: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam SLN Projekten B.V.), gevestigd aan de : Weeresteinstraat 43, 2182 GR te Hillegom, statutair gevestigd te : Middelburg Faillissementsnummer : C.02/14/468 F Datum uitspraak : 1 juli 2014 Curator : mr. F.T. Hiemstra Rechter-commissaris : mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier Activiteiten onderneming : De vennootschap hield zich tot haar faillissement bezig met de : begeleiding van projecten in het kader van inrichting en renovatie van : hotels. Omzetgegevens : 2012: ,-- : 2013: nog niet bekend. Personeel gem. aantal : 2 Saldo einde verslagperiode : 667,66 (bijlage 1) Verslagperiode : 1 juli tot en met 17 juli 2014 Bestede uren in verslagperiode : mr. F.T. Hiemstra: 8 uur en 24 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Bestede uren Totaal : 2014: mr. F.T. Hiemstra: 8 uur en 24 minuten : 2014: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : 2014: mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten 1

2 De informatie in dit verslag is grotendeels gebaseerd op informatie van derden. Voor de juistheid van die informatie kan de curator niet instaan. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SLN Projekten Beheer B.V. Bestuurder van die vennootschap is Nigten Bouwmanagement B.V., waarvan de heer J.H.F.P. Nigten, bestuurder is. Voor zover bekend houden de heer Nigten en de heer D.H. Lindhout (direct of indirect) de aandelen in SLN Projekten Beheer B.V. Voor zover de curator nu kan inschatten, hield de heer Lindhout zich naast de heer Nigten zich intensief bezig met het reilen en zeilen van de vennootschap en kan hij worden aangemerkt als feitelijk bestuurder. 1.2 Winst en verlies 2011: , : , : nog onbekend 1.3 Balanstotaal 2011: , : , : ,63 (voorlopig) 2014: ,03 (voorlopig) 1.4 Lopende procedures Op datum faillissement liep een aantal incassoprocedures tegen de failliete vennootschap. De rechtbank en Raad voor Arbitrage waarbij deze procedures in behandeling waren zijn op de hoogte van het faillissement. De procedures zijn geschorst. 2

3 1.5 Verzekeringen Op datum faillissement liep een aantal verzekeringen, waaronder een transportverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een CAR/AVB verzekering. Deze zijn door de curator opgezegd. Voor de overige verzekeringen, een verzekering van een aanhangwagen en van inventaris, is nog niet duidelijk of de verzekeringspremie is voldaan. Is dat het geval, dan zal de curator deze nog even laten doorlopen. Lopen de verzekeringen niet meer, dan zal worden bezien of verzekeringen moeten worden afgesloten. De waarde van de betreffende activa lijkt niet hoog te zijn. 1.6 Huur De failliete vennootschap huurde van haar aandeelhouder SLN Projekten Beheer B.V. een deel van een bedrijfsruimte te Hillegom. Deze huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris beëindigd. Het is onduidelijk of ook een huurovereenkomst bestond met betrekking tot een opslagloods. Voor zover dat het geval is, is deze huurovereenkomst ook beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement De werkzaamheden van de failliete vennootschap bestonden voor het grootste deel uit renovatie en inrichting van hotels. De opdrachten varieerden tussen bedragen van enkele tonnen tot enkele miljoenen. In 1999 zijn de heren Nigten en Lindhout met de onderneming begonnen. In 2012 was de vennootschap actief met de renovatie van een groot hotel in Parijs. De vennootschap was daarbij de hoofdaannemer en schakelde diverse onderaannemers in. Het project leek aanvankelijk winstgevend te zijn, in 2013 en 2014 bleek dat er aanzienlijke nakosten waren. Volgens de heer Van Nigten was het project uiteindelijk verlieslatend. Dit werd echter pas geruime tijd na afronding van het project bekend. In 2013 liep de omzet terug, in 2014 is er vrijwel geen werk meer binnengekomen. Volgens de bestuurders bedroeg de omzet over 2014 tot de maand juli ongeveer ,--. Op de datum van het faillissement waren er geen lopende projecten meer. Om die reden is besloten het faillissement aan te vragen. 3

4 Vlak voor het faillissement is de naam van de vennootschap gewijzigd van SLN Projekten B.V. naar Zuid-West Projekten B.V. Ook is de statutaire zetel verplaatst naar van Hillegom naar Middelburg. Volgens de bestuurders van de vennootschap is de naam gewijzigd om negatieve publiciteit voor SLN Projekten Beheer B.V. te voorkomen. De zetel zou zijn verplaatst omdat de administratie van de failliete vennootschap bij de accountant in Goes ligt. Verder is de heer Lindhout woonachtig in Zeeland en heeft hij de aanvraag van het faillissement voorbereid. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging. De werknemers is met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd. 2.4 Werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris, correspondentie personeel. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De vennootschap beschikte niet over onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden 3.2 t/m 3.5: niet van toepassing. 4

5 Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De vennootschap beschikt over kantoorinventaris, bestaande uit stoelen, tafels, computers, etc. 3.7 Verkoopopbrengst De inventaris is nog niet verkocht. De waarde van de inventaris lijkt niet noemenswaardig. 3.8 Boedelbijdrage Nog niet besproken. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus De curator zal opkomen voor het bodemrecht van de fiscus Werkzaamheden Inventarisatie bedrijfsmiddelen. Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving Op datum faillissement was er volgens de bestuurders geen onderhanden werk en waren er geen voorraden Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Inventarisatie. 5

6 Andere activa 3.15 Beschrijving De vennootschap is in het bezit van drie Ferrari s met een boekwaarde van in totaal ,--. Deze auto s waren volgens de bestuurders aanvankelijk eigendom van SLN Projekten Beheer B.V. Toen duidelijk werd dat het project uit 2012 verlieslatend was geweest, zou een dividenduitkering ten bedrage van ,-- zijn teruggedraaid. Ook zouden managementvergoedingen van in totaal ,-- deels zijn teruggedraaid. Een als gevolg daarvan ontstane vordering zou zijn voldaan door middel van inbetalinggeving van de auto s. Kort na datum faillissement heeft de curator de auto s bekeken en geverifieerd of de auto s voldoende zijn verzekerd. De verzekering stond nog op naam van een van de bestuurders, maar is omgezet op naam van de failliete vennootschap. De verzekeringen lopen door tot 24 augustus De pandhouder zal zorgen voor verlenging van de verzekering. De curator doet nog onderzoek naar bovenvermelde dividenduitkeringen, betaling van managementvergoedingen en de vermelde correcties Verkoopopbrengst De Ferrari s zijn nog niet verkocht. De Rabobank Bollenstreek zal in haar hoedanigheid van pandhouder de verkoop ter hand nemen. Zie Werkzaamheden Inventarisatie, correspondentie met verzekeringsmaatschappij over verzekering van de auto s, correspondentie met pandhouder. 6

7 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie van de failliete vennootschap stond op datum faillissement een bedrag van ongeveer ,-- uit aan handelsdebiteuren. Daarnaast zouden er vorderingen zijn uit hoofde van lening en/of onverschuldigde betaling ten bedrage van ongeveer ,--. Op de vorderingen rust een pandrecht. De pandhouder zal de inning ter hand nemen. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Inventarisatie. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De vennootschap werd gefinancierd door de Rabobank Bollenstreek. De bank heeft een vordering ingediend ten bedrage van ongeveer , Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden De bank heeft een pandrecht op de drie Ferrari s van de vennootschap, alsmede een pandrecht op inventaris en vorderingen. 5.4 Separatistenpositie De bank heeft aangegeven haar zekerheden zelfstandig uit te winnen. 7

8 5.5 Boedelbijdragen Per auto zal bij verkoop een boedelbijdrage van 2.000,-- plus BTW worden betaald. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Een aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van eigendomsvoorbehoud. Voor zover de curator bekend is, is geen van de spullen waar dit voorbehoud betrekking op zou hebben nog bij de failliete vennootschap aanwezig. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 5.9 Werkzaamheden Inventarisatie, correspondentie met bank. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Omdat er op datum faillissement geen lopende projecten waren, is voortzetting of een doorstart niet aan de orde geweest. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 8

9 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 6.2 t/m 6.8: niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog niet onderzocht. 7.2 Depot jaarrekeningen Aan de deponeringsverplichtingen lijkt te zijn voldaan. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant worden onderzocht. De vennootschap is een kleine vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW en is derhalve niet verplicht om een accountantsverklaring te laten afgeven. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 7.7 Werkzaamheden 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet ingediend. 9

10 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Nog niet ingediend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Nog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog niet ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren In de afgelopen verslagperiode zijn concurrente vorderingen ter verificatie ingediend voor een totaalbedrag van ,38. Als bijlage 2 is een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen bijgevoegd. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Het is te vroeg om aan te geven hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. Ook valt nog niet te zeggen of enige uitkering aan de (concurrente) faillissementscrediteuren kan worden gedaan. 8.8 Werkzaamheden Correspondentie, bestudering stukken, crediteurenadministratie. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden 9.1 t/m 9.4: niet van toepassing. 10

11 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet aan te geven Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal onder meer aandacht worden gegeven aan het volgende: - onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, - rechtmatigheidsonderzoek, - verdere inventarisatie Indiening volgend verslag Over circa drie maanden Werkzaamheden Opstellen verslag en bijkomende werkzaamheden. Middelburg, 18 juli 2014 F.T. Hiemstra curator 11

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie