Samenwerking. Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken. bij executie verkopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking. Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken. bij executie verkopen"

Transcriptie

1 Samenwerking Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken bij executie verkopen PLAN VAN AANPAK auteurs versie aug

2 2

3 Inhoudsopgave pagina 0. Managementsamenvatting Inleiding Opdrachtgevers Proces Het doel van de Pilot Huidige werkwijze Belastingdienst op hoofdlijnen Huidige werkwijze DRZ op hoofdlijnen Aanpak van de pilot op hoofdlijnen Verwachte volumes en verkopen tijdens de pilot Mogelijke financiële baten Personele consequenties Aanbesteding Evaluatie Projectorganisatie. 19 Bijlagen. Bijlage 1 Doorrekening kosten en opbrengsten bij lokaal en centraal werken. 21 Bijlage 2 PSU procesplaat BRZ. 27 Bijlage 3 PSU procesplaat executieverkoop. 28 Bijlage 4 Uitwerking beslag varianten en werkwijzen. 29 Bijlage 5 Overzicht van de te verzamelen BI gegevens. 37 Bijlage 6 To do lijst. 39 Bijlage 7 adviezen aan de stuurgroep. 41 Bijlage 8 Overzicht activiteiten en stukken. 42 Bijlage 9 Betekenis gebruikte afkortingen. 43 3

4 Managementsamenvatting. De Belastingdienst voert jaarlijks ca verkopingen uit, 80 tot 90% betreft voertuigen, de overige verkopen van roerende zaken gaan over inventarissen, en soms over inboedels, vaak in combinatie met voertuigen. Verkopingen vinden lokaal plaats. Uniforme bestuurlijke informatie is zeer beperkt voorhanden. Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verkoopt o.a. door justitie in beslag genomen zaken en goederen. Voertuigen worden centraal opgeslagen, getaxeerd en bij inschrijving via internet verkocht. Jaarlijks gaat het om 12 verkopingen van voertuigen met gemiddeld 300 kavels per keer. Overige goederen worden veelal met behulp van een derde partij via internet veiling verkocht. Op verzoek van de staatssecretaris gaan Belastingdienst en de DRZ een pilot realiseren waarin DRZ het verkoopproces van de belastingdeurwaarder, na het plakken (de aankondiging van verkoop), gaat uitvoeren. In gezamenlijk overleg is uitgezocht hoe een dergelijke pilot gestalte kan krijgen, wat de verwachte materiële en immateriële opbrengsten zijn en of één en ander binnen de kaders van wet- en regelgeving kan worden gerealiseerd. Het oorspronkelijke idee dat DRZ op "elke locatie" in het land verkopen zou realiseren is vanwege de huidige wetgeving op korte termijn niet realistisch gebleken. Voorgesteld wordt om in deze pilot alle verkoopopdrachten van beslagen goederen "waarover de belastingdienst kan beschikken" en van beslagen voertuigen afkomstig uit de ex-regio's Oost, Amsterdam en Zuidwest gedurende 3 maanden te betrekken. De pilot start in september en loopt door tot en met de eerste week december Het verkopen van goederen vindt op een door de ontvanger aangewezen locatie plaats, de verkoop van voertuigen vindt op één locatie (Soesterberg) plaats. Een deurwaarder verricht de handelingen noodzakelijk voor de gunning en maakt het procesverbaal van verkoop op. Omdat verkopingen van overige goederen naar aard en omvang zo verschillend zijn is hier sprake van maatwerk. Bij uitvoering door DRZ vormen procesuniformering, vrijval van uren bij o.a. de deurwaarder en wellicht een hogere verkoopopbrengst, de baten. Bij verkopingen van voertuigen op één centrale locatie wordt voor de klant bespaard op opslagkosten. Daarnaast verwachten we ook hier vrijval van uren bij de deurwaarder, proces uniformering en een hogere verkoopopbrengst. In beide gevallen zal ook sprake zijn van kwalitatief goede en bruikbare bestuurlijke informatie. Bij de besprekingen over de pilot is gebleken dat er bij de betrokkenen behoefte bestaat aan het herijken en uitdragen van de visie op de inning en de te hanteren werkwijzen. Er lijkt aanleiding om versneld te komen tot een betere afstemming en uniformering van werkwijzen. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt vastgesteld of landelijke voorzetting wenselijk is. 4

5 1. Inleiding. Op 14 maart is een brief naar de Staatssecretaris gezonden, waarin onder meer is aangegeven dat de Belastingdienst en DRZ willen samenwerken op het gebied van de executoriale verkoop van door de Belastingdienst in beslag genomen roerende zaken "op elke door de belastingdienst aan te wijzen locatie"2. Het gaat hierbij om roerende zaken waarover de Belastingdienst de (feitelijke) beschikking heeft en om voertuigen die door de Belastingdienst in bewaring zijn genomen. De Belastingdienst geeft DRZ de ruimte om tijdens de pilot met behulp van de door hen gehanteerde methoden (waaronder verkoop bij inschrijving), binnen de kaders van de invorderingswet en rechtsvordering tot een optimaal resultaat te komen om zo aan de genoemde doelstellingen te kunnen voldoen. In de pilot wordt gekeken of en hoe een één en ander vorm kan krijgen, naar de financiële consequenties, naar het voor die samenwerking noodzakelijke wettelijke kader en de eventuele personele consequenties. In beginsel is afgesproken dat de processen zoals die nu door de belastingdienst worden uitgevoerd op hoofdlijnen ongewijzigd zullen blijven. De pilot duurt 3 maanden en wordt in het vierde kwartaal 2013 afgerond. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en vindt definitieve besluitvorming plaats. 2. Opdrachtgevers. De opdrachtgever van deze pilot is de heer aatsvervangend directeur MKB. Mede opdrachtgever van deze pilot is de heer directeur DRZ. Besluitvorming vindt plaats in overleg tussen MT Belastingen en Directeur DRZ. 3. Proces. Sinds de opdracht van de staatssecretaris zijn op verschillende momenten overleggen gevoerd en stukken geproduceerd, zowel door de belastingdienst als door DRZ. De overgang van de deurwaarders naar het MKB heeft gezorgd voor een versnelling in het proces van uitvinden hoe de bedoelde samenwerking productief gemaakt kan worden. Dit plan van aanpak is hiervan het resultaat. Na besluitvorming in MT belastingen en in DRZ, en overleg met de medezeggenschap worden door Belastingen en DRZ gedetailleerde uitwerkingen van de processtappen en te volgen procedures opgesteld. Tijdens de looptijd van de pilot kunnen daarop bijstellingen plaatsvinden. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen is opgenomen in bijlage 7. 1 Referentienummer DGB/2012/311; auteur 2 Dit is van belang; in beginsel blijven in beslag genomen goederen op de plaats van in beslagneming met uitzondering van VPS voertuigen en ANPR voertuigen (artikel 18 invorderingswet) en bij door de ontvanger gemotiveerde vrees voor verduistering. De ontvanger bepaalt de plaats van opslag. 5

6 4. Het doel van de pilot. Het doel van de pilot is de staatssecretaris inzicht geven in mogelijke efficiency winst en financiële besparingen, door DRZ het proces executoriaal verkopen van de Belastingdienst te laten faciliteren, uiteraard binnen wettelijke kaders en met behoud van maximale verkoopopbrengst voor de belastingschuldige. De pilot richt zich op de volgende beslagen: beslagen op ANPR voertuigen, VPS voertuigen3, voertuigen die door belastingschuldigen voor verkoop moeten worden aangeleverd, zaken die door de belastingdienst worden afgevoerd en op zaken waar de Belastingdienst over kan beschikken en die op de locatie waar het beslag gelegd is kunnen worden verkocht. Combinatie beslagen (voertuigen en overige zaken) worden m.u.v. de voertuigen buiten de pilot gehouden, evenals beslagen op zaken waar de Belastingdienst geen beschikking over heeft. Deze worden niet in de pilot opgenomen.(zie voor motivatie bijlage 4) In de pilot wordt nagegaan of: - de werkwijze leidt tot een landelijk uniforme werkwijze voor de te verrichten activiteiten; - en hoe de beoogde werkzaamheden door DRZ kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige wet- en regelgeving; - de werkwijze, die daarbij door DRZ wordt gehanteerd, een bijdrage levert aan een substantieel hogere opbrengst bij een executoriale verkoop voor belastingschuldige; - de werkwijze goed aansluit op het door de Belastingdienst geïmplementeerde handhavingsrepertoire; - de mogelijke verbeteringen en uniformeringen in het executoriale verkoopproces van voertuigen en goederen tijdens de pilot, kunnen worden toegepast op alle executie verkopen binnen de Belastingdienst; - de gevolgde werkwijze in administratief opzicht tot vereenvoudiging leidt voor de Belastingdienst; - de gevolgde werkwijze en de daarmee gepaard gaande administratie tot inzichtelijke management informatie over het beslag- en verkoop proces leidt; - de opbrengsten van de betreffende verkopingen in relatie tot de benodigde inspanningen, kosten en capaciteit een zichtbare meerwaarde hebben. - of de vrijval in tijd bij de deurwaarders wordt benut en hoe? - de betalingsmoraal van belastingschuldigen verandert als zij weten dat de voertuigen op korte termijn op een centrale plaats in het land worden opgeslagen. In bijlage 5 wordt een overzicht van de te verzamelen BI gegeven. 3 Let op: deze voertuigen worden afgesleept in een landelijk contract door 6

7 5. Huidige werkwijze Belastingdienst op hoofdlijnen4. In de voormalige 13 regio's worden ca beslagleggingen uitgevoerd, 80% van deze beslagen worden weer opgeheven. Bij 20% van de beslagen wordt een "plakker" aangemaakt (een opdracht tot verkoop uitgevaardigd en een verkoopdatum vastgesteld) en in 10% komt het daadwerkelijk tot executoriale verkoop. Het leeuwendeel van de verkopen, ca. 80 tot 90% betreft voertuigen, bij de overige 10 tot 20% gaat het om inventarissen en inboedels, vaak ook met voertuigen (combibeslagen). Beslagen zaken blijven in de regel op de plaats van inbeslagname met uitzondering van: - VPS voertuigen, deze worden in de zo genaamde Wielsma regeling (een landelijk contract) afgevoerd en opgeslagen op locaties in de ex-regio's, - ANPR voertuigen, deze worden in de regel afgevoerd door lokale bergers5 op basis van artikel 18 invorderingswet en opgeslagen op locaties in de ex-regio's, - voertuigen en goederen waar de ontvanger over wil beschikken worden afgevoerd en meestal lokaal opgeslagen. Verkopingen van voertuigen worden in het algemeen door de belasting deurwaarder(s) uitgevoerd op de locatie waar de goederen zich bevinden, dus voor afgevoerde voertuigen en goederen op de lokale locaties of bij de belastingschuldigen. Er zijn voor voertuigen ca. 30 tot 40 reguliere locaties waar regelmatig wordt verkocht. Voorafgaand aan de verkoop wordt variërend van enkele weken tot enkele dagen geadverteerd via veilingdeurwaarder.nl. Nog niet in alle gevallen worden foto's per object bijgeplaatst. Gebruikelijk is pas te verkopen als er een zekere voorraad voertuigen aanwezig is. Goederen worden verkaveld verkocht, soms met behulp van derden. Bij hoge uitzondering worden voertuigen "voor de deur" verkocht. Standaard vindt afrekening in kontanten plaats. Bijzondere zaken worden met behulp van gespecialiseerde derden verkocht onder regie van de belasting deurwaarder(s). Afwerking van de resultaten gebeurt door de deurwaarder en de op kantoor aanwezige ondersteuners. Kenmerkend van de aanpak is de decentrale uitvoering van het executieproces6. Dat er zich lokale verschillen in werkwijze voordoen is een bekend verschijnsel, ondanks alle pogingen om te komen tot meer uniformiteit. Voor de belastingschuldige heeft deze decentrale uitvoering meestal het onmiskenbare voordeel dat hij "dicht bij huis" zijn voertuig na het treffen van een regeling of betaling kan ophalen.' De PSU plaat leert dat de deurwaarderij gemiddeld ca. 10 uur tijd per te verkopen object investeert. Uit SAP cijfers 2012 is af te leiden dat een deurwaarder slechts gemiddeld 6,2 uur boekt op executieverkopen van een object. Uit de praktijk blijkt dat bij geclusterde verkopen van voertuigen aanmerkelijk minder tijd nodig is voor de verkoop van een object.8 4 Zie ook de PSU platen. 5 Op basis van lokale afspraken en wellicht op basis van lokale contracten. 6 In het Noorden en Oosten worden naar verluidt VPS voertuigen op centraal in Deventer opgeslagen 7 Hoewel de afspraak is dat er na inbeslagname de volledige schuld betaald moet worden om verkoop te voorkomen wordt hier door de ontvanger (en de deurwaarder) regelmatig van afgeweken. 7

8 Bij de berekeningen in hoofdstuk 8 is voor voertuigen een landelijk gemiddelde tijd van 4 uur deurwaarderswerk per te verkopen voertuig gehanteerd. 9 (uitgevoerd bij centrale verkoop van voertuigen, inclusief het administratieve voor- en nawerk) Opgemerkt wordt dat deurwaarders het verkopen als een belangrijk stuk van hun werk beschouwen en dat voorschriften en regelingen gebaseerd zijn op een volledige uitvoering van het proces in één organisatie (onderdeel). 8 Onderzocht wordt hoeveel tijd er gemiddeld met een geclusterde verkoop is gemoeid en hoeveel voertuigverkopen op locatie worden uitgevoerd. Ook wordt onderzocht hoeveel "voor de deur" verkopen worden uitgevoerd. 9 Er wordt een overzicht gemaakt van de gemiddelde tijd die er met verkopen gemoeid is, verdeeld over verkopen algemeen, verkopen enkele voertuigen en verkoop van geclusterde voertuigen (minimaal 10). 8

9 6. Huidige werkwijze DRZ op hoofdlijnen. DRZ voert 2 hoofdtaken uit: 1. DRZ is de specialist op het gebied van de afstoot van roerende zaken rijks breed. (Uitvoering van deze taak is gebaseerd op de Regeling materieelbeheer Rijksoverheid) 2. DRZ adviseert, coordineert, vernietigt, bewaart of verkoopt goederen die in opdracht van het OM in beslag zijn genomen. Als het gaat om de 2e categorie voertuigen kan er onderscheid worden gemaakt in 3 soorten beslagen: - CJIB beslag - Plukze beslag - Klassiek strafrechtelijk beslag Omdat het CJIB beslag de meeste overeenstemming met het beslag van de Belastingdienst vertoont werken we dat hieronder uit. Algemeen Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) brengt bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ) in beslaggenomen voertuigen aan i.v.m. boete achterstanden door de eigenaar. Hierbij kan gedacht worden aan verkeersboetes. Het CJIB legt beslag op het voertuig als zekerheidstelling voor (een deel) van de openstaande boetes. De burger heeft de mogelijkheid om binnen een periode alsnog de uitstaande boetes, inclusief de kosten voor transport, stalling etc. te voldoen. Na deze periode vervalt het voertuig aan het CJIB waarna tot verkoop wordt overgegaan. Hieronder in hoofdlijnen de processtappen: 1. Aanmelding DRZ ontvangt schriftelijk via de post of via het adres een aanmelding van het CJIB. De aanmelding in het CJIB proces wordt ook wel 'buitengebruikstelling' (BGS) genoemd. De Front Office (FO) controleert dagelijks de inbox van het adres op aanmeldingen. De schriftelijke aanmeldingen worden aangeleverd via het postbehandeling proces. De FO beoordeelt en registreert de aanmelding tenzij deze niet akkoord is bevonden. In dit geval wordt de aanmelding retour afzender gestuurd. Na registratie wordt het dossier aan het team Planning verstrekt. 2. Planning. Indien het CJIB besluit het voertuig af te voeren naar DRZ opslaglocatie Soesterberg verstrekt zij aan het team planning deze opdracht. Planning verstrekt opdrachten aan het vervoersbedrijf. Het vervoersbedrijf heeft 5 werkdagen om het transport na opdracht uit te voeren. Elke ochtend ontvangt DRZ een overzicht van de voertuigen die Logicx heeft gepland om af te leveren. Op deze wijze weten de locaties welke voertuigen die dag bij hun worden aangeleverd. 3. Ontvangen Bij ontvangst worden de ontvangen voertuigen gecontroleerd met de verkregen informatie van planning en worden de voertuigen geplaatst op een locatie voorafgaande aan taxatie. 4. Taxeren De voertuigen worden door de taxateur getaxeerd conform de afgesproken werkwijze: De taxateur geeft aan op welke bestemming het voertuig gestald moet worden. Dit houdt verband met de taxatiewaarde. Zo worden voertuigen waarvan de taxatiewaarde <= 450 is, geplaatst in het vak bestemd voor demontage voertuigen. 9

10 5. Afwikkeling door betaling van de burger De eigenaar van het voertuig kan deze terugkrijgen nadat zij/hij de openstaande boetes heeft voldaan inclusief de aanvullende door Politie gemaakte kosten en de DRZ stalling en transportkosten. De burger maakt hiervoor een afspraak via de Front Office (FO) op één van de vastgestelde afhaaldagen. De FO legt de afspraak vast in de agenda. FO informeert de Back Office (BO) die aan de hand van informatie van het CJIB en FO een facturatieopdracht maakt van de, door de burger te betalen rekening. BO informeert de opslaglocatie (pro forma opgave) en stuurt de facturatieopdracht aan Financiën. De burger verkrijgt het voertuig alleen na bewezen betaling (alleen pin of overschrijving) en legitimatie en/of autopapieren. 6. Afwikkeling door verkoop/demontage CJIB verstuurt opdracht aan DRZ om het in beslaggenomen voertuig te verkopen. FO controleert en registreert dit verzoek. Door de wijziging van de administratieve status verschijnt het voertuig op de lijst te bestemmen goed. Het verkoopproces te Soesterberg start met deze lijst. 7. Verkoopproces Alleen voertuigen boven een bepaalde waarde (op dit moment 450) worden verkaveld en opgenomen in de eerst volgende verkoop. (Voertuigen onder deze waarde worden afgevoerd naar een demontagebedrijf met wie een contract is afgesloten voor meerdere jaren via een openbare aanbesteding). 8. Gunning Na gunning wordt de opbrengst (na aftrek van 15% opgeld t.b.v. de door DRZ gemaakt verkoopkosten) doorbetaald. DRZ heeft met het CJIB afspraken gemaakt over de bandbreedtes waarbinnen gunning zonder meer kan plaatsvinden. Indien het geboden bedrag niet binnen deze bandbreedte ligt wordt het nogmaals in een volgende verkoop opgenomen. Jaarlijks worden 12 verkopen van voertuigen georganiseerd waarin per verkoop gemiddeld 300 kavels zijn opgenomen. Daarnaast worden jaarlijks ca voertuigen via het demontagecontract verkocht aan het demontagebedrijf. Overige roerende zaken worden vaak in samenwerking met derden verkocht. 10

11 7. Aanpak van de pilot op hoofdlijnen. De voormalige regio's Oost, Amsterdam en Zuidwest voeren samen met DRZ de pilot uit. Alle in beslag 10genomen goederen en voertuigen waarvoor een verkoopdatum is vastgesteld in de periode half september t/m begin december worden aan DRZ voor verkoop aangeboden. Voor voertuigen gelden de volgende vaste verkoop data van DRZ, op locatie DRZ Soesterberg. Deze zijn 10 oktober, 7 november en 5 december 2013 om 10:uur. De kijkdagen worden georganiseerd op 7 oktober, 4 november en 2 december De ontvangers en de deurwaarders worden tijdig verzocht zich aan deze verkoopdata bij beslaglegging en eventuele opschorting van verkoopdatum te conformeren. Voor overige in beslag genomen zaken (die in de pilot vallen, zoals hieronder omschreven) stelt de deurwaarder in overleg met DRZ een verkoopdatum vast. Met andere woorden: het proces na het verlenen van de plak/verkoop opdracht wordt, liefst volledig en zonder tussenkomst van de Belastingdeurwaarder, gefaciliteerd door DRZ. Beslagen zaken in de pilot. A. Beslagen zaken die worden afgevoerd. Het gaat hier om in beslaggenomen zaken die, om door de ontvanger moverende en wettelijk omschreven reden, direct na het beslag moeten worden afgevoerd en die in bewaring worden gegeven op een (door de ontvanger aangeven) locatie. Deze beslagen worden in de pilot betrokken. B. Beslagen zaken die niet worden afgevoerd. In het overgrote deel van de beslagen (huishoudelijke, meubilaire zaken, bedrijfsinventarissen en handelsvoorraad) zal niet worden overgegaan tot afvoer en in bewaring neming van deze zaken. Deze blijven in beheer en gebruik van belastingschuldigen. In de pilot worden deze beslagen niet betrokken! Bi. Beslagen zaken die niet worden afgevoerd, maar waar de belastingdienst bij een verkoop wel de gerechtelijke bewaring over kan hebben. Bij deze beslagen (huishoudelijke, meubilaire zaken, bedrijfsinventarissen en handelsvoorraad) wordt niet overgegaan tot afvoer en in gerechtelijk bewaarneming. Deze zaken blijven tot de voorbereiding van de verkoop in beheer en gebruik van belastingschuldigen. Deze beslagen worden in de pilot betrokken. C. Beslagen voertuigen in het kader van ANPR acties en VPS signalen, Voertuigen die in beslag worden genomen tijdens een ANPR actie worden direct na het beslag afgevoerd en in bewaring genomen door de deurwaarder. Voertuigen die door derden aan de hand van een VPS1 of VPS 2 signaal worden afgevoerd worden op dezelfde locaties opgeslagen. In beide gevallen wordt de klant geïnformeerd middels een uit te rijken flyer, cq. te verstrekken flyer bij de betekening van het beslag, waarin een overzicht wordt gegeven van de processtappen en te betalen kosten na beslag. In de pilot worden deze voertuigen betrokken. D. Beslagen voertuigen die in het bezit en gebruik blijven van belastingschuldigen. Tijdens ANPR acties en bij regulier werk waarbij belastingschuldigen hun belastingschuld niet meteen kunnen betalen, kan besloten worden uitsluitend een beslag te leggen op deze voertuigen. In de pilot wordt de belastingschuldige door de deurwaarder geïnformeerd (middels een flyer) dat de auto bij verkoop tijdig opgeleverd moet worden. Niet afleveren leidt altijd tot de opmaak van een relaas van onttrekking. De voertuigen die in november worden aangeleverd worden in het reguliere stramien van verkopen in de eerste week van december verkocht. De pilot loopt door tot en met de december verkoop bij DRZ. 11

12 Dl. Combinatiebeslagen voertuigen en of huisraad en of inventaris en of handelsvoorraad. In het overgrote deel van de beslagen zaken (huishoudelijke en meubilaire zaken en de bedrijfsinventarissen) zal niet worden overgegaan tot afvoer en in bewaring neming van deze zaken. Deze blijven in beheer en gebruik van belastingschuldigen. Veel van deze beslagen worden niet uitgewonnen. In de pilot worden de voertuigen uit de beslagen betrokken. In schema: Voertuigen (80%) 'sts MINIMM » Overige goederen (20%) k concern' te voeren go d overige g() co (7 verkopen of beslag opheffen Toelichting De procesblokken aangegeven in de kleur groen kunnen direct door DRZ worden uitgevoerd. De procesblokken aangegeven in de kleur rood worden door de Belastingdienst uitgevoerd. In bijlage 3 is bovenstaande en detail uitgewerkt. Centraal of decentraal verkopen? Bij het executie proces van voertuigen en goederen zijn drie varianten doorgerekend. De nadruk in het hele verhaal ligt op voertuigen. Voor goederen geldt altijd een maatwerk variant, slechts bij hoge uitzondering zullen goederen op genoemde DRZ locaties verschijnen. Voor goederen is het vooral relevant dat de Belastingdienst er "over kan beschikken" waardoor gereedmaken voor verkoop door derden kan worden uitgevoerd. De kosten worden vooral bepaald door omvang en aard. 12

13 Locatie varianten: I Verkoop van goederen en voertuigen "op één of meer locaties" in de voormalige regio, max. 15 locaties in het land.11 DRZ regelt taxatie, verkaveling, bezichtiging, teruggave, verkoop en gunning, verwerking in systemen door medewerker belastingdienst. Verkoopdata worden vooraf in overleg tussen DRZ en de ontvanger/deurwaarder vastgesteld. II Verkoop van voertuigen op drie locaties van DRZ in respectievelijk Hoogeveen, Soesterberg en Bleiswijk en van goederen op een locatie in de regio of op locatie van een in te zetten derde partij. DRZ regelt transport vanaf de berger, taxatie, verkaveling, bezichtiging, teruggave, verkoop en gunning, verwerking in systemen door medewerker belastingdienst Bij voorkeur en voor zover mogelijk op locatie van een van de vestigingen van DRZ. Verkoopdata worden voor goederen vooraf in overleg tussen DRZ en de ontvanger/deurwaarder vastgesteld, voor voertuigen geldt een vast stramien. III Verkoop van voertuigen op de centrale locatie van DRZ in Soesterberg en van goederen op een locatie in de regio of op locatie van een in te zetten derde partij. DRZ regelt transport vanaf de berger, taxatie, verkaveling, bezichtiging, teruggave verkoop en gunning, verwerking in systemen door medewerker belastingdienst op locatie DRZ in Soesterberg. Verkoopdata worden voor goederen vooraf in overleg tussen DRZ en de ontvanger/deurwaarder vastgesteld, voor voertuigen geldt een vast stramien. Alle drie de varianten zijn doorgerekend, zie hoofdstuk 8 en bijlage 1. Het blijkt dat fors bespaard kan worden door alle voertuigen op de centrale locatie van DRZ op te slaan, terug te geven of te verkopen. De besparing zit vooral in verlaging van de opslagkosten en lagere handelingskosten door inzet van goedkoper personeel. Daarnaast ontstaat vrijval van uren bij de deurwaarder die ingezet kunnen worden op ander (beslag) werk. Hoeveel dit bedraagt gaan we in de pilot na en wordt vooral bepaald door het volume verkopen gedurende de looptijd van de pilot. Het kunnen benutten van het verkoopapparaat van DRZ boekt een hogere opbrengst per voertuig van ca % die ten goede komt aan belastingschuldige. Het oorspronkelijke idee van faciliteren op elke locatie in het land levert uiteindelijk minimaal een verdubbeling van out of pocket kosten voor de staat per opgeslagen voertuig t.o.v. een variant op één of drie DRZ locaties. Ook verwachten we een vrij ingewikkelde logistiek en heen en weer verkeer bij de dossiermatige afwerking. Advies We adviseren bij de pilot uit te gaan van verkoop van voertuigen op de centrale DRZ locatie (Soesterberg) en van goederen op nader te bepalen plaatsen. Een dergelijke aanpak levert o.i. de meeste inzichten op voor de evaluatie en de besluitvorming over een eventueel landelijk vervolg. Bovendien geeft deze variant het beste financiële plaatje en de mogelijkheid om een eenduidige transparante procesvoering te realiseren inclusief de afwerking. Voor de klant heeft het een "afhaal nadeel": reistijd. Echter vanuit handhavingsoptiek kan het een voordeel betekenen: meer volledige betalingen. We adviseren de pilot per 1 september te starten en tot 6 december 2013 te laten draaien. Daarmee worden drie verkopingen van voertuigen gerealiseerd. 11 In deze variant zijn de drie DRZ locaties nog niet meegenomen zijn. 13

14 We adviseren ook een deurwaarder beschikbaar te stellen om de afhandeling van de verkoop formaliteiten te verrichten en capaciteit beschikbaar te stellen voor de verwerking in "onze" systemen. De belastingdienst informeert de klanten bij inbeslagname over de gang van zaken middels een flyer. Hoewel het mogelijk lijkt om DRZ medewerkers door de minister te laten machtigen om deurwaarders taken uit te laten voeren kiezen we er tijdens de pilot voor om een belastingdeurwaarder bij DRZ te stationeren zodat alle wettelijke voorgeschreven taken door hem / haar kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hier om meer specifieke administratieve taken, zoals12; - Toezicht op toewijzen van kavels, - Toezicht op de gunning van voertuigen ("rol" rijksbieder), (DRZ beslist over de gunning). - Toezicht op het verkoopproces. - Opmaken proces verbaal verkoop. Daarnaast treedt deze contactpersoon op als een algemene liaison tussen de Belastingdienst en DRZ. Na afloop van de pilot en bij continuering van de samenwerking zal hiervoor een permanente oplossing worden gevonden. De voormalige regio's en DRZ overleggen gedurende de looptijd van de pilot regelmatig en verzorgen een eindrapportage over hun bevindingen en leveren bestuurlijke informatie over de behaalde resultaten. 12 Daar kunnen nog taken bijkomen indien besloten zou worden VPS-voertuigen op de dag na afvoer in beslag te nemen te Soesterberg en dit door DRZ -medewerkers te laten uitvoeren. 14

15 8. Verwachte volumes en verkopen tijdens de pilot. De pilot start op 1 september, dit betekent dat vanaf dat moment aan DRZ: - VPS voertuigen worden aangeboden, - ANPR voertuigen worden aangeboden, - Af te voeren overige zaken kunnen worden aangeboden. - Aangekondigde verkopingen van bedrijfsinventarissen en handelsvoorraden op locatie waar de Belastingdienst over kan beschikken, worden overgedragen. - Voertuigen door belastingschuldigen worden aangeboden. Mocht het tot uitwinning komen dan is dat voor voertuigen pas in eerste week oktober en voor de overige zaken ca. 3 weken na de aanbieding. In totaal zullen er voor de voertuigen 3 verkopen plaats vinden. In onderzoek is wat de te verwachten volumes per stroom zullen zijn. In de beheerverslagen over de jaren 2011 en 2012 staat aangegeven dat respectievelijk en verkopingen zijn uitgevoerd. Lokale bestuurlijke informatie leert dat dit voor 80% om voertuigen gaat, ofwel in 2011 en in Onbekend is nog hoeveel voertuigen in combinatie beslagen of inventarissen "voor de deur" worden verkocht. Onbekend is ook hoeveel teruggaven in de VPS en ANPR stroom plaatsvinden. We schatten dit voorlopig op 40 h. In de PSU deurwaarderij is gerekend met verkopen per jaar. Voor de pilot rekenen we op basis van beschikbare informatie op een aanvoer van (((6561 x 80% = 5250 (jaarbasis) x 1/4 (pilot periode 3 maanden) 1312 x 1/4 (3 regio's) doen mee aan de pilot 325 voertuigen))) ca. 300 tot 400 te verkopen voertuigen. Omdat ca. 40% van de totaal inbeslaggenomen voertuigen wordt teruggegeven komen hier nog ca 100 tot 200 voertuigen bij. Deze worden ook in Soesterberg aangeleverd maar niet verkocht. Resumé in de pilot zal DRZ ca voertuigen te verwerken krijgen 15

16 9. Mogelijke financiële baten. We hebben uitgebreide berekeningen gemaakt voor drie "verkoop varianten" ( 1 centrale DRZ locatie, 3 DRZ locaties en 15 verschillende locaties exclusief de 3 DRZ locaties) om de baten bij verkoop door DRZ vast te kunnen stellen. (zie bijlage 1 voor alle tabellen) Dit blijkt ingewikkeld door de vele variaties en levert veel discussie op. Bij verkoop van goederen is de aard en omvang bepalend bij de berekeningen. Daarom hebben we ons gericht op voertuigen. Beslagkosten. De kosten voor het leggen van beslag zijn vastgelegd in de kostenwet en worden doorgerekend aan belastingschuldige. Ongeacht de varianten blijft deze hetzelfde. Transport- en opslagkosten. De kosten voor transport- en opslag van goederen en voertuigen zijn voor een deel variabel en worden doorberekend aan belastingschuldige. Bij het transport van voertuigen zijn er bij de Belastingdienst variabele regelingen. - VPS auto's worden getransporteerd op kosten van het rijk, tegen de z.g. "Wielsma" regeling. - ANPR voertuigen worden afgesleept tegen een mogelijk variabel tarief. Afgesproken is dat hierbij wordt aangesloten bij de tarieven van de z.g. "Wielsma" regeling. Onduidelijk is of dit gebeurt. - Afvoer van overige voertuigen vinden plaats op basis van afspraken met lokale bergers. Opslagkosten zijn ook variabel, met gratis dagen en met verschillende tarieven per dag of per week. Ook de "staantijd" bij de lokale berger voor verkoop varieert al naar gelang de lokale verkoop situatie en daarmee varieert dus voor de bij de belastingschuldige in rekening te brengen kosten. Terudgavekosten Ook bij teruggave van het voertuig, soms door de deurwaarder, soms door de berger, zijn er verschillende regelingen en ook hier weer met variabele kosten. Bij onze berekeningen hebben we voor: - afslepen 170 aangehouden (Wielsma regeling) opslag 6,65 per dag gehanteerd (Wielsma regeling) de opslagduur gemiddeld 45 dagen aangehouden DRZ hanteert een vast tarief voor transport van een lokale berger naar een centrale locatie (Logicx contract) en een vast tarief voor opslag en teruggave. Deze tarieven zijn lager dan bij de Belastingdienst. Verkoopkosten. Deze kosten per voertuig worden bepaald door uren werk per verkoop. De PSU norm hanteert 10 uur, uit SAP tijd komen we op een gemiddelde tijd van 6,2 uur per verkoop. Op basis van cijfers 2012 en ervaringen uit Amsterdam en Rotterdam zien we een gemiddelde tijd van 4 uur bij een clusterverkoop. Voor de berekeningen zijn we uitgegaan van een tarief van 60 per uur voor de Belastingdeurwaarder. DRZ werkt met lager ingeschaalde medewerkers en bespaart daardoor. Kosten bij dubbele verkoop Als de rijksbieder een voertuig aankoopt wordt deze door getransporteerd naar DRZ voor verkoop. De besparing zit hem vooral in éénmalig verkopen. 16

17 Vergroting opbrengst bij verkoop voertuigen en goederen DRZ claimt een meeropbrengst van 15-20% bij voertuigen bij een centrale verkoop van voertuigen. O.a. door massaal bezochte kijkdagen en een professionele uitstraling. Ervaringen met BVA bij goederen geven een significante meeropbrengst. Concluderend blijkt dat bij centrale verkoop en bij verkoop op drie locaties DRZ voordelen biedt voor de klant en de Belastingdienst. De klant betaalt minder aan variabele kosten en krijgt een hogere opbrengst om zijn belastingschuld te betalen. De verkoopkosten zijn afhankelijk van de uren inzet bij DRZ lager bij centrale verkoop en verkoop op drie locaties. Verkoop door DRZ op 15 locaties levert alleen iets op ( 23) wanneer de PSU norm wordt gehanteerd en is daarmee niet realistisch. Verkoop van voertuigen (dat is 80% van de in 2012 uitgevoerde verkopen) op een centrale plek levert een besparing van opslagkosten op van ca En een besparing op handelingskosten afhankelijk van toe te rekenen uren van maximaal 2,6 miljoen (PSU norm) tot minimaal (4 uur deurwaarders inzet). Naast deze verdiensten zijn er baten door vrijval van uren bij de deurwaarders die ingezet kunnen worden. Bijkomend voordeel is uniformering en standaardisering van het advertentie en verkoopproces. 10. Personele consequenties. Hoewel het mogelijk lijkt om DRZ medewerkers door de minister te laten machtigen om deurwaarders taken uit te laten voeren kiezen we er tijdens de pilot voor om een belastingdeurwaarder voor enkele dagen per week bij DRZ te stationeren zodat alle wettelijke voorgeschreven taken door hem kunnen worden uitgevoerd. Doordat DRZ deurwaarders werk uit handen neemt, komt er in het deurwaardersproces tijd vrij die ingezet kan worden op het verminderen van de voorraad onder handen werk in de Inning, bij voorkeur beslag werk, en op het bijdragen aan allerlei toezicht projecten rond het thema tijdig betalen. Voor de administratieve verwerking in INL en voor de aanlevering voor verwerking bij BCA en als contactpersoon tussen de deelnemende regio's en DRZ lijkt het verstandig gedurende de pilot 1,5 fte in de inningprocessen ingevoerde medewerkers (B,C-niveau) te detacheren bij DRZ. Deze medewerkers, met ontvangers bevoegdheden, worden uitgerust met een DWB werkplek. Na afloop van de pilot zal bekeken worden of er een vervolg komt en de administratieve verwerking het beste kan worden ingericht. 17

18 11. Aanbesteding. Door BCFD is de wettelijke verplichte aanbesteding van afvoer en opslag van voertuigen voorbereid. Voor goederen is de situatie onduidelijk. In het concept is sprake van opslag, dus ook van verkoop, op meerdere locaties in het land. Het proces van aanbesteding hiervoor loopt gewoon door. Na afloop van de pilot wordt de gunning vastgesteld. Iets dergelijks is ook aan de hand met onze manier van verplicht adverteren van in beslaggenomen zaken voor verkoop. In de pilot regelt DRZ dit voor de door ons aangeboden goederen en voertuigen. De overige ex regio's hanteren veilingdeurwaarder. n1 12. Evaluatie. De stuurgroep bestaande uit managers van de Belastingdienst en DRZ evalueren de pilot in week 50. Deze evaluatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals genoemd bij punt 4 "Het doel van de pilot". Samengevat moet uit de pilot blijken of: - de pilot tot een uniforme werkwijze leidt; - de werkzaamheden in relatie tot de wet en regelgeving niet strijdig zijn; - DRZ hogere verkoopopbrengsten realiseert; - DRZ lagere verkoop kosten realiseert; - de werkwijze aansluit op het BD handhavingsrepetoire; - de pilot uitgerold kan worden naar andere BD voormalige regio's; - de pilot leidt tot administratieve vereenvoudiging; - de pilot leidt tot management informatie over het executoriale proces; - de pilot binnen kosten/baten uitgevoerd kan worden; - de vrijval in tijd bij de deurwaarders anders is ingezet. 18

19 13. Projectorganisatie. Stuurgroep MKB SMP DGbel DGbel DRZ Planfase Belastingdienst Managers piloteenheden Belastingdienst Overige betrokkenen Domeinen Roerende Zaken Adviseur bedrijfsvoering Adviseurs vanuit de Belastingdienst Pilotfase inclusief evaluatie Belastingdienst Managers piloteenheden Belastingdienst Domeinen Roerende Zaken Adviseur bedrijfsvoering Procesbegeleider 19

20 Bijlagen: Bijlage 1 Doorrekening kosten en opbrengsten bij lokaal en centraal werken. Bijlage 2 PSU procesplaat BRZ. Bijlage 3 PSU procesplaat executieverkoop. Bijlage 4 Uitwerking beslagvarianten en werkwijzen. Bijlage 5 wordt een overzicht van de te verzamelen BI gegeven. Bijlage 6 To do lijst. Bijlage 7 Adviezen aan de stuurgroep. Bijlage 8 Overzicht activiteiten en stukken. Bijlage 9 Overzicht met afkortingen. 20

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde taxeert van in beslag genomen auto's, naar de uitkomsten van deze taxaties,

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen

1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen Van: Aan: DGBel, IM/B, Domeineigenaar Inning, Belastingregiols

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Een gewichtig ambt gewogen

Een gewichtig ambt gewogen Een gewichtig ambt gewogen advies van de commissie tarieven gerechtsdeurwaarder Schuldenaarstarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Opdracht 5 1.2 Werkwijze 6

Nadere informatie

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 21 juni 2013 Mogelijkheden voor deregulering en

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Resultaten van vervolgonderzoek Martin Schuurman Catharina Mulder Colofon Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie