DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming : Vallea Michi B.V. voorheen genaamd Cravatta Pelliano B.V., kantoorhoudende aan de Vasteland nr. 78 te (3011 BN) Rotterdam (KvK nr Insolventienummer : C/10/13/1190 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. E. Kommer R-C : mr. V.M. de Winkel Bijlagen : 1. tussentijds financieel verslag; 2. afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep; 3. urenspecificatie. Activiteiten onderneming : Volgens beschrijving Kamer van Koophandel: Groothandel in mode-artikelen (SBI-code 46425) en Groothandel in bovenkleding (SBIcode 46421). Het ontwerpen, (doen) produceren, inkopen, aanpassen en wereldwijd verkopen van kleding, lifestyle producten en aanverwante artikelen, zowel via online als offline distributiekanalen, waaronder kleermakers en modehuizen. Omzetgegevens : 2011: EURO : EURO : EURO (1-1 t/m )

2 Personeel gemiddeld aantal : 2 Verslagperiode : 25 maart 2014 tot en met 25 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : Circa 19,2 uren + p.m. Bestede uren totaal : Circa 92,2 uren + p.m. Een afschrift van tijdregistratie per tijdschrijfgroep is als bijlage 2 bijgevoegd. Daarnaast wordt als bijlage 3 een urenspecificatie bijgevoegd. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vallea Michi B.V. (hierna genoemd: curanda ), is opgericht bij akte d.d. 26 juli 2011 onder de naam Cravatta Pelliano B.V. Op 22 november 2013 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de naam van de vennootschap Cravatta Pelliano B.V. is gewijzigd in Vallea Michi B.V. Aandeelhouders van curanda zijn de vier oorspronkelijke oprichters van de vennootschap. Enig bestuurder van curanda is de heer S. Pelle. 1.2 Winst en verlies 2011: EURO negatief 2012: EURO negatief 2013: EURO negatief (1-1 t/m ) 1.3 Balanstotaal 2011: EURO : EURO : EURO (per 31 mei 2013) 1.4 Lopende procedures Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures. 2/20

3 Eventueel te constateren procedures waarbij curanda betrokken is zullen ingevolge artikel 29 Fw van rechtswege worden geschorst. 1.5 Verzekeringen Vooralsnog is niet gebleken van lopende verzekeringen. 1.6 Huur Curanda huurde een flexibele showroom- en kantoorlocatie aan het Vasteland 78 te Rotterdam van Het Nieuwe Kantoor te Rotterdam. Hiervoor was curanda een maandelijkse huurprijs van EURO 850,00 verschuldigd. De curator heeft de huur met inachtneming van de opzegtermijn ex artikel 39 Fw opgezegd. Aangezien de verhuurder over de flexibele showroom- en kantoorlocatie van curanda de beschikking nodig had, is de gehuurde ruimte op 17 januari 2014 ontruimd en heeft de verhuurder de aanwezige roerende zaken en voorraad van curanda elders in het kantoorpand in een afgesloten ruimte tijdelijk opgeslagen. In deze verslagperiode zijn de aanwezige roerende zaken en voorraad van curanda, die tijdelijk waren opgeslagen, opgehaald en aangeboden ter veilingverkoop. 1.7 Oorzaak faillissement Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement van curanda is het volgende verklaard. Zowel de bestuurder van curanda als één van de overige kwart aandeelhouders verklaarde dat een drietal oorzaken is te geven voor het uiteindelijke faillissement van curanda. De eerste en naar het oordeel van beiden mogelijk belangrijkste oorzaak zou zijn gelegen in het financieringsbeleid van Rabobank. Rabobank heeft circa dertien maanden voorafgaand aan het faillissement van curanda een toezegging tot financiering gedaan. Deze financiering is echter pas twee maanden later verkregen, hetgeen funest zou zijn geweest voor de cyclische (halfjaarlijkse) inkopen die in de modebranche gebruikelijk zijn. Hierdoor konden de prognoses voor het eerste winterseizoen al niet meer worden gehaald. 3/20

4 Naar verluid is het dossier reeds een half jaar later en na het vertrek van de behandelend manager van Rabobank bij Bijzonder Beheer terecht gekomen. Curanda heeft haar activiteiten op kosten van de bestuurder en aandeelhouders en met behulp van externe financiers nog circa vijf maanden voortgezet. Ondertussen werden gesprekken gevoerd met mogelijke nieuwe investeerders, maar dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Op 15 november 2013 heeft Rabobank de financiering opgezegd. De vordering van Rabobank bedraagt ruim ,00 uit hoofde van een verstrekte lening en een verleend krediet in rekening-courant. Het voorgaande is tevens besproken met Rabobank. In tegenstelling tot hetgeen het bestuur heeft verklaard, is Rabobank eerst tot opzegging van het krediet overgegaan nadat het bestuur heeft aangegeven tot indiening van de eigen aangifte tot faillietverklaring over te zullen gaan. Voorts wordt de stelling dat de bankrekening van curanda door Rabobank zou zijn geblokkeerd door haar betwist. Van enige blokkade zou geen sprake zijn, maar curanda zou de maximale overstand hebben bereikt waardoor opname van gelden en het verrichten van betalingen onmogelijk is geworden. Rabobank heeft voorts geconstateerd dat door curanda betalingen zijn omgeleid naar een andere bedrijfsrekening, welke gang van zaken door haar wordt onderzocht nu zij zich op het standpunt stelt hierdoor in een slechtere positie is komen te verkeren. Bovenomschreven gang van zaken is tevens onderwerp van onderzoek voor de curator. De curator is in afwachting van de reactie van Rabobank omtrent de huidige stand van zaken van het onderzoek naar de omleiding van de gelden naar een andere bedrijfsrekening. De strategie van de bank ter zake de omleiding van de gelden naar een andere bedrijfsrekening is nog niet bekend. De bank richt zich in eerste instantie op het uitwinnen van de zekerheden. Als tweede oorzaak van het faillissement is aangedragen de slechte betaalmoraal van retailers. Enkele retailers zijn eveneens in staat van faillissement verklaard, waardoor vorderingen oninbaar zijn geworden. 4/20

5 Voorts werden door enkele partijen afnemers (waaronder een tweetal landelijke winkelketens) extreem lange betalingstermijnen gehanteerd van omstreeks 150 dagen, waardoor curanda over onvoldoende werkkapitaal kon beschikken. Van het bestaan van andere oorzaken is het vooralsnog niet gebleken. Als derde oorzaak van het faillissement is aangevoerd dat curanda te maken heeft met de nadelige marktontwikkelingen, waardoor de Retail branche zwaar onder druk is komen te staan. Gezien bovenomschreven omstandigheden heeft het bestuur met instemming van de aandeelhouders besloten tot het doen van de eigen aangifte tot faillietverklaring. Van het bestaan van andere oorzaken is het vooralsnog niet gebleken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van uitspraak van het faillissement had curanda nog 2 werknemers in dienst inclusief de bestuurder. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement Voor zover bekend Datum ontslagaanzegging Op 4 december 2013 zijn de arbeidsovereenkomsten met het personeel met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd ex artikel 40 Fw. Zekerheidshalve heeft een tweetal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomsten reeds voor datum faillissement waren beëindigd, eveneens een opzeggingsbrief ontvangen teneinde hun eventuele rechten op grond van de loongarantieregeling uit te kunnen oefenen. 5/20

6 2.4 Werkzaamheden Met de ontslagaanzegging zoals vermeld onder 2.3 zijn de werkzaamheden ter zake afgerond, behoudens de eventuele opname van loonvorderingen die niet onder de loongarantieregeling vallen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Voor zover bekend had curanda geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Geen. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Volgens opgave van de bestuurder beschikt curanda over een zeer geringe inventaris die is aangetroffen in de showroom op de locatie Vasteland 78 te Rotterdam. 3.7 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. De curator heeft in de eerste en tweede verslagperiode getracht de inventaris tezamen met de voorraad te verkopen. Gebleken is dat de hoogte van de ontvangen biedingen ver beneden de liquidatiewaarde lag. 6/20

7 Om die reden is na overleg met de pandhouders (pandrechten op voorraden) besloten om de inventaris en de voorraden te verkopen middels een veilingverkoop. De veilingverkoop zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd. 3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Op de te realiseren opbrengst van de inventaris is het bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 lid 2 Invorderingswet van toepassing. Het bodemvoorrecht gaat in rang boven pandrecht Werkzaamheden Verkoop van de (geringe) inventaris zoals aangetroffen in de showroom aan het Vasteland 78 te Rotterdam. Geen wijzigingen. Werkzaamheden ten behoeve van veilingverkoop van de inventaris. Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Curanda beschikt over voorraden kleding die zijn opgeslagen in haar logistiek centrum alsmede in de showroom aan het Vasteland te Rotterdam. Voorts zouden zich in Marokko nog een hoeveelheid (onverwerkte) stoffen bevinden. Thans wordt onderzocht wie de rechthebbende is op de voorraad en op welke wijze verkoop tegen een zo hoog mogelijk opbrengst kan geschieden. Ter zake worden de voorraden getaxeerd. 7/20

8 In deze verslagperiode zijn de voorraden getaxeerd. Voorts is in deze verslagperiode na onderzoek gebleken dat de eigenaar van het logistiek centrum van curanda een eerste pandrecht heeft op de aldaar opgeslagen voorraden en dat de bank daarop een tweede pandrecht heeft. Daarnaast is gebleken dat de bank een eerste pandrecht heeft op de voorraden in de showroom te Rotterdam. Het onderzoek naar de rechthebbende op de voorraad in Marokko is nog niet afgerond. De curator is in afwachting van nadere stukken van de advocaat van de fabrikant. 3e verslag: De curator heeft de nadere stukken van de advocaat van de fabrikant ontvangen. Gebleken is dat de voorraad stoffen door de fabrikant bij derden is besteld en betaald. De fabrikant heeft de voorraad stoffen vervolgens aan curanda in rekening gebracht. Deze factuur is onbetaald gebleven. De fabrikant is eigenaar (gebleven) van de voorraad stoffen. In deze verslagperiode is tevens gebleken dat een geringe voorraad samples en voor sales bestemde producten in Zuid-Afrika aanwezig was. De totale inkoopwaarde van deze voorraden bedraagt circa EUR 700,00. Deze voorraden kunnen echter niet volgens de bestaande verkoopkanalen worden verkocht. De transportkosten voor het vervoer van Zuid-Afrika naar Nederland bedragen circa EUR 600,00, zodat het vervoeren van de voorraden naar Nederland niet opportuun is. De curator heeft de voorraden aan de distributeur in Zuid-Afrika verkocht voor een bedrag ad EUR 220,00. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Ook is gebleken dat een zeer geringe voorraad dassen en vlinderstrikken bij een winkel in Rotterdam in consignatie was gegeven. Deze winkel zal de voorraad op korte termijn aan de curator afgeven, zodat deze voorraad in de veilingverkoop kan worden betrokken. 8/20

9 De voorraad dassen en vlinderstrikken is in deze verslagperiode opgehaald ten behoeve van de veilingverkoop. Tot slot is gebleken dat bij een der debiteuren nog een voorraad van zeventig dassen aanwezig is, welke nog niet is betaald. Deze debiteur heeft aangegeven bereid te zijn de dassen in originele staat en verpakking te retourneren. Desondanks heeft de curator deze dassen nog niet ontvangen. De curator tracht in overleg met de bank de debiteur te bewegen de dassen alsnog aan de curator af te geven, zodat ook deze dassen in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. De bank heeft de voorraad dassen niet bij de debiteur kunnen terughalen, zodat deze niet in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd Verkoopopbrengst Nog niet bekend. De curator heeft in de eerste en tweede verslagperiode getracht de inventaris tezamen met de voorraad te verkopen. Gebleken is dat de hoogte van de ontvangen biedingen ver beneden de liquidatiewaarde lag. Om die reden is na overleg met de pandhouders (pandrechten op voorraden) besloten om de inventaris en de voorraden te verkopen middels een veilingverkoop. De veilingverkoop zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd. De verkoopopbrengst is nog niet bekend. 9/20

10 3.13 Boedelbijdrage Met de pandhouders is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling van 10% overeengekomen over de netto-opbrengst die aan de pandhouders toekomt Werkzaamheden De curator onderzoekt thans wie de rechthebbende is op de opbrengst van de voorraden en beoordeelt op welke wijze de voorraden tegen een zo hoog mogelijke opbrengst verkocht kunnen worden. Werkzaamheden ten behoeve van veilingverkoop van de inventaris en de diverse voorraden en de verdeling van de verkoopopbrengst. De curator onderzoekt wie de rechthebbende is op de voorraad in Marokko. De curator zal trachten de voorraden die aanwezig zijn bij een winkel te Rotterdam en een der debiteuren terug te halen, teneinde deze in de veilingverkoop te kunnen betrekken. Werkzaamheden ten behoeve van veilingverkoop van de inventaris en de diverse voorraden en de verdeling van de verkoopopbrengst. Andere activa 3.15 Beschrijving Curanda beschikt over het gedeponeerde merkrecht Cravatta Pelliano. Voorts is op de bankrekening van curanda bij ING bank een creditsaldo aangetroffen. Het creditsaldo ad EURO 9.070,90 is inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening. In deze verslagperiode heeft de curator het merkrecht en de handelsnaam verkocht voor een koopprijs ad EUR 3.000,00. De koopprijs is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Het merkrecht en de handelsnaam waren verpand aan de bank, zodat de gehele verkoopopbrengst ten goede komt aan de bank. De verkoopopbrengst dient nog aan de bank te worden afgedragen. 10/20

11 Tezamen met het merkrecht en de handelsnaam is de goodwill voor een bedrag ad EUR 4.000,00 verkocht. De koopprijs is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Het aan de bank toekomende bedrag ad EUR 3.000,00 (koopprijs merkrecht en handelsnaam) is aan de bank afgedragen Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Koopprijs merkrecht en handelsnaam: EUR 3.000,00. Koopprijs goodwill: EUR 4.000, Werkzaamheden Onderzoek mogelijkheden verkoop merkrecht. Geen werkzaamheden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Uit de administratie van curanda volgt een bedrag van EURO ,36 aan openstaande vorderingen op debiteuren, waarvan een bedrag van circa EURO 9.000,00 naar verwachting van de bestuurder oninbaar zal zijn. Rabobank pretendeert pandrecht te hebben op de gehele debiteurenportefeuille. De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Rabobank heeft zelf het incasso van de vorderingen op debiteuren ter hand genomen. De curator is vooralsnog niet bekend met de actuele stand van zaken. Uit het eerste verslag is reeds gebleken dat een bedrag ad circa EUR 9.000,00 oninbaar zal zijn. De desbetreffende debiteur heeft in deze verslagperiode te kennen gegeven bereid te zijn de geleverde zaken in originele staat en verpakking te retourneren. 11/20

12 Desondanks heeft de curator deze zaken nog niet mogen ontvangen. In overleg met Rabobank zal worden getracht deze debiteur te bewegen de geleverde zaken alsnog aan de curator af te geven, zodat deze in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. De bank heeft de voorraad dassen niet bij de debiteur kunnen terughalen, zodat deze niet in de veilingverkoop kunnen worden betrokken. 4.2 Opbrengst Geen. De inning van de verpande debiteuren wordt door Rabobank zelf verricht. 4.3 Boedelbijdrage Geen, behoudens vergoeding van in redelijkheid ten behoeve van de pandhouder gemaakte kosten. 4.4 Werkzaamheden Geen. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Rotterdam heeft een vordering ter verificatie ingediend ad EURO ,98 uit hoofde van een verstrekte lening en verstrekt krediet in rekening-courant. De vordering van FashionWheels bedraagt EUR ,38 (vgl. sub 5.3). 5.2 Leasecontracten Curanda beschikte over een tweetal auto leasecontracten die reeds voor datum faillissement zouden zijn beëindigd en ten aanzien waarvan de auto s reeds zouden zijn ingeleverd. 12/20

13 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Rotterdam heeft rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de voorraden, inventaris, vorderingen en het merkrecht. Met betrekking tot de voorraden beroept distributeur Fashionwheels zich op haar retentierecht. Zij pretendeert tevens pandrecht te hebben gevestigd op de voorraden. In deze verslagperiode is gebleken dat Fashionwheels een eerste pandrecht heeft op de bij haar aanwezige voorraden. Rabobank heeft hierop een tweede pandrecht. Daarnaast heeft Rabobank een eerste pandrecht op de in de showroom te Rotterdam aanwezige voorraden en inventaris. Ter zake de inventaris prevaleert echter het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. 5.4 Separatistenpositie In overleg met Rabobank gaat de curator tot verkoop over van de verpande activa (behoudens debiteuren), met inachtneming van haar pandrecht. In overleg met Rabobank en Fashionwheels gaat de curator tot verkoop over van de verpande activa (behoudens debiteuren), met inachtneming van de gevestigde pandrechten. De veilingverkoop is in gang gezet. De veiling zal op 16 juli 2014 worden gesloten. Op 22 juli 2014 zullen de goederen vervolgens worden uitgeleverd. 5.5 Boedelbijdragen Conform separatistenregeling 10%. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Voor zover de curator bekend is er geen sprake van voorbehouden eigendom behoudens de inmiddels uitgeleverde frankeermachine. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog is van reclamerechten niet gebleken. 13/20

14 5.8 Retentierechten De logistieke (opslag)locatie heeft te kennen gegeven zich ten behoeve van haar openstaande vordering van EURO ,54 te beroepen op haar retentierecht. De curator heeft de voorraden opgeëist en zal ingevolge artikel 60 lid 2 Fw met inachtneming van het retentierecht tot verkoop overgaan. In deze verslagperiode is gebleken dat de eigenaar van de logistieke (opslag)locatie, Fashionwheels, niet alleen een beroep heeft gedaan op haar retentierecht, maar tevens op haar pandrecht. Gebleken is dat Fashionwheels een eerste pandrecht heeft op de bij haar aanwezige voorraden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn per datum faillissement gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 6.3 Werkzaamheden Geen. Doorstart 6.4 Beschrijving De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. In deze verslagperiode is gebleken dat een doorstart niet mogelijk was. 6.5 Verantwoording Vooralsnog niet van toepassing. 14/20

15 Niet van toepassing. 6.6 Opbrengst Vooralsnog geen. Geen. 6.7 Boedelbijdrage Vooralsnog geen. Geen. 6.8 Werkzaamheden Zie 6.4. Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over het jaar 2012 is op 8 maart 2013 vastgesteld en op 6 november 2013 gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar 2011 is op 16 juli 2012 vastgesteld en op 18 juli 2012 gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste. 15/20

16 7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderwerp van onderzoek. Nog niet alle stukken, waaruit de stortingsverplichting op de aandelen zou moeten blijken, zijn ontvangen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderwerp van onderzoek. Van onbehoorlijk bestuur is vooralsnog niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van onderzoek. Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. 7.7 Werkzaamheden De taakvervulling van het bestuur alsmede paulianeus handelen zijn onderwerp van onderzoek. In deze verslagperiode heeft de curator de administratie van curanda van de bestuurder ontvangen. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of het bestuur aan de boekhoudplicht en aan de stortingsverplichting op de aandelen heeft voldaan. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Nog niet alle stukken, waaruit de stortingsverplichting op de aandelen zou moeten blijken, zijn ontvangen. Van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. 16/20

17 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Niet van toepassing. 8.2 Bedrag Niet van toepassing. 8.3 Verstrekt Niet van toepassing. 8.4 Werkzaamheden Geen. 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen in het faillissement ingediend. Rekening dient te worden gehouden met de boedelvordering van de uitkeringsinstantie wegens overgenomen loonverplichtingen op grond van de loongarantieregeling. Voorts dient rekening te worden gehouden met het salaris voor de curator. 9.2 Preferente vordering Belastingdienst De Belastingdienst heeft zijn preferente vordering nog niet ingediend. Rekening dient te worden gehouden met achterstallige betalingen Loonheffingen en Omzetbelasting alsmede met een nog op te leggen naheffingsaanslag omzetbelasting ex artikel 29 lid 2 Wet OB. De Belastingdienst heeft in deze verslagperiode een achttal vorderingen ad in totaal EUR ,00 bij de curator ingediend. 9.3 Preferente vordering UWV UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend. 17/20

18 In deze verslagperiode heeft UWV een preferente vordering ad EUR 3.125,40 ingediend. 9.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld. 9.5 Aantal concurrente crediteuren Vooralsnog niet bekend. De curator heeft de crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie in te dienen Bedrag concurrente crediteuren Alle bekende schuldeisers zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie in het faillissement in te dienen. Vooralsnog zijn geen vorderingen ingediend. Volgens opgave van de bestuurder zou de concurrente schuldenlast circa EURO ,00 bedragen inclusief de vorderingen van de bank en de bestuurders. De totale concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR ,14. De totale concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR , Verwachte wijze van afwikkeling In dit stadium kan nog niet worden vastgesteld op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. 9.8 Werkzaamheden 18/20

19 Faciliteren indiening schuldvorderingen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan nog niet worden voorspeld op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak - onderzoek oorzaken faillissement; - verkoop (im)materieel actief in overleg met pandhouder; - vervolgonderzoek naar rechthebbende op de voorraad; - faciliteren indiening schuldvorderingen; - onderzoek taakvervulling bestuur; - onderzoek paulianeus handelen; - onderzoek administratie. - afwachten uitkomst onderzoek bank naar omleiding betalingen; - veilingverkoop inventaris en voorraden in overleg met pandhouders; - vervolgonderzoek naar rechthebbende op de voorraad in Marokko; - terughalen voorraad winkel Rotterdam en debiteur; - onderzoek taakvervulling bestuur; - onderzoek paulianeus handelen; - onderzoek administratie. - afwachten uitkomst onderzoek bank naar omleiding betalingen; - afwikkeling veilingverkoop inventaris en voorraden in overleg met pandhouders; - vervolgonderzoek volstorting aandelen; - vervolgonderzoek administratie Saldo boedelrekening EUR 9.070,90. 19/20

20 EUR ,50. EUR , Indiening volgend verslag Uiterlijk 3 maanden na dagtekening van het onderhavige verslag Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor zover vereist heeft de Rechter-Commissaris toestemming gegeven voor de rechtshandelingen van de curator, zoals vermeld in dit verslag Werkzaamheden De komende verslagperiode zullen werkzaamheden worden verricht zoals vermeld onder /20

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Lafin B.V. (voorheen genaamd mr. Robert Moszkowicz B.V.), tevens handelend onder de naam Juristengroep

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Sergem B.V. F.09/14/91 Datum uitspraak : 4 februari 2014 Curator : mr. J.H.M. van de Wiel R-C : mr. R.

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Handelsactiviteiten in de levensmiddelenbranche alsmede het verpakken van kruiden op maat.

Activiteiten onderneming : Handelsactiviteiten in de levensmiddelenbranche alsmede het verpakken van kruiden op maat. TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: Concept Food B.V., handelend onder de naam De Kruidenmarkt, statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen: Stage, statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 december 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen:, statutair te Amstelveen,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 7 januari 2015 Gegevens onderneming : Handelsmaatschappij Bruneell B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn met vestigingsadres 6831 GM

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens failliet: Rijnbeek B.V. KvK-nummer: 30040785 Faillissementsnummer: F.16/14/935 Datum uitspraak: 21 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 oktober 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/118 NL:TZ:0000011516:F001 07-03-2017 mr. J. Smael mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Grijseels lasertechnieken

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET DATUM VERSLAG : 1 april 2015 GEGEVENS ONDERNEMING : Besloten vennootschap Vriese Music Palace B.V. FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/15/224

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/235 NL:TZ:0000014162:F001 20-06-2017 mr. R. van der Pas mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming OMNTLRS B.V. Statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming : Ledi B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1274 F Datum uitspraak : 19 november 2013 (rechtbank Midden-Nederland,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/330 NL:TZ:0000014482:F001 11-07-2017 Mr. V.F.M. Jongerius mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming RSW-IP B.V. Molensteen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : Dreefstaete Consultancy B.V., gevestigd te 2071 TS Santpoort Noord aan de Santpoortse Dreef 138.

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2, eindverslag Datum : 8 december 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sota Zuideinde B.V. (hierna ook te noemen: curanda )

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sota Zuideinde B.V. (hierna ook te noemen: curanda ) HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum:

Nadere informatie

Nummer: 4. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 4. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 juni 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap LEIJTEN HORECA BV, gevestigd te 5342 LE Oss aan de Germanenweg 1, KvK 16056240 Faillissementsnummer : 06/602 F (rechtbank Den

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E M K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 d.d. 24 oktober 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. Gegevens onderneming : 1. Primavera Holding B.V. 2. Primaveraquint B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 22 augustus 2014 Datum laatste verslag : 17 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bakker-Koster Beheer B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 mei 2012 Faillissement : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoftijzer Loonbedrijf B.V. (de handelsnaam is sedert februari 2012 gewijzigd in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/217 NL:TZ:0000013077:F001 09-05-2017 mr. L.L. ten Wolde mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie