RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS"

Transcriptie

1 RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 463 om de tak 17 Rechtsbijstand te beoefenen (KB van 4 juli BS van 14 juli 1979). Mercator Verzekeringen nv, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, België tel fax RPR Antwerpen BTW BE Lid van de Bâloise-Groep Verzekeringsagent met CBFA-nr A. Mercator Verzekeringen nv is door Euromex NV gemachtigd om dit contract te sluiten, te wijzigen, te beëindigen en de premie te innen. Zij zal zich onthouden van elke tussenkomst in de afhandeling van de schadegevallen. de overeenkomst samengesteld uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van de gemandateerde verzekeraar. het feit dat een of meerdere verzekerden, naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid, een beroep kunnen doen op de dienstverlening en/of financiële tussenkomst van Euromex NV, en dit voor een of meerdere waarborgen, ongeacht het tijdstip van de aangifte. Het schadegeval ontstaat op het ogenblik dat de verzekerde objectief weet of behoort te weten dat hij zich in een conflictsituatie bevindt, waarbij hij als eiser of verweerder rechten of aanspraken kan doen gelden, ongeacht het tijdstip waarop de derde daadwerkelijk ageert. In een conflictsituatie met een overheid, ontstaat het schadegeval voor de toepassing van alle waarborgen, op het tijdstip van de vermeende inbreuk(en). Er wordt geen dekking verleend indien Euromex NV kan aantonen dat de verzekeringnemer of een verzekerde, vóór het afsluiten van het contract, kennis had of redelijkerwijs had moeten hebben van bovengenoemde conflictsituatie. De verzekerden 1. De verzekeringnemer en alle personen die met hem in gezinsverband samenwonen op hetzelfde adres dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is. 2. De eigenaar van het verzekerde rijtuig wanneer deze niet de verzekeringnemer is en zijn belangen niet strijdig zijn met deze van de verzekeringnemer of een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen. 3. Ieder wettelijk toegelaten persoon die het verzekerde rijtuig bestuurt met toestemming van de verzekeringnemer, voor zover zijn belangen niet strijdig zijn met deze van de verzekeringnemer of een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen of de eigenaar van het rijtuig. 4. Alle gratis vervoerde passagiers, tenzij de aansprakelijkheid van de bestuurder geheel of gedeeltelijk betrokken kan zijn, of tenzij hun belangen strijdig zijn met deze van de verzekeringnemer of een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen of van de bestuurder van het verzekerde rijtuig. Een passagier aan wie de waarborg van bij de aanvang niet onmiddellijk kon worden toegezegd, kan deze nadien niet meer verwerven en dit ongeacht de evolutie van het aansprakelijkheidsvraagstuk. De erfgenamen van de verzekerden zijn eveneens verzekerd, maar enkel en alleen in hun hoedanigheid van erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor hun persoonlijke schade. Zij kunnen bovendien slechts een beroep doen op de waarborg, in de mate dat hun belangen niet strijdig zijn met deze van andere verzekerden. HET VERZEKERDE RIJTUIG 1. Het in de Bijzondere Voorwaarden beschreven motorrijtuig. 2. De gekoppelde aanhangwagen evenals de niet-gekoppelde (gratis gedekt tot 750 kg) die in de Bijzondere Voorwaarden omschreven is. 3. Een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort, wanneer dit: 3.1. gedurende een periode van niet meer dan 30 opeenvolgende dagen het omschreven rijtuig vervangt dat, om welke reden ook, tijdelijk of definitief onbruikbaar zou zijn. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het normaal verzekerde rijtuig onbruikbaar wordt; 3.2. bij gelegenheid bestuurd wordt door de verzekeringnemer, of door een van de personen die met hem in gezinsverband samenwonen, zelfs terwijl het normaal verzekerde motorrijtuig in gebruik is. Deze uitbreiding is niet verworven voor een verzekerde die het beroep van chauffeur beoefent en gebruikmaakt van een dienstvoertuig. WAT IS HET VOORWERP VAN DE WAARBORG Bij een verzekerd schadegeval verbindt Euromex NV zich ertoe diensten te verlenen en kosten op zich te nemen, teneinde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden bij een minnelijke, gerechtelijke of administratieve regeling. Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group

2 WAT ZIJN DE PRESTATIES Euromex NV zal: VAN EUROMEX NV de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdediging; de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke regeling, of bij een gerechtelijke of administratieve procedure; de verzekerde vragen naar zijn keuze van advocaat, wanneer zich een belangenconflict voordoet, of wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of wettelijk geregelde administratieve procedure. Bij een verzekerd schadegeval neemt Euromex NV ten laste: de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise, wanneer de expert door of op vraag van een verzekerde werd aangesteld; de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders; de procedure- en gerechtskosten, voor zover het niet om expertisekosten gaat; de aangetoonde kosten voor de noodzakelijke vertaling van processtukken; kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel; de provisionele en definitieve erelonen en kosten van de advocaat met betrekking tot de opdracht hem gegeven in het kader van deze waarborg. Al deze kosten worden door Euromex NV ten laste genomen voor zover zij niet konden worden verhaald op een derde of gerecupereerd. Dit ongeacht de wijze, dus ook onder de vorm van een rechtsplegingsvergoeding. De op de derde verhaalde kosten en de rechtsplegingsvergoeding moeten aan Euromex NV worden terugbetaald. WAT ZIJN DE BIJZONDERHEDEN I.V.M. DEZE PRESTATIES? (SCHADEBEPERKINGSPLICHT) WAT IS GEWAARBORGD? (PRINCIPE 'ALL RISK') WANNEER IS EEN SCHADEGEVAL GEWAARBORGD? De verzekerde blijft ondanks de tussenkomst van Euromex NV de schuldenaar van de erelonen en kosten. De advocaat of de expert heeft geen rechtstreekse vordering op Euromex NV. Euromex NV betaalt wel degelijk de erelonen en kosten op basis van vrijwillige delegatie, maar vraagt daarom wel dat: de verzekerde, wanneer daartoe verzocht door Euromex NV, de erelonen en kosten mee opneemt in zijn vordering ten aanzien van de derde(n); de verzekerde geen afspraken maakt in verband met de begrotingswijze van de erelonen en kosten zonder de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Euromex NV; de verzekerde geen betaling doet aan een advocaat of expert zonder de instemming van Euromex NV. Wanneer Euromex NV van mening is dat de gevorderde kosten en erelonen niet correct werden begroot, zal zij in naam van en voor rekening van de verzekerde de staat betwisten en eventueel voorleggen ter appreciatie en beoordeling door de organen van de daartoe bevoegde Orde of beroepsvereniging. Wanneer een verzekerde voor een door Euromex NV aldus betwiste staat wordt gedaagd, laat hij zijn verdediging door de advocaat van Euromex NV waarnemen, die de verzekerde op zijn beurt geheel vrijwaart binnen de financiële grenzen van de verleende waarborg(en) met betrekking tot de vordering, en volledig met betrekking tot de kosten van verdediging en de gerechtskosten. Alle kosten die door Euromex NV werden betaald, moeten aan Euromex NV worden terugbetaald voor zover zij op een derde konden worden verhaald. De verzekerde geniet rechtsbijstand voor iedere conflictsituatie waarbij een verzekerde betrokken is als eigenaar, houder of gebruiker van het verzekerd voertuig en voor zover een uitsluiting of beperking dit niet uitdrukkelijk belet. De waarborg is verworven voor schadegevallen die zich voordoen terwijl het contract van kracht is en die hun oorsprong hebben na de aanvang van het contract, zelfs indien ze na het einde van de overeenkomst worden ingediend. Er is evenwel geen dekking voor de schadegevallen die meer dan 3 jaar, nadat ze zich hebben voorgedaan, worden ingediend. WAT ZIJN DE BIJKOMENDE WAARBORGEN? Betalen vrijstelling BA Privéleven Van zodra de verzekeraar BA Privéleven van de derde de schade regelt, betaalt Euromex NV de vrijstelling die nog door deze derde verschuldigd is. Reis- en verblijfskosten waarborggrens EUR Euromex NV vergoedt de billijke reis- en verblijfskosten van de verzekerde wanneer deze bij een gedekt schadegeval persoonlijk moet verschijnen voor een buitenlandse rechter of voor een buitenlandse gerechtelijke of buitengerechtelijke expert. Insolventie derden waarborggrens EUR Indien een ongeval onopzettelijk wordt veroorzaakt door een geïdentificeerde derde die insolvabel is, dan betaalt Euromex NV de vergoeding die deze derde moet betalen overeenkomstig de definitieve gerechtelijke uitspraak. Deze waarborg geldt niet wanneer het ongeval veroorzaakt werd door een al dan niet toegelaten bestuurder van een verzekerd voertuig. Euromex NV moet een onvermogende tegenpartij niet langer dan 5 jaar na het vonnis vervolgen. Euromex NV is evenmin verplicht een vonnis te laten uitvoeren in een land waar de waarborg niet geldt. Indien de verzekerde of zijn advocaat kan vermoeden dat de derde insolvabel is, zullen geen uitvoeringsmaatregelen genomen worden zonder voorafgaand overleg met Euromex NV. Borgstelling waarborggrens EUR Euromex NV neemt de borgstelling ten laste die de overheid na een verkeersongeval eist met het oog op: de vrijlating van de bestuurder of de verzekerde; de teruggave van het verzekerde voertuig. De terugbetaling van de borgsom of andere kosten, betaald door of ten laste van Euromex NV, komt aan Euromex NV toe. De verzekerde staat al zijn rechten hieromtrent aan Euromex NV af. De verzekerde zal alle formaliteiten vervullen met het oog op de terugbetaling van de borgsom aan Euromex NV. De kosten, vereist voor de borgstelling of

3 voor de terugbetaling ervan door de overheid, worden door Euromex NV ten laste genomen. Indien de overheid de borgsom niet of slechts gedeeltelijk vrijgeeft, dan zal de verzekerde Euromex NV integraal schadeloosstellen op het eerste verzoek. Bijstand Commissie Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden Euromex NV zal de verzekerde bijstaan bij het verzoek tot het bekomen van een tussenkomst door de Commissie Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden. Voorschieten van fondsen waarborggrens EUR Bij een verkeersongeval in het buitenland, waarbij de volledige aansprakelijkheid van de derde door zijn verzekeraar schriftelijk wordt bevestigd, betaalt Euromex NV als voorschot de niet-betwiste vergoeding voor de schade aan het verzekerde motorrijtuig. Euromex NV schiet tevens de medische kosten voor die door geen enkele instelling of verzekeraar moeten worden betaald. In- en uitlooprisico waarborggrens EUR De waarborg wordt uitgebreid tot de geschillen met de verkoper van een motorrijtuig dat in vervanging van een verzekerd voertuig wordt aangekocht en opnieuw door Euromex NV volgens dezelfde formule wordt verzekerd. Euromex NV verleent ook waarborg indien zich binnen 6 maanden na de verkoop van het inmiddels vervangen motorrijtuig een geschil met de koper voordoet. Voorwaarde is wel dat het vervangend voertuig opnieuw bij Euromex NV volgens dezelfde formule verzekerd is en de verkoop binnen twee maanden na de vervanging plaatsvond. Preventiewaarborg waarborggrens 150 EUR Indien de verzekeringnemer ter vervanging van een verzekerd voertuig of als bijkomend voertuig, een tweedehands voertuig wenst aan te kopen, dan kan hij dit vooraf aan een deskundig onderzoek laten onderwerpen. Euromex NV neemt de kosten van dit onderzoek ten laste, voor zover het voertuig nadien wordt aangekocht en vervolgens bij Euromex NV volgens dezelfde formule verzekerd wordt. Repatriëring voertuig waarborggrens EUR Euromex NV betaalt de repatriëringskosten van het verzekerde voertuig wanneer het omwille van een verkeersongeval niet op eigen kracht naar België kan terugkeren en niet ter plaatse kan worden hersteld. Indien het voertuig technisch of economisch als een totaal verlies wordt beschouwd, dan betaalt Euromex NV enkel de verschuldigde invoerrechten voor het wrak. WAT IS DE WAARBORGGRENS? Tenzij anders is bepaald, bedraagt de financiële tussenkomst die Euromex NV verleent, maximaal EUR per schadegeval ongeacht het aantal verzekerden. De waarborggrenzen van de bijkomende waarborgen zitten begrepen in de grens van EUR. Indien meerdere verzekerden aanspraak maken op een tussenkomst wordt bij ontoereikendheid van de waarborg voorrang gegeven aan de verzekeringnemer, vervolgens in gelijke mate aan zijn gezinsleden, pas dan in gelijke mate aan de overige verzekerden. WAT ZIJN DE UITSLUITINGEN? de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de verzekerde veroordeeld zou kunnen worden; de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het Openbaar Ministerie; schadegevallen die ontstaan naar aanleiding van oorlog en bij oproer, collectieve arbeidsconflicten, politieke of burgerlijke onlusten waaraan de verzekerde zelf deelnam; schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en door stralingsbelasting; de betwistingen met Euromex NV; de kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe hij zich verbonden heeft voor de aangifte van het schadegeval of zonder het akkoord van Euromex NV, tenzij zij betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen; een procedure voor het Arbitragehof of een internationaal of supranationaal rechtscollege; de verdediging voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden; de verdediging van de belangen van derden of van de belangen aan de verzekerde overgedragen door afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie; de geschillen betreffende een waarborg Gewaarborgd Inkomen ; de burgerlijke verdediging tegen de eis van een derde, indien: deze moet worden waargenomen door de BA-verzekeraar en er met deze laatste geen belangenconflict is; de verzekerde geen BA-verzekering heeft of indien de BA-verzekeraar de waarborg heeft geschorst wegens niet-betaling van de premie; - de schadegevallen ontstaan tijdens een deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of door het aanzetten of uitdagen tot verboden snelheden; de schadegevallen die het gevolg zijn van verkeersagressie waarbij de verzekerde de derde provoceerde, zichzelf agressief opstelde en/of geweld gebruikte; de betwistingen over inkomstenbelastingen, BTW, douanerechten, accijnzen, milieuheffingen en vignetten; de betwistingen betreffende een lading bij bezoldigd vervoer; de schadegevallen waarbij het voertuig werd ingezet als wapen of voor het smokkelen van mensen, tabak en drugs; de strafrechtelijke verdediging voor het houden of besturen van een bromfiets die naar bouw en motorvermogen een snelheid kan halen, die hoger ligt dan: voor een bromfiets klasse A: 30 km/h; voor een bromfiets klasse B: 50 km/h;

4 de huurgeschillen, doch enkel in hoofde van de verhuurder; de betwisting over een parkeerretributie of administratieve parkeerboete; de strafrechtelijke verdediging voor het sturen tijdens elk rijverbod en voor alle handelingen die de vaststellingen van snelheid, drugs- of alcoholgebruik bemoeilijken, uitgezonderd vluchtmisdrijf en het niet ter plaatse blijven. WAAR GELDT DE DEKKING? WAT MOET DE VERZEKERDE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? WAT MET DE VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT EN EXPERT? WAT IN GEVAL VAN BELANGENCONFLICT? WAT IS DE OBJECTIVITEITSCLAUSULE? De dekking wordt verleend in alle landen waar de waarborgen van de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het verzekerde motorrijtuig verworven zijn. De waarborgen Borgstelling en Insolventie derden zijn evenwel beperkt tot de landen van de Europese Unie. Voor contractuele geschillen is de waarborg eveneens beperkt tot de landen van de Europese Unie. De waarborg 'Voorschieten fondsen' is beperkt tot Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot- Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. De verzekerde moet zo spoedig mogelijk Euromex NV in kennis stellen van elk schadegeval, alle nuttige inlichtingen en de juiste omstandigheden. Tevens zal hij alle nuttige documenten zoals schadebewijzen, oproepingen, dagvaardingen en procedurestukken zo spoedig mogelijk aan Euromex NV bezorgen. Bij een schadegeval geeft de verzekerde Euromex NV de opdracht om in eerste instantie een minnelijke regeling na te streven en verleent hij daartoe zijn volledige medewerking. Wanneer Euromex NV, door het niet-nakomen van de aangifteplicht of de voorbarige tussenkomst van een advocaat, geen nuttige poging tot een minnelijke regeling kon ondernemen, blijven de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de verzekerde. De verzekerde heeft vrije keuze van advocaat en expert. Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Euromex NV zal zich de contacten met de advocaat of de in de voorgaande alinea vermelde persoon niet voorbehouden. De verzekerde of de advocaat zal Euromex NV stipt op de hoogte houden van alle initiatieven genomen als gevolg van de contacten die rechtstreeks tussen hen plaatshadden. Wanneer de verzekerde een advocaat kiest die niet behoort tot een balie van het land van procedure, beperkt Euromex NV haar tussenkomst tot de normale kosten en erelonen toepasselijk in het land waar de zaak behandeld werd. Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze vrij kiezen mits de gekozen deskundige de nodige kwalificaties heeft om de belangen van de verzekerde te behartigen. Euromex NV zal slechts de kosten en erelonen op zich nemen die voortvloeien uit de tussenkomst van één advocaat of één expert. Telkens wanneer een advocaat of expert wordt opgevolgd, is de tussenkomst van Euromex NV beperkt tot de kosten en erelonen van de opvolgende advocaat of expert verschuldigd vanaf het ogenblik van de voortzetting van het dossier. De kosten en erelonen verbonden aan het in staat stellen van de opvolger om het dossier over te nemen (instuderen dossier, openingskosten, melding van tussenkomst aan andere partijen, ) zijn niet gewaarborgd. Deze kosten en erelonen worden forfaitair begroot op 1/4 van de totale definitieve staat van de opgevolgde expert of advocaat. Deze beperkingen gelden niet wanneer buiten de wil van de verzekerde om, de tussenkomst van een andere advocaat of een expert noodzakelijk blijkt. Telkens er zich een belangenconflict met Euromex NV voordoet, is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of, zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft volgens de op de procedure toepasselijke wet, om zijn belangen te verdedigen. De verzekerde heeft het recht om een advocaat van zijn keuze te raadplegen, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, bij een meningsverschil met Euromex NV over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na betekening door Euromex NV van haar standpunt of haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen. 1. Als de advocaat het standpunt van Euromex NV bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft van de kosten en erelonen van deze raadpleging terugbetaald. 2. Indien, tegen het advies van deze advocaat in, de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van Euromex NV had gevolgd, moet Euromex NV, die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen, haar waarborg verlenen en de kosten en erelonen van de raadpleging terugbetalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. Indien de verzekerde, na negatief advies van de advocaat, de procedure doordrijft, moet hij Euromex NV hiervan op de hoogte brengen. 3. Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, moet Euromex NV, ongeacht de afloop van de procedure, haar waarborg verlenen met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging. WAT I.V.M. DE AANVANG, DUUR EN DE WIJZIGING VAN DIT CONTRACT? De dekking vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De duurtijd bedraagt één jaar, telkens met een stilzwijgende verlenging van één jaar. Voor de betaling van de eerste premie is er geen dekking verworven. Euromex NV kan het tarief en de voorwaarden wijzigen.

5 HOE KAN DIT CONTRACT De verzekeringnemer kan het contract opzeggen: WORDEN BEEINDIGD? op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst; bij iedere aangifte van een schadegeval, maar ten laatste 30 dagen na de betaling of de weigering van tussenkomst door Euromex NV, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden; bij een verhoging van de premie of een wijziging van de voorwaarden binnen 3 maanden vanaf de kennisgeving van de verhoogde of gewijzigde voorwaarden. De gemandateerde verzekeraar kan in opdracht van Euromex NV het contract opzeggen: op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst; in geval van opzettelijke/onopzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico bij de aanvang of in de loop van het contract. Bij het opzettelijke verzwijgen is het contract nietig. De vervallen premies komen Euromex NV toe. Bij het onopzettelijke verzwijgen stelt Euromex NV voor, het contract te wijzigen vanaf de dag dat Euromex NV op de hoogte kon zijn van de verzwijging of de onjuiste mededeling. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel dit laatste niet aanvaard wordt, kan Euromex NV het contract opzeggen binnen 15 dagen; bij iedere aangifte van een schadegeval, maar ten laatste 30 dagen na de uitbetaling of de weigering van tussenkomst van Euromex NV, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden; bij niet-betaling van de premie. De opzegging moet gebeuren per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door middel van een brief met ontvangstbewijs. WAT MOET DE VERZEKERDE WETEN OVER DE BETALING VAN DE PREMIE? DE WET VAN 25/06/1992 Klachtenbehandeling PERSOONLIJKE LEVENSSFEER MEDEDELINGEN De premie, verhoogd met de lasten en kosten, is op de vervaldag op voorhand betaalbaar, ondeelbaar en haalbaar. Bij niet-betaling binnen 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op deze van de verzending van een aangetekende ingebrekestelling vanwege de gemandateerde verzekeraar, wordt de waarborg van rechtswege geschorst. De betaling van de achterstallige premies en de interesten maakt een einde aan de schorsing. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van Euromex NV op de later nog te vervallen premies, op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld. Het recht van Euromex NV is beperkt tot de premies voor 2 opeenvolgende jaren. Het contract wordt beheerst door de Wet op de landverzekeringsovereenkomst voor alles wat niet uitdrukkelijk door de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden voorzien wordt. Wij doen elke dag ons uiterste best om u een goede service te bieden. Bent u toch niet helemaal tevreden? Bel, mail of schrijf naar onze interne klachtendienst. Wij vinden ongetwijfeld een oplossing. U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan de: Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel Fax U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen. De door u meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Euromex NV (Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem), met als doel de volledige klantenservice, de eigen marketingacties en het beheer van polissen en schadegevallen. U kunt deze gegevens bij ons steeds opvragen en kosteloos laten verbeteren. U kunt zich tevens bij ons uitdrukkelijk verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor marketingacties. U stemt ermee in dat deze gegevens uitsluitend voor een optimale service, voor het polis- en schadebeheer, en voor de bestrijding van het oneigenlijke gebruik van verzekeringen, kunnen worden doorgegeven aan leveranciers van informaticadiensten, verzekeringstussenpersonen, advocaten, experts, en andere rechtsbijstandsverzekeraars. De mededelingen in verband met een schadegeval moeten gedaan worden aan Euromex NV (Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem). De andere mededelingen in verband met deze waarborg moeten gedaan worden aan de gemandateerde verzekeraar. De mededelingen van de gemandateerde verzekeraar en van Euromex NV worden gedaan aan het adres dat u vermeld hebt in de Bijzondere Voorwaarden of aan het adres dat u later schriftelijk aan de gemandateerde verzekeraar meegedeeld hebt.

6 EUR CUM Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem, België Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr om de tak 17 Rechtsbijstand te beoefenen (KB van 4 juli 1979 BS van 14 juli 1979) Telefoon: Algemene fax: Fax schade: Lid van de Bâloise-Groep RPR Antwerpen BTW BE KBC IBAN: BE BIC: KREDBEBB

Verzekeringen Rechtsbijstand

Verzekeringen Rechtsbijstand Verzekeringen Rechtsbijstand Algemene voorwaarden GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN RECHSTBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING TITEL 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Art. 1 - WAT IS HET

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING Referte: FAM.006 201109 FAM.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Verzekering B.A. Gezin

Verzekering B.A. Gezin P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Verzekering B.A. Gezin Algemene voorwaarden onderworpen aan de wet van 25.06.92 en zijn uitvoeringsbesluiten Editie 551/08-2007 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie