Outline Zorgstandaard Kanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Outline Zorgstandaard Kanker"

Transcriptie

1 Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Het kader 4 3 Hoofdstukindeling 6 Algemene inleiding 6 Hoofdstuk 1: Specifieke elementen van oncologische zorg 6 Hoofdstuk 2: Generieke modules 8 Hoofdstuk 3: Organisatiestructuur van oncologische zorg 8 Hoofdstuk 4: Kwaliteitsindicatoren 9 4 De werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Opdrachtomschrijving werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Samenstelling Werkwijze en werkplan 14 Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 02 16

3 1 Inleiding De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en KWF Kankerbestrijding werken aan de realisatie van een Zorgstandaard Kanker. Met de zorgstandaard wordt kwaliteitsverbetering van de oncologische zorgketen beoogd door het verbinden van het professionele perspectief met het patiëntenperspectief. Kwaliteitswinst kan worden geboekt door het stimuleren van zelfmanagement en door het verbeteren van communicatie, coördinatie, continuïteit en complementariteit in de zorgketen 1. Uit het onderzoek Op weg naar een zorgstandaard Kanker 2 blijkt dat er vele bouwstenen zijn voor een Zorgstandaard kanker. De Stuurgroep Zorgstandaard Kanker stelt drie werkgroepen in om de Zorgstandaard Kanker inhoudelijk vorm te geven met behulp van bestaande bouwstenen. De werkgroepen zijn: a. Inhoud & organisatie van integrale oncologische zorg b. Zelfmanagement & Individueel zorgplan c. Indicatoren voor integrale zorg Deze outline van de Zorgstandaard Kanker schetst het doel, het kader en de inhoud van de Zorgstandaard Kanker. Het is bedoeld om de leden van de werkgroepen een duidelijk beeld te geven van het beoogde eindproduct. 1 Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren. Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie. Rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg, Op weg naar een Zorgstandaar Kanker. NFK KWF Kankerbestijding IKNL. Januari Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 03 16

4 2 Het kader Waarom een zorgstandaard Kanker? Doel van de zorgstandaard Kanker is het realiseren van kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg. Dit gebeurt door het vastleggen en uitvoeren van afspraken tussen patiëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud, samenhang en kwaliteitsaspecten van de oncologische zorg. De stuurgroep Zorgstandaard Kanker wil door middel van de zorgstandaard de volgende doelen realiseren: - Het aanbieden en borgen van continuïteit, coördinatie, communicatie en complementariteit in de hele zorgketen. - Kwaliteit bevorderen op basis van inhoudelijke resultaten. - Het stimuleren van zelfmanagement. De zorgstandaard Kanker bevat afspraken over de inhoud en organisatie van oncologische zorg op generiek niveau. De Zorgstandaard Kanker is niet bedoeld als naslagwerk op het bureau van de hulpverlener. Het is een leidraad voor inhoud en organisatie van zorg die wordt vastgelegd in richtlijnen, zorgpaden en protocollen. Het is een hulpmiddel voor het inrichten van opleidingen en nascholingen, of voor het toepassen van instrumenten voor zelfmanagement. Het ontwikkelen en aanbieden van goede kwaliteit van zorg is en blijft met de zorgstandaard een verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen. Het model voor Zorgstandaarden De Zorgstandaard Kanker wordt vorm gegeven volgens het model voor zorgstandaarden van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden 3. Model zorgstandaard Coördinatieplatform Zorgstandaarden Hoofdstuk 1: Ziekte specifieke elementen in het Zorgcontinuüm a. Vroege onderkenning & preventie b. Diagnostiek c. Individueel zorgplan & behandeling d. Nazorg (Begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie & relapspreventie) Hoofdstuk 2: Generieke elementen van preventie en zorg Hoofdstuk 3: Organisatiestructuur van preventie en zorg Hoofdstuk 4: Kwaliteitsindicatoren voor preventie en zorg Definitie zorgstandaard Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele preventie, zorg, 3 Rapport Zorgstandaarden in model. Coördinatieplatform Zorgstandaarden ZonMw. Februari Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 04 16

5 ook inhoudende de en ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, als mede een beschrijving van de organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante kwaliteitsindicatoren. Inhoud van de zorgstandaard Kanker De Zorgstandaard kanker beschrijft op hoofdlijnen de noodzakelijke onderdelen van oncologische zorg op basis van evidence-based medicine (richtlijnen), inzichten uit de praktijk van zorgaanbieders (practice based) en patiënten (patiëntenperspectief / kwaliteitscriteria). Zij beschrijft hoe deze zorg het beste kan worden georganiseerd en wat de rol van patiënten en zorgverleners hierbij is. De zorgstandaard beschrijft aldus de normen waaraan oncologische zorg op generiek niveau moet voldoen. Karakteristieken van de zorgstandaard Kanker - De zorgstandaard is kort, bondig en leesbaar geschreven. Na lezing is duidelijk wat een patiënt in de verschillende zorgfasen mag verwachten. - De zorgstandaard is functioneel beschreven. Zij bevat een beschrijving van de inhoud van zorg, de organisatie van zorg en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren. Niet wie deze zorg verleend. - De zorgstandaard beschrijft de elementen van zorg (bijvoorbeeld: huisartsgeneeskundige zorg) de globale inhoud (bijvoorbeeld: lichamelijk onderzoek, voorlichting en verwijzing) en de samenhang tussen deze elementen. De zorgstandaard bevat geen inhoudelijke beschrijvingen van behandelingen en de bijbehorende bewijsvoering. - Zelfmanagement en het individueel zorgplan zijn cruciale elementen van de zorgstandaard. Kennisgebieden Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard kanker zijn de volgende kennisgebieden betrokken: - huisartsgeneeskundige zorg - farmaceutische zorg - medisch specialistische zorg - verpleegkundige zorg - Paramedische zorg - Psychosociale zorg - Arbeidsgeneeskundige zorg - Het patiëntenperspectief De kennisgebieden zijn nader gedefinieerd in bijlage 1. Ontwikkeling Voor het formuleren van de Zorgstandaard kanker wordt gebruik gemaakt van de bouwstenen die zijn geïnventariseerd en benoemd in het rapport Op weg naar een Zorgstandaard Kanker. Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 05 16

6 3 Hoofdstukindeling Algemene inleiding - Doelstelling Zorgstandaard kanker - Nut en noodzaak - Opbouw - Gebruik - Reikwijdte, vaststelling, onderhoud Toelichting: De inleiding bevat algemene informatie voor de gebruikers van de zorgstandaard Kanker: patiënten, professionals, kwaliteitsmedewerkers, zorgverzekeraars, en anderen. Het betreft praktische informatie, gericht op het bevorderen van het gebruik en de implementatie van de zorgstandaard. Hoofdstuk 1: Specifieke elementen van oncologische zorg De Zorgstandaard Kanker wordt opgesteld volgens het model voor zorgstandaarden van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. De kern van dit model is het zorgcontinuüm. De specifieke elementen van oncologische zorg worden beschreven op basis van de vier fasen van het zorgcontinuüm: - Vroege onderkenning & preventie - Diagnostiek - Individueel zorgplan & behandeling - Nazorg (begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie en relapspreventie) Per fase worden beschreven: 1.1 Inleiding 1.2 Integrale zorg Zorginhoudelijke elementen Zelfmanagement 1.3 Kwaliteitsinformatie Toelichting 1.1 De paragraaf heeft betrekking op de inhoud van zorg in de betreffende fase van het zorgcontinuüm. De inleiding bevat een beschrijving van het aandachtsgebied, de doelstellingen en doelgroepen in de betreffende zorgfase. De geformuleerde doelstellingen zijn bepalend voor de inhoud van de zorgverlening. Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief en professioneel perspectief worden benut voor het formuleren van de doelstellingen. Voor de beschrijving van de doelstellingen geldt dat deze geformuleerd worden vanuit het perspectief van de patiënt. De Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 06 16

7 beschrijving van doelgroepen blijft in de generieke zorgstandaard algemeen van aard. Specifieke risicogroepen en kenmerken kunnen worden benoemd. Afbakening De zorgstandaard beperkt zich tot het beschrijven van de zorgketen voor individuele patiënten. Dit betekent dat de beschrijving start op het moment dat bij een individuele patiënt kanker wordt vermoed (positieve uitslag screening) of een patiënt zichzelf meldt met klachten. Het bevolkingsonderzoek blijft in de zorgstandaard buiten beschouwing. 1.2 Integrale zorg Definitie: Zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij professionals uit verschillende disciplines hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen zodat er een samenhangend aanbod rond de patiënt is. (Thesaurus Zorg en Welzijn) Zorginhoudelijke elementen Een beschrijving van de zorginhoudelijk elementen die op basis van de beschreven doelstellingen onderdeel zijn van integrale zorg. Het betreft het benoemen van zorginhoudelijke activiteiten die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen te realiseren en het beschrijven van de onderlinge samenhang Zelfmanagement Zelfmanagement is een onderdeel van integrale zorg. Het omvat enerzijds de activiteiten die een patiënt zelf kan doen om ziekte te beheersen en in te passen in het leven. Anderzijds betreft het ondersteuning bij zelfmanagement: de activiteiten van de hulpverlener om zelfmanagement te bevorderen. Zelfmanagement Zelfmanagement stelt de (chronische) patiënt in staat om de gevolgen van de ziekte te beheersen, de ziekte in te passen in het leven en daarmee de ervaren kwaliteit van leven te verhogen. Aandacht voor het versterken van zelfmanagement is van belang bij alle onderdelen in het zorgproces. Daarom vormt zelfmanagement een integraal onderdeel van alle hoofdstukken van de Zorgstandaard. Belangrijke randvoorwaarden voor zelfmanagement zijn: - iets kennen: informatie, ondersteuning - iets kunnen: beschikken over vaardigheden - iets willen: motivatie - iets doen en volhouden: resultaten zien, regie voeren, kunnen sturen Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 07 16

8 1.1.3 De gegevens die vastgelegd worden ten behoeve van de bepaling van kwaliteitsindicatoren. Dit onderdeel wordt geschreven nadat bepaald is welke indicatoren in de zorgstandaard Kanker worden opgenomen. Hoofdstuk 2: Generieke modules Generieke modules bevatten een beschrijving van zorg die van toepassing is voor meerdere chronische ziekten. Er bestaat een generieke zorgmodule Stoppen met roken. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van generieke modules voor palliatieve zorg en chronisch ziek en werk Bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard Kanker blijft dit hoofdstuk in eerste instantie buiten beschouwing. Hoofdstuk 3: Organisatiestructuur van oncologische zorg In de zorgstandaard Kanker wordt de organisatie van kanker beschreven aan de hand van drie doelstellingen die met de zorgstandaard worden beoogd: - Het bieden en borgen van continuïteit, coördinatie, communicatie en complementariteit in de hele zorgketen. - Kwaliteit bevorderen op basis van inhoudelijke resultaten. - Het stimuleren van zelfmanagement. De organisatie van zorg wordt beschreven in de vorm van voorwaarden die op kankerspecifiek niveau kunnen worden uitgewerkt in de vorm van zorgpaden, richtlijnen of protocollen. Dit zal variëren per kankersoort en organisatorische eenheid. De voorwaarden kunnen worden afgeleid uit kwaliteitscriteria. Het hoofdstuk omvat de volgende paragraven: 3.1 Inleiding 3.2 Organisatorische voorwaarden voor integrale zorg 3.3 Kwaliteitssysteem 3.4 Individueel zorgplan 3.5 Kwaliteitsinformatie Toelichting 3.1 Inleiding Het hoofdstuk over organisatiestructuur bestaat uit drie onderdelen: - de organisatorisch voorwaarden; - het kwaliteitssysteem; - het individueel zorgplan. De inleiding bevat een omschrijving van de doelstellingen per onderdeel en een beschrijving van de onderlinge samenhang. Het onderdeel Individueel zorgplan wordt uitgewerkt door de werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan. Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 08 16

9 3.2 Organisatorische voorwaarden voor integrale zorg De organisatorische voorwaarden worden ontleend aan kwaliteitscriteria en functioneel omschreven. Dit wil zeggen dat het doel dat met een voorwaarde wordt beoogd duidelijk is. De middelen die hiervoor worden ingezet kunnen variëren. Specifieke aandacht is er voor het onderwerp de centrale zorgverlener. Doel, functie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden benoemd. 3.3 Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem is een hulpmiddel voor het bewaken en continu verbeteren van de inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van oncologische zorg. De uitkomsten van zorg (vastgelegd door indicatoren) worden benut voor inhoudelijke en organisatorische aanpassingen van de zorg. De basis voor het kwaliteitssysteem is gegeven in de vorm van het Kwaliteitskader Oncologische zorg (IKNL). Het model wordt uitgebouwd op basis van nader te benoemen kwaliteitsindicatoren en organisatorische voorwaarden voor integrale zorg. 3.4 Individueel zorgplan Het individueel zorgplan is een cruciaal hulpmiddel bij het bevorderen van zelfmanagement. Beschreven worden doel, inhoud, functie en toepassing van het individueel zorgplan in relatie tot zelfmanagement en professionele zorg. Uitgangspunt hiervoor is het model Individueel Zorgplan van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Individueel zorgplan Voor zelfmanagement en het nemen van regie moet de patiënt weten wat hij aan zorg mag verwachten en wat hij er zelf aan kan doen. Dit wordt beschreven in het individuele zorgplan, dat fungeert als een soort draaiboek voor de patiënt als regisseur over zijn eigen leven inclusief ziekte. Voor het individueel zorgplan wordt gebruik gemaakt van een te ontwikkelen uniform format. De zorgstandaard vormt de leidraad voor het opstellen van het individuele zorgplan. 3.5 De gegevens die vastgelegd worden ten behoeve van de bepaling van kwaliteitsindicatoren. Dit onderdeel wordt geschreven nadat bepaald is welke indicatoren in de zorgstandaard Kanker worden opgenomen. Hoofdstuk 4: Kwaliteitsindicatoren In het model voor zorgstandaarden is veel aandacht voor indicatoren. De indicatoren geven inzicht in de geleverde prestaties op het gebied van structuur van de zorg, het proces en de uitkomsten. Gezamenlijk zeggen zij iets over de kwaliteit van zorg. De uitkomsten van indicatoren worden benut om te sturen op inhoud. Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 09 16

10 In de generieke zorgstandaard Kanker wordt op hoofdlijnen aangegeven welke indicatoren van belang zijn. Geformuleerd worden de aspecten van kwaliteit waarover de indicatoren een indicatie moeten geven. Zo mogelijk worden concrete indicatoren of instrumenten bij genoemd. De volgende paragraven worden beschreven: 4.1 Inleiding 4.2 Kwaliteitsindicatoren inzake: Minimale kwaliteitseisen Behandeluitkomsten Ervaren kwaliteit van zorg (CQI) Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (PROMs) Toelichting 4.1 Inleiding De inleiding bevat een toelichting op het doel en het gebruik van Indicatoren op generiek niveau. Beschreven wordt de relatie met het kwaliteitssysteem en de relatie met het primaire proces. 4.2 Kwaliteitsindicatoren In de sub-paragraven van 4.2 wordt concreet beschreven welke indicatoren worden gebruikt ten aanzien van minimale kwaliteitseisen, behandeluitkomsten, patiëntervaringen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. In sommige gevallen zijn hiervoor concrete instrumenten of indicatoren beschikbaar, zoals de CQI Kankerzorg. Per indicator wordt beschreven welke informatie in het primaire proces moet worden vastgelegd ten behoeve van de meting. De werkgroep Indicatoren wordt op een nader te bepalen moment ingesteld door de Stuurgroep Zorgstandaard Kanker. Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 10 16

11 4 De werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan De Stuurgroep Zorgstandaard Kanker stelt drie werkgroepen in om de Zorgstandaard Kanker inhoudelijk vorm te geven. De werkgroepen zijn: - Inhoud & organisatie van integrale oncologische zorg - Zelfmanagement & Individueel zorgplan - Indicatoren voor integrale zorg In onderstaande matrix is aangegeven welke onderdelen van de Zorgstandaard Kanker door de verschillende werkgroepen worden ingevuld. Stuurgroep Werkgroep Inhoud & Organisatie Werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Werkgroep Indicatoren Inleiding Hoofdstuk 1: Specifieke elementen 1.1 Inleiding 1.2 Integrale zorg Zorginhoudelijke elementen Zelfmanagement 1.3 Kwaliteitsinformatie Hoofdstuk 2: Generieke modules Hoofdstuk 3: Organisatiestructuur 3.1 Inleiding 3.2 Organisatorische voorwaarden 3.3 Kwaliteitssysteem 3.4 Individueel zorgplan 3.5 Kwaliteitsinformatie Hoofdstuk 4: Kwaliteitsindicatoren 4.1 Inleiding 4.2 Indicatoren Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 11 16

12 De algemene inleiding op de Zorgstandaard Kanker en de inleidingen voor de verschillende hoofdstukken worden geschreven door de Stuurgroep. Hierin wordt het kader geschetst voor de overige paragraven. Hierdoor bewaakt de stuurgroep de samenhang en consistentie van de Zorgstandaard Kanker. Inhoud en organisatie van zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De werkgroep Inhoud & Organisatie richt zich om het beschrijven van de inhoud van het zorgcontinuüm. Hieruit volgt de wijze waarop dit wordt georganiseerd en bewaakt. Zelfmanagement en ondersteuning bij zelfmanagement zijn betrekkelijk nieuwe elementen in de zorg die zich steeds verder uitkristalliseren. Het individueel zorgplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel. De werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan richt zich op het verder ontwikkelen en verankeren van zelfmanagement in de zorg. Inhoud en organisatie sturen op basis van gemeten uitkomsten van zorg. Dat is het doel van het werken met indicatoren. De werkgroep indicatoren gaat op generiek niveau beschrijven welke informatie hiervoor in het primaire proces moet worden vastgelegd en welke indicatoren hierbij horen. 4.1 Opdrachtomschrijving werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan De Zorgstandaard Kanker wordt opgesteld volgens het model voor zorgstandaarden van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. De specifieke elementen van oncologische zorg worden beschreven op basis van de vier fasen van het zorgcontinuüm: - Vroege onderkenning & preventie - Diagnostiek - Individueel zorgplan & behandeling - Nazorg (begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie en relapspreventie) De werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan ontwikkelt de volgende onderdelen: Ten aanzien van de inhoud: Zelfmanagement Ten aanzien van de organisatie: 3.4 Individueel zorgplan Resultaat Het resultaat is een tekst waarover in de werkgroep consensus bestaat met betrekking tot: - zelfmanagement door patiënten in de verschillende zorgfasen - ondersteuning bij zelfmanagement door professionals in de verschillende zorgfasen - de organisatie van zelfmanagement en de plaats in het kwaliteitsysteem Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 12 16

13 - doel, functie, inhoud en toepassing van het individueel zorgplan Daarnaast levert de werkgroep: - een overzicht van methoden en instrumenten voor zelfmanagement bij kanker - een overzicht van methoden en instrumenten voor ondersteuning bij zelfmanagement aan kankerpatiënten Afstemming De teksten van de werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan en de werkgroep Inhoud & Organisatie moeten op elkaar worden afgestemd. Dit is de verantwoordelijkheid van de voorzitters en secretarissen van beide werkgroepen. 4.2 Samenstelling De werkgroep bestaat uit een kern (voorzitter en secretaris) en inhoudsdeskundige leden uit het werkveld. Daarnaast is er een klankbordgroep waarin beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Profiel voorzitter Een ervaren voorzitter, daadkrachtig, onafhankelijk, generalistische visie op zorg, kennis op het gebied van zelfmanagement en organisatie van zorg. Profiel secretaris Een ervaren projectleider, inhoudelijk deskundig ten aanzien van zelfmanagement, goede onderzoeks- en redactionele vaardigheden, generalistische visie op zorg, bekend met het oncologische werkveld. Inhoudsdeskundige leden uit de werkvelden - Medische specialistische zorg - Huisartsenzorg - Farmaceutische zorg - Paramedisch zorg - Verpleegkundige zorg - Psychosociale zorg - Arbeidsgeneeskundige zorg - Kenniscentrum - Patiëntenorganisaties Profiel: De inhoudsdeskundige leden hebben generieke kennis ten aanzien van hun eigen werkveld, hebben een generalistische visie op zorg, zijn geïnteresseerd in zelfmanagement. Klankbord groep Voor de klankbordgroep worden alle beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij oncologie uitgenodigd. De functie van de klankbordgroep is reflecteren op de producten van de werkgroep. Er is één gezamenlijke klankbordgroep voor de drie werkgroepen. Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 13 16

14 4.3 Werkwijze en werkplan Het doel is om in april 2013 een versie van de zorgstandaard Kanker gereed te hebben die ter vaststelling wordt voorgelegd aan beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties. Om dit te realiseren is de volgende werkwijze ontwikkeld: - De kern (secretaris en voorzitter) van de werkgroep doet het feitelijke werk: het schrijven van de teksten voor de zorgstandaard en het realiseren van consensus hierover. - De inhoudsdeskundige leden brengen individueel en in collectief verband hun kennis en visie in ten behoeve van de zorgstandaard Kanker. - De inhoudsdeskundige leden ontwikkelen waar nodige gezamenlijk nieuwe ideeën en inzichten ten behoeve van de zorgstandaard Kanker. - Ten behoeve van de werkgroep wordt een besloten online forum ingericht voor uitwisseling en feedback. - De klankbordgroep wordt gedurende het ontwikkelingstraject een aantal malen geraadpleegd. Ook hiervoor wordt een online forum ingericht. In december wordt een bijeenkomst met leden van de klankbordgroep belegd. - De voorzitter is samen met de secretaris verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden. - De voorzitter participeert in de stuurgroep Zorgstandaard Kanker ten behoeve van de afstemming met andere werkgroepen. - De secretaris van de werkgroep is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de afstemming met andere werkgroepen. - De werkgroep rapporteert aan de stuurgroep Zorgstandaard Kanker. Bij het formuleren van de Zorgstandaard maakt de werkgroep gebruik van bestaande bruikbare bouwstenen. Deze zijn geïnventariseerd en terug te vinden in het rapport Op weg naar een Zorgstandaard Kanker. De werkgroep maakt daarnaast gebruikt van de kennis op het gebied van zelfmanagement die beschikbaar is vanuit het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement. Uitgangspunt voor het Individueel Zorgplan is het model Individueel Zorgplan van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden (maart 2012). Werkgroep Inhoud en Organisatie zorgstandaard Kanker 14 16

15 Bijlage 1: Werkgroep Zelfmanagement en Individueel Zorgplan Werkplan 2012 /2013 Hieronder staat een globaal werkplan. Dit wordt verder uitgewerkt door de voorzitter en secretaris van de werkgroep. Activiteit Doel Wie Planning Samenstelling werkgroep Secretaris stuurgroep Juni - augustus 2012 Startbijeenkomst Kennismaken, bespreken doelstellingen, September 2012 werkwijze, werkplan en stand van zaken Studiebijeenkomst Deskundigheidsbevordering. Gezamenlijk vertrekpunt creëren. Leden werkgroep. Oktober 2012 Onderzoek en inventarisatie Inventarisatie wenselijke en beschikbare vormen van (ondersteuning bij) zelfmanagement. Online raadpleging in het kader van inventarisatie Secretaris Individuele leden Oktober / november 2012 Raadpleging klankbordgroep Secretaris Oktober / november Klankbordgroep 2012 Werkgroepvergadering Eerste concept tekst Werkgroep November 2012 Afstemming werkgroep Inhoud Afstemming Voorzitter en secretaris November / & Organisatie december 2012 Onderzoek en inventarisatie Organisatie van zelfmanagement en Secretaris December 2012 Individueel zorgplan Individuele leden Januari 2013 Werkgroepvergadering Vaststellen tekst Werkgroep Februari 2013 Eerste concept tekst 3.4 Raadpleging klankbord Eerste resultaten Secretaris Februari 2013 groep Klankbordgroep Afstemming werkgroep Inhoud Afstemming Voorzitter en secretaris Februari 2013 & Organisatie Werkgroepvergadering Vaststellen tekst 3.4 Werkgroep Maart 2013 April 2013

16 Bijlage 2: Definities zorginhoudelijke kennisgebieden Zorginhoudelijke kennisgebieden Huisartsgeneeskundige zorg Huisartsgeneeskunde is generalistische klinische zorg in de eerste lijn. Farmaceutische zorg Het geheel van zorgverleningsactiviteiten dat de patiënt nodig heeft om op het juiste moment over het juiste geneesmiddel in de juiste toedieningsvorm en dosering te beschikken, voorzien van de juiste begeleiding en informatie (NZA, 2010) Medisch-specialistische zorg Medisch-specialistische zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling van de bij de patiënt aanwezig aandoening(en) of symptomen. (Boot & Knapen, 2005). Medisch-specialistische zorg concentreert zich in de tweede lijn. Verpleegkundige zorg Verpleegkundige zorg bestaat uit observatie, begeleiding, verpleegkundige handelingen en persoonlijke verzorging van patiënten en hun naasten. Verpleegkundige zorg is niet gebonden aan lijnen. Paramedische zorg Paramedische zorg is gericht op het verminderen van de functionele gevolgen van een ziekte of aandoening. Het gaat om bijvoorbeeld om fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie en ergotherapie ( Psychosociale zorg Psychosociale zorg is aandacht, zorg en behandeling voor de kwaliteit van leven van de patiënt met kanker. Hieronder worden alle niet-medische gebieden van kwaliteit van leven verstaan die onder invloed staan van het ziekteproces en de medische behandeling (NVPO 2011). Arbeidsgeneeskundige zorg Het geheel aan zorggerelateerde activiteiten met betrekking tot het bepalen van de belasting en belastbaarheid van een patiënt en relatie tot werk. Patiëntenperspectief Gebundelde ervaringsdeskundigheid van patiënten zoals vastgelegd in kwaliteitscriteria ten aanzien van inhoud, organisatie en uitkomsten van zorgverlening.

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE GEFORMULEERD VANUIT PATIËNTPERSPECTIEF Alliantie Chronisch zieken: Astma Fonds De Hart&Vaatgroep Diabetesvereniging Nederland

Nadere informatie

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg.

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Gezondheid s zorg Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Z o r g s Zorgstandaarden geven antwoorden Patiënten: weten welke zorg zij kunnen verwachten en hun bijdrage daarin Zorgverleners:

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN ZORGSTANDAARD KANKER

OP WEG NAAR EEN ZORGSTANDAARD KANKER OP WEG NAAR EEN ZORGSTANDAARD KANKER Inventariserend onderzoek NEDERLANDSE FEDERATIE VAN KANKERPATIENTENORGANISATIES KWF KANKERBESTRIJDING INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND Colofon Titel Op weg naar een

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD KANKER LEVEN MET KANKER KWF KANKERBESTRIJDING INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND

ZORGSTANDAARD KANKER LEVEN MET KANKER KWF KANKERBESTRIJDING INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND ZORGSTANDAARD KANKER LEVEN MET KANKER KWF KANKERBESTRIJDING INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND Preambule Voor u ligt de zorgstandaard Kanker. Het document, opgesteld door zorgprofessionals en patiënten,

Nadere informatie

Zorgstandaard Kanker Versie februari

Zorgstandaard Kanker Versie februari Zorgstandaard Kanker Versie 3.0 11 februari 2014 1 Preambule Voor u ligt de zorgstandaard Kanker. Het document, opgesteld door zorgprofessionals en patiënten, beschrijft de wenselijke inhoud en organisatie

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model Margo Weerts De Hart&Vaatgroep De nieuwe organisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Ontstaan uit: - Vereniging van Vaatpatiënten

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

BEGRIPPEN EN DEFINITIES ZORGSTANDAARDEN

BEGRIPPEN EN DEFINITIES ZORGSTANDAARDEN BEGRIPPEN EN DEFINITIES ZORGSTANDAARDEN Werkgroep Begrippen en definities zorgstandaarden Januari 2010 1 Begrippen en definities zorgstandaarden Samenstelling werkgroep Begrippen en definities zorgstandaarden

Nadere informatie

Zelfmanagement. bij zeldzame aandoeningen. juni 2012. Generiek zorgthema ten behoeve van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen

Zelfmanagement. bij zeldzame aandoeningen. juni 2012. Generiek zorgthema ten behoeve van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen bij zeldzame aandoeningen juni 2012 Generiek zorgthema ten behoeve van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen Auteur: Drs. A.E.R.M. Speijer, VSOP Accordering door: Drs. J. Havers Senior Adviseur Landelijk

Nadere informatie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie Pilot Ondersteuning bij zelfregie Achtergrond proces methodiek gespreksmodel Pilot voor zorgpaden long, mamma, colon & prostaat Inhoud presentatie Achtergrondinformatie zorg voor kankerpatiënten in Nederland

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Ziektelastmeter COPD Lustrum Stichting Miletus Amersfoort 3 april 2014

Ziektelastmeter COPD Lustrum Stichting Miletus Amersfoort 3 april 2014 Ziektelastmeter COPD Lustrum Stichting Miletus Amersfoort 3 april 2014 drs. Emiel Rolink Long Alliantie Nederland Inhoud 1. Longziekten: een groot probleem 2. Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

Nadere informatie

SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG

SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG Wat is het beste voor de patiënt? Carla M.L. van Herpen, internist-oncoloog 14-10-2014 Nazorg en controle na kanker EXPERTISE Wat wil de patiënt?

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Zelfmanagement Programma NPCF - CBO 2008-2012

Zelfmanagement Programma NPCF - CBO 2008-2012 Zelfmanagement Programma NPCF - CBO 2008-2012 Jeroen Havers CBO j.havers@cbo.nl Zelfmanagement Programma NPCF CBO Financiering: VWS Opdrachtgevers: NPCF & patiëntenorganisaties Uitvoering: CBO, looptijd

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Ralph Kupka Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam

Ralph Kupka Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam Richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules: hulpmiddelen op weg naar Goede Zorg Ralph Kupka Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam GGZ ingeest, Amsterdam Altrecht GGZ, Utrecht

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Zorgstandaard Kanker Geredigeerde versie 16 juli 2013 1

Zorgstandaard Kanker Geredigeerde versie 16 juli 2013 1 Zorgstandaard Kanker Geredigeerde versie 16 juli 2013 1 Inhoud Introductie 1. Inleiding 2. Kanker 3. Visie op zorg bij kanker Bronnen bij de introductie Hoofdstuk 1 Kankerspecifieke elementen 1.1 Preventie

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee?

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Anemone Bögels, directeur NFK Lisenka van Loon, senior projectleider NFK Gerda van der Weelen, senior-wetenschappelijk medewerker,

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Verkenning Zorgstandaard Kankerzorg rapportage. Drs. E.A. Visserman Drs. J.H. Kruijswijk Jansen

Verkenning Zorgstandaard Kankerzorg rapportage. Drs. E.A. Visserman Drs. J.H. Kruijswijk Jansen Verkenning Zorgstandaard Kankerzorg rapportage Drs. E.A. Visserman Drs. J.H. Kruijswijk Jansen Waar dit mogelijk was, is aan auteursrechtelijke verplichtingen voldaan. Wij verzoeken een ieder die meent

Nadere informatie

Workshop Zelfmanagement

Workshop Zelfmanagement Workshop Zelfmanagement Maaike van der Linden, ervaringsdeskundige Josine van Hamersveld, ADF Stichting, Werkgroep Zelfmanagement Depressie Hanke Timmermans, Kwaliteitsinstituut CBO, Zelfmanagementprogramma

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van?

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Anemone Bögels ZorgNL2014 3 november 2014 NL concurreert met kwaliteit NL in vergelijking Grootste haven van Europa Beste orkest van de wereld Gelukkigste

Nadere informatie

Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg. Kees Ahaus.

Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg. Kees Ahaus. Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg Kees Ahaus 9 september 2014 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Goed en duur: toegankelijk,

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Doel: uitwisselen van kennis en ervaring 11 februari 2015 ZorgEssentie / Dock4& Waar staan we met de proefimplementatie? Vanaf september 2014 zijn alle pilotorganisaties

Nadere informatie

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Jan Oldhoff congres 31 maart 2008 Henk Hummel Manager Kwaliteitszorg IKN Onderwerpen Achtergrond Aanleiding tumorspecifieke visitatie Ontwikkelen tumorspecifieke

Nadere informatie

Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement

Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement Drie jaar ervaring in de praktijk van Diseasemanagement 29 juni 2012 Stannie Driessen Opbouw 1. Ontwikkelingen en publicaties in de afgelopen 12 maanden

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder?

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Invitational herziening kwaliteitssysteem dialyse, 21 juni 2017 Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN 1 Afbakening

Nadere informatie

PROMs Outcome Measures. Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs

PROMs Outcome Measures. Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs PROMs Outcome Measures Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs Wat zijn PROMs? PROMs, wat zijn het? Definitie: Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Nadere informatie

Het project Brielle. Dr. Paul van der Velden, oncoloog Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige

Het project Brielle. Dr. Paul van der Velden, oncoloog Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige Het project Brielle Dr. Paul van der Velden, oncoloog Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige Aanleiding 1: Prioriteit zal worden gegeven aan de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg waaronder verstaan

Nadere informatie

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities COLOFON Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Schrijfhulp Samenvattingskaart

Schrijfhulp Samenvattingskaart Schrijfhulp Samenvattingskaart Maart 2017 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20 062 3502 LB Utrecht 030 282 33 02 secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl Bij

Nadere informatie

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN Een project van VSOP in samenwerking met Stichting Diagnose Kanker, Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, Haemochromatose

Nadere informatie

CoCo -zelfm@nagement in beweging

CoCo -zelfm@nagement in beweging CoCo -zelfm@nagement in beweging M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in t Veld 1 CoCo achtergrond Lichamelijke fitheid is een belangrijke peiler in preventie en behandeling van chronisch zieken. Huidige zorg

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Tekst Bestuur Vereniging

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN Sanne Niemer Anne-Margreet Strijbis Corrine Brinkman Emiel Rolink Helene Voogdt (PON) (Platform Vitale Vaten) (NDF) (LAN) (LAZ/CBO/CPZ) PROGRAMMA 1. QUIZ: wat is een

Nadere informatie

GENERIEKE MODULE. Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking. Symposium Problematisch middelengebruik en LVB Resultaten Scoren

GENERIEKE MODULE. Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking. Symposium Problematisch middelengebruik en LVB Resultaten Scoren GENERIEKE MODULE Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking Symposium Problematisch middelengebruik en LVB Resultaten Scoren 31 oktober 2016 Els Bransen ebransen@trimbos.nl 1 Wat is

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Projectvoorstel Projecttitel:

Projectvoorstel Projecttitel: Projectvoorstel Projecttitel: Generieke module psychotherapie donderdag 2 oktober 2014 ALGEMENE GEGEVENS Is de aanvraag een onderwerp van de Call 2014? Ja Geplande startdatum: maandag 1 december 2014 Geplande

Nadere informatie

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm.

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm. Samenvatting Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm Samenvatting 173 Vanaf halverwege de jaren '90 is palliatieve zorg door de Nederlandse

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update www.als-centrum.nl Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update Anita Beelen Senioronderzoeker Revalidatie AMC Projectleider Richtlijnproject Update bestaande richtlijn

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT)

PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT) PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT) Hierbij vindt u het programma van de IKNL-scholing oncologische revalidatie. De scholing is bedoeld voor de professionals die werkzaam (gaan) zijn

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie

Zorgstandaarden dragen bij aan nieuwe ondernemingskansen

Zorgstandaarden dragen bij aan nieuwe ondernemingskansen Zorgstandaarden dragen bij aan nieuwe ondernemingskansen Zorgmakelaar, een nieuwe beroepsgroep? Tekst: Sanne van der Poel Gezien de huidige ontwikkelingen in het zorgproces rondom mensen met een chronische

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland De implementatie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland o Start van het project o Opbouw en inhoud kwaliteitskader o Passende financiering o De essenties o De eerste stappen naar implementatie o Implementatie

Nadere informatie

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Orale Mucositis herziening Richtlijn Arno Mank, RN PhD Onderzoeksverpleegkundige Oncologie/Hematologie AMC, Amsterdam Email vorige E-mail week eind vorige week Richtlijnencyclus 2007 2014 Doelstelling

Nadere informatie

Marcoen Hopstaken, acteur Angela Zandbergen, actrice Yvo van de Velde, klinisch psycholoog / psychotherapeut lid Agendaraad NKO

Marcoen Hopstaken, acteur Angela Zandbergen, actrice Yvo van de Velde, klinisch psycholoog / psychotherapeut lid Agendaraad NKO Utrecht, 30 november 2017 Marcoen Hopstaken, acteur Angela Zandbergen, actrice Yvo van de Velde, klinisch psycholoog / psychotherapeut lid Agendaraad NKO Programma Introductie Welkom Programmalijnen NKO

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Thesra Hilte-olde Scheper Disclosure belangen spreker De NZa is mijn enige werkgever.

Nadere informatie

Kankerzorg transparant

Kankerzorg transparant Kankerzorg transparant Gezamenlijke toekomstvisie versie 0.10-24 april 2014 Transparantie van de kankerzorg, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 2013, Verkennende gesprekken NFK en DICA, met o.a. KWF,

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten

23-09-14. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. van idee, naar pilot, naar project, naar Goed Voorbeeld. - 5 zorginstellingen - 9 zorgconsulenten } Achtergrondinformatie } De functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Els M.L. Verschuur 1 en Marja Oud 2 1 Associate Lector, Hogeschool Arnhem Nijmegen 2 Zorgconsulent Palliatieve Zorg, Esdégé Reigersdaal

Nadere informatie