JAARGANG 22 NUMMER JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?"

Transcriptie

1 Beursvisie JAARGANG 22 NUMMER JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? DE TROONREDE: HET ZURE ZOET IN DE BEGROTING 2009

2 inhoud 3 Voorwoord DENNIS RAITHEL REDACTIE drs. Dees R.J. Ebbing RBA mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Krist H.H. Plaizier FFP drs. Jacqueline B.M. van der Voort HOOFDREDACTIE Klaartje E. de Beer BEURSVISIE verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam. Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: VRIJWARING Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie JACQUES J. SIJBEN 6 Financiële Markten PETER J. VAN DER HOF RBA 7 Beleggingsbeleid DEES R.J. EBBING RBA 8 Financiële Planning KRIST H.H. PLAIZIER FFP 9 Activiteiten Bank ten Cate & Cie JACQUELINE B.M. VAN DER VOORT 10 Jacob Gelt Dekker 12 Fondsen in t Kort JOHN P.N. RES 14 Globallist 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 22 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Wij zijn zeer verheugd met deze vernieuwde Beursvisie. Niet alleen is de lay-out veranderd, maar ook inhoudelijk is er één en ander gewijzigd. Zo is de volgorde van de verschillende artikelen aangepast. Verder schenken wij meer aandacht aan evenementen die wij als bank organiseren en krijgt een cliënt van de bank elk kwartaal een prominente plaats. Wij zijn continu bezig om onze communicatie met u zo optimaal mogelijk te houden. Dat is ook de reden dat wij Beursvisie in een nieuw jasje hebben gestoken. Wij hebben geluisterd naar wat u plezierig vindt en waar u mogelijk verbetering zag. Uiteraard leest u in deze Beursvisie een samenvatting over de beurzen in het afgelopen kwartaal. Ook zal ons beleggingsbeleid worden toegelicht en wordt een aantal fondsen besproken. Professor Jacques Sijben is uiterst kritisch over de miljoenennota. De parameters die het kabinet hanteert zijn zeer onzeker en met deze begroting krijgen we in 2010 de rekening gepresenteerd, aldus onze huisprofessor. Graag vernemen wij van u wat u vindt van deze vernieuwde Beursvisie. Wij stellen het zeer op prijs als u uw reactie wilt geven via de aan onze manager private banking, tevens hoofdredacteur, Klaartje de Beer: Veel leesplezier. Dennis Raithel Directeur 3

4 risico s blijven aanzienlijk Het zure zoet in de begroting-2009 DOOR PROF. DR. JACQUES J. SIJBEN In de recente Troonrede wordt erop gewezen dat de wereldeconomie kampt met tegenslagen, maar dat dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren de Nederlandse economie er relatief goed voor staat. Deze constatering is juist. Terugblikkend moet in dit verband worden opgemerkt dat in september 2003 door de toenmalige Minister van Financiën structurele hervormingen werden aangekondigd, teneinde het draagvlak van de economie te versterken, de internationale concurrentiepositie te verbeteren en, gezien de komende vergrijzing, gezonde overheidsfinanciën op lange termijn te kunnen blijven garanderen. In het Regeerakkoord werd toen de nadruk gelegd op een hogere participatie op de arbeidsmarkt (meedoen), een matiging van de looneisen (meerwerk) en meer initiatief bij de burgers (minder regels). De beloofde overgang van eerst het zuur en dan het zoet is ook daadwerkelijk gerealiseerd. BEPERKT HOUDBAAR Na het zuur met ombuigingen en lastenverzwaringen in de jaren 2003 tot en met 2005, volgde, zoals voorheen ook was aangekondigd, in 2006 en 2007 het zoet (koopkrachtstijging, daling van de werkloosheid, een verbetering van de overheidsfinanciën, een daling van de staatsschuld, etc.). Het nieuwe kabinet Balkenende IV presenteerde in september 2007 de Miljoenennota 2008 die een sfeer ademt van gemeenschapszin: Samen werken, samen leven, waarbij de versterking van de sociale-cohesie centraal werd gesteld. In het jaar 2008 is het zoet echter weer vervangen door het zuur, waarbij door lastenverzwaringen de koopkracht weer negatief werd (- 1 2 %). Kortom, het aangekondigde zoet door Minister Zalm in september 2005 blijkt achteraf maar zeer beperkt houdbaar te zijn geweest. 4 bron Wikimedia BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE CRUCIALE VARIABELEN De recente Miljoenennota 2009 is tot stand gekomen in een periode met grote mondiale macro-economische onzekerheden, die bepalend zijn voor een drietal cruciale variabelen die in sterke mate de ontwikkeling van onze open economie beïnvloeden. In dit verband moet gedacht worden aan de wereldhandel (33 4%), de gemiddelde olieprijs in 2009 ($ 125 per vat) en de ontwikkeling van de dollar ten opzichte van de euro (1,57). Uitgaande van de geschatte

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en de economische vooruitzichten. Dit keer beoordeelt hij de begroting voor waarden van deze variabelen resulteert in 2009 een groei van 1,25%, een inflatie van 3,25%, in stijging van de lonen in de marktsector van 3,5% en een lichte stijging van de werkloosheid tot 4,25%. De gemiddelde koopkracht zal, ondanks de vele risico s, toch stijgen met 0,5 %. ONGEZONDE AANPAK Naar mijn mening worden de risico s en de kwetsbaarheid van onze open economie aanzienlijk onderschat. Het kabinet zet vooral in op een nieuw zoetstengeltje, koopkrachtbehoud en lagere lasten voor de werkenden. De grote structurele problemen met betrekking tot de noodzakelijke hervormingen op de arbeids- en woningmarkt, onderwijs, veiligheid, integratie, vergrijzing, etc. worden daarentegen voorlopig op hun beloop gelaten en eventueel doorgeschoven naar een volgend kabinet. Gebrek aan daadkracht wordt bespeurd en dit leidt tot onzekerheid. Deze aanpak is ongezond. Immers, mede gezien de huidige onzekere situatie in de wereldeconomie, die sinds 13 september door de redding van financiële instellingen door de Amerikaanse overheid nog is verscherpt, bereidt de regering met het nieuwe zoet het nieuwe zuur voor de jaren 2010 en De lastenverlichting van 2,5 miljard euro (géén BTW-verhoging, verlaging WW-premies en een eenmalige verlaging van de ziektekostenpremie) zal namelijk straks weer gecompenseerd moeten worden, teneinde het beoogde structurele positieve begrotingsaldo van 1% BBP te realiseren. Deze duurzame lastenverlichting wordt echter gefinancierd door tijdelijke meevallers, zoals een lagere EU-afdracht, een tijdelijke budgettaire ruimte omdat de uitgavenplafonds ruwweg stijgen met de hogere inflatie en de aardgasbaten (2,7% BBP). Deze financiering brengt grote risico s met zich mee. UITSTEL OF AFSTEL Sinds 2005 is de arbeidsinkomensquote opgelopen van 77,4% naar 81,25% in 2009, waardoor de bedrijfswinsten en investeringen onder een neerwaartse druk komen te staan (investeringen -2,75% in 2009). Het kabinet heeft de BTW-verhoging geschrapt, een compromis is gesloten met de sociale partners over het ontslagrecht en de WWpremies zullen worden verlaagd als de sociale partners de looneisen zullen matigen. In het komende najaarsoverleg zal moeten blijken of deze uitruil succesvol zal zijn of dat er toch een loon-prijsspiraal de kop op steekt die op termijn zal uitmonden in een lagere groei en hogere werkloosheid. De huidige koopkrachtreparatie ( het nieuwe zoet ) leidt tot een afwenteling van het koopkrachtverlies op de collectieve sector en zal straks weer worden teruggedraaid. Of zou het zo kunnen zijn dat uitstel van koopkrachtverlies ook hier leidt tot afstel (nieuwe verkiezingen staan voor de deur), zodat een nieuw kabinet wordt opgezadeld met een hoger begrotingstekort of scherpe ombuigingen? De nabije toekomst zal het leren. WANKELE TOEKOMST Als door de ongekende reddingsactie van de Amerikaanse regering door de oprichting van een mogelijk Staatsfonds van $ 700 miljard voor slechte bancaire kredieten de financiële storm op korte termijn hopelijk zal gaan liggen, door vertrouwensherstel de beurskoersen zich weer geleidelijk opwaarts gaan bewegen en de Amerikaanse economie zich in de loop van 2009 weer herstelt, zal in ieder geval de economische situatie in de tweede helft van de kabinetsperiode verbeteren. De wankele begroting 2009 zal dan wellicht een sterker draagvlak krijgen, maar vooralsnog blijven de risico s aanzienlijk. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Beurzen tussen hoop en vrees Derde kwartaal schrijft geschiedenis DOOR MR. PETER J. VAN DER HOF RBA Het derde kwartaal van 2008 heeft helaas geschiedenis Ondanks de gedaalde olieprijs moesten de geschreven. De kredietcrisis was ook nu de voornaamste bron aandelenmarkten dit kwartaal wederom een flinke veer laten. Het getemperde vertrouwen van zorg en heeft de toekomstverwachtingen danig aangepast. in de financiële sector en de economie als geheel zorgden voor een daling van de MSCI- Hierdoor zijn de bewegingen op de financiële markten soms World Index. Deze meetlat van de wereldwijde aandelenbeurzen gaf dit kwartaal, in Euro s heftig geweest. Met name de maand september heeft weer haar gemeten een verlies aan van 6%, maar in US$ gemeten kwam het verlies op 16%. naam hoog gehouden als slechtste beleggingsmaand door de De sectoren die zich enigszins staande konden houden waren de defensieve sectoren farmacie (-3,2%) en voedingsmiddelen (-1,9%). historische verliezen gedurende de laatste dagen. Grote uitschieter naar beneden was met name de conjunctuurgevoeliger sector van de De centrale bank van de Verenigde Staten heeft dit grondstoffen (-33,5%), maar ook de industrials (-18,0%) en kwartaal de rente gelijk gehouden op 2%, omdat de informatietechnologie (-15,9%). inflatieangst enigszins getemperd is door afzwakkende Onze eigen AEX-Index was wereldwijd één van de slechts economische groei en lagere prijzen voor voedingsstoffen en olie. De Europese Centrale Bank heeft de rente met relatief zware weging van de financiële sector in deze in- presterende indexen, hetgeen werd veroorzaakt door de slechts een kwart procent verhoogd tot 4,25%. Op de dex. De Amerikaanse Dow Jones liet een daling zien van kapitaalmarkten was zelfs een lichte daling te zien. In de maar 5% en de Emerging Markets tenslotte werden ook Verenigde Staten daalde de 10-jaars rente tot 3,7%, terwijl meegetrokken in de mondiale onzekerheid en moesten Europa een daling aangaf tot 4,3%. zelfs een verlies van 25% incasseren. Het 3e kwartaal 2008 zal niet gauw worden vergeten. 6 GETEMPERD VERTROUWEN De USDollar kon na lange tijd weer eens een positief kwartaal afsluiten. De munteenheid steeg tot een niveau van US $ 1,41, hetgeen een stijging betekende van 9,6%. Ook de Zwitserse Frank kon iets aan kracht winnen tot ZWF 1,59. De beweeglijkheid van de Britse Pond eerder dit jaar is enigszins tot stand gebracht. De olieprijs was ook dit kwartaal zeer beweeglijk. De afzwakkende economische vooruitzichten brachten het zwarte goud weer op een prijsniveau van rond de $ 97,-, hetgeen een daling voor dit kwartaal inhoudt van bijna 28%. BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Voorzichtigheid geboden Kredietcrisis is nu een vertrouwenscrisis DOOR DRS. D.R.J. EBBING RBA In onze vorige bespreking van het beleggingsbeleid verwezen we naar de grote gingsbeleid van Bank ten Cate & Cie, de asset allocaties en aan de In dit artikel wordt aandacht gegeven aan het actuele beleg- inflatiedreiging op grond waarvan zowel bedrijfssectoren, welke momenteel onze voorkeur hebben. de FED als de ECB de korte rente eerder zouden willen verhogen dan verlagen. Echter, na de dramatische ontwikkelingen in met name de BEPERKING RENTERISICO Amerikaanse financiële wereld, kan van een rentestijging Ten aanzien van onze obligatiebeleggingen blijven wij een voorlopig geen sprake meer zijn. De ondergang van Lehman Brothers, de onder curatele stelling van Fannie Mae waardigheid. Na de eerdere stijging begin dit jaar van de voorkeur hebben voor obligaties met de hoogste krediet- en Freddie Mac, de redding van Merill Lynch door Bank lange rente als gevolg van de toegenomen inflatieverwachtingen (de 10-jaarsrente steeg van 3,9% in januari jl. naar of America en tot slot de oproep tot een noodfonds van $ 700 miljard voor het opkopen van onverhandelbare hypotheekobligaties geven aan hoe kwetsbaar de Amerikaanse maken. Het renterisico beperken we momenteel door een circa 4,5% nu), lijkt het erop of we een pas op de plaats economie momenteel is. Inmiddels wordt er niet meer over ladderportefeuille op te bouwen met looptijden variërend een kredietcrisis gesproken, maar over een vertrouwenscrisis. Van een renteverhoging kan dan ook voorlopig geen van 2010 t/m sprake zijn. We zien nu zelfs al wereldwijd een afzwakkende groei, als gevolg waarvan de in het tweede kwartaal nog beursgenoteerde vast-goedbeleggingen. De verwachte af- Zoals eerder aangegeven, blijven wij fors onderwogen in piekende inflatie inmiddels weer is afgezwakt. waarderingen beginnen nu door te sijpelen in de resultaten van de beursgenoteerde fondsen. De beurskoersen zijn als Omdat we nu ook een verslechtering van de economische gevolg hiervan inmiddels fors onder de intrinsieke waarde groei in de rest van de wereld verwachten, brengen wij gefaseerd onze overwegingen in Europa en Azië terug. De kant staan. De lagere economische groei en de afnemende uitgekomen, maar voorlopig blijven wij nog even aan de reeds enige jaren gehanteerde onderweging in de Verenigde Staten zal dan ook gereduceerd worden. Wij verwach- instapmoment gaan opleveren. en verslechterende kredietfaciliteiten moeten ons een beter ten dat het economische herstel, hoe onzeker dat nu ook lijkt, het eerst daar te zien zal zijn. FINANCIËLE INSTELLINGEN Ten aanzien van de bedrijfssectoren blijven wij positief over de gezondheidsector, welke ongevoelig is voor deze crisis. Wel verlaten wij de overweging in energie en basismaterialen, omdat de lagere economische groei de aantrekkelijkheid van deze sectoren vermindert. Het zal u niet verbazen dat wij de forse onderweging van de financiële instellingen voorlopig handhaven. 7 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

8 Financiële planning Het Familiefonds DOOR DRS. KRIST H.H. PLAIZIER FFP 8 Elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu uw effectenportefeuille (tijdelijk) minder waard is, is het fiscaal relatief gunstig om een deel ervan over te dragen aan de kinderen. Toch wilt u zelf de zeggenschap over de volledige portefeuille behouden. Het familiefonds is een fiscaal vriendelijke methode om dit te bewerkstelligen. ls gevolg van de dalingen op de effectenmarkten staat Ade waarde van uw effectenportefeuille waarschijnlijk onder druk. Wellicht dat hiermee het moment is gekomen om een deel van uw beleggingen over te hevelen naar de volgende generatie. Immers, de effectenmarkten zullen ooit weer herstellen en de waardestijging van uw portefeuille komt dan in ieder geval terecht bij uw kinderen zonder dat hierover successierechten betaald hoeven te worden. Het kan natuurlijk zijn dat uw kinderen nog te jong zijn. In dat geval houdt u de zeggenschap over de beleggingen liever zelf. Dit is mogelijk door een familiefonds op te richten en uw beleggingen hierin onder te brengen. Door deze stap bespaart u niet alleen belasting op de korte termijn over de waardestijging van uw beleggingen maar bespaart u ook successierechten wanneer u komt te overlijden in de toekomst. De grondvorm van het familiefonds is de volgende. Stap 1: U draagt uw beleggingen over aan een fonds voor gemene rekening, het familiefonds. Voor het beheer en bewaar van het vermogen wordt een stichting opgericht. Deze stichting houdt voor risico van het familiefonds de beleggingen aan bij Bank ten Cate & Cie. De tegenprestatie van het familiefonds bestaat uit een uitreiking aan u van participaties. Het inbrengen van uw vermogen in het familiefonds en de uitreiking van de participaties leiden doorgaans niet tot schenkingsrecht. De zeggenschap over het vermogen houdt u zelf door plaats te nemen in het stichtingsbestuur. Het is verstandig om ook uw vermogensbeheerder deel uit te laten maken van dit bestuur en eveneens (één van) de kinderen zodra er daartoe de capaciteiten zijn. Na uw overlijden zouden dan de kinderen in het stichtingsbestuur de zeggenschap over het (familiefonds)vermogen van u over kunnen nemen. Stap 2: Direct of geleidelijk schenkt of verkoopt u de van het familiefonds verkregen participaties aan uw kinderen. Indien u kiest voor schenken is over deze schenking schenkingsrecht verschuldigd maar door goed te plannen kunt u gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling van het schenkingsrecht en/of de progressie in de schenkingsrechttarieven. Op deze manier bespaart u successierechten. Indien u kiest voor verkoop van de participaties zou u een verdere optimalisatie kunnen bewerkstelligen door de kinderen u de koopsom schuldig te laten blijven (eventueel renteloos). Elk jaar zou u hen een deel van deze schuld kwijt kunnen schelden (hetgeen fiscaal als schenking aangemerkt zal worden). Ook hier kan dan weer gepland worden op vrijstellingen en progressie in de tarieven. Met een familiefonds zijn er dus successierechterlijke voordelen te behalen. Voor de inkomstenbelasting is er echter geen verschil. Aangezien het fonds fiscaal transparant is, valt de waarde van de participaties gewoon in box 3 bij de houder ervan. De waarde van een participatie is gelijk aan een evenredig deel van het vermogen van het familiefonds. Maakt het fonds koerswinst op haar beleggingen dan stijgt de waarde van de participaties evenveel. Wanneer het fonds rente of dividend ontvangt, wordt dit uitgekeerd aan de participanten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Private Banker. Dit artikel is niet bedoeld om u een pasklare oplossing te bieden. Het doel is om u een idee te geven van de mogelijkheden. Bovendien zijn bepaalde fiscale eisen en consequenties wegens ruimtegebrek niet opgenomen in de tekst. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Kennismaken met de buren Let s (M)eat! DOOR DRS. JACQUELINE B.M. VAN DER VOORT Op donderdag 18 september jl. waren het de witte tenten, kleurige et de insteek Let s (M)eat wilden wij Mals één van de bedrijven binnen de bloemen, heerlijke hapjes, maar bovenal een schitterende beginnende grachtengordel graag het gezicht achter ons bedrijf laten zien. Andersom maakten najaarszon die de achtertuin aan de Herengracht 130 in Amsterdam wij graag op een persoonlijke en informele manier kennis met onze buurtgenoten. zonnig kleurden. Op die avond organiseerde Bank ten Cate & Cie een Dat leverde ons enthousiaste reacties op in de aanloop naar deze avond, maar bovenal zogenoemde buurtbarbecue voor de buurtgenoten aan de grachten. plezierige gesprekken en leuke kennismakingen op de bijeenkomst zelf. Een mengeling van bewoners en bedrijven van de Singel, Keizers-, om ons èn het gebouw met zijn unieke antieke stijlkamers, Prinsen- en uiteraard Herengracht mochten wij als onze te leren kennen. gasten ontvangen. Een veel gehoorde opmerking van onze gasten was dat de buurtbewoners het zo apprecieerden om de mensen achter de bank te zien. Veelal fietst of loopt men ons pand voorbij en heeft men geen notie van wat er zich binnen onze bank afspeelt. Nu kregen de buurtbewoners uitgebreid de kans Vertrouwen en persoonlijke aandacht vormen voor ons de basis binnen private banking om met elkaar een goede en langdurige relatie aan te gaan. Ook met het organiseren van dit soort specifieke activiteiten probeert Bank ten Cate & Cie het persoonlijke karakter van de bank te benadrukken. 9 BEURSVISIE ACTIVITEITEN BANK TEN CATE

10 Op gezette tijden laten wij in Beursvisie cliënten en relaties van de bank aan het woord over bijzondere activiteiten. In deze Beursvisie beschrijven wij de bijzondere activiteiten van een bijzondere man: Jacob Gelt Dekker. Jacob Gelt Dekker, ondernemer en filantroop Egbert ten Cate, directeur van Bank ten Cate & Cie, ontmoette Jacob voor het eerst op een reis naar het Afrikaanse Gabon in het kader van operation-loango (zie Beursvisie nummer 2, 2006 op onze website bij publicaties, Beursvisie). April jl. heeft Jacob een innemende presentatie gegeven voor een aantal cliënten van de bank. 10 Jacob Gelt Dekker is geboren in Oterleek in Zijn jeugd was chronologisch hetzelfde als die van andere kinderen, maar filosofisch gezien erg kort. Op zijn 12e jaar stond hij op eigen benen. Geplaagd door ziekte werd Jacob gedreven tot overleven en bereikte tegen alle verwachtingen in een hoog opleidingsniveau, dat hem uiteindelijk bracht tot het creëren van bedrijven met als uiteindelijk doel: filantropie. ONDERNEMERSCHAP MET FLAIR In 1973 behaalde Jacob Gelt Dekker aan de Universiteit van Amsterdam zijn graad als tandarts. Tot 1989 runde hij een tandartspraktijk in Amsterdam. Ondertussen participeerde hij in verschillende zakelijke projecten, waardoor hij de smaak van het ondernemerschap te pakken kreeg. In 1989 stopte hij met de tandheelkunde, behaalde zijn MBA aan de Universiteit van Rotterdam en werd fulltime ondernemer. Zijn flair in ondernemerschap leidde tot het openen van 120 one-hour photo shops in Europa, die hij later aan Kodak verkocht. Andere successen waren onder meer Budget Rent A Car, Kwikfit en Splash Fitness Clubs. Jacob ging officieel met pensioen in 1990 (hij is dan 42, red.), maar stilzitten kon hij niet. Hij reisde over de wereld en verbleef minimaal zes maanden in elk gebied om de cultuur te kunnen absorberen en de mensen te leren kennen. In 1998 reisde hij naar Curaçao om vrienden te bezoeken en werd verliefd op het eiland. Hij restaureerde de hele sloppenwijk Otrobanda in de originele glorie. Hij stichtte een museum en bouwde een klein, exclusief hotel dat thans tot de Leading small hotels of the World behoort. De oude stadswijk werd opgeknapt, huizen werden gerenoveerd en de activiteiten van Jacob creëerden extra werkgelegenheid. In 2001 werd hij ernstig ziek en bracht hij bijna een jaar in een ziekenhuis in de Verenigde Staten door. Hij onderging talloze chemokuren en bestralingen, maar hield vanuit het ziekenhuis de regie over de bouw en de voortgang. GEVOEL VOOR RECHTVAARDIGHEID In die periode is hij ook artikelen gaan schrijven over zijn ervaringen in Curaçao. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Deze columns werden hem niet altijd in dank afgenomen omdat ze nogal direct en kritisch konden zijn. In het boek persona non grata kunt u een selectie van deze columns lezen. (NB. Wij hebben voor onze cliënten nog een aantal van deze boeken beschikbaar. Indien u hierin bent BEURSVISIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN

11 Jacob Gelt Dekker te midden van kinderen op één van de scholen in Laos geïnteresseerd kunt u een exemplaar opvragen bij het secretariaat van Bank ten Cate & Cie, echter zolang de voorraad strekt). Jacob s goede doelen hebben voornamelijk te maken met het welzijn van kinderen en onderwijs. Zo is hij betrokken (geweest) bij non-profit organisaties als Child s Dreams, Star Children, Friends of the United Nations en was van erevoorzitter van de honorary board van ChildRight. Ook hier blijkt weer zijn gevoel voor rechtvaardigheid, want dit erevoorzitterschap heeft hij opgegeven toen bleek dat 23 augustus 2007 het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) de mensen aanraadde geen geld te geven aan ChildRight zolang de stichting de interne- en administratieve organisatie niet op orde heeft, omdat de stichting op haar website onjuiste informatie geeft over de bestedingen van de donatiegelden en hierover aan het CBF onvoldoende inzicht kan bieden. Jacob volgt liever zijn eigen weg en doet zijn eigen projecten. LEER ZE LIEVER VISSEN Momenteel is Jacob Gelt Dekker druk bezig met de bouw van 15 scholen langs de voormalige Ho Chi Min route in Laos. Samen met inwoners van een dorp maakt hij een plan hoe de school te bouwen en hoe de school daarna in stand te houden. Hij betrekt de locale bevolking daar nauw bij, want die moet uiteindelijk de school zelfstandig voortzetten. Jacob verstrekt de bouwmaterialen, het lesmateriaal en een periodieke bijdrage voor onderhoud en lesmiddelen. De dorpelingen zijn verder verantwoordelijk voor de bouw, de exploitatie, de leraren en continuïteit van de school. Zijn motto is ook hier: ik leer ze liever vissen, dan dat ik ze vis geef. In april 2008 is de 9e school geopend. Jacob Gelt Dekker heeft nog tal van andere projecten. Zijn belangen zijn veilig gesteld in een aantal stichtingen. Zo zijn er het Jacob Gelt Dekker instituut en JADE foundation. Ook hier spelen kinderen weer een grote rol. JADE foundation bijvoorbeeld heeft tot doel het bevorderen van goede scholing en educatie voor kinderen en het faciliteren hiervan. Over zichzelf zegt hij in een recent interview in het FD: Ik heb een enorme drang, een scheppingsdrang. Voortdurend orde proberen te scheppen in de chaos. De kwaliteit van het leven is iets maken uit niets. Maar zijn ultieme conclusie is: Uiteindelijk ben ik meer filosoof dan filantroop. Jacob Gelt Dekker heeft voor zijn filantropische activiteiten een groot aantal internationale onderscheidingen toegekend gekregen: In 2008 ontving hij de Melvin Jones Award voor zijn grote inzet op humanitair gebied. De Verenigde Naties eerde Dekker in 2007 met de titel Friend of the United Nations en benoemde hem tevens als ambassadeur hiervan. In 2006 ontving Dekker de Ambassadeur Terry Dornbush Award van de Netherlands-America Foundation in Washington D.C.. Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2006 werd Dekker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2003 ontving Dekker de Gouden Medaille in de Orde van de Leeuw van Zion van Ethiopië. In 2002 werd hij onderscheiden met de Girigori Wendel prijs. 11 BEURSVISIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN

12 Fondsen in het kort DOOR DRS. JOHN P.N. RES PROCTER & GAMBLE US$ 69,69 AXA Het Amerikaanse Procter & Gamble is marktleider in consumentengoederen. Merken zijn o.a. Gilette, Olaz, Always, Dreft en Pampers. Het bedrijf heeft een sterke focus op conjunctuurongevoelige producten in gezondheid en persoonlijke verzorging. De cijfers van het bedrijf zijn goed. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 10% naar $ 21,3 miljard. Het bedrijfsresultaat steeg met 13%. Het bedrijf zet hiermee voor 24 opeenvolgende kwartalen een groei van de omzet neer die boven de eigen doelstellingen ligt. Toch is er wel wat aan te merken op de cijfers. De volumegroei blijft bijvoorbeeld met 3% wat achter. De groei komt voornamelijk voor rekening van prijsverhogingen en kostenbesparingen. Prijsverhogingen zijn dan nu een goed middel (de marge liep maar 0,1% terug) maar op termijn moet meer gebeuren. Het aandeel is een defensieve belegging met een goed groeipotentieel. Tevens koopt men voor $ 8 à 10 miljard aan eigen aandelen in. Het management handhaaft de doelstellingen voor 2009 en dat is een sterk teken. Het Franse verzekeringsbedrijf AXA heeft over het eerste halfjaar van 2008 een 32% lagere winst behaald. De winst daalde naar 2,2 miljard, maar was daarmee wel beter dan verwacht. De winst werd door 739 miljoen negatief beïnvloed door afschrijvingen op asset backed securities en fixed income funds. Tenzij de marktomstandigheden verder verslechteren, gaat AXA voor heel 2008 uit van nettowinst die gelijk is aan Tevens wil de onderneming het dividend van 1,20 voor heel 2008 handhaven. Het afgelopen kwartaal zijn de omstandigheden echter wel verslechterd. De internationale beurzen zijn verder gedaald en daarnaast had AXA een 7,25% belang in Lehman Brothers. AXA zegt dat dit laatste voor de balans geen consequenties heeft. Positief is dat het eigen vermogen voldoende is en dat er geen emissies nodig zijn. Verder is AXA goed gepositioneerd om lastige marktcondities te doorstaan en hiervan te profiteren als deze ten positieve draait. Het aandeel AXA is minder gedaald dan vergelijkbare Europese verzekeraars. Wij adviseren het aandeel te houden. 12 BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

13 NOKIA DSM 33,36 Het aandeel Nokia kende een turbulent jaar tot nu toe. De koers staat onder druk door een lager aangekondigd marktaandeel in het tweede en derde kwartaal. De concurrentie neemt toe door de iphone van Apple en lagere verkoopprijzen. Het marktaandeel zakt daarmee onder de 40%. Ook door de afname van groei van de wereldeconomie verkoopt Nokia minder telefoons. Nokia kiest er bewust voor om slechts deels mee te gaan in de prijsconcurrentie. Liever houdt men de marges op peil. Wij verwachten niet dat de concurrentie de prijs laag zal kunnen blijven houden. Tevens zal de introductievraag naar de iphone weer afnemen. Vanaf dan kan het marktaandeel weer groeien. Nokia zelf is positief over het vierde kwartaal door de introductie van nieuwe modellen. Tevens verwacht het bedrijf dat de groei in mobiele telefoons over % naar 1,14 miljard mobieltjes bedraagt. De omzet in het tweede kwartaal steeg naar 13,2 miljard (+4%) en de operationele winst naar 0,36 per aandeel (+12,5%). Met een koers/winstverhouding van 9 is het bedrijf relatief goedkoop geworden. Koninklijke DSM heeft recentelijk haar winstverwachting voor 2008 opwaarts bijgesteld. Dit nadat de tweede kwartaalcijfers ook al boven verwachting waren. Dit alles dankzij sterke resultaten bij de divisies kunstmest en voeding, die profiteren van de krapte op de mondiale voedselmarkt en toenemende vraag naar biobrandstoffen. DSM verwacht over heel 2008 een winst (EBIT) van ruim 1 miljard. DSM heeft haar prognose al een paar keer eerder verhoogd. De onderneming geeft aan dat de marktomstandigheden gunstig blijven. Uiteraard is zij niet geheel immuun voor een verslechterend economisch klimaat. DSM gaf echter niet aan wat het tijdspad is voor een aantal geplande desinvesteringen. De huidige markt maakt een snelle verkoop niet waarschijnlijk. Daarnaast zijn twee divisies cyclisch van aard wat de resultaten kan beïnvloeden. Door de huidige winsten en het lage risicoprofiel van het chemieconcern is het aandeel nu aantrekkelijk. De koers/ winstverhouding van 7,5 is relatief laag en het dividendrendement bedraagt 4%. Met de goede winstvooruitzichten vinden wij het aandeel interessant. 13 BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

14 Global list 14 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 BEURSVISIE GLOBAL LIST 15

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Dit kunnen personeelwisselingen zijn, maar ook het vieren van een jubileum van een medewerker. 35 JAAR IN HET VAK Sommige medewerkers blijven vele jaren trouw aan hun vak en ook aan hun werkgever. Zo begon Rob Vernooijs als jonge man 35 jaar geleden in het effectenvak en was hij al die jaren werkzaam als beleggingsadviseur. Al het wel en wee van de economie, de beurzen en de bedrijven over die lange periode maakte hij mee. In die periode is er veel veranderd. Te denken valt aan o.a. de regelgeving en de wijze van handelen. U zult bij andere banken weinig mensen tegenkomen die nog fysiek op de beursvloer hebben gestaan. Dan kan over echte ervaring worden gesproken. Rob begon zijn carrière bij Ingwersen & Co., dat later opging in Bank ten Cate & Cie. PRIVATE BANKER ELLY RIJKENBARG Per 1 oktober is Elly Rijkenbarg ons team private bankers komen versterken. Elly woont in Ruurlo, in de Achterhoek, en zal zich vooral richten op de vermogende particulieren in de Achterhoek en Twente. Elly komt van ABN AMRO Private Banking. Ze heeft daar 10 jaar gewerkt als senior Private Banker en was tevens hoofd van de beleggingsafdeling. Elly is (natuurlijk) blij met de overstap, want zoals zij zelf zegt; Hoe groter de bank, hoe onpersoonlijker het wordt. AFSCHEID RIA JASPERSEN Zo nu en dan vertrekt er helaas ook weleens iemand. Ria Jaspersen werkte in totaal 26 jaar op de back offi ce van onze bank. Het werd voor haar tijd voor iets anders en Ria vond dat bij Boer & Croon, waar zij de functie van administratief medewerkster zal vervullen. Voorlopig wordt haar post niet ingevuld op de back offi ce. Bank ten Cate & Cie is de laatste jaren steeds effi ciënter gaan werken en wat vroeger met de hand werd gedaan, is inmiddels overgenomen door de computer. OVERSTAP JACQUELINE VAN DER VOORT Ons team van private bankers breidt zich verder uit. Jacqueline van der Voort is per 1 september overgestapt naar het team van private bankers binnen onze bank. Na drie jaar ervaring als commercieel medewerkster binnen onze bank en een gedegen opleidingstraject te hebben gevolgd, was zij zover om deze uitdaging aan te gaan. Ze gaat nu een eigen cliëntenkring opbouwen, waarvoor ze als private banker de aanspreekpersoon wordt.

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 159 28 januari 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie