Samenwerking. Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken. bij executie verkopen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking. Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken. bij executie verkopen"

Transcriptie

1 Samenwerking Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken bij executie verkopen PLAN VAN AANPAK auteurs versie aug

2 2

3 Inhoudsopgave pagina 0. Managementsamenvatting Inleiding Opdrachtgevers Proces Het doel van de Pilot Huidige werkwijze Belastingdienst op hoofdlijnen Huidige werkwijze DRZ op hoofdlijnen Aanpak van de pilot op hoofdlijnen Verwachte volumes en verkopen tijdens de pilot Mogelijke financiële baten Personele consequenties Aanbesteding Evaluatie Projectorganisatie. 19 Bijlagen. Bijlage 1 Doorrekening kosten en opbrengsten bij lokaal en centraal werken. 21 Bijlage 2 PSU procesplaat BRZ. 27 Bijlage 3 PSU procesplaat executieverkoop. 28 Bijlage 4 Uitwerking beslag varianten en werkwijzen. 29 Bijlage 5 Overzicht van de te verzamelen BI gegevens. 37 Bijlage 6 To do lijst. 39 Bijlage 7 adviezen aan de stuurgroep. 41 Bijlage 8 Overzicht activiteiten en stukken. 42 Bijlage 9 Betekenis gebruikte afkortingen. 43 3

4 Managementsamenvatting. De Belastingdienst voert jaarlijks ca verkopingen uit, 80 tot 90% betreft voertuigen, de overige verkopen van roerende zaken gaan over inventarissen, en soms over inboedels, vaak in combinatie met voertuigen. Verkopingen vinden lokaal plaats. Uniforme bestuurlijke informatie is zeer beperkt voorhanden. Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verkoopt o.a. door justitie in beslag genomen zaken en goederen. Voertuigen worden centraal opgeslagen, getaxeerd en bij inschrijving via internet verkocht. Jaarlijks gaat het om 12 verkopingen van voertuigen met gemiddeld 300 kavels per keer. Overige goederen worden veelal met behulp van een derde partij via internet veiling verkocht. Op verzoek van de staatssecretaris gaan Belastingdienst en de DRZ een pilot realiseren waarin DRZ het verkoopproces van de belastingdeurwaarder, na het plakken (de aankondiging van verkoop), gaat uitvoeren. In gezamenlijk overleg is uitgezocht hoe een dergelijke pilot gestalte kan krijgen, wat de verwachte materiële en immateriële opbrengsten zijn en of één en ander binnen de kaders van wet- en regelgeving kan worden gerealiseerd. Het oorspronkelijke idee dat DRZ op "elke locatie" in het land verkopen zou realiseren is vanwege de huidige wetgeving op korte termijn niet realistisch gebleken. Voorgesteld wordt om in deze pilot alle verkoopopdrachten van beslagen goederen "waarover de belastingdienst kan beschikken" en van beslagen voertuigen afkomstig uit de ex-regio's Oost, Amsterdam en Zuidwest gedurende 3 maanden te betrekken. De pilot start in september en loopt door tot en met de eerste week december Het verkopen van goederen vindt op een door de ontvanger aangewezen locatie plaats, de verkoop van voertuigen vindt op één locatie (Soesterberg) plaats. Een deurwaarder verricht de handelingen noodzakelijk voor de gunning en maakt het procesverbaal van verkoop op. Omdat verkopingen van overige goederen naar aard en omvang zo verschillend zijn is hier sprake van maatwerk. Bij uitvoering door DRZ vormen procesuniformering, vrijval van uren bij o.a. de deurwaarder en wellicht een hogere verkoopopbrengst, de baten. Bij verkopingen van voertuigen op één centrale locatie wordt voor de klant bespaard op opslagkosten. Daarnaast verwachten we ook hier vrijval van uren bij de deurwaarder, proces uniformering en een hogere verkoopopbrengst. In beide gevallen zal ook sprake zijn van kwalitatief goede en bruikbare bestuurlijke informatie. Bij de besprekingen over de pilot is gebleken dat er bij de betrokkenen behoefte bestaat aan het herijken en uitdragen van de visie op de inning en de te hanteren werkwijzen. Er lijkt aanleiding om versneld te komen tot een betere afstemming en uniformering van werkwijzen. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt vastgesteld of landelijke voorzetting wenselijk is. 4

5 1. Inleiding. Op 14 maart is een brief naar de Staatssecretaris gezonden, waarin onder meer is aangegeven dat de Belastingdienst en DRZ willen samenwerken op het gebied van de executoriale verkoop van door de Belastingdienst in beslag genomen roerende zaken "op elke door de belastingdienst aan te wijzen locatie"2. Het gaat hierbij om roerende zaken waarover de Belastingdienst de (feitelijke) beschikking heeft en om voertuigen die door de Belastingdienst in bewaring zijn genomen. De Belastingdienst geeft DRZ de ruimte om tijdens de pilot met behulp van de door hen gehanteerde methoden (waaronder verkoop bij inschrijving), binnen de kaders van de invorderingswet en rechtsvordering tot een optimaal resultaat te komen om zo aan de genoemde doelstellingen te kunnen voldoen. In de pilot wordt gekeken of en hoe een één en ander vorm kan krijgen, naar de financiële consequenties, naar het voor die samenwerking noodzakelijke wettelijke kader en de eventuele personele consequenties. In beginsel is afgesproken dat de processen zoals die nu door de belastingdienst worden uitgevoerd op hoofdlijnen ongewijzigd zullen blijven. De pilot duurt 3 maanden en wordt in het vierde kwartaal 2013 afgerond. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en vindt definitieve besluitvorming plaats. 2. Opdrachtgevers. De opdrachtgever van deze pilot is de heer aatsvervangend directeur MKB. Mede opdrachtgever van deze pilot is de heer directeur DRZ. Besluitvorming vindt plaats in overleg tussen MT Belastingen en Directeur DRZ. 3. Proces. Sinds de opdracht van de staatssecretaris zijn op verschillende momenten overleggen gevoerd en stukken geproduceerd, zowel door de belastingdienst als door DRZ. De overgang van de deurwaarders naar het MKB heeft gezorgd voor een versnelling in het proces van uitvinden hoe de bedoelde samenwerking productief gemaakt kan worden. Dit plan van aanpak is hiervan het resultaat. Na besluitvorming in MT belastingen en in DRZ, en overleg met de medezeggenschap worden door Belastingen en DRZ gedetailleerde uitwerkingen van de processtappen en te volgen procedures opgesteld. Tijdens de looptijd van de pilot kunnen daarop bijstellingen plaatsvinden. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen is opgenomen in bijlage 7. 1 Referentienummer DGB/2012/311; auteur 2 Dit is van belang; in beginsel blijven in beslag genomen goederen op de plaats van in beslagneming met uitzondering van VPS voertuigen en ANPR voertuigen (artikel 18 invorderingswet) en bij door de ontvanger gemotiveerde vrees voor verduistering. De ontvanger bepaalt de plaats van opslag. 5

6 4. Het doel van de pilot. Het doel van de pilot is de staatssecretaris inzicht geven in mogelijke efficiency winst en financiële besparingen, door DRZ het proces executoriaal verkopen van de Belastingdienst te laten faciliteren, uiteraard binnen wettelijke kaders en met behoud van maximale verkoopopbrengst voor de belastingschuldige. De pilot richt zich op de volgende beslagen: beslagen op ANPR voertuigen, VPS voertuigen3, voertuigen die door belastingschuldigen voor verkoop moeten worden aangeleverd, zaken die door de belastingdienst worden afgevoerd en op zaken waar de Belastingdienst over kan beschikken en die op de locatie waar het beslag gelegd is kunnen worden verkocht. Combinatie beslagen (voertuigen en overige zaken) worden m.u.v. de voertuigen buiten de pilot gehouden, evenals beslagen op zaken waar de Belastingdienst geen beschikking over heeft. Deze worden niet in de pilot opgenomen.(zie voor motivatie bijlage 4) In de pilot wordt nagegaan of: - de werkwijze leidt tot een landelijk uniforme werkwijze voor de te verrichten activiteiten; - en hoe de beoogde werkzaamheden door DRZ kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige wet- en regelgeving; - de werkwijze, die daarbij door DRZ wordt gehanteerd, een bijdrage levert aan een substantieel hogere opbrengst bij een executoriale verkoop voor belastingschuldige; - de werkwijze goed aansluit op het door de Belastingdienst geïmplementeerde handhavingsrepertoire; - de mogelijke verbeteringen en uniformeringen in het executoriale verkoopproces van voertuigen en goederen tijdens de pilot, kunnen worden toegepast op alle executie verkopen binnen de Belastingdienst; - de gevolgde werkwijze in administratief opzicht tot vereenvoudiging leidt voor de Belastingdienst; - de gevolgde werkwijze en de daarmee gepaard gaande administratie tot inzichtelijke management informatie over het beslag- en verkoop proces leidt; - de opbrengsten van de betreffende verkopingen in relatie tot de benodigde inspanningen, kosten en capaciteit een zichtbare meerwaarde hebben. - of de vrijval in tijd bij de deurwaarders wordt benut en hoe? - de betalingsmoraal van belastingschuldigen verandert als zij weten dat de voertuigen op korte termijn op een centrale plaats in het land worden opgeslagen. In bijlage 5 wordt een overzicht van de te verzamelen BI gegeven. 3 Let op: deze voertuigen worden afgesleept in een landelijk contract door 6

7 5. Huidige werkwijze Belastingdienst op hoofdlijnen4. In de voormalige 13 regio's worden ca beslagleggingen uitgevoerd, 80% van deze beslagen worden weer opgeheven. Bij 20% van de beslagen wordt een "plakker" aangemaakt (een opdracht tot verkoop uitgevaardigd en een verkoopdatum vastgesteld) en in 10% komt het daadwerkelijk tot executoriale verkoop. Het leeuwendeel van de verkopen, ca. 80 tot 90% betreft voertuigen, bij de overige 10 tot 20% gaat het om inventarissen en inboedels, vaak ook met voertuigen (combibeslagen). Beslagen zaken blijven in de regel op de plaats van inbeslagname met uitzondering van: - VPS voertuigen, deze worden in de zo genaamde Wielsma regeling (een landelijk contract) afgevoerd en opgeslagen op locaties in de ex-regio's, - ANPR voertuigen, deze worden in de regel afgevoerd door lokale bergers5 op basis van artikel 18 invorderingswet en opgeslagen op locaties in de ex-regio's, - voertuigen en goederen waar de ontvanger over wil beschikken worden afgevoerd en meestal lokaal opgeslagen. Verkopingen van voertuigen worden in het algemeen door de belasting deurwaarder(s) uitgevoerd op de locatie waar de goederen zich bevinden, dus voor afgevoerde voertuigen en goederen op de lokale locaties of bij de belastingschuldigen. Er zijn voor voertuigen ca. 30 tot 40 reguliere locaties waar regelmatig wordt verkocht. Voorafgaand aan de verkoop wordt variërend van enkele weken tot enkele dagen geadverteerd via veilingdeurwaarder.nl. Nog niet in alle gevallen worden foto's per object bijgeplaatst. Gebruikelijk is pas te verkopen als er een zekere voorraad voertuigen aanwezig is. Goederen worden verkaveld verkocht, soms met behulp van derden. Bij hoge uitzondering worden voertuigen "voor de deur" verkocht. Standaard vindt afrekening in kontanten plaats. Bijzondere zaken worden met behulp van gespecialiseerde derden verkocht onder regie van de belasting deurwaarder(s). Afwerking van de resultaten gebeurt door de deurwaarder en de op kantoor aanwezige ondersteuners. Kenmerkend van de aanpak is de decentrale uitvoering van het executieproces6. Dat er zich lokale verschillen in werkwijze voordoen is een bekend verschijnsel, ondanks alle pogingen om te komen tot meer uniformiteit. Voor de belastingschuldige heeft deze decentrale uitvoering meestal het onmiskenbare voordeel dat hij "dicht bij huis" zijn voertuig na het treffen van een regeling of betaling kan ophalen.' De PSU plaat leert dat de deurwaarderij gemiddeld ca. 10 uur tijd per te verkopen object investeert. Uit SAP cijfers 2012 is af te leiden dat een deurwaarder slechts gemiddeld 6,2 uur boekt op executieverkopen van een object. Uit de praktijk blijkt dat bij geclusterde verkopen van voertuigen aanmerkelijk minder tijd nodig is voor de verkoop van een object.8 4 Zie ook de PSU platen. 5 Op basis van lokale afspraken en wellicht op basis van lokale contracten. 6 In het Noorden en Oosten worden naar verluidt VPS voertuigen op centraal in Deventer opgeslagen 7 Hoewel de afspraak is dat er na inbeslagname de volledige schuld betaald moet worden om verkoop te voorkomen wordt hier door de ontvanger (en de deurwaarder) regelmatig van afgeweken. 7

8 Bij de berekeningen in hoofdstuk 8 is voor voertuigen een landelijk gemiddelde tijd van 4 uur deurwaarderswerk per te verkopen voertuig gehanteerd. 9 (uitgevoerd bij centrale verkoop van voertuigen, inclusief het administratieve voor- en nawerk) Opgemerkt wordt dat deurwaarders het verkopen als een belangrijk stuk van hun werk beschouwen en dat voorschriften en regelingen gebaseerd zijn op een volledige uitvoering van het proces in één organisatie (onderdeel). 8 Onderzocht wordt hoeveel tijd er gemiddeld met een geclusterde verkoop is gemoeid en hoeveel voertuigverkopen op locatie worden uitgevoerd. Ook wordt onderzocht hoeveel "voor de deur" verkopen worden uitgevoerd. 9 Er wordt een overzicht gemaakt van de gemiddelde tijd die er met verkopen gemoeid is, verdeeld over verkopen algemeen, verkopen enkele voertuigen en verkoop van geclusterde voertuigen (minimaal 10). 8

9 6. Huidige werkwijze DRZ op hoofdlijnen. DRZ voert 2 hoofdtaken uit: 1. DRZ is de specialist op het gebied van de afstoot van roerende zaken rijks breed. (Uitvoering van deze taak is gebaseerd op de Regeling materieelbeheer Rijksoverheid) 2. DRZ adviseert, coordineert, vernietigt, bewaart of verkoopt goederen die in opdracht van het OM in beslag zijn genomen. Als het gaat om de 2e categorie voertuigen kan er onderscheid worden gemaakt in 3 soorten beslagen: - CJIB beslag - Plukze beslag - Klassiek strafrechtelijk beslag Omdat het CJIB beslag de meeste overeenstemming met het beslag van de Belastingdienst vertoont werken we dat hieronder uit. Algemeen Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) brengt bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ) in beslaggenomen voertuigen aan i.v.m. boete achterstanden door de eigenaar. Hierbij kan gedacht worden aan verkeersboetes. Het CJIB legt beslag op het voertuig als zekerheidstelling voor (een deel) van de openstaande boetes. De burger heeft de mogelijkheid om binnen een periode alsnog de uitstaande boetes, inclusief de kosten voor transport, stalling etc. te voldoen. Na deze periode vervalt het voertuig aan het CJIB waarna tot verkoop wordt overgegaan. Hieronder in hoofdlijnen de processtappen: 1. Aanmelding DRZ ontvangt schriftelijk via de post of via het adres een aanmelding van het CJIB. De aanmelding in het CJIB proces wordt ook wel 'buitengebruikstelling' (BGS) genoemd. De Front Office (FO) controleert dagelijks de inbox van het adres op aanmeldingen. De schriftelijke aanmeldingen worden aangeleverd via het postbehandeling proces. De FO beoordeelt en registreert de aanmelding tenzij deze niet akkoord is bevonden. In dit geval wordt de aanmelding retour afzender gestuurd. Na registratie wordt het dossier aan het team Planning verstrekt. 2. Planning. Indien het CJIB besluit het voertuig af te voeren naar DRZ opslaglocatie Soesterberg verstrekt zij aan het team planning deze opdracht. Planning verstrekt opdrachten aan het vervoersbedrijf. Het vervoersbedrijf heeft 5 werkdagen om het transport na opdracht uit te voeren. Elke ochtend ontvangt DRZ een overzicht van de voertuigen die Logicx heeft gepland om af te leveren. Op deze wijze weten de locaties welke voertuigen die dag bij hun worden aangeleverd. 3. Ontvangen Bij ontvangst worden de ontvangen voertuigen gecontroleerd met de verkregen informatie van planning en worden de voertuigen geplaatst op een locatie voorafgaande aan taxatie. 4. Taxeren De voertuigen worden door de taxateur getaxeerd conform de afgesproken werkwijze: De taxateur geeft aan op welke bestemming het voertuig gestald moet worden. Dit houdt verband met de taxatiewaarde. Zo worden voertuigen waarvan de taxatiewaarde <= 450 is, geplaatst in het vak bestemd voor demontage voertuigen. 9

10 5. Afwikkeling door betaling van de burger De eigenaar van het voertuig kan deze terugkrijgen nadat zij/hij de openstaande boetes heeft voldaan inclusief de aanvullende door Politie gemaakte kosten en de DRZ stalling en transportkosten. De burger maakt hiervoor een afspraak via de Front Office (FO) op één van de vastgestelde afhaaldagen. De FO legt de afspraak vast in de agenda. FO informeert de Back Office (BO) die aan de hand van informatie van het CJIB en FO een facturatieopdracht maakt van de, door de burger te betalen rekening. BO informeert de opslaglocatie (pro forma opgave) en stuurt de facturatieopdracht aan Financiën. De burger verkrijgt het voertuig alleen na bewezen betaling (alleen pin of overschrijving) en legitimatie en/of autopapieren. 6. Afwikkeling door verkoop/demontage CJIB verstuurt opdracht aan DRZ om het in beslaggenomen voertuig te verkopen. FO controleert en registreert dit verzoek. Door de wijziging van de administratieve status verschijnt het voertuig op de lijst te bestemmen goed. Het verkoopproces te Soesterberg start met deze lijst. 7. Verkoopproces Alleen voertuigen boven een bepaalde waarde (op dit moment 450) worden verkaveld en opgenomen in de eerst volgende verkoop. (Voertuigen onder deze waarde worden afgevoerd naar een demontagebedrijf met wie een contract is afgesloten voor meerdere jaren via een openbare aanbesteding). 8. Gunning Na gunning wordt de opbrengst (na aftrek van 15% opgeld t.b.v. de door DRZ gemaakt verkoopkosten) doorbetaald. DRZ heeft met het CJIB afspraken gemaakt over de bandbreedtes waarbinnen gunning zonder meer kan plaatsvinden. Indien het geboden bedrag niet binnen deze bandbreedte ligt wordt het nogmaals in een volgende verkoop opgenomen. Jaarlijks worden 12 verkopen van voertuigen georganiseerd waarin per verkoop gemiddeld 300 kavels zijn opgenomen. Daarnaast worden jaarlijks ca voertuigen via het demontagecontract verkocht aan het demontagebedrijf. Overige roerende zaken worden vaak in samenwerking met derden verkocht. 10

11 7. Aanpak van de pilot op hoofdlijnen. De voormalige regio's Oost, Amsterdam en Zuidwest voeren samen met DRZ de pilot uit. Alle in beslag 10genomen goederen en voertuigen waarvoor een verkoopdatum is vastgesteld in de periode half september t/m begin december worden aan DRZ voor verkoop aangeboden. Voor voertuigen gelden de volgende vaste verkoop data van DRZ, op locatie DRZ Soesterberg. Deze zijn 10 oktober, 7 november en 5 december 2013 om 10:uur. De kijkdagen worden georganiseerd op 7 oktober, 4 november en 2 december De ontvangers en de deurwaarders worden tijdig verzocht zich aan deze verkoopdata bij beslaglegging en eventuele opschorting van verkoopdatum te conformeren. Voor overige in beslag genomen zaken (die in de pilot vallen, zoals hieronder omschreven) stelt de deurwaarder in overleg met DRZ een verkoopdatum vast. Met andere woorden: het proces na het verlenen van de plak/verkoop opdracht wordt, liefst volledig en zonder tussenkomst van de Belastingdeurwaarder, gefaciliteerd door DRZ. Beslagen zaken in de pilot. A. Beslagen zaken die worden afgevoerd. Het gaat hier om in beslaggenomen zaken die, om door de ontvanger moverende en wettelijk omschreven reden, direct na het beslag moeten worden afgevoerd en die in bewaring worden gegeven op een (door de ontvanger aangeven) locatie. Deze beslagen worden in de pilot betrokken. B. Beslagen zaken die niet worden afgevoerd. In het overgrote deel van de beslagen (huishoudelijke, meubilaire zaken, bedrijfsinventarissen en handelsvoorraad) zal niet worden overgegaan tot afvoer en in bewaring neming van deze zaken. Deze blijven in beheer en gebruik van belastingschuldigen. In de pilot worden deze beslagen niet betrokken! Bi. Beslagen zaken die niet worden afgevoerd, maar waar de belastingdienst bij een verkoop wel de gerechtelijke bewaring over kan hebben. Bij deze beslagen (huishoudelijke, meubilaire zaken, bedrijfsinventarissen en handelsvoorraad) wordt niet overgegaan tot afvoer en in gerechtelijk bewaarneming. Deze zaken blijven tot de voorbereiding van de verkoop in beheer en gebruik van belastingschuldigen. Deze beslagen worden in de pilot betrokken. C. Beslagen voertuigen in het kader van ANPR acties en VPS signalen, Voertuigen die in beslag worden genomen tijdens een ANPR actie worden direct na het beslag afgevoerd en in bewaring genomen door de deurwaarder. Voertuigen die door derden aan de hand van een VPS1 of VPS 2 signaal worden afgevoerd worden op dezelfde locaties opgeslagen. In beide gevallen wordt de klant geïnformeerd middels een uit te rijken flyer, cq. te verstrekken flyer bij de betekening van het beslag, waarin een overzicht wordt gegeven van de processtappen en te betalen kosten na beslag. In de pilot worden deze voertuigen betrokken. D. Beslagen voertuigen die in het bezit en gebruik blijven van belastingschuldigen. Tijdens ANPR acties en bij regulier werk waarbij belastingschuldigen hun belastingschuld niet meteen kunnen betalen, kan besloten worden uitsluitend een beslag te leggen op deze voertuigen. In de pilot wordt de belastingschuldige door de deurwaarder geïnformeerd (middels een flyer) dat de auto bij verkoop tijdig opgeleverd moet worden. Niet afleveren leidt altijd tot de opmaak van een relaas van onttrekking. De voertuigen die in november worden aangeleverd worden in het reguliere stramien van verkopen in de eerste week van december verkocht. De pilot loopt door tot en met de december verkoop bij DRZ. 11

12 Dl. Combinatiebeslagen voertuigen en of huisraad en of inventaris en of handelsvoorraad. In het overgrote deel van de beslagen zaken (huishoudelijke en meubilaire zaken en de bedrijfsinventarissen) zal niet worden overgegaan tot afvoer en in bewaring neming van deze zaken. Deze blijven in beheer en gebruik van belastingschuldigen. Veel van deze beslagen worden niet uitgewonnen. In de pilot worden de voertuigen uit de beslagen betrokken. In schema: Voertuigen (80%) 'sts MINIMM » Overige goederen (20%) k concern' te voeren go d overige g() co (7 verkopen of beslag opheffen Toelichting De procesblokken aangegeven in de kleur groen kunnen direct door DRZ worden uitgevoerd. De procesblokken aangegeven in de kleur rood worden door de Belastingdienst uitgevoerd. In bijlage 3 is bovenstaande en detail uitgewerkt. Centraal of decentraal verkopen? Bij het executie proces van voertuigen en goederen zijn drie varianten doorgerekend. De nadruk in het hele verhaal ligt op voertuigen. Voor goederen geldt altijd een maatwerk variant, slechts bij hoge uitzondering zullen goederen op genoemde DRZ locaties verschijnen. Voor goederen is het vooral relevant dat de Belastingdienst er "over kan beschikken" waardoor gereedmaken voor verkoop door derden kan worden uitgevoerd. De kosten worden vooral bepaald door omvang en aard. 12

13 Locatie varianten: I Verkoop van goederen en voertuigen "op één of meer locaties" in de voormalige regio, max. 15 locaties in het land.11 DRZ regelt taxatie, verkaveling, bezichtiging, teruggave, verkoop en gunning, verwerking in systemen door medewerker belastingdienst. Verkoopdata worden vooraf in overleg tussen DRZ en de ontvanger/deurwaarder vastgesteld. II Verkoop van voertuigen op drie locaties van DRZ in respectievelijk Hoogeveen, Soesterberg en Bleiswijk en van goederen op een locatie in de regio of op locatie van een in te zetten derde partij. DRZ regelt transport vanaf de berger, taxatie, verkaveling, bezichtiging, teruggave, verkoop en gunning, verwerking in systemen door medewerker belastingdienst Bij voorkeur en voor zover mogelijk op locatie van een van de vestigingen van DRZ. Verkoopdata worden voor goederen vooraf in overleg tussen DRZ en de ontvanger/deurwaarder vastgesteld, voor voertuigen geldt een vast stramien. III Verkoop van voertuigen op de centrale locatie van DRZ in Soesterberg en van goederen op een locatie in de regio of op locatie van een in te zetten derde partij. DRZ regelt transport vanaf de berger, taxatie, verkaveling, bezichtiging, teruggave verkoop en gunning, verwerking in systemen door medewerker belastingdienst op locatie DRZ in Soesterberg. Verkoopdata worden voor goederen vooraf in overleg tussen DRZ en de ontvanger/deurwaarder vastgesteld, voor voertuigen geldt een vast stramien. Alle drie de varianten zijn doorgerekend, zie hoofdstuk 8 en bijlage 1. Het blijkt dat fors bespaard kan worden door alle voertuigen op de centrale locatie van DRZ op te slaan, terug te geven of te verkopen. De besparing zit vooral in verlaging van de opslagkosten en lagere handelingskosten door inzet van goedkoper personeel. Daarnaast ontstaat vrijval van uren bij de deurwaarder die ingezet kunnen worden op ander (beslag) werk. Hoeveel dit bedraagt gaan we in de pilot na en wordt vooral bepaald door het volume verkopen gedurende de looptijd van de pilot. Het kunnen benutten van het verkoopapparaat van DRZ boekt een hogere opbrengst per voertuig van ca % die ten goede komt aan belastingschuldige. Het oorspronkelijke idee van faciliteren op elke locatie in het land levert uiteindelijk minimaal een verdubbeling van out of pocket kosten voor de staat per opgeslagen voertuig t.o.v. een variant op één of drie DRZ locaties. Ook verwachten we een vrij ingewikkelde logistiek en heen en weer verkeer bij de dossiermatige afwerking. Advies We adviseren bij de pilot uit te gaan van verkoop van voertuigen op de centrale DRZ locatie (Soesterberg) en van goederen op nader te bepalen plaatsen. Een dergelijke aanpak levert o.i. de meeste inzichten op voor de evaluatie en de besluitvorming over een eventueel landelijk vervolg. Bovendien geeft deze variant het beste financiële plaatje en de mogelijkheid om een eenduidige transparante procesvoering te realiseren inclusief de afwerking. Voor de klant heeft het een "afhaal nadeel": reistijd. Echter vanuit handhavingsoptiek kan het een voordeel betekenen: meer volledige betalingen. We adviseren de pilot per 1 september te starten en tot 6 december 2013 te laten draaien. Daarmee worden drie verkopingen van voertuigen gerealiseerd. 11 In deze variant zijn de drie DRZ locaties nog niet meegenomen zijn. 13

14 We adviseren ook een deurwaarder beschikbaar te stellen om de afhandeling van de verkoop formaliteiten te verrichten en capaciteit beschikbaar te stellen voor de verwerking in "onze" systemen. De belastingdienst informeert de klanten bij inbeslagname over de gang van zaken middels een flyer. Hoewel het mogelijk lijkt om DRZ medewerkers door de minister te laten machtigen om deurwaarders taken uit te laten voeren kiezen we er tijdens de pilot voor om een belastingdeurwaarder bij DRZ te stationeren zodat alle wettelijke voorgeschreven taken door hem / haar kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hier om meer specifieke administratieve taken, zoals12; - Toezicht op toewijzen van kavels, - Toezicht op de gunning van voertuigen ("rol" rijksbieder), (DRZ beslist over de gunning). - Toezicht op het verkoopproces. - Opmaken proces verbaal verkoop. Daarnaast treedt deze contactpersoon op als een algemene liaison tussen de Belastingdienst en DRZ. Na afloop van de pilot en bij continuering van de samenwerking zal hiervoor een permanente oplossing worden gevonden. De voormalige regio's en DRZ overleggen gedurende de looptijd van de pilot regelmatig en verzorgen een eindrapportage over hun bevindingen en leveren bestuurlijke informatie over de behaalde resultaten. 12 Daar kunnen nog taken bijkomen indien besloten zou worden VPS-voertuigen op de dag na afvoer in beslag te nemen te Soesterberg en dit door DRZ -medewerkers te laten uitvoeren. 14

15 8. Verwachte volumes en verkopen tijdens de pilot. De pilot start op 1 september, dit betekent dat vanaf dat moment aan DRZ: - VPS voertuigen worden aangeboden, - ANPR voertuigen worden aangeboden, - Af te voeren overige zaken kunnen worden aangeboden. - Aangekondigde verkopingen van bedrijfsinventarissen en handelsvoorraden op locatie waar de Belastingdienst over kan beschikken, worden overgedragen. - Voertuigen door belastingschuldigen worden aangeboden. Mocht het tot uitwinning komen dan is dat voor voertuigen pas in eerste week oktober en voor de overige zaken ca. 3 weken na de aanbieding. In totaal zullen er voor de voertuigen 3 verkopen plaats vinden. In onderzoek is wat de te verwachten volumes per stroom zullen zijn. In de beheerverslagen over de jaren 2011 en 2012 staat aangegeven dat respectievelijk en verkopingen zijn uitgevoerd. Lokale bestuurlijke informatie leert dat dit voor 80% om voertuigen gaat, ofwel in 2011 en in Onbekend is nog hoeveel voertuigen in combinatie beslagen of inventarissen "voor de deur" worden verkocht. Onbekend is ook hoeveel teruggaven in de VPS en ANPR stroom plaatsvinden. We schatten dit voorlopig op 40 h. In de PSU deurwaarderij is gerekend met verkopen per jaar. Voor de pilot rekenen we op basis van beschikbare informatie op een aanvoer van (((6561 x 80% = 5250 (jaarbasis) x 1/4 (pilot periode 3 maanden) 1312 x 1/4 (3 regio's) doen mee aan de pilot 325 voertuigen))) ca. 300 tot 400 te verkopen voertuigen. Omdat ca. 40% van de totaal inbeslaggenomen voertuigen wordt teruggegeven komen hier nog ca 100 tot 200 voertuigen bij. Deze worden ook in Soesterberg aangeleverd maar niet verkocht. Resumé in de pilot zal DRZ ca voertuigen te verwerken krijgen 15

16 9. Mogelijke financiële baten. We hebben uitgebreide berekeningen gemaakt voor drie "verkoop varianten" ( 1 centrale DRZ locatie, 3 DRZ locaties en 15 verschillende locaties exclusief de 3 DRZ locaties) om de baten bij verkoop door DRZ vast te kunnen stellen. (zie bijlage 1 voor alle tabellen) Dit blijkt ingewikkeld door de vele variaties en levert veel discussie op. Bij verkoop van goederen is de aard en omvang bepalend bij de berekeningen. Daarom hebben we ons gericht op voertuigen. Beslagkosten. De kosten voor het leggen van beslag zijn vastgelegd in de kostenwet en worden doorgerekend aan belastingschuldige. Ongeacht de varianten blijft deze hetzelfde. Transport- en opslagkosten. De kosten voor transport- en opslag van goederen en voertuigen zijn voor een deel variabel en worden doorberekend aan belastingschuldige. Bij het transport van voertuigen zijn er bij de Belastingdienst variabele regelingen. - VPS auto's worden getransporteerd op kosten van het rijk, tegen de z.g. "Wielsma" regeling. - ANPR voertuigen worden afgesleept tegen een mogelijk variabel tarief. Afgesproken is dat hierbij wordt aangesloten bij de tarieven van de z.g. "Wielsma" regeling. Onduidelijk is of dit gebeurt. - Afvoer van overige voertuigen vinden plaats op basis van afspraken met lokale bergers. Opslagkosten zijn ook variabel, met gratis dagen en met verschillende tarieven per dag of per week. Ook de "staantijd" bij de lokale berger voor verkoop varieert al naar gelang de lokale verkoop situatie en daarmee varieert dus voor de bij de belastingschuldige in rekening te brengen kosten. Terudgavekosten Ook bij teruggave van het voertuig, soms door de deurwaarder, soms door de berger, zijn er verschillende regelingen en ook hier weer met variabele kosten. Bij onze berekeningen hebben we voor: - afslepen 170 aangehouden (Wielsma regeling) opslag 6,65 per dag gehanteerd (Wielsma regeling) de opslagduur gemiddeld 45 dagen aangehouden DRZ hanteert een vast tarief voor transport van een lokale berger naar een centrale locatie (Logicx contract) en een vast tarief voor opslag en teruggave. Deze tarieven zijn lager dan bij de Belastingdienst. Verkoopkosten. Deze kosten per voertuig worden bepaald door uren werk per verkoop. De PSU norm hanteert 10 uur, uit SAP tijd komen we op een gemiddelde tijd van 6,2 uur per verkoop. Op basis van cijfers 2012 en ervaringen uit Amsterdam en Rotterdam zien we een gemiddelde tijd van 4 uur bij een clusterverkoop. Voor de berekeningen zijn we uitgegaan van een tarief van 60 per uur voor de Belastingdeurwaarder. DRZ werkt met lager ingeschaalde medewerkers en bespaart daardoor. Kosten bij dubbele verkoop Als de rijksbieder een voertuig aankoopt wordt deze door getransporteerd naar DRZ voor verkoop. De besparing zit hem vooral in éénmalig verkopen. 16

17 Vergroting opbrengst bij verkoop voertuigen en goederen DRZ claimt een meeropbrengst van 15-20% bij voertuigen bij een centrale verkoop van voertuigen. O.a. door massaal bezochte kijkdagen en een professionele uitstraling. Ervaringen met BVA bij goederen geven een significante meeropbrengst. Concluderend blijkt dat bij centrale verkoop en bij verkoop op drie locaties DRZ voordelen biedt voor de klant en de Belastingdienst. De klant betaalt minder aan variabele kosten en krijgt een hogere opbrengst om zijn belastingschuld te betalen. De verkoopkosten zijn afhankelijk van de uren inzet bij DRZ lager bij centrale verkoop en verkoop op drie locaties. Verkoop door DRZ op 15 locaties levert alleen iets op ( 23) wanneer de PSU norm wordt gehanteerd en is daarmee niet realistisch. Verkoop van voertuigen (dat is 80% van de in 2012 uitgevoerde verkopen) op een centrale plek levert een besparing van opslagkosten op van ca En een besparing op handelingskosten afhankelijk van toe te rekenen uren van maximaal 2,6 miljoen (PSU norm) tot minimaal (4 uur deurwaarders inzet). Naast deze verdiensten zijn er baten door vrijval van uren bij de deurwaarders die ingezet kunnen worden. Bijkomend voordeel is uniformering en standaardisering van het advertentie en verkoopproces. 10. Personele consequenties. Hoewel het mogelijk lijkt om DRZ medewerkers door de minister te laten machtigen om deurwaarders taken uit te laten voeren kiezen we er tijdens de pilot voor om een belastingdeurwaarder voor enkele dagen per week bij DRZ te stationeren zodat alle wettelijke voorgeschreven taken door hem kunnen worden uitgevoerd. Doordat DRZ deurwaarders werk uit handen neemt, komt er in het deurwaardersproces tijd vrij die ingezet kan worden op het verminderen van de voorraad onder handen werk in de Inning, bij voorkeur beslag werk, en op het bijdragen aan allerlei toezicht projecten rond het thema tijdig betalen. Voor de administratieve verwerking in INL en voor de aanlevering voor verwerking bij BCA en als contactpersoon tussen de deelnemende regio's en DRZ lijkt het verstandig gedurende de pilot 1,5 fte in de inningprocessen ingevoerde medewerkers (B,C-niveau) te detacheren bij DRZ. Deze medewerkers, met ontvangers bevoegdheden, worden uitgerust met een DWB werkplek. Na afloop van de pilot zal bekeken worden of er een vervolg komt en de administratieve verwerking het beste kan worden ingericht. 17

18 11. Aanbesteding. Door BCFD is de wettelijke verplichte aanbesteding van afvoer en opslag van voertuigen voorbereid. Voor goederen is de situatie onduidelijk. In het concept is sprake van opslag, dus ook van verkoop, op meerdere locaties in het land. Het proces van aanbesteding hiervoor loopt gewoon door. Na afloop van de pilot wordt de gunning vastgesteld. Iets dergelijks is ook aan de hand met onze manier van verplicht adverteren van in beslaggenomen zaken voor verkoop. In de pilot regelt DRZ dit voor de door ons aangeboden goederen en voertuigen. De overige ex regio's hanteren veilingdeurwaarder. n1 12. Evaluatie. De stuurgroep bestaande uit managers van de Belastingdienst en DRZ evalueren de pilot in week 50. Deze evaluatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals genoemd bij punt 4 "Het doel van de pilot". Samengevat moet uit de pilot blijken of: - de pilot tot een uniforme werkwijze leidt; - de werkzaamheden in relatie tot de wet en regelgeving niet strijdig zijn; - DRZ hogere verkoopopbrengsten realiseert; - DRZ lagere verkoop kosten realiseert; - de werkwijze aansluit op het BD handhavingsrepetoire; - de pilot uitgerold kan worden naar andere BD voormalige regio's; - de pilot leidt tot administratieve vereenvoudiging; - de pilot leidt tot management informatie over het executoriale proces; - de pilot binnen kosten/baten uitgevoerd kan worden; - de vrijval in tijd bij de deurwaarders anders is ingezet. 18

19 13. Projectorganisatie. Stuurgroep MKB SMP DGbel DGbel DRZ Planfase Belastingdienst Managers piloteenheden Belastingdienst Overige betrokkenen Domeinen Roerende Zaken Adviseur bedrijfsvoering Adviseurs vanuit de Belastingdienst Pilotfase inclusief evaluatie Belastingdienst Managers piloteenheden Belastingdienst Domeinen Roerende Zaken Adviseur bedrijfsvoering Procesbegeleider 19

20 Bijlagen: Bijlage 1 Doorrekening kosten en opbrengsten bij lokaal en centraal werken. Bijlage 2 PSU procesplaat BRZ. Bijlage 3 PSU procesplaat executieverkoop. Bijlage 4 Uitwerking beslagvarianten en werkwijzen. Bijlage 5 wordt een overzicht van de te verzamelen BI gegeven. Bijlage 6 To do lijst. Bijlage 7 Adviezen aan de stuurgroep. Bijlage 8 Overzicht activiteiten en stukken. Bijlage 9 Overzicht met afkortingen. 20

1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen

1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen Van: Aan: DGBel, IM/B, Domeineigenaar Inning, Belastingregiols

Nadere informatie

PSU doorlichting deurwaarderij

PSU doorlichting deurwaarderij ESIREESIEREZEREEMENERMOSIMMEMINEREE IMEdefEERMIMMERMEREM PSU doorlichting deurwaarderij voorbewerking nabewerking doorlooptijden NEREEREMS MERIERISEEEMEINERENEMEMEMENEERENEREMIEWEINEREil Aanvulling op

Nadere informatie

Datum 30 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen benodigdheden voor hennepteelt door de overheid aangeboden op een veiling

Datum 30 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen benodigdheden voor hennepteelt door de overheid aangeboden op een veiling 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2014. Rapportnummer: 2014/058

Rapport. Datum: 12 juni 2014. Rapportnummer: 2014/058 Rapport 9 Een onderzoek naar het doorberekenen van verkoopkosten door Domeinen Roerende Zaken. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht gegrond. Dit oordeel geeft aanleiding

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Lawpoint Tarieven Reglement

Lawpoint Tarieven Reglement Lawpoint Tarieven Reglement 1. Inleiding 1.1. Dit Lawpoint Tarieven Reglement maakt in de meest actuele versie een onlosmakelijk onderdeel uit van de Lawpoint Algemene Voorwaarden. 1.2. Met betrekking

Nadere informatie

Verzoeker verzocht de Belastingdienst een betalingsregeling van 250 tot 500 per maand toe te staan.

Verzoeker verzocht de Belastingdienst een betalingsregeling van 250 tot 500 per maand toe te staan. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn verzoek om uitstel van betaling in twee instanties heeft afgewezen. Als reden voor de afwijzing wordt gegeven dat niet voldoende

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties 1-april-2011 KLPD Belastingdienst 1 Inleiding & doel 3 2 Contactgegevens 4 2.1 KLPD 4 2.2 Belastingdienst 4 3 Procesoverzicht 5 3.1 Aanvraag

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Productenkaart Domeinen Roerende Zaken. 8 februari 2005 versie 3.0

Productenkaart Domeinen Roerende Zaken. 8 februari 2005 versie 3.0 Productenkaart Domeinen Roerende Zaken 8 februari 2005 versie 3.0 1. Aanleiding Kerngedachte achter een batenlastendienst is het realiseren van een meer resultaatgerichte aansturing. Dit betekent ondermeer

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april 2012 Rapportnummer: 2012/061 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn. Datum: 16 juli 212. Rapportnummer: 2012/120

Rapport. Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn. Datum: 16 juli 212. Rapportnummer: 2012/120 Rapport Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn Datum: 16 juli 212 Rapportnummer: 2012/120 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat Domeinen Roerende Zaken afwijzend heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn hem naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een

Nadere informatie

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven Tel: 088 007 94 99 wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK "ONDERZOEK EXTERNE INZET (OEI)"

PLAN VAN AANPAK ONDERZOEK EXTERNE INZET (OEI) 1 I PLAN VAN AANPAK "ONDERZOEK EXTERNE INZET (OEI)" 1. Inleiding onderzoek Door de Belastingdienst is besloten tot het instellen van een tweetal pilots binnen de Invordering, waarbij commerciële partijen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda in de periode van 2001 tot en met juni 2007 onvoldoende actie heeft ondernomen om tot inning

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

In verband hiermee kan het college nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen.

In verband hiermee kan het college nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen. Op grond van artikel 231 van de Gemeentewet zijn bij de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen onder meer de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 van toepassing.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 augustus Rapportnummer: 2011/225

Rapport. Datum: 4 augustus Rapportnummer: 2011/225 Rapport De verrekenmachine Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst burgers informeert over het verrekenen van aanslagen. Verantwoordelijk bestuursorgaan het Ministerie van

Nadere informatie

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren.

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren. Agendapunt 6 Beleid debiteurenbeheer 1. Inleiding, openstaand debiteurensaldo 2016 In de jaarrekening 2016 was het debiteurensaldo hoger dan in de afgelopen jaren. In aanloop naar de jaarvergadering is

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG. Afwegingskader executie / beslag roerende zaken

W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG. Afwegingskader executie / beslag roerende zaken W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG Afwegingskader executie / beslag roerende zaken 1 Afwegingskader executie roerende zaken Wanneer mag een deurwaarder een inboedel of bijvoorbeeld een auto

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016 Ontwikkelprogramma 16/17 3 november 2016 1 Inhoud Naar een professioneel en zichtbaar Procesmodel Organisatiemodel Programma Status: concept 2 Ontwikkelprogramma Naar een professioneel en zichtbaar 3 Procesmodel

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Feitelijke informatie Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de aanvraagprocedure voor een GPK ingericht kan worden.

Feitelijke informatie Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de aanvraagprocedure voor een GPK ingericht kan worden. Collegevoorstel Inleiding Op 6 november 2012 heeft u besloten om het proces voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) te wijzigen waarbij ook kostenbesparing en kostendekkendheid een uitgangspunt

Nadere informatie

Toelichting AFM advies streefcijfers klanten met beleggingsverzekeringen

Toelichting AFM advies streefcijfers klanten met beleggingsverzekeringen Toelichting AFM advies streefcijfers klanten met beleggingsverzekeringen Inleiding Veel verzekeraars en adviseurs hebben al het nodige gedaan om hun klanten met een beleggingsverzekering te helpen. Zo

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer:

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer: Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE URK Registratienummer: 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: URK Datum inspectiebezoek: 05-08-2013 Type onderzoek: Regulier

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

ONLINE BIEDEN 7 JUNI 2010

ONLINE BIEDEN 7 JUNI 2010 ONLINE BIEDEN M E T I N G A N G V A N 7 JUNI 2010 De rijksoverheid biedt steeds meer diensten aan via internet. Ook Domeinen Roerende Zaken (DRZ) haakt aan op de mogelijkheden die internet biedt. Niet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting Harmonisatievoorstel Toeristenbelasting Datum : 5 september 2006 Onderwerp : harmonisatievoorstel toeristenbelasting Onderdeel van : plan van aanpak samenwerking belastingen Heuvelland Vastgesteld door

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 10390 14 juli 2009 Besluit van..., houdende nadere regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Inhoud. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Vlaamse overheid

Inhoud. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Vlaamse overheid Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 Omzendbrief betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Codex Fiscaliteit

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus EH DEN HAAG. Geachte XXXXX,

De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus EH DEN HAAG. Geachte XXXXX, De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte XXXXX, Wij brachten op 24 augustus 2016 ons rapport 'Waar is mijn auto?' uit. 1 Het

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Rapport Kopje onder Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het UWV en de

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE 22495 VLAAMSE OVERHEID Financiën en Begroting [C 2016/35640] 29 MAART 2016. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing

Nadere informatie

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken:

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken: > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Uw brief d.d. 4 november 2016 Datum Betreft Wob-verzoek over

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan 81 7447AC HELLENDOORN Registratienummer 203938902 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 06-07-2015

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/257

Rapport. Datum: 23 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/257 Rapport Datum: 23 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/257 2 Klacht Verzoekers klagen er over dat de Belastingdienst/Particulieren Oss: de ter invordering van openstaande belastingschulden inbeslaggenomen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum:

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum: KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 9 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van het klachtenreglement wordt verstaan onder a. Zorgaanbieder - PrivaZorg B.V. b. Directie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB)

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Taakomschrijving van de CCB 5 3. Procedure voor beroep bij de CCB 6 4. Samenstelling van de CCB 8 5. Profielschets van

Nadere informatie

32 836 Interparlementair Koninkrijksoverleg juni 2011. B/ nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

32 836 Interparlementair Koninkrijksoverleg juni 2011. B/ nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 32 836 Interparlementair Koninkrijksoverleg juni 2011 B/ nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitters van de Eerste

Nadere informatie

Hypotheek advies protocol Assurantie Groep Horst BV

Hypotheek advies protocol Assurantie Groep Horst BV Hypotheek advies protocol Assurantie Groep Horst BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is bij het adviseren en bemiddelen bij hypotheken.

Nadere informatie

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

P R O S P E C T U S WERKENDAM KRUISSTRAAT 3. VRAAGPRIJS ,-- k.k. excl. btw OPLEVERING IN OVERLEG

P R O S P E C T U S WERKENDAM KRUISSTRAAT 3. VRAAGPRIJS ,-- k.k. excl. btw OPLEVERING IN OVERLEG P R O S P E C T U S WERKENDAM KRUISSTRAAT 3 VRAAGPRIJS 197.500,-- k.k. excl. btw OPLEVERING IN OVERLEG Pagina 1 T E K O O P Kruisstraat 3 4251 CT Werkendam Vraagprijs 197.500,-- k.k. excl. btw oplevering

Nadere informatie

Datum 11 januari 2012 Betreft draagkrachtmeting in Caribische regio en klachten over de door DUO ingeschakelde deurwaarder op Curaçao

Datum 11 januari 2012 Betreft draagkrachtmeting in Caribische regio en klachten over de door DUO ingeschakelde deurwaarder op Curaçao a 1 > Retouradres Postbus 16375 25 BJ Den Haag De delegaties in het Interparlementair Koninkrijksoverleg T.a.v. F. Bergman, griffier Postbus 217 25 EA Den Haag Rijnstraat 5 Den Haag Postbus 16375 25 BJ

Nadere informatie