Inleiding. Aan wie wordt uitgegeven? Soorten van emissies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Aan wie wordt uitgegeven? Soorten van emissies"

Transcriptie

1 Mr J WP.M. van der Velden Mr].W.P.M. van der Velden is advocaatbij Banning Van Kemenade & Holland te Eindhoven Inleiding Mede naar aanleiding van de procedure inzake Co-op obligaties staat prospectusaansprakelijkheid in Nederland weer sterk in de belangstelling. Dat is decennia lang wel anders geweest. Nagenoeg alle literatuur die over dit onderwerp verschijnt, beperkt zich tot aanspraken van beleggers jegens de lead manager van een emissiesyndicaat op grond van artikel 6:194 e. v. B. W. In dit artikel* wil ik ingaan op andere acties van beleggers jegens syndicaatsleden, welke acties voor beleggers onder oinstandigheden voordeliger zijn. Daartoe zal ik eerst verschillende types van openbare emissies en enkele verhoudingen tussen de betrokken partijen beschrijven. Vervolgens vergelijk ik verschillende acties die voor beleggers openstaan. Tenslotte ga ik in op enkele daannee samenhangende vragen. Soorten van emissies Men kan emissies onderscheiden naar het soort effect dat wordt uitgegeven. Ik beperk mij hier tot uitgifte van aandelen en obligaties. Obligaties zijn meestal vorderingsrechten aan toonder. Uitgifte van obligaties is het nemen van een lening door de uitgevende vennootschap bij degenen die inschrijven op de obligaties.l Geeft een vennootschap aandelen uit, dan biedt zij aan om deel te nemen in de vennootschap! Zij verkoopt niet. De aandelen worden niet geleverd, maar ontstaan door plaatsing. Dat de praktijk, en hier en daar de literatuur3 spreekt van verkoop door de uitgevende vennootschap, is juridisch onjuist. Daarnaast kan men onderscheid maken naar de rol die het emissiesyndicaat vervult. Openen de syndicaatsbanken alleen hun loketten en staan ze niet in voor het wewagen van de emissie, dan spreekt men van guichetemissie.4 De banken plegen bij dit type emissies het prospectus niet mede samen te stellen en te ondertekenen. Garandeert het syndicaat, althans de syndicaatsleden gezamenlijk al dan niet hoofdelijk, dat alle effecten zullen worden geplaatst, dan wordt gesproken van gegarandeerde emissie. De garantie houdt in dat de syndicaatsleden zelf de effecten nemen, voor zover het beleggerspubliek dit nalaat. Een derde type is de overgenomen emissie. De syndicaatsleden schrijven daarbij zelf in op de emissie en plaatsen de effecten vervolgens door aan het publiek. Openbare guichet-emissies komen in de praktijk minder voor dan gegarandeerde en overgenomen emissies.5 De lead manager pleegt bij de laatste twee soorten emissies zich intensief te bemoeien met de totstandkomingvan het prospectus. De syndicaatsleden ondertekenen (de technische pagina van) het prospectus.6 De overeenkomst waarin het syndicaat de emissie garandeert aan of overneemt van de uitgevende vennootschap, heet meestal underwriting agreement of subscription agreement- Met regelmaat wordt in literatuur en praktijk de gegarandeerde emissie en de overgenomen emissie niet duidelijk onderscheiden. Men verstaat dan onder gegarandeerde emissies mede overgenomen emissies en omgekeerd: Wellicht is de reden hiervan, dat het onderscheid vanuit oogpunt van de emittent (uitgevende vennootschap) weinig verschil maakt, daar hij in beide gevallen het financiële risico voor de emissie overdraagt aan het syndicaat. In het vervolg van dit artikel zal duidelijk worden waarom ik belang hecht aan het maken van een duidelijk onderscheid. Aan wie wordt uitgegeven? Bij een gegarandeerde emissie ontstaan overeenkomsten van uitgifte tussen de uitgevende instelling en de inschrijvende beleggers.8 In geval van obligaties zijn dit overeenkomsten tot verbruikleen en bij aandelen overeenkomsten tot deelneming in de vennootschap. De syndicaatsleden vertegenwoordigen de emittent jegens de beleggers. Zij worden daarom niet zelf jegens de beleggers gebonden om effecten te leveren. Voorzover beleggers niet voldoende op uit te geven effecten hebben ingeschreven, nemen de syndicaatsleden de effecten. Bij overgenomen emissies geeft de emittent de effecten uit aan de syndicaatsleden. De emittent geeft zelf * Dit artikel is een bewerking van een scriptie. 1. Heijden, EJJ. van der, Grinten, W.C.L. van der, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle, 1992 nr. 196 ('handboek'); idem voor het Duitse recht: Canaris, C.W., Bankvertragsrecht, 2. Auflage, W. de Gruyter, Berlin, New Vork 1981, nr. 2243; anders: Hopt, KJ., Die Verantwortlichkeit der Banken bei Emissionen, C.H. Beck, Miinchen 1991, p Asser-Maeijer 2-111, De naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle 1994, nr. 247; enigszins afwijkend: Handboek nr. 167, en: Olffen, M. van, Zaman, D.F.M.M., Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam, Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1994, p. 33, die spreken van een overeenkomst tot inbreng. 3. Rooy, R.E. de, Emissies op de Nederlandse markt, Serie Bank- en Effectenrecht, Deventer 1987, p. 39 en 50...De Rooy a.w., p De Rooy, a.w., p. 9; Graaf; F.G.B., Euromarket Finance: Issues of Euromarket securities and syndicated Eurocurrency loans, Deventer 1991, p. 54; Schaafsrna, ].R., Wymeersch, E., Beschetrning van beleggers ter beurze, Europese effectenreglementering, Preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht, p Artikel 9 Fondsenreglement lijkt hun ondertekeningen verplicht te stellen, alhoewel naar de Ietter van lid 1 de uitgevende instelling ook alleen zou mogen ondertekenen. 7. Asser-Maeijer 2-111, nr. 249 maakt onderscheid, maar geeft één naam; De Rooy a.w., p en 54 e.v. maakt onderscheid, maar stelt, dat het voor de praktijk geen verschil maakt; Vereniging voor de Effectenhandel,. Beurs en Effecten, Amsterdam/ Antwerpen 1991, p behandelt ze volledig samen; Schaafsrna/Wymeersch a. w. p en 149 maakt duidelijk onderscheid; Blom, M.A., Boll, ].M., Prospectusaansprakelijkheid, preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht, Deventer 1995, p.23, noemt alleen de gegarandeerde emissie; Handboek, nr. 114 is hierover te summier om er iets uit op te maken. 8. Dit is ook het geval bij guichet-emissies, maar die Iaat ik verder buiten beschouwing. 145 DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 75 / 5 MEI 1997

2 9 niet uit aan de beleggers. De syndicaatsleden worden gerechtigd tot de effecten en plaatsen deze op hun beurt voor eigen rekening en risico door aan de belegger. Een contractuele verhouding ontstaat tussen de belegger en de syndicaatsbank bij wie hij inschrijft op de emissie: De bank verbindt zich om tegen betaling effecten aan de belegger te leveren. Dit is te kwalificeren als een overeenkomst van koop tussen de bank en de be- legger- Het prospectus maakt deel uit van het aanbod tot de overeenkomst tot deelneming respectievelijk de koopovereenkomst. De banken verwijzen bij het openstellen van de inschrijving op de zogenaamde technische pagina immers naar het gehele prospectus. De belegger mag van zijn wederpartij verlangen dat de effecten voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen die het prospectus bij hem wekt- Een belegger zal in een goed opgesteld prospectus kunnen lezen, of sprake is van een overgenomen emissie.1 Daaruit kan hij de conclusie trekken, dat hij de effecten niet rechtstreeks van de emittent zal verkrijgen, maar van de bank, die de effecten heeft overgenomen. In Nederlandse prospectussen is regelmatig te lezen, dat een emissie is overgenomen, dat de syndicaatsleden 'emittent' worden genoemd en dat de syndicaatsleden de inschrijving openstellen. Het vertrouwen van de beleggerdat hij in een dergelijk geval rechtstreeks koopt van de syndicaatsbank bij wie hij inschrijft lijkt mij gerechtvaardigd. Indien de bank achteraf zou aantonen dat de emissie in feite was gegarandeerd en niet was overgenomen, doet dat niets af aan het gerechtvaardigde vertrouwen van de belegger. De bank blijft gebonden aan haar koopovereenkomst met de belegger. Acties van de belegger Stel: een belegger schrijft in op een aantal uit te geven aandelen van! 40 bij een syndicaatsbank die de emissie mede heeft overgenomen. De belegger is tot aanschaf bewogen door het prospectus, dat deze bank heeft ondertekend. Vervolgens blijkt het prospectus onjuist te zijn op essentiële punten. De aandelen blijken slechts!20 waard te zijn. De belegger stelt een actie in tegen de bank, bij wie hij had ingeschreven. Tijdens de procedure failleert de uitgevende vennootschap om redenen die geen verband houden met de onjuistheden in het prospectus. De aandelen worden waardeloos. Heeft zich dit niet min of meer voorgedaan bij de beursgang van Air Holland?!! Stelt de belegger de actie uit misleidende reclame in, dan kan hij het verschil vorderen tussen de aanschafprijs en de werkelijke waarde van de effecten, die rond de!20 zal hebben gelegen. Het faillissement hield geen verband met het prospectus.!2 De belegger heeft daarom geen vordering ter zake van de tweede waardedaling.13 Hij blijft met een strop zitten van!20 per aandeel. Opgemerkt zij dat het op grond van artikel 1416a BW vóór 1980 mogelijk was om, in plaats van schadevergoeding, de stukken aan de bank te geven tegen betaling van de aanschafprijs. De ratio hierachter was, dat als de belegger op de hoogte van de werkelijke feiten was geweest, hij de effecten niet zou hebben aangeschaft. Zijn schade is het bezit van aandelen die hij niet heeft gewild. Aangezien in het voorbeeld de emissie was overgenomen, heeft de belegger de aandelen gekocht van de bank. Hij kan acties instellen in verband met zijn rechten uit de koopovereenkomst. De belegger kan een actie tot ontbinding instellen (artikel 6:265 BW). Omdat het prospectus niet spoorde met de werkelijke toestand van de effecten, kwam de bank per definitie tekort in de nakoming van haar verbintenissen als verkoopster. Niet nodig is dat haar ter zake een verwijt treft.14 Zelfs indien de bank bewijst, dat zij zorgvuldig heeft gehandeld, kan de belegger nog ontbinden. Het effect van de ontbinding is dat de belegger de, na faillissement waardeloze, effecten moet terugleveren aan de bank en de bank de oorspronkelijke aanschafprijs aan de belegger dient terug te betalen (artikel 6:271 BW). Dit betekent, dat de belegger de schade terzake van het faillissement kan afwentelen op de bank. Hij ontvangt de volle f 40 per aandeel terug. Een wezenlijk verschil met de actie uit misleidende reclame. Tenslotte kan de belegger de koopovereenkomst met de bank vemietigen op grond van dwaling.is Hij dient te bewijzen dat het prospectus onjuist was en dat hij bij kennis van de juiste feiten de effecten niet (tegen die prijs) had gekocht. Niet is vereist dat de bank een verwijt treft met betrekking tot de onjuistheid van het 9. Vgl. Blom, M.A., Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager, Deventer 1996 ('prft.'), noot 6 en 227; Slooten, G. van, Aansprakelijkheid voor eniissies, Theniis 1911, ; Schaafsma/Wymeersch, p. 149 voor obligaties en p. 112 voor aandelen. Met betrekking tot aandelen wordt niet gezegd van wat voor overeenkomst sprake is; De Rooy, p. 65 stelt, dat het mogelijk is, dat de belegger in het geheel geen overeenkomst sluit. Hoe hij zich dat voorstelt, is niij volstrekt ondnidelijk. Voor het Duitse recht wordt ook aangenomen dat bij overgenomen eniissies een koopovereenkomst ontstaat tussen beleggeren syndicaatsbank: Assmann, H.D., Schiitze, R.A. (red.), Handbuch des Kapitalanlagerechts, C.H. Beck, Miinchen 1990, 71; Canarisa.w. 2245;~opt a.w. 42; Schwark, E., Borsengesetz, 2. Auflage, C.H. Beck, Miinchen 1994, p. 377, Voor aandelen en obligaties: art Schema A resp. art Schema B, Fondsenreglement en art resp, art bijlage bij art. 2 BTE; Perrick, S., Seriêre, V.P.G. de, Effecten (algemeen deel), Serie Bank- en Effectenrecht, Deventer 1991, p. 106; Blom, p. 23; Raaijmakers M.].G.C., ABN AMRO/Vereniging Coopag, Me 95, p. 223 stelt, dat de rol van de banken duidelijk uit het prospectus zal moeten blijken. 11. Alberts, ]., Misleiding bij beursgang charterbedrijf Air Holland, NRC ; dat in het voorbeeld van eniissie en niet van beursgang sprake is, maakt niet uit voor de aansprakelijkheid van de bank. Overigens zou bij een niet-overgenomen beursgang een koopovereenkomst aangenomen moeten worden tussen beleggers en de personen, die de aandelen op de beurs brengen. 12. De Hoge Raad heeft naar niijn mening in het Co-op arrest (r.o ) geoordeeld dat een prospectus een samenstel is van mededelingen in de zin van arrike16:194 BW. De literatuur meent veelal dat een prospectus één mededeling is. Vergelijk Leijten, A.F.].A., Prospectusaansprakelijkheid, De NV 95, p. 216; Verkade, D.W.F., NJ 96, p (noot); Timmerman, beschreven door Winter, ]. W., De NV 96, p. 30; Winter spreekt zelfs van heersende leer. Volgens niij berust dat op een onzorgvuldige lezing van het arrest. De Hoge Raad heeft geoordeeld, dat een bank die een prospectus samenstelt, verantwoordelijk is voor de inhoud van de afzonderlijke mededelingen die het prospectus vormen. In deze zin ook Boele, S.A., Het arrest van de Hoge Raad in de zaak ABN AMRO/Co op, TVVS 1995, en Blom/Bo!l, a.w., p Tenzij de rechter een actie zou aanvaarden analoog aan artikel 1416a BW van vóór 1980, waarbij de belegger de effecten aan de bank kon afstaan tegen betaling van de aanschafprijs. Grond zou zijn, dat de belegger de effecten in het geheel niet zou hebben gekocht indien hij juist was ingelicht. 14. Asser-Hartkamp 4 II, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle 1993, nr 514. IS. Acties uit onrechtmatige daad, wanprestatie en bedrog zijn ook mogelijk, maar worden hier buiten beschouwing gelaten. 146

3 prospectus. Ook indien de bank zorgvuldig heeft gehandeld kan de belegger vernietigen. Het effect van vernietiging doet denken aan ontbinding. De bank wordt van rechtswege gerechtigd tot de effecten en moet de oorspronkelijke uitgifteprijs aan de belegger terugbetalen (artikel 6:228 jo 3:53 BW). De waardedaling ten gevolge van het faillissement komt daardoor voor rekening van de bank en niet van de belegger. Niet ondenkbaar is dat een rechter op grond van redelijkheid en billijkheid de gevolgen van vernietiging of ontbinding zou willen mitigeren, in die zin, dat de waardedaling ten gevolge van het faillissement voor rekening van de belegger komt. Hiertegen spreken de volgende argumenten. Ten eerste is niet duidelijk waarom het faillissement niet voor rekening van de bank moet komen en wel van de belegger die, indien juist voorgelicht, de effecten niet zou hebben aangeschaft. Nu de bank onjuiste informatie heeft verstrekt, lijkt het niet onredelijk, dat zij daarvoor ook het risico draagt. Bovendien maakt het enkele feit dat ontbinding of vernietiging voor de bank veelongunstiger is dan schadevergoeding, terwijl dit voor de belegger veel gunstiger is, deze acties niet onredelijk. In zoverre hoeft de belegger zich bij het instellen van de acties niet te laten leiden door de belangen van de bank.16 Ten tweede bestaat in Engeland en Duitsland de mogelijkheid om in plaats van schadevergoeding ervoor te kiezen om de effecten aan de bank te geven tegen betaling van de aanschafprijs of de uitgiftekoers. Dit zou een bijkomend argument kunnen zijn om naar Nederlands recht een beroep op dwaling of ontbinding te honoreren. Tenslotte had de belegger vóór 1980 de mogelijkheid om bij de actie uit artikel 1416a BW in plaats van schadevergoeding te kiezen voor teruggave van de effecten tegen betaling van de aanschafprijs. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot de wetswijziging van 1980 blijkt niet dat dit alternatief voor schadevergoeding is afgeschaft, omdat het onwenselijk of onbillijk zou zijn bij prospectusaansprakelijkheid. Beleggers kunnen speculeren door met het instellen van hun actie te wachten op koersfluctuaties. In de regeling van artikel 1416d BW (vóór 1980) gold met het oog hierop een speciale, korte verjaringstermijn. Zes maanden nadat de belegger op de hoogte was of had kunnen zijn van de 'onwaarheid, onvolledigheid of verminking' verjaarde de rechtsvordering. 17 De minister van Justitie motiveerde de termijn in 1910 als volgt: 'langer dan de noodzakelijkheid medebrengt, behoort de termijn tot het instellen der vordering niet te zijn, daar deze anders gevaar loopt misbruikt te worden tot het bereiken van doeleinden, in geen verband staande tot dat, waarvoor zij is ingesteld'.18 Het Duitse recht bevat bijna identieke bepalingen en ook in de Duitse algemeen civielrechtelijke prospectusaansprakelijkheid geldt een verjaringstermijn van zes maanden.19 Ratio van deze korte termijn was respectievelijk (in Duitsland) is, dat de belegger moet beslissen of hij de effecten wilhebben (tegen de betaalde prijs) wanneer hij de werkelijke feiten kent. Als hij een (veel) langere termijn heeft om te beslissen, dan kan hij met zijn actie koersfluctuaties afwachten. Zo kan hij de verjaringstermijn als speculatief instrument gebruiken. Dit is oneigenlijk gebruik.2 Mij lijkt dat deze gedachtengang voor de huidige situatie in Nederland niet minder waar is. Het is te betreuren, dat artike11416d lid 2 BW in 1980 is geschrapt. Het gebrek aan deze verjaringsternrijn is te ondervangen door middel van een beroep van de bank op rechtsverwerking van de actie. Mij lijkt dat dit een redelijke tot goede kans van slagen heeft. In geval van ontbinding zal speculatief wachten de belegger overigens niet baten, ongeacht een beroep op rechtsverwerking door de bank. Artikel 6:278 BW verplicht de belegger om de uit het wachten voortvloeiende waardeverrnindering van de effecten aan de bank te vergoeden. Secundaire markt Een nadeel van de contractuele aanspraken is, dat ze alleen aan de belegger op de primaire markt toekomen. De belegger die, afgaand op het prospectus, na afloop van een overgenomen emissie effecten aanschaft op de secundaire markt, koopt in principe niet van de (syndicaats)bank, die bij de koop bemiddelt. De belegger heeft geen contractuele aanspraken jegens een syndicaatsbank.21 Kan deze belegger jegens syndicaatsleden, in het bijzonder de lead manager, een actie instellen uit onrechtmatige daad of misleidende reclame? Men kan stellen dat artikel 6:194 BW misleidende prospectussen slechts onrechtmatig verklaart tegenover beleggers die zelf hebben ingeschreven op de emissie. Dit is een relativiteitskwestie (artike16:163 BW). Jegens beleggers op de secundaire markt zou het prospectus niet onrechtmatig zijn, zelfs al kopen zij direct na de emissie of hebben zij gedurende de emissie gehandeld. De misleiding in de zin van artikel 6:194 BW zou ophouden zodra de effecten op de publieke marktzijn gebracht. Deze redenering miskent de realiteit. Bovendien laat zij toepasselijkheid van artikel 6:162 BW onverlet. Typisch voor effecten is, dat ze worden doorverhandeld. Het prospectus blijft daarbij, zeker nog enige tijdeen zeer belangrijke informatiebron. Beleggers kunnen op grond van het prospectus ook na de emissie tot aanschaf besluiten. Het is niet duidelijk, waarom het prospectus jegens hen niet onrechtmatig zou zijn.22 Het is niet nodig dat iemand uit een overeenkomst met de emittent of een syndicaatsbank de effecten heeft verkregen, wil hij zich op artikel 6:194 BW kunnen be- 16. Vgl. HR , RvdW 95,244 r.o. 5; Bakels, F.B., Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, prft., Deventer 1993, p. 22; anden dan de Hoge Raad: Abas, p., WPNR 96, Art.1416 d lid 2 BW MvT bij art. II (art. 39 WvK) Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het WvK enz., d.d , hetgeen in 1928 heeft geresulteerd in artikel 1416d BW lid 5 KAGG en 12 lid 5 AlG; voor de algemeen civielrechtelijke aansprakelijkheid: BGH WM 85, 536; anden is 47 Bonengesetz, dat een verjaringstennijn van vijfjaar kent en als sterk verouderd wordt gezien. Vgl. Assrnann/ Schutze a.w Naar het Duitse recht: Pleyer, K., Hegel, T., Die Prospekthaftungbei der Publikums-KG, ZIP 1985, 1370; Rb den Haag 24~ , NJ 61,448, onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis; vgl. Handboek, ge druk, nr ; Anden: AG Mok bij HR , NJ 86,232 r.k., die volgens mij aan de parlementaire geschiedenis voorbijgaat. 21. Aanspraken uit een eventueelonjuist beleggingsadvies of door de bank niet-correct uitgevoerde opdracht tot uitvoeren van de koop, Iaat ik buiten beschouwing. 22. Zo ook: Blom/Boll a.w., p. 105 en

4 roepen.23 Art. 6:194 BW is een species van onrechtmatige daad, niet van wanprestatie. Of het prospectus causaal is geweest voor de schade hangt onder andere af van het tijdsverloop sinds openbaannaking. Kort na sluiting van de inschrijving zal de marktstemming nog beïnvloed zijn door het prospectus.24 Later zal de invloed op de stemming afnemen. De belegger kan nog wel door kennisneming van het prospectus tot aanschaf worden bewogen. De doorwerking van het prospectus zal haar einde vinden in publicatie van nieuwe jaarstukken door de onderneming, voor zover het gegevens betreft die in de jaarstukken worden besproken.25 Met betrekking tot bepaalde gegevens 'met eeuwigheidswaarde' kan het prospectus langer doorwerken.26 Stel dat een prospectus vermeldt, dat voor uit te geven obligaties bepaalde zekerheden worden gegeven, maar dat dit de facto niet gebeurt. Degene die de effecten aanschaft, kan ten aanzien van deze zekerheden worden misleid door het prospectus, ook al koopt hij jaren na de uitgifte.27 Het prospectus zal, afgezien van beleggingsadviezen, de enige bron zijn die aan de koper informatie geeft omtrent de zekerheden. Een beroep op artike16:194 BW lijkt mij mogelijk.28 De doorwerking van het misleidende prospectus eindigt als de belegger op de hoogte komt of had moeten komen van de ware feiten. Schaft hij nadien effecten aan, dan kan hij in redelijkheid niet stenen, dat hij door het prospectus is misleid. Hij wist of behoorde immers te weten, dat het prospectus onjuist was. De volgende factoren kunnen de belegger in kennis stenen van de ware feiten: berichten in de media, eigen informatie van de belegger langs andere kanalen en rectificerende mededelingen van bijvoorbeeld een syndicaatsbank of de uitgevende instelling, etcetera. Een prospectus dient up-to-date te zijn tijdens de uitgifte van de effecten. De bank dient het prospectus tot aan de uitgifte te actualiseren met betrekking tot essentiële nieuwe feiten en omstandigheden (art. 5 lid 1 BTE en art. 21 lid 2 Fr). Indien zich na uitgifte nieuwe feiten voordoen waardoor het prospectus niet langer juist is, heeft de lead manager als zodanig geen mededelingsverplichting. In zijn conclusie bij het Co-op arrest heeft AG Mok deze redenering mijns inziens onzuiver toegepast. Het ging rn die zaak om onjuiste financiële gegevens met betrekking tot Co-op AG. Achterafbleek dat het prospectus onjuiste gegevens had bevat. De gegevens waren echter al onjuist bij het samenstenen van het prospectus. Mok concludeerde hier toch tot een nieuw feit.29 Volgens de redenering van Mok is sprake van een nieuw feit, wanneer blijkt dat een (oud) feit onjuist is weergegeven. Had Mok, mijns inziens juister, geconcludeerd dat er sprake was van een 'oud feit' dan had hij, en de Hoge Raad met hem, wellicht wel een rectificatieplicht van de lead manager aangenomen. Een rectificatie had het misleidende karakter aan het prospectus ontnomen. Ze zou voor de periode na de rectificatie het vermogen van het prospectus om te misleiden opheffen. Tegen rectificatie pleit, dat zij de bestaande effectenhouders ernstig dupeert. Hun effecten worden minder waard. Per saldo leidt een rectificatie niet tot minder schade. Zij kan de schade zelfs vergroten, als ze leidt tot een vonedige instorting van de koers.3 Rectificatie voorkomt hooguit dat schade wordt geleden door nieuwe beleggers, die van de bestaande effectenhouders zouden kopen.31 Naar Duits recht kunnen syndicaatsleden aansprakelijk zijn jegens beleggers op de secundaire markt, die door een prospectus zijnmisleid.32 Naar Engels recht hebben beleggers op de secundaire markt afhankelijk van het type actie een vordering op syndicaatsbanken uit prospectusaansprakelijkheid.33 Dit zou een bijkomend argument kunnen zijn om ook naar Nederlands recht dergelijke aanspraken te accepteren. Men kan tenminste niet stellen dat het aannemen van deze aansprakelijkheid in Nederland in internationaal opzicht te bezwarend is voor syndicaatsbanken. Oude en nieuwe stukken Stel dat een beursgenoteerde vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft van dezelfde soort als reeds genoteerde aandelen. Het prospectus blijkt misleidend te zijn geweest. In hoeverre zijn de syndicaatsleden in geval van een gegarandeerde overgenomen emissie mogelijk aansprakelijk? Alleen met betrekking tot de jonge, nieuw uitgegeven stukken of ook voor oude stukken die zijn gekocht naar aanleiding van het prospectus? De oude, reeds genoteerde effecten werden niet door de lead manager aangeboden in de zin van artike16:194 BW. De lead manager biedt slechts de nieuwe stukken aan. In het kader daarvan handelt hij onrechtmatig. Omtrent die nieuwe stukken maakt hij een misleidend prospectus openbaar. Daar de oude en nieuwe stukken van dezelfde soort zijn, impliceert misleiding met betrekking tot de nieuwe stukken tevens misleiding met betrekking tot de oude stukken. Het is mij niet duidelijk waarom dit laatste niet onrechtmatig zou zijn en het eerste wel. Men kan stellen dat artikel 6:194 BW een Schutznorm is voor alleen beleggers in nieuwe stukken. Beleggers in oude stukken worden dan niet door dit artikel beschermd. Voor deze beleggers zou niet zijn voldaan aan de relativiteitseis van artike16:163 BW. Dit is een vrij sterk argument. Er tegen spreekt echter dat het vanuit het oogpunt van de belegger niet lijkt uit te maken of hij nieuwe dan weloude stukken aanschaft, nu ze van dezelfde soort zijn.34 Het prospectus heeft be- 23. Vergelijk Verkade, NJ 96, p (noot). 2.. Op grond van beïnvloeding van de marktstemming kan causaliteit worden aangenomen volgens Hoge Raad , NJ 1932, BlomlBoll, a.w., p BlomlBoll, a.w., p ; Blom, prft, p Rb Amsterdam , Canadafonds (niet gepubliceerd); Leijten, a.w., De NV 95, 222; Leijten, V&O november 95, 116; overigens ging het in dit geval om een transactie op de primaire markt, ook al vond de transactie jaren na publicatie van het prospectus plaats. 28. Vergelijk Rb Amsterdam , rolnr. H (n.g.) inzake Daf-obligaties. De rechtbank heeft een dergelijke vordering op grond van artike16:194 BW in beginsel niet onmogelijk geacht. Op feitelijke gronden heeft de rechtbank aangenomen dat geen sprake is geweest van misleiding, zelfs al bleek het prospectus innerlijk enigszins tegenstrijdig. 29. Conclusie AG Mok, Conclusies RvdW 94, p. 738 en HR RvdW94,p Verkade, NJ 96, p (noot). 31. Slagter, W.J., De prospectusaansprakelijkheid, A&V 95/2, p lid 1 en 46 lid 1 Borsengesetz; voor de algemeen civielrechtelijke aansprakelijkheid: Hopt S. 150 Financial Services Act; negligence, zoals toegepast in postfund Custodian v. Diamond, 2 AllER 1996 p ; anders: Caparo Industries v. Dickrnan 1 AllER 1990 p en Peek v. Gurney [ ] AllER Rep. p Macis, A.G. en Boele, S.A., Prospectusaansprakelijkheid, TVVS 94, p DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 75 / 5 MEI 1997

5 leggers in oude stukken evenzeer misleid als beleggers in nieuwe stukken. Overigens blijft een actie uit artikel 6:162 BW mogelijk, als artikel 6:194 BW beleggers in oude stukken niet zou beschermen- Aansprakelijkheid van emissiebanken jegens beleggers in oude stukken brengt voor de banken een vergroot risico met zich. Indien een vennootschap met genoteerd aandelenkapitaal van!2 miljard aandelen uitgeeft voor een bedrag van 1200 miljoen, is het maximale aansprakelijkheidsrisico tien keer zo groot als bij een 'normale' emissie35. Ditkan hogere provisies en verzekeringskosten voor syndicaten met zich brengen. De kosten van een emissie zouden dan op een gegeven moment niet meer opwegen tegen de baten. Waarschijnlijk zal het zo'n vaart niet lopen, zolang dergelijke aanspraken niet worden ingesteld. Men dempt de put meestal pas als het kalf verdronken is. Een groot deel van de reeds genoteerde effecten zal zich overigens in beleggingsfondsen bevinden en zal niet vervreemd worden naar aanleiding van het prospectus. Het daadwerkelijke risico zal daarom lager liggen dan het hier beschreven maximale risico. Naar Duits recht is het betwist of hier bedoelde vorderingen bestaan. Volgens het Borsengesetz hebben alleen beleggers in nieuwe stukken aanspraken. In het kader van de Allgemein Zivilrechtliche Prospekthaftung valt niet uit te sluiten dat aansprakelijkheid jegens kopers van oude stukken wel bestaat. Een extra probleem ontstaat indien na afloop van de emissie stukken worden gekocht. Meestal geschiedt de levering giraal. Beleggers kunnen niet aantonen dat hun vorderingen op het depot betrekking hebben op oude of op nieuwe stukken. Dit zou betekenen dat de banken feitelijk vrijuit gaan, zodra de nieuwe stukken zijn doorverkocht. In Duitse literatuur wordt voor de volgende oplossing gepleit. De bank dient te bewijzen dat de belegger oude stukken heeft gekocht. Bij gebreke daarvan wordt ervan uitgegaan dat de belegger nieuwe stukken heeft gekocht. Aan banken wordt in dat kader aangeraden om nieuwe stukken te onderscheiden van oude stukken door een kennummer of een voor bepaalde tijd afwijkend dividend. Daardoor kan de belegger bewust kiezen voor oude of nieuwe stukken en kan de bank achteraf aantonen welke stukken de belegger heeft aangeschaft.36 Conclusie Bij overgenomen emissies kunnen contractuele aanspraken ontstaan van beleggers jegens syndicaatsbanken, in het bijzonder acties van ontbinding en vernietiging op grond van dwaling. Bezien vanuit de gelaedeerde belegger is het voordeel van deze actiesdat daarvoor niet het vereiste geldt, dat de bank enig verwijt treft. Bovendien kunnen zij meebrengen dat de bank meer schade moet vergoeden, dan waartoe zij verplicht zou zijn op grond van onrechtmatige daad of misleidende reclame. Prospectussen dienen duidelijk aan te geven ofsprake is van overname danwel garantie, en dat in het laatste geval de inschrijvende belegger niet koopt van een syndicaatsbank. Dit is zowel in het belang van de belegger als van de syndicaatsleden. 35. Hopt, a.w. 142; Macis en Boele, TVVS 94, 146, die Hopt aanhalen. 36. Schwark, a.w., p Per abuis is in de vorige aflevering de reactie van het NCDop het concept-rapport van de Commissie Peters niet opgenomen. Met verontschuldigingen aan het NCD geven wij alsnog de reactie van het NCD hieronder weer. Redactie Corporate Governance in Nederland De NCD-reactie rapport Commissie Governance van de Corporate op het De afgelopen maanden heeft het N CD, Nederlands Centrum van Directeuren en Colmnissarissen kennis kunnen nemen van het rapport 'Corporate Governance in Nederland' van de Colmnissie Corporate Governance. Dit rapport ging vergezeld van de uitnodiging te reageren. Aangezien de inhoud ervan direct raakt aan het aandachtsgebied van het N CD, te weten het functioneren van bestuurders en toezichthouders, rekenen wij het tot onze taak commentaar te geven. Het rapport is aan de orde geweest in de Ledenraad en in de Commissie Commissariaat, zomede in een aantal discussiegroepen van NCD-leden, op basis waarvan het bestuur zijn reactie heeft gebaseerd- Hieronder volgen eerst enkele meer algemene opmerkingen. Daarna staan wij -de inhoud van het rapport volgend -stil bij een aantal meer specifieke punten. 01. Algemeen Wij juichen het initiatief van de VEUO en de Vv de toe, om de discussie weer op te pakken over de machtsen invloedsverhoudingen bij ondernemingen in Nederland. Grote waardering is er ook voor de kordate aanpak en de heldere en praktische benadering van de Commissie. De afgelopen maanden is uit de vele reacties en discussies duidelijk geworden dat het rapport een belangwekkend onderwerp aansnijdt. Opvallend is ook dat de tot dusverre waargenomen 149

Gronden van prospectusaansprakelijkheid

Gronden van prospectusaansprakelijkheid Mr Jan Willem P.M. van der Velden 1 Gronden van prospectusaansprakelijkheid 1. Inleiding Indien een instelling effecten wil uitgeven aan het publiek, dient zij in het algemeen eerst een prospectus uit

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Webinar woensdag 25 november 2015 om 12:00 uur Kasteel Waardenburg Bestuurdersaansprakelijkheid

Webinar woensdag 25 november 2015 om 12:00 uur Kasteel Waardenburg Bestuurdersaansprakelijkheid ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAAK Webinar woensdag 25 november 2015 om 12:00 uur Kasteel Waardenburg Bestuurdersaansprakelijkheid Staleman-Van de Ven 97 - Ernstig verwijt - Alle omstandigheden van het geval

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Nexans congres Fire safety events Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Jørgen den Houting 2 Programma 1 Europese Verordening bouwproducten:

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Remedies. Mr. W.L. Valk

Remedies. Mr. W.L. Valk Remedies Mr. W.L. Valk 1 Inleiding denken in remedies perspectief van de rechter perspectief van de wetenschap perspectief van partijen advocaat/andere rechtshulpverlener als intermediair aanpak in deze

Nadere informatie

De mogelijkheden voor vergoeding van afgeleide schade verruimd

De mogelijkheden voor vergoeding van afgeleide schade verruimd De mogelijkheden voor vergoeding van afgeleide schade verruimd M r. A. E. G o o s s e n s * 1 Inleiding Als de vennootschap schade lijdt, zal de aandeelhouder bijna altijd te maken krijgen met een waardedaling

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Checklist bij hoofdstuk 1

Checklist bij hoofdstuk 1 Checklist bij hoofdstuk 1 AANSPRAKELIJKHEIDSGROND VOORWAARDEN Informatieverstrekking in reclame Art. 7:59 BW Informatieverstrekking in precontractuele fase Art. 7:60 BW Beëindiging krediet Art. 7:65 lid

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

VI.1.5 Claims. Dr. E.A.M. Elbertse*

VI.1.5 Claims. Dr. E.A.M. Elbertse* VI.1.5 Claims Dr. E.A.M. Elbertse* Claims zijn rechten op de aanschaf van aandelen uit een emissie, verstrekt aan bestaande aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit. In de Nederlandse financieringspraktijk

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-312 d.d. 5 november 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. P.E. Roodenburg, secretaris) Samenvatting Partijen verschillen van mening

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:HR:2015:2191 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:hr:2015:2191 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-08-2015 Datum

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 13 - september 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Vordering tot winstafdracht Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, en schadebeperkingsplicht Verjaring Klachtplicht

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen

Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen Behoorlijke taakvervulling en decharge Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank.

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Datum 2 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de praktijken van Loterijverlies B.V.

Datum 2 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de praktijken van Loterijverlies B.V. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes Opzegging duurovereenkomst Mr. dr. H. Wammes * HR 1 juli 2014, NJ 2015,2 (noot T.T.T.) Eneco beëindigt sponsorovereenkomst met organisator en gaat de Benelux Tour zelf organiseren. * HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Monografieen BW B49a Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud WOORD VOORAF V ENIGE AFKORTINGEN

Nadere informatie

Enkele aspecten van de. van de commanditaire vennootschap onder het Wetsvoorstel. Personenvennootschappen

Enkele aspecten van de. van de commanditaire vennootschap onder het Wetsvoorstel. Personenvennootschappen Enkele aspecten van de commanditaire vennootschap onder het Wetsvoorstel Personenvennootschappen Inleiding Op 24 december 2002 werd de Tweede Kamer verblijd met een mooi kerstcadeautje: het wetsvoorstel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014

t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014 t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014 Deze week een eigen zaak waarin de Rechtbank Gelderland, Zittingsplaats Zutphen, geoordeeld heeft over de derdenwerking van een exoneratiebeding in een taxatierapport.

Nadere informatie

Physical Distribution Voorwaarden. Inhoudsopgave: PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN

Physical Distribution Voorwaarden. Inhoudsopgave: PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN Physical Distribution Voorwaarden Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-30 66 700 Telefax 070-351 20 25 e-mail: bva@tmsbv.nl

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F - 1 - Algemene Voorwaarden Consecutive Search VOF 1. Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Consecutive Search 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 155 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie