Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best"

Transcriptie

1 Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November

2 Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt het verschil staat de ambitie omschreven West heeft de beste brede scholen. Het Dagelijks Bestuur ziet de Brede School als de plek in ons stadsdeel waar onderwijs, zorg en talentontwikkeling samenkomen. Een plek voor kinderen die van huis uit veel meekrijgen, maar ook een plek voor kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Een plek waar kansen voor kinderen verbeteren en waar ouders zorg, opvoeden en werk gemakkelijk kunnen combineren. Een goede start, met betrokken ouders, zorg waar nodig en goed onderwijs is voor ieder kind het beste uitgangspunt voor een geslaagd leven. Een belangrijke investering! Het coalitieakkoord is uitgewerkt in programma s. In het programma Leren en opgroeien in West staan de doelen geformuleerd voor de Beste Brede School West. Tijdens de politieke avond van 2 november 2010, is de ambitieboom waarin het programma is uitgewerkt aan u gepresenteerd. Deze visienotitie betreft dat onderdeel van de ambitieboom dat in relatie staat tot het lokaal onderwijsbeleid. Het Dagelijks Bestuur stelt in haar visie voor: 1. De Beste Brede School West is een school met de maximale (leer)opbrengst voor het kind; 2. De Beste Brede School West is een school waarbij de uitvoeringsregie op de Brede School bij het onderwijs ligt. Deze visienotitie is bedoeld als bespreekdocument. Het is de inbreng van Stadsdeel West om samen met de belangrijke Brede School- partners te komen tot een Actieplan Beste Brede School West. De schoolbesturen geven aan positief te staan tegenover het voornemen om de uitvoeringsregie bij het onderwijs te beleggen. Eerstvolgende stap om te komen tot het actieplan is een conferentie, gepland in januari Hier zal worden geïnventariseerd op welke onderdelen praktische uitwerking nodig is en welke consequenties de verschuiving in regierol met zich mee zal brengen. Het actieplan zal vóór de zomervakantieperiode ter informatie aan u worden aangeboden. Leeswijzer Deze visienotitie is opgebouwd uit drie paragrafen. In paragraaf 1. kunt u de visie van het Dagelijks Bestuur op de Beste Brede School West vinden. In paragraaf 2. kunt u zien waar we nu staan met de Brede Scholen in West, u kunt meelezen welk flankerend beleid er al is en wat het stedelijk kader op de Brede School Amsterdam inhoudt. Het flankerend beleid en het stedelijk kader Brede School zijn mede-kaderstellend voor de visie op de Beste Brede School West. Tot slot kunt u in paragraaf 3. in een processchets vinden hoe we tot de Beste Brede School West willen komen

3 Inhoudsopgave 1. Visie pagina Inleiding pagina Wat betekent Beste Brede School West? pagina Waar staan we nu? pagina Profiel oud-stadsdelen West 2.2. Belangrijkste spelers en algemene opbouw aanbod Brede School West pagina Flankerend beleid pagina Beleidskader Brede School Amsterdam pagina Partijen in de Brede School pagina Regie pagina Bestuurlijke verantwoordelijkheden en regie pagina Uitvoeringsregie pagina Huisvesting pagina Hoe komen we bij de Beste Brede School West? pagina 14. Bijlagen: 1. Stand van zaken Brede Scholen van West in figuren pagina Literatuurlijst pagina

4 - 4 -

5 1. Visie 1.1. Inleiding Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezig houden met opgroeiende kinderen met als doel het zo optimaal mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het kind staat centraal, de Beste Brede School is een school met de maximale (leer)opbrengst voor het kind. De Brede School kun je benaderen vanuit een doorgaande zorg- en leerlijn voor kind en ouder. Alles binnen een Brede School wordt ingezet om het kind vanaf leerplichtige leeftijd zodanig te begeleiden binnen het onderwijs- en zorgsysteem (idee van passend onderwijs) dat het zichzelf optimaal kan ontwikkelen en op een zo passend mogelijke manier verantwoordelijkheid kan nemen voor deelname aan de maatschappij. In onderwijstermen betekent dit dan ook dat iemand een startkwalificatie (een diploma op minimaal MBO 2 niveau) op zak heeft. Daarnaast staat een Brede School niet alleen open voor kinderen en ouders van de eigen school, maar biedt ook kansen voor kinderen, ouders en bewoners uit de buurt. Aanbod binnen een Brede School komt tot stand in overleg met bewoners en sluit aan bij hun behoeften. De rol van ouders en hun betrokkenheid bij hun kinderen is daarbij van groot belang. Het moet vanzelfsprekend kunnen zijn dat kinderen in hun eigen wijk naar de buurtschool gaan. In West kiezen we er nadrukkelijk voor om een Brede School niet te definiëren in termen van een multifunctioneel schoolgebouw. Een multifunctioneel gebouw kan bijdragen, maar het gaat in deze opzet over de inhoud van het onderwijs Wat betekent Beste Brede School West? Wat betekent de Beste Brede School West? Wat betekent maximale (leer)opbrengst voor het kind? Hoe weten we wanneer we deze maximale opbrengst kunnen realiseren en hoe komen we daar? Natuurlijk draagt het Stadsdeel bij aan de Beste Brede School door de uitvoering van (wettelijk) verplichte taken binnen het lokaal onderwijsbeleid. De ambitie in het coalitieakkoord geeft echter aan dat de Brede School breder, beter kan: 1. De Beste Brede School West is een school met maximale (leer)opbrengst voor het kind Het kind staat centraal. De Beste Brede School is de school die het beste uit het kind weet te halen. Het beste uit het kind halen betekent maximale (leer)opbrengst voor een kind. Wat de maximale opbrengst is, is afhankelijk van wat een kind nodig heeft. Een kind van ouders uit een lage sociaal economische klasse dat met een taalachterstand aangemeld wordt op school, waarbij je in groep 8 kan zeggen dat de persoonlijke en individuele ontwikkeling van het kind maximaal is gezien de achtergrond, en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs in de maximaal haalbare variant gerealiseerd wordt, kan de maximale opbrengst zijn. Dit is iets anders dan maximale opbrengst uitgedrukt in bijvoorbeeld cito-score. Een school met hoge cito-scoren hoeft niet te betekenen een school die het maximale uit haar kinderen haalt. Maximaal betekent maatwerk, passend bij het kind. Er zijn verschillende partijen die bijdragen aan de maximale opbrengst voor het kind. De school, schoolbesturen, ouders, welzijnsorganisaties, Ouder- en Kindcentra, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en mentoraatvoorzieningen, het stadsdeel, en zorginstellingen. Al deze partijen samen, en de verbinding die zij leggen in het brede (talentontwikkelings)programma zorgen voor een zo optimaal mogelijk aanbod voor een kind. Met andere woorden: per partij individueel na te streven resultaten worden in deze verbinding omgezet in groepsresultaten. Een stedelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordiging van Brede Schoolsamenwerkingspartners (waarin Stadsdeel West plaats heeft) doet een voorzet om te komen tot een kwaliteitsinstrument Brede Scholen. 2. De Beste Brede School West is een school waarbij de uitvoeringsregie voor de Brede School bij het onderwijs ligt Maximale (leer)opbrengst voor het kind impliceert maatwerk. Het onderwijs staat het dichtst bij de leeropbrengst van een kind en is het best in staat om te bepalen welke bijdrage vanuit een Brede School passend en nodig is. Regievoering vanuit het stadsdeel levert schotten op in de praktijk. Dit is onnodig. De regie op de Brede School hoort bij het onderwijs. Het Stadsdeel wil een substantieel deel van de zeggenschap over individuele scholen bij de schoolbesturen van West leggen. Het Stadsdeel zal dan veel minder sturen op met wie er moet worden samengewerkt, wel op dat er moet worden samengewerkt en op welk niveau en binnen welke jeugdbeleidskaders

6 2. Waar staan we nu? 2.1. Profiel oud-stadsdelen West In voorgaande bestuursperioden in de oud-stadsdelen van West is al veel gedaan op het gebied van ontwikkeling Brede Scholen van West. Zo zijn er op alle scholen activiteitenprogramma s zowel binnen- als buiten schooltijd. Er is op bijna alle scholen een vorm van voorschoolse activiteiten beschikbaar en zijn er huiswerk- en mentoraatvoorzieningen voor kinderen evenals sport en recreatieve activiteiten. Op het gebied van zorg is er schoolmaatschappelijk werk en is er een door de stadsdelen een georganiseerd zorgnetwerk in werking gesteld dat haar ingang binnen de scholen heeft waarbij de aansluiting tussen onderwijs en Ouder- en Kindcentrum het uitgangspunt is. Wel is er verschil in investering te zien per oud-stadsdeel. Zo heeft het ene stadsdeel zich meer gericht op het verkleinen van onderwijsachterstand en het bieden van een aansluitende zorgstructuur terwijl de ander meer heeft geïnvesteerd op kwalitatief goede opvang en leefbaarheid in de wijk (bijvoorbeeld met behulp van wijkarrangementen en het beschikbaar stellen van schoolgebouwen voor andere maatschappelijke doeleinden). Er is met andere woorden ingespeeld op de lokale behoeften. Voor een aantal scholen is het stadsdeel in gesprek om met inzet van woningcorporaties, schoolbesturen en het stadsdeel een investeringprogramma voor een multifunctionele Brede Schoolaccommodatie op te stellen Belangrijkste spelers en algemene opbouw aanbod Brede School West In bijlage 1. wordt u in figuren geïnformeerd over de stand van zaken rond de Brede Scholen van West. Onderwijs Het onderwijs binnen Stadsdeel West is de belangrijkste speler. West heeft 9 schoolbesturen en 34 scholen voor primair onderwijs. Naast het verzorgen van het primaire proces waaronder kwalitatief goed onderwijs valt, heeft het onderwijs een belangrijke taak in het faciliteren van een passende (onderwijs) zorgketen en het leveren van een bijdrage aan ontwikkelingen rond een multifunctioneel schoolgebouw. Het onderwijs is het kloppend hart van een brede school. De voorschool Aan bijna iedere basisschool in West is een voorschool verbonden. Er is nog één reguliere peuterspeelzaal en er zijn twee scholen waarbij de organisatie van de voorschool in voorbereiding is. De voorschool is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en is bedoeld om extra aandacht te besteden aan de stimulering van taal en algemene ontwikkeling. De voorschool werkt met een erkend voorschoolprogramma dat ook in de kleutergroepen wordt gebruikt van de school waaraan de voorschool is verbonden. Er is een samenwerkingsverband tussen de voorschool en de school waarin de doorgaande leerlijn vorm wordt gegeven en er een overdracht plaatsvindt bij de overgang van voor- naar basisschool. In veel gevallen is de voorschool gehuisvest in de school waarmee wordt samengewerkt. In een enkel geval is de voorschool vlak bij school gehuisvest. De welzijnsorganisaties Ijsterk, Akros, Combiwel en Impuls verzorgen de voorscholen in West. Er zijn ook kinderdagverblijven van Akros en Partou waar een voorschool programma wordt uitgevoerd. Het stadsdeel heeft het voornemen om vanaf 2011 de voorschool voor alle kinderen toegankelijk te maken zonder ouderbijdrage. Ouderkamer en oudercontactmedewerkers In het kader van de Voorschool wordt gewerkt met VVE-programma s. Voor het welslagen van een programma is de betrokkenheid van ouders onontbeerlijk. De ouderbetrokkenheid voorschool dient te worden ontwikkeld en is onlosmakelijk met de voorschool verbonden. Een van de onderdelen hiervan is het opzetten en in bedrijf houden van een ouderkamer, een ontmoetingsruimte voor ouderactiviteiten. De ouderkamer is: -ontmoetingsplaats voor ouders -vindplaats voor instellingen die activiteiten verzorgen in de buurt -de plaats waar activiteiten gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van ouders wat betreft opvoeding en ontwikkelingsstimulering en educatieve activiteiten voor ouders worden georganiseerd. De oudercontactmedewerkers zijn in dienst van de welzijnsstichting die de voorschoolpeuterspeelzalen beheert. De taak van de oudercontactmedewerker is: Kennis maken en ervaringen uitwisselen met ouders Opvoedtips, adviezen en informatie krijgen van elkaar maar ook van professionals Tips krijgen over verschillende activiteiten op school en in de buurt Informatie uitwisselen tussen ouders, school en kind

7 De ouderactiviteiten worden georganiseerd in de ouderkamers, op peuterspeelzalen en in de betrokken basisscholen. Het Ouder- en Kindcentrum Het OKC is verantwoordelijk voor de vijf functies binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zorgt daarbij voor een signaleer- en zorgcontinuüm rond het kind van 0-23 jaar en de ouder / opvoeder. In goede samenwerkingsafspraken tussen het OKC en school wordt de verbinding gelegd in zorgstructuur. Het OKC en de school komen elkaar ook tegen in het outreachend werken van het OKC. Dit kan vele vormen aannemen, het meest gezien is de pedagogisch adviseur die op de school en voorschool komt voor themabijeenkomsten en opvoedadvies. Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk heeft de volgende kerntaken: - verlenen van kortdurende hulp aan ouders in de omgang met hun kinderen; - het uitvoeren van een gezinsonderzoek, en; - toeleiding en verwijzing naar andere hulpverleningsorganisaties. In de Brede School moet het SMW kennis hebben van de gehele zorgstructuur rond kind en gezin, zodat toeleiding en verwijzing optimaal plaatsvinden. Deelname van SMW aan casuïstiekbesprekingen en netwerkoverleggen is daarom wenselijk. OKC, SMW en de Brede School moeten goed samenwerken op basis van heldere samenwerkingsafspraken. Alle scholen in West kunnen meedoen aan het aanbod voor schoolmaatschappelijk werk. Buitenschoolse opvang In Stadsdeel West zijn er verschillende (particuliere) aanbieders van buitenschoolse opvang. Deze buurtfunctieorganisaties zijn nauw betrokken bij de scholen. Een schoolbestuur sluit een samenwerkingsverband met een aanbieder van buitenschoolse opvang. Sommige organisaties hebben hun opvanglocatie in een schoolpand. Schoolbuurtwerk In twee voormalige stadsdelen van West is een aanbod van schoolbuurtwerk ontwikkeld. De schoolbuurtwerkactiviteiten worden verzorgd door IJsterk (voormalig Westerpark) en SKC (voormalig Bos&Lommer). De schoolbuurtwerkprojecten maken deel uit van het onderwijsprogramma van de deelnemende basisscholen. Door middel van doe-activiteiten in hun eigen buurt in levensechte situaties leren kinderen hun eigen buurt/omgeving kennen. Zelfontdekkend leren staat daarbij centraal. Talentmakelaar met tussen- en naschoolse activiteiten eventueel in wijkarrangement Binnen het kader van BredeTalentOntwikkeling is er voor de coördinatie van tussenschoolse- en naschoolse activiteiten in de oud-stadsdelen een talentmakelaar aangesteld. Een aantal scholen koopt zelf activiteiten in. Het is de bedoeling dat alle kinderen van Stadsdeel West aan minimaal twee talentontwikkelingsactiviteiten per week deel kunnen nemen. De Talentmakelaarsfuncties worden vormgegeven door welzijnsorganisaties. De tussen- en naschoolse activiteiten worden ingekocht bij welzijn of particuliere organisaties. Ook kan ouderbetrokkenheid hier vorm krijgen wanneer ouders een activiteit voor kinderen organiseren. Voor Stadsdeel West worden deze Talentmakelaarsfuncties vormgegeven door Akros, Combiwel, IJsterk. Ook is er een talentmakelaar in dienst bij de afdeling Sport van het stadsdeel. Afdeling Sport De afdeling Sport laat kinderen en jongeren op een zo laagdrempelig mogelijke manier kennis maken met verschillende sporten met als doel hen zoveel mogelijk door te laten stromen naar regulier sportaanbod (bij een club / vereniging). Om de kinderen te motiveren wordt door de Afdeling Sport een groot aantal activiteiten georganiseerd op basisscholen. Dit alles in het kader van Talentontwikkeling en gezonde leefstijl. Overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Op veel scholen wordt ook huiswerkbegeleiding aangeboden. Daarnaast krijgen leerlingen mentoraten aangeboden. Tijdens de mentoraten krijgen de leerlingen bijvoorbeeld cito-training, huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining, maken ze kennis met rolmodellen en het bedrijfsleven en organisaties, en doen ze recreatieve activiteiten. Organisaties die dit verzorgen zijn bijvoorbeeld: De Weekendacademie, Jinc, SKC, EBA, Akros en School s Cool

8 Materiële Financiële Gelijkstelling De wetgever geeft aan dat schoolbesturen alleen subsidie of een voorziening mogen ontvangen van de gemeente (het stadsdeel), als dat met een verordening is geregeld. Dit is de verordening Materiële en Financiële Gelijkstelling (MFG). Wat lokaal onderwijsbeleid betreft gaat het om díe onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid, waar sprake is van een subsidierelatie tussen stad / stadsdeel en schoolbestuur. Het inhoudelijk kader voor de verordening is te vinden in Jong Amsterdam, de lokaal educatieve agenda van de gemeente Amsterdam. Voor zover de uitvoering hiervan gepaard gaat met een middelenstroom van de lokale overheid naar schoolbesturen, vormt de verordening daarvoor het voertuig. De formulering in Jong Amsterdam is dus bepalend voor de omschrijving van de voorzieningen in de bijlagen van de verordening. In alle oud-stadsdelen is een MFG vastgesteld. De voorzieningen bestaan uit enerzijds voorzieningen waarover stedelijke afspraken zijn gemaakt (denk aan schoolzwemmen, of muziekeducatie). Anderzijds bestaat de MFG uit voorzieningen die specifiek voor een stadsdeel gelden, denk aan vakleerkrachten, schoonmaak en minima zonder marge. Er zijn relatief grote verschillen tussen de voormalige stadsdelen in West op het gebied van de MFG. Deze voorzieningen worden met een nieuwe verordening in 2012 gelijkgetrokken. Met de schoolbesturen zal worden overlegd op welke manier de verordening recht kan gaan doen aan het bieden van maatwerk dat voldoet aan de behoeften van een (Brede) school. Multifunctionele Accommodaties Vier scholen in Stadsdeel West zijn gehuisvest in een multifunctionele accommodatie: De Boomgaard, Brede School De Kinkerbuurt, Leonardo Da Vinci en Brede School De Zeeheld

9 2.3. Flankerend beleid Beleid dat de visie op de beste Brede School West kan raken, versterken en mogelijk ook van invloed is wordt hieronder genoemd. Regeerakkoord In het regeerakkoord staat in relevantie tot de Brede School: Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Dit vraagt om versterking van de kwaliteit van het onderwijs en bevordering van hogere prestaties. De prioriteiten binnen de onderwijsbegroting worden herschikt ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs. De aansluiting tussen verschillende vormen van onderwijs wordt verbeterd. De gebouwen, infrastructuur en faciliteiten in het onderwijs worden in weekenden en vakanties meer gebruikt voor opleiding- en scholingsactiviteiten zoals zomerscholen en leven lang lerenactiviteiten. De basis voor de kenniseconomie wordt in elk deel van het onderwijs op orde gebracht. De kerntaak van basisscholen ligt bij taal en rekenen. De toegevoegde waarde (leerwinst) gaat zwaarder wegen bij de beoordeling van scholen en instellingen. Jong Amsterdam 2 Jong Amsterdam was het ambitieuze en integrale onderwijs- en jeugdprogramma van schoolbesturen, stadsdelen en centrale stad. Onlangs is Jong Amsterdam vastgesteld. Jong Amsterdam 2 is de (wettelijk verplichte) Lokaal Educatie Agenda van Amsterdam. Voor Jong Amsterdam 2 was het uitgangspunt, eerst het gestarte werk afmaken alvorens nieuwe plannen te ontwikkelen. Wel is er door betrokkenen aandacht gevraagd voor een aantal thema s die ook meegenomen zijn. Het primaire doel van Jong Amsterdam was en is het scheppen van mogelijkheden en voorwaarden voor kinderen en jongeren voor hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke deelname. Meer specifiek bevat Jong Amsterdam 2 de volgende doelen: Kinderen (en ouders) krijgen vroegtijdig hulp, (financiële) ondersteuning en zorg om zich optimaal te ontwikkelen; Kinderen / jongeren hebben een succesvolle schoolloopbaan en halen een startkwalificatie; Kinderen / jongeren ontwikkelen hun talenten; Kinderen / jongeren groeien veilig op tot actieve en verantwoordelijke burgers. BredeTalentOntwikkeling Amsterdam In 2008 is op initiatief van de stuurgroep BredeTalentOntwikkeling het kader Brede Talentontwikkeling voor alle Jeugd van Amsterdam vastgesteld. Het kader heeft betrekking op de periode en geeft een aanzet tot het ontwikkelen van een programma waarin alle Amsterdamse kinderen de kans geboden krijgen om hun talenten te ontwikkelen. BredeTalentOntwikkeling valt onder de paraplu van Jong Amsterdam 2. BredeTalentOntwikkeling is ook bedoeld om de samenhang in een wijk te bevorderen. Kinderen en ouders kunnen elkaar ontmoeten bij deelname aan activiteiten. Negatief gedrag, zoals overlast op straat, verveling en agressief gedrag kan plaatsmaken voor positief gedrag. Ook problemen rond overgewicht (Staat van de Jeugd 2009: 22% van de kinderen van Amsterdam heeft overgewicht, 19% sport te weinig) kunnen door activiteiten op het gebied van sport en gezondheid worden beperkt. Dagarrangementen Scholen, sportverenigingen, kinderopvang, overblijf en andere voorzieningen werken samen om afgestemd aanbod aan kinderen en hun ouders aan te kunnen bieden. Een dagarrangement richt zich voornamelijk op kwalitatieve verbetering van de schakels tussen onderwijs en (vrijetijds)activiteiten. Een dagarrangement is bedoeld om gesleep met kinderen te voorkomen. Passend Onderwijs Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht vanaf augustus 2012 passend onderwijs (het leer-, ontwikkeling- en zorgcontinuüm gericht op de capaciteiten van elk kind) te realiseren. Passend is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Als een school de gevraagde zorg niet kan bieden, wordt uitgezocht welke school binnen een samenwerkingsverband (of in het speciaal onderwijs dat wel kan. De zorgplicht moet ervoor zorgen dat het niet langer mogelijk is dat leerlingen thuis zitten. De inspectie ziet toe op de uitvoering van de zorgplicht door schoolbesturen

10 Aansluiting buitenschoolse opvang Per augustus 2007 is middels een wetswijziging binnen de Wet op het Primair Onderwijs geregeld dat het basisonderwijs de aansluiting met buitenschoolse opvang moet regelen. Scholen zijn verplicht om voor- en naschoolse opvang te bieden tussen 7:30 uur en 18:30 uur. Hiertoe kan een school ook faciliteren dat andere partijen deze opvang verzorgen. Deze wetswijziging is doorgevoerd om arbeidsparticipatie voor ouders met kinderen te vergemakkelijken Beleidskader Brede School Amsterdam Dé Brede School Bestaat niet. Hét doel van een Brede School wel. Om het nemen van beslissingen, het voeren van beleid en het financieren van initiatieven rond een Brede School in goede banen te kunnen leiden is er bij bestuurders, politici, managers en directeuren wel behoefte aan een gezamenlijk beeld van wat een Brede School is. Dit riep in Amsterdam de vraag op of het mogelijk is om te komen tot een kader voor de Brede School, een vorm van afbakening van belangrijke kenmerken, zodat voor alle betrokkenen duidelijk wordt wat een Brede School wel en niet is. Er is een stedelijke werkgroep samengesteld uit deskundigen en betrokkenen uit het onderwijs, kinderopvang, welzijn en lokale overheid. Deze werkgroep heeft zich gebogen over deze vraag. Het resultaat is een kader voor de Brede School voor stad Amsterdam. Stadsdeel West volgt dit kader. Uitgangspunt Een school kiest er zelf voor om een Brede School te zijn of te worden. Een proces om tot een Brede School te komen wordt geleid door de schoolleiding en het schoolbestuur en vergt een brede raadpleging van ouders en personeel. Een medezeggenschapsraad moet instemmen met de keuze voor het inrichten van een brede school. Doelstelling Het doel van de Brede School in Amsterdam is het optimaliseren van het leren en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In het verlengde daarvan kan ook de bijdrage aan de ontwikkeling van ouders en de buurt of wijk het doel zijn. Deze doelen staan wel uitdrukkelijk ten dienste aan het optimaliseren van het leren en de ontwikkeling van de kinderen. De school neemt steeds een centrale plaats in, waaromheen voorzieningen voor kinderen en ouders worden ingericht. Het is effectief om vanuit school te bepalen aan welke voorzieningen er behoefte is. Voor stadsdeel West is de visie van het onderwijs leidend in deze. Dit vanuit het idee dat het onderwijs de beste gebiedsanalyse en de behoeftes van de eigen schoolpopulatie kan maken. Het onderwijs ziet van dichtbij wat er nodig is voor de leerlingen, hun ouders en omwonenden die de school bezoeken. Wel geeft het stadsdeel duidelijke richtlijnen mee voor de inhoud die onder andere zijn gelegen in de doelstellingen in de wettelijke basis: het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Doelgericht samenwerken Het aanbod op Brede Scholen is altijd doelgericht. Door verbinding en samenwerking van verschillende disciplines wordt het schoolse leren van kinderen en hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Doelgericht samenwerken vanuit de inhoud De Brede Schoolkan gezien worden als een organisatie die is opgebouwd uit modules. Afhankelijk van beoogde resultaten wordt een Brede School opgebouwd uit meer of minder modulen. Een module bestaat uit een doelstelling en een samenwerking van partners. Een Brede Schoolkan met de volgende modulen worden opgebouwd: 1. Onderwijs met een voorschool en naschoolse opvang; 2. De toevoeging van naschoolse activiteiten met welzijn als partner; 3. De toevoeging van een doorgaande lijn in zorg met speciaal onderwijs en jeugdzorg als partners, en; 4. Een centrum met een integraal aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en zorg waarvoor middelen zoveel mogelijk zijn ontschot. Wanneer u deze modulen naast de belangrijkste spelers en algemene opbouw aanbod Brede School West (paragraaf 2.2.) legt, kunt u zien dat de Brede Scholen in West ruim aan module 1, en module 2. voldoen. Module 3. kan worden versterkt. Module 4. krijgt vorm in Stadsdeel West, op projectbasis en binnen het Integraal Huisvestingsplan

11 Resultaten Onderstaande opsomming van te verwachten resultaten is gebaseerd op onderzoek dat is verricht door de Coalition for Community Schools en de Engelse overheid en op de prestatiematrix van Jong Amsterdam 2 voor de bestuursperioden : Kinderen zijn op vierjarige leeftijd toegerust om deel te nemen aan het primair onderwijs; Kinderen zijn altijd op de (voor)school; Kinderen zijn actief betrokken bij de eigen leer- en ontwikkelingsprocessen en bij de omgeving waarin zij wonen; Ouders, gezinnen, families en verzorgers zijn actief betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen, bij hun opvang en ontwikkeling; Scholen zijn betrokken bij de gezinnen, ouders of verzorgers en de leefomgeving van hun kinderen. Voor de langere termijn bestaat de beoogde toegevoegde waarde van de Brede School in Amsterdam uit: Kinderen zijn in staat hun talenten te ontwikkelen en hebben een succesvolle schoolcarrière; Kinderen zijn naar vermogen psychisch, fysiek en emotioneel gezond; Kinderen leven en leren in een stabiele, veilige en ondersteunende omgeving, en; De buurt van de school en wijk van de school is een plek waar kinderen graag willen leven Partijen in de Brede School Partners die erkennen dat ze een gezamenlijk belang hebben: zo gunstig mogelijke voorwaarden scheppen voor het leren en de ontwikkeling van kinderen. Ouders Ouders en verzorgers vormen een belangrijke schakel in de Brede School. Betrokkenheid van thuis is belangrijk en kan positieve effecten hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen. Het is niet gemakkelijk om het educatieve partnerschap met ouders in de praktijk te realiseren. Het is vaak niet duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid begint en eindigt. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de brede school, vanuit hun rol als partner of belanghebbende. Ouders kunnen betrokken zijn bij de Brede School als organisatie. Dan gaat het om ouders die actief het beleid en de kwaliteit willen beïnvloeden en bereid zijn actief mee te denken, te helpen of te beslissen; Ouderbetrokkenheid kan ook gericht zijn op het leren en de ontwikkeling van de eigen kinderen. Ouders, leraren en andere professionals van de Brede Schooltrekken samen op in opvoeding en onderwijs. Alle partijen vullen elkaar aan en delen de kennis die ze hebben over het kind. Educatief partnerschap heeft de vorm van een relatie tussen de betrokken instellingen en ouders als gelijkwaardige partners in opvoeding en onderwijs. Schoolbestuur Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs, afgestemd op de leerlingen die de scholen bezoeken, en zijn verantwoordelijk voor verantwoorde besteding van middelen. De schoolbesturen faciliteren scholen ten aanzien van coördinerende taken ten behoeve van de brede school. In een Decentraal Lokaal Overleg worden hierover in samenwerking met een verantwoordelijk stadsdeelportefeuillehouder afspraken gemaakt. School De directeur en de leraren van een school zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs en het stimuleren van betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind. De scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de Brede School en de uitvoering van Brede School- activiteiten. Lokale overheid Een belangrijke rol voor het stadsdeel is het leveren van een bijdrage aan de analyse van de omgeving van een brede school, het onder voorwaarden beschikbaar stellen van specifieke middelen voor een Brede School(gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en huisvestingsinvestering) en daar resultaatafspraken over maken, partijen bij elkaar brengen en zorg dragen voor samenhangend beleid. Professionals Er is tijd en aandacht nodig om te komen tot integraal goed verlopende samenwerking. Iedere professional neemt zijn / haar eigen achtergrond, jargon, werkcultuur en kennisbasis mee. Met professionals worden onder andere

12 bedoeld welzijn-, opvang- en zorgorganisaties. Een Brede School valt of staat met deze inter-professionele samenwerking. Alleen wanneer professionals elkaar versterken en aanvullen, biedt de Brede School een omgeving waarvan de kinderen echt voordeel hebben. Een grote partnerpartij is welzijn Regie Voor de coördinatie en het bewerkstelligen van een elkaar versterkende werking van de verschillende partijen en hun producten binnen een Brede School is regie nodig Bestuurlijke verantwoordelijkheden en regie Bij de Brede Scholen zijn op bestuurlijk niveau verschillende partijen betrokken, zoals Het Rijk, een schoolbestuur, de centrale stad en het stadsdeel. Hieronder volgt een beschrijving van de verantwoordelijkheden en rollen die deze partijen vervullen. Het Rijk is verantwoordelijk voor de financiering van de scholen. Aan schoolbesturen worden financiële middelen ter beschikking gesteld, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de scholen en het (doen) verzorgen van onderwijs. De omvang van de middelen is aan normen gebonden. Het Rijk stimuleert de ontwikkeling van Brede Scholen, door middel van een aantal subsidies. De centrale stad heeft de verantwoordelijkheid voor de planning van onderwijsvoorzieningen en onderhoudt rechtstreekse contacten met het rijk. De centrale stad regelt de aanvraag van de rijkssubsidies en de verdeling van deze over de stadsdelen. Het stadsdeel heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de schoolbesturen en welzijnsinstellingen. Zij financiert plannen / activiteiten van scholen in het kader van het lokaal onderwijsbeleid en de Brede School(inclusief voorschool). Het stadsdeel financiert de welzijnsinstellingen en activiteiten in het stadsdeel op basis van ingediende plannen. Het stadsdeel is de regisseur van het proces voor de (door)ontwikkeling van een brede school, bewaakt voortgang en draagt zorg voor evaluatie van processen en opbrengsten. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het geheel in de zin dat het stadsdeel uitspraken doet over te bereiken doelen: op het terrein van jeugdbeleid, veiligheid, onderwijsachterstanden et cetera. Ook is het stadsdeel verantwoordelijke voor de onderwijshuisvesting en heeft het stadsdeel een faciliterende rol als het gaat om de huisvesting van het Brede School gedeelte. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het doen verzorgen van onderwijs, afgestemd op de leerlingen die de scholen bezoeken en zijn verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van middelen. Schoolbesturen faciliteren scholen ten aanzien van coördinerende taken ten behoeve van de brede school. In het Decentraal Lokaal Overleg (DLO) wordt hierover in samenspraak met de verantwoordelijk stadsdeelportefeuillehouder afspraken gemaakt Uitvoeringsregie De school (onderwijs) heeft de regie over de uitvoering van alle activiteiten die op een Brede School plaatsvinden. Soms ligt de regie in handen van een schooldirecteur, maar het kan een keuze zijn om dit bij een manager te beleggen die veel op de werkvloer aanwezig is. Onder de uitvoeringsregie valt in ieder geval het volgende: Inter-professionele samenwerking: de inzet en de samenwerking van alle organisaties die betrokken zijn bij de brede school; Programmatische samenwerking: het toezicht op het hele programma dat in de Brede School wordt aangeboden; Het organiseren van de samenhang en verbindingen tussen organisaties en professionals; Budgetbeheer: toezicht op de financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten en het werven van aanvullende middelen, en; Communicatie: de interne en externe communicatie tussen en over de partners. De welzijnsorganisatie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de voorschool en de betrokkenheid van de ouders van peuters bij het onderwijs van hun kind. De welzijnsorganisatie zorgt voor actieve samenwerking met partners op het gebied van onderwijs, zorg en ouderbetrokkenheid

13 2.5. Huisvesting In Amsterdam is huisvesting geen wezenlijk kenmerk van de Brede School. Een (multifunctioneel)gebouw is geen voorwaarde voor een Brede School. Het hangt niet af van huisvesting of betrokken organisaties goed samenwerken aan de doelen en gewenste effecten die zij voor de Brede School hebben vastgesteld. Wel is aangetoond dat wanneer de inhoud van een Brede School-programma als verbindende factor staat, huisvesting in één multifunctioneel gebouw de samenwerking bevordert. Daarnaast draagt een fris binnenklimaat bij aan de leerprestaties van kinderen. Mede om deze redenen stelt het stadsdeel een Integraal Huisvestingsplan op voor alle basisscholen in West, waarin de BredeSchoolhuisvestingsambities van het coalitieakkoord worden meegenomen. Een aantal bredeschoolhuisvestingsprojecten loopt reeds. Beheer en exploitatie Rond het beheer en de exploitatie van een Brede School ontstaan nogal eens problemen. Bij multifunctionele accommodaties moeten partners / gebruikers tot overeenstemming komen over benodigde financiering en personele inzet. Regievoering ontbreekt geregeld waardoor er geen eerstverantwoordelijke is. Bij de bespreking van de uitvoeringsregie op de Brede School wordt hier ook aandacht aan besteed

14 3. Hoe komen we bij de Beste Brede School West? Actieplan Beste Brede School West Kern voor een Brede School is brede samenwerking. Je kunt pas samenwerken als je hier afspraken over hebt. Stadsdeel West neemt een faciliterende en procesbegeleidende rol op zich bij het formuleren en uitvoeren van een Actieplan Beste Brede School West. De nu eerst volgende stap om te komen tot dit actieplan is een conferentie die het stadsdeel samen met de schoolbesturen organiseert. Welzijn zal ook uitgenodigd worden. Op de agenda van deze conferentie staat in ieder geval: - Verschuiving in uitvoeringsregie: de visienotitie Beste Brede School West geldt als inbreng van het Stadsdeel; - De verordening Materiële en Financiële Gelijkstelling Stadsdeel West in relatie tot uitvoeringsregie Beste Brede School West; - De uitrol van een gezamenlijke pedagogische visie: Jong in West; - Ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk Brede School. De agenda wordt aangevuld met de ambities van deelnemende partijen. Het actieplan zal gaan omschrijven op welke punten praktische uitwerking nodig is en welke mogelijke consequenties een verschuiving in uitvoeringsregie naar het onderwijs met zich mee zal brengen. Het actieplan is leidend voor de Programmabegroting Stadsdeel West Processchets o December 2010: vaststellen visienotitie Beste Brede School West door Stadsdeelraad West o Januari 2011: Conferentie met schoolbesturen, welzijnsorganisaties en het Stadsdeel o Januari mei 2011: Opstellen Actieplan Beste Brede School West o Juni 2011: presentatie Actieplan Beste Brede School West aan Stadsdeelraad West Overwegingen Meegenomen moet worden dat we op dit moment verkeren in economisch zwaar weer. Er zal geprioriteerde worden binnen het actieplan. Het stadsdeel is afhankelijk van de ambitie van partnerpartijen voor de invulling de Beste Brede School West. Daarnaast kunnen beleidsvoornemens stadsdeeloverstijgend zijn. Er zal veelvuldige afstemming op stedelijk niveau plaatsvinden. Het stadsdeel stelt zichzelf als doel om het ideaal zoals geschetst in de ambitie van het Dagelijks Bestuur te realiseren voor een aantal Brede Scholen van West. Wanneer we voor een aantal scholen bij de Beste Brede School zijn aangekomen betekent dit dat de palen die daarvoor geslagen zijn inmiddels een huis vormen voor de andere Brede Scholen West

15 Bijlage 1. Stand van zaken Brede Scholen van West in figuren Figuur 1. Leerlingen (vanaf 4 jaar) die in het eigen stadsdeel naar het basisonderwijs gaan naar oud-stadsdelen, 1 oktober (in procenten) stadsdeel C Westerpark D Oud-West H Bos en Lommer J De Baarsjes Bron: DMO / O+S

16 Figuur 2. De scholen en schoolbesturen op de kaart

17 Figuur 3. leerling gegevens en BredeSchool aanbod West

18 Bijlage 2. Literatuurlijst Coalitieakkoord Stadsdeel West West maakt het verschil Mei 2010 Programmabegroting Stadsdeel West 2011 November 2010 Regeerakkoord Rijksoverheid, oktober 2010 Jong Amsterdam2, de Lokaal Educatieve Agenda van Amsterdam DMO, gemeente Amsterdam, november 2010 Kader Brede School Amsterdam Gemaakt als onderdeel van Jong Amsterdam OOG, april 2010 Nota Brede School Bos en Lommer 2009 Stadsdeel Bos en Lommer, mei 2009 Staat van de Jeugd 2009, Jeugdmonitor Amsterdam 2009 Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam, oktober

19 - 19 -

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Kader Brede school Amsterdam

Kader Brede school Amsterdam Kader Brede school Amsterdam Amsterdam, april 2010 Colofon Het Kader Brede School Amsterdam is gemaakt als onderdeel van Jong Amsterdam Tekst: Gerard van de Burgwal en Edith Hooge Tekstredactie: Ron Benjamins

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

De doorgaande (leer)lijn

De doorgaande (leer)lijn Welkom De doorgaande (leer)lijn Versie Beginners Presentatie door: Anja de Rooij en Suze van de Pol 22-04-2014 Kennismaking Programma Hand-out Uw ervaringen vragen en uw motto Programma Wettelijk kader

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

De doorgaande leerlijn

De doorgaande leerlijn Welkom De doorgaande leerlijn gevorderden Presentatie door: Suze van de Pol & Anja de Rooij 22-04-2014 Omschrijving workshop Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de doorgaande lijn op de ontwikkeling

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Startnotitie Lokale Educatieve Agenda

Startnotitie Lokale Educatieve Agenda Startnotitie Lokale Educatieve Agenda november 2008 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. De lokale Ecucatieve Agenda 3 3. De rol van de gemeente 4 4. Partners en de verdeling van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

(Concept) Visie van het lokale onderwijsveld. binnen de gemeente Woudenberg

(Concept) Visie van het lokale onderwijsveld. binnen de gemeente Woudenberg (Concept) Visie van het lokale onderwijsveld binnen de gemeente Woudenberg Januari 2011 Visie van het lokale onderwijsveld binnen de gemeente Woudenberg 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderwijsvisie

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda

Lokaal Educatieve Agenda Lokaal Educatieve Agenda 2010-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Auteur Status P. Vollebregt Concept Editiedatum 23 mei 2011 Format 11-1-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Visie: Een leven

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

VNG Leertraject Onderwijs

VNG Leertraject Onderwijs VNG Leertraject Onderwijs 2016-2017 Neem uw educatieve regierol Introductie Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken

Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken Stichting Brede School Nederland 6 de Jaarcongres Brede School Jaarbeurs Utrecht, 23 april 2009 Uitnodigingstekst voor deze Workshop 1.

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST Locatie(s) :Basisschool De Horst Brinnr. :15LX Plaats :201 HT Spijkenisse Reg.nr.

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS

IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS 2 Visie voor kinderen tot dertien jaar OPTIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN Het Integraal Kindcentrum (IKC) is een compleet concept voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Peuterplusactiviteiten Project Kinderopvang, peuterspeelzaal Een vernieuwd activiteitenprogramma dat de ontwikkeling

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EUROPASCHOOL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EUROPASCHOOL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EUROPASCHOOL Locatie(s) : Brinnr. :09RC Plaats :9649 GJ Muntendam Onderzoeksnummer :15078 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KLINKER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KLINKER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KLINKER Locatie De Klinker Brinnr. 17LU Plaats Spijkenisse Reg.nr. 1004 Onderzoeksnummer.

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH Locatie : Basisschool Er-Risèlèh Brinnr. : 24DH Plaats : 2313 AB Leiden Reg.nr.

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL Locatie(s) : Brinnr. :05XB Plaats :9649 HP Muntendam Onderzoeksnummer :15091 Datum onderzoek

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening. Onderwerp Voortgangsrapportage brede scholen 2010

Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening. Onderwerp Voortgangsrapportage brede scholen 2010 Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Ingrid van Engelshoven Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie