zaaknummer / rolnummer: C/09/ / HA ZA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/ / HA ZA Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd te Ingolstadt, Duitsland, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht VOLKSWAGEN AG, gevestigd te Wolfsburg, Duitsland, 3. de rechtspersoon naar vreemd recht SEAT SA, gevestigd te Barcelona, Spanje, 4. de rechtspersoon naar vreemd recht SKODA AUTO SA, gevestigd te Mlada Boleslav, Tsjechië, 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PON'S AUTOMOBIELHANDEL B.V., gevestigd te Leusden, eiseressen, gedaagden in het verzet, advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Utrecht, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONNEMILLS NEDERLAND B.V., gevestigd te Groningen, 2. [X], wonende te Groningen, gedaagden, eisers in het verzet, voorheen mr. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen (thans onttrokken). Eiseressen tevens gedaagden in het verzet sub 1 tot en met 4 worden hierna Audi c.s. (in enkelvoud) genoemd en eiseres tevens gedaagde in het verzet sub 5 Pon s Automobielhandel. Gedaagden tevens eisers in het verzet worden Connemills en [X] genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaarding van 13 april 2012, met producties 1 tot en met 9; - het herstelexploot van 30 mei 2012;

2 2 - het verstekvonnis van 25 juli 2012; - de verzetdagvaarding van 5 september 2012; - het tussenvonnis van 9 januari 2013, waarbij een comparitie is gelast; - het proces-verbaal van comparitie van 24 april 2013, met de daarin genoemde stukken Ten slotte is de datum voor het vonnis nader op vandaag bepaald. 2. De feiten 2.1. Audi c.s. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verhandelt al decennia lang (in het bijzonder) auto s (en auto-onderdelen). Audi, VW, Seat en Skoda brengen ieder auto s op de markt onder eigen Gemeenschaps-, Benelux en/of internationale woord-/beeldmerken (hierna ook: de merken van Audi c.s.). Pon s Automobielhandel importeert en verhandelt in Nederland auto s van Audi c.s. en is exclusief licentiehoudster in Nederland ten aanzien van de merken van Audi c.s [X] verhandelt, onderhoudt en repareert auto s van de merken van Audi c.s. [X] is niet als dealer aangesloten bij Audi c.s. Connemills is exploitant van het bedrijfspand waarin [X] zijn werkzaamheden uitoefent. Op en aan dit bedrijfspand zijn diverse uitingen met de merken van Audi c.s. aangebracht. Het gaat hier onder meer om (licht)reclameborden met daarop tekens gelijk aan de merken van Audi c.s. Op naam van Connemills staan de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen.nl geregistreerd. Deze domeinnamen worden gebruikt in verband met (de) website(s) van [X] [X] is algemeen directeur en bestuurder geweest van Autobedrijf [X] B.V. (hierna: Autobedrijf [X]). Deze vennootschap is op 3 augustus 2010 failliet gegaan en was gevestigd in hetzelfde bedrijfspand van Connemills waar later [X] zijn werkzaamheden is gaan uitoefenen. In de boedel van Autobedrijf [X] bevonden zich onder meer enkele SEATuitingen (zoals: lichtreclames, en huisstijlelementen), restanten van een voormalig dealerschap van deze vennootschap die door de rechtsvoorgangster van Pon s Automobielhandel ter beschikking waren gesteld. Deze dienden, toen het dealerschap was beëindigd, aan Pon s Automobielhandel te worden geretourneerd. De curator van Autobedrijf [X] heeft de eigendomsrechten ten aanzien van deze SEAT-uitingen van Pon s Automobielhandel erkend Op 15 maart 2011 hebben Audi c.s. en Pon s Automobielhandel Connemills en [X] gesommeerd onder meer de SEAT-uitingen af te geven, gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl en vw-groningen.nl en gebruik van de merken van Audi, VW en SEAT te staken. Op 15 april 2011 hebben Audi c.s. en Pon s Automobielhandel Connemills en [X] een conceptdagvaarding en een onthoudingsverklaring gezonden ter zake van het staken van gebruik zonder toestemming van Audi c.s. van de merken van Audi c.s., de overdracht van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen.nl en de afgifte van de SEAT-uitingen, met de mededeling dat indien niet uiterlijk 26 april 2011 een ondertekende onthoudingsverklaring is ontvangen, de dagvaarding zal worden betekend Op 30 oktober 2012 is het faillissement van Connemills uitgesproken met benoeming van mr. H.J. de Groot tot curator.

3 Op 29 november 2013 is het faillissement van [X] uitgesproken met benoeming van mr. L.T. de Jonge tot curator. 3. Het geschil 3.1. Audi c.s. heeft in de verstekprocedure gevorderd dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I. Connemills en [X] ieder voor zich gebiedt binnen twee dagen na betekening van het vonnis van de pui van het bedrijfspand van Auto [X] de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd te verwijderen op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] nalaten aan het bevel tot verwijdering gevolg te geven; II. Connemills en [X] ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis verbiedt de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd (opnieuw) aan te brengen en te gebruiken op en in een bedrijfspand, op een website en in promotiemateriaal, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod; III. Connemills en [X] ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis verbiedt de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl (nog) te gebruiken op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod; IV. Connemills gebiedt binnen dertig dagen na betekening van het vonnis de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl over te dragen aan Pon s Automobielhandel op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills nalaat aan dit gebod te voldoen; V. Connemills en [X] ieder voor zich verbiedt een domeinnaam te registeren die uitsluitend de woordmerken AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA bevat in combinatie met een plaatsnaam of het teken, centrum of center dan wel de naam van [X] op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod; VI Connemills en [X] hoofdelijk gebiedt binnen tien dagen na betekening van het vonnis de uit de boedel van Autobedrijf [X] afkomstige en aan Pon s Automobielhandel in eigendom toebehorende SEAT-uitingen bij Pon s Automobielhandel te Leusden af te geven op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] nalaten aan het gebod te voldoen; VII. Connemills en [X] hoofdelijk gebiedt binnen vijf dagen van het vonnis aan Pon s Automobielhandel 940,10 te betalen in verband met de door Pon s Automobielhandel ten aanzien van de SEAT-uitingen gemaakte kosten door storting van dit bedrag op

4 4 rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [naam] onder vermelding van [vermelding], dossiernummer [nummer]; VIII. Connemills en [X] op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding zijnde de volledige door Audi c.s. en Pon s Automobielhandel gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten aan salaris en verschotten van de advocaat alsmede de onder 23. van de dagvaarding genoemde kosten of een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Audi c.s. en Pon s Automobielhandel hebben gemaakt Audi c.s. en Pon s Automobielhandel hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Connemills en [X] door (1) het gebruik van de merken van Audi c.s., (2) het gebruik van de SEAT-uitingen, (3) de registratie en (4) het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl inbreuk maken op de merken van Audi c.s. als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c, d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a, b, c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Voorts handelen Connemills en [X] onrechtmatig jegens Pon s Automobielhandel en SEAT doordat zij de SEAT-uitingen die zij niet in eigendom hebben, zonder toestemming van de eigenaar voor hun bedrijf gebruiken In het verstekvonnis zijn de vorderingen van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel integraal toegewezen, waarbij de termijn sub III van het petitum, omwille van de praktische uitvoerbaarheid, is bepaald op twee dagen na betekening van het vonnis en waarbij Connemills en [X] zijn veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal Connemills en [X] vorderen in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat de vorderingen van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel alsnog worden afgewezen, met veroordeling in de werkelijke kosten van de verzetprocedure Ter comparitie is de vordering sub VI door Audi c.s. en Pon s Automobielhandel ingetrokken omdat de desbetreffende SEAT-uitingen inmiddels terug zijn bij Pon s Automobielhandel Naar aanleiding van het op 30 oktober 2012 uitgesproken faillissement van Connemills is bij beschikking van 1 februari 2013 de procedure tussen Audi c.s. en Pon s Automobielhandel enerzijds en Connemills anderzijds voor zover het de vorderingen sub IV (overdracht domeinnamen) en VII (geldvordering) betreft geschorst, nu deze voldoening van een verbintenis uit de boedel van Connemills tot doel hebben Naar aanleiding van het op 29 november 2013 uitgesproken faillissement van [X] is bij beschikking van 5 februari 2014 de procedure tussen Audi c.s. en Pon s Automobielhandel enerzijds en [X] anderzijds voor zover de vordering VII (geldvordering) betreft geschorst, nu deze voldoening van een verbintenis uit de boedel van [X] tot doel heeft.

5 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ten aanzien van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gegronde vorderingen, is deze rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Connemills en [X] in Nederland woonplaats hebben. Ten aanzien van de op het Benelux-merkenrecht gegronde vorderingen heeft het Hof Den Haag in een recent arrest 1 geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 EEG-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (zie r.o. 34). Uitgaande hiervan is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Audi c.s. en Pon s Automobielbedrijf op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat Connemills en [X] in Nederland zijn gevestigd. Nu ook bij toepassing van het BVIE de rechtbank Den Haag internationaal bevoegd zou zijn van de vorderingen kennis te nemen en deze bevoegdheid niet door Connemills en [X] is betwist, ziet de rechtbank geen aanleiding om partijen zich eerst te laten uitlaten over voornoemd arrest dat is gewezen na de comparitie van partijen. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Benelux-recht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk in ieder geval voor zover deze bestaat uit gebruik van tekens door middel van een op Nederland gerichte website ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Om dezelfde reden is deze rechtbank op grond van artikel 102 Rv bevoegd kennis te nemen van de op onrechtmatig handelen gegronde vorderingen. Ontvankelijkheid 4.2. Het verzet kan geacht worden tijdig en op de juiste wijze te zijn ingesteld, nu het tegendeel gesteld noch gebleken is, zodat Connemills en [X] in zoverre in hun verzet kunnen worden ontvangen. Schorsing 4.3. Met Audi c.s. en Pon s Automobielbedrijf overweegt de rechtbank dat het faillissement van Connemills niet tot gevolg heeft dat zoals [X] aanvoert de gehele procedure tegen Connemills dient te worden geschorst en dat tegelijkertijd ook de gehele procedure tegen hem dient te worden geschorst van rechtswege. De door artikel 29 van de Faillissementswet (hierna: Fw) voorgeschreven schorsing betreft slechts rechtsvorderingen die de nakoming van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben. Indien en voor zover mocht blijken dat sprake is van rechtsvorderingen die de nakoming van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, zullen deze op grond van 29 Fw dienen te worden geschorst. Uit artikel 23 Fw volgt dat de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest door zijn faillissement. A contrario valt hieruit af te leiden dat hij tijdens zijn faillissement bevoegd blijft om als gedaagde in rechte op te treden voor zover het om rechtsvorderingen gaat waarbij de boedel niet is betrokken. 1 Hof Den Haag, 26 november 2013, GECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v G-Star)

6 Voor zover de procedures tegen Connemills en [X] in verband met hun faillietverklaring reeds zijn geschorst omdat de ingestelde vorderingen voldoening van een verbintenis uit de boedel tot doel hebben (zie 3.6 en 3.7 hiervoor), blijven deze geschorst nu gesteld noch gebleken is dat de reden tot schorsing inmiddels is komen te vervallen. Merkinbreuk 4.5. Dat het zonder toestemming van de merkhouders op of aan de pui van het bedrijfspand van Connemills afbeelden van tekens die gelijk zijn aan de merken van Audi c.s. merkinbreuk is, is niet althans niet voldoende onderbouwd bestreden door Connemills en [X]. Het gebruik (bijvoorbeeld door deze te laten verwijzen naar de websites van [X]) van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagengroningen.nl, seat-groningen.nl is eveneens als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. aan te merken, nu niet in geschil is dat hiervoor geen toestemming is van de merkhouders en dat hier met de merken van Audi c.s. overeenstemmende tekens worden gebruikt voor gelijke waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Door Audi c.s. is echter onvoldoende onderbouwd dat en waarom het enkele geregistreerd hebben van dergelijke domeinnamen (zonder dat deze worden gebruik) inbreuk of onrechtmatig handelen vormt Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Deze beperking geldt echter slechts voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. 2 Connemills en [X] beroepen zich op deze beperking van het merkenrecht waar het de registratie en het gebruik van de domeinnamen betreft; Audi c.s. en Pon s Automobielhandel bestrijden dat deze beperking van toepassing is De rechtbank overweegt dat door Connemills en [X] niets, althans niets voldoende onderbouwd, is aangevoerd dat meebrengt dat een noodzaak bestaat om de merken van Audi c.s. te gebruiken om de bestemming van een waar of dienst aan te geven op de wijze waarop zij dat doen door gebruik van de domeinnamen en door het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. In het licht van de stelling van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel dat het publiek in de domeinnamen een band met Audi c.s. zal zien, had het op de weg van Connemills en [X] gelegen om een dergelijke indruk van het in aanmerking komende publiek onderbouwd te betwisten. Nu overigens daar door Connemills en [X] niets tegenin is gebracht, volgt uit het voorgaande dat het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen.nl ook als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. zijn aan te merken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. 2 HvJ EG 3 december 1998, zaak C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik); Hof Den Haag, 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261 (Porsche v Van den Berg)

7 [X] bestrijdt voorts dat hem de merkinbreuk kan worden toegerekend. Hij betwist dat Connemills hem faciliteert in de uitoefening van zijn bedrijf, zoals Audi c.s. en Pon s Automobielhandel stellen, en voert aan dat hij als werknemer van Connemills auto s repareert. [X] bestrijdt niet dat hij werkzaam is in het bedrijfspand van Connemills waar eerder zijn bedrijf Autobedrijf [X] gevestigd was en evenmin dat hij daar verkoop- en reparatiewerkzaamheden ten aanzien van auto s van de merken van Audi c.s. verricht. Voorts wordt door hem niet betwist dat de desbetreffende domeinnamen van Connemills doorlinken naar zijn website(s) waar aandacht wordt geschonken aan zijn ([X] ) verkoop-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden ten aanzien van auto s van de merken van Audi c.s. Ter gelegenheid van de comparitie heeft [X] verklaard dat hij op dat moment een eenmanszaak had waar hij onder meer APK s uitvoert. Dat hij de merken van Audi c.s. heeft aangebracht, wordt door [X] niet betwist. De rechtbank merkt op dat uit de door partijen geschetste gang van zaken rond de teruggave van de SEAT-uitingen en de hierna te melden onthoudingsverklaring, blijkt dat [X] zelfstandig beslissingen neemt en de koers bepaalt. Gelet op het voorgaande is door [X] onvoldoende onderbouwd bestreden dat hij zelfstandig een onderneming voert waarbij hij zonder toestemming van Audi c.s. gebruik maakt van de merken van Audi c.s. Niet valt in te zien dat [X] niet als een voor zichzelf handelend persoon, de merkinbreuk kan worden toegerekend, althans zonder concrete onderbouwing die niet is verschaft valt niet te begrijpen dat [X] niet (ook) merkinbreuk kan worden verweten aangezien hij zelf gebruik maakt van de merken van Audi c.s. door de domeinnamen naar zijn websites te laten verwijzen waar hij aandacht vraagt voor zijn eenmanszaak en door gebruik van de merken van Audi c.s. op het pand waarin hij zelfstandig die onderneming voert. Belang 4.9. De rechtbank overweegt dat er door Connemills en [X] onvoldoende onderbouwing is verschaft voor hun door Audi c.s. en Pon s Automobielhandel bestreden stelling dat partijen reeds in mei 2011, of op enig ander moment vóór het uitbrengen van de inleidende dagvaarding (al dan niet op grond van versie 2 van de onthoudingsverklaring) tot een regeling zouden zijn gekomen. De eveneens bestreden stelling dat Connemills en [X] reeds voor het uitbrengen van de inleidende dagvaarding geheel uitvoering zouden hebben gegeven aan de onthoudingsverklaring, is evenmin voorzien van een concrete onderbouwing. Dat Audi c.s. en Pon s Automobielhandel geen belang bij hun vorderingen hebben, valt dan ook niet in te zien. Proceskosten Omdat in verband met de schorsing van een deel van de procedures tegen Connemills en [X] thans nog geen eindvonnis kan worden gewezen, zal de beslissing over de proceskosten worden aangehouden. De vorderingen Gelet op het voorgaande kunnen de vorderingen sub I, II, III in ieder geval ten aanzien van Audi c.s. worden toegewezen. Dat geldt niet voor Pon s Automobielhandel, nu haar als licentieneemster dergelijke rechten niet (zonder meer) toekomen. Het verstekvonnis kan op grond van het vorenstaande in die zin worden bekrachtigd. Omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid zal echter het gehele verstekvonnis worden vernietigd en zal de rechtbank opnieuw beslissend deze vorderingen toewijzen als hierna te melden. De gevorderde dwangsommen zullen daarbij worden gemaximeerd. Om wille van de praktische uitvoerbaarheid zal zoals eerder ook in het verstekvonnis is bepaald de termijn van het

8 8 sub III gevorderde op twee dagen na de betekening van het vonnis worden bepaald. Bij toewijzing van het sub II gevorderde zal worden toegevoegd dat het verbod betrekking heeft op inbreuk makend gebruik, nu niet is vastgesteld dat elk gebruik van de merken van Audi c.s. te allen tijde tot inbreuk zal leiden. Ten aanzien van de overige vorderingen geldt het volgende. Vordering sub V zal worden toegewezen ten aanzien van Audi c.s. en voor zover het het gebruik betreft (en niet de enkele registratie) van domeinnamen. worden toegewezen. Pon s Automobielhandel komt als licentieneemster een dergelijk recht niet (zonder meer) toe. Vordering sub VI behoeft geen beoordeling meer nu deze is ingetrokken. Voorts blijven de procedures tegen Connemills en [X] geschorst voor zover deze reeds zijn geschorst. 5. De beslissing De rechtbank 5.1. vernietigt het door deze rechtbank op 25 juli 2012 onder zaaknummer / rolnummer / HA ZA gewezen verstekvonnis, en opnieuw beslissend 5.2. verstaat dat van de procedures tegen Connemills en [X] geschorst blijven zoals bij beschikkingen van 1 februari 2013 en 5 februari 2014 bepaald; 5.3. gebiedt Connemills en [X] ieder voor zich binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, van de pui van het bedrijfspand van Auto [X] de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd te verwijderen op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] nalaten aan het bevel tot verwijdering gevolg te geven, totdat een maximum van is bereikt; 5.4. verbiedt Connemills en [X] ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd (opnieuw) aan te brengen en op inbreuk makende wijze te gebruiken op en in een bedrijfspand, op een website en in promotiemateriaal, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod, totdat een maximum van is bereikt; 5.5. verbiedt Connemills en [X] ieder voor zich binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl (nog) te gebruiken op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod, totdat een maximum van is bereikt; 5.6. verbiedt Connemills en [X] ieder voor zich een domeinnaam te gebruiken die uitsluitend de woordmerken AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA bevat in combinatie met een plaatsnaam of het teken, centrum of center dan wel de naam van [X] op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod, totdat een maximum van is bereikt;

9 verklaart het gebod in 5.3 en de verboden in 5.4 tot en met 5.6 uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst, voor zover de procedures tegen Connemills en [X] niet zijn geschorst, het meer of anders gevorderde af; 5.9. houdt de beslissing over de proceskosten aan. Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op.

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE DSM N.V., gevestigd te Heerlen,

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 1. de naam loze vennootschap

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 1. de naam loze vennootschap vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 Vonnis van 22 juli 2015 in de zaak van 1. de naamloze vennootschap EURONEXT N.V., gevestigd

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht

VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I RECHTBANK GRONINGEN Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: 120270 I HA ZA 10-691 Vonnis van 25 april 2012 in de zaak. van l. de vennootschap naar Belgisch recht

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten

F. Oostlander Smeets Advocaten 86 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 566 deskundigenbericht en de eindnota worden deze door de griffier in kopie naar de procespartijen gezonden. Zij krijgen daarbij

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie