JAARGANG 22 NUMMER JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?"

Transcriptie

1 Beursvisie JAARGANG 22 NUMMER JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? DE TROONREDE: HET ZURE ZOET IN DE BEGROTING 2009

2 inhoud 3 Voorwoord DENNIS RAITHEL REDACTIE drs. Dees R.J. Ebbing RBA mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Krist H.H. Plaizier FFP drs. Jacqueline B.M. van der Voort HOOFDREDACTIE Klaartje E. de Beer BEURSVISIE verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam. Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: VRIJWARING Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie JACQUES J. SIJBEN 6 Financiële Markten PETER J. VAN DER HOF RBA 7 Beleggingsbeleid DEES R.J. EBBING RBA 8 Financiële Planning KRIST H.H. PLAIZIER FFP 9 Activiteiten Bank ten Cate & Cie JACQUELINE B.M. VAN DER VOORT 10 Jacob Gelt Dekker 12 Fondsen in t Kort JOHN P.N. RES 14 Globallist 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 22 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Wij zijn zeer verheugd met deze vernieuwde Beursvisie. Niet alleen is de lay-out veranderd, maar ook inhoudelijk is er één en ander gewijzigd. Zo is de volgorde van de verschillende artikelen aangepast. Verder schenken wij meer aandacht aan evenementen die wij als bank organiseren en krijgt een cliënt van de bank elk kwartaal een prominente plaats. Wij zijn continu bezig om onze communicatie met u zo optimaal mogelijk te houden. Dat is ook de reden dat wij Beursvisie in een nieuw jasje hebben gestoken. Wij hebben geluisterd naar wat u plezierig vindt en waar u mogelijk verbetering zag. Uiteraard leest u in deze Beursvisie een samenvatting over de beurzen in het afgelopen kwartaal. Ook zal ons beleggingsbeleid worden toegelicht en wordt een aantal fondsen besproken. Professor Jacques Sijben is uiterst kritisch over de miljoenennota. De parameters die het kabinet hanteert zijn zeer onzeker en met deze begroting krijgen we in 2010 de rekening gepresenteerd, aldus onze huisprofessor. Graag vernemen wij van u wat u vindt van deze vernieuwde Beursvisie. Wij stellen het zeer op prijs als u uw reactie wilt geven via de aan onze manager private banking, tevens hoofdredacteur, Klaartje de Beer: Veel leesplezier. Dennis Raithel Directeur 3

4 risico s blijven aanzienlijk Het zure zoet in de begroting-2009 DOOR PROF. DR. JACQUES J. SIJBEN In de recente Troonrede wordt erop gewezen dat de wereldeconomie kampt met tegenslagen, maar dat dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren de Nederlandse economie er relatief goed voor staat. Deze constatering is juist. Terugblikkend moet in dit verband worden opgemerkt dat in september 2003 door de toenmalige Minister van Financiën structurele hervormingen werden aangekondigd, teneinde het draagvlak van de economie te versterken, de internationale concurrentiepositie te verbeteren en, gezien de komende vergrijzing, gezonde overheidsfinanciën op lange termijn te kunnen blijven garanderen. In het Regeerakkoord werd toen de nadruk gelegd op een hogere participatie op de arbeidsmarkt (meedoen), een matiging van de looneisen (meerwerk) en meer initiatief bij de burgers (minder regels). De beloofde overgang van eerst het zuur en dan het zoet is ook daadwerkelijk gerealiseerd. BEPERKT HOUDBAAR Na het zuur met ombuigingen en lastenverzwaringen in de jaren 2003 tot en met 2005, volgde, zoals voorheen ook was aangekondigd, in 2006 en 2007 het zoet (koopkrachtstijging, daling van de werkloosheid, een verbetering van de overheidsfinanciën, een daling van de staatsschuld, etc.). Het nieuwe kabinet Balkenende IV presenteerde in september 2007 de Miljoenennota 2008 die een sfeer ademt van gemeenschapszin: Samen werken, samen leven, waarbij de versterking van de sociale-cohesie centraal werd gesteld. In het jaar 2008 is het zoet echter weer vervangen door het zuur, waarbij door lastenverzwaringen de koopkracht weer negatief werd (- 1 2 %). Kortom, het aangekondigde zoet door Minister Zalm in september 2005 blijkt achteraf maar zeer beperkt houdbaar te zijn geweest. 4 bron Wikimedia BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE CRUCIALE VARIABELEN De recente Miljoenennota 2009 is tot stand gekomen in een periode met grote mondiale macro-economische onzekerheden, die bepalend zijn voor een drietal cruciale variabelen die in sterke mate de ontwikkeling van onze open economie beïnvloeden. In dit verband moet gedacht worden aan de wereldhandel (33 4%), de gemiddelde olieprijs in 2009 ($ 125 per vat) en de ontwikkeling van de dollar ten opzichte van de euro (1,57). Uitgaande van de geschatte

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en de economische vooruitzichten. Dit keer beoordeelt hij de begroting voor waarden van deze variabelen resulteert in 2009 een groei van 1,25%, een inflatie van 3,25%, in stijging van de lonen in de marktsector van 3,5% en een lichte stijging van de werkloosheid tot 4,25%. De gemiddelde koopkracht zal, ondanks de vele risico s, toch stijgen met 0,5 %. ONGEZONDE AANPAK Naar mijn mening worden de risico s en de kwetsbaarheid van onze open economie aanzienlijk onderschat. Het kabinet zet vooral in op een nieuw zoetstengeltje, koopkrachtbehoud en lagere lasten voor de werkenden. De grote structurele problemen met betrekking tot de noodzakelijke hervormingen op de arbeids- en woningmarkt, onderwijs, veiligheid, integratie, vergrijzing, etc. worden daarentegen voorlopig op hun beloop gelaten en eventueel doorgeschoven naar een volgend kabinet. Gebrek aan daadkracht wordt bespeurd en dit leidt tot onzekerheid. Deze aanpak is ongezond. Immers, mede gezien de huidige onzekere situatie in de wereldeconomie, die sinds 13 september door de redding van financiële instellingen door de Amerikaanse overheid nog is verscherpt, bereidt de regering met het nieuwe zoet het nieuwe zuur voor de jaren 2010 en De lastenverlichting van 2,5 miljard euro (géén BTW-verhoging, verlaging WW-premies en een eenmalige verlaging van de ziektekostenpremie) zal namelijk straks weer gecompenseerd moeten worden, teneinde het beoogde structurele positieve begrotingsaldo van 1% BBP te realiseren. Deze duurzame lastenverlichting wordt echter gefinancierd door tijdelijke meevallers, zoals een lagere EU-afdracht, een tijdelijke budgettaire ruimte omdat de uitgavenplafonds ruwweg stijgen met de hogere inflatie en de aardgasbaten (2,7% BBP). Deze financiering brengt grote risico s met zich mee. UITSTEL OF AFSTEL Sinds 2005 is de arbeidsinkomensquote opgelopen van 77,4% naar 81,25% in 2009, waardoor de bedrijfswinsten en investeringen onder een neerwaartse druk komen te staan (investeringen -2,75% in 2009). Het kabinet heeft de BTW-verhoging geschrapt, een compromis is gesloten met de sociale partners over het ontslagrecht en de WWpremies zullen worden verlaagd als de sociale partners de looneisen zullen matigen. In het komende najaarsoverleg zal moeten blijken of deze uitruil succesvol zal zijn of dat er toch een loon-prijsspiraal de kop op steekt die op termijn zal uitmonden in een lagere groei en hogere werkloosheid. De huidige koopkrachtreparatie ( het nieuwe zoet ) leidt tot een afwenteling van het koopkrachtverlies op de collectieve sector en zal straks weer worden teruggedraaid. Of zou het zo kunnen zijn dat uitstel van koopkrachtverlies ook hier leidt tot afstel (nieuwe verkiezingen staan voor de deur), zodat een nieuw kabinet wordt opgezadeld met een hoger begrotingstekort of scherpe ombuigingen? De nabije toekomst zal het leren. WANKELE TOEKOMST Als door de ongekende reddingsactie van de Amerikaanse regering door de oprichting van een mogelijk Staatsfonds van $ 700 miljard voor slechte bancaire kredieten de financiële storm op korte termijn hopelijk zal gaan liggen, door vertrouwensherstel de beurskoersen zich weer geleidelijk opwaarts gaan bewegen en de Amerikaanse economie zich in de loop van 2009 weer herstelt, zal in ieder geval de economische situatie in de tweede helft van de kabinetsperiode verbeteren. De wankele begroting 2009 zal dan wellicht een sterker draagvlak krijgen, maar vooralsnog blijven de risico s aanzienlijk. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Beurzen tussen hoop en vrees Derde kwartaal schrijft geschiedenis DOOR MR. PETER J. VAN DER HOF RBA Het derde kwartaal van 2008 heeft helaas geschiedenis Ondanks de gedaalde olieprijs moesten de geschreven. De kredietcrisis was ook nu de voornaamste bron aandelenmarkten dit kwartaal wederom een flinke veer laten. Het getemperde vertrouwen van zorg en heeft de toekomstverwachtingen danig aangepast. in de financiële sector en de economie als geheel zorgden voor een daling van de MSCI- Hierdoor zijn de bewegingen op de financiële markten soms World Index. Deze meetlat van de wereldwijde aandelenbeurzen gaf dit kwartaal, in Euro s heftig geweest. Met name de maand september heeft weer haar gemeten een verlies aan van 6%, maar in US$ gemeten kwam het verlies op 16%. naam hoog gehouden als slechtste beleggingsmaand door de De sectoren die zich enigszins staande konden houden waren de defensieve sectoren farmacie (-3,2%) en voedingsmiddelen (-1,9%). historische verliezen gedurende de laatste dagen. Grote uitschieter naar beneden was met name de conjunctuurgevoeliger sector van de De centrale bank van de Verenigde Staten heeft dit grondstoffen (-33,5%), maar ook de industrials (-18,0%) en kwartaal de rente gelijk gehouden op 2%, omdat de informatietechnologie (-15,9%). inflatieangst enigszins getemperd is door afzwakkende Onze eigen AEX-Index was wereldwijd één van de slechts economische groei en lagere prijzen voor voedingsstoffen en olie. De Europese Centrale Bank heeft de rente met relatief zware weging van de financiële sector in deze in- presterende indexen, hetgeen werd veroorzaakt door de slechts een kwart procent verhoogd tot 4,25%. Op de dex. De Amerikaanse Dow Jones liet een daling zien van kapitaalmarkten was zelfs een lichte daling te zien. In de maar 5% en de Emerging Markets tenslotte werden ook Verenigde Staten daalde de 10-jaars rente tot 3,7%, terwijl meegetrokken in de mondiale onzekerheid en moesten Europa een daling aangaf tot 4,3%. zelfs een verlies van 25% incasseren. Het 3e kwartaal 2008 zal niet gauw worden vergeten. 6 GETEMPERD VERTROUWEN De USDollar kon na lange tijd weer eens een positief kwartaal afsluiten. De munteenheid steeg tot een niveau van US $ 1,41, hetgeen een stijging betekende van 9,6%. Ook de Zwitserse Frank kon iets aan kracht winnen tot ZWF 1,59. De beweeglijkheid van de Britse Pond eerder dit jaar is enigszins tot stand gebracht. De olieprijs was ook dit kwartaal zeer beweeglijk. De afzwakkende economische vooruitzichten brachten het zwarte goud weer op een prijsniveau van rond de $ 97,-, hetgeen een daling voor dit kwartaal inhoudt van bijna 28%. BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Voorzichtigheid geboden Kredietcrisis is nu een vertrouwenscrisis DOOR DRS. D.R.J. EBBING RBA In onze vorige bespreking van het beleggingsbeleid verwezen we naar de grote gingsbeleid van Bank ten Cate & Cie, de asset allocaties en aan de In dit artikel wordt aandacht gegeven aan het actuele beleg- inflatiedreiging op grond waarvan zowel bedrijfssectoren, welke momenteel onze voorkeur hebben. de FED als de ECB de korte rente eerder zouden willen verhogen dan verlagen. Echter, na de dramatische ontwikkelingen in met name de BEPERKING RENTERISICO Amerikaanse financiële wereld, kan van een rentestijging Ten aanzien van onze obligatiebeleggingen blijven wij een voorlopig geen sprake meer zijn. De ondergang van Lehman Brothers, de onder curatele stelling van Fannie Mae waardigheid. Na de eerdere stijging begin dit jaar van de voorkeur hebben voor obligaties met de hoogste krediet- en Freddie Mac, de redding van Merill Lynch door Bank lange rente als gevolg van de toegenomen inflatieverwachtingen (de 10-jaarsrente steeg van 3,9% in januari jl. naar of America en tot slot de oproep tot een noodfonds van $ 700 miljard voor het opkopen van onverhandelbare hypotheekobligaties geven aan hoe kwetsbaar de Amerikaanse maken. Het renterisico beperken we momenteel door een circa 4,5% nu), lijkt het erop of we een pas op de plaats economie momenteel is. Inmiddels wordt er niet meer over ladderportefeuille op te bouwen met looptijden variërend een kredietcrisis gesproken, maar over een vertrouwenscrisis. Van een renteverhoging kan dan ook voorlopig geen van 2010 t/m sprake zijn. We zien nu zelfs al wereldwijd een afzwakkende groei, als gevolg waarvan de in het tweede kwartaal nog beursgenoteerde vast-goedbeleggingen. De verwachte af- Zoals eerder aangegeven, blijven wij fors onderwogen in piekende inflatie inmiddels weer is afgezwakt. waarderingen beginnen nu door te sijpelen in de resultaten van de beursgenoteerde fondsen. De beurskoersen zijn als Omdat we nu ook een verslechtering van de economische gevolg hiervan inmiddels fors onder de intrinsieke waarde groei in de rest van de wereld verwachten, brengen wij gefaseerd onze overwegingen in Europa en Azië terug. De kant staan. De lagere economische groei en de afnemende uitgekomen, maar voorlopig blijven wij nog even aan de reeds enige jaren gehanteerde onderweging in de Verenigde Staten zal dan ook gereduceerd worden. Wij verwach- instapmoment gaan opleveren. en verslechterende kredietfaciliteiten moeten ons een beter ten dat het economische herstel, hoe onzeker dat nu ook lijkt, het eerst daar te zien zal zijn. FINANCIËLE INSTELLINGEN Ten aanzien van de bedrijfssectoren blijven wij positief over de gezondheidsector, welke ongevoelig is voor deze crisis. Wel verlaten wij de overweging in energie en basismaterialen, omdat de lagere economische groei de aantrekkelijkheid van deze sectoren vermindert. Het zal u niet verbazen dat wij de forse onderweging van de financiële instellingen voorlopig handhaven. 7 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

8 Financiële planning Het Familiefonds DOOR DRS. KRIST H.H. PLAIZIER FFP 8 Elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu uw effectenportefeuille (tijdelijk) minder waard is, is het fiscaal relatief gunstig om een deel ervan over te dragen aan de kinderen. Toch wilt u zelf de zeggenschap over de volledige portefeuille behouden. Het familiefonds is een fiscaal vriendelijke methode om dit te bewerkstelligen. ls gevolg van de dalingen op de effectenmarkten staat Ade waarde van uw effectenportefeuille waarschijnlijk onder druk. Wellicht dat hiermee het moment is gekomen om een deel van uw beleggingen over te hevelen naar de volgende generatie. Immers, de effectenmarkten zullen ooit weer herstellen en de waardestijging van uw portefeuille komt dan in ieder geval terecht bij uw kinderen zonder dat hierover successierechten betaald hoeven te worden. Het kan natuurlijk zijn dat uw kinderen nog te jong zijn. In dat geval houdt u de zeggenschap over de beleggingen liever zelf. Dit is mogelijk door een familiefonds op te richten en uw beleggingen hierin onder te brengen. Door deze stap bespaart u niet alleen belasting op de korte termijn over de waardestijging van uw beleggingen maar bespaart u ook successierechten wanneer u komt te overlijden in de toekomst. De grondvorm van het familiefonds is de volgende. Stap 1: U draagt uw beleggingen over aan een fonds voor gemene rekening, het familiefonds. Voor het beheer en bewaar van het vermogen wordt een stichting opgericht. Deze stichting houdt voor risico van het familiefonds de beleggingen aan bij Bank ten Cate & Cie. De tegenprestatie van het familiefonds bestaat uit een uitreiking aan u van participaties. Het inbrengen van uw vermogen in het familiefonds en de uitreiking van de participaties leiden doorgaans niet tot schenkingsrecht. De zeggenschap over het vermogen houdt u zelf door plaats te nemen in het stichtingsbestuur. Het is verstandig om ook uw vermogensbeheerder deel uit te laten maken van dit bestuur en eveneens (één van) de kinderen zodra er daartoe de capaciteiten zijn. Na uw overlijden zouden dan de kinderen in het stichtingsbestuur de zeggenschap over het (familiefonds)vermogen van u over kunnen nemen. Stap 2: Direct of geleidelijk schenkt of verkoopt u de van het familiefonds verkregen participaties aan uw kinderen. Indien u kiest voor schenken is over deze schenking schenkingsrecht verschuldigd maar door goed te plannen kunt u gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling van het schenkingsrecht en/of de progressie in de schenkingsrechttarieven. Op deze manier bespaart u successierechten. Indien u kiest voor verkoop van de participaties zou u een verdere optimalisatie kunnen bewerkstelligen door de kinderen u de koopsom schuldig te laten blijven (eventueel renteloos). Elk jaar zou u hen een deel van deze schuld kwijt kunnen schelden (hetgeen fiscaal als schenking aangemerkt zal worden). Ook hier kan dan weer gepland worden op vrijstellingen en progressie in de tarieven. Met een familiefonds zijn er dus successierechterlijke voordelen te behalen. Voor de inkomstenbelasting is er echter geen verschil. Aangezien het fonds fiscaal transparant is, valt de waarde van de participaties gewoon in box 3 bij de houder ervan. De waarde van een participatie is gelijk aan een evenredig deel van het vermogen van het familiefonds. Maakt het fonds koerswinst op haar beleggingen dan stijgt de waarde van de participaties evenveel. Wanneer het fonds rente of dividend ontvangt, wordt dit uitgekeerd aan de participanten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Private Banker. Dit artikel is niet bedoeld om u een pasklare oplossing te bieden. Het doel is om u een idee te geven van de mogelijkheden. Bovendien zijn bepaalde fiscale eisen en consequenties wegens ruimtegebrek niet opgenomen in de tekst. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Kennismaken met de buren Let s (M)eat! DOOR DRS. JACQUELINE B.M. VAN DER VOORT Op donderdag 18 september jl. waren het de witte tenten, kleurige et de insteek Let s (M)eat wilden wij Mals één van de bedrijven binnen de bloemen, heerlijke hapjes, maar bovenal een schitterende beginnende grachtengordel graag het gezicht achter ons bedrijf laten zien. Andersom maakten najaarszon die de achtertuin aan de Herengracht 130 in Amsterdam wij graag op een persoonlijke en informele manier kennis met onze buurtgenoten. zonnig kleurden. Op die avond organiseerde Bank ten Cate & Cie een Dat leverde ons enthousiaste reacties op in de aanloop naar deze avond, maar bovenal zogenoemde buurtbarbecue voor de buurtgenoten aan de grachten. plezierige gesprekken en leuke kennismakingen op de bijeenkomst zelf. Een mengeling van bewoners en bedrijven van de Singel, Keizers-, om ons èn het gebouw met zijn unieke antieke stijlkamers, Prinsen- en uiteraard Herengracht mochten wij als onze te leren kennen. gasten ontvangen. Een veel gehoorde opmerking van onze gasten was dat de buurtbewoners het zo apprecieerden om de mensen achter de bank te zien. Veelal fietst of loopt men ons pand voorbij en heeft men geen notie van wat er zich binnen onze bank afspeelt. Nu kregen de buurtbewoners uitgebreid de kans Vertrouwen en persoonlijke aandacht vormen voor ons de basis binnen private banking om met elkaar een goede en langdurige relatie aan te gaan. Ook met het organiseren van dit soort specifieke activiteiten probeert Bank ten Cate & Cie het persoonlijke karakter van de bank te benadrukken. 9 BEURSVISIE ACTIVITEITEN BANK TEN CATE

10 Op gezette tijden laten wij in Beursvisie cliënten en relaties van de bank aan het woord over bijzondere activiteiten. In deze Beursvisie beschrijven wij de bijzondere activiteiten van een bijzondere man: Jacob Gelt Dekker. Jacob Gelt Dekker, ondernemer en filantroop Egbert ten Cate, directeur van Bank ten Cate & Cie, ontmoette Jacob voor het eerst op een reis naar het Afrikaanse Gabon in het kader van operation-loango (zie Beursvisie nummer 2, 2006 op onze website bij publicaties, Beursvisie). April jl. heeft Jacob een innemende presentatie gegeven voor een aantal cliënten van de bank. 10 Jacob Gelt Dekker is geboren in Oterleek in Zijn jeugd was chronologisch hetzelfde als die van andere kinderen, maar filosofisch gezien erg kort. Op zijn 12e jaar stond hij op eigen benen. Geplaagd door ziekte werd Jacob gedreven tot overleven en bereikte tegen alle verwachtingen in een hoog opleidingsniveau, dat hem uiteindelijk bracht tot het creëren van bedrijven met als uiteindelijk doel: filantropie. ONDERNEMERSCHAP MET FLAIR In 1973 behaalde Jacob Gelt Dekker aan de Universiteit van Amsterdam zijn graad als tandarts. Tot 1989 runde hij een tandartspraktijk in Amsterdam. Ondertussen participeerde hij in verschillende zakelijke projecten, waardoor hij de smaak van het ondernemerschap te pakken kreeg. In 1989 stopte hij met de tandheelkunde, behaalde zijn MBA aan de Universiteit van Rotterdam en werd fulltime ondernemer. Zijn flair in ondernemerschap leidde tot het openen van 120 one-hour photo shops in Europa, die hij later aan Kodak verkocht. Andere successen waren onder meer Budget Rent A Car, Kwikfit en Splash Fitness Clubs. Jacob ging officieel met pensioen in 1990 (hij is dan 42, red.), maar stilzitten kon hij niet. Hij reisde over de wereld en verbleef minimaal zes maanden in elk gebied om de cultuur te kunnen absorberen en de mensen te leren kennen. In 1998 reisde hij naar Curaçao om vrienden te bezoeken en werd verliefd op het eiland. Hij restaureerde de hele sloppenwijk Otrobanda in de originele glorie. Hij stichtte een museum en bouwde een klein, exclusief hotel dat thans tot de Leading small hotels of the World behoort. De oude stadswijk werd opgeknapt, huizen werden gerenoveerd en de activiteiten van Jacob creëerden extra werkgelegenheid. In 2001 werd hij ernstig ziek en bracht hij bijna een jaar in een ziekenhuis in de Verenigde Staten door. Hij onderging talloze chemokuren en bestralingen, maar hield vanuit het ziekenhuis de regie over de bouw en de voortgang. GEVOEL VOOR RECHTVAARDIGHEID In die periode is hij ook artikelen gaan schrijven over zijn ervaringen in Curaçao. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Deze columns werden hem niet altijd in dank afgenomen omdat ze nogal direct en kritisch konden zijn. In het boek persona non grata kunt u een selectie van deze columns lezen. (NB. Wij hebben voor onze cliënten nog een aantal van deze boeken beschikbaar. Indien u hierin bent BEURSVISIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN

11 Jacob Gelt Dekker te midden van kinderen op één van de scholen in Laos geïnteresseerd kunt u een exemplaar opvragen bij het secretariaat van Bank ten Cate & Cie, echter zolang de voorraad strekt). Jacob s goede doelen hebben voornamelijk te maken met het welzijn van kinderen en onderwijs. Zo is hij betrokken (geweest) bij non-profit organisaties als Child s Dreams, Star Children, Friends of the United Nations en was van erevoorzitter van de honorary board van ChildRight. Ook hier blijkt weer zijn gevoel voor rechtvaardigheid, want dit erevoorzitterschap heeft hij opgegeven toen bleek dat 23 augustus 2007 het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) de mensen aanraadde geen geld te geven aan ChildRight zolang de stichting de interne- en administratieve organisatie niet op orde heeft, omdat de stichting op haar website onjuiste informatie geeft over de bestedingen van de donatiegelden en hierover aan het CBF onvoldoende inzicht kan bieden. Jacob volgt liever zijn eigen weg en doet zijn eigen projecten. LEER ZE LIEVER VISSEN Momenteel is Jacob Gelt Dekker druk bezig met de bouw van 15 scholen langs de voormalige Ho Chi Min route in Laos. Samen met inwoners van een dorp maakt hij een plan hoe de school te bouwen en hoe de school daarna in stand te houden. Hij betrekt de locale bevolking daar nauw bij, want die moet uiteindelijk de school zelfstandig voortzetten. Jacob verstrekt de bouwmaterialen, het lesmateriaal en een periodieke bijdrage voor onderhoud en lesmiddelen. De dorpelingen zijn verder verantwoordelijk voor de bouw, de exploitatie, de leraren en continuïteit van de school. Zijn motto is ook hier: ik leer ze liever vissen, dan dat ik ze vis geef. In april 2008 is de 9e school geopend. Jacob Gelt Dekker heeft nog tal van andere projecten. Zijn belangen zijn veilig gesteld in een aantal stichtingen. Zo zijn er het Jacob Gelt Dekker instituut en JADE foundation. Ook hier spelen kinderen weer een grote rol. JADE foundation bijvoorbeeld heeft tot doel het bevorderen van goede scholing en educatie voor kinderen en het faciliteren hiervan. Over zichzelf zegt hij in een recent interview in het FD: Ik heb een enorme drang, een scheppingsdrang. Voortdurend orde proberen te scheppen in de chaos. De kwaliteit van het leven is iets maken uit niets. Maar zijn ultieme conclusie is: Uiteindelijk ben ik meer filosoof dan filantroop. Jacob Gelt Dekker heeft voor zijn filantropische activiteiten een groot aantal internationale onderscheidingen toegekend gekregen: In 2008 ontving hij de Melvin Jones Award voor zijn grote inzet op humanitair gebied. De Verenigde Naties eerde Dekker in 2007 met de titel Friend of the United Nations en benoemde hem tevens als ambassadeur hiervan. In 2006 ontving Dekker de Ambassadeur Terry Dornbush Award van de Netherlands-America Foundation in Washington D.C.. Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2006 werd Dekker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2003 ontving Dekker de Gouden Medaille in de Orde van de Leeuw van Zion van Ethiopië. In 2002 werd hij onderscheiden met de Girigori Wendel prijs. 11 BEURSVISIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN

12 Fondsen in het kort DOOR DRS. JOHN P.N. RES PROCTER & GAMBLE US$ 69,69 AXA Het Amerikaanse Procter & Gamble is marktleider in consumentengoederen. Merken zijn o.a. Gilette, Olaz, Always, Dreft en Pampers. Het bedrijf heeft een sterke focus op conjunctuurongevoelige producten in gezondheid en persoonlijke verzorging. De cijfers van het bedrijf zijn goed. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 10% naar $ 21,3 miljard. Het bedrijfsresultaat steeg met 13%. Het bedrijf zet hiermee voor 24 opeenvolgende kwartalen een groei van de omzet neer die boven de eigen doelstellingen ligt. Toch is er wel wat aan te merken op de cijfers. De volumegroei blijft bijvoorbeeld met 3% wat achter. De groei komt voornamelijk voor rekening van prijsverhogingen en kostenbesparingen. Prijsverhogingen zijn dan nu een goed middel (de marge liep maar 0,1% terug) maar op termijn moet meer gebeuren. Het aandeel is een defensieve belegging met een goed groeipotentieel. Tevens koopt men voor $ 8 à 10 miljard aan eigen aandelen in. Het management handhaaft de doelstellingen voor 2009 en dat is een sterk teken. Het Franse verzekeringsbedrijf AXA heeft over het eerste halfjaar van 2008 een 32% lagere winst behaald. De winst daalde naar 2,2 miljard, maar was daarmee wel beter dan verwacht. De winst werd door 739 miljoen negatief beïnvloed door afschrijvingen op asset backed securities en fixed income funds. Tenzij de marktomstandigheden verder verslechteren, gaat AXA voor heel 2008 uit van nettowinst die gelijk is aan Tevens wil de onderneming het dividend van 1,20 voor heel 2008 handhaven. Het afgelopen kwartaal zijn de omstandigheden echter wel verslechterd. De internationale beurzen zijn verder gedaald en daarnaast had AXA een 7,25% belang in Lehman Brothers. AXA zegt dat dit laatste voor de balans geen consequenties heeft. Positief is dat het eigen vermogen voldoende is en dat er geen emissies nodig zijn. Verder is AXA goed gepositioneerd om lastige marktcondities te doorstaan en hiervan te profiteren als deze ten positieve draait. Het aandeel AXA is minder gedaald dan vergelijkbare Europese verzekeraars. Wij adviseren het aandeel te houden. 12 BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

13 NOKIA DSM 33,36 Het aandeel Nokia kende een turbulent jaar tot nu toe. De koers staat onder druk door een lager aangekondigd marktaandeel in het tweede en derde kwartaal. De concurrentie neemt toe door de iphone van Apple en lagere verkoopprijzen. Het marktaandeel zakt daarmee onder de 40%. Ook door de afname van groei van de wereldeconomie verkoopt Nokia minder telefoons. Nokia kiest er bewust voor om slechts deels mee te gaan in de prijsconcurrentie. Liever houdt men de marges op peil. Wij verwachten niet dat de concurrentie de prijs laag zal kunnen blijven houden. Tevens zal de introductievraag naar de iphone weer afnemen. Vanaf dan kan het marktaandeel weer groeien. Nokia zelf is positief over het vierde kwartaal door de introductie van nieuwe modellen. Tevens verwacht het bedrijf dat de groei in mobiele telefoons over % naar 1,14 miljard mobieltjes bedraagt. De omzet in het tweede kwartaal steeg naar 13,2 miljard (+4%) en de operationele winst naar 0,36 per aandeel (+12,5%). Met een koers/winstverhouding van 9 is het bedrijf relatief goedkoop geworden. Koninklijke DSM heeft recentelijk haar winstverwachting voor 2008 opwaarts bijgesteld. Dit nadat de tweede kwartaalcijfers ook al boven verwachting waren. Dit alles dankzij sterke resultaten bij de divisies kunstmest en voeding, die profiteren van de krapte op de mondiale voedselmarkt en toenemende vraag naar biobrandstoffen. DSM verwacht over heel 2008 een winst (EBIT) van ruim 1 miljard. DSM heeft haar prognose al een paar keer eerder verhoogd. De onderneming geeft aan dat de marktomstandigheden gunstig blijven. Uiteraard is zij niet geheel immuun voor een verslechterend economisch klimaat. DSM gaf echter niet aan wat het tijdspad is voor een aantal geplande desinvesteringen. De huidige markt maakt een snelle verkoop niet waarschijnlijk. Daarnaast zijn twee divisies cyclisch van aard wat de resultaten kan beïnvloeden. Door de huidige winsten en het lage risicoprofiel van het chemieconcern is het aandeel nu aantrekkelijk. De koers/ winstverhouding van 7,5 is relatief laag en het dividendrendement bedraagt 4%. Met de goede winstvooruitzichten vinden wij het aandeel interessant. 13 BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

14 Global list 14 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 BEURSVISIE GLOBAL LIST 15

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Dit kunnen personeelwisselingen zijn, maar ook het vieren van een jubileum van een medewerker. 35 JAAR IN HET VAK Sommige medewerkers blijven vele jaren trouw aan hun vak en ook aan hun werkgever. Zo begon Rob Vernooijs als jonge man 35 jaar geleden in het effectenvak en was hij al die jaren werkzaam als beleggingsadviseur. Al het wel en wee van de economie, de beurzen en de bedrijven over die lange periode maakte hij mee. In die periode is er veel veranderd. Te denken valt aan o.a. de regelgeving en de wijze van handelen. U zult bij andere banken weinig mensen tegenkomen die nog fysiek op de beursvloer hebben gestaan. Dan kan over echte ervaring worden gesproken. Rob begon zijn carrière bij Ingwersen & Co., dat later opging in Bank ten Cate & Cie. PRIVATE BANKER ELLY RIJKENBARG Per 1 oktober is Elly Rijkenbarg ons team private bankers komen versterken. Elly woont in Ruurlo, in de Achterhoek, en zal zich vooral richten op de vermogende particulieren in de Achterhoek en Twente. Elly komt van ABN AMRO Private Banking. Ze heeft daar 10 jaar gewerkt als senior Private Banker en was tevens hoofd van de beleggingsafdeling. Elly is (natuurlijk) blij met de overstap, want zoals zij zelf zegt; Hoe groter de bank, hoe onpersoonlijker het wordt. AFSCHEID RIA JASPERSEN Zo nu en dan vertrekt er helaas ook weleens iemand. Ria Jaspersen werkte in totaal 26 jaar op de back offi ce van onze bank. Het werd voor haar tijd voor iets anders en Ria vond dat bij Boer & Croon, waar zij de functie van administratief medewerkster zal vervullen. Voorlopig wordt haar post niet ingevuld op de back offi ce. Bank ten Cate & Cie is de laatste jaren steeds effi ciënter gaan werken en wat vroeger met de hand werd gedaan, is inmiddels overgenomen door de computer. OVERSTAP JACQUELINE VAN DER VOORT Ons team van private bankers breidt zich verder uit. Jacqueline van der Voort is per 1 september overgestapt naar het team van private bankers binnen onze bank. Na drie jaar ervaring als commercieel medewerkster binnen onze bank en een gedegen opleidingstraject te hebben gevolgd, was zij zover om deze uitdaging aan te gaan. Ze gaat nu een eigen cliëntenkring opbouwen, waarvoor ze als private banker de aanspreekpersoon wordt.

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen De voorbeelden in de casussen zijn verzonnen door de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt vooruit'-bijeenkomsten, gehouden tussen 21 en 28 september 2010. Een

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 600 bezoekers (2.800 2.200) 2 maximumscore

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt UPDATE VAN DE PORTEFEUILLEMANAGER Februari 2015 Voor professionele beleggers ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND Nog steeds e stap voor op e stijgde markt Christopher Hart, fondsmanager Betere macrovooruitzicht

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Welkom. Prinsjesdaglezing Rabobank. Een bank met ideeën. 6 oktober Rabobank Valkenswaard en Waalre

Welkom. Prinsjesdaglezing Rabobank. Een bank met ideeën. 6 oktober Rabobank Valkenswaard en Waalre Welkom Prinsjesdaglezing 2 Rabobank. Een bank met ideeën. 6 oktober 2 Rabobank Valkenswaard en Waalre Programma 6.3 uur Welkomstwoord Johan van de Louw, manager Bedrijven Rabobank Valkenswaard en Waalre

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie