RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS"

Transcriptie

1 RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 463 om de tak 17 Rechtsbijstand te beoefenen (KB van 4 juli BS van 14 juli 1979). Mercator Verzekeringen nv, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, België tel fax RPR Antwerpen BTW BE Lid van de Bâloise-Groep Verzekeringsagent met CBFA-nr A. Mercator Verzekeringen nv is door Euromex NV gemachtigd om dit contract te sluiten, te wijzigen, te beëindigen en de premie te innen. Zij zal zich onthouden van elke tussenkomst in de afhandeling van de schadegevallen. de overeenkomst samengesteld uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van de gemandateerde verzekeraar. het feit dat een of meerdere verzekerden, naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid, een beroep kunnen doen op de dienstverlening en/of financiële tussenkomst van Euromex NV, en dit voor een of meerdere waarborgen, ongeacht het tijdstip van de aangifte. Het schadegeval ontstaat op het ogenblik dat de verzekerde objectief weet of behoort te weten dat hij zich in een conflictsituatie bevindt, waarbij hij als eiser of verweerder rechten of aanspraken kan doen gelden, ongeacht het tijdstip waarop de derde daadwerkelijk ageert. In een conflictsituatie met een overheid, ontstaat het schadegeval voor de toepassing van alle waarborgen, op het tijdstip van de vermeende inbreuk(en). Er wordt geen dekking verleend indien Euromex NV kan aantonen dat de verzekeringnemer of een verzekerde, vóór het afsluiten van het contract, kennis had of redelijkerwijs had moeten hebben van bovengenoemde conflictsituatie. De verzekerden 1. De verzekeringnemer en alle personen die met hem in gezinsverband samenwonen op hetzelfde adres dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is. 2. De eigenaar van het verzekerde rijtuig wanneer deze niet de verzekeringnemer is en zijn belangen niet strijdig zijn met deze van de verzekeringnemer of een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen. 3. Ieder wettelijk toegelaten persoon die het verzekerde rijtuig bestuurt met toestemming van de verzekeringnemer, voor zover zijn belangen niet strijdig zijn met deze van de verzekeringnemer of een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen of de eigenaar van het rijtuig. 4. Alle gratis vervoerde passagiers, tenzij de aansprakelijkheid van de bestuurder geheel of gedeeltelijk betrokken kan zijn, of tenzij hun belangen strijdig zijn met deze van de verzekeringnemer of een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen of van de bestuurder van het verzekerde rijtuig. Een passagier aan wie de waarborg van bij de aanvang niet onmiddellijk kon worden toegezegd, kan deze nadien niet meer verwerven en dit ongeacht de evolutie van het aansprakelijkheidsvraagstuk. De erfgenamen van de verzekerden zijn eveneens verzekerd, maar enkel en alleen in hun hoedanigheid van erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor hun persoonlijke schade. Zij kunnen bovendien slechts een beroep doen op de waarborg, in de mate dat hun belangen niet strijdig zijn met deze van andere verzekerden. HET VERZEKERDE RIJTUIG 1. Het in de Bijzondere Voorwaarden beschreven motorrijtuig. 2. De gekoppelde aanhangwagen evenals de niet-gekoppelde (gratis gedekt tot 750 kg) die in de Bijzondere Voorwaarden omschreven is. 3. Een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort, wanneer dit: 3.1. gedurende een periode van niet meer dan 30 opeenvolgende dagen het omschreven rijtuig vervangt dat, om welke reden ook, tijdelijk of definitief onbruikbaar zou zijn. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het normaal verzekerde rijtuig onbruikbaar wordt; 3.2. bij gelegenheid bestuurd wordt door de verzekeringnemer, of door een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen, zelfs terwijl het normaal verzekerde motorrijtuig in gebruik is. Deze uitbreiding is niet verworven voor een verzekerde die het beroep van chauffeur beoefent en gebruikmaakt van een dienstvoertuig. WAT IS HET VOORWERP VAN DE WAARBORG Bij een verzekerd schadegeval verbindt Euromex NV zich ertoe diensten te verlenen en kosten op zich te nemen, teneinde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden bij een minnelijke, gerechtelijke of administratieve regeling. Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group

2 WAT ZIJN DE PRESTATIES Euromex NV zal: VAN EUROMEX NV de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdediging; de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke regeling, of bij een gerechtelijke of administratieve procedure; de verzekerde vragen naar zijn keuze van advocaat, wanneer zich een belangenconflict voordoet, of wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of wettelijk geregelde administratieve procedure. Bij een verzekerd schadegeval neemt Euromex NV ten laste: de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise, wanneer de expert door of op vraag van een verzekerde werd aangesteld; de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders; de procedure- en gerechtskosten, voor zover het niet om expertisekosten gaat; de aangetoonde kosten voor de noodzakelijke vertaling van processtukken; kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel; de provisionele en definitieve erelonen en kosten van de advocaat met betrekking tot de opdracht hem gegeven in het kader van deze waarborg. Al deze kosten worden door Euromex NV ten laste genomen voor zover zij niet konden worden verhaald op een derde of gerecupereerd. Dit ongeacht de wijze, dus ook onder de vorm van een rechtsplegingsvergoeding. De op de derde verhaalde kosten en de rechtsplegingsvergoeding moeten aan Euromex NV worden terugbetaald. WAT ZIJN DE BIJZONDERHEDEN I.V.M. DEZE PRESTATIES? (SCHADEBEPERKINGSPLICHT) WAT IS GEWAARBORGD? (PRINCIPE 'ALL RISK') WANNEER IS EEN SCHADEGEVAL GEWAARBORGD? De verzekerde blijft ondanks de tussenkomst van Euromex NV de schuldenaar van de erelonen en kosten. De advocaat of de expert heeft geen rechtstreekse vordering op Euromex NV. Euromex NV betaalt wel degelijk de erelonen en kosten op basis van vrijwillige delegatie, maar vraagt daarom wel dat: de verzekerde, wanneer daartoe verzocht door Euromex NV, de erelonen en kosten mee opneemt in zijn vordering ten aanzien van de derde(n); de verzekerde geen afspraken maakt in verband met de begrotingswijze van de erelonen en kosten zonder de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Euromex NV; de verzekerde geen betaling doet aan een advocaat of expert zonder de instemming van Euromex NV. Wanneer Euromex NV van mening is dat de gevorderde kosten en erelonen niet correct werden begroot, zal zij in naam van en voor rekening van de verzekerde de staat betwisten en eventueel voorleggen ter appreciatie en beoordeling door de organen van de daartoe bevoegde Orde of beroepsvereniging. Wanneer een verzekerde voor een door Euromex NV aldus betwiste staat wordt gedaagd, laat hij zijn verdediging door de advocaat van Euromex NV waarnemen, die de verzekerde op zijn beurt geheel vrijwaart binnen de financiële grenzen van de verleende waarborg(en) met betrekking tot de vordering, en volledig met betrekking tot de kosten van verdediging en de gerechtskosten. Alle kosten die door Euromex NV werden betaald, moeten aan Euromex NV worden terugbetaald voor zover zij op een derde konden worden verhaald. De verzekerde geniet rechtsbijstand voor iedere conflictsituatie waarbij een verzekerde betrokken is als eigenaar, houder of gebruiker van het verzekerd voertuig en voor zover een uitsluiting of beperking dit niet uitdrukkelijk belet. De waarborg is verworven voor schadegevallen die zich voordoen terwijl het contract van kracht is en die hun oorsprong hebben na de aanvang van het contract, zelfs indien ze na het einde van de overeenkomst worden ingediend. Er is evenwel geen dekking voor de schadegevallen die meer dan 3 jaar, nadat ze zich hebben voorgedaan, worden ingediend. WAT ZIJN DE BIJKOMENDE WAARBORGEN? Betalen vrijstelling BA Privéleven Van zodra de verzekeraar BA Privéleven van de derde de schade regelt, betaalt Euromex NV de vrijstelling die nog door deze derde verschuldigd is. Reis- en verblijfskosten waarborggrens EUR Euromex NV vergoedt de billijke reis- en verblijfskosten van de verzekerde wanneer deze bij een gedekt schadegeval persoonlijk moet verschijnen voor een buitenlandse rechter of voor een buitenlandse gerechtelijke of buitengerechtelijke expert. Insolventie derden waarborggrens EUR Indien een ongeval onopzettelijk wordt veroorzaakt door een geïdentificeerde derde die insolvabel is, dan betaalt Euromex NV de vergoeding die deze derde moet betalen overeenkomstig de definitieve gerechtelijke uitspraak. Deze waarborg geldt niet wanneer het ongeval veroorzaakt werd door een al dan niet toegelaten bestuurder van een verzekerd voertuig. Euromex NV moet een onvermogende tegenpartij niet langer dan 5 jaar na het vonnis vervolgen. Euromex NV is evenmin verplicht een vonnis te laten uitvoeren in een land waar de waarborg niet geldt. Indien de verzekerde of zijn advocaat kan vermoeden dat de derde insolvabel is, zullen geen uitvoeringsmaatregelen genomen worden zonder voorafgaand overleg met Euromex NV. Borgstelling waarborggrens EUR Euromex NV neemt de borgstelling ten laste die de overheid na een verkeersongeval eist met het oog op: de vrijlating van de bestuurder of de verzekerde; de teruggave van het verzekerde voertuig. De terugbetaling van de borgsom of andere kosten, betaald door of ten laste van Euromex NV, komt aan Euromex NV toe. De verzekerde staat al zijn rechten hieromtrent aan Euromex NV af. De verzekerde zal alle formaliteiten vervullen met het oog op de terugbetaling van de borgsom aan Euromex NV. De kosten, vereist voor de borgstelling of

3 voor de terugbetaling ervan door de overheid, worden door Euromex NV ten laste genomen. Indien de overheid de borgsom niet of slechts gedeeltelijk vrijgeeft, dan zal de verzekerde Euromex NV integraal schadeloosstellen op het eerste verzoek. Bijstand Commissie Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden Euromex NV zal de verzekerde bijstaan bij het verzoek tot het bekomen van een tussenkomst door de Commissie Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden. Voorschieten van fondsen waarborggrens EUR Bij een verkeersongeval in het buitenland, waarbij de volledige aansprakelijkheid van de derde door zijn verzekeraar schriftelijk wordt bevestigd, betaalt Euromex NV als voorschot de niet-betwiste vergoeding voor de schade aan het verzekerde motorrijtuig. Euromex NV schiet tevens de medische kosten voor die door geen enkele instelling of verzekeraar moeten worden betaald. In- en uitlooprisico waarborggrens EUR De waarborg wordt uitgebreid tot de geschillen met de verkoper van een motorrijtuig dat in vervanging van een verzekerd voertuig wordt aangekocht en opnieuw door Euromex NV volgens dezelfde formule wordt verzekerd. Euromex NV verleent ook waarborg indien zich binnen 6 maanden na de verkoop van het inmiddels vervangen motorrijtuig een geschil met de koper voordoet. Voorwaarde is wel dat het vervangend voertuig opnieuw bij Euromex NV volgens dezelfde formule verzekerd is en de verkoop binnen twee maanden na de vervanging plaatsvond. Preventiewaarborg waarborggrens 150 EUR Indien de verzekeringnemer ter vervanging van een verzekerd voertuig of als bijkomend voertuig, een tweedehands voertuig wenst aan te kopen, dan kan hij dit vooraf aan een deskundig onderzoek laten onderwerpen. Euromex NV neemt de kosten van dit onderzoek ten laste, voor zover het voertuig nadien wordt aangekocht en vervolgens bij Euromex NV volgens dezelfde formule verzekerd wordt. Repatriëring voertuig waarborggrens EUR Euromex NV betaalt de repatriëringskosten van het verzekerde voertuig wanneer het omwille van een verkeersongeval niet op eigen kracht naar België kan terugkeren en niet ter plaatse kan worden hersteld. Indien het voertuig technisch of economisch als een totaal verlies wordt beschouwd, dan betaalt Euromex NV enkel de verschuldigde invoerrechten voor het wrak. WAT IS DE WAARBORGGRENS? Tenzij anders is bepaald, bedraagt de financiële tussenkomst die Euromex NV verleent, maximaal EUR per schadegeval ongeacht het aantal verzekerden. De waarborggrenzen van de bijkomende waarborgen zitten begrepen in de grens van EUR. Indien meerdere verzekerden aanspraak maken op een tussenkomst wordt bij ontoereikendheid van de waarborg voorrang gegeven aan de verzekeringnemer, vervolgens in gelijke mate aan zijn gezinsleden, pas dan in gelijke mate aan de overige verzekerden. WAT ZIJN DE UITSLUITINGEN? de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de verzekerde veroordeeld zou kunnen worden; de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het Openbaar Ministerie; schadegevallen die ontstaan naar aanleiding van oorlog en bij oproer, collectieve arbeidsconflicten, politieke of burgerlijke onlusten waaraan de verzekerde zelf deelnam; schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en door stralingsbelasting; de betwistingen met Euromex NV; de kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe hij zich verbonden heeft voor de aangifte van het schadegeval of zonder het akkoord van Euromex NV, tenzij zij betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen; een procedure voor het Arbitragehof of een internationaal of supranationaal rechtscollege; de verdediging voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden; de verdediging van de belangen van derden of van de belangen aan de verzekerde overgedragen door afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie; de geschillen betreffende een waarborg Gewaarborgd Inkomen ; de burgerlijke verdediging tegen de eis van een derde, indien: deze moet worden waargenomen door de BA-verzekeraar en er met deze laatste geen belangenconflict is; de verzekerde geen BA-verzekering heeft of indien de BA-verzekeraar de waarborg heeft geschorst wegens niet-betaling van de premie; - de schadegevallen ontstaan tijdens een deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of door het aanzetten of uitdagen tot verboden snelheden; de schadegevallen die het gevolg zijn van verkeersagressie waarbij de verzekerde de derde provoceerde, zichzelf agressief opstelde en/of geweld gebruikte; de betwistingen over inkomstenbelastingen, BTW, douanerechten, accijnzen, milieuheffingen en vignetten; de betwistingen betreffende een lading bij bezoldigd vervoer; de schadegevallen waarbij het voertuig werd ingezet als wapen of voor het smokkelen van mensen, tabak en drugs; de strafrechtelijke verdediging voor het houden of besturen van een bromfiets die naar bouw en motorvermogen een snelheid kan halen, die hoger ligt dan: voor een bromfiets klasse A: 30 km/h; voor een bromfiets klasse B: 50 km/h;

4 de huurgeschillen, doch enkel in hoofde van de verhuurder; de betwisting over een parkeerretributie of administratieve parkeerboete; de strafrechtelijke verdediging voor het sturen tijdens elk rijverbod en voor alle handelingen die de vaststellingen van snelheid, drugs- of alcoholgebruik bemoeilijken, uitgezonderd vluchtmisdrijf en het niet ter plaatse blijven. WAAR GELDT DE DEKKING? WAT MOET DE VERZEKERDE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? WAT MET DE VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT EN EXPERT? WAT IN GEVAL VAN BELANGENCONFLICT? WAT IS DE OBJECTIVITEITSCLAUSULE? De dekking wordt verleend in alle landen waar de waarborgen van de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het verzekerde motorrijtuig verworven zijn. De waarborgen Borgstelling en Insolventie derden zijn evenwel beperkt tot de landen van de Europese Unie. Voor contractuele geschillen is de waarborg eveneens beperkt tot de landen van de Europese Unie. De waarborg 'Voorschieten fondsen' is beperkt tot Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot- Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. De verzekerde moet zo spoedig mogelijk Euromex NV in kennis stellen van elk schadegeval, alle nuttige inlichtingen en de juiste omstandigheden. Tevens zal hij alle nuttige documenten zoals schadebewijzen, oproepingen, dagvaardingen en procedurestukken zo spoedig mogelijk aan Euromex NV bezorgen. Bij een schadegeval geeft de verzekerde Euromex NV de opdracht om in eerste instantie een minnelijke regeling na te streven en verleent hij daartoe zijn volledige medewerking. Wanneer Euromex NV, door het niet-nakomen van de aangifteplicht of de voorbarige tussenkomst van een advocaat, geen nuttige poging tot een minnelijke regeling kon ondernemen, blijven de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de verzekerde. De verzekerde heeft vrije keuze van advocaat en expert. Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Euromex NV zal zich de contacten met de advocaat of de in de voorgaande alinea vermelde persoon niet voorbehouden. De verzekerde of de advocaat zal Euromex NV stipt op de hoogte houden van alle initiatieven genomen als gevolg van de contacten die rechtstreeks tussen hen plaatshadden. Wanneer de verzekerde een advocaat kiest die niet behoort tot een balie van het land van procedure, beperkt Euromex NV haar tussenkomst tot de normale kosten en erelonen toepasselijk in het land waar de zaak behandeld werd. Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze vrij kiezen mits de gekozen deskundige de nodige kwalificaties heeft om de belangen van de verzekerde te behartigen. Euromex NV zal slechts de kosten en erelonen op zich nemen die voortvloeien uit de tussenkomst van één advocaat of één expert. Telkens wanneer een advocaat of expert wordt opgevolgd, is de tussenkomst van Euromex NV beperkt tot de kosten en erelonen van de opvolgende advocaat of expert verschuldigd vanaf het ogenblik van de voortzetting van het dossier. De kosten en erelonen verbonden aan het in staat stellen van de opvolger om het dossier over te nemen (instuderen dossier, openingskosten, melding van tussenkomst aan andere partijen, ) zijn niet gewaarborgd. Deze kosten en erelonen worden forfaitair begroot op 1/4 van de totale definitieve staat van de opgevolgde expert of advocaat. Deze beperkingen gelden niet wanneer buiten de wil van de verzekerde om, de tussenkomst van een andere advocaat of een expert noodzakelijk blijkt. Telkens er zich een belangenconflict met Euromex NV voordoet, is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of, zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft volgens de op de procedure toepasselijke wet, om zijn belangen te verdedigen. De verzekerde heeft het recht om een advocaat van zijn keuze te raadplegen, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, bij een meningsverschil met Euromex NV over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na betekening door Euromex NV van haar standpunt of haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen. 1. Als de advocaat het standpunt van Euromex NV bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft van de kosten en erelonen van deze raadpleging terugbetaald. 2. Indien, tegen het advies van deze advocaat in, de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van Euromex NV had gevolgd, moet Euromex NV, die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen, haar waarborg verlenen en de kosten en erelonen van de raadpleging terugbetalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. Indien de verzekerde, na negatief advies van de advocaat, de procedure doordrijft, moet hij Euromex NV hiervan op de hoogte brengen. 3. Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, moet Euromex NV, ongeacht de afloop van de procedure, haar waarborg verlenen met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging. WAT I.V.M. DE AANVANG, DUUR EN DE WIJZIGING VAN DIT CONTRACT? De dekking vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De duurtijd bedraagt één jaar, telkens met een stilzwijgende verlenging van één jaar. Voor de betaling van de eerste premie is er geen dekking verworven. Euromex NV kan het tarief en de voorwaarden wijzigen.

5 HOE KAN DIT CONTRACT De verzekeringnemer kan het contract opzeggen: WORDEN BEEINDIGD? op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst; bij iedere aangifte van een schadegeval, maar ten laatste 30 dagen na de betaling of de weigering van tussenkomst door Euromex NV, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden; bij een verhoging van de premie of een wijziging van de voorwaarden binnen 3 maanden vanaf de kennisgeving van de verhoogde of gewijzigde voorwaarden. De gemandateerde verzekeraar kan in opdracht van Euromex NV het contract opzeggen: op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst; in geval van opzettelijke/onopzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico bij de aanvang of in de loop van het contract. Bij het opzettelijke verzwijgen is het contract nietig. De vervallen premies komen Euromex NV toe. Bij het onopzettelijke verzwijgen stelt Euromex NV voor, het contract te wijzigen vanaf de dag dat Euromex NV op de hoogte kon zijn van de verzwijging of de onjuiste mededeling. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel dit laatste niet aanvaard wordt, kan Euromex NV het contract opzeggen binnen 15 dagen; bij iedere aangifte van een schadegeval, maar ten laatste 30 dagen na de uitbetaling of de weigering van tussenkomst van Euromex NV, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden; bij niet-betaling van de premie. De opzegging moet gebeuren per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door middel van een brief met ontvangstbewijs. WAT MOET DE VERZEKERDE WETEN OVER DE BETALING VAN DE PREMIE? DE WET VAN 25/06/1992 Klachtenbehandeling PERSOONLIJKE LEVENSSFEER MEDEDELINGEN De premie, verhoogd met de lasten en kosten, is op de vervaldag op voorhand betaalbaar, ondeelbaar en haalbaar. Bij niet-betaling binnen 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op deze van de verzending van een aangetekende ingebrekestelling vanwege de gemandateerde verzekeraar, wordt de waarborg van rechtswege geschorst. De betaling van de achterstallige premies en de interesten maakt een einde aan de schorsing. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van Euromex NV op de later nog te vervallen premies, op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld. Het recht van Euromex NV is beperkt tot de premies voor 2 opeenvolgende jaren. Het contract wordt beheerst door de Wet op de landverzekeringsovereenkomst voor alles wat niet uitdrukkelijk door de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden voorzien wordt. Wij doen elke dag ons uiterste best om u een goede service te bieden. Bent u toch niet helemaal tevreden? Bel, mail of schrijf naar onze interne klachtendienst. Wij vinden ongetwijfeld een oplossing. U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan de: Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel Fax U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen. De door u meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Euromex NV (Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem), met als doel de volledige klantenservice, de eigen marketingacties en het beheer van polissen en schadegevallen. U kunt deze gegevens bij ons steeds opvragen en kosteloos laten verbeteren. U kunt zich tevens bij ons uitdrukkelijk verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor marketingacties. U stemt ermee in dat deze gegevens uitsluitend voor een optimale service, voor het polis- en schadebeheer, en voor de bestrijding van het oneigenlijke gebruik van verzekeringen, kunnen worden doorgegeven aan leveranciers van informaticadiensten, verzekeringstussenpersonen, advocaten, experts, en andere rechtsbijstandsverzekeraars. De mededelingen in verband met een schadegeval moeten gedaan worden aan Euromex NV (Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem). De andere mededelingen in verband met deze waarborg moeten gedaan worden aan de gemandateerde verzekeraar. De mededelingen van de gemandateerde verzekeraar en van Euromex NV worden gedaan aan het adres dat u vermeld hebt in de Bijzondere Voorwaarden of aan het adres dat u later schriftelijk aan de gemandateerde verzekeraar meegedeeld hebt.

6 EUR CUM Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem, België Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr om de tak 17 Rechtsbijstand te beoefenen (KB van 4 juli 1979 BS van 14 juli 1979) Telefoon: Algemene fax: Fax schade: Lid van de Bâloise-Groep RPR Antwerpen BTW BE KBC IBAN: BE BIC: KREDBEBB

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN Begrippen en definities RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND GEBOUW De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: U die als natuurlijke persoon het contract met de verzekeraar sluit. Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PLEZIERVAART De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: U die als de natuurlijke of rechtspersoon het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begrippen en definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begrippen en definities Begrippen en definities GEBOUW RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Doel en prestaties Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: U die als de natuurlijke of

Nadere informatie

U die als de natuurlijke persoon of als rechtspersoon het contract met de verzekeraar sluit.

U die als de natuurlijke persoon of als rechtspersoon het contract met de verzekeraar sluit. ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPRA De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: U die als de natuurlijke persoon of als

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PRIVÉLEVEN De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: U die als de natuurlijke persoon het contract met

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

SUPRA RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SUPRA RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Begrippen en definities SUPRA RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer of als zaakvoerder. 2. Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat, als natuurlijke

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad vermelde adres samenwonen. als deze niet meer inwonen.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOERTUIG

RECHTSBIJSTAND VOERTUIG ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOERTUIG VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Conform aan de voorschriften van het K.B. van 12 oktober 1990 (B.S. van 8.11.90) Voor de toepassing van huidig contract wordt verstaan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

VARIA - DIVERSE RISICO'S

VARIA - DIVERSE RISICO'S Polisnummer 7.A93.822 Bijaktenummer 00 Blad 01 Onze referte 7.A93.822/9930/PX Verzekeringnemer RE6.592 CULTURELE RAAD DELLA FAILLELAAN 34 2630 AARTSELAAR Bemiddelaar FSMA-nr. 16196 (IM) BALOISE INSURANCE

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBA - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL ...... ...... ...... VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen NV Maatschappelijke zetel Gent Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent Tel.: 09 242 37 11 Fax: 09 242 36 36 Zetel Antwerpen Desguinlei 100 2018

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

UITGEBREIDE RECHTSBIJSTAND VOERTUIG

UITGEBREIDE RECHTSBIJSTAND VOERTUIG ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIG VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: VERZEKERAAR: De verzekeringsmaatschappij waarmee het contract gesloten wordt,

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen.

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Uw verzekering rechtsbijstand Roadmaster Geachte klant, Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Op uw verzekeringen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION INHOUD Artikel 1 Welk is het verzekerde voertuig? Artikel 2 Wie is verzekerd en in welke hoedanigheid? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN KLASSIEK OPTILEX Referte: RBY.006 201109 RBY.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING Fidea nv verenigt Fidelitas, Delphi en AVM Pag. 1 / 11 Versie 01/10/2010 Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON - 2015 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBB - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

PASTEL 99 VERKEER LUIK JURIDISCHE STEUN

PASTEL 99 VERKEER LUIK JURIDISCHE STEUN PASTEL 99 VERKEER De huidige Specifieke Voorwaarden dragen het nummer LAR-6-CP003 N 11/2011. Deze zijn terug te vinden in de Bijzondere voorwaarden van uw polis. De Speciale Voorwaarden PASTEL 99 Verkeer

Nadere informatie

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( )

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( ) Modaliteiten van tussenkomst en erelonen (01-01-2014) - 2-01-01-2014 A. ALGEMENE REGELS Artikel 1. - Toepassingsgebied Deze bepalingen preciseren de modaliteiten van tussenkomst van elke aangesloten advocaatvennoot,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Artikel 1 Wat verstaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Medische en Paramedische Beroepen. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid WIJ DERDE

Algemene Voorwaarden. Medische en Paramedische Beroepen. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid WIJ DERDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERDE A. U als verzekeringnemer. B. Uw aangestelden (al dan niet bezoldigd) en uw zelfstandige medewerkers die met naam worden aangeduid in de bijzondere voorwaarden. C. De persoon

Nadere informatie