JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Kleur je toekomst"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst

2

3 Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit Beleid, strategie en uitvoering Resultaten 15 Doorstroomgegevens 15 Examenresultaten 15 Opbrengstenoordeel 16 Investeren ondanks tekort 17 Balans 17 Exploitatieoverzicht 18 Aanmeldingen leerlingen 19 Prognoses Onderwijs Bataafs lyceum 24 t Genseler 26 Gilde College 28 Montessori College Twente 30 Passend Onderwijs 32 Maatschappelijke stage 32 Taal- en rekenprestaties 32 structureel verbeteren Ipad in het onderwijs 32 Verzuimgegevens 34 Medewerkers Financiën Algemeen 40 Begroting Kengetallen 40

4

5 Hoofdstuk 1 Organisatie

6

7 Ten geleide De Stichting OSG Hengelo legt met dit jaarverslag verantwoording af over de resultaten, het gevoerde beleid en de kwaliteitszorg in het jaar Allereerst verantwoorden we ons ten opzichte van iedereen die dat van ons vraagt; leerlingen en hun ouders, overheden die geld beschikbaar stellen en de maatschappij die op onze leerlingen zit te wachten. Maar behalve dat we ons verantwoorden naar buiten, gebruiken we het jaarverslag ook als interne reflectie op het gevoerde beleid. Wat deden we goed en waar moeten we zaken anders aanpakken en/of een tandje bijzetten. In het verslag wordt aandacht besteed aan de OSG Hengelo in het algemeen en elke school in het bijzonder. Daarnaast wordt aandacht besteed aan concrete getallen over aanmeldingen, doorstroomgegevens, examenresultaten en de financiële situatie. Naast dit jaarverslag is er een jaarrekening, met de rapportage over het gevoerde financiële beleid. Tevreden Gemiddeld mogen we tevreden terugkijken op de verslagperiode. In de scholen is door de docenten veel tijd en energie besteed aan ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden en didactische vernieuwingen, om zo de leerlingen optimaal te ondersteunen bij hun opleiding. Zo is gestart op drie locaties met een I-pad project om te onderzoeken hoe we in de toekomst om dienen te gaan met de digitalisering in het onderwijs. Na een tegenvallende aanmelding op het Montessori College Twente in 2011, hebben we dit in 2012 kunnen ombuigen: de aanmeldingen hebben zich goed hersteld op het Montessori College Twente. Het Bataafs Lyceum is na een jarenlange teruggang in aantallen leerlingen weer groeiende. Een punt van zorg is hier dat de groei van het Bataafs Lyceum controleerbaar blijft. Het Gilde College heeft de Gilde Stijl ontwikkeld en groeit langzaam in leerlingaantal. t Genseler is een school voor praktijkonderwijs en is zeer stabiel in leerlingaantal. ir. A.C.F. van de Moesdijk Waarnemend Algemeen directeur/bestuurder Juni 2013 Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 6

8

9 Raad van Toezicht In de loop van 2012 is er een conflict ontstaan tussen de algemeen directeur/bestuurder en de raad van toezicht en vervolgens tussen de waarnemend bestuurder en de raad van toezicht. De belangrijkste oorzaak van het conflict is gelegen in meningsverschillen over: de vergoeding van de leden van de raad van toezicht; de vergoeding voor cursusgelden voor de leden van de raad van toezicht; vaststellingsovereenkomsten voor de directeur bestuursbureau en de algemeen directeur/bestuurder. In oktober 2012 heeft de algemeen directeur/bestuurder zich ziek gemeld. Vanaf oktober 2012 neemt de directeur bestuursbureau de taken waar van de algemeen directeur/bestuurder. Ook werd in oktober 2012 duidelijk dat de leden van de raad van toezicht vanaf 1 augustus disfunctioneerden. Met ingang van 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Hengelo de heer prof. dr. R. van Eijbergen benoemd tot interim voorzitter raad van toezicht met, naast de reguliere taken als toezichthouder, als bijzondere taken: Selectie van de nieuwe leden van de raad van toezicht Het voorbereiden van de nieuwe statuten met het bijbehorende convenant Het meedenken in de nieuwe besturingsstructuur Inmiddels is de rust weergekeerd op de OSG Hengelo. Er vinden discussies plaats over een aangepast bestuursmodel, de nieuwe leden van de raad van toezicht zijn geselecteerd, de procedure voor de benoeming voor nieuwe leden van de raad van toezicht is in gang gezet en de nieuwe statuten zijn in concept gereed. prof. dr. Rob van Eijbergen Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht OSG Hengelo Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 8

10

11 Goed bestuur De bestuursfilosofie Het bestuur is in handen van de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. Door het bestuur is de code goed bestuur gevolgd. Op deze wijze zijn de verschillende bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden functioneel gescheiden en wel als volgt: De raad van toezicht De RvT heeft de toezichthoudende rol, d.w.z.: houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder; bekijkt alle aspecten toekomstgericht in onderlinge samenhang; houdt toezicht op de feitelijke gang van zaken, op de strategie en het beleid; heeft diverse goedkeurende bevoegdheden; vervult een klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder; adviseert de directeur/bestuurder in geval van complexe vraagstukken; legt het accent niet op het bereiken van minimale niveaus, maar op het zoveel mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie. De algemeen directeur/bestuurder De algemeen directeur/bestuurder heeft de bestuurlijke rol, d.w.z.: fungeert als bevoegd gezag; organiseert in lijn met de statuten en het Handboek Governance de interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed onderwijsbestuur; structureert, ontwikkelt en bestuurt de organisatie op een wijze dat dewettelijke en statutaire doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd; bepaalt het strategisch beleid en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen voor de scholen; geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de directeur van het bestuursbureau; stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren hun werk kunnen doen; mandateert een aantal bestuurlijke bevoegdheden aan de directeuren; representeert en positioneert intern en extern de stichting, gericht op het creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en instanties; legt integraal (verticale) verantwoording af aan de RvT, zoals beschreven in de statuten en het Handboek Governance; vraagt aan de RvT goedkeuring op de daarvoor in aanmerking komende besluiten en documenten; brengt op stichtingsniveau een dialoog tot stand met de samenleving en legt (horizontale) verantwoording af aan interne en externe stakeholders. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 10

12 De missie en visie van de Stichting OSG Hengelo Collectieve ambitie OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd. Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen OSG zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk. De pedagogische identiteit De OSG Hengelo heeft er voor gekozen om met behoud van de noodzakelijke eenheid toch veel verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen. Dat betekent dat iedere vestiging verantwoordelijk is voor het eigen onderwijsresultaat en voor de manier waarop dat resultaat wordt behaald. Resultaat van deze ontwikkeling is dat onderwijskundige accenten op de diverse vestigingen verschillen en dat die accenten ook naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders worden gecommuniceerd. Zo kan de OSG Hengelo aan leerlingen die opleiding en die werkwijze bieden die het beste passen bij het niveau en de manier van leren van de desbetreffende leerlingen. De scholen concretiseren op een eigen wijze de eigen pedagogische identiteit. De scholen zijn: Gezamenlijke kernwaarden OSG Hengelo Openbaar De scholen van OSG Hengelo staan open voor alle kinderen ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Ambitieus Wij stimuleren elke leerling en medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Wij faciliteren en investeren in onze leerlingen en medewerkers om hun talenten optimaal te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien en daarbij zijn of haar persoonlijkheid vorm te geven. Maatwerk Wij werken hard aan de kwaliteit. Wij gaan voor de beste resultaten en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke leerling succesvol door- of uitstroomt. Onze professionele medewerkers met een passie voor onderwijs zijn de motor binnen onze organisatie. Met de vier scholen binnen OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Wij bieden onderwijs aan van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. De scholen hebben elk een eigen onderwijskundige visie en identiteit. OSG Hengelo werkt vanuit een collectieve ambitie en gemeenschappelijke kernwaarden De gezamenlijke kernwaarden van OSG Hengelo gelden voor alle scholen en vormen de basis voor de verdere beleidsontwikkeling / identiteitsontwikkeling van de scholen. Bataafs Lyceum t Genseler Gilde College Montessori College Twente 11 pagina Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

13 Continuïteit Vanuit de collectieve ambitie worden op dit moment de strategische en operationele doelstellingen opgesteld, in gezamenlijkheid door managementteam, schooldirecties en teamleiders. Onderwijs Er zijn drie sleutelbegrippen: onze leerlingen, goed onderwijs en de docent. Wie daar een eenvoudige zin van maakt, komt bij de essentie van het toekomstig strategisch beleid: leerlingen verdienen goed onderwijs dat verzorgd wordt door een docent, die zich steeds blijft ontwikkelen. Het beleid van de OSG Hengelo is er dan ook op gericht om deze driehoek te versterken, de positie van de docent positief te beïnvloeden waardoor dit gunstige effecten heeft op het onderwijs. Wij streven naar een open communicatie op alle niveaus. Huisvesting De huidige huisvesting, inclusief de noodgebouwen en het sosagebouw zijn ook in de komende jaren voldoende om de leerlingstromen op te vangen. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie zijn daarnaast onderwerpen, die bij de scholen voortdurend aan bod komen. Het personeelsbeleidsplan wordt op dit moment herschreven, waarbij aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid van de scholen, met daarnaast aandacht voor de organisatie: het personeel heeft een OSG Hengelo aanstelling: dat betekent dat een ieder op elke vestiging inzetbaar is. Het onderwijskundig beleid wordt op en door de school bepaald. De OSG Hengelo, als stichting, is slechts faciliterend. Ontwikkelingen VMBO-bb en kb De eindverantwoordelijke schoolleiders en de besturen van Scholengroep Carmel Hengelo en de Stichting OSG Hengelo staan op dit moment voor een, voor Hengelo en omstreken, belangrijke maatschappelijke opdracht: het gezamenlijk realiseren van een nieuw schoolgebouw voor beroepsgericht VMBO. Die opdracht ligt besloten in een getekende intentieverklaring tussen het gemeentebestuur en de beide schoolbesturen. Werkenderwijs is de vraag naar voren gekomen of een gezamenlijk realiseren van de huisvesting van twee scholen voor het beroepsgerichte VMBO onder één dak nog wel wenselijk is. Het is nu zaak een stap verder te zetten om met de inzet van schaars gemeenschapsgeld een nieuw inhoudelijk en bestuurlijk perspectief te bieden op intensievere samenwerking. Alleen zo kan Hengelo een beroepsgericht VMBO krijgen met een herkenbaar gezicht, met goede onderwijskwaliteit, een duurzame organisatie en een breed palet aan leerwegen. Het is de intentie van de schoolleiders en besturen van OSG Hengelo en Carmel te sturen op een samengaan van beide VMBO-scholen onder één bestuur. Zij willen hun intentie nader onderzoeken door middel van een niet-vrijblijvend onderzoek naar dit bestuurlijk samengaan. Met het oog daarop willen zij binnenkort een gezamenlijke intentieverklaring tekenen. Indien dit onderzoek geen overwegende negatieve uitkomsten blijkt te hebben, dan zullen de schoolleiders dit bestuurlijk samengaan voorbereiden met de bedoeling daarover finale besluitvorming te laten plaatsvinden. Zij zullen zich in hun onderzoek laten bijstaan door externe adviseurs en gebruik maken van de expertise van beider bestuurbureaus. Toekomstige formatie In de eerste jaren zal het aantal leerlingen binnen de Stichting OSG Hengelo nog licht stijgen. Echter vanaf is de verwachting dat de aanmeldingen teruglopen. Dit ten gevolge van het dalend aantal leerlingen in het basisonderwijs. De Stichting OSG Hengelo zal hierop inspelen door in de formatie een flexibele schil aan te houden van 20% tijdelijk aangestelden. Dit om in de toekomst de teruglopende formatie te kunnen opvangen. Tevens faciliteren en stimuleren we docenten om een tweede 1e of 2e graad bevoegdheid te behalen. Deze docenten zijn daardoor in de toekomst breder inzetbaar. Om kosten te besparen en zo mogelijk meer middelen in te zetten voor het primaire proces zullen we vanaf op alle scholen overgaan op een intern boekenfonds. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 12

14

15 Hoofdstuk 2 Beleid, strategie en uitvoering

16 Resultaten Hoewel examenresultaten en slagingspercentages natuurlijk niet alles zeggen - het gaat uiteindelijk vooral om groei in zelfvertrouwen, in kennis, om het jezelf als mens gekend en erkend voelen - toch zijn die concreet meetbare resultaten voor ons als school van groot belang. Doorstroomgegevens Voor het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente zien de doorstroomgegevens er als volgt uit: Leerjaar Aantal lln. % bevorderd % niet bevorderd % anders ,2 2,8 vmbo-kl vmbo-tl 31 3 havo vwo 32 3 vmbotl 4 vmbo-kl 3,5 4 vmbo-tl 88, havo 86 3 havo vwo 0 1,5 3,5 4 vmbo-tl 9 3 vwo vwo 84,5 4 havo 14 1,5 0 4 havo havo 84,5 15,5 0 5 vwo 88 4 vwo havo havo 0 5 vwo vwo 91 5 vwo 3 5 havo 2 4 Het Gilde College heeft de volgende doorstroomresultaten: Leerjaar Aantal lln. % bevorderd % niet bevorderd % anders 1 vmbo arcade vmbo 44 arcade 7 3 vmbobl 3 vmbokl vmbotl 3 vmbokl 3 vmbobl 3 vmbokl 4 vmbobl 4 vmbokl 4 vmbokl 4 vmbobl ,5 85,5 4,5 Examenresultaten 2, Aan het eind van het waren de examenresultaten als volgt: Opleiding Kandidaten Geslaagd Percentage Vmbo LWT % Vmbo BBL % Vmbo KBL % Vmbo TL % Havo % Vwo % Gemiddeld 87,5% 15 pagina Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

17 Opbrengstenoordeel Het opbrengsten oordeel 2012 is verder gebaseerd op de resultaten die behaald zijn in de drie voorafgaande jaren 2009, 2010 en Hieronder het opbrengstenoordeel van de OSG Hengelo. Opbrengst oordeel vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Per onderdeel: Rendement onderbouw oordeel voldoende voldoende Rendement bovenbouw vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo oordeel voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Gemiddeld cijfer Centraal examen vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo oordeel voldoende voldoende voldoende onvoldoende voldoende : schoolresultaten : landelijk gemiddelde Cijfer Schoolexamen minus cijfer Centraal examen vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo ,03 0,31-0,06 0,38 0, ,16 0,38-0,04 0,51 0, ,71 0,28 0,25 0,48 0,69 Gem: 0,21 0,32 0,04 0,46 0,68 oordeel gering verschil gering verschil gering verschil gering verschil groot verschil Het gemiddeld cijfer voor het Centraal examen (absoluut) in de afgelopen 3 jaar is: vmbo b vmbo k vmbo t havo vwo ,4 6,2 6,6 6,1 6, ,3 6,2 6,5 5,9 6, ,9 6,1 6,4 5,9 6,0 gem. 6,25 6,18 6,50 5,94 6,10 oordeel Boven de norm Boven de norm Boven de norm Onder de norm Boven de norm Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 16

18 Investeren ondanks tekort Helaas hebben we 2012 moeten afsluiten met een tekort van ,- De begroting van 2012 voorzag in een tekort van De oorzaak hierin is vooral gelegen in: Het opknappen van het gebouw de Heester, waar we onverwachts in 2012 de beschikking over kregen. Er is ongeveer geïnvesteerd, om het gebouw geschikt te maken voor het praktijkonderwijs. Het schoolplein van het Gilde College wordt op dit moment opgeknapt voor een bedrag van in totaal De slechte en gevaarlijke toestand van het schoolplein noodzaakte een volledige opknapbeurt. Daarnaast bleken alle meterkasten op het Gilde College toe te zijn aan vervanging. Dit vergde een investering van Daarnaast is er fors geïnvesteerd in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat moet en dat kan. Onze reserves zijn zodanig dat we de verwachte tekorten op kunnen vangen. De meerjarenbegroting geeft vanaf 2013 weer een positief resultaat. Balans B2 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)) Alle bedragen in euro. 1 Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa - - Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

19 Exploitatie overzicht STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting OSG Hengelo 3 Baten CS 23 EJ Totaal 3.1 Rijksbedragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 18

20 Aanmeldingen leerlingen Werkelijke instroom en prognoses totale instroom vanuit primair onderwijs jaar naar BL naar MCT naar GC naar De Arcade Totaal OSG Prognoses leerlingaantallen Leerlingen prognose Bataafs Lyceum Mont. College Twente Gilde College ROC - VAVO De Arcade Totaal OSG Genseler Totaal pagina Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

21 Aantallen leerlingen Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) Bataafs Lyceum Gilde College t Genseler Mont. College Twente Bestuurkantoor t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO Leerlingaantallen verloop van de afgelopen jaren WEERGAVE AANTAL LEERLINGEN 2006/ / / / / / / t Genseler Arcade Brugklas Leerjaar 2 (excl. LWOO) VMBO beroepsger.(excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) LWOO VMBO theoretisch (leerjaar 4 en 4) HAVO (leerjaar 3,4 en 5) VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) VAVO TOTAAL Nieuw aangemelde leerlingen Aantal examenkandidaten LEERLINGENVERDELING 2006/ / / Aantallen leerlingen 7. VMBO theoretisch (leerjaar 3 en 4) 10,9% 11,6% ,6% ,8% 10,8% 11,0% 10,0% 8. HAVO (leerjaar 3,4 en 5) 13,9% 16,5% ,1% ,5% 18,5% 19,5% 19,7% VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6) 17,0% 18,4% 19,0% ,1% 19,2% 19,9% 17,8% 2006/ / / / / / / / / / t Genseler 7,0% 8,9% 8,5% 8,9% 8,6% 9,3% 9,0% 2. Arcade 1,3% 1,0% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 3. Brugklas 19,1% 16,4% 17,7% 16,3% 17,0% 13,0% 19,4% 4. Leerjaar 2 (excl. LWOO) 21,5% 17,6% 15,3% 16,9% 15,7% 17,3% 12,4% 5. VMBO beroepsger. (excl.lwoo, leerj. 3 en 4)) 4,7% 5,1% 3,5% 2,5% 3,6% 3,3% 4,1% 6. LWOO 4,2% 4,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,9% 5,5% 10. VAVO 0,5% 0,5% 0,8% 0,4% 1,1% 1,1% 1,3% TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2012/2013 Leerlingenverdeling in % 600 0, , , / / / / / / /2013 0,1 0, / / / / / / / ,25 t 0,2 0,15 0,1 Leerlingenverdeling in % Jaarverslag 2012 OSG Hengelo 0 pagina ,05

22

23 Hoofdstuk 3 Onderwijs

24

25 Kleur je toekomst Het Bataafs Lyceum Het Bataafs Lyceum is een school voor ambitieus en uitdagend onderwijs. De school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elke leerling. We noemen dat maatwerk op niveau. We streven naar een hoge notering in de kwaliteitsindex van de inspectie. Dit is echter geen opzichzelfstaand doel. Het streven naar een optimaal onderwijsrendement dient in samenhang met onze bredere visie op onderwijskwaliteit te zijn. De tevredenheid van leerlingen en ouders is een belangrijke graadmeter voor onze kwaliteit. We peilen die tevredenheid geregeld en gebruiken deze informatie om inhoud te geven aan kwaliteitsverbetering. Speerpunten zijn onze Masterclass, Gymnasium, HaCo programma (Havisten Competent) en PAL (Peer Assisted Learning). Daarnaast kenmerkt de school zich door bijzondere aandacht voor de bètavakken en voor het vak filosofie. Onze leerlingen worden uitgedaagd zich extra in te spannen. Zo zijn er in elk leerjaar bijzondere projecten, neemt de school elk jaar ambitieus deel aan diverse wedstrijden, debattoernooien en olympiades. Hoge cijfers halen wordt beloond. In de bovenbouw wordt de keuze van een 2e keuzevak gestimuleerd en volgt elke leerling een verrijkingsmodule. Betere leerlingen kunnen in de onderbouw een speciaal uitdagend programma volgen, de zogenaamde masterclass. Ambitieus en uitdagend Faciliterend en vol vertrouwen Het Bataafs Lyceum is een school waar leerlingen serieus worden genomen, wij zijn faciliterend en vol vertrouwen. De leerlingen op het Bataafs Lyceum worden gezien als partners van docenten en overig personeel. Samen geven we vorm aan de school en aan het onderwijs. In alle voor hen relevante commissies op school hebben een of meerdere leerlingen zitting. Leerlingen zijn geen nummer. Hun persoonlijke ontwikkeling wordt serieus genomen in zorg, begeleiding en mentoraat. Masterclass Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke onderwijs-, leer- en begeleidingbehoeften. Het is daarom van groot belang om (hoog)begaafde leerlingen een onderwijsaanbod te bieden dat is afgestemd op hun specifieke (pedagogische en didactische) behoeften en mogelijkheden. Het Bataafs Lyceum is in 2009 gestart met een aparte leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen in de vorm van een Masterclass. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 24

26

27 Kleur je toekomst Praktijkonderwijs t Genseler Praktijkonderwijs t Genseler biedt jongeren van 12 t/m ongeveer 18 jaar een doorgaand leertraject aan met theorie, praktijklessen en stages. Een traject ter voorbereiding op werk of, in enkele gevallen, op een vervolgopleiding. Voor toelating in het Praktijkonderwijs is een beschikking van een Regionale Verwijzingscommissie vereist. Het praktijkonderwijs bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en leidt toe naar arbeid. Het kent een gemiddelde groepsgrootte van 14 leerlingen per klas. Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zijn domeinen waaraan binnen t Genseler veel aandacht wordt besteed. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van certificeringstrajecten. beginnen de leerlingen met stagelopen, in de vorm van een maatschappelijke stage. In de bovenbouw (vanaf 15 jaar) ligt de nadruk op het versterken van de sociale en praktische redzaamheid. De leerling vervolgt het stagetraject en krijgt lessen beroepenoriëntatie. In de hoogste jaren van de bovenbouw staat de begeleiding naar passende arbeid centraal. Via stages en cursussen (intern en extern) kunnen branche gerichte certificaten of diploma s worden behaald. De school is voor veel leerlingen eindonderwijs. De meeste leerlingen verlaten de school met een baan rond hun 18e levensjaar. Incidenteel is er sprake van vervolgonderwijs richting MBO. Er wordt daar waar wenselijk gebruik gemaakt van het combiproject ROC - Praktijkonderwijs. Op basis van middelen van het Europees Sociaal Fonds wordt nog twee jaar nazorg geboden. De school is verdeeld in twee afdelingen: Onderbouw en Bovenbouw In de onderbouw -met als spil de mentor- zijn veiligheid en structuur kernbegrippen. Het leren vindt voornamelijk binnen de muren van het schoolgebouw plaats. De helft van de lessen bestaat uit algemeen vormende vakken zoals taal en rekenen. De andere helft bestaat uit praktijkvakken zoals: koken, techniek, et cetera. Binnen alle vakken wordt veel aandacht besteed aan de sociale competenties van de leerlingen. Halverwege het 3e leerjaar Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 26

28

29 Kleur je toekomst Gilde College Het Gilde College is een school met 320 leerlingen en er werken 46 medewerkers. Aan de school zijn 4 vrijwilligers verbonden. De onderbouw heeft zo n 100 leerlingen. In de bovenbouw zitten ruim 200 leerlingen. De school heeft sinds vier leerjaren TL. Op school moet je je prettig en veilig voelen. Dat is een basisbehoefte. Wij doen er alles aan om zo n prettige leeromgeving te creëren. Zo hebben wij de GildeStijl ontwikkeld. Binnen de GildeStijl geven we aan hoe we met elkaar, leerlingen, medewerkers en ouders, willen omgaan. De mentor vervult een belangrijke rol. Hij begeleidt de leerlingen op hun weg door de school. Samen met een gespecialiseerd team zorgt hij ervoor dat een leerling extra zorg en aandacht krijgt als dat nodig is. Op school word je niet alleen voorbereid op een vervolgopleiding of een vak. Juist door resultaten te boeken op terreinen die dicht bij je interesse liggen, kun je een boost krijgen in je zelfvertrouwen. Het Gilde College biedt de mogelijkheid om veel met kunst en cultuur te doen. Wekelijks is er ruimte in het rooster die de leerling invult met dit soort activiteiten. Niet elke leerling vindt zijn weg altijd even makkelijk. Soms zit het op sociaal gebied niet mee, of is er meer begeleiding nodig om goed te kunnen leren. Een team van gespecialiseerde mensen biedt alle zorg en begeleiding die nodig is. Als er op een bepaald gebied begeleiding nodig is, worden de ouders hier vanzelfsprekend bij betrokken. Leerlingen met een LWOO-verklaring kunnen geplaatst worden in een groep waar gebruik gemaakt wordt van een specifiek pedagogisch model. We zijn als kleine school in het bezit van een ruim gebouw. Zij krijgen les in lichte, ruime lokalen, aangepast aan het hedendaagse onderwijs. Deze ruimte komt de rust in de school ten goede. In alle lokalen zijn ICT-voorzieningen. Wifi is niet meer weg te denken. In de hal en de kantine kunnen leerlingen even hun Facebook checken. Dit jaar gaan we door met een pilot lesgeven met ipads aan leerlingen in het eerste leerjaar. Thuiswerkvrij / thuiswerkarm We hebben een tweejarige, doorlopende onderbouw, waarin ThuiswerkVrij Onderwijs (TVO) wordt gegeven. Dat betekent dat al het werk, met af en toe een uitzondering voor leerwerk, op school wordt gedaan. De bovenbouw is thuiswerkarm. De leerlingen maken hun werk grotendeels in de lessen. Maar op weg naar het examen is huiswerk noodzakelijk. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo 28

30

31 Kleur je toekomst Montessori College Twente Montessori College Twente: een school waar muziek in zit! Dat waren de woorden van de voorzitter van de visitatiecommissie toen hij verslag deed van de bevindingen van de commissie tijdens de tweedaagse visitatie in maart Op basis van die bevindingen is onze montessori-erkenning voor de komende vijf jaar verlengd. Natuurlijk is leerlingen opleiden voor een diploma op mavo-, havo- of vwo-niveau, in de tijd die daarvoor staat ons hoofddoel. Daarnaast doen we nog meer. We willen dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, dat ze zelfstandig hun werk kunnen plannen, dat ze kritisch zijn, dat ze keuzes kunnen en durven maken. Daar is tijdens de reguliere lessen en de keuzewerktijd ruimte voor. Docenten en mentoren geven begeleiding op maat, afgestemd op de leerling als individu. We bieden onze leerlingen een veilige, stimulerende omgeving en bovenal ruimte om zichzelf te zijn. We willen dat onze leerlingen grenzen leren verleggen. Letterlijk en figuurlijk. De uitwisselingen met Spanje, Duitsland, Denemarken en Engeland zijn daar voorbeelden van. Net als de reis naar Parijs voor al onze leerlingen uit leerjaar 3, in heterogene groepen. We willen dat ze laten zien wat ze kunnen, niet alleen op cognitief gebied. De Culturele Avond, MontiVoices en de musical bieden onze leerlingen ook in 2012 daarvoor en podium. Onze leerlingen maken de maatschappij van morgen, daar moeten ze een bijdrage aan kunnen leveren. Daarom heeft de maatschappelijke stage zo n belangrijke plek in het programma. Mijn school Jouw school Onze school Daarom stimuleren we initiatieven voor het inzamelen voor een goed doel. De acties om geld in te zamelen voor de behandeling in het buitenland van een ernstig zieke leerling en voor Serious Request zijn daar in 2012 voorbeelden van. TTO In de onderbouw van de havo en het atheneum is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen. In leerjaar 1 tot en met 3 worden de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuurscheikunde, wiskunde, muziek en drama worden in het Engels gegeven. Vanaf leerjaar 4 bieden we versterkt Engels aan en bereiden de leerlingen zich voor op het internationale IBexamen. Wat betreft het TTO (tweetalig onderwijs) hebben we in 2007 het juniorcertificaat van het Europees Platform verworven. Naast veel extra aandacht voor het Engels speelt binnen het TTO ook aandacht voor Europees burgerschap een grote rol. Niet alleen via de lesinhoud en vakoverstijgende projecten besteden we hier aandacht aan, ook de uitwisselingen met scholen in Valencia, Kopenhagen en Londen zijn voor de vormende kant van het TTO van groot belang. In leerjaar 5 stimuleren we onze leerlingen om hun eigen internationale stage te organiseren in een Engelstalige omgeving. In 2012 hebben alle leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Jaarverslag 2012 OSG Hengelo pagina 30

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie