Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)"

Transcriptie

1 Vergadering: 1. ADV/M/18/11031 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 23 januari 2018 Z/M/17/50227 Besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 23 januari Vastgesteld. 2. ADV/M/18/11032 Z/M/17/50227 Ingekomen stukken d.d. 01. Brief Young Talent Group 02. Notulen van het gesprek met college en Vereniging Wilbertoord Mid Term Review regionale samenwerking Noordoost Brabant 04. Notulen platform overleg en tijdspad goei leven 3. ADV/M/18/11033 Z/M/17/50227 Uitnodigingen d.d. 01. Uitnodiging beurs Trans-Log-Intermodal 2018 / Ler(n)ende Euregio 21 februari ADV/M/18/11029 Z/M/17/42724 Woonwagenstandplaatsen In de gemeente Mill en Sint Hubert is een woonwagenstandplaats welke wordt verhuurd. In 2017 zijn diverse verzoeken ingekomen van mensen die aangegeven hebben in aanmerking te willen komen voor een woonwagenstandplaats. Landelijk vindt er een herijking plaats van het woonwagenbeleid. Welke consequenties dit voor het gemeentelijk beleid op langere termijn heeft, kan nog niet worden aangegeven. 1

2 Omdat Vergadering: in afwachting van het landelijke beleid uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen niet voorzien is, is het opstellen van een wachtlijst niet aan de orde en wordt voorgesteld om de ingekomen verzoeken op te nemen in een register van belangstellenden. Om degenen die een verzoek hebben ingediend te informeren is een conceptbrief opgesteld. Vastgesteld en versturen van de brief aan de mensen die te kennen hebben gegeven interesse te hebben in een woonwagenstandplaats in de gemeente Mill en Sint Hubert. 5. ADV/M/18/11042 Z/M/17/45393 Raadsinformatiebrief prestatieafspraken 2018 Eind 2017 zijn volkshuisvestelijke prestatieafspraken overeengekomen tussen de gemeente en corporatie Mooiland. Bij het maken van de afspraken wordt gehouden met de gemeentelijke woonvisie zoals die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Nu er voor 2018 prestatieafspraken zijn gemaakt, dient de gemeenteraad hierover actief geïnformeerd te worden. Daartoe is een raadsinformatiebrief opgesteld met het advies deze ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 1. Vastgesteld de raadsinformatiebrief over de prestatieafspraken Raadsinformatiebrief verzenden naar de gemeenteraad. 6. ADV/M/18/11041 Z/M/18/51757 Publiek Vaststellen ITHP en uitvoeringsprogramma 2018 voor de gemeente Mill en Sint Hubert De vast te stellen documenten bevatten de toezicht- en handhavingstaken die worden uitgevoerd op het terrein van de fysieke leefomgeving. Door te kijken naar risico, beleid, politieke prioriteiten, IBT, wettelijke taken en de ontwikkelingen binnen de handhaving kunnen de beschikbare capaciteit en de handhavingstaken op elkaar worden afgestemd. Tevens wordt beoogd om met de vaststelling aan de wettelijke kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Het betreft hier een actualisatie van de documenten van het 2

3 Vergadering: ITHP, in verband met de juridische ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet, de Wet aanpak woonoverlast en het Risicogericht Toezicht van de Brandweer Brabant- Noord. De gemeente Mill en Sint Hubert sluit zich verder aan bij de Landelijke Handhavingsstrategie en de Brabantse Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen (zolang er geen (mogelijk landelijk) alternatief beschikbaar is). 1. Vastgesteld de geactualiseerde versie van het Integraal toezicht- en handhavingsprogramma met uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving voor het jaar 2018 voor de gemeente Mill en Sint Hubert. 2. Vastgesteld de raadsinformatiebrief inzake de actualisatie van het Integraal toezicht- en handhavingsprogramma met uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2018 gemeente Mill en Sint Hubert. 7. ADV/M/18/11040 Z/M/18/51762 Publiek Werkprogramma ODBN 2018 en uitvoeringsprogramma milieutoezicht en handhaving Mill 2018 De ODBN heeft een werkprogramma gemeenten 2018 opgesteld. Dit programma heeft als doel een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de taken die voor 2018 aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) worden opgedragen. Met dit werkprogramma wordt, voor wat betreft de taken die bij de ODBN zijn belegd, invulling gegeven aan artikel 7.3 van het BOR. artikel 7.3 lid 3 van het BOR dient het uitvoeringsprogramma bekend gemaakt te worden aan de gemeenteraad. Hiernaast is een beknopt werkprogramma milieutoezicht en handhaving 2018 opgesteld. Dit werkprogramma is een onderdeel van het integraal toezichts- en handhavingsprogramma (ithp) 2018 van de gemeente Mill en Sint Hubert. Het programma wordt tevens ter instemming aangeboden. Door de ODBN wordt via een tweetal tussenrapportages inzicht gegeven in de voortgang van de uitvoering. 1. Vastgesteld het werkprogramma ODBN Ingestemd met het uitvoeringsprogramma milieutoezicht en handhaving Mill en Sint Hubert Vastgesteld de raadsinformatiebrief. 3

4 Vergadering: 8. ADV/M/18/11011 Z/M/17/39589 H.P.W.M. van Daal Inleg in regiobegroting 2017 jeugdzorg regio Noordoost Brabant De gemeenten in de regio Noordoost Brabant bepalen jaarlijks hun inleg (voor de inkoop van) jeugdhulp. Dit voorstel betreft de verdeelsleutel 2017 en de (voorlopige) inleg 2017 op grond van het bijgestelde inkoopkader 2017 als uitkomst van de gemaakte afspraken over solidariteit en verevening. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal jeugdigen per gemeente in jeugdhulp. Het jaarlijks vaststellen van deze verdeelsleutel vereenvoudigt de accountantscontrole. Uit de verdeelsleutel en de gemaakte afspraken over solidariteit en verevening volgt de inleg per gemeente. De gemeenschappelijke inleg voor 2017 en het bedrag per gemeente is opgenomen in bijlage 1.De uitgangspunten voor de berekening van de bijdrage per gemeente zijn opgenomen in bijlage 2.De verdeelsleutel en daaruit voortkomend de in te leggen bedragen per categorie per gemeente zijn opgenomen in bijlage Ingestemd met de verdeelsleutel 2017 voor inleg in de regionale begroting 2017 jeugdhulp Noordoost Brabant en de hierop berekende voorlopige inleg voor Mill en Sint Hubert vaststellen op (exclusief een bedrag van als bijdrage in de kosten van de inkooporganisatie). 2. Genoemd bedrag overmaken aan de centrumgemeente s-hertogenbosch onder verrekening van de reeds betaalde voorschotten. 3. Besloten de bandbreedte % (RBO besluit ) in 2017 en navolgende jaren van gelding te laten zijn en op dezelfde wijze toe te passen. 4. Bekrachtigen dat in geval van lumpsum financiering het aantal jeugdigen (in jeugdhulp) wordt vastgesteld op basis van de aantallen uit de assurance-verklaringen 2016 van de accountants van de zorgaanbieders. 5. Bekrachtigen dat in geval van P x Q financiering conform contractuele afspraken het aantal jeugdigen (in jeugdhulp) wordt vastgesteld op basis van de aantallen opgenomen in de facturen van de zorgaanbieders. 6. Bij zorgaanbieder Reinier van Arkel conform contractuele afspraken uitgaan van het aantal jeugdigen dat is opgenomen in de database van Synaxion omdat de overgelegde assurance-verklaring sterk afwijkt van de aantallen in Synaxion. 4

5 Vergadering: 7. Als werkwijze bekrachtigen dat de inleg van 2017 definitief wordt bepaald medio 2018 en dat daarna nog ontvangen facturen worden meegenomen in de verevening van het daarop volgend jaar. 8. Deze werkwijze ook toepassen in navolgende jaren. 9. Het onder 1. berekende bedrag is voorlopig en kan worden bijgesteld op grond van een nog door de gemeentelijke controllers uit te voeren controle op de aantallen jeugdigen en de juiste toepassing van het woonplaatsbeginsel. 9. ADV/M/18/11022 Z/M/17/50233 H.P.W.M. van Daal Aanpassing tegemoetkomingsregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie Al geruime tijd voert Spring kinderopvang een tegemoetkomingsregeling uit voor het reguliere peuterwerk voor ouders die geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag. Zij betalen niet de door Spring vastgestelde uurprijs, maar een lagere vaste bijdrage per uur. Het manco van de regeling zit hem in het feit dat het om een vaste bijdrage gaat, ongeacht het inkomen. Dit terwijl (werkende) ouders via kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke bijdrage ontvangen. Wij stellen u dan ook voor om met terugwerkende kracht per januari 2018 bij de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling gebruik te gaan maken van een inkomensafhankelijke bijdrage en de gemeenteraad hierover te informeren. 1. De huidige tegemoetkomingsregeling peuterwerk met terugwerkende kracht aanpassen per 1 januari De concept raadsinformatiebrief vastgesteld. 5

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03529 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Lokaal FNV LvC: Verkiezingsdebat d.d. dinsdag 6 maart 2018 van 19.30-21.30 uur te Cuijk 2. Bestuur en Werkgroep Molenstraat:

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/18/02545 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 23 januari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02559 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 30 januari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 ADV/C/18/04118 Z/C/17/50224 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Reg Bureau voor Toerisme LvC: Gluren bij de Buren, van 9.30-12.00 uur, donderdag 22 november 2018 Grafschafter

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Aanwezigen: Burgemeester, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/18/11064 Z/M/17/50227 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. ADV/M/17/10599 Z/M/16/38342 Secretaris C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 14 februari 2017 7. ADV/M/17/10595 Z/M/17/40014 A.A.M.J. Walraven Kadernota en begroting 2018 Regionaal

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 14 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10747 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 12 juni 2017 4. ADV/M/17/10729 Z/M/16/38185 A.A.M.J. Walraven Keuze voor kunstwerk

Nadere informatie

Inkoopbesluit specialistische jeugdhulp regio Noordoost Brabant

Inkoopbesluit specialistische jeugdhulp regio Noordoost Brabant mle Ja b b n.v.t. N ee Ja b I SO.00005350bbsl vso.00005350e Registratienr.: openbaar Ja Onderwerp Inkoopbesluit specialistische jeugdhulp 2017-2020 regio Noordoost Brabant Samenvatting In de Centrumregeling

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart 2015 2. ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/18/02575 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 6 februari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02708 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 mei 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/17/10987 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 12

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 D/19/113737 Z/18/220961 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Brood en Spelen: Manifestatie prijsvraag, woensdag 6 februari 2019 van 12.30-16.30

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 2. D/19/139167 Vaststellen besluitenlijst incl. aanvulling college 28 mei 2019 Z/19/222611 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat 3. D/19/138684 Z/19/222611 Ingekomen stukken college 3 juni 2019 Bedrijfsvoering/HJIB/

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10945 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl aanvulling college 21 november 2017 4. ADV/M/17/10931 Z/M/17/49627 A.A.M.J. Walraven Tussenevaluatie

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Loco-burgemeester M.F.R.A. Jilisen, wethouders,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 D/19/109626 Z/18/220961 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 8 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02818 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 21 februari 2017 1. Land van Cuijk: Raadsconferentie woensdag 22 februari 2017 om 19.30 te Cuijk 2. AgriFood Capital: Werkbijeenkomst Health

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/16/02705 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 3 januari 2017 1. JVC Cuijk: Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 7 januari 2017 om 15.00 uur te Cuijk 2. Gemeente Oss: Werksessie Wonen met ondersteuning

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03548 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Vijfsterrenlogistiek: Masterclass Digitalisering in de sector, donderdag 22 februari 2018 van 8.30-13.15 uur te Oss 2. Regio

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10906 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl aanvulling college 24 oktober 2017 4. ADV/M/17/10900 Z/M/17/48436 Evaluatie sociale kernteams Cuijk,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 januari 2019

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 januari 2019 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 januari 2019 Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden Nr. B&W Onderwerp Com/ raad Beslissing Toelichting

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03070 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. ZWK Vereniging Cuijk: Jubileum t.g.v. 50-jarig bestaan, zondag 9 juli 2017 om 13.00 uur te Cuijk 2. Gemeente

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. D/19/144787 Agenda college 9 juli 2019 2. D/19/144790 Vaststellen besluitenlijst en aanvulling college 2 juli 2019 3. D/19/144797 Ingekomen stukken college 9 juli 2019 Ingekomen stukken college 9 juli

Nadere informatie

*Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293

*Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293 *Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken inkoop jeugdhulp 2015 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Datum

Nadere informatie

Meerjarenagenda Algemeen Bestuur ODZOB

Meerjarenagenda Algemeen Bestuur ODZOB Meerjarenagenda Algemeen Bestuur ODZOB 2019-2022 2019 Datum AB Onderwerp /meningsvormend/ Toelichting 27 juni Motie Provinciale Staten aanpassen stemverhoudingen in AB PS heeft aan GS gevraagd om in de

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 27 februari 2018

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 27 februari 2018 Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 27 februari 2018 Behandelde voorstellen Burgemeester Röell 42710 (Openbaar na een week) Jaarverslag toezicht & handhaving 2017 en Integraal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Indienen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Soort: Besluitvormend Opsteller: P.M.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03780 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Euregio: Raadsvergadering, donderdag 7 juni 2018 vanaf 14.00 uur te Wageningen 2. Werkorganisatie CGM: Afscheidsreceptie Gert

Nadere informatie

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 22 JULI 2014 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG:

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 22 JULI 2014 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: 14.087048 No. 30 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: M.J. BEZUIJEN, BURGEMEESTER R. VAN HEMERT, WETHOUDER R.A.J. VAN DER

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01497 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 2 februari

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19-4-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Grave (alle stukken) Vergadering: 2. ADV/G/16/01768 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 12 juli 2016. Z/G/15/25151 Secretaris De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Ter behandeling in de vergadering van: de commissie samenleving d.d. 30 oktober 2017 de Raad d.d.

Portefeuillehouder: Ter behandeling in de vergadering van: de commissie samenleving d.d. 30 oktober 2017 de Raad d.d. Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen Ter behandeling in de vergadering van: de commissie samenleving d.d. 30 oktober 2017 de Raad d.d. 7 november 2017 Onderwerp: Harmonisatie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 december Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Mandaat aan ODBN

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Mandaat aan ODBN 15-1 1410138 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Mandaat aan ODBN Samenvatting Op 1 oktober 2013 is de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) operationeel geworden. De ODBN houdt toezicht bij bedrijven

Nadere informatie

4. Voedselbank Land van Cuijk Nieuwsbrief Kennisnemen

4. Voedselbank Land van Cuijk Nieuwsbrief Kennisnemen LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN Raadsvergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 5 Onderwerp : Ingekomen stukken Alle stukken zijn via de website beschikbaar www.grave.nl raadsinformatie ingekomen post. In onderstaand

Nadere informatie

*Z00A1DB41F4* documentnr.: INT/C/14/11864 zaaknr.: Z/C/14/12455

*Z00A1DB41F4* documentnr.: INT/C/14/11864 zaaknr.: Z/C/14/12455 *Z00A1DB41F4* documentnr.: INT/C/14/11864 zaaknr.: Z/C/14/12455 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Plan van aanpak taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 4. ADV/M/18/11409 Z/M/18/61250 Sociaal Domein/Werk en Inkomen machtiging tot vertegenwoordiging De in dit voorstel genoemde kwaliteitsmedewerkers bezwaar en beroep van de Afdeling Sociaal

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10917 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 31 oktober 2017 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters 4. ADV/M/17/10911 Z/M/17/48998 Bedrijfsvoering A.A.M.J. Walraven

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van 24-05-2016

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van 24-05-2016 Nr. Dienst/ Registratienummer 1. Concept openbare besluitenlijst collegevergadering van 17 mei 2016 Backoffice/Informatiebeheer 654557 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl 045-5278543 Het

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00508 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Nadere informatie

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 *Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 Raadsvoorstel Onderwerp : Wet Markt en Overheid Datum college : 19 augustus 2014 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Afdeling : Control

Nadere informatie

Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Akkoord / Niet akkoord / Anders nl. 6 Begrotingswijziging 2018 inzake CTER 1 180706 AB 6 V Financiering CTER.docx Vergadering algemeen Bestuur Datum 6 juli 2018 Agendapunt 6 Onderwerp Begrotingswijziging voor financiering CTER Bijlage nr

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 mei 2019

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 mei 2019 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 mei 2019 Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden (wethouder Briels wel aanwezig bij agendapunten 1.6 en 1.7)

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) 4. ADV/M/14/00230 Z/M/14/09990 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 1 Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben de Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 1 in ontwerp vastgesteld.

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

CONCEPT. Definitief openbare besluitenlijst college Reg.Nr.: IN Datum B&W vergadering:

CONCEPT. Definitief openbare besluitenlijst college Reg.Nr.: IN Datum B&W vergadering: Notulen Definitief openbare besluitenlijst college Reg.Nr.: IN15-00407 Aanwezigen: Afwezigen: Dhr. A.G.T. van Aert, burgemeester Mevr. C.M.M. Noordman, gemeentesecretaris Mevr. P.J.E. van de Loo, wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 13 november 2018

Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 13 november 2018 Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 13 november 2018 Zaaknummer 28085 Vergaderdatum 13 november 2018 Voorzitter Aanwezig Burgemeester J.G.J. Joosten J.G.J. Joosten E.M. Grobben C.M.E.

Nadere informatie

Inspectierapport De Kameleon (KDV) Leonardus van Veghelstraat AD 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer

Inspectierapport De Kameleon (KDV) Leonardus van Veghelstraat AD 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer sgeijsberts@kanteel.nl Inspectierapport De Kameleon (KDV) Leonardus van Veghelstraat 1 5212AD 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 666900620 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 D/18/102590 Z/C/17/50224 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Stichting G-Support: Sport en Spel Carrousel, zaterdag 1 december 2018 van 14.00-17.00 uur te

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezig: Burgemeester A.M.H. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman, H.A.W.M. Daandels,, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01427 Z/G/15/25151 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen

Nadere informatie

Verantwoording Jeugdhulp Holland Rijnland TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 17 januari 2018

Verantwoording Jeugdhulp Holland Rijnland TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 17 januari 2018 Verantwoording Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 17 januari 2018 Programma vandaag Toelichting verantwoordingsproces Jeugdhulp 2017: 1. Terugblik en vooruitblik verantwoording

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016 AANWEZIG: C.C. Leppink- T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.M.H. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,,, secretaris J.J.L. Heerkens. 3. D/18/106899 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat A.M.H. Roolvink

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Inleiding In uw gemeente gaan de peuterspeelzalen en dagopvang harmoniseren. Maar wat is dit nu eigenlijk? En wat voor gevolgen heeft dit? Hierop

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 D/19/136112 Z/18/220961 Secretaris Uitnodigingen 01. Brabant Water: AVA Brabant Water NV, vrijdag 21 juni 2019 van 11.00-12.30 uur in Rosmalen 02. Züblin HSM: Start bouw fietsbrug, dinsdag

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03323 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. IKC Dassenburcht: Nationaal schoolontbijt, vrijdag 10 november 2017 om 8.30 uur te Cuijk 2. Provincie Noord-Brabant:

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 4 december 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O (19-12-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten November 2017 Wat is harmonisatie? Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari

Nadere informatie

H. Vlieg-Kempe, G. Smith-Bults, J. Booij-Venekamp en L.B. Leemrijse - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig:

H. Vlieg-Kempe, G. Smith-Bults, J. Booij-Venekamp en L.B. Leemrijse - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester H. Vlieg-Kempe, G. Smith-Bults, J. Booij-Venekamp en L.B. Leemrijse - wethouders T. Dijkstra

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1. De noten en

Nadere informatie

Provincie Noord-Brobont Brabantlaan (073) systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten en

Provincie Noord-Brobont Brabantlaan (073) systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten en Provincie Noord-Brobont Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (073) 614 11 15 info@brabont.nl wvw.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03716 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Gemeente Cuijk: Herdenking, zondag 13 mei 2018 van 10.30-12.30 uur te Katwijk 2. Gemeente Sint-Michielsgestel: Afscheidsreceptie

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 8 januari 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Ervaringen Jeugdhulp. Regio Noordoost Brabant Gemeente Boxtel

Ervaringen Jeugdhulp. Regio Noordoost Brabant Gemeente Boxtel Ervaringen Jeugdhulp Regio Noordoost Brabant Gemeente Boxtel Inleiding Inkoop Totaal macro budget Inkooporganisatie (Hoe hebben we dat geregeld?) Terugblik 2015 incl knelpunten Prioriteiten inkoop Ervaringen

Nadere informatie

openbare besluitenlijst college

openbare besluitenlijst college openbare besluitenlijst college Reg.nr.: IN18-01539 Datum collegevergadering: 01-05-2018 Aanwezig: Dhr. J.G.M.T. Ubachs, burgemeester (wnd.) Mevr. C.M.M. Noordman, secretaris Mevr. P.J.E. van de Loo, wethouder

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 4 april 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 4 april 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 4 april 2013 Gemeentebladnummer: 2013/ 07 Vergaderdatum: 4 april 2013 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie

Nadere informatie

Adviesnota raad. Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen

Adviesnota raad. Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen *19bs00036* Datum besluitraad : 14 mei 2019 Datum oordeelraad : 23 april 2019 Agendapunt : Datum B en W : 2 april 2019 Volgnummer : 19bs00036 19.017 Programma begroting : 0, 1, 3, 7 en 8 Gewijzigd voorstel

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/15/01242 Z/G/15/15760 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 september 2015. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

Inspectierapport KiKeBOO (KDV) Bethlehemweg 67 3513CW UTRECHT Registratienummer 982375876

Inspectierapport KiKeBOO (KDV) Bethlehemweg 67 3513CW UTRECHT Registratienummer 982375876 Inspectierapport KiKeBOO (KDV) Bethlehemweg 67 3513CW UTRECHT Registratienummer 982375876 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 14-01-2015

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 Agendapunt 5.a Bijstelling begroting PG&Z 2017 Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/03369 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Rijksoverheid: Startbijeenkomst project Ingeschakeld, donderdag 23 november 2017 van 13.30-16.00 uur te Veghel 2. AgriFood

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018 Aanwezig: Afwezig: R. Wortelboer, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en T. Schuitemaker,

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 ADV/C/17/03427 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Industriële Kring LvC en N-L: Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 12 januari 2018 vanaf 18.00 uur te Boxmeer 1. Wethouder

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente West Maas en Waal

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente West Maas en Waal Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente West Maas en Waal Wat is harmonisatie? Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 2 september 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Datum 25-06-2019 Aanvang 09:00 Locatie B&W-kamer OPENBARE AGENDA 1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 18 juni 2019 De besluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018 BESLUITENLIJST (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

V In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het convenant buurtbemiddeling.

V In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het convenant buurtbemiddeling. Nummer. Voorstel Portefeuillehouder 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 21 november 2017 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter bespreking lijst van uitnodigingen

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest (definitief concept) behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland

Dienstverleningshandvest (definitief concept) behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland Dienstverleningshandvest (definitief concept) behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland 25 september 2014 De ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere,

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 550663 Datum : 1 mei 2018 Programma : Regie Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie

Nadere informatie