JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Kleur je toekomst"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst

2

3 Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit Beleid, strategie en uitvoering Resultaten 15 Doorstroomgegevens 15 Examenresultaten 15 Opbrengstenoordeel 16 Investeren ondanks tekort 17 Balans 17 Exploitatieoverzicht 18 Aanmeldingen leerlingen 19 Prognoses Onderwijs Bataafs lyceum 24 t Genseler 26 Gilde College 28 Montessori College Twente 30 Passend Onderwijs 32 Maatschappelijke stage 32 Taal- en rekenprestaties 32 structureel verbeteren Ipad in het onderwijs 32 Verzuimgegevens 34 Medewerkers Financiën Algemeen 40 Begroting Kengetallen 40

4

5 Hoofdstuk 1 Organisatie

6

7 Ten geleide De Stichting OSG Hengelo legt met dit jaarverslag verantwoording af over de resultaten, het gevoerde beleid en de kwaliteitszorg in het jaar Allereerst verantwoorden we ons ten opzichte van iedereen die dat van ons vraagt; leerlingen en hun ouders, overheden die geld beschikbaar stellen en de maatschappij die op onze leerlingen zit te wachten. Maar behalve dat we ons verantwoorden naar buiten, gebruiken we het jaarverslag ook als interne reflectie op het gevoerde beleid. Wat deden we goed en waar moeten we zaken anders aanpakken en/of een tandje bijzetten. In het verslag wordt aandacht besteed aan de OSG Hengelo in het algemeen en elke school in het bijzonder. Daarnaast wordt aandacht besteed aan concrete getallen over aanmeldingen, doorstroomgegevens, examenresultaten en de financiële situatie. Naast dit jaarverslag is er een jaarrekening, met de rapportage over het gevoerde financiële beleid. Tevreden Gemiddeld mogen we tevreden terugkijken op de verslagperiode. In de scholen is door de docenten veel tijd en energie besteed aan ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden en didactische vernieuwingen, om zo de leerlingen optimaal te ondersteunen bij hun opleiding. Zo is gestart op drie locaties met een I-pad project om te onderzoeken hoe we in de toekomst om dienen te gaan met de digitalisering in het onderwijs. Na een tegenvallende aanmelding op het Montessori College Twente in 2011, hebben we dit in 2012 kunnen ombuigen: de aanmeldingen hebben zich goed hersteld op het Montessori College Twente. Het Bataafs Lyceum is na een jarenlange teruggang in aantallen leerlingen weer groeiende. Een punt van zorg is hier dat de groei van het Bataafs Lyceum controleerbaar blijft. Het Gilde College heeft de Gilde Stijl ontwikkeld en groeit langzaam in leerlingaantal. t Genseler is een school voor praktijkonderwijs en is zeer stabiel in leerlingaantal. ir. A.C.F. van de Moesdijk Waarnemend Algemeen directeur/bestuurder Juni 2013 Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 6

8

9 Raad van Toezicht In de loop van 2012 is er een conflict ontstaan tussen de algemeen directeur/bestuurder en de raad van toezicht en vervolgens tussen de waarnemend bestuurder en de raad van toezicht. De belangrijkste oorzaak van het conflict is gelegen in meningsverschillen over: de vergoeding van de leden van de raad van toezicht; de vergoeding voor cursusgelden voor de leden van de raad van toezicht; vaststellingsovereenkomsten voor de directeur bestuursbureau en de algemeen directeur/bestuurder. In oktober 2012 heeft de algemeen directeur/bestuurder zich ziek gemeld. Vanaf oktober 2012 neemt de directeur bestuursbureau de taken waar van de algemeen directeur/bestuurder. Ook werd in oktober 2012 duidelijk dat de leden van de raad van toezicht vanaf 1 augustus disfunctioneerden. Met ingang van 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Hengelo de heer prof. dr. R. van Eijbergen benoemd tot interim voorzitter raad van toezicht met, naast de reguliere taken als toezichthouder, als bijzondere taken: Selectie van de nieuwe leden van de raad van toezicht Het voorbereiden van de nieuwe statuten met het bijbehorende convenant Het meedenken in de nieuwe besturingsstructuur Inmiddels is de rust weergekeerd op de OSG Hengelo. Er vinden discussies plaats over een aangepast bestuursmodel, de nieuwe leden van de raad van toezicht zijn geselecteerd, de procedure voor de benoeming voor nieuwe leden van de raad van toezicht is in gang gezet en de nieuwe statuten zijn in concept gereed. prof. dr. Rob van Eijbergen Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht OSG Hengelo Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 8

10

11 Goed bestuur De bestuursfilosofie Het bestuur is in handen van de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. Door het bestuur is de code goed bestuur gevolgd. Op deze wijze zijn de verschillende bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden functioneel gescheiden en wel als volgt: De raad van toezicht De RvT heeft de toezichthoudende rol, d.w.z.: houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder; bekijkt alle aspecten toekomstgericht in onderlinge samenhang; houdt toezicht op de feitelijke gang van zaken, op de strategie en het beleid; heeft diverse goedkeurende bevoegdheden; vervult een klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder; adviseert de directeur/bestuurder in geval van complexe vraagstukken; legt het accent niet op het bereiken van minimale niveaus, maar op het zoveel mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie. De algemeen directeur/bestuurder De algemeen directeur/bestuurder heeft de bestuurlijke rol, d.w.z.: fungeert als bevoegd gezag; organiseert in lijn met de statuten en het Handboek Governance de interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed onderwijsbestuur; structureert, ontwikkelt en bestuurt de organisatie op een wijze dat dewettelijke en statutaire doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd; bepaalt het strategisch beleid en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen voor de scholen; geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de directeur van het bestuursbureau; stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren hun werk kunnen doen; mandateert een aantal bestuurlijke bevoegdheden aan de directeuren; representeert en positioneert intern en extern de stichting, gericht op het creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en instanties; legt integraal (verticale) verantwoording af aan de RvT, zoals beschreven in de statuten en het Handboek Governance; vraagt aan de RvT goedkeuring op de daarvoor in aanmerking komende besluiten en documenten; brengt op stichtingsniveau een dialoog tot stand met de samenleving en legt (horizontale) verantwoording af aan interne en externe stakeholders. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 10

12 De missie en visie van de Stichting OSG Hengelo Collectieve ambitie OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd. Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen OSG zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk. De pedagogische identiteit De OSG Hengelo heeft er voor gekozen om met behoud van de noodzakelijke eenheid toch veel verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen. Dat betekent dat iedere vestiging verantwoordelijk is voor het eigen onderwijsresultaat en voor de manier waarop dat resultaat wordt behaald. Resultaat van deze ontwikkeling is dat onderwijskundige accenten op de diverse vestigingen verschillen en dat die accenten ook naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders worden gecommuniceerd. Zo kan de OSG Hengelo aan leerlingen die opleiding en die werkwijze bieden die het beste passen bij het niveau en de manier van leren van de desbetreffende leerlingen. De scholen concretiseren op een eigen wijze de eigen pedagogische identiteit. De scholen zijn: Gezamenlijke kernwaarden OSG Hengelo Openbaar De scholen van OSG Hengelo staan open voor alle kinderen ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Ambitieus Wij stimuleren elke leerling en medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Wij faciliteren en investeren in onze leerlingen en medewerkers om hun talenten optimaal te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien en daarbij zijn of haar persoonlijkheid vorm te geven. Maatwerk Wij werken hard aan de kwaliteit. Wij gaan voor de beste resultaten en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke leerling succesvol door- of uitstroomt. Onze professionele medewerkers met een passie voor onderwijs zijn de motor binnen onze organisatie. Met de vier scholen binnen OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Wij bieden onderwijs aan van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. De scholen hebben elk een eigen onderwijskundige visie en identiteit. OSG Hengelo werkt vanuit een collectieve ambitie en gemeenschappelijke kernwaarden De gezamenlijke kernwaarden van OSG Hengelo gelden voor alle scholen en vormen de basis voor de verdere beleidsontwikkeling / identiteitsontwikkeling van de scholen. Bataafs Lyceum t Genseler Gilde College Montessori College Twente 11 pagina Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

13 Continuïteit Vanuit de collectieve ambitie worden op dit moment de strategische en operationele doelstellingen opgesteld, in gezamenlijkheid door managementteam, schooldirecties en teamleiders. Onderwijs Er zijn drie sleutelbegrippen: onze leerlingen, goed onderwijs en de docent. Wie daar een eenvoudige zin van maakt, komt bij de essentie van het toekomstig strategisch beleid: leerlingen verdienen goed onderwijs dat verzorgd wordt door een docent, die zich steeds blijft ontwikkelen. Het beleid van de OSG Hengelo is er dan ook op gericht om deze driehoek te versterken, de positie van de docent positief te beïnvloeden waardoor dit gunstige effecten heeft op het onderwijs. Wij streven naar een open communicatie op alle niveaus. Huisvesting De huidige huisvesting, inclusief de noodgebouwen en het sosagebouw zijn ook in de komende jaren voldoende om de leerlingstromen op te vangen. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie zijn daarnaast onderwerpen, die bij de scholen voortdurend aan bod komen. Het personeelsbeleidsplan wordt op dit moment herschreven, waarbij aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid van de scholen, met daarnaast aandacht voor de organisatie: het personeel heeft een OSG Hengelo aanstelling: dat betekent dat een ieder op elke vestiging inzetbaar is. Het onderwijskundig beleid wordt op en door de school bepaald. De OSG Hengelo, als stichting, is slechts faciliterend. Ontwikkelingen VMBO-bb en kb De eindverantwoordelijke schoolleiders en de besturen van Scholengroep Carmel Hengelo en de Stichting OSG Hengelo staan op dit moment voor een, voor Hengelo en omstreken, belangrijke maatschappelijke opdracht: het gezamenlijk realiseren van een nieuw schoolgebouw voor beroepsgericht VMBO. Die opdracht ligt besloten in een getekende intentieverklaring tussen het gemeentebestuur en de beide schoolbesturen. Werkenderwijs is de vraag naar voren gekomen of een gezamenlijk realiseren van de huisvesting van twee scholen voor het beroepsgerichte VMBO onder één dak nog wel wenselijk is. Het is nu zaak een stap verder te zetten om met de inzet van schaars gemeenschapsgeld een nieuw inhoudelijk en bestuurlijk perspectief te bieden op intensievere samenwerking. Alleen zo kan Hengelo een beroepsgericht VMBO krijgen met een herkenbaar gezicht, met goede onderwijskwaliteit, een duurzame organisatie en een breed palet aan leerwegen. Het is de intentie van de schoolleiders en besturen van OSG Hengelo en Carmel te sturen op een samengaan van beide VMBO-scholen onder één bestuur. Zij willen hun intentie nader onderzoeken door middel van een niet-vrijblijvend onderzoek naar dit bestuurlijk samengaan. Met het oog daarop willen zij binnenkort een gezamenlijke intentieverklaring tekenen. Indien dit onderzoek geen overwegende negatieve uitkomsten blijkt te hebben, dan zullen de schoolleiders dit bestuurlijk samengaan voorbereiden met de bedoeling daarover finale besluitvorming te laten plaatsvinden. Zij zullen zich in hun onderzoek laten bijstaan door externe adviseurs en gebruik maken van de expertise van beider bestuurbureaus. Toekomstige formatie In de eerste jaren zal het aantal leerlingen binnen de Stichting OSG Hengelo nog licht stijgen. Echter vanaf is de verwachting dat de aanmeldingen teruglopen. Dit ten gevolge van het dalend aantal leerlingen in het basisonderwijs. De Stichting OSG Hengelo zal hierop inspelen door in de formatie een flexibele schil aan te houden van 20% tijdelijk aangestelden. Dit om in de toekomst de teruglopende formatie te kunnen opvangen. Tevens faciliteren en stimuleren we docenten om een tweede 1e of 2e graad bevoegdheid te behalen. Deze docenten zijn daardoor in de toekomst breder inzetbaar. Om kosten te besparen en zo mogelijk meer middelen in te zetten voor het primaire proces zullen we vanaf op alle scholen overgaan op een intern boekenfonds. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 12

14

15 Hoofdstuk 2 Beleid, strategie en uitvoering

16 Resultaten Hoewel examenresultaten en slagingspercentages natuurlijk niet alles zeggen - het gaat uiteindelijk vooral om groei in zelfvertrouwen, in kennis, om het jezelf als mens gekend en erkend voelen - toch zijn die concreet meetbare resultaten voor ons als school van groot belang. Doorstroomgegevens Voor het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente zien de doorstroomgegevens er als volgt uit: Leerjaar Aantal lln. % bevorderd % niet bevorderd % anders ,2 2,8 vmbo-kl vmbo-tl 31 3 havo vwo 32 3 vmbotl 4 vmbo-kl 3,5 4 vmbo-tl 88, havo 86 3 havo vwo 0 1,5 3,5 4 vmbo-tl 9 3 vwo vwo 84,5 4 havo 14 1,5 0 4 havo havo 84,5 15,5 0 5 vwo 88 4 vwo havo havo 0 5 vwo vwo 91 5 vwo 3 5 havo 2 4 Het Gilde College heeft de volgende doorstroomresultaten: Leerjaar Aantal lln. % bevorderd % niet bevorderd % anders 1 vmbo arcade vmbo 44 arcade 7 3 vmbobl 3 vmbokl vmbotl 3 vmbokl 3 vmbobl 3 vmbokl 4 vmbobl 4 vmbokl 4 vmbokl 4 vmbobl ,5 85,5 4,5 Examenresultaten 2, Aan het eind van het waren de examenresultaten als volgt: Opleiding Kandidaten Geslaagd Percentage Vmbo LWT % Vmbo BBL % Vmbo KBL % Vmbo TL % Havo % Vwo % Gemiddeld 87,5% 15 pagina Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

17 Opbrengstenoordeel Het opbrengsten oordeel 2012 is verder gebaseerd op de resultaten die behaald zijn in de drie voorafgaande jaren 2009, 2010 en Hieronder het opbrengstenoordeel van de OSG Hengelo. Opbrengst oordeel vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Per onderdeel: Rendement onderbouw oordeel voldoende voldoende Rendement bovenbouw vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo oordeel voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Gemiddeld cijfer Centraal examen vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo oordeel voldoende voldoende voldoende onvoldoende voldoende : schoolresultaten : landelijk gemiddelde Cijfer Schoolexamen minus cijfer Centraal examen vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo ,03 0,31-0,06 0,38 0, ,16 0,38-0,04 0,51 0, ,71 0,28 0,25 0,48 0,69 Gem: 0,21 0,32 0,04 0,46 0,68 oordeel gering verschil gering verschil gering verschil gering verschil groot verschil Het gemiddeld cijfer voor het Centraal examen (absoluut) in de afgelopen 3 jaar is: vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo ,4 6,2 6,6 6,1 6, ,3 6,2 6,5 5,9 6, ,9 6,1 6,4 5,9 6,0 gem. 6,25 6,18 6,50 5,94 6,10 oordeel Boven de norm Boven de norm Boven de norm Onder de norm Boven de norm Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 16

18 Investeren ondanks tekort Helaas hebben we 2012 moeten afsluiten met een tekort van ,- De begroting van 2012 voorzag in een tekort van De oorzaak hierin is vooral gelegen in: Het opknappen van het gebouw de Heester, waar we onverwachts in 2012 de beschikking over kregen. Er is ongeveer geïnvesteerd, om het gebouw geschikt te maken voor het praktijkonderwijs. Het schoolplein van het Gilde College wordt op dit moment opgeknapt voor een bedrag van in totaal De slechte en gevaarlijke toestand van het schoolplein noodzaakte een volledige opknapbeurt. Daarnaast bleken alle meterkasten op het Gilde College toe te zijn aan vervanging. Dit vergde een investering van Daarnaast is er fors geïnvesteerd in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat moet en dat kan. Onze reserves zijn zodanig dat we de verwachte tekorten op kunnen vangen. De meerjarenbegroting geeft vanaf 2013 weer een positief resultaat. Balans B2 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)) Alle bedragen in euro. 1 Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa - - Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

19 Exploitatie overzicht STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting OSG Hengelo 3 Baten CS 23 EJ Totaal 3.1 Rijksbedragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 18

20 Aanmeldingen leerlingen Werkelijke instroom en prognoses totale instroom vanuit primair onderwijs jaar naar BL naar MCT naar GC naar De Arcade Totaal OSG Prognoses leerlingaantallen Leerlingen prognose Bataafs Lyceum Mont. College Twente Gilde College ROC - VAVO De Arcade Totaal OSG Genseler Totaal pagina Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

21 Aantallen leerlingen Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) Bataafs Lyceum Gilde College t Genseler Mont. College Twente Bestuurkantoor t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO Leerlingaantallen verloop van de afgelopen jaren WEERGAVE AANTAL LEERLINGEN 2006/ / / / / / / t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch (leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO TOTAAL Nieuw aangemelde leerlingen Aantal examenkandidaten LEERLINGENVERDELING 2006/ / / Aantallen leerlingen 7. VMBO theoretisch (leerjaar 3 en 4) 10,9% 11,6% ,6% ,8% 10,8% 11,0% 10,0% 8. HAVO (leerjaar 3,4 en 5) 13,9% 16,5% ,1% ,5% 18,5% 19,5% 19,7% VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) 17,0% 18,4% 19,0% ,1% 19,2% 19,9% 17,8% 2006/ / / / / / / / / / t Genseler 7,0% 8,9% 8,5% 8,9% 8,6% 9,3% 9,0% 2. Arcade 1,3% 1,0% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 3. Brugklas 19,1% 16,4% 17,7% 16,3% 17,0% 13,0% 19,4% 4. Leerjaar 2 (excl. LWOO) 21,5% 17,6% 15,3% 16,9% 15,7% 17,3% 12,4% 5. VMBO beroepsger. (excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) 4,7% 5,1% 3,5% 2,5% 3,6% 3,3% 4,1% 6. LWOO 4,2% 4,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,9% 5,5% 10. VAVO 0,5% 0,5% 0,8% 0,4% 1,1% 1,1% 1,3% TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2012/2013 Leerlingenverdeling in % 600 0, , , / / / / / / /2013 0,1 0, / / / / / / / ,25 t 0,2 0,15 0,1 Leerlingenverdeling in % Jaarverslag 2012 OSG Hengelo 0 pagina ,05

22

23 Hoofdstuk 3 Onderwijs

24

25 Kleur je toekomst Het Bataafs Lyceum Het Bataafs Lyceum is een school voor ambitieus en uitdagend onderwijs. De school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elke leerling. We noemen dat maatwerk op niveau. We streven naar een hoge notering in de kwaliteitsindex van de inspectie. Dit is echter geen opzichzelfstaand doel. Het streven naar een optimaal onderwijsrendement dient in samenhang met onze bredere visie op onderwijskwaliteit te zijn. De tevredenheid van leerlingen en ouders is een belangrijke graadmeter voor onze kwaliteit. We peilen die tevredenheid geregeld en gebruiken deze informatie om inhoud te geven aan kwaliteitsverbetering. Speerpunten zijn onze Masterclass, Gymnasium, HaCo programma (Havisten Competent) en PAL (Peer Assisted Learning). Daarnaast kenmerkt de school zich door bijzondere aandacht voor de bètavakken en voor het vak filosofie. Onze leerlingen worden uitgedaagd zich extra in te spannen. Zo zijn er in elk leerjaar bijzondere projecten, neemt de school elk jaar ambitieus deel aan diverse wedstrijden, debattoernooien en olympiades. Hoge cijfers halen wordt beloond. In de bovenbouw wordt de keuze van een 2e keuzevak gestimuleerd en volgt elke leerling een verrijkingsmodule. Betere leerlingen kunnen in de onderbouw een speciaal uitdagend programma volgen, de zogenaamde masterclass. Ambitieus en uitdagend Faciliterend en vol vertrouwen Het Bataafs Lyceum is een school waar leerlingen serieus worden genomen, wij zijn faciliterend en vol vertrouwen. De leerlingen op het Bataafs Lyceum worden gezien als partners van docenten en overig personeel. Samen geven we vorm aan de school en aan het onderwijs. In alle voor hen relevante commissies op school hebben een of meerdere leerlingen zitting. Leerlingen zijn geen nummer. Hun persoonlijke ontwikkeling wordt serieus genomen in zorg, begeleiding en mentoraat. Masterclass Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke onderwijs-, leer- en begeleidingbehoeften. Het is daarom van groot belang om (hoog)begaafde leerlingen een onderwijsaanbod te bieden dat is afgestemd op hun specifieke (pedagogische en didactische) behoeften en mogelijkheden. Het Bataafs Lyceum is in 2009 gestart met een aparte leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen in de vorm van een Masterclass. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 24

26

27 Kleur je toekomst Praktijkonderwijs t Genseler Praktijkonderwijs t Genseler biedt jongeren van 12 t/m ongeveer 18 jaar een doorgaand leertraject aan met theorie, praktijklessen en stages. Een traject ter voorbereiding op werk of, in enkele gevallen, op een vervolgopleiding. Voor toelating in het Praktijkonderwijs is een beschikking van een Regionale Verwijzingscommissie vereist. Het praktijkonderwijs bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en leidt toe naar arbeid. Het kent een gemiddelde groepsgrootte van 14 leerlingen per klas. Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zijn domeinen waaraan binnen t Genseler veel aandacht wordt besteed. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van certificeringstrajecten. beginnen de leerlingen met stagelopen, in de vorm van een maatschappelijke stage. In de bovenbouw (vanaf 15 jaar) ligt de nadruk op het versterken van de sociale en praktische redzaamheid. De leerling vervolgt het stagetraject en krijgt lessen beroepenoriëntatie. In de hoogste jaren van de bovenbouw staat de begeleiding naar passende arbeid centraal. Via stages en cursussen (intern en extern) kunnen branche gerichte certificaten of diploma s worden behaald. De school is voor veel leerlingen eindonderwijs. De meeste leerlingen verlaten de school met een baan rond hun 18e levensjaar. Incidenteel is er sprake van vervolgonderwijs richting MBO. Er wordt daar waar wenselijk gebruik gemaakt van het combiproject ROC - Praktijkonderwijs. Op basis van middelen van het Europees Sociaal Fonds wordt nog twee jaar nazorg geboden. De school is verdeeld in twee afdelingen: Onderbouw en Bovenbouw In de onderbouw -met als spil de mentor- zijn veiligheid en structuur kernbegrippen. Het leren vindt voornamelijk binnen de muren van het schoolgebouw plaats. De helft van de lessen bestaat uit algemeen vormende vakken zoals taal en rekenen. De andere helft bestaat uit praktijkvakken zoals: koken, techniek, et cetera. Binnen alle vakken wordt veel aandacht besteed aan de sociale competenties van de leerlingen. Halverwege het 3e leerjaar Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 26

28

29 Kleur je toekomst Gilde College Het Gilde College is een school met 320 leerlingen en er werken 46 medewerkers. Aan de school zijn 4 vrijwilligers verbonden. De onderbouw heeft zo n 100 leerlingen. In de bovenbouw zitten ruim 200 leerlingen. De school heeft sinds vier leerjaren TL. Op school moet je je prettig en veilig voelen. Dat is een basisbehoefte. Wij doen er alles aan om zo n prettige leeromgeving te creëren. Zo hebben wij de GildeStijl ontwikkeld. Binnen de GildeStijl geven we aan hoe we met elkaar, leerlingen, medewerkers en ouders, willen omgaan. De mentor vervult een belangrijke rol. Hij begeleidt de leerlingen op hun weg door de school. Samen met een gespecialiseerd team zorgt hij ervoor dat een leerling extra zorg en aandacht krijgt als dat nodig is. Op school word je niet alleen voorbereid op een vervolgopleiding of een vak. Juist door resultaten te boeken op terreinen die dicht bij je interesse liggen, kun je een boost krijgen in je zelfvertrouwen. Het Gilde College biedt de mogelijkheid om veel met kunst en cultuur te doen. Wekelijks is er ruimte in het rooster die de leerling invult met dit soort activiteiten. Niet elke leerling vindt zijn weg altijd even makkelijk. Soms zit het op sociaal gebied niet mee, of is er meer begeleiding nodig om goed te kunnen leren. Een team van gespecialiseerde mensen biedt alle zorg en begeleiding die nodig is. Als er op een bepaald gebied begeleiding nodig is, worden de ouders hier vanzelfsprekend bij betrokken. Leerlingen met een LWOO-verklaring kunnen geplaatst worden in een groep waar gebruik gemaakt wordt van een specifiek pedagogisch model. We zijn als kleine school in het bezit van een ruim gebouw. Zij krijgen les in lichte, ruime lokalen, aangepast aan het hedendaagse onderwijs. Deze ruimte komt de rust in de school ten goede. In alle lokalen zijn ICT-voorzieningen. Wifi is niet meer weg te denken. In de hal en de kantine kunnen leerlingen even hun Facebook checken. Dit jaar gaan we door met een pilot lesgeven met ipads aan leerlingen in het eerste leerjaar. Thuiswerkvrij / thuiswerkarm We hebben een tweejarige, doorlopende onderbouw, waarin ThuiswerkVrij Onderwijs (TVO) wordt gegeven. Dat betekent dat al het werk, met af en toe een uitzondering voor leerwerk, op school wordt gedaan. De bovenbouw is thuiswerkarm. De leerlingen maken hun werk grotendeels in de lessen. Maar op weg naar het examen is huiswerk noodzakelijk. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo 28

30

31 Kleur je toekomst Montessori College Twente Montessori College Twente: een school waar muziek in zit! Dat waren de woorden van de voorzitter van de visitatiecommissie toen hij verslag deed van de bevindingen van de commissie tijdens de tweedaagse visitatie in maart Op basis van die bevindingen is onze montessori-erkenning voor de komende vijf jaar verlengd. Natuurlijk is leerlingen opleiden voor een diploma op mavo-, havo- of vwo-niveau, in de tijd die daarvoor staat ons hoofddoel. Daarnaast doen we nog meer. We willen dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, dat ze zelfstandig hun werk kunnen plannen, dat ze kritisch zijn, dat ze keuzes kunnen en durven maken. Daar is tijdens de reguliere lessen en de keuzewerktijd ruimte voor. Docenten en mentoren geven begeleiding op maat, afgestemd op de leerling als individu. We bieden onze leerlingen een veilige, stimulerende omgeving en bovenal ruimte om zichzelf te zijn. We willen dat onze leerlingen grenzen leren verleggen. Letterlijk en figuurlijk. De uitwisselingen met Spanje, Duitsland, Denemarken en Engeland zijn daar voorbeelden van. Net als de reis naar Parijs voor al onze leerlingen uit leerjaar 3, in heterogene groepen. We willen dat ze laten zien wat ze kunnen, niet alleen op cognitief gebied. De Culturele Avond, MontiVoices en de musical bieden onze leerlingen ook in 2012 daarvoor en podium. Onze leerlingen maken de maatschappij van morgen, daar moeten ze een bijdrage aan kunnen leveren. Daarom heeft de maatschappelijke stage zo n belangrijke plek in het programma. Mijn school Jouw school Onze school Daarom stimuleren we initiatieven voor het inzamelen voor een goed doel. De acties om geld in te zamelen voor de behandeling in het buitenland van een ernstig zieke leerling en voor Serious Request zijn daar in 2012 voorbeelden van. TTO In de onderbouw van de havo en het atheneum is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen. In leerjaar 1 tot en met 3 worden de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuurscheikunde, wiskunde, muziek en drama worden in het Engels gegeven. Vanaf leerjaar 4 bieden we versterkt Engels aan en bereiden de leerlingen zich voor op het internationale IBexamen. Wat betreft het TTO (tweetalig onderwijs) hebben we in 2007 het juniorcertificaat van het Europees Platform verworven. Naast veel extra aandacht voor het Engels speelt binnen het TTO ook aandacht voor Europees burgerschap een grote rol. Niet alleen via de lesinhoud en vakoverstijgende projecten besteden we hier aandacht aan, ook de uitwisselingen met scholen in Valencia, Kopenhagen en Londen zijn voor de vormende kant van het TTO van groot belang. In leerjaar 5 stimuleren we onze leerlingen om hun eigen internationale stage te organiseren in een Engelstalige omgeving. In 2012 hebben alle leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 30

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Kleur je toekomst. informatiebrochure 2011-2012. Kleur je toekomst. www.osghengelo.nl

Kleur je toekomst. informatiebrochure 2011-2012. Kleur je toekomst. www.osghengelo.nl Onze gemeenschap van scholen kenmerkt zich door de netwerkvorm, waarin de voordelen van de grote, brede scholengemeenschap gecombineerd worden met de kleinschaligheid in de vier afzonderlijke scholen.

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2011

In beweging Jaarverslag 2011 In beweging Jaarverslag 2011 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel.

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school Jaarverslag 2014 Praktische informatie over je nieuwe school Voorwoord ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Enkele bijzonderheden uit 2014: Het convenant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 52 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen 1. Inleiding De Raad van Toezicht van het Regius College Schagen zoekt per 1 september 2015 twee nieuwe leden. De huidige Raad van Toezicht

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT

LID RAAD VAN TOEZICHT FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 De Esdal visie 3 De structuur 3 2. Lid raad van toezicht 4 Algemene eisen aan de raad van

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o I

Eindexamen vwo m&o I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Afdelingsleider havo Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 20 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Informatie over de

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Topmavo volgens. Mick. Hart voor jouw talent! Meer dan leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Topmavo volgens. Mick. Hart voor jouw talent! Meer dan leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Topmavo volgens Mick Hart voor jouw talent! Meer dan leren Meer dan leren Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies.

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 De Stichting Materiële Steun in grote lijnen 4 Balans

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Iris. en Het Noordik. Volg ons op:

Iris. en Het Noordik. Volg ons op: m o k l We e z n o op n e g a d n e p o Iris en Het Noordik Volg ons op: Welkom op Het Noordik CSG Het Noordik is een leuke school waar je veel leert, waar je jezelf kunt zijn en waar je ontdekt wie je

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie