Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor"

Transcriptie

1 Samen werken aan integriteit deskundigheid professionalisering en zelfregulering in de financiële dienstverlening stelt zich voor

2 werkt voor én door u. Maar wat kunnen we in de praktijk voor u betekenen? Onze belangrijkste speerpunten op een rij. 10 speerpunten 1 -deelnemerschap en -registratie zorgen voor meer integriteit en deskundigheid in de financiële dienstverlening; 2 is uw kenniscentrum voor integriteit, deskundigheid en zelfregulering in het MiFID-tijdperk; 3 verzorgt de pre- en in-employment screening van (kandidaat-) medewerkers van financiële ondernemingen, kortweg PES; 4 garandeert het kwaliteitsniveau van 'toelatingsexamens' voor financieel deskundigen; 5 regelt de registratie, de gedragscode en de tuchtzaken voor financieel deskundigen; 6 zorgt met de Periodieke Integriteitstoets ( PIT) voor permanente educatie van financieel deskundigen; 7 is de generator van good practice op het gebied van financiële dienstverlening; 8 informeert beleggers om betere gesprekspartners te zijn voor financieel deskundigen; 9 is voor deelnemers en geregistreerden de monitor en nieuwsbron voor actuele ontwikkelingen op het gebied van integriteit en regelgeving; 10 biedt een professioneel podium voor opinievorming en communicatie van praktijkdilemma's in de financiële dienstverlening.

3 Integriteit, deskundigheid, professionalisering en zelfregulering. Begrippen waar het zich al jaren sterk voor maakt. In 1999 koos de Nederlandse effectenbranche, op initiatief van Amsterdam Exchange (nu NYSE Euronext Amsterdam), voor een gecoördineerde aanpak van integriteitbewaking en professionaliteit. Vandaag de dag is als zelfreguleringinstituut een stichting die zich inzet voor kwaliteitverbetering in de gehele financiële sector in ons land. professionaliseert Sectorbrede aanpak heeft zich sterk ontwikkeld. Na de medewerking van NYSE Euronext Amsterdam, de vertegenwoordigers van banken (NVB), vermogensbeheerders en commissionairs, beleggingsdeskundigen en proprietary traders is de aansluiting door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen van grote betekenis geweest voor onze verdere ontwikkeling. Bijna vierhonderd financiële ondernemingen zijn als deelnemer reeds bij ons aangesloten. Verder heeft ook het intermediair belangstelling getoond voor de dienstverlening en het instrumentarium van. Tevens werkt aan samenwerking met de Stichting Financiële Dienstverlening, eveneens een zelfregulerend instituut in de branche. Eigen verantwoordelijkheid werkt 'door én voor' de financiële sector. De ordelijke gang van zaken in de financiële wereld is een ragfijn samenspel van de wettelijke toezichthouders en de vertegenwoordigende organisaties van financiële ondernemingen. Belangrijk voor de positie van was daarom het aangaan van een publiekprivate samenwerkingsovereenkomst, een zogenaamd convenant, met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De sector wil ook op deze wijze zijn eigen verantwoordelijkheid laten zien. Deze opstelling biedt een sterk draagvlak voor het bevorderen van zuivere verhoudingen in de financiële dienstverlening. Daarbij heeft de praktijk uitgewezen dat integriteitbewaking niet ten koste gaat van de commerciële belangen van de financiële dienstverlening. Integendeel. Preventie en correctie De core business van is preventie en correctie. De belangrijkste middelen die we voor preventie tot onze beschikking hebben zijn pre- en in-employment screening, registratie en educatie. En voor correctie: geschillenbeslechting en tuchtzaken. De registratie van deskundigen heeft zich ontwikkeld tot het keurmerk binnen de financiële sector. Consumenten die samenwerken met een -geregistreerde deskundige, weten met wie ze in zee gaan. En hebben recht van spreken als er iets fout gaat. Daarom hebben we als vervolg op de Klachtencommissie (voor de effectenbranche) bijgedragen aan de oprichting van het centrale Klachteninstituut in de financiële dienstverlening, kortweg Kifid. Beter én sterker is uitgegroeid tot het kenniscentrum én de bewaker van integriteit en deskundigheid in de financiële sector. Onze initiatieven zijn gebaseerd op het principe van 'ken uw medewerker - ken uw klant - ken uw adviseur'. We hebben sinds onze oprichting een boeiende ontwikkeling doorgemaakt. Mede dankzij de actieve wisselwerking met ons netwerk in de financiële dienstverlening. Maar we zijn er nog niet. wil, als gevolg van de Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en de Wet financieel toezicht (Wft) haar doelstellingen nog meer gestalte geven. Teneinde de financiële dienstverlening beter én vooral sterker te maken.

4 In het werk van ligt het accent op de preventieve activiteiten. Concreet zijn dat de registratie van financieel deskundigen, het aanbieden van permanente educatie, het organiseren van de periodieke integriteittoets, de pre- en in-employment screening van medewerkers en het aanbieden van informatie aan consumenten en professionals. initieert In onze contacten binnen de financiële wereld en de publieke opinie zijn we bovendien voortdurend in de weer om de belangen met betrekking tot integriteit, zorgplicht en zuivere verhoudingen te behartigen. Integriteitmodules Het voltooien van de Integriteitmodule is een voorwaarde voor een -registratie. Daarin worden wet- en regelgeving, integriteitissues en praktijkdilemma's behandeld. Er bestond reeds een integriteitmodule voor beleggingsdeskundigen en financieel adviseurs. In verband met de toegenomen integriteiteisen voor financiële dienstverlening in het algemeen (ten gevolge van Wfd, Wft en MiFID) heeft op verzoek van enkele werkgevers nu ook een integriteitmodule ontwikkeld voor andere medewerkers. Dat wil zeggen medewerkers die niet specifiek actief zijn op het gebied van beleggen. Deze module, de integriteitmodule Financieel Dienstverlener, kent drie varianten; voor banken, verzekeraars en tussenpersonen. Gedragscode De -geregistreerden zijn onderworpen aan een code. In deze code staan beschreven: 'vereisten met betrekking tot hun deskundigheid en gedrag in relatie tot de consumenten, in het bijzonder hun klanten, en de financiële markten'. Zo dienen geregistreerden te handelen op basis van integriteit, deskundigheid en waardigheid in hun omgang met het publiek, cliënten, potentiële cliënten, werkgevers, werknemers en collega s. De geregistreerde zal steeds op een zodanig professionele en integere wijze optreden dat hij of zij recht doet aan de goede naam en doelstellingen van. De geregistreerde zal zijn kennis en deskundigheid, ook van wet- en regelgeving, op peil houden en verbeteren. Hij of zij zal geen medewerking verlenen aan handelingen of transacties die ingaan tegen of strijdig zijn met de wet- en regelgeving. -registers -geregistreerden werken uitsluitend bij of voor wettelijk erkende financiële ondernemingen die deelnemen aan. Er bestonden reeds vijf registers: voor effectenhandelaar, beleggingsadviseur, vermogensbeheerder, beleggingsanalist en financieel adviseur beleggen. De eerste vier kennen zowel een basis- als een seniorvariant. Nieuw zijn de registers die gebaseerd zijn op de professionele Wft-disciplines (per begin 2008). Deze wet stelt deskundigheidseindtermen vast voor een aantal activiteiten (hypothecair krediet, consumptief krediet, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, volmacht). Ter bevordering van deskundige en integere bedrijfsvoering heeft ook het intermediair belangstelling getoond voor een op de -systematiek geënte personenregistratie. Door aan deze registratie de pre-employment screening (PES), de gedragscode en een permanente educatie (PIT) component te verbinden kunnen werkgevers aantonen dat hun personeel in algemene zin voldoet aan de wettelijke eisen van integere bedrijfsvoering. Momenteel wordt nagegaan of het -register Effectenhandelaar ook kan voorzien in een (sub-)register voor de energiehandelaren van Endex. Deze energiebeurs is sinds 2006 deelnemer van en maakt voor het beslechten van professionele geschillen gebruik van de Arbitragecommissie. Compliance Register De wenselijkheid van een registratie van compliance professionals was reeds voorzien bij de oprichting van. Met dit register (geopend per november 2007) wordt volgens de Vereniging van Compliance Officers (VCO) een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van het compliancevak. Het succesvol afronden van de integriteitmodule compliance professional is één van de registratievoorwaarden.

5 Pre- en in-employment screening ( PES) Omgaan met geld en vermogen is een zaak van vertrouwen, een dienstverlening voor integere medewerkers. De Wft stelt financiële ondernemingen verantwoordelijk voor integere bedrijfsvoering. Werkgevers dienen hun nieuwe werknemers in de algemene financiële dienstverlening (dus niet alleen beleggen) vóór indiensttreding te screenen. Financiële ondernemingen zijn verplicht om een screening uit te voeren voor personen die een integriteitgevoelige functie (gaan) bekleden. Minder kosten, meer kwaliteit is gevraagd om ter bevordering van een uniforme aanpak binnen de sector haar kennis en veeljarige ervaring op het gebied van integriteitscreening van beleggingsdeskundigen te verbreden tot de gehele financiële dienstverlening. Wij voeren de screening nu uit volgens een standaard die in nauwe samenwerking met experts uit de sector is ontwikkeld. Deze aanpak voldoet volledig aan de wettelijke eisen. In overleg met de branche en de toezichthouders is een hoogwaardige norm ontwikkeld (controle en verificatie van opleidingen, referenties, incidenten, faillissementsregister, etc.), waardoor voor de gehele sector één algemene kwaliteitstandaard wordt aangeboden. Een onderzoek naar mogelijke voordelen van de uitbesteding van pre- en in-employment screening heeft uitgewezen dat een centraal gecoördineerde en gestandaardiseerde uitvoering sterk bijdraagt aan kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. AFM en DNB De AFM en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) ondersteunen PES. Zij rekenen erop dat pre- en in-employment screening van bijdraagt aan een betere en efficiëntere uitvoering van het screeningsproces in de financiële sector. Uiteraard blijft de financiële onderneming te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende integriteitgevoelige functie. Permanente educatie ( PIT) De financiële dienstverlening ontwikkelt zich snel en de inzichten op het gebied van wet- en regelgeving en ethiek gaan verder. Geregistreerden worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe praktijkdilemma's. Bijblijven door gedegen permanente educatie is daarom noodzakelijk en geldt als voorwaarde voor continuering van hun -registratie. Inmiddels is de tweede editie van permanente educatie in de vorm van een periodieke integriteitstoets ( PIT 2007) een feit. Het programma is ontwikkeld door in samenwerking met ervaren experts uit de branche en NIBE-SVV, een opleidingsinstituut van de financiële sector. Daarin zijn de nieuwe wet- en regelgeving verwerkt en zijn inhoudelijke onderwerpen opgenomen die nauw verband houden met de praktijk van de zorgplicht. Bijvoorbeeld het overdragen van nieuwe kennis over garantieproducten en gestructureerde producten.

6 controleert Voor het geval er toch iets fout gaat, is een professioneel instrumentarium ter correctie beschikbaar. Er bestaan verschillende commissies voor de beslechting van geschillen, zoals de Tucht- en Geschillencommissie en de Arbitragecommissie. Beleggers kunnen met klachten terecht bij Kifid. Bij overtreding van de gedragscode door een -geregistreerde kan deze zaak aan de Tuchtcommissie voorleggen of een boete opleggen. In laatste instantie kunnen partijen een uitspraak in bepaalde gevallen nog eens laten toetsen door de Commissie van Beroep. Tucht- en Geschillencommissie Deze commissie behandelt zowel geschillen als tuchtzaken. De Geschillencommissie beslist in geschillen tussen kandidaten, geregistreerde personen of deelnemende financiële ondernemingen enerzijds en anderzijds. Het gaat met name om onderwerpen met betrekking tot registratie, beëindiging van registratie c.q. deelname of schorsing, overeenkomstig het geschillenreglement. De Tuchtcommissie behandelt tuchtzaken tussen geregistreerden enerzijds en anderzijds. De geregistreerden kunnen bij schending van de -gedragscode voor de tuchtcommissie gedaagd worden. Deze commissie kan registraties beëindigen, tijdelijke schorsingen, berispingen of boetes opleggen. Arbitragecommissie Op verzoek van NYSE Euronext heeft een Arbitragecommissie ingesteld ter beslechting van geschillen tussen professionele partijen in de effectendienstverlening. wordt in de sector als de geschikte kennisomgeving gezien waarin een dergelijke commissie vruchtbaar kan gedijen. De Arbitragecommissie wil deelnemers van (of Members van NYSE Euronext) een gespecialiseerd alternatief bieden voor een langdurige rechtsgang bij de civiele rechter wanneer zich een interprofessioneel geschil voordoet. In die gevallen kan de Arbitragecommissie naar eensluidende keuze van beide partijen uitspraak doen in de vorm van een arbitraal vonnis of een bindend advies. Sancties Op gezette tijden laat ook haar tanden zien. Niet alleen in tuchtzaken of door middel van het opleggen van een boete. Maar ook anderszins, bijvoorbeeld: iedere geregistreerde die niet voldoet aan zijn of haar verplichting tot permanente educatie raakt ook echt de registratie kwijt. Commissie van Beroep Beleggers, deelnemende instellingen, geregistreerden en de directie van kunnen onder bepaalde voorwaarden tegen een uitspraak van de Klachten-, Tucht- en Geschillen- of Arbitragecommissie in hoger beroep gaan bij de Commissie van Beroep van. Deze commissie opereert onafhankelijk van de hiervoor genoemde commissies en bestaat uit andere personen. Ook de Commissie van Beroep doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Het hoger beroep moet binnen een maand na dagtekening van de beslissing van een commissie worden ingesteld. Landelijk klachteninstituut Kifid De financiële sector kent in zijn zelfregulering een lange traditie in de behandeling van klachten van consumenten. In zekere zin heeft zij de norm gezet voor de centrale aanpak in de vorm van het nieuwe centrale klachteninstituut voor de financiële dienstverlening, Kifid, in Den Haag. De Klachtencommissie functioneert als beleggingskamer van Kifid.

7 streeft naar een gerichte en open, interactieve communicatie met haar omgeving. Wij willen met name bereikbaar en toegankelijk zijn voor financiële dienstverleners, van onderneming tot specialist, alsmede hun klanten. informeert De informatie van is veelzijdig en effectief. We laten de eigen ervaringen en de leereffecten van de geschillencommissies ten goede komen aan de financiële dienstverlening in de praktijk. Vanuit deze visie zijn eerder de Beleggerswijzer, congresactiviteiten en het Beleggingsvaardigheidsadvies (BVA) gepresenteerd. Een ander signaal is het (leer)effect dat de uitspraken van de geschillencommissies sorteren. In dit verband is het naslagwerk Effecten van de zorgplicht ontwikkeld waarin karakteristieke uitspraken met betrekking tot het verlenen van effectendiensten aan particulieren systematisch worden behandeld. Op hetzelfde vlak ligt het initiatief tot het instellen van de -leerstoel bij de Universiteit van Amsterdam en de medewerking aan CentiQ, een platform van de overheid voor bewust omgaan met geld. Info Drie keer per jaar verschijnt ons nieuwsbulletin Info. Gratis voor -geregistreerden, -deelnemers en andere relaties. In dit bulletin kunt u lezen over diverse wetenswaardigheden en geven we u achtergrondinformatie over integriteitbewaking, zorgplicht en deskundigheid. Folders en brochures Overige -publicaties zijn beschikbaar in de vorm van: het jaarverslag; brochure over Wft-registers; de Beleggerswijzer; de brochure Verstandig beleggen; folder en brochure over PES. Internet Op onze website vindt u alle actuele informatie, onder andere over screening ( PES) en permanente educatie ( PIT). Contact Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam T F E

8 meer info? Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam Telefoon Fax

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Deelnameformulier financiële ondernemingen

Deelnameformulier financiële ondernemingen Deelnameformulier financiële ondernemingen Dit Deelnameformulier financiële ondernemingen bestaat uit twee delen, te weten: 1. Deelnemersgegevens 2. Vergunningsvereiste deelname DSI Instructies bij het

Nadere informatie

De Erkend Hypotheekadviseur. een deskundige kijk op hypotheken

De Erkend Hypotheekadviseur. een deskundige kijk op hypotheken De Erkend Hypotheekadviseur een deskundige kijk op hypotheken Erkend Hypotheekadviseur Een huis kopen is een belangrijke gebeurtenis in uw leven. U gaat daarvoor immers een lening aan voor een lange periode.

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag 2 0 0 7 Inhoud 2 4 Voorwoord Profiel 4 Kengetallen Doelstelling 6 per 31 december 2007 7 Bestuur Actieve DSI-registraties 8 en commissies 20 Bestuur, directie en 22 Vooruitzichten Financiële

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is

Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is Of het nu gaat om een verzekering of een hypotheek. De keuze voor een financieel product is maatwerk. Het is belangrijk dat het product dat u aanschaft,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument ! Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Camperverzekerd Dienstenwijzer

Camperverzekerd Dienstenwijzer Camperverzekerd Dienstenwijzer Biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Camperverzekerd www.camperverzekerd.nl Camperverzekerd Dienstenwijzer Biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Camperverzekerd

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Klachtformulier. 1. Mijn gegevens. 2. Mijn partner als u samen klaagt. 3. Mijn vertegenwoordiger als iemand namens u optreedt

Klachtformulier. 1. Mijn gegevens. 2. Mijn partner als u samen klaagt. 3. Mijn vertegenwoordiger als iemand namens u optreedt Klachtformulier Met dit formulier kan een consument een klacht over een financiële dienstverlener voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 1. Mijn gegevens Geboortedatum

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Brancheorganisaties en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de bemiddeling in financiële diensten

Brancheorganisaties en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de bemiddeling in financiële diensten Bijlage 4 Brancheorganisaties en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de bemiddeling in financiële diensten Verzekeren De sector verzekeren kent twee grote brancheorganisaties: Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

Klachtformulier. 1. Mijn gegevens. 2. Mijn partner als u samen klaagt. 3. Mijn vertegenwoordiger als iemand namens u optreedt

Klachtformulier. 1. Mijn gegevens. 2. Mijn partner als u samen klaagt. 3. Mijn vertegenwoordiger als iemand namens u optreedt Klachtformulier Met dit formulier kan een consument een klacht over een financiële dienstverlener voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 1. Mijn gegevens Geboortedatum

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig beleggen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1,5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Hypothekers Team is een kleinschalige financiële dienstverlener die regionaal en landelijk werkt.

Hypothekers Team is een kleinschalige financiële dienstverlener die regionaal en landelijk werkt. Dienstenwijzer Hypothekers Team. Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij worden

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 1. Wie zijn wij...2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?...2 3. Onze gegevens...3 4. Onze dienstverlening...5 5. Onze producten en diensten...6 6. Onze relatie met aanbieders...7

Nadere informatie

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening WFT Vakbekwaamheid PE perikelen en overige deskundigheids eisen Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 1 Borging van deskundigheid onder de Programma: WFT Introductie Wetgeving

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Het Nederlands Hypotheekcentrum Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit document willen wij, Vissers Finance Groep BV, ons graag aan u voorstellen. Wij zullen u informeren over onze werkwijze en dienstverlening zodat u precies weet wat u van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

1 januari 2015 ALGEMEEN REGLEMENT

1 januari 2015 ALGEMEEN REGLEMENT 1 januari 2015 ALGEMEEN REGLEMENT Inhoudsopgave Definities Artikel 1 Taken en bevoegdheden Artikel 2 Categorieën en Functies Artikel 3 Algemene vereisten voor registratie Artikel 4 Toelatingsprocedure

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

De juiste route voor uw financiële klacht

De juiste route voor uw financiële klacht De juiste route voor uw financiële klacht Eerst de interne klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener, dan pas naar het Kifid voor de Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep

Nadere informatie

Vervelend: U heeft een klacht over onze dienstverlening

Vervelend: U heeft een klacht over onze dienstverlening Vervelend: U heeft een klacht over onze dienstverlening Als Erkend Hypothecair Planner behartigen wij uw belangen op financieel gebied. Natuurlijk doen wij ons best u daarbij zo goed mogelijk van dienst

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag 2 0 0 8 Inhoud 2 4 Voorwoord Profiel 4 Kengetallen Doelstelling 6 per 31 december 2008 7 Bestuur en commissies 18 Bestuur, directie en commissies (organisatie) 20 Vooruitzichten 21 Financiële

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening. Een toekomstvisie van bestuur en directie van DSI

Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening. Een toekomstvisie van bestuur en directie van DSI Samen met DSI werken aan integriteit in de financiële dienstverlening Een toekomstvisie van bestuur en directie van DSI Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 1 Lessen uit het verleden 8 2 Mogelijke

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande informatie

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DSI opent register voor compliance professionals in samenwerking met VCO

DSI opent register voor compliance professionals in samenwerking met VCO N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 3 / 2007 DSI-website in nieuw jasje Kees Oosterholt: Klachtencommissie: 25 jaar ervaring met open normen Nol Monster, ombudsman:

Nadere informatie

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2008 PES-verklaring binnen 3 dagen Jaarverslag 2007 Flitsen uit het jaarverslag Kees Oosterholt Vluchten kan niet meer 2 4 7 DSI lanceert nieuwe registers

Nadere informatie