Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren"

Transcriptie

1 VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar / schuldenaren : Krijn Bernardus Blijleven Adres : Herengracht 378 Woonplaats : (1016 CJ) Amsterdam Geboortedatum : 28 december 1959 Voorheen handelend onder de naam : mr. K.B. Blijleven, notaris, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer Datum uitspraak : 23 juli 2013 Curator : mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , Rechter-commissaris : mr. I. Bilderbeek Saldo faillissementsrekening : EUR 39,47 Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren Bestede uren totaal : 677,7 uren ALGEMENE INLEIDING Dit verslag is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling. Dit faillissement verkrijgt ruime aandacht in de pers. Meerdere betrokken partijen hebben bezwaren tegen anderen naar voren gebracht. Er zijn tuchtrechtelijke klachten ingediend, strafrechtelijke aangiften gedaan en er zijn civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures gestart. Mede daarom wordt erop gewezen, dat de curator bij het opstellen van dit openbaar verslag heeft getracht te voldoen aan zijn taak informatie te verschaffen. Daarbij is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar de curator staat er niet voor in dat alle informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten, zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Met toestemming van de rechter-commissaris zullen vanaf het vierde verslag de verslagen steeds na een periode van 6 maanden worden gedeponeerd. Aan dit verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht, met daarbij tevens een overzicht van mutaties op de faillissementsrekening en kopie van een actueel bankafschrift, tenzij omstandigheden het achterwege laten van deze bescheiden rechtvaardigen. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT Zoals bekend zijn in dit faillissement grote bedragen, die door cliënten aan voormalig notaris Blijleven waren toevertrouwd van de kwaliteitsrekeningen verdwenen. In dit faillissement kunnen daarom vooral de cliënten als crediteur worden aangemerkt. Velen van hen hebben gevraagd om nadere informatie. Het onderzoek van de curator is thans voldoende gevorderd, om aan die behoefte tegemoet te komen. A. JURIDISCH KADER Een notaris bekleedt een maatschappelijke vertrouwenspositie. Zijn intermediair is bij meerdere transacties door de wet verplicht gesteld en in dat kader worden er grote geldsommen aan de notaris toevertrouwd. In het faillissement van de Amsterdamse notaris Slis Stroom leidde dat tot grote schade bij cliënten, omdat de door hen aan de notaris toevertrouwde gelden in het faillissement vielen. Naar aanleiding van het in deze affaire gewezen arrest van de Hoge Raad in 1984, werd 15 jaar later art. 25 van de Wet op het notarisambt (Wna) ingevoerd. Met deze wettelijke regeling werd voorzien in een verplichte kwaliteitsrekening voor notarissen. Een kwaliteitsrekening is een rekening die op naam van de notaris staat, maar waarvan de betrokken cliënten rechthebbenden zijn op het saldo. Blijleven gebruikte kwaliteitsrekeningen en de wetsbepaling heeft het beoogde gevolg gehad en bewerkstelligd, dat de aanwezige cliëntengelden buiten het faillissement zijn gebleven. Het probleem dat zich voordoet is echter, dat er te weinig cliëntengelden op de kwaliteitsrekeningen aanwezig zijn; er is sprake van een groot tekort. Daaruit blijkt, dat de kwaliteitsrekening nog steeds geldt als de achilleshiel van het notariaat. Dat gelden die aan de notaris zijn toevertrouwd, niet in diens faillissement vallen is duidelijk en bij wet geregeld. Dat er toch tekorten zijn, komt doordat alleen de notaris de exclusieve bevoegdheid heeft om de gelden op de kwaliteitsrekening te beheren. Dat is in juridische zin mogelijk gemaakt met een zogeheten privatieve last (art. 7:423 BW). Indien de wetgever heeft verondersteld, dat daarmee de problemen zouden zijn opgelost, is dat een misvatting geweest. Misslagen in het notariaat zijn de afgelopen jaren regelmatig voorgekomen. Dat komt doordat een notaris op een verkeerde manier de kwaliteitsrekening kan beheren en tegen de wens van de cliënt gelden kan overboeken (dat kan door een simpele fout maar ook door opzettelijke verduistering). In dat geval biedt de kwaliteitsrekening geen enkele garantie en worden de cliënten nog steeds zwaar gedupeerd. In een poging te komen tot een regeling die het grote publiek vertrouwen in het notariaat en het beheer van kwaliteitsrekeningen geeft, is in de Wna aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT) de taak opgelegd om toezicht uit te oefenen op de naleving door de notaris van de geldende wet- en regelgeving. Daarmee draagt het BFT bij aan de bescherming van de financiële belangen van de cliënten van notarissen. Zoals het BFT zelf in zijn jaarverslag 2012 vermeldt: Het toezicht ziet op een adequaat beheer van de kwaliteitsrekeningen en een belangrijk aspect van het financiële toezicht is het vaststellen of de bedrijfs- en privérisico s in voldoende mate zijn afgedekt. De gedachte daarbij is dat, indien dergelijke risico s zich manifesteren, de kans groter wordt dat de betrokken notaris de gelden van derden aanspreekt. De curator is van mening, dat het BFT op ernstige wijze is tekortgeschoten in zijn toezichthoudende taak en dat het door Blijleven ingeschakelde accountantskantoor onvoldoende zorgvuldig heeft geopereerd. B. RELEVANTE FEITEN VOOR FAILLISSEMENTSDATUM Blijleven voerde zijn notariskantoor als een eenmanszaak aan huis. Het kantoor annex woonhuis was gevestigd in een monumentaal gebouw aan de Herengracht, dat hij in 2002 kocht voor een bedrag van! De werkstromen van het kantoor werden geautomatiseerd bijgehouden, waarbij gebruik werd gemaakt van de programma s Quantaris (Qu-bis) en, voor de boekhouding en administratie, Muis

3 De administratie van Blijleven werd gevoerd door een extern bureau (verder: B), dat in het notariaat is gespecialiseerd. Vanaf 2008 gebeurde dat door een medewerker, die in dienstverband werkzaam is voor B. De medewerker kwam een keer per maand langs en verwerkte dan onder andere de bankmutaties, declaraties, nota s van afrekening, kantoorrekeningen en derdengelden. Hij verzorgde ook de btw-aangiften en stelde de kwartaalrapportages op die aan het BFT (het Bureau Financieel Toezicht) werden toegezonden. Niet onvermeld kan blijven, dat het bestuur van B mede ligt bij een directrice, die daarvoor jarenlang werkzaam was bij het BFT. Omdat Blijleven zijn kantoor voerde in de vorm van een eenmanszaak, viel hij derhalve onder het regime van de inkomstenbelasting. Blijleven heeft verklaard dat vanaf 2002 het pand gedurende vijf jaar versneld is afgeschreven en de daaruit voortvloeiende fiscale voordelen wegvielen in Dat had tot gevolg, dat hij vanaf 2008 aanmerkelijk meer belasting diende te betalen. Blijleven meende, dat hij daar tevoren door B op had behoren te worden gewezen en was daarover ontstemd. Aan het BFT zijn door B kwartaalrapportages en jaarrekeningen toegezonden. Vanaf 2008 blijkt daaruit, dat sprake is van onvoldoende financiële ratio s. In de jaarrekening over 2009 werd door B de volgende melding opgenomen: Het Eigen Vermogen voldoet niet aan de in Nederland gebruikelijke normen. De privéopnamen van de notaris zijn in 2009 hoger doordat er verbouwingen aan het pand zijn gedaan, hoge belastingaanslagen zijn betaald en door de aanschaf van een stuk grond. Er is thans geen vermoeden van discontinuïteit. Een melding met dezelfde strekking staat ook in de jaarverslagen over 2010 en Op 12 oktober 2011 heeft het BFT aan Blijleven een brief geschreven, waarin staat vermeld onder het kopje solvabiliteit: Vanaf het jaar 2008 is het vermogen in kantoor negatief. Ultimo 2010 bedraagt het eigen vermogen negatief! (...). Een negatief vermogen in kantoor is niet toegestaan op grond van artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels ( ). Dit feit is klachtwaardig. Onder de kop liquiditeit staat: Ultimo 2010 is uw totale liquiditeitspositie negatief! Hierdoor voldoet u niet aan het bepaalde in de toelichting bij artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels. Deze feiten zijn klachtwaardig. Art 15 van de destijds geldende verordening bepaalt in lid 2: De notaris moet daarnaast alle kortlopende schulden, zowel zakelijk als privé, terstond kunnen betalen. In een brief van BFT aan Blijleven van 6 maart 2012 staat: Op 31 december 2011 bedraagt het door u gerapporteerde eigen vermogen van uw kantoor negatief! Ik wijs u op artikel 23 Wna ( ). Ik merk op dat de liquiditeitspositie in kantoor! positief is, maar dat deze geen mogelijkheid biedt om al uw kortlopende schulden terstond te kunnen betalen ( ). Art 23 lid 1 van de toenmalige WNA luidt: 1. Het is de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, handelingen te verrichten waarvan hij redelijkerwijs moet verwachten dat zij ertoe kunnen leiden, dat hij te eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen

4 Het BFT constateerde terecht dat sprake was van een ernstige situatie. Het Eigen Vermogen was gedurende drie jaar zwaar negatief en in die periode zelfs met! ,-- verslechterd. De liquiditeitspositie was onvoldoende. Het BFT constateerde daarbij, dat tucht- en civielrechtelijke regels werden overtreden. Blijleven heeft op 9 november 2011 een antwoord geschreven aan het BFT met een afschrift aan B, waaruit een gebrek aan financieel-economische kennis blijkt, maar ook dat hij niet inzag welke fouten hij maakte. De in deze brief vervatte signalen hadden aanleiding moeten zijn tot zorg, omdat daaruit blijkt van een onvoldoende mate van besef van de ernst van de situatie. De brief is door het BFT echter nooit beantwoord en het BFT heeft ook andere actie achterwege gelaten. Toentertijd lag de rol van het BFT vastgelegd in de artikelen 110 e.v. van de destijds geldende notariswet, waaruit met name verplichtingen voortvloeien als het toezien op de naleving van de artikelen 23, 24 en 25 lid 1, derde volzin Wna alsmede de verordeningen, bedoeld in artikel 18, lid 2, en 24, lid 3 Wna en de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 25, lid 7 Wna. Kort gezegd had het BFT tot taak erop toe te zien: (i) dat de notaris geen handelingen verricht die de mogelijkheid tot nakoming van zijn financiële verplichtingen in gevaar brengt, (ii) dat de notaris een gedegen administratie voert, (iii) dat de notaris slechts betalingen verricht van de kwaliteitsrekening na toestemming of in opdracht van de rechthebbende, (iv) dat de notaris zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid behoudt. Het BFT had een zekere mate van vrijheid te bepalen in welke mate en frequentie toezicht werd uitgeoefend (artikel 112, lid 2 en lid 3 Wna). Indien van feiten en omstandigheden bleek, die grond konden opleveren voor een tuchtmaatregel, verlangde artikel 112, lid 3 Wna dat het BFT zijn bevindingen ter kennis bracht van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen. Op vragen van de curator hebben twee medewerkers van het BFT in een gesprek verklaard, dat zij de bovengenoemde feiten en omstandigheden aan de Kamer van Toezicht hadden bericht. Daaraan werd toegevoegd, dat het BFT niet zelf tot maatregelen kon overgaan en dat het BFT er verbaasd over was, dat de Kamer van Toezicht niets deed. Die mededeling was niet juist. De Kamer van Toezicht heeft aan de curator bericht nimmer te zijn geïnformeerd. Later heeft het BFT verklaard dat hij de Kamer niet had geïnformeerd, maar dat het BFT een verscherpt toezicht over Blijleven had uitgeoefend. Dat was gebeurd door de ingediende kwartaalrapportages nauwlettend te controleren op verbeteringen van het eigen vermogen. De curator heeft van de Kamer van Toezicht bericht ontvangen, dat het BFT inderdaad steeds aan de Kamer van Toezicht opgaf, over welke notarissen verscherpt toezicht werd uitgeoefend. Blijleven stond echter niet op die lijst vermeld. De Kamer van Toezicht is dus niet door het BFT geïnformeerd. De curator betwijfelt dan ook, of op enigerlei wijze verscherpt toezicht is uitgeoefend. Daar blijkt niets van, al was het maar omdat het BFT ernstige signalen heeft veronachtzaamd. Ook Blijleven heeft verklaard dat hij nooit iets heeft gemerkt van verscherpt toezicht. Uit latere kwartaalrapportages bleek immers, dat het Eigen Vermogen zwaar negatief bleef en er zelfs sprake was van enige verslechtering. Hoewel het BFT zelf meent, dat het bij adequaat toezicht op het beheer van de kwaliteitsrekeningen van belang is vast te stellen of de bedrijfs- en privérisico s in voldoende mate zijn afgedekt, omdat in zo n geval de kans groter wordt dat de betrokken notaris de gelden van derden aanspreekt, heeft het BFT niets ondernomen. Ook niet nadat het BFT had geconstateerd, dat zich een klachtwaardige en onwettige situatie voordeed en de notaris had geschreven niet te begrijpen wat hij verkeerd deed. Blijleven is niet bezocht, er is geen nader onderzoek ingesteld en ook de Kamer van Toezicht is niet geïnformeerd. De curator meent dat het toezicht in onvoldoende mate onafhankelijk, transparant, selectief

5 en slagvaardig is geweest. Daaraan dient te worden toegevoegd, dat de administratie die ten grondslag ligt aan de door de accountant verschafte rapporten onzorgvuldig is gevoerd en de curator van mening is dat de aan het BFT toegezonden rapporten niet juist en onvolledig waren. C. OPLICHTING EN BEWARINGSTEKORT Vanaf eind 2012 manifesteerde zich, ook bij de Kamer van Toezicht, op verschillende wijzen een ernstig probleem dat zich voordeed binnen de praktijk van Blijleven. Deze problematiek is niet eenvoudig samen te vatten. Het gaat om een oplichtingszaak, die bekend is onder de naam Rutte. Over de kwestie is onlangs een vonnis door de strafrechter gewezen. Deze uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl, onder nummer ECLI:NL:RBAMS:2014:3926. De curator heeft begrepen dat hoger beroep is ingesteld. In 2012 heeft ene mevrouw S. zich bij de notaris voorgedaan als financier en/of koopster van een drietal panden. Zij kon niet tot betaling overgaan. Zij deed aan de notaris voorkomen dat zij over een speciale gave beschikte en zeer bijzondere banden met de overheid, waaronder met name de geheime dienst, maar ook premier Rutte, onderhield. Blijleven is, naar zijn zeggen, door haar gemanipuleerd en door een proces van wat hij mental stalking noemt in een waan gebracht, waarin hij meende op instructie van premier Rutte en in het landsbelang te moeten overgaan tot het doen van meerdere betalingen van kwaliteitsrekeningen, te weten voor een bedrag van ten minste! Deze zaak is in maart 2013 geëscaleerd en openbaar geworden. Al eerder was Blijleven door een uitspraak van de voorzitter van de Kamer op 28 februari 2013 voor vier maanden geschorst. Daarbij werd notaris Van Hengstum tot protocolwaarnemer benoemd. Eind maart verklaarde Bijleven aan de Kamer wat er speelde en werd bekend, dat sprake was van een negatieve bewaringspositie. Dat is daarna ook door B aan het BFT gemeld. Nadat het BFT daarover was geïnformeerd, is een onderzoek ingesteld naar de bewaringspositie. Het BFT was er kort gezegd op gewezen dat Blijleven in de zaak Rutte onbevoegde overboekingen had gedaan van kwaliteitsrekeningen. In zijn rapport van 12 april 2013 vermeldt het BFT dat het zijn onderzoek heeft gericht op de financiële aspecten die aanleiding hebben gegeven tot het bewaringstekort; de zaak Rutte derhalve. BFT schrijft dat het zijn onderzoek heeft uitgevoerd door interviews. Het BFT berekende een bewaringstekort per eind maart 2013 op negatief! ,-- en schrijft in zijn rapport dat deze bewaringspositie is ontstaan door: vijf betalingen ad! begin 2013 (die waren gedaan in de Rutte zaak), eerdere betalingen tot een bedrag van! in de Rutte zaak, een onterechte verrekening van! De curator meent dat het BFT dit onderzoek op onzorgvuldige en onvolledige wijze heeft verricht. Die mening wordt als volgt toegelicht. Bij het BFT-rapport zijn bijlagen gevoegd, waaronder een cliëntenkaart in dossier D. Op die kaart staan 22 betalingen voor een bedrag van! ,--. Dat zijn onrechtmatige betalingen in de kwestie Rutte. Aanstonds valt op, dat deze betalingen gedaan zijn lang voordat dossier D werd geopend en bovendien voordat er op het dossier betalingen waren ontvangen. Dat laatste is een administratieve onmogelijkheid, die het BFT ten onrechte heeft genegeerd. Duidelijk is, dat de betalingen eerder in een ander dossier en ten laste van een andere cliënt waren geboekt. Ook valt op, dat in dit dossier een dubbele betaling van een bank (ad! ,-- voor hypotheek) is ontvangen, welke tweede ontvangst echter niet als schuld aan de bank, maar aan de cliënt in dossier D is geboekt. Dat is onjuist

6 Het BFT heeft daarnaar geen onderzoek gedaan, terwijl duidelijk is, dat door deze laatste, foutieve boeking de onrechtmatige debiteringen onzichtbaar waren gemaakt en verhuld was, dat de bewaringspositie eind 2012 al zwaar negatief was. Er valt nog iets op aan het rapport. Op de bijlagen staan boekingen die gedaan zijn onder vermelding van recl hon. Dat betekent reclassificatie honorarium. Deze opmerkelijke kwalificatie had bij het BFT tot de vraag moeten leiden, hoe en waarom honorarium in een suspect dossier gereclassificeerd kan worden. Het BFT heeft al deze signalen genegeerd en zich beperkt tot de betalingen die zijn gedaan in twee verdachte dossiers. Daarmee is een verkeerde berekening van het tekort gemaakt. Ook nadat de curator het BFT op deze signalen heeft gewezen en verzocht om nader onderzoek, heeft het BFT niets ondernomen. Het BFT voert aan daartoe niet gehouden te zijn en negeert dus zijn jarenlange wetenschap van misstanden op het gebied van eigen vermogen, liquiditeit en solvabiliteit. Direct gevolg van deze tekortkoming is, dat de waarnemers, opvolgende notaris en curator onder nodeloos moeilijke omstandigheden hebben moeten opereren en gedupeerde cliënten nog steeds geen duidelijkheid hebben over de omvang van hun schade. Die onduidelijkheid heeft mede geleid tot een veelvoud aan civielrechtelijke procedures, tuchtrechtelijke klachten, en strafaangiftes. D. ONDERZOEK CURATOR De curator heeft naar aanleiding van de signalen zelf een onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt het volgende. Aan geen van deze 22 voornoemde Rutte betalingen lagen facturen of onderbouwingen ten grondslag. Dat was de accountant bekend. Het doen van dergelijke betalingen is niet toegestaan. De 22 debiteringen zijn alle op dezelfde dag overgeboekt van het ene naar het andere dossier. Op dezelfde dag zijn ook de twee betalingen die van de bank waren binnengekomen, in hetzelfde dossier geboekt. In dit dossier staan boekingen met de omschrijving reclassificatie honorarium. De curator meent, dat de accountant hierbij onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Uit overzichten van omzetgrootboekrekeningen en historische mutaties blijkt, dat er veel omzet is geboekt met deze omschrijving ( recl hon ). In 2012 ging het daarbij om een bedrag van! ,--. Voor deze boekingen zijn geen declaraties gemaakt of verzonden. Er was ook geen voorafgaande toestemming van de betreffende cliënten voor deze betalingen (hoewel het gebruik van het woord verrekeningen wellicht juister is, wordt hier het woord betalingen gebruikt). De betalingen zijn vaak als omzet geboekt via het dagboek memoriaal of het dagboek bank. Dat is onjuist. Blijleven heeft verklaard, dat hij al jarenlang op deze wijze omzet boekte en dat de betalingen zagen op daadwerkelijk verricht werk. Hij deed dat in goed vertrouwen in de cliëntrelaties. B zou aan hem hebben verklaard, dat dit zo mocht. De accountant heeft echter verklaard, dat hij weliswaar wist dat deze betalingen werden gedaan zonder dat er een factuur aan ten grondslag lag, maar dat hij Blijleven erop had gewezen, dat dat juist niet mocht. Bij het opstellen van de kwartaaloverzichten voor het BFT werd voor het vaststellen van de bewaringspositie door B geen gebruik gemaakt van de module die Quantaris daarvoor in de applicatie Qu-bis ontwikkeld heeft. De bewaringspositie werd op andere wijze, handmatig berekend en vastgesteld. Dat leidt tot grote verschillen omdat volgens de module van Qu-bis sprake was van een negatieve bewaringspositie, terwijl die volgens de handmatige methode positief was. Welke methode ook zou zijn gebruikt; tussentijds, dus aan het eind van andere maanden dan na afloop van een kwartaal, was er met

7 regelmaat sprake van een groot tekort op de bewaringspositie. Dat is niet door de accountant gemeld aan het BFT en ook Blijleven heeft verklaard, dat hij daar nooit op is gewezen. De juiste omvang van het tekort kan door de curator niet worden berekend. Het is aannemelijk, dat de administratie al gedurende langere tijd op deze -onjuiste- wijze is gevoerd. Overigens heeft de curator begrepen dat het bewaringstekort door de protocolontvanger (de opvolgend notaris) inmiddels is berekend op! 1,9 miljoen. AARD FAILLISSEMENT Lopende eenmanszaak / vennootschap Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap Geen schulden uit bedrijf Beëindigde schuldsanering Eerder insolvent geweest Nadere toelichting oorzaak faillissement: Ingevolge artikel 25 van de Wet op het notarisambt (Wna) is een notaris verplicht een of meer bijzondere rekeningen aan te houden, die uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die hij in verband met zijn werkzaamheden als notaris onder zich neemt. De notaris is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer en de beschikking over de bijzondere rekening. De notaris is verplicht een tekort in het saldo van de bijzondere rekening terstond aan te vullen en in beginsel is hij ter zake daarvan aansprakelijk. Op 26 maart 2013 is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vastgesteld dat sprake is van een negatieve bewaringspositie op de kwaliteitsrekeningen van de heer Blijleven. De heer Blijleven bleek niet in staat om terstond het tekort aan te zuiveren. De heer Blijleven is aansprakelijk voor het bewaringstekort. De inmiddels aangestelde protocolwaarnemer heeft daarop het faillissement van de notaris aangevraagd. DEEL I DE FAILLIET PERSOONLIJK 1. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN Alleenstaand Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gehuwd Voor geregistreerd partnerschap en huwelijk: In gemeenschap van goederen Ander regime (huwelijkse voorwaarden) Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? Ja Nee 2. EERSTE MAATREGELEN Gesprek met failliet? Ja Nee Alle noodzakelijke medewerking verkregen? Ja Nee

8 Toelichting: De heer Blijleven stelt zich coöperatief op, maar is niet in staat alle voor de afwikkeling van het faillissement relevante stukken aan te leveren. Dit houdt verband met de overdracht van het notarisprotocol aan de nieuwe notaris. Hierdoor bestaat onduidelijkheid over waar informatie zich precies bevindt. Is gebleken van paulianeuze handelingen? Ja Nee In onderzoek Zijn er lopende procedures / geschillen? Ja Nee Indien ja, stand van zaken: Ten tijde van de faillietverklaring was er geen sprake van lopende civielrechtelijke procedures. Is een afkoelingsperiode gelast? Ja Nee 3. SCHULDEN / PASSIVA Zie bijgaand het crediteurenoverzicht. Worden er vorderingen betwist? Ja Nee Zijn de schuldeisers aangeschreven? Ja Nee Bijzonderheden: Over de omvang van de vorderingsrechten bestaat onduidelijkheid. Er is thans onvoldoende informatie beschikbaar om de vorderingsrechten exact vast te stellen. Daarbij komt dat de Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een aantal gedupeerde rechthebbenden heeft gecompenseerd. Voorts heeft de Stichting Notarieel Voorzieningsfonds Ring Amsterdam een vergoeding uitgekeerd aan de gewezen protocolwaarnemers. Onduidelijkheid bestaat over de status van de vergoedingen van beide voorzieningsfondsen. 4. BEZITTINGEN / ACTIVA Bovenmatige inboedel? Ja Nee Auto( s) / andere vervoermiddelen / caravan? Ja Nee Toelichting: De heer Blijleven maakte gebruik van een auto op basis van een operational leaseovereenkomst. De auto is inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappij. Eigen woning? Ja Nee Indien ja, (taxatie- / WOZ-) waarde woning en hoogte hypotheek: Onroerend goed Herengracht 378 te (1016 CJ) Amsterdam - Taxatiewaarde : EUR (onderhandse verkoopwaarde) - WOZ-waarde 2014 : EUR Hypotheek : EUR (stand per 13 augustus 2013) Een makelaar is gevraagd een bezichtiging van de woning te plannen met Blijleven. Op basis daarvan kan een waarde worden bepaald en zal de curator opdracht geven tot verkoop van het onroerend goed

9 Overige registergoederen? Ja Nee Indien ja, waarde goederen en hoogte hypotheek: 1. De gedeelde eigendom (50%) van het onroerend goed Scheepstimmermanstraat 50 te (1019 WX) Amsterdam - Taxatiewaarde : EUR (onderhandse verkoopwaarde) - WOZ-waarde 2014 : EUR Hypotheek : EUR (stand per 7 juli 2014) De woning wordt met instemming van de mede-eigenaresse en de hypotheekhouder inmiddels te koop aangeboden door de ingeschakelde makelaar. 2. Onroerende goederen Bihain 7 te (6690) Bihain (Vielsalm), België, bestaande uit de gedeelde eigendom (50%) van een perceel met vakantiewoning en twee percelen (bouw)grond en de volledige eigendom (100%) van vier andere percelen (bouw)grond. De waarde van deze onroerende goederen is nog niet bekend. Een Belgische makelaar is gevraagd een bezichtiging van de woning te plannen met Blijleven. Op basis daarvan kan een waarde worden bepaald en zal de curator opdracht geven tot verkoop van het onroerend goed. De mede-eigenaresse heeft hiervoor reeds toestemming verleend. Op de onroerende goederen rust geen hypotheekrecht. Bank- en/of spaarrekeningen met enig saldo? Ja Nee Spaarloonrekeningen Ja Nee Pensioenregelingen / levensverzekeringen? Ja Nee Is afkoop mogelijk? Ja Nee In onderzoek Indien ja, toelichting (en afkoopwaarde levensverzekering): In onderzoek. Te verwachten uitkering uit erfenis? Ja Nee Overige activa? Ja Nee Toelichting: De curator heeft meldingen gedaan aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsook aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? Er heeft een inventarisatie en taxatie plaatsgevonden van de in het woonhuis/kantoor aanwezige inventaris. Met de hypotheekhouder wordt overleg gevoerd over de wijze van verkoop van het woonhuis/kantoor. Ten aanzien van het onroerend goed aan de Scheepstimmermanstraat wordt met de hypotheekhouder alsmede met de mede-eigenaar overleg gevoerd over de wijze van verkoop. Daarnaast is een makelaar benaderd om de onroerende goederen gelegen in de Belgische Ardennen te taxeren en is overeenstemming bereikt met de mede-eigenaar over de wijze van verkoop. Een uitvoerige taxatie van de vakantiewoning heeft echter nog niet plaatsgevonden. 5. HUIDIG(E) INKOMEN(S) Inkomsten: Loon Uitkering Geen inkomen Overige inkomsten: Ja Nee

10 6. BEDRAG LEVENSONDERHOUD Is op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? Ja Nee Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd? Ja Nee Indien nee, toelichting: De heer Blijleven heeft thans geen inkomen. De curator heeft de gefailleerde meermaals op de mogelijkheid gewezen een bijstandsuitkering aan te vragen. 7. VOORUITZICHTEN (VOOR CREDITEUREN) Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? Ja Nee Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? Ja Nee Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? Ja Nee Toelichting: De schuldenpositie van gefailleerde is nog niet volledig in beeld gebracht, waardoor op dit moment onvoldoende duidelijk is of een uitkering aan de concurrente schuldeisers te verwachten is. 8. PLAN VAN AANPAK / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN De verkoop van de onroerende goederen is ter hand genomen. In de algemene uiteenzetting is aangegeven, dat de curator meent dat sprake is geweest van ernstige onrechtmatigheden. De curator beraadt zich over de daaraan te verbinden gevolgen. Opgemaakt en getekend op 7 augustus F. Kemp curator Bijlage(n) - Crediteurenlijst(en) - Deel II (indien de schuldenaar een bedrijf heeft)

11 DEEL II DE ONDERNEMING VAN FAILLIET Naam onderneming : mr. K.B. Blijleven, notaris Activiteiten onderneming : notariële dienstverlening Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 5 1. INVENTARISATIE 1.1 Winst en verlies 2012: EUR (tussentijdse cijfers derde kwartaal) 2011: EUR : EUR Balanstotaal 2012: EUR (tussentijdse cijfers derde kwartaal) 2011: EUR : EUR Lopende procedures De heer Blijleven is betrokken bij een strafzaak. Deze strafzaak ligt voor aan de Hoge Raad. In deze zaak gaat het om een vastgoedtransactie waar de heer Blijleven als notaris bij betrokken was. Er is een klachtprocedure aanhangig bij de Kamer voor het Notariaat. Deze klacht jegens de heer Blijleven is ingesteld door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De behandeling van deze klacht is met het oog op het lopende politieonderzoek naar de vermeende oplichting voor onbepaalde tijd aangehouden. 1.4 Verzekeringen 1.5 Huur Niet van toepassing. 2. PERSONEEL 3. ACTIVA ONDERNEMING Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Het woonhuis c.q. kantoorpand gelegen aan de Herengracht 378, 1016 CJ te Amsterdam is in eigendom van de heer Blijleven

12 3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend 3.3 Hoogte hypotheek De hypotheek op het pand bedraagt EUR Boedelbijdrage Nog niet bekend. Bedrijfsmiddelen Voorraden / onderhanden werk Andere activa 4. DEBITEUREN ONDERNEMING 4.1 Omvang debiteuren De heer Blijleven pretendeert een vordering inzake honorarium op beide waarnemers. De beide waarnemers hebben de notarispraktijk gedurende de schorsing en na de ontslagverlening voor rekening en risico van gefailleerde gevoerd. De curator heeft dit in onderzoek. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5. BANK / ZEKERHEDEN ONDERNEMING 5.1 Vordering van bank(en) Verwezen wordt naar voorgaande openbare verslagen. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing

13 5.6 Eigendomsvoorbehoud In onderzoek. 5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Is de boekhouding aan de curator overhandigd? Ja Nee 7.2 Zo nee, is aangifte gedaan ex art. 340 lid 3 Sr.? Ja Nee 7.3 Paulianeus handelen? Ja Nee In onderzoek 8. PLAN VAN AANPAK / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN ONDERNEMING 8.1 Verwachte wijze van afwikkeling Het ligt in de verwachting dat het tot een uitkering aan de preferente schuldeisers kan komen. Of ook een uitdeling aan de concurrente schuldeisers is te verwachten, valt nog niet eenduidig te zeggen, aangezien de schuldenpositie van de heer Blijleven nog niet volledig in kaart is gebracht. 8.2 Termijn afwikkeling faillissement Gelet op de complexiteit van het faillissement kan thans geen inschatting worden gegeven van de termijn van afwikkeling van het faillissement. 8.3 Plan van aanpak Bij dit faillissement zijn veel instanties betrokken, waarmee overleg moet worden gevoerd om tot een helder beeld van alle relevante omstandigheden te komen. Om deze reden is de inventarisatiefase nog niet afgerond. De curator wenst primair duidelijkheid te verkrijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement en de rol die verschillende partijen daarbij hebben gespeeld. De verkoop van de onroerende goederen is ter hand genomen. 8.4 Indiening volgend verslag Over zes maanden

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN Mansal Nederland B.V. en Mansal International B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN Mansal Nederland B.V. en Mansal International B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN Mansal Nederland B.V. en Mansal International B.V. Gegevens onderneming : Mansal Nederland B.V. / Mansal International

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw. Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.09/15/388 dhr. Louard Adres: Waarderstraat 70 Woonplaats: 2729ME, Zoetermeer Geboortedatum: 10-03-1979 Datum faillissement: 07-07-2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag Tevens eindverslag Algemene gegevens Verslagdatum: 1 november 2011 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) C c - Faillissementsversiag Etyeineznr 1.1.114), verslag

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMS SCHOONMAAKDIENSTEN B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMS SCHOONMAAKDIENSTEN B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMS SCHOONMAAKDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : Het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAS BEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAS BEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAS BEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAS BEHEER B.V., statutair

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AMSTERDAM EVENT SERVICES B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AMSTERDAM EVENT SERVICES B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AMSTERDAM EVENT SERVICES B.V. voorheen genaamd THE AMSTERDAM LEADERSHIP XCHANGE B.V. Gegevens onderneming : de besloten

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Far West Supermarkten B.V., statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Verslagdatum: 7 februari 2014 Nummer: 3 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer: F.09.13.703 Naam schuldenaar /schuldenaren: E.A. SEWDIN

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31 Datum

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB IMPEX B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB IMPEX B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB IMPEX B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVB IMPEX B.V., statutair

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN, voorheen

Nadere informatie

: mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: tops@fortadvocaten.

: mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: tops@fortadvocaten. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEEDOCK B.V. Gegevens onderneming : Ideedock B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, vestigingsadres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GRAFFITI REMOVER BRIGADE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GRAFFITI REMOVER BRIGADE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GRAFFITI REMOVER BRIGADE B.V. Gegevens onderneming : het betreft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 juni 2010 Nummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/185 F 09/186 F 09/187 F Naam schuldenaar /schuldenaren:

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE KRUIJS B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE KRUIJS B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE KRUIJS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KRUIJS B.V., statutair

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EQUINOX HOLDING

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EQUINOX HOLDING B.V.,

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Beheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 18 juni 2013 Uitgesproken

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 4 februari

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap CAItech B.V. Faillissementsnummer : F.13/10/228 Datum

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 1 200475 BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM Bolsward Geboortedatum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAR-X B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAR-X B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAR-X B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 25 februari 2016 Uitgesproken op Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

OPENBAAR EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING DERDENGELDEN CONGREX HOLLAND

OPENBAAR EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING DERDENGELDEN CONGREX HOLLAND OPENBAAR EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING DERDENGELDEN CONGREX HOLLAND Gegevens onderneming : de stichting Stichting Derdengelden Congrex Holland, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

: mr. A.E. de Vos (voorheen mr. N.A.J. Purcell)

: mr. A.E. de Vos (voorheen mr. N.A.J. Purcell) VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 4 maart

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 18 juni 2013 Uitgesproken

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SECTION NINE CONSULT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SECTION NINE CONSULT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SECTION NINE CONSULT B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

,-- : *** , ***

,-- : *** , *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJN KROEZE BEHEER B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. Gegevens onderneming : BRG Lease B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen kantoorhoudende te (1101

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 22-08-2014 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Adres: Marktstraat 19 Woonplaats: 1431 BD Aalsmeer Geboortedatum: 23-10-1953 Datum

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mala 2000 B.V., statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB AMSTERDAM B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB AMSTERDAM B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVB AMSTERDAM B.V.,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TOP60 PROFESSIONALS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TOP60 PROFESSIONALS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TOP60 PROFESSIONALS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top60 Professionals

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandy Dress B.V., ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 4 maart

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERESLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERESLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERESLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NILE TRAVEL B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NILE TRAVEL B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NILE TRAVEL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NILE TRAVEL B.V. statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TOP60 PROFESSIONALS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TOP60 PROFESSIONALS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TOP60 PROFESSIONALS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top60 Professionals

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats :

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. Faillissementsnummer : 13/12/348

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. Faillissementsnummer : F.13/12/348

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KEIZERHOF B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KEIZERHOF B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KEIZERHOF B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keizerhof B.V. Keizerhof

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Taaltrainingen

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap CAItech B.V. Faillissementsnummer : F.13/10/228 Datum

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V.

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jofre B.V. Amsterdam, laatstelijk

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT Gegevens onderneming : Stichting Zesdaagse van Brabant Koophandel onder het nummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap, KvK- nummer 52046494, gevestigd te (1046

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KLEINE ARION B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN STILLS ATELIER B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN STILLS ATELIER B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN STILLS ATELIER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STILLS ATELIER B.V. tevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Broenland Reclame V.O.F. Nummer: 3 Datum: 13 november 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Broenland Reclame V.O.F. Nummer: 3 Datum: 13 november 2015 Faillissementsnummer : C16/15 316F Naam onderneming : de vennootschap onder firma: BROENLAND RECLAME V.O.F., gevestigd aan de Bakkenzuigerstraat 80, te (1333 HA) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jofre B.V. Amsterdam, laatstelijk

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Broenland Reclame V.O.F. Nummer: 1 Datum: 13 mei 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Broenland Reclame V.O.F. Nummer: 1 Datum: 13 mei 2015 Faillissementsnummer : C16/15 316F Naam onderneming : de vennootschap onder firma: BROENLAND RECLAME V.O.F., gevestigd aan de Bakkenzuigerstraat 80, te (1333 HA) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DISCINT B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DISCINT B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DISCINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Discint (KvKnummer 01077279),

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V.

TWEEDE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V. TWEEDE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V. EN BULTERS EN BULTERS VASTGOED B.V. EN BULTERS EN BULTERS FACILITY MANAGEMENT

Nadere informatie