AANVULLENDE TAKEN BIJ DE FUNCTIES MET EEN DIFFERENTIATIEVORM. De aanvullende pakketten werkzaamheden zijn: a. Docentcoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLENDE TAKEN BIJ DE FUNCTIES MET EEN DIFFERENTIATIEVORM. De aanvullende pakketten werkzaamheden zijn: a. Docentcoach"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 AANVULLENDE TAKEN BIJ DE FUNCTIES MET EEN DIFFERENTIATIEVORM De aanvullende pakketten werkzaamheden zijn: a. Docentcoach 1. Draagt zorg voor deskundigheidsbevordering van (beginnende) docenten, ziektevervangers en stagiaires, door: - het opstellen van een individueel of groepsgericht coachplan of -traject; - het stimuleren, coachen en ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden; - het thematisch behandelen van onderwerpen; - het bevorderen van het signaleren, herkennen en handelen door de leraar inzake specifieke onderwijsbehoeften; - het geven van (individueel) advies aan docenten met betrekking tot hun taakuitvoering en met betrekking tot de eigen ontwikkeling; - het stimuleren en creëren van de mogelijkheden voor ontwikkeling en begeleiding van medewerkers en het opstellen van scholingsplannen; - het verzorgen van opleidingen, trainingen, stages en werkervaring voor collega's; - het voeren van begeleidings- en / of feedbackgesprekken; - het geven van adviezen aan het management met betrekking tot de ontwikkeling van docenten. 2. Begeleidt en coacht (beginnende) docenten actief m.b.t. hun taakuitvoer, door: - het zorgdragen voor uitvoering van de introductie, begeleiding en / of coaching van (nieuwe) docenten; - het overdragen van kennis; - het ondersteunen van de docent bij het zoeken van les- of ander materiaal; - het adviseren over (zorg)leerlingen, didactische vragen, e.d. en het organiseren van collegiale consultatie; - het begeleiden en coachen bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; - het begeleiden en coachen in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren; - het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling; - het bieden van ondersteuning in de contacten met ouders / verzorgers van (zorg)leerlingen. 3. Begeleidt stagiaires procesmatig, door: - het informeren van student over het doel van de stage, de geldende regels tijdens de stage, de aard van het stagebedrijf en de plaatsingsmogelijkheden; - het instrueren van student over de uit te voeren stageopdrachten en het stageverslag; - het voeren van voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken; - het bespreken van tussentijdse vragen en / of problemen aangaande het stageproces van de student; - het bespreken en beoordelen van stageopdrachten c.q. verslagen; - het bespreken van stage-ervaringen tijdens lessen en / of terugkomperioden; 4. Draagt zorg voor het eigen ontwikkelingsproces, door: - het permanent actief organiseren van zelfreflectie; - het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;

2 - het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan. b. Decaan 1. Verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen, door: - het begeleiden van leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de studie en het samenstellen van een vakkenpakket of de loopbaankeuze; - het organiseren en coördineren van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs-arbeid (arbeidsoriëntatie); - het adviseren over instroom en doorstroming binnen de eigen instelling en uitstroom naar ander (vervolg) onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij; - het in kaart brengen van oorzaken van uitval en het initiëren van structurele oplossingen. 2. Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief gericht) aan leerlingen en ouders, door: - het overdragen (individueel / collectief) van informatie aan nieuwe leerlingen aangaande toelatingseisen, procedures, toekomstperspectief etc.; - het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en het zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de interne voorlichting. 3. Begeleidt werkzaamheden van docenten en mentoren, door: - het samenstellen van materiaal voor docenten en mentoren in het kader van de loopbaanbegeleiding in het geheel van de schoolactiviteiten; - het toerusten van docenten voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen vak; - het zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering van de docenten en mentoren op het terrein van de LOB. 4. Levert een bijdrage aan het beleid rond het schoolverlatersvolgsysteem, door: - het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbeleid; - het (doen) verzamelen van alle voor de loopbaanoriëntatie en - begeleiding relevante gegevens; - het bewaken van de schoolloopbaan van de leerling; - het opstellen van de jaarplanning plus de daarbij behorende budgettering; - het verzorgen van het jaarverslag. 5. Woont regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij. c. Remedial teacher 1. Draagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching (RT) computerprogramma's, door: - het in kaart brengen van de problematiek binnen de instelling; - het adviseren over het te voeren RT-beleid; - het maken van het jaarplan RT-begeleiding; - het inventariseren van mogelijke programma's; - het doen van voorstellen aan het team en adviseren over de in te voeren RT computerprogramma's; - het aanbrengen van verbeteringen en aanpassingen aan de behoefte van de gebruiker; - het introduceren van de programma's bij docenten; - het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers.

3 2. Coördineert en implementeert het taalbeleid, door: - het in kaart brengen van de situatie in school; - het overleggen met de betreffende sectie; - het schrijven van een plan van aanpak; - het opstellen van een stappenplan; - het overdragen aan andere secties; - het inventariseren, bestellen of maken van benodigde materialen, binnen het vastgestelde budget. 3. Verzorgt remedial teaching programma's voor Nederlands en moderne vreemde talen, door: - het invoeren en op peil houden van RT-programma's; - de door docenten aangegeven leerlingen screenen, testen, evt. indelen in groepen en vervolgacties opzetten; - het begeleiden van leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; - het geven van spellingslessen aan leerlingen met taalproblemen; - het voeren van overleg met secties over RT-programma's. 4. Draagt zorgt voor de rekenbegeleiding, door: - het coördineren van screening van rekenproblemen; - het opzetten en coördineren van rekencursussen, gegeven door leerlingassistenten en verzamelen van benodigd materiaal; - het evalueren en verbeteren van rekencursussen; - het maken van rekentoetsen voor klassikale toetsing; - het begeleiden van leerlingen en geven van reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 5. Verzorgt individuele remedial teaching en spellingbegeleiding, door: - het oproepen van leerlingen die door mentor of teamleider zijn aangegeven; - het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen; - het overleggen met andere betrokkenen; - het rapporteren met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan teameleiders en vakdocenten; - het indien nodig, overnemen van de begeleiding van orthopedagoog. 6. Biedt ondersteuning aan docenten, door: - het begeleiden en trainen van docenten die lesgeven aan een speciale klas voor taalzwakke leerlingen. 7. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden, door: - het nemen van initiatieven op het gebied van ontwikkeling van beleid op het eigen vakgebied; - op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en dit in te brengen binnen de school. d. Zorgcoördinator 1. Begeleidt zelfstandig leerlingen met-sociaal-emotionele- en leerproblemen, gerelateerd aan de schoolsituatie, door: - het op basis van een gestructureerde intake opstellen van een op de leerling gericht behandelplan; - het toepassen van, onder andere, cognitieve gedragstherapie; - het toepassen van therapeutische interventies; - het opvangen en begeleiden van leerlingen in onverwachte en / of conflictsituaties;

4 - het anderszins voeren van begeleidingsgesprekken; - het signaleren van overige sociaal emotionele problemen; - het bijhouden van een leerlinggebonden dossier. 2. Verricht werkzaamheden die gericht zijn op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school, dan wel een verwijzing naar een andere school, door: - het bestuderen van de gegevens inzake de leerlingen, geleverd door toeleveringsscholen, dan wel andere deskundigen, na toestemming van ouders; - het onderhouden van contacten met de ouders / verzorgers ter verkrijging van een beeld van de persoonlijkheid van de leerling, de vorderingen en gedragingen van de leerling en om deze te adviseren over de behandeling van de leerling; - het observeren van de leerlingen individueel en in voorkomende gevallen in groepsverband; - het afnemen van tests, testonderdelen en / of het analyseren van de testresultaten bij met name brugklasleerlingen, met betrekking tot remedial teaching (RT); - het maken van verslagen van gesprekken ten behoeve van de bespreking en voor de dossiervorming van de leerling; - het zorgdragen voor de doorverwijzing naar de juiste instantie. 3. Draagt zorg voor de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot een verantwoorde begeleiding en plaatsing van leerlingen, door: - het leveren van bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de doelstellingen van de functie van begeleiding en zorg binnen de school, rekening houdend met positie, functie en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school; - het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het begeleidings- en zorgbeleid op schoolniveau; - het leveren van bijdragen aan het onderwijskundig beleid; - het inbrengen van het eigen specialisme in multidisciplinair verband. 4. Ondersteunt de uitvoering van de leerlingenzorg, door: - het bijwonen van leerlingbesprekingen en van teamvergaderingen ( o.m. van het ZAT- team) en het vanuit de eigen invalshoek bijdragen aan het totstandkomen van het schoolplan en de pedagogische en / of didactische aanpak van de leerlingen; - het bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid inzake leerlingenzorg; - het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het vakgebied; - het zich oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen. e. Teamleider (LD) 1. Draagt zorg voor de verdeling van werkzaamheden binnen het team door: - het vertalen van operationeel beleid naar de dagelijkse uitvoering en de controle daarop; - het optimaliseren van de werkprocessen binnen het team; - het toezien op de naleving van de teamafspraken; - het vertalen van taakbeleid naar de dagelijkse werkzaamheden; - systematische en regelmatige evaluatie van het beleid en bijstelling daarvan: 2. Begeleidt docenten in hun werkzaamheden door: - het in voorkomende gevallen coachen en docenten van het team; - het voeren van voortgangs en functioneringsgesprekken met de docenten van het team en het adviseren over rechtspositionele maatregelen; - het geven van (individueel) advies aan docenten van het team aangaande hun Professionaliteit, opleiding, en (bij)scholing; - het leveren van een bijdrage in het kader van collegiale consultatie;

5 3. Is verantwoordelijk voor: - de kwaliteit van de uitvoering van de leidinggevende werkzaamheden; - de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding; - de eigen lesgevende kwaliteiten; - het samenroepen en voorzitten van het teamoverleg - het vastleggen van heldere taken, opdrachten en te bereiken resultaten; 4. Heeft contacten met - leerlingen en hun ouders over problemen e.d. naar aanleiding van schoolresultaten en algemene schoolzaken en naar oplossingen te zoeken; - met directe leidinggevende om informatie ut te wisselen, opdrachten te ontvangen en adviezen te geven; - met docenten f. Coördinator leergebied (rekenen/taal) 1. Draagt zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling van het leergebied door; - een schoolbrede afstemming van het leergebied te organiseren - het oriënteren op kansen en mogelijkheden binnen het leergebied in overleg met medewerkers. - het beleggen en begeleiden van werkbijeenkomsten omtrent het leergebied; 2. Begeleidt docenten inhoudelijk door: - nieuwe ontwikkelingen binnen het leergebied met hen door te nemen; - vakdidactische aanwijzingen aan hen te geven; - het coachen binnen het leergebied; 3. Is verantwoordelijk voor: - het op niveau houden van eigen kennis en ontwikkelingen binnen het leergebied; - het vertalen van de inhoudelijke visie op het leergebied naar de docenten; - schoolbrede afstemming van het leergebied; - beleidsafstemming van het vakgebied aan de unitleiding; - het geven van scholing en ontwikkeling binnen het leergebied aan docenten; g. Examensecretaris 1. Is verantwoordelijk voor: - de borging van de kwaliteit van de examinering - het uitvoeren van toetsbeleid volgens de kaders en richtlijnen; - evalueren van examens en examineringsprocessen; - adviseren over vervolgstappen/verbetermogelijkheden; - het doen van uitspraken indien meerdere beoordelaars niet tot eenzelfde oordeel komen/ bij geschillen tussen docenten of leerling/docent 2. Stelt examenproducten vast, zoals: - kwaliteitscriteria toetsen; - formats voor o.a. examenreglement, PTA, PTO, toetsmatrijs, toetsen (inclusief beoordelingsmodel) et cetera; - PTA en PTO; - examens en toetsen (incl. alle toetsonderdelen). 3. Draagt zorg voor - het informeren en stimuleren van collega s om de kwaliteit van de examinering zo hoog mogelijk te laten zijn;

6 - de behandeling van de verzoeken tot maatwerk, zoals herkansingen, uitstel van Examen et cetera; - het samenstelling van een jaarplanning waarin alle toets momenten en deadlines zijn vastgelegd; h. Vakgroep voorzitter 1. Is verantwoordelijk voor: - het overleg van de desbetreffende vakgroep en neemt deel aan relevante werkgroepen, projecten en commissies; - het aanleveren en doorvertalen van relevante informatie in de vorm van beleidsvoorstellen; - het voeren van ( jaar) gesprekken met de vakgroepleden en het ondersteunen van de unitdirecteur bij ziekteverzuimbegeleiding; - het vertegenwoordigen van de vakgroep zowel binnen als buiten de school. i. Rebound medewerker 1. Is verantwoordelijk voor: - het verminderen van taal en leer achterstanden van de betrokken leerlingen; - het verhogen van de redzaamheid van de betrokken leerlingen; - het verhogen van plezier in het leren; - het voorkomen van verwijzingen naar vormen van speciaal onderwijs; - het verbeteren van het gedrag van de betrokken leerlingen; - het verbeteren van de sociale weerstand.

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

BASISSCHOOL 1 e Montessorischool

BASISSCHOOL 1 e Montessorischool HELP ELKAAR HET ZELF TE DOEN Q primair DIRECTIE & TEAM BASISSCHOOL 1 e Montessorischool Groningen 2005-2007 1 INHOUDSOPGAVE pagina inleiding 2 hoofdstuk 1 SCHOOLPORTRET 3 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten Inhoudsopgave R Inleiding 2 1 R Ontwikkelstadia LOB: drie modellen 6 2 R Rollen en taken 16 3 R Competenties 26 4 R Professionaliseren 36 LOB

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie