DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming : Vallea Michi B.V. voorheen genaamd Cravatta Pelliano B.V., kantoorhoudende aan de Vasteland nr. 78 te (3011 BN) Rotterdam (KvK nr Insolventienummer : C/10/13/1190 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. E. Kommer R-C : mr. V.M. de Winkel Bijlagen : 1. tussentijds financieel verslag; 2. afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep; 3. urenspecificatie. Activiteiten onderneming : Volgens beschrijving Kamer van Koophandel: Groothandel in mode-artikelen (SBI-code 46425) en Groothandel in bovenkleding (SBIcode 46421). Het ontwerpen, (doen) produceren, inkopen, aanpassen en wereldwijd verkopen van kleding, lifestyle producten en aanverwante artikelen, zowel via online als offline distributiekanalen, waaronder kleermakers en modehuizen. Omzetgegevens : 2011: EURO : EURO : EURO (1-1 t/m )

2 Personeel gemiddeld aantal : 2 Verslagperiode : 25 maart 2014 tot en met 25 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : Circa 19,2 uren + p.m. Bestede uren totaal : Circa 92,2 uren + p.m. Een afschrift van tijdregistratie per tijdschrijfgroep is als bijlage 2 bijgevoegd. Daarnaast wordt als bijlage 3 een urenspecificatie bijgevoegd. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vallea Michi B.V. (hierna genoemd: curanda ), is opgericht bij akte d.d. 26 juli 2011 onder de naam Cravatta Pelliano B.V. Op 22 november 2013 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de naam van de vennootschap Cravatta Pelliano B.V. is gewijzigd in Vallea Michi B.V. Aandeelhouders van curanda zijn de vier oorspronkelijke oprichters van de vennootschap. Enig bestuurder van curanda is de heer S. Pelle. 1.2 Winst en verlies 2011: EURO negatief 2012: EURO negatief 2013: EURO negatief (1-1 t/m ) 1.3 Balanstotaal 2011: EURO : EURO : EURO (per 31 mei 2013) 1.4 Lopende procedures Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures. 2/20

3 Eventueel te constateren procedures waarbij curanda betrokken is zullen ingevolge artikel 29 Fw van rechtswege worden geschorst. 1.5 Verzekeringen Vooralsnog is niet gebleken van lopende verzekeringen. 1.6 Huur Curanda huurde een flexibele showroom- en kantoorlocatie aan het Vasteland 78 te Rotterdam van Het Nieuwe Kantoor te Rotterdam. Hiervoor was curanda een maandelijkse huurprijs van EURO 850,00 verschuldigd. De curator heeft de huur met inachtneming van de opzegtermijn ex artikel 39 Fw opgezegd. Aangezien de verhuurder over de flexibele showroom- en kantoorlocatie van curanda de beschikking nodig had, is de gehuurde ruimte op 17 januari 2014 ontruimd en heeft de verhuurder de aanwezige roerende zaken en voorraad van curanda elders in het kantoorpand in een afgesloten ruimte tijdelijk opgeslagen. In deze verslagperiode zijn de aanwezige roerende zaken en voorraad van curanda, die tijdelijk waren opgeslagen, opgehaald en aangeboden ter veilingverkoop. 1.7 Oorzaak faillissement Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement van curanda is het volgende verklaard. Zowel de bestuurder van curanda als één van de overige kwart aandeelhouders verklaarde dat een drietal oorzaken is te geven voor het uiteindelijke faillissement van curanda. De eerste en naar het oordeel van beiden mogelijk belangrijkste oorzaak zou zijn gelegen in het financieringsbeleid van Rabobank. Rabobank heeft circa dertien maanden voorafgaand aan het faillissement van curanda een toezegging tot financiering gedaan. Deze financiering is echter pas twee maanden later verkregen, hetgeen funest zou zijn geweest voor de cyclische (halfjaarlijkse) inkopen die in de modebranche gebruikelijk zijn. Hierdoor konden de prognoses voor het eerste winterseizoen al niet meer worden gehaald. 3/20

4 Naar verluid is het dossier reeds een half jaar later en na het vertrek van de behandelend manager van Rabobank bij Bijzonder Beheer terecht gekomen. Curanda heeft haar activiteiten op kosten van de bestuurder en aandeelhouders en met behulp van externe financiers nog circa vijf maanden voortgezet. Ondertussen werden gesprekken gevoerd met mogelijke nieuwe investeerders, maar dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Op 15 november 2013 heeft Rabobank de financiering opgezegd. De vordering van Rabobank bedraagt ruim ,00 uit hoofde van een verstrekte lening en een verleend krediet in rekening-courant. Het voorgaande is tevens besproken met Rabobank. In tegenstelling tot hetgeen het bestuur heeft verklaard, is Rabobank eerst tot opzegging van het krediet overgegaan nadat het bestuur heeft aangegeven tot indiening van de eigen aangifte tot faillietverklaring over te zullen gaan. Voorts wordt de stelling dat de bankrekening van curanda door Rabobank zou zijn geblokkeerd door haar betwist. Van enige blokkade zou geen sprake zijn, maar curanda zou de maximale overstand hebben bereikt waardoor opname van gelden en het verrichten van betalingen onmogelijk is geworden. Rabobank heeft voorts geconstateerd dat door curanda betalingen zijn omgeleid naar een andere bedrijfsrekening, welke gang van zaken door haar wordt onderzocht nu zij zich op het standpunt stelt hierdoor in een slechtere positie is komen te verkeren. Bovenomschreven gang van zaken is tevens onderwerp van onderzoek voor de curator. De curator is in afwachting van de reactie van Rabobank omtrent de huidige stand van zaken van het onderzoek naar de omleiding van de gelden naar een andere bedrijfsrekening. De strategie van de bank ter zake de omleiding van de gelden naar een andere bedrijfsrekening is nog niet bekend. De bank richt zich in eerste instantie op het uitwinnen van de zekerheden. Als tweede oorzaak van het faillissement is aangedragen de slechte betaalmoraal van retailers. Enkele retailers zijn eveneens in staat van faillissement verklaard, waardoor vorderingen oninbaar zijn geworden. 4/20

5 Voorts werden door enkele partijen afnemers (waaronder een tweetal landelijke winkelketens) extreem lange betalingstermijnen gehanteerd van omstreeks 150 dagen, waardoor curanda over onvoldoende werkkapitaal kon beschikken. Van het bestaan van andere oorzaken is het vooralsnog niet gebleken. Als derde oorzaak van het faillissement is aangevoerd dat curanda te maken heeft met de nadelige marktontwikkelingen, waardoor de Retail branche zwaar onder druk is komen te staan. Gezien bovenomschreven omstandigheden heeft het bestuur met instemming van de aandeelhouders besloten tot het doen van de eigen aangifte tot faillietverklaring. Van het bestaan van andere oorzaken is het vooralsnog niet gebleken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van uitspraak van het faillissement had curanda nog 2 werknemers in dienst inclusief de bestuurder. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement Voor zover bekend Datum ontslagaanzegging Op 4 december 2013 zijn de arbeidsovereenkomsten met het personeel met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd ex artikel 40 Fw. Zekerheidshalve heeft een tweetal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomsten reeds voor datum faillissement waren beëindigd, eveneens een opzeggingsbrief ontvangen teneinde hun eventuele rechten op grond van de loongarantieregeling uit te kunnen oefenen. 5/20

6 2.4 Werkzaamheden Met de ontslagaanzegging zoals vermeld onder 2.3 zijn de werkzaamheden ter zake afgerond, behoudens de eventuele opname van loonvorderingen die niet onder de loongarantieregeling vallen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Voor zover bekend had curanda geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Geen. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Volgens opgave van de bestuurder beschikt curanda over een zeer geringe inventaris die is aangetroffen in de showroom op de locatie Vasteland 78 te Rotterdam. 3.7 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. De curator heeft in de eerste en tweede verslagperiode getracht de inventaris tezamen met de voorraad te verkopen. Gebleken is dat de hoogte van de ontvangen biedingen ver beneden de liquidatiewaarde lag. 6/20

7 Om die reden is na overleg met de pandhouders (pandrechten op voorraden) besloten om de inventaris en de voorraden te verkopen middels een veilingverkoop. De veilingverkoop zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd. 3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Op de te realiseren opbrengst van de inventaris is het bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 lid 2 Invorderingswet van toepassing. Het bodemvoorrecht gaat in rang boven pandrecht Werkzaamheden Verkoop van de (geringe) inventaris zoals aangetroffen in de showroom aan het Vasteland 78 te Rotterdam. Geen wijzigingen. Werkzaamheden ten behoeve van veilingverkoop van de inventaris. Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Curanda beschikt over voorraden kleding die zijn opgeslagen in haar logistiek centrum alsmede in de showroom aan het Vasteland te Rotterdam. Voorts zouden zich in Marokko nog een hoeveelheid (onverwerkte) stoffen bevinden. Thans wordt onderzocht wie de rechthebbende is op de voorraad en op welke wijze verkoop tegen een zo hoog mogelijk opbrengst kan geschieden. Ter zake worden de voorraden getaxeerd. 7/20

8 In deze verslagperiode zijn de voorraden getaxeerd. Voorts is in deze verslagperiode na onderzoek gebleken dat de eigenaar van het logistiek centrum van curanda een eerste pandrecht heeft op de aldaar opgeslagen voorraden en dat de bank daarop een tweede pandrecht heeft. Daarnaast is gebleken dat de bank een eerste pandrecht heeft op de voorraden in de showroom te Rotterdam. Het onderzoek naar de rechthebbende op de voorraad in Marokko is nog niet afgerond. De curator is in afwachting van nadere stukken van de advocaat van de fabrikant. 3e verslag: De curator heeft de nadere stukken van de advocaat van de fabrikant ontvangen. Gebleken is dat de voorraad stoffen door de fabrikant bij derden is besteld en betaald. De fabrikant heeft de voorraad stoffen vervolgens aan curanda in rekening gebracht. Deze factuur is onbetaald gebleven. De fabrikant is eigenaar (gebleven) van de voorraad stoffen. In deze verslagperiode is tevens gebleken dat een geringe voorraad samples en voor sales bestemde producten in Zuid-Afrika aanwezig was. De totale inkoopwaarde van deze voorraden bedraagt circa EUR 700,00. Deze voorraden kunnen echter niet volgens de bestaande verkoopkanalen worden verkocht. De transportkosten voor het vervoer van Zuid-Afrika naar Nederland bedragen circa EUR 600,00, zodat het vervoeren van de voorraden naar Nederland niet opportuun is. De curator heeft de voorraden aan de distributeur in Zuid-Afrika verkocht voor een bedrag ad EUR 220,00. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Ook is gebleken dat een zeer geringe voorraad dassen en vlinderstrikken bij een winkel in Rotterdam in consignatie was gegeven. Deze winkel zal de voorraad op korte termijn aan de curator afgeven, zodat deze voorraad in de veilingverkoop kan worden betrokken. 8/20

9 De voorraad dassen en vlinderstrikken is in deze verslagperiode opgehaald ten behoeve van de veilingverkoop. Tot slot is gebleken dat bij een der debiteuren nog een voorraad van zeventig dassen aanwezig is, welke nog niet is betaald. Deze debiteur heeft aangegeven bereid te zijn de dassen in originele staat en verpakking te retourneren. Desondanks heeft de curator deze dassen nog niet ontvangen. De curator tracht in overleg met de bank de debiteur te bewegen de dassen alsnog aan de curator af te geven, zodat ook deze dassen in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. De bank heeft de voorraad dassen niet bij de debiteur kunnen terughalen, zodat deze niet in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd Verkoopopbrengst Nog niet bekend. De curator heeft in de eerste en tweede verslagperiode getracht de inventaris tezamen met de voorraad te verkopen. Gebleken is dat de hoogte van de ontvangen biedingen ver beneden de liquidatiewaarde lag. Om die reden is na overleg met de pandhouders (pandrechten op voorraden) besloten om de inventaris en de voorraden te verkopen middels een veilingverkoop. De veilingverkoop zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd. De verkoopopbrengst is nog niet bekend. 9/20

10 3.13 Boedelbijdrage Met de pandhouders is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling van 10% overeengekomen over de netto-opbrengst die aan de pandhouders toekomt Werkzaamheden De curator onderzoekt thans wie de rechthebbende is op de opbrengst van de voorraden en beoordeelt op welke wijze de voorraden tegen een zo hoog mogelijke opbrengst verkocht kunnen worden. Werkzaamheden ten behoeve van veilingverkoop van de inventaris en de diverse voorraden en de verdeling van de verkoopopbrengst. De curator onderzoekt wie de rechthebbende is op de voorraad in Marokko. De curator zal trachten de voorraden die aanwezig zijn bij een winkel te Rotterdam en een der debiteuren terug te halen, teneinde deze in de veilingverkoop te kunnen betrekken. Werkzaamheden ten behoeve van veilingverkoop van de inventaris en de diverse voorraden en de verdeling van de verkoopopbrengst. Andere activa 3.15 Beschrijving Curanda beschikt over het gedeponeerde merkrecht Cravatta Pelliano. Voorts is op de bankrekening van curanda bij ING bank een creditsaldo aangetroffen. Het creditsaldo ad EURO 9.070,90 is inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening. In deze verslagperiode heeft de curator het merkrecht en de handelsnaam verkocht voor een koopprijs ad EUR 3.000,00. De koopprijs is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Het merkrecht en de handelsnaam waren verpand aan de bank, zodat de gehele verkoopopbrengst ten goede komt aan de bank. De verkoopopbrengst dient nog aan de bank te worden afgedragen. 10/20

11 Tezamen met het merkrecht en de handelsnaam is de goodwill voor een bedrag ad EUR 4.000,00 verkocht. De koopprijs is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Het aan de bank toekomende bedrag ad EUR 3.000,00 (koopprijs merkrecht en handelsnaam) is aan de bank afgedragen Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Koopprijs merkrecht en handelsnaam: EUR 3.000,00. Koopprijs goodwill: EUR 4.000, Werkzaamheden Onderzoek mogelijkheden verkoop merkrecht. Geen werkzaamheden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Uit de administratie van curanda volgt een bedrag van EURO ,36 aan openstaande vorderingen op debiteuren, waarvan een bedrag van circa EURO 9.000,00 naar verwachting van de bestuurder oninbaar zal zijn. Rabobank pretendeert pandrecht te hebben op de gehele debiteurenportefeuille. De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Rabobank heeft zelf het incasso van de vorderingen op debiteuren ter hand genomen. De curator is vooralsnog niet bekend met de actuele stand van zaken. Uit het eerste verslag is reeds gebleken dat een bedrag ad circa EUR 9.000,00 oninbaar zal zijn. De desbetreffende debiteur heeft in deze verslagperiode te kennen gegeven bereid te zijn de geleverde zaken in originele staat en verpakking te retourneren. 11/20

12 Desondanks heeft de curator deze zaken nog niet mogen ontvangen. In overleg met Rabobank zal worden getracht deze debiteur te bewegen de geleverde zaken alsnog aan de curator af te geven, zodat deze in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. De bank heeft de voorraad dassen niet bij de debiteur kunnen terughalen, zodat deze niet in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. 4.2 Opbrengst Geen. De inning van de verpande debiteuren wordt door Rabobank zelf verricht. 4.3 Boedelbijdrage Geen, behoudens vergoeding van in redelijkheid ten behoeve van de pandhouder gemaakte kosten. 4.4 Werkzaamheden Geen. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Rotterdam heeft een vordering ter verificatie ingediend ad EURO ,98 uit hoofde van een verstrekte lening en verstrekt krediet in rekening-courant. De vordering van FashionWheels bedraagt EUR ,38 (vgl. sub 5.3). 5.2 Leasecontracten Curanda beschikte over een tweetal auto leasecontracten die reeds voor datum faillissement zouden zijn beëindigd en ten aanzien waarvan de auto s reeds zouden zijn ingeleverd. 12/20

13 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Rotterdam heeft rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de voorraden, inventaris, vorderingen en het merkrecht. Met betrekking tot de voorraden beroept distributeur Fashionwheels zich op haar retentierecht. Zij pretendeert tevens pandrecht te hebben gevestigd op de voorraden. In deze verslagperiode is gebleken dat Fashionwheels een eerste pandrecht heeft op de bij haar aanwezige voorraden. Rabobank heeft hierop een tweede pandrecht. Daarnaast heeft Rabobank een eerste pandrecht op de in de showroom te Rotterdam aanwezige voorraden en inventaris. Ter zake de inventaris prevaleert echter het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. 5.4 Separatistenpositie In overleg met Rabobank gaat de curator tot verkoop over van de verpande activa (behoudens debiteuren), met inachtneming van haar pandrecht. In overleg met Rabobank en Fashionwheels gaat de curator tot verkoop over van de verpande activa (behoudens debiteuren), met inachtneming van de gevestigde pandrechten. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd. 5.5 Boedelbijdragen Conform separatistenregeling 10%. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Voor zover de curator bekend is er geen sprake van voorbehouden eigendom behoudens de inmiddels uitgeleverde frankeermachine. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog is van reclamerechten niet gebleken. 13/20

14 5.8 Retentierechten De logistieke (opslag)locatie heeft te kennen gegeven zich ten behoeve van haar openstaande vordering van EURO ,54 te beroepen op haar retentierecht. De curator heeft de voorraden opgeëist en zal ingevolge artikel 60 lid 2 Fw met inachtneming van het retentierecht tot verkoop overgaan. In deze verslagperiode is gebleken dat de eigenaar van de logistieke (opslag)locatie, Fashionwheels, niet alleen een beroep heeft gedaan op haar retentierecht, maar tevens op haar pandrecht. Gebleken is dat Fashionwheels een eerste pandrecht heeft op de bij haar aanwezige voorraden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn per datum faillissement gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 6.3 Werkzaamheden Geen. Doorstart 6.4 Beschrijving De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. In deze verslagperiode is gebleken dat een doorstart niet mogelijk was. 6.5 Verantwoording Vooralsnog niet van toepassing. 14/20

15 Niet van toepassing. 6.6 Opbrengst Vooralsnog geen. Geen. 6.7 Boedelbijdrage Vooralsnog geen. Geen. 6.8 Werkzaamheden Zie 6.4. Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over het jaar 2012 is op 8 maart 2013 vastgesteld en op 6 november 2013 gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar 2011 is op 16 juli 2012 vastgesteld en op 18 juli 2012 gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste. 15/20

16 7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderwerp van onderzoek. Nog niet alle stukken, waaruit de stortingsverplichting op de aandelen zou moeten blijken, zijn ontvangen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderwerp van onderzoek. Van onbehoorlijk bestuur is vooralsnog niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van onderzoek. Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. 7.7 Werkzaamheden De taakvervulling van het bestuur alsmede paulianeus handelen zijn onderwerp van onderzoek. In deze verslagperiode heeft de curator de administratie van curanda van de bestuurder ontvangen. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of het bestuur aan de boekhoudplicht en aan de stortingsverplichting op de aandelen heeft voldaan. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Nog niet alle stukken, waaruit de stortingsverplichting op de aandelen zou moeten blijken, zijn ontvangen. Van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. 16/20

17 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Niet van toepassing. 8.2 Bedrag Niet van toepassing. 8.3 Verstrekt Niet van toepassing. 8.4 Werkzaamheden Geen. 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen in het faillissement ingediend. Rekening dient te worden gehouden met de boedelvordering van de uitkeringsinstantie wegens overgenomen loonverplichtingen op grond van de loongarantieregeling. Voorts dient rekening te worden gehouden met het salaris voor de curator. 9.2 Preferente vordering Belastingdienst De Belastingdienst heeft zijn preferente vordering nog niet ingediend. Rekening dient te worden gehouden met achterstallige betalingen Loonheffingen en Omzetbelasting alsmede met een nog op te leggen naheffingsaanslag omzetbelasting ex artikel 29 lid 2 Wet OB. De Belastingdienst heeft in deze verslagperiode een achttal vorderingen ad in totaal EUR ,00 bij de curator ingediend. 9.3 Preferente vordering UWV UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend. 17/20

18 In deze verslagperiode heeft UWV een preferente vordering ad EUR 3.125,40 ingediend. 9.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld. 9.5 Aantal concurrente crediteuren Vooralsnog niet bekend. De curator heeft de crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie in te dienen Bedrag concurrente crediteuren Alle bekende schuldeisers zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie in het faillissement in te dienen. Vooralsnog zijn geen vorderingen ingediend. Volgens opgave van de bestuurder zou de concurrente schuldenlast circa EURO ,00 bedragen inclusief de vorderingen van de bank en de bestuurders. De totale concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR ,14. De totale concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR , Verwachte wijze van afwikkeling In dit stadium kan nog niet worden vastgesteld op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. 9.8 Werkzaamheden 18/20

19 Faciliteren indiening schuldvorderingen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan nog niet worden voorspeld op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak - onderzoek oorzaken faillissement; - verkoop (im)materieel actief in overleg met pandhouder; - vervolgonderzoek naar rechthebbende op de voorraad; - faciliteren indiening schuldvorderingen; - onderzoek taakvervulling bestuur; - onderzoek paulianeus handelen; - onderzoek administratie. - afwachten uitkomst onderzoek bank naar omleiding betalingen; - veilingverkoop inventaris en voorraden in overleg met pandhouders; - vervolgonderzoek naar rechthebbende op de voorraad in Marokko; - terughalen voorraad winkel Rotterdam en debiteur; - onderzoek taakvervulling bestuur; - onderzoek paulianeus handelen; - onderzoek administratie. - afwachten uitkomst onderzoek bank naar omleiding betalingen; - afwikkeling veilingverkoop inventaris en voorraden in overleg met pandhouders; - vervolgonderzoek volstorting aandelen; - vervolgonderzoek administratie Saldo boedelrekening EUR 9.070,90. 19/20

20 EUR ,50. EUR , Indiening volgend verslag Uiterlijk 3 maanden na dagtekening van het onderhavige verslag Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor zover vereist heeft de Rechter-Commissaris toestemming gegeven voor de rechtshandelingen van de curator, zoals vermeld in dit verslag Werkzaamheden De komende verslagperiode zullen werkzaamheden worden verricht zoals vermeld onder /20

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie