. In mijn eigen praktijk als Officier van Dienst heb ik een aantal gevallen van lichtgewonden en bijna-ongevallen meegemaakt en herken ik de constatering achteraf dat er wellicht bij het bestrijden van een incident te veel risico is genomen. Ook Brandweer Den Haag heeft in het verleden te maken gehad met dodelijke slachtoffers onder het eigen personeel 3. Zowel het thema zoals dat onlangs is behandeld door IOOV als mijn persoonlijke interesse hebben mij er toe aangezet een onderzoek te doen naar het lerend vermogen van de organisatie waar ik werk, Brandweer Den Haag. De probleemstelling die centraal staat in deze scriptie, is: Op welke wijze kan het lerend vermogen van Brandweer Den Haag op repressief gebied worden verbeterd? Met nadruk wordt er op gewezen dat het gaat om het repressief optreden. Tegelijkertijd kan zonder al te veel risico worden gesteld dat Brandweer Den Haag ook veel voordeel kan halen uit het ontwikkelen van lerend vermogen op het gebied van de andere schakels van de 1 2 Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel, IOOV, TU Delft, Mittendorf Consultancy 3 De cellenbrand, zie hoofdstuk4

9 veiligheidsketen zoals preventie en het daarmee verband houdende handhaving, nazorg, etc. Dit valt echter buiten de scope van deze scriptie. Vanuit deze centrale probleemstelling wordt een aantal hypotheses als leidraad genomen om het onderzoek verder te richten. Deze zijn: Den Haag leert mondjesmaat van incidenten. Zij kan veel meer leren. Den Haag leert meer van incidenten in het eigen verzorgingsgebied, dan van incidenten buiten het verzorgingsgebied. Lerend vermogen ontstaat niet vanzelf in een organisatie. Dit dient specifiek te worden ontworpen en georganiseerd, maar dit is niet voldoende. Om daadwerkelijk lerend vermogen in een organisatie te creëren, is het noodzakelijk de intermenselijke verhoudingen binnen teams hierin te betrekken en een cultuur te laten ontstaan waarin de focus op veiligheid is gericht Onderzoeken Het onderzoek wordt vormgegeven aan de hand van een aantal deelvragen. Als eerste wordt onderzocht welke elementen op de verschillende niveaus (landelijk, regionaal, gemeentelijk) een rol spelen in het leersysteem van Brandweer Den Haag. Den Haag is geen eiland maar wordt beïnvloed door onder andere het Nibra, de NBBE, de hulpverleningsregio, het gemeentebestuur, etc. Dit heeft in meer en mindere mate invloed op hoe Brandweer Den Haag het eigen leersysteem vorm geeft. Daarna wordt ingezoomd op hoe het lerend vermogen naar aanleiding van incidenten nu is georganiseerd. Aan bod komen de verschillende formele regelingen die in Den Haag bestaan om te leren van incidenten. Vervolgens wordt aan de hand van praktijkcasussen bekeken hoe Brandweer Den Haag tot nu toe heeft geleerd van incidenten binnen en buiten de gemeentegrenzen. Uit gesprekken en analyses van evaluatierapporten wordt inzicht verkregen in hoe en wat is geleerd. Daarna worden de resultaten uit voorgaande onderzoeken nader bekeken ten opzichte van het theoretisch kader. Hier worden conclusies uit getrokken en dit leidt dan tot de aanbevelingen en verbeterpunten die kunnen worden doorgevoerd. De gehanteerde onderzoeksmethode bestaat uit de volgende onderdelen. Literatuurstudie. Het theoretisch kader is gebaseerd op literatuur. Interviews. De eigen organisatie is onderzocht door middel van gesprekken met betrokkenen. Ook heb ik tijdens mijn binnenlandstage met mensen uit diverse organisaties gesprekken gevoerd. Incidenten onderzoek. Op basis van een beperkt aantal incidenten wordt bekeken wat Brandweer Den Haag tot nu toe heeft geleerd van incidenten. Voorbeelden uit de praktijk. Tijdens mijn binnenlandstage heb ik gekeken naar andere organisaties waar men al nader kennis heeft gemaakt met het fenomeen lerend vermogen Afbakening In de scriptie wordt de repressieve dienst beschouwd maar wordt de scope beperkt tot bevelvoerenden en officieren van dienst. Hier is bewust voor gekozen omdat op dit niveau inzettactieken in relatie tot veilig optreden en het afwegen van risico s een belangrijke rol spelen. Een commandant van dienst staat tijdens het operationeel optreden een stuk verder af van het incident en wordt ook pas later in de tijd ingeschakeld. Dat is de reden dat de scheidslijn tussen commandant van dienst en officier van dienst wordt getrokken. Daarnaast

10 worden ook de manschappen buiten beschouwing gelaten. Dit wordt gedaan om het onderzoek enigszins beperkt te houden. Dit neemt niet weg dat veel van de aanbevelingen op het gebied van lerend vermogen ook van toepassingen zijn op de andere niveaus. Daarnaast komt het hier ook aan op een goed teamwork tussen officier van dienst en bevelvoerenden en dit speelt ook weer een aparte rol in het kader van het lerend vermogen (zie later) Opbouw van de scriptie In hoofdstuk twee wordt een theoretisch kader geschetst op basis waarvan het lerend vermogen van Brandweer Den Haag wordt onderzocht. In hoofdstuk drie wordt een samenvatting gegeven van het rapport Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel van de Inspectie en wordt kort beschreven welke elementen op landelijk en regionaal niveau een rol spelen in het leersysteem van Brandweer Den Haag. Daarnaast wordt verder ingezoomd op de organisatie van Brandweer Den Haag en wordt beschreven welke elementen nu kunnen worden herkend in relatie tot het lerend vermogen. Hoofdstuk vier handelt over incidenten en de vraag wat Brandweer Den Haag hiervan heeft geleerd. Aan de hand van een zestal incidenten (drie met landelijke bekendheid en drie Haagse incidenten) wordt bekeken hoe en wat het korps van Den Haag heeft geleerd van deze incidenten. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal evaluatierapporten bekeken op welke wijze van kleinere incidenten met minder impact wordt geleerd. In hoofdstuk vijf volgen de analyses en vervolgens de conclusies die kunnen worden getrokken betreffende het huidige leersysteem van Brandweer Den Haag tegen de achtergrond van het theoretisch kader en de conclusies naar aanleiding van het incidentenonderzoek van het voorgaande hoofdstuk. Uiteindelijk volgen de aanbevelingen.

11 2. Lerend vermogen, theoretisch kader In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader besproken aan de hand van een tweetal boeken van auteurs die hun sporen op dit gebied ruimschoots hebben verdiend. Chris Argyris is de eerste auteur. Hij is iemand die zich al sinds de jaren zeventig bezig houdt met lerende organisaties. De andere auteur is Peter Senge, goed beschouwd een volgeling van Chris Argyris. Senge legt zijn eigen accenten maar er zijn toch ook duidelijk parallellen tussen de twee. Er zal worden ingegaan op een tweetal theoretische modellen over het lerend vermogen en lerende organisaties en de problemen die daarbij op kunnen treden. Afsluitend wordt nog gesproken over de specifieke cultuur van de brandweer en welke betekenis dit heeft voor het organisatie leren. De behandelde modellen bieden een invalshoek van waaruit de organisatie van Brandweer Den Haag in de hoofdstukken daarna wordt beschouwd Leren in en door organisaties, Chris Argyris In de nu volgende paragraaf wordt het organisatie leren besproken op basis van de ideeën van Chris Argyris 4, de ontwerper van het model dat in het Inspectierapport Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel is gehanteerd. Waar het model sec niets meer maar ook niets minder is dan een organisatietechnische oplossing, gaat dit hoofdstuk meer in op de gedragsaspecten van mensen die gepaard (kunnen) gaan aan het organisatie leren. Alleen de elementen die relevant zijn voor deze scriptie worden beschreven. Uitgangspunt van Argyris is dat leervermogen iets is dat alle organisaties moeten ontwikkelen. De gedachte hierachter is dat hoe beter een organisatie leert, des te groter is de kans dat ze fouten op zal kunnen sporen en herstellen 5, en ook dat ze zal kunnen onderkennen waar en wanneer ze daar niet toe in staat is. En hoe effectiever een organisatie leert, des te waarschijnlijker is het dat ze zich innovatief kan opstellen dan wel de beperkingen van haar vernieuwend vermogen kan onderkennen. Een fout is een ongewenst verschil tussen een plan of een intentie en hetgeen gebeurt bij de implementatie van één van beide 6. Argyris probeert inzicht te verschaffen in de oorzaak van die verschillen en op welke wijze ze moeten worden gecorrigeerd. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op fouten die voor betrokkenen - hetzij als vertegenwoordigers van hun organisatie, hetzij persoonlijk potentieel pijnlijk of bedreigend zijn. De reden voor deze nadruk is dat uit de ervaring van Argyris is gebleken, dat organisaties juist het moeilijkst leren wanneer het gaat om moeilijke, pijnlijke of bedreigende problemen, kortom juist wanneer de behoefte aan leren voor een organisatie het grootst is. Het leren van ongevallen met brandweerpersoneel kan ook met recht een moeilijke en/of bedreigende situatie zijn voor betrokkenen, en daarom verschaft dit een interessante invalshoek. Overigens is over dit fenomeen weinig andere literatuur verschenen, volgens Argyris. 4 Leren in en door organisaties, het hanteerbaar maken van kennis, Chris Argyris, Eén van de meest illustratieve uitspraken die ik in dit kader wel eens heb gehoord is: Een goede organisatie is niet een organisatie die geen fouten maakt, maar een organisatie die fouten op kan vangen. 6 Leren in en door organisaties, Chris Argyris, pag. 11

12 Single-loop en double-loop leren Om te kunnen leren is meestal verandering van gedrag nodig. Argyris is met het idee gekomen dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de betekenissen die worden geschapen wanneer mensen hun mening naar voren brengen en wanneer mensen die ten uitvoer brengen. Bovendien zijn mensen zich vaak niet bewust van die verschillen. Met andere woorden, mensen kunnen van mening zijn dat ze hun gedrag moeten wijzigen, maar om dit ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen is een geheel andere opgave. Dit verschil kan het best worden opgespoord door te kijken naar wat mensen doen en vervolgens conclusies te trekken over de betekenissen die in hun optreden besloten ligt. Argyris hanteert hierbij de idee dat de bron van betekenissen voortkomt uit de theorieën die mensen in de praktijk brengen en dus niet de theorieën die mensen zeggen aan te hangen 7. Leren wordt geacht plaats te vinden onder twee soorten omstandigheden. Ten eerste vindt leren plaats als een organisatie haar doelen verwezenlijkt. Dat wil zeggen wanneer overeenstemming bestaat tussen het ontwerp van haar optreden en de resultaten ervan. Het geleerde bestaat dan uit het feit dat het gekozen ontwerp het juiste is geweest en dat de achterliggende theorieën op goede fundamenten rusten. Ten tweede vindt leren plaats als er een gebrek aan overeenstemming wordt geconstateerd tussen bedoeling en resultaten, en dit gebrek wordt gecorrigeerd. Een gebrek aan overeenstemming wordt omgezet in overeenstemming. Organisaties ondernemen geen acties die tot leren leiden, het zijn de mensen die gedrag vertonen die tot leren leidt. Organisaties kunnen wel de randvoorwaarden scheppen die aanzienlijke invloed uitoefenen op wat mensen als een probleem zien, als oplossing daarvoor bedenken en welke acties ze ondernemen om dit probleem uit de wereld te helpen. Daarentegen kunnen mensen zelf ook beperkingen met zich meebrengen ten aanzien van het probleem die betrekkelijk los staan van de organisatie. Dit heeft ook weer te maken met de theorieën die mensen persoonlijk er op na houden om (hun) werkelijkheid te construeren. Wanneer een fout wordt hersteld zonder de onderliggende waarden van het systeem ter discussie te stellen of te veranderen, dan is er sprake van single-loop leren 8. Een voorbeeld hiervan is een thermostaat die gemaakt is om toestanden als te koud of te warm te herkennen en daarop te reageren. Als de thermostaat zich zou gaan afvragen waarom hij is ingesteld op bijvoorbeeld 20 graden of waarom hij is geprogrammeerd zoals hij is geprogrammeerd, dan zou er sprake zijn van double-loop leren. Nog een voorbeeld, stel er is een ongeval gebeurd tijdens een brandweeroptreden en uit de evaluatie blijkt dat een specifieke procedure voor deze situatie niet is gevolgd. Indien de conclusie is dat procedures beter onder de aandacht moeten worden gebracht, dan is dat single-loop leren. Wordt echter antwoord gezocht op vragen zoals waarom is deze procedure niet gevolgd, wisten de betrokkenen wat de achterliggende reden is van deze procedure, hebben betrokkenen misschien expres de procedure niet gevolgd en zo ja, waarom dan? Dan is sprake van double-loop leren. Er wordt onderzocht waarom mensen handelen zoals ze handelen en welke gedachten hieraan ten grondslag liggen. Single-loop en double-loop leren zijn weergegeven in figuur 1. Single-loop leren vindt plaats wanneer een overeenstemming is bereikt, of wanneer een gebrek aan overeenstemming wordt bereikt door handelingen die tot veranderingen moeten leiden. Double-loop leren vindt plaats 7 Geheel volgens het adagium: Luister naar de mensen hun woorden, maar beoordeel ze op hun daden 8 Leren in en door organisaties, Chris Argyris, pag. 20

13 wanneer een gebrek aan overeenstemming wordt gecorrigeerd door eerst de bepalende variabelen te onderzoeken en te wijzigen en daarna de acties. Bepalende variabelen zijn de behoeften die individuen hebben en die ze bij hun optreden trachten te bevredigen. Deze bepalende variabelen zijn niet de onderliggende overtuigingen of waarden die mensen belijden, maar de variabelen waarvan door observatie van het optreden vast is komen te staan dat ze richting geven aan deze acties en er de drijfveer van zijn. Bepalende variabelen Acties Gevolgen Overeenstemming Gebrek aan overeenstemming Single-loop leren Double-loop leren Fig. 1: Single-loop en double-loop leren De figuur geeft verder aan dat leren slechts kan plaats vinden nadat er overeenstemming of gebrek aan overeenstemming tussen intentie en resultaat heeft plaatsgevonden. Leren vindt dus pas plaats nadat een oplossing voor een probleem is toegepast in de praktijk en niet eerder. Het ontdekken van een probleem en een mogelijke oplossing daarvoor is weliswaar een noodzakelijke randvoorwaarde voor organisatieleren, maar niet voldoende. De oplossing moet zich bewijzen in de praktijk. Single-loop en double-loop leren is voor alle organisaties belangrijk. Single-loop leren is geschikt voor routinematige, zich telkens herhalende aangelegenheden. Double-loop leren is relevanter voor complexe, niet programmeerbare zaken. De overgrote meerderheid van alle organisatieveranderingen behelst volgens Argyris single-loop leren. De nadruk van organisaties hierop heeft te maken met het feit dat de meerderheid van alle organisatieactiviteiten van het single-loop type zijn. Complexe zaken van het double-loop type worden over het algemeen ontleed in single-loop problemen. Echter het feit dat singleloop leren het vaakst voorkomt, wil nog niet zeggen dat dit de meest krachtige vorm van optreden is. Double-loop acties (de overkoepelende programma s) zijn bepalend voor de effectiviteit op de lange termijn en derhalve voor het lot van de organisatie. Argyris heeft onderzoek gedaan naar modellen die het proces beschrijven van verandering in een organisatie. Het bleek echter dat die modellen alleen werkbaar waren voor single-loop leren. Voor double-loop leren bleken de modellen op enkele punten tekort te schieten.

14 Als eerste bleek dat in de oude modellen de veronderstelling zat dat mensen zonder meer de vaardigheden bezitten om nieuw gedrag aan te leren. In de praktijk blijkt volgens Argyris dat als het verschil tussen intentie en het praktijkresultaat niet al te groot is, men weinig moeite heeft met het aanleren van nieuwe vaardigheden, onder de voorwaarde dat hiervoor geen onderzoek nodig is voor de bepalende variabelen voor het gedrag. Is de fout echter zo groot dat het wantrouwen opwekt, dan is correctie niet eenvoudig. Om vertrouwen te kunnen wekken, moeten mensen zich kwetsbaar opstellen en bereid zijn zichzelf aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. Dit onderzoek leidt naar de bepalende variabelen die het gedrag uiteindelijk vormgeven en dit zijn juist de variabelen die een centrale rol spelen in het doubleloop leren 9. Als tweede noemt Argyris dat mensen vaak eenvoudigweg het besef niet hebben, dat men bepaalde gewenste bekwaamheden niet bezit. En dit is niet zozeer te wijten aan niet aangeleerde kennis, maar meer aan stilzwijgend bedacht en daardoor buitengewoon competent handelen (volgens de persoon zelf). Als laatste stelt Argyris dat de oude modellen er onterecht van uitgaan dat we de waarden die mensen aanhangen kunnen begrijpen door er simpelweg naar te vragen. Argyris stelt echter dat er juist een verschil zit in het gedrag van mensen en de waarden die men zegt aan te hangen (verschil tussen beleden theorie en feitelijk gedrag). Al deze bovenstaande elementen rechtvaardigen de conclusie dat double-loop leren wel eens fundamenteel lastiger zou kunnen zijn dan men op het eerste gezicht zou denken Model voor een handelingstheorie Argyris heeft een handelingstheorie ontwikkeld waarin wordt aangenomen dat mensen hun handelingen ontwerpen. Aangezien mensen niet voor iedere situatie geheel nieuwe handelingen ontwerpen, moeten mensen er theorieën op na houden over effectief optreden die zij in de praktijk brengen 10. Argyris stelt dat er twee theorieën zijn; de beleden theorie, dus datgene dat mensen zeggen te doen en de gehanteerde theorie, datgene dat mensen daadwerkelijk doen. Argyris heeft een model ontwikkeld voor een gehanteerde theorie die bestaat uit vier bepalende variabelen die op de handelende persoon (de actor) van toepassing zijn: (1) breng je opvatting naar voren zonder dat dit vragen oproept, dit is onder andere te bereiken door te zorgen dat zaken niet controleerbaar zijn, (2) houdt verlies zo beperkt mogelijk en maximaliseer de winst, oftewel kleine fouten toegeven kan nog net (maar liever niet) en grote fouten worden toegedekt want een fout toegeven betekent verlies, (3) zo weinig mogelijk negatieve gevoelens uiten, met andere woorden spreek mensen vooral niet aan op gemaakte fouten en (4) rationeel zijn (oftewel beoordeel je gedrag op grond van het wel/niet halen van de gestelde doelen) (Model I). De hypothese die Argyris verder nog stelt is dat dit handelingskader is aangeleerd door socialisatie. Uit onderzoek van Argyris is gebleken dat proefpersonen zich als zodanig gedragen zo lang als men het zich kan herinneren en als wordt gevraagd om zich volgens een ander kader te gedragen, dan reageren proefpersonen met de opmerking dat de collega s hen niet zouden begrijpen. Het zijn bijna automatische reflexen. Dit leidt uiteindelijk tot een situatie dat mensen er praktijktheorieën op na houden die het eigen double-loop leren belemmeren en dat van anderen, dat zij zich hier niet van bewust zijn en dit alles het gevolg is van uiterst bekwame, volledig automatische en geïnternaliseerde en daarom onuitgesproken reacties. 9 Leren in en door organisaties, Chris Argyris, pag Leren in en door organisaties, Chris Argyris, pag

15 Hiertegenover zet Argyris een Model II. Als beleden theorie is deze niet nieuw, als gehanteerde theorie echter zeldzaam. De bepalende variabelen van Model II zijn: (1) valide informatie, (2) vrije en geïnformeerde keuze, (3) interne betrokkenheid. Indien dit het handelingskader is voor mensen die problemen moeten oplossen en moeten leren dan ontstaat er een systeem van verbetering van validiteit en leren. Tot de gedragstheorie van Model II behoort dat de beheersing van kennis wordt gedeeld met hen die daartoe bekwaam zijn en voldoende relevant voor het ontwerpen en implementeren van de handeling. In plaats van eenzijdige beheersing van kennis combineert de actor in Model II zowel verdediging als onderzoek. Beoordelingen worden onderbouwd door relatief rechtstreeks waarneembare gegevens, terwijl iedereen wordt aangemoedigd ter wille van de validiteit andere meningen in de openbaarheid te brengen zodat de discussie op gang komt. De gevolgen van Model II moeten zijn: het ontstaan van zo weinig mogelijk intermenselijke defensiestrategieën, grote keuzevrijheid en een sterke risicobereidheid. De kans op doubleloop leren wordt vergroot en de effectiviteit zou moeten toenemen. Voordien onbespreekbare kwesties komen aan de oppervlakte, veronderstellingen worden getoetst en de validiteit van informatie wordt daarmee vergroot Factoren die het double-loop leren belemmeren Als het bovenstaande waar is dan nemen mensen deze gedragscomponenten altijd met zich mee in elke organisatie. Dat betekent dat deze mensen ook altijd omstandigheden zullen scheppen die het double-loop leren belemmeren. Deze hypothese is volgens Argyris tot op heden nog niet ontkracht. Dit gaat zelfs zover dat als mensen in een omgeving worden geplaatst die stimulerend zou moeten zijn voor het double-loop leren, en men wordt geconfronteerd met de inconsistenties tussen gehanteerde theorie en feitelijk gedrag, men niet in staat is om zich anders te gedragen als men aan zichzelf wordt overgelaten. Als het aannemelijk is dat double-loop leren niet zal plaatsvinden in organisaties die speciaal voor double-loop leren zijn opgezet, dan is het ook aannemelijk dat double-loop leren niet op natuurlijke wijze zal plaatsvinden in organisaties die een structuur kennen die aansluit op handelingsmodel I (Argyris heeft hiermee veel ervaring opgedaan in cursussen die speciaal voor double-loop leren waren ontwikkeld 11 ). De drie onderliggende assumpties van de gebruikelijke piramidale structuur van organisaties zijn namelijk specialisatie van werkzaamheden, eenheid van bevelvoering en centralisatie van macht. Dit sluit aan bij Model I: eenzijdige bepaling van de gang van zaken, concurrentie proces van winnen of verliezen, een voorkeur van de rationaliteit van ideeën en een uitsluiting van de rationaliteit van gevoelens. Argyris heeft daarnaast nog getracht de cognitieve kenmerken van informatie te bepalen die het double-loop leren plegen te ondersteunen of te belemmeren. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht: Condities die de kans vergroten op: {fouten} {leren} De informatie is: vaag concreet onduidelijk duidelijk onsamenhangend samenhangend incongruent congruent overal en nergens toegankelijk 11 Leren in en door organisaties, Chris Argyris, pag. 44

16 Wanneer mensen, geprogrammeerd volgens Model I een moeilijk of bedreigend probleem willen oplossen waarvoor de beschikbare informatie zich aan de linkerzijde van het overzicht bevindt, dan zullen zij omstandigheden creëren waaronder het probleem juist niet wordt opgelost. Toch ziet Argyris de toekomst nog wel positief. Ten eerste klinkt veel mensen Model II als muziek in de oren. Zij verklaren zich aanhangers van de waarden en handelingen van Model II. Ten tweede is volgens Argyris gebleken dat de geanalyseerde processen niet een gevolg zijn van diepliggende persoonlijkheidskenmerken maar meer te maken hebben met bekwaamheden. En bekwaamheden kun je leren. Ten derde was geen enkele actor zich bewust van inconsistentie in het eigen optreden. Maar de collega s waren dat wel. Voor leren is samenwerken dan ook een absolute noodzaak. Ten vierde ontdekte Argyris dat mensen die zich gedrag hebben aangeleerd volgens Model II, een proces op gang brengen die het handelen volgens Model II versterkt Kunnen organisaties bij double-loop leren worden geholpen? Argyris beschrijft in een soort fasenmodel hoe omstandigheden kunnen worden gecreëerd die het double-loop leren ondersteunen. Samengevat komt het neer op het volgende: 1. Maak mensen bewust van hun gehanteerde theorieën. 2. Laat mensen zien dat Model I leren belemmerd. 3. Leer mensen in de praktijk bruikbaar gedrag op basis van Model II aan. 4. Laat dit gedrag verspreiden door de mensen die het zojuist hebben aangeleerd (dit zal meestal gaan tussen leidinggevenden en hun ondergeschikten). De fasentheorie gaat uit van twee veronderstellingen. De eerste is dat interventie moet beginnen op de hoogste organisatieniveaus die de zelfstandigheid bezitten om het geleerde in praktijk te brengen. Belangrijk hierbij is dat betrokkenen voldoende macht en zelfstandigheid bezitten om anderen te verzekeren dat men elkaar niet voor de gek houdt bij het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe leersystemen. Ten tweede moet organisatorisch double-loop leren beginnen op individueel niveau om daarna door te dringen op organisatieniveau. Dit betekent ook dat er geen wijziging op zal treden in de leersystemen door op organisatieniveau een verandering van structuur of beleid door te voeren.

17 2.2. De vijfde discipline, de kunst en praktijk van de lerende organisatie, Peter Senge Peter Senge kan gezien worden als een volgeling van Chris Argyris. De ideeën van Peter Senge zijn voor een deel te herleiden tot die van Chris Argyris. Daar waar dit (volgens mijn mening) van toepassing is, zal ik refereren aan de theorie van Argyris. Volgens Senge is een lerende organisatie een organisatie waar mensen voortdurend hun vermogen vergroten om die resultaten te boeken die men werkelijk verlangt, waar vernieuwende en verruimende manieren van denken worden gekoesterd, waar een collectief streven bestaat en waar mensen voortdurend aan het leren zijn om het complete beeld te zien De vijf disciplines Senge stelt dat het vermogen om sneller te leren dan je concurrent, misschien wel de enige voorsprong is die je op anderen kunt houden 13. Uiteraard gaat dit niet echt op voor de brandweer omdat die niet functioneert in een concurrentiemarkt, maar de noodzaak voor het leren in een brandweerorganisatie is evident en is eigenlijk een verplichting aan alle slachtoffers die in het verleden onder eigen personeel zijn gevallen. Lerende organisaties onderscheiden zich van traditionele, controlerende organisaties doordat zij bepaalde elementaire disciplines hanteren. Deze disciplines zijn de volgende: Systeemdenken; systeemdenken is eigenlijk de overkoepelende discipline die alle andere disciplines met elkaar verbindt. De werkelijkheid is vaak ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Allerlei gebeurtenissen in en om een organisatie liggen in tijd en ruimte misschien ver uit elkaar, maar staan toch met elkaar in verband door een onderliggend patroon. Het is zaak dit grote verband of systeem te begrijpen om werkelijk goede oplossingen te verzinnen voor problemen. Vaak worden problemen te simpel benaderd zodat oplossingen in de praktijk niet werken. Om goede oplossingen te verzinnen voor problemen is het van essentieel belang eerst het systeem dat er achter zit goed te doorgronden. Een gevolg van het niet goed doorgronden van een systeem is dat er op een verkeerde plaats of moment in het systeem wordt ingegrepen waardoor het gewenste effect niet wordt bereikt. Wordt het systeem goed begrepen, dan kan met een relatief kleine ingreep op de juiste plek en tijd een hefboomwerking worden verkregen waardoor het gewenste effect veelvoudig wordt bereikt. Persoonlijk meesterschap; mensen met een hoge graad van persoonlijk meesterschap zijn in staat om gestalte te geven aan ideeën die zijzelf belangrijk vinden. Ze pakken het leven aan als een kunstenaar een kunstwerk. Dat doen ze door een leven lang te leren. Voortdurend de persoonlijke visie verhelderen en verdiepen, constant proberen de werkelijkheid zo objectief mogelijk te begrijpen, dat is de discipline die tot persoonlijk meesterschap leidt. Daar hoort een voortdurende zoektocht naar de waarheid bij maar dat betekent niet dat de enige Waarheid gevonden moet worden. De Waarheid bestaat niet, het is vooral zaak te zoeken naar de beperkingen van de eigen kijk op dingen en deze beperkingen af te breken en de theorieën die worden gebruikt te toetsen op validiteit. Volgens Senge neemt niemand de weg van persoonlijke groei als daar niet zelf voor is gekozen. Het heeft geen zin dit verplicht te stellen, het moet uit de mensen zelf komen. Een 12 zie ook 13 Naar een uitspraak van Arie de Geus van de Koninklijke Shell.

18 organisatie kan wel een klimaat scheppen waardoor persoonlijk meesterschap zich kan ontwikkelen. Dit is een klimaat waarin mensen veilig een visie kunnen creëren, waar het de gewoonte is om de waarheid te willen weten en waar men kritisch tegenover de actualiteit staat, vooral als die actualiteit inhoudt dat er aspecten van de realiteit worden verdoezeld die men liever vermijdt. Hierin is weer de hand van Argyris zichtbaar. Argyris beschrijft ook dat in situaties die pijnlijk of bedreigend zijn, mensen juist in hun standaard defensiemechanisme schieten. In het juiste organisatieklimaat zal persoonlijk meesterschap op twee manieren gedijen. In de eerste plaats zal voortdurend het idee worden bevestigd dat persoonlijke groei werkelijk wordt gewaardeerd en in de tweede plaats wordt een training on the job verschaft, die essentieel is voor het ontwikkelen van dit meesterschap. Voor dit ontwikkelen is steun van de omgeving noodzakelijk en het juiste klimaat geeft die steun. Veel van de praktijken die het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap bevorderen een meer systeemgerichte kijk op de wereld, kritisch beschouwen van stilzwijgende veronderstellingen, uiten van eigen visie en beluisteren van andermans visie zijn, als het goed is, ingebed in de lerende organisatie. Mentale modellen; mentale modellen zijn diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die van invloed zijn op hoe mensen dingen zien en hoe zij daarop reageren. Meestal is men zichzelf niet bewust van het gehanteerde mentale model. Er zijn vele omschrijvingen van mentale modellen in omloop maar die hebben allemaal een paar gemeenschappelijke elementen 14 : Mentale modellen omvatten datgene wat iemand denkt dat waar is, en dus niet noodzakelijkerwijs wat feitelijk waar is. Mentale modellen komen qua structuur overeen met datgene dat ze representeren Mentale modellen stellen mensen in staat om voorspellingen te doen van hun acties Mentale modellen zijn simpeler dan dat wat ze representeren. Ze bevatten slechts zoveel informatie om redelijk nauwkeurige voorspellingen te doen. Een voorbeeld is een mentaal model van een auto. De meeste mensen (die geen monteur zijn) hebben een mentaal model van een auto als een voertuig waarmee je middels bepaalde handelingen van A naar B rijdt. Wil je harder, dan druk je het gaspedaal in, en schakel je eventueel. Wil je zachter dan rem je. Met het stuur verander je van richting. Ondertussen gebeurt er natuurlijk veel meer, de motor wordt met olie gesmeerd, de temperatuur wordt geregeld, de katalysator behandelt de verbrandingsgassen, etc. Deze laatste aspecten zijn echter niet van belang voor het rijden met een auto en spelen daarom geen rol in het mentale model. De zwakte van het mentale model wordt zichtbaar zodra je vergeet tijdig olie bij te vullen. De motor gaat stuk evenals het mentale model. Er zit dus een gevaar aan het hebben van een te simpel of onduidelijk mentaal model, maar het is ook duidelijk dat mensen niet kunnen werken met een model dat heel nauwkeurig de werkelijkheid beschrijft. De discipline van de mentale modellen begint met het kijken in de eigen boezem. De eigen onbewuste beelden moeten worden opgespoord en kritisch worden bekeken. Ook moeten leerzame gesprekken worden gehouden met anderen waarbij het eigen denken en dat van anderen duidelijk wordt en ook ontvankelijk wordt gemaakt voor invloeden van buitenaf. Persoonlijk meesterschap en mentale modellen kunnen worden herkend als elementen die in Model II van Argyris een rol spelen. 14 Zie lerende-organisaties.pagina.nl of

19 Om die mentale modellen tegen het licht te houden is het noodzakelijk om er over te praten en er achter te komen op welke aanname s en veronderstellingen ze zijn gebaseerd en welke valide informatie wordt gebruikt in die mentale modellen. Hierbij speelt ook weer het door Argyris zo belangrijke verschil tussen gehanteerde theorie en beleden theorie. Dit wordt door Senge ook onderkend. Zolang dit verschil niet duidelijk is aan iemand kan van leren geen sprake zijn. Daarom is het soms nodig dat een meedogenloos eerlijk iemand helpt om dit verschil duidelijk te maken. Gemeenschappelijke visie opbouwen; voor een organisatie is het belangrijk om een gemeenschappelijke visie te hebben. Wanneer een visie werkelijk bestaat dan zijn mensen bereid te leren en te presteren, niet omdat ze dat wordt verteld maar omdat ze dat willen. Maar al te vaak is de visie van een organisatie niets meer dan de uitstraling van zijn leider of het tijdelijke gevolg van een crises. Daarom moet in de praktijk ook getracht worden om gemeenschappelijke toekomstbeelden te ontwerpen die een echt engagement en een echte inzet tot gevolg hebben. Teamleren; de discipline van het teamleren begint met de dialoog waarbij de teamleden leren om samen te denken. Eigen vooroordelen moeten achterwege blijven en ook moet worden geleerd om het interactieproces dat het leren ondermijnt, te herkennen en te ondervangen. Een voorbeeld daarvan is defensief gedrag, dit belemmert het leren. Wordt dit onderkend en aan het licht gebracht, dan kan dit het leerproces versnellen. Dialoog is iets anders als discussie. Discussie komt meer overeen met het overtuigen van iemand anders, het opdringen van jouw waarheid aan iemand anders. Maar dé waarheid bestaat niet, je kunt op verschillende manieren naar hetzelfde kijken. Om een goede vruchtbare dialoog te kunnen houden is het noodzakelijk om dit in een vertrouwde omgeving te doen met vertrouwde mensen. Pas dan gaan mensen zich kwetsbaar opstellen en zijn ze bereid de eigen mentale modellen op de proef te laten stellen. Teamleren gebeurt niet zomaar, er is oefening voor nodig. Teamleren zorgt er daarnaast voor dat dezelfde mentale modellen worden gedeeld en met dezelfde mentale modellen krijgt het systeemdenken weer een impuls. Teamleren is van essentieel belang omdat het teams en niet individuen zijn die in een moderne organisatie de leerkernen vormen. Pas als teams kunnen leren, kunnen organisaties leren. Het is van essentieel belang dat de vijf disciplines (systeemdenken, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie en teamleren) als een geheel worden ontwikkeld. Daarin ligt ook de reden dat systeemdenken de vijfde discipline is. Systeemdenken integreert de andere disciplines en zorgt voor samensmelting tot een samenhangend geheel van theorie en praktijk. Indien deze samenhang wordt bewaakt dan zullen de disciplines elkaar versterken. Indien alleen een visie wordt ontwikkeld zonder systeemdenken dan zal een organisatie niet in staat zijn om deze visie waar te maken. Aan de andere kant heeft systeemdenken de andere disciplines ook nodig om werkelijk effectief te kunnen zijn. Het opbouwen van een gemeenschappelijke visie bevordert de gedachte dat we ver vooruit moeten blijven kijken. Mentale modellen leggen de nadruk op de openheid die nodig is om de tekortkomingen in onze huidige opvattingen bloot te leggen. Teamleren ontwikkelt de vaardigheden van een groep mensen om het bredere perspectief te zien, breder dan men individueel zou kunnen. En persoonlijk meesterschap voedt de motivatie om voortdurende te leren hoe onze daden de wereld om ons heen beïnvloeden. Ten slotte laat systeemdenken het meest subtiele aspect van de lerende organisatie begrijpen de nieuwe manier waarop mensen zichzelf en de wereld zien. Aan de oorsprong van een lerende organisatie ligt een geestesverandering we zien onszelf niet meer als losstaand van

20 de wereld maar als er mee verbonden. We zien problemen niet veroorzaakt door iets of iemand daarbuiten, maar we zien hoe onze eigen daden de problemen die we ervaren, creëren. Een lerende organisatie is een plaats waar mensen voortdurend ontdekken hoe ze de werkelijkheid creëren Leerstoornissen Volgens Senge is het niet toevallig dat zoveel organisaties moeite hebben met leren. De manier waarop ze zijn ingericht en worden geleid en vooral de wijze waarop mensen hebben leren denken en met elkaar omgaan, leidt tot fundamentele leerstoornissen. Dit is tevens herkenbaar in de theorieën van Argyris, die voornamelijk het onbewuste menselijk gedrag als belangrijkste belemmering noemt. Senge noemt een aantal leerstoornissen waarvan ik de meest relevante voor deze scriptie zal noemen. De vijand zit daarbuiten ; Dit syndroom kenmerkt zich door de bron van problemen in de buitenwereld te plaatsen. Het ligt niet aan mij is een kenmerkende uitspraak in dit kader. Maar in het systeemdenken is de buitenwereld en de binnenwereld onderdeel van hetzelfde systeem. De illusie van het heft in eigen handen nemen ; Pro-actief handelen is in de mode. Maar al te vaak is pro-actief gedrag vermomd reactief gedrag. Als we alleen maar agressiever worden en de vijand daarbuiten te lijf gaan, dan reageren we, hoe we het ook noemen. Werkelijk pro-actief optreden kan pas als het besef er is, hoe men zelf aan de problemen bijdraagt. Systeemdenken dus. Fixatie op gebeurtenissen ; In organisaties gaan de gesprekken vaak over gebeurtenissen. Ook de media helpt hier aan mee, want na twee dagen is iets al geen nieuws meer. Dit zorgt er voor dat mensen het grote patroon er achter niet meer zien. Volgens Senge zijn we door de evolutie zo geprogrammeerd. Om te overleven moet je zorgen dat je die sabeltandtijger ziet en er snel op reageert. De ironie wil nu dat de grootste bedreigingen voor organisaties gevormd worden door zich langzaam voltrekkende processen en niet door plotselinge gebeurtenissen. In een organisatie waarin mensen denken in korte termijn en niet in lange termijn, heeft productief leren geen kans. Als we alleen gebeurtenissen zien, reageren we daarop, maar hiermee creëren we geen leren Cultuur en leren Als sluitstuk van het theoretisch kader volgt nog een korte verhandeling over de invloed van de organisatiecultuur op het lerend vermogen van de brandweer. Dit is naar aanleiding van een MCDM scriptie die specifiek op dit thema ingaat 15. Om als management effectief te kunnen zijn in een organisatie is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de specifieke cultuur en subcultuur. Als hier in het besluitvormingsproces rekening mee wordt gehouden (zo goed en kwaad als dat gaat), dan zal dit efficiënter verlopen en zullen besluiten effectiever zijn. Er wordt veel geschreven en gezegd over organisatiecultuur.het dreigt in veel gevallen een containerbegrip te worden. Toch zijn er een aantal waardevolle opmerkingen te maken over de cultuur van de brandweer die ook een betekenis hebben in het kader van het lerend vermogen en hoe er kan worden geleerd bij de brandweer. Het is mijn sterke indruk dat de 15 Over blauwe meetbuisjes, de sporenvernietigingdienst en andere wezens, Jos vd Berkmortel, MCDM 6 e leergang

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen WELZIJN KINDEROPVANG JEUGDHULPVERLENING Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen Versterking Kwaliteit Personeelsbeleid Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen 1 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie