zaaknummer / rolnummer: C/09/ / HA ZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/ / HA ZA Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd te Ingolstadt, Duitsland, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht VOLKSWAGEN AG, gevestigd te Wolfsburg, Duitsland, 3. de rechtspersoon naar vreemd recht SEAT SA, gevestigd te Barcelona, Spanje, 4. de rechtspersoon naar vreemd recht SKODA AUTO SA, gevestigd te Mlada Boleslav, Tsjechië, 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PON'S AUTOMOBIELHANDEL B.V., gevestigd te Leusden, eiseressen, gedaagden in het verzet, advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Utrecht, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONNEMILLS NEDERLAND B.V., gevestigd te Groningen, 2. [X], wonende te Groningen, gedaagden, eisers in het verzet, voorheen mr. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen (thans onttrokken). Eiseressen tevens gedaagden in het verzet sub 1 tot en met 4 worden hierna Audi c.s. (in enkelvoud) genoemd en eiseres tevens gedaagde in het verzet sub 5 Pon s Automobielhandel. Gedaagden tevens eisers in het verzet worden Connemills en [X] genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaarding van 13 april 2012, met producties 1 tot en met 9; - het herstelexploot van 30 mei 2012;

2 2 - het verstekvonnis van 25 juli 2012; - de verzetdagvaarding van 5 september 2012; - het tussenvonnis van 9 januari 2013, waarbij een comparitie is gelast; - het proces-verbaal van comparitie van 24 april 2013, met de daarin genoemde stukken Ten slotte is de datum voor het vonnis nader op vandaag bepaald. 2. De feiten 2.1. Audi c.s. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verhandelt al decennia lang (in het bijzonder) auto s (en auto-onderdelen). Audi, VW, Seat en Skoda brengen ieder auto s op de markt onder eigen Gemeenschaps-, Benelux en/of internationale woord-/beeldmerken (hierna ook: de merken van Audi c.s.). Pon s Automobielhandel importeert en verhandelt in Nederland auto s van Audi c.s. en is exclusief licentiehoudster in Nederland ten aanzien van de merken van Audi c.s [X] verhandelt, onderhoudt en repareert auto s van de merken van Audi c.s. [X] is niet als dealer aangesloten bij Audi c.s. Connemills is exploitant van het bedrijfspand waarin [X] zijn werkzaamheden uitoefent. Op en aan dit bedrijfspand zijn diverse uitingen met de merken van Audi c.s. aangebracht. Het gaat hier onder meer om (licht)reclameborden met daarop tekens gelijk aan de merken van Audi c.s. Op naam van Connemills staan de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen.nl geregistreerd. Deze domeinnamen worden gebruikt in verband met (de) website(s) van [X] [X] is algemeen directeur en bestuurder geweest van Autobedrijf [X] B.V. (hierna: Autobedrijf [X]). Deze vennootschap is op 3 augustus 2010 failliet gegaan en was gevestigd in hetzelfde bedrijfspand van Connemills waar later [X] zijn werkzaamheden is gaan uitoefenen. In de boedel van Autobedrijf [X] bevonden zich onder meer enkele SEATuitingen (zoals: lichtreclames, en huisstijlelementen), restanten van een voormalig dealerschap van deze vennootschap die door de rechtsvoorgangster van Pon s Automobielhandel ter beschikking waren gesteld. Deze dienden, toen het dealerschap was beëindigd, aan Pon s Automobielhandel te worden geretourneerd. De curator van Autobedrijf [X] heeft de eigendomsrechten ten aanzien van deze SEAT-uitingen van Pon s Automobielhandel erkend Op 15 maart 2011 hebben Audi c.s. en Pon s Automobielhandel Connemills en [X] gesommeerd onder meer de SEAT-uitingen af te geven, gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl en vw-groningen.nl en gebruik van de merken van Audi, VW en SEAT te staken. Op 15 april 2011 hebben Audi c.s. en Pon s Automobielhandel Connemills en [X] een conceptdagvaarding en een onthoudingsverklaring gezonden ter zake van het staken van gebruik zonder toestemming van Audi c.s. van de merken van Audi c.s., de overdracht van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen.nl en de afgifte van de SEAT-uitingen, met de mededeling dat indien niet uiterlijk 26 april 2011 een ondertekende onthoudingsverklaring is ontvangen, de dagvaarding zal worden betekend Op 30 oktober 2012 is het faillissement van Connemills uitgesproken met benoeming van mr. H.J. de Groot tot curator.

3 Op 29 november 2013 is het faillissement van [X] uitgesproken met benoeming van mr. L.T. de Jonge tot curator. 3. Het geschil 3.1. Audi c.s. heeft in de verstekprocedure gevorderd dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I. Connemills en [X] ieder voor zich gebiedt binnen twee dagen na betekening van het vonnis van de pui van het bedrijfspand van Auto [X] de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd te verwijderen op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] nalaten aan het bevel tot verwijdering gevolg te geven; II. Connemills en [X] ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis verbiedt de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd (opnieuw) aan te brengen en te gebruiken op en in een bedrijfspand, op een website en in promotiemateriaal, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod; III. Connemills en [X] ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis verbiedt de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl (nog) te gebruiken op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod; IV. Connemills gebiedt binnen dertig dagen na betekening van het vonnis de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl over te dragen aan Pon s Automobielhandel op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills nalaat aan dit gebod te voldoen; V. Connemills en [X] ieder voor zich verbiedt een domeinnaam te registeren die uitsluitend de woordmerken AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA bevat in combinatie met een plaatsnaam of het teken, centrum of center dan wel de naam van [X] op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod; VI Connemills en [X] hoofdelijk gebiedt binnen tien dagen na betekening van het vonnis de uit de boedel van Autobedrijf [X] afkomstige en aan Pon s Automobielhandel in eigendom toebehorende SEAT-uitingen bij Pon s Automobielhandel te Leusden af te geven op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] nalaten aan het gebod te voldoen; VII. Connemills en [X] hoofdelijk gebiedt binnen vijf dagen van het vonnis aan Pon s Automobielhandel 940,10 te betalen in verband met de door Pon s Automobielhandel ten aanzien van de SEAT-uitingen gemaakte kosten door storting van dit bedrag op

4 4 rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [naam] onder vermelding van [vermelding], dossiernummer [nummer]; VIII. Connemills en [X] op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding zijnde de volledige door Audi c.s. en Pon s Automobielhandel gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten aan salaris en verschotten van de advocaat alsmede de onder 23. van de dagvaarding genoemde kosten of een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Audi c.s. en Pon s Automobielhandel hebben gemaakt Audi c.s. en Pon s Automobielhandel hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Connemills en [X] door (1) het gebruik van de merken van Audi c.s., (2) het gebruik van de SEAT-uitingen, (3) de registratie en (4) het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl inbreuk maken op de merken van Audi c.s. als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c, d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a, b, c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Voorts handelen Connemills en [X] onrechtmatig jegens Pon s Automobielhandel en SEAT doordat zij de SEAT-uitingen die zij niet in eigendom hebben, zonder toestemming van de eigenaar voor hun bedrijf gebruiken In het verstekvonnis zijn de vorderingen van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel integraal toegewezen, waarbij de termijn sub III van het petitum, omwille van de praktische uitvoerbaarheid, is bepaald op twee dagen na betekening van het vonnis en waarbij Connemills en [X] zijn veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal Connemills en [X] vorderen in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat de vorderingen van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel alsnog worden afgewezen, met veroordeling in de werkelijke kosten van de verzetprocedure Ter comparitie is de vordering sub VI door Audi c.s. en Pon s Automobielhandel ingetrokken omdat de desbetreffende SEAT-uitingen inmiddels terug zijn bij Pon s Automobielhandel Naar aanleiding van het op 30 oktober 2012 uitgesproken faillissement van Connemills is bij beschikking van 1 februari 2013 de procedure tussen Audi c.s. en Pon s Automobielhandel enerzijds en Connemills anderzijds voor zover het de vorderingen sub IV (overdracht domeinnamen) en VII (geldvordering) betreft geschorst, nu deze voldoening van een verbintenis uit de boedel van Connemills tot doel hebben Naar aanleiding van het op 29 november 2013 uitgesproken faillissement van [X] is bij beschikking van 5 februari 2014 de procedure tussen Audi c.s. en Pon s Automobielhandel enerzijds en [X] anderzijds voor zover de vordering VII (geldvordering) betreft geschorst, nu deze voldoening van een verbintenis uit de boedel van [X] tot doel heeft.

5 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ten aanzien van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gegronde vorderingen, is deze rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Connemills en [X] in Nederland woonplaats hebben. Ten aanzien van de op het Benelux-merkenrecht gegronde vorderingen heeft het Hof Den Haag in een recent arrest 1 geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 EEG-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (zie r.o. 34). Uitgaande hiervan is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Audi c.s. en Pon s Automobielbedrijf op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat Connemills en [X] in Nederland zijn gevestigd. Nu ook bij toepassing van het BVIE de rechtbank Den Haag internationaal bevoegd zou zijn van de vorderingen kennis te nemen en deze bevoegdheid niet door Connemills en [X] is betwist, ziet de rechtbank geen aanleiding om partijen zich eerst te laten uitlaten over voornoemd arrest dat is gewezen na de comparitie van partijen. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Benelux-recht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk in ieder geval voor zover deze bestaat uit gebruik van tekens door middel van een op Nederland gerichte website ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Om dezelfde reden is deze rechtbank op grond van artikel 102 Rv bevoegd kennis te nemen van de op onrechtmatig handelen gegronde vorderingen. Ontvankelijkheid 4.2. Het verzet kan geacht worden tijdig en op de juiste wijze te zijn ingesteld, nu het tegendeel gesteld noch gebleken is, zodat Connemills en [X] in zoverre in hun verzet kunnen worden ontvangen. Schorsing 4.3. Met Audi c.s. en Pon s Automobielbedrijf overweegt de rechtbank dat het faillissement van Connemills niet tot gevolg heeft dat zoals [X] aanvoert de gehele procedure tegen Connemills dient te worden geschorst en dat tegelijkertijd ook de gehele procedure tegen hem dient te worden geschorst van rechtswege. De door artikel 29 van de Faillissementswet (hierna: Fw) voorgeschreven schorsing betreft slechts rechtsvorderingen die de nakoming van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben. Indien en voor zover mocht blijken dat sprake is van rechtsvorderingen die de nakoming van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, zullen deze op grond van 29 Fw dienen te worden geschorst. Uit artikel 23 Fw volgt dat de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest door zijn faillissement. A contrario valt hieruit af te leiden dat hij tijdens zijn faillissement bevoegd blijft om als gedaagde in rechte op te treden voor zover het om rechtsvorderingen gaat waarbij de boedel niet is betrokken. 1 Hof Den Haag, 26 november 2013, GECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v G-Star)

6 Voor zover de procedures tegen Connemills en [X] in verband met hun faillietverklaring reeds zijn geschorst omdat de ingestelde vorderingen voldoening van een verbintenis uit de boedel tot doel hebben (zie 3.6 en 3.7 hiervoor), blijven deze geschorst nu gesteld noch gebleken is dat de reden tot schorsing inmiddels is komen te vervallen. Merkinbreuk 4.5. Dat het zonder toestemming van de merkhouders op of aan de pui van het bedrijfspand van Connemills afbeelden van tekens die gelijk zijn aan de merken van Audi c.s. merkinbreuk is, is niet althans niet voldoende onderbouwd bestreden door Connemills en [X]. Het gebruik (bijvoorbeeld door deze te laten verwijzen naar de websites van [X]) van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagengroningen.nl, seat-groningen.nl is eveneens als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. aan te merken, nu niet in geschil is dat hiervoor geen toestemming is van de merkhouders en dat hier met de merken van Audi c.s. overeenstemmende tekens worden gebruikt voor gelijke waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Door Audi c.s. is echter onvoldoende onderbouwd dat en waarom het enkele geregistreerd hebben van dergelijke domeinnamen (zonder dat deze worden gebruik) inbreuk of onrechtmatig handelen vormt Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Deze beperking geldt echter slechts voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. 2 Connemills en [X] beroepen zich op deze beperking van het merkenrecht waar het de registratie en het gebruik van de domeinnamen betreft; Audi c.s. en Pon s Automobielhandel bestrijden dat deze beperking van toepassing is De rechtbank overweegt dat door Connemills en [X] niets, althans niets voldoende onderbouwd, is aangevoerd dat meebrengt dat een noodzaak bestaat om de merken van Audi c.s. te gebruiken om de bestemming van een waar of dienst aan te geven op de wijze waarop zij dat doen door gebruik van de domeinnamen en door het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. In het licht van de stelling van Audi c.s. en Pon s Automobielhandel dat het publiek in de domeinnamen een band met Audi c.s. zal zien, had het op de weg van Connemills en [X] gelegen om een dergelijke indruk van het in aanmerking komende publiek onderbouwd te betwisten. Nu overigens daar door Connemills en [X] niets tegenin is gebracht, volgt uit het voorgaande dat het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen.nl ook als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. zijn aan te merken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. 2 HvJ EG 3 december 1998, zaak C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik); Hof Den Haag, 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261 (Porsche v Van den Berg)

7 [X] bestrijdt voorts dat hem de merkinbreuk kan worden toegerekend. Hij betwist dat Connemills hem faciliteert in de uitoefening van zijn bedrijf, zoals Audi c.s. en Pon s Automobielhandel stellen, en voert aan dat hij als werknemer van Connemills auto s repareert. [X] bestrijdt niet dat hij werkzaam is in het bedrijfspand van Connemills waar eerder zijn bedrijf Autobedrijf [X] gevestigd was en evenmin dat hij daar verkoop- en reparatiewerkzaamheden ten aanzien van auto s van de merken van Audi c.s. verricht. Voorts wordt door hem niet betwist dat de desbetreffende domeinnamen van Connemills doorlinken naar zijn website(s) waar aandacht wordt geschonken aan zijn ([X] ) verkoop-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden ten aanzien van auto s van de merken van Audi c.s. Ter gelegenheid van de comparitie heeft [X] verklaard dat hij op dat moment een eenmanszaak had waar hij onder meer APK s uitvoert. Dat hij de merken van Audi c.s. heeft aangebracht, wordt door [X] niet betwist. De rechtbank merkt op dat uit de door partijen geschetste gang van zaken rond de teruggave van de SEAT-uitingen en de hierna te melden onthoudingsverklaring, blijkt dat [X] zelfstandig beslissingen neemt en de koers bepaalt. Gelet op het voorgaande is door [X] onvoldoende onderbouwd bestreden dat hij zelfstandig een onderneming voert waarbij hij zonder toestemming van Audi c.s. gebruik maakt van de merken van Audi c.s. Niet valt in te zien dat [X] niet als een voor zichzelf handelend persoon, de merkinbreuk kan worden toegerekend, althans zonder concrete onderbouwing die niet is verschaft valt niet te begrijpen dat [X] niet (ook) merkinbreuk kan worden verweten aangezien hij zelf gebruik maakt van de merken van Audi c.s. door de domeinnamen naar zijn websites te laten verwijzen waar hij aandacht vraagt voor zijn eenmanszaak en door gebruik van de merken van Audi c.s. op het pand waarin hij zelfstandig die onderneming voert. Belang 4.9. De rechtbank overweegt dat er door Connemills en [X] onvoldoende onderbouwing is verschaft voor hun door Audi c.s. en Pon s Automobielhandel bestreden stelling dat partijen reeds in mei 2011, of op enig ander moment vóór het uitbrengen van de inleidende dagvaarding (al dan niet op grond van versie 2 van de onthoudingsverklaring) tot een regeling zouden zijn gekomen. De eveneens bestreden stelling dat Connemills en [X] reeds voor het uitbrengen van de inleidende dagvaarding geheel uitvoering zouden hebben gegeven aan de onthoudingsverklaring, is evenmin voorzien van een concrete onderbouwing. Dat Audi c.s. en Pon s Automobielhandel geen belang bij hun vorderingen hebben, valt dan ook niet in te zien. Proceskosten Omdat in verband met de schorsing van een deel van de procedures tegen Connemills en [X] thans nog geen eindvonnis kan worden gewezen, zal de beslissing over de proceskosten worden aangehouden. De vorderingen Gelet op het voorgaande kunnen de vorderingen sub I, II, III in ieder geval ten aanzien van Audi c.s. worden toegewezen. Dat geldt niet voor Pon s Automobielhandel, nu haar als licentieneemster dergelijke rechten niet (zonder meer) toekomen. Het verstekvonnis kan op grond van het vorenstaande in die zin worden bekrachtigd. Omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid zal echter het gehele verstekvonnis worden vernietigd en zal de rechtbank opnieuw beslissend deze vorderingen toewijzen als hierna te melden. De gevorderde dwangsommen zullen daarbij worden gemaximeerd. Om wille van de praktische uitvoerbaarheid zal zoals eerder ook in het verstekvonnis is bepaald de termijn van het

8 8 sub III gevorderde op twee dagen na de betekening van het vonnis worden bepaald. Bij toewijzing van het sub II gevorderde zal worden toegevoegd dat het verbod betrekking heeft op inbreuk makend gebruik, nu niet is vastgesteld dat elk gebruik van de merken van Audi c.s. te allen tijde tot inbreuk zal leiden. Ten aanzien van de overige vorderingen geldt het volgende. Vordering sub V zal worden toegewezen ten aanzien van Audi c.s. en voor zover het het gebruik betreft (en niet de enkele registratie) van domeinnamen. worden toegewezen. Pon s Automobielhandel komt als licentieneemster een dergelijk recht niet (zonder meer) toe. Vordering sub VI behoeft geen beoordeling meer nu deze is ingetrokken. Voorts blijven de procedures tegen Connemills en [X] geschorst voor zover deze reeds zijn geschorst. 5. De beslissing De rechtbank 5.1. vernietigt het door deze rechtbank op 25 juli 2012 onder zaaknummer / rolnummer / HA ZA gewezen verstekvonnis, en opnieuw beslissend 5.2. verstaat dat van de procedures tegen Connemills en [X] geschorst blijven zoals bij beschikkingen van 1 februari 2013 en 5 februari 2014 bepaald; 5.3. gebiedt Connemills en [X] ieder voor zich binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, van de pui van het bedrijfspand van Auto [X] de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd te verwijderen op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] nalaten aan het bevel tot verwijdering gevolg te geven, totdat een maximum van is bereikt; 5.4. verbiedt Connemills en [X] ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de woord/beeldmerken en de beeldmerken van Audi c.s. die als Gemeenschapsmerken en/of internationale merken zijn geregistreerd (opnieuw) aan te brengen en op inbreuk makende wijze te gebruiken op en in een bedrijfspand, op een website en in promotiemateriaal, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod, totdat een maximum van is bereikt; 5.5. verbiedt Connemills en [X] ieder voor zich binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seat-groningen.nl (nog) te gebruiken op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod, totdat een maximum van is bereikt; 5.6. verbiedt Connemills en [X] ieder voor zich een domeinnaam te gebruiken die uitsluitend de woordmerken AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA bevat in combinatie met een plaatsnaam of het teken, centrum of center dan wel de naam van [X] op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van per dag dat Connemills en [X] in strijd handelen met het verbod, totdat een maximum van is bereikt;

9 verklaart het gebod in 5.3 en de verboden in 5.4 tot en met 5.6 uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst, voor zover de procedures tegen Connemills en [X] niet zijn geschorst, het meer of anders gevorderde af; 5.9. houdt de beslissing over de proceskosten aan. Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op.

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 Instantie Datum uitspraak 27-03-2013 Datum publicatie 10-04-2013 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 251828 / HA ZA 12-768 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:948

ECLI:NL:RBLIM:2016:948 ECLI:NL:RBLIM:2016:948 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 27-01-2016 Datum publicatie 04-02-2016 Zaaknummer C/03/207133 / HA ZA 15-320 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Guru Denim [X] DomJur 2014-1074

Guru Denim [X] DomJur 2014-1074 Guru Denim [X] DomJur 2014-1074 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/460452 / HA ZA 14-237 Datum: 25 juni 2014 Vonnis in verzet in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht GURU DENIM INC., gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391979 / KG ZA 11-420 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht COFRA HOLDING A.G, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur.

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Medi Lease Econocom DomJur 2007-321 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 227122 / KG ZA 07-209 Datum 13 april 2007 Uitspraak in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 Vonnis van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITY BOX HOLDING B.V., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3261

ECLI:NL:RBROT:2017:3261 ECLI:NL:RBROT:2017:3261 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 11-05-2017 Zaaknummer C/10/477928 / HA ZA 15-670 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251

zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINIGRIP NEDERLAND B.V.,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

HENRY SCHEIN MEDICAL B.V.

HENRY SCHEIN MEDICAL B.V. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/479022 / KG ZA 14-1497 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht HENRY SCHEIN

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIGLIGHT

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap naar Turks recht TAT DANISMANLIK TURIZM GIDA

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/454667 / HA ZA 13-1291 Vonnis in incidenten van 26 maart 2014 in de zaak van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/454667 / HA ZA 13-1291 Vonnis in incidenten van 26 maart 2014 in de zaak van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/454667 / HA ZA 13-1291 Vonnis in incidenten van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CONVERSE INC., gevestigd te North

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige kamer zaaknummer / rolnummer: 312914 / HA ZA 08-1897 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht FIRMA HAUCK GmbH & CO. KG.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 26-01-2010 Datum publicatie 25-02-2010 Zaaknummer 71324 / KG ZA 10-927 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 334946 / HA ZA 09-1190 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, gevestigd te Stuttgart,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/459919 / KG ZA 14-141

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/459919 / KG ZA 14-141 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/459919 / KG ZA 14-141 Vonnis in kort geding van in de zaak van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna X en GMC c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk Arca, Innova en GMC genoemd worden.

Partijen zullen hierna X en GMC c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk Arca, Innova en GMC genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/466982 / HA ZA 14-648 Vonnis in incident van in de zaak van X, handelend onder de naam ONTWERPBUREAU X wonende

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433 pagina 1 van 5 LJN: BX5433, Rechtbank Utrecht, 320331 / HA ZA 12-317 Datum uitspraak:22-08-2012 Datum 04-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Merkenrecht;

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:1192

ECLI:NL:RBOVE:2017:1192 ECLI:NL:RBOVE:2017:1192 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 24-02-2017 Datum publicatie 17-03-2017 Zaaknummer C/08/198490 / KG ZA 17-54 Formele relaties Einduitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2017:1199

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie