N CW Nederland. AO Nederlandse Investeringsinstelling E-mai!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N CW Nederland. AO Nederlandse Investeringsinstelling 0703490416 E-mai! grondhuis@vnoncw-mkb.nl"

Transcriptie

1 YN (O) N CW B Aan de voorzitter, de leden en de plv.leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Briefnummer Den Haag 13/l1.892/MG 9 december 2013 Onderwerp Telefoonnummer AO se Investeringsinstelling E-mai! Hoogedelgestrenge dames en heren, De se Investeringsinstelling (NU) kan een belangrijke bijdrage leveren aan economisch herstel. Ondernemend is dan ook bijzonder positief over het voornemen van het kabinet om samen met de financiële sector de NU op te richten. Het is essentieel om ook andere financieringskanalen aan te boren voor investeringen in. De NU moet kennis bijeenbrengen op zowel technisch en financieel gebied om standaardisatie van projecten mogelijk te maken, en moet die kennis beschikbaar maken voor overheid en bedrijfsleven. Noodzaak van alternatieve financieringskanalen: trend naar meer kapitaalmarktfinanciering De financiële crisis heeft laten zien dat we in en Europa te sterk leunen op bancaire financiering. De maatregelen om ons financiele stelsel stabieler te maken, vereist dat banken grotere buffers aanhouden voor gelopen risico's en beperkt hen ook in hun capaciteit om bijvoorbeeld leningen met lange looptijd kort te financieren. Zeker in een tijd van laagconjunctuur is het daarmee niet langer vanzelfsprekend dat banken financiering kunnen bieden op de schaal van voor de crisis. Voor de komende tijd, maar ook structureel is het daarom noodzakelijk ook andere bronnen van financiering te vinden, naast of complementair aan bancaire financiering. Het gaat om een breed palet aan financieringsbehoeften van vreemd tot eigen vermogen. We lopen anders het risico dat onvoldoende financiering beschikbaar is bij een aantrekkende investeringsgroei of dat het aanbod aan financiering niet aansluit bij de vraag. En dat zal merkbaar ten koste gaan van de bijdrage van investeringen aan het bbp, maar vooral ook ten koste van de productiecapaciteit en het productievolume van de se economie. Malietoren / Bezuidenhoutseweg 12 / Postbus / 2509 AA Den Haag www_vno-ncw.nl / / /

2 VN (ü) N CW B 2 Bij uitstek in ons land met hoge contractuele besparingen mag en kan het niet zo zijn dat rendabele investeringen achterwege zouden blijven vanwege onvoldoende kapitaal aanbod. Voor een robuuste en lange termijn houdbare financiering van de se economie is een trend van verbreding, verbinding en verdieping van de financieringsmarkt naar meer kapitaalmarktfinanciering onvermijdelijk. Verbreding door de ontwikkeling van een breder pallet aan financieringsmogelijkheden, complementair aan het bancaire kanaal. Verbinding door met name institutioneel vermogen dat lang kan worden uitgezet te verbinden met investeringen met een lange levensduur. Verdieping door meer kapitaal te mobiliseren voor investeringen hier. NII is nodig voor kennis en ontwikkeling van bundeling en standaardisatie om beleggers aan te trekken Institutionele beleggers geven aan mogelijkheden te zien om meer te investeren in de se economie. Dat is zonder meer positief. Zij wijzen ook op de belemmeringen, zoals de beperkte schaal van beleggingsprojecten en een gebrek aan standaardisatie waardoor in sommige gevallen de transactiekosten te hoog zijn. In andere gevallen ontbreekt de specifieke kennis, waardoor institutionele beleggers uiteindelijk voor andere projecten in het buitenland kiezen. De beperkte liquiditeit en de noodzaak tot risicospreiding kunnen voor institutionele beleggers redenen zijn om niet te investeren. Om binnenlandse en buitenlandse beleggers te interesseren kan (kennis over) bundeling van financieringsvraag (om zo schaal te creëren), het bieden van standaardisatie, transparantie en voldoende liquiditeit voor beleggers nodig zijn. Een vertrouwenwekkend instituut om de werelden van vraag en aanbod bij elkaar te brengen is essentieel bij de overgang naar meer kapitaalmarktfinanciering. Het moet de brug worden waarlangs contractuele besparingen bij pensioenfondsen en verzekeraars op een voor alle partijen betrouwbare wijze worden doorgeleid naar investeringen in de se economie. Omdat het hier om de financiering van onze economie gaat en daannee bijzonder relevant is voor onze toekomstige groei, is het verstandig dat de overheid hier het initiatief neemt en een kwartiermaker heeft aangesteld. Ondernemend dringt erop aan dat vaart gemaakt wordt, zodat in de eerste helft van volgend jaar de NB van start kan gaan. Investeringsvragen Momenteel is sprake van een zogeheten kennismismatch tussen de langetermijninvesteerders en overheid en bedrijfsleven met lange tennijn

3 YN(ü) NCW 3 financieringsbehoeften. Investeerders zijn niet goed op de hoogte van toekomstige projecten waarin geïnvesteerd kan worden en overheid en bedrijfsleven zijn veelal niet bekend met de voorwaarden waaraan dergelijke projecten moeten voldoen, wil sprake zijn van een interessante investering voor de beleggende instellingen. De gewenste marktplaats lijkt met de komst van de NU te worden gecreëerd. De praktische meerwaarde van de NU is dat deze instelling met kennis kan zorgen voor een bundeling van financieringsvragen, het bieden van standaardisatie, transparantie en voldoende liquiditeit voor beleggers. De NU kan als intermediair optreden tussen vraag en aanbod. Hierbij kan het onder meer gaan om investeringsprojecten in de woningbouw, infrastructuur en de zorg. Dit soort investeringen hebben vooral behoefte aan lange termijn financiering. Dat geldt ook voor PPS-projecten op het gebied van infrastructuur die in hun aard goed bij institutionele beleggers met veel lange termijn pensioen- en levensverzekeringsproducten. Kortom, de NU kan er voor zorgen dat investeringen op de juiste manier worden aangeboden, zodat ze geschikt en interessant zijn voor financiering door banken en beleggingen door pensioenfondsen en verzekeraars. Er zijn immers voldoende projecten die de komende jaren gerealiseerd moeten worden. In de bijlage enkele voorbeelden die in een later stadium tot de mogelijkheden behoren. Het betreft het onderhoud en kwaliteitsverbetering van schoolgebouwen, het totstandbrengen van geschikte woningen voor ouderen, duurzame energieprojecten kunnen daar goed in passen. MKB financiering Tot slot wil Ondernemend erop aandringen dat de kwartiermaker ook financiering van het mkb onderzoekt en daarvan verslag doet. Juist voor het (kleinere) mkb is bij een aantrekken van de economie verbreding van het pallet aan financieringsmogelijkheden nodig maar ook voldoende beschikbaarheid van vreemd vermogen van groot belang. Hoewel er momenteel gewerkt wordt aan alternatieven, zijn zij immers grotendeels afhankelijk van bancaire financiering voor hun externe financiering. Momenteel ondervinden deze ondernemers moeilijkheden bij het vinden van financiering. Bij een aantrekkende markt bestaat het risico dat banken minder financiering voor het mkb (kunnen) aanbieden. En dat is een risico dat we ons niet kunnen permitteren omdat investerende ondernemende ondernemers, starters en doorgroei ers, investeringen realiseren die door behaalde winsten juist nieuwe groei mogelijk maken.

4 VN (O) 4 N CW B Regelgeving en randvoorwaarden Voor banken en langetermijninvesteerders is het van belang dat regelgeving consistent is. Als regels veelvuldig wijzigen, dan brengt dit onzekerheid met zich mee en vermindert dit de aantrekkelijkheid van lange termijn investeringen, waardoor investeerders terughoudend worden. Daarnaast is de behandeling van lange termijn investeringen in de toezichtregelgeving cruciaal. Wanneer door verzekeraars als gevolg van Solvency 11 onnodig veel kapitaal moet worden aangehouden voor lange termijn investeringen, dan worden dergelijke investeringen aanmerkelijk minder interessant. Securitisatie is bijvoorbeeld een geschikt instrument voor banken om hun balans te verkleinen en om de se hypotheekmarkt te financieren. Het is van belang dat de kapitaalseisen die verbonden worden aan securitisaties adequaat de risico's weerspiegelen, hetgeen momenteel niet het geval is. Als dat wordt gerepareerd, dan kunnen verzekeraars, net als andere (institutionele) beleggers, op een verantwoorde wijze blijven beleggen in securitisaties. Directeur Beleid

5 VN (O) N CW B 5 BIJLAGE Schoolgebouwen se schoolgebouwen zijn gemiddeld 38 jaar oud. Een kwart van de gebouwen heeft energielabel G, waardoor de exploitatielasten zeer hoog zijn en leerlingen en leraren dagelijks geconfronteerd worden met onprettige werk-, leer- en verblijfsomstandigheden. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW dat het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs ook kwalitatief en functioneel niet meer goed aansluit bij de onderwijsvormen van tegenwoordig. Grootscheepse renovatie is nodig om veel gebouwen weer toekomstbestendig te maken. Probleem is dat het vooral bij scholen in het primair onderwijs ontbreekt aan voldoende kennis over meetjarig onderhoud, renovatie etc. In België heeft men te kampen met dezelfde problematiek en gekozen voor bundeling van projecten om zo een inhaalslag te maken. De uiteindelijke werkzaamheden aan de schoolgebouwen worden op gebouwniveau aanbesteed, zodat ook mkb bouwbedrijven op het werk kunnen inschrijven. Voordeel van deze werkwijze is het volume dat met deze bundeling bereikt wordt. Dat maakt het interessant voor (institutionele) beleggers om in te stappen. De NI! zou een partijen bij elkaar kunnen brengen om 'projectpakketten' te bundelen en overleg met beleggers te initiëren. Hierdoor kan een basis worden gelegd voor gelijkende projecten, die door de opgedane ervaring en door standaardisatie van processen en technische ontwerpen zeer efficiënt brede toepassing kan hebben. Doordat de renovatie- en bouwprojecten in kleinere delen worden aanbesteedt, blijft er een goede prikkel voor inschrijvende bedrijven om prijsbewust te werken. Zorgvastgoed Door de extramuralisatie in de zorg ontstaan er een drietal opgaven rond zorgvastgoed. Grote zorgcomplexen gericht op lichte zorg komen langzaam aan leeg te staan; er moeten veel bestaande woningen aangepast worden, zodat de bewoners langer zelfstandig kunnen wonen en in de zwaardere zorg is meer kleinschalige en gespecialiseerde capaciteit nodig. Momenteel zien we dat voor mensen met lichtere zorgbehoefte kleinere investeerders instappen in het dure segment huisvesting. De komende jaren zal het tot stand brengen van een middensegment huur voor zorgwoningen in kleinschalige en gespecialiseerde instellingen een van de grootste opgaven zijn. Institutionele partijen kunnen juist helpen dit middensegment huur tot stand te brengen. Voor deze groep beleggers is volume nodig om investeren in dit

6 VN (O) 6 N CW B segment rendabel te maken. Investeren in één betaalbaar en kleinschalig woonzorgcomplex is minder interessant. Energie Het Energieakkoord voor duurzame groei kan een belangrijke impuls geven aan de verduurzaming van de economie, groei en werkgelegenheid. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen willen een grotere rol kunnen spelen bij financiering van en investeringen in duurzame projecten. Zij hebben met het oog op hun lange termijn beleggingen en verplichtingen behoefte aan gestandaardiseerde beleggingen met overzienbare risico's en een stabiele cash flow. Duurzame energieprojecten kunnen daar goed in passen. Infrastructuur en PPS Investeringen in gestandaardiseerde lange termijn illiquide beleggingen passen in hun aard goed bij institutionele beleggers met veel lange termijn pensioen- en levensverzekeringsproducten. Dergelijke investeringen zijn dus zeker interessant voor onder meer pensioenfondsen en verzekeraars. Zij kunnen de beleggingen voor lange termijn in de portefeuille opnemen om zodoende te profiteren van de redelijk stabiele kasstromen. Van belang is dat er voldoende zicht op het aanbod is en dat de projecten voldoende gestructureerd zijn. Bij interessante risico-rendement verhoudingen, zullen onder meer verzekeraars bereid zijn te participeren in se PPS-projecten op het gebied van infrastructuur. PPS-investeringen kunnen bovendien aantrekkelijker worden indien financiering op basis van inflatiekoppeling mogelijk zou zijn. In het Meerjarenplan Infrastructuur en transport is voor miljarden euro's aan nieuwe projecten op basis van DBFM(O) opgenomen. Het gaat om projecten op het hoofdwegennet, op de hoofdvaarwegen, de hoofdwaterwegen, en op het spoor. Deze en additionele infrastructuur kunnen hun weg vinden via de NU. Met een NU wordt een betrouwbaar en zichtbaar loket gerealiseerd die marktpartijen, waaronder ook internationale beleggers, mogelijkheden biedt om deze projecten te bekostigen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directie Algemene Economische Politiek Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Investeren in Nederland

Investeren in Nederland Februari 2013 Position paper Investeren in Nederland Nederland staat voor grote uitdagingen. Bij zowel banken als de overheid ontbreken de financiële middelen om een impuls te geven aan de economie. Verzekeraars

Nadere informatie

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal.

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM EUMEDION symposium november 2013 Voorzitter, Dank voor uw uitnodiging om vanmiddag een bijdrage te mogen leveren aan uw symposium. Het onderwerp van vanmiddag

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! 6 Voorwoord Energieprojecten, de volgende stap! In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en uitgangspunten

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Op maat voor later Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Cor van Montfort, Henk Griffioen, Meike Bokhorst, Wendy Asbeek Brusse en Marianne de Visser Op maat voor

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering Den Haag 11 maart 2013 1 Aan: De Minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok Zeer geachte heer Blok,

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 VNO-NCW en MKB-Nederland Maart 2013 Een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

33746 Nederlandse Investeringsinstelling. Brief van de minister van Economische Zaken. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

33746 Nederlandse Investeringsinstelling. Brief van de minister van Economische Zaken. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 33746 Nederlandse Investeringsinstelling Nr. 4 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2013 Tijdens de procedurevergadering

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

VN(ü) NCW Nederland. Den Haag 7 maart 2011

VN(ü) NCW Nederland. Den Haag 7 maart 2011 VN(ü) NCW Nederland B Aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Europese Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Briefnummer 11/10.397/FdH/Dey Onderwerp

Nadere informatie