Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ Versie 16 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013"

Transcriptie

1 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten Algemeen Doelstelling van het controleprotocol Indeling van het controleprotocol Accountantsproducten / Rapportering Definities Onderwijssectoren Referentiekader Minimale controle werkzaamheden Rechtmatigheid Procedures Wijzigingen Dossiervorming Informatie / documentatie Controle op de jaarstukken Algemeen Doelstelling controle op de jaarstukken Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de jaarrekeningcontrole Tolerantietabel Omgaan met fouten (foutdefinities) Algemeen referentiekader Afhandelingscorrespondentie voorgaande jaren Steunen op de werkzaamheden van een AK Specifieke voorschriften SLOA-instellingen Getrouwheid Verslaggevingscriteria Rijksgegarandeerde leningen Bezoldiging bestuurders WNT getrouwheid Jaarverslag Financiële rechtmatigheid Referentiekader Treasurybeleid Huisvesting PO Samenwerking universiteit en academisch ziekenhuis Leerlinggebonden financiering VO en MBO Vaststelling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2011/2012 en 2012/ Geoormerkte aanvullende subsidies met een bestedingsverplichting Overige Baten Personele lasten Overige instellingslasten sector PO en VO Declaraties sector HO WNT financiële rechtmatigheid Overige Rechtmatigheid Treasurybeleid 34 Pagina 3 van 107

4 2.4.2 Visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB Verklaring omtrent het gedrag PO, VO en BVE Studenten die opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen ingeschreven bij een opleidingsschool Declaratiereglement sector HO Controleverklaringen inzake de jaarrekening Onderzoeksprocedure bekostigingsgegevens Inleiding Onderzoeksprocedure bekostigingsgegevens sector PO Algemeen Onderzoek bekostigingsgegevens Object van onderzoek Minimale werkzaamheden Assurance-rapporten Onderzoeksprocedure bekostigingsgegevens sector VO Algemeen Onderzoek bekostigingsgegevens Object van onderzoek Omvang werkzaamheden van de instellingsaccountant Minimale werkzaamheden Assurance-rapport Onderzoeksprocedure bekostigingsgegevens sector BVE Algemeen Onderzoek bekostigingsgegevens Object van onderzoek Omvang werkzaamheden van de instellingsaccountant Minimale werkzaamheden Assurance-rapporten Onderzoeksprocedure bekostigingsgegevens sector HO Algemeen Onderzoek bekostigingsgegevens Object van onderzoek Omvang werkzaamheden van de instellingsaccountant Minimale werkzaamheden Assurance-rapport Controle FSR Algemeen Controlewerkzaamheden per regeling Controleverklaring bij FSR Onderwijslinks Lijst met afkortingen 103 Bijlage 1: Kader financiële rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving Pagina 4 van 107

5 Inleiding 1 december 2013 Dit is het concept van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013, hierna te noemen controleprotocol. In het controleprotocol wordt aangesloten op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De verschillen tussen de juliversie en de decemberversie worden grotendeels veroorzaakt door in de tweede helft van het jaar gepubliceerde wijzigingen in wet- en regelgeving. In paragraaf en paragraaf zijn teksten opgenomen ten aanzien van nog te verwachte wijzigingen in de wet- en regelgeving. In het controleprotocol is opgenomen wat de gevolgen zijn van een eventuele wijziging voor de werkzaamheden van de instellingsaccountant. Pagina 5 van 107

6

7 Gebruiksaanwijzing 1 december 2012 Deze gebruiksaanwijzing heeft uitsluitend betrekking op de webapplicatie van het controleprotocol. Het controleprotocol is beschikbaar gesteld op de website van de Inspectie van het Onderwijs en de website van DUO. Om u bij het gebruik van de webapplicatie op weg te helpen staan hieronder een aantal tips. Internetbrowser Voor de goede werking van de website is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van één van de volgende internetbrowsers: Internetexplorer 8 of een hogere versie Firefox Google chrome Navigeren Bij het navigeren wordt gebruik gemaakt van een indeling in hoofdstukken en dit is handig bij het verwijzen naar bepaalde passages in het controleprotocol.het controleprotocol bestaat uit vier hoofdonderdelen: Algemene uitgangspunten Controle op de jaarstukken Onderzoek naar de bekostigingsgegevens Controle Financiële Specifieke Rijkssubsidieverantwoording (FSR) Door te klikken op het hoofdstuk/onderwerp van uw keuze in de inhoudsopgave aan de linkerzijde van de startpagina krijgt u alle onderliggende hoofdstukken/onderwerpen te zien en kunt vervolgens weer een keuze maken uit een hoofdstuk/onderwerp van uw keuze. Wijzigingen Bij elk onderwerp is boven de daarop betrekking hebbende passages de datum vermeld waarop de tekst voor het laatst is gewijzigd. Deze datum wordt niet gewijzigd als het slechts een verhoging betreft van de jaartallen in de tekst met 1 ten opzichte van het definitieve controleprotocol van het voorgaande jaar. Links In het controleprotocol staan twee pagina's met links, die u nog meer informatie geven, t.w. Hoofdstuk 1.6 Informatie/documentatie, hier vindt u informatie die van belang is bij het uitvoeren van de controle en het onderzoek door de instellingsaccountant. Pagina 7 van 107

8 Hoofdstuk 5 Onderwijslinks, hier vindt u de internetadressen van onderwijsgerelateerde organisaties. Verder zijn in de tekst geregeld links opgenomen die verwijzen naar documenten of andere websites. Deze links kunt u herkennen aan de blauwe tekst op de website. PDF-versie Naast de webversie wordt ook een PDF-versie van het controleprotocol beschikbaar gesteld. De PDF-versie kunt u vinden op de startpagina van de webversie in de rubriek Meer informatie. Pagina 8 van 107

9 1. Algemene uitgangspunten 1.1 Algemeen Doelstelling van het controleprotocol Indeling van het controleprotocol Accountantsproducten / Rapportering Doelstelling van het controleprotocol 1 juli 2011 Voor elke onderwijssector is geregeld dat bepaalde informatie (jaarrekening en opgave van bekostigingsgegevens of over besteding van bekostiging) moet zijn voorzien van een controleverklaring. Ook is geregeld dat de minister via een ministeriele regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol. Het controleprotocol vormt daarmee de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, het accountantsonderzoek en de gewenste accountantsproducten. Het controleprotocol is opgesteld naar analogie van de door de NBA uitgegeven 'Handreiking Controleprotocollen'. De daarin opgenomen uitgangspunten zijn specifiek gemaakt voor de OCW-situatie. Waar mogelijk zijn tekstpassages uit de handreiking in dit controleprotocol overgenomen Indeling van het controleprotocol 1 juli 2013 Het controleprotocol heeft betrekking op het volgende controleobject en onderzoeksobject: controle op de jaarstukken: - de inrichting van de jaarstukken*) en de inhoudelijke controle daarop; - controle op de rechtmatige besteding van de rijksbijdrage; onderzoek naar de bekostigingsgegevens: - onderzoek naar de rechtmatige verkrijging van de rijksbijdrage. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de gegevens zoals bedoeld in artikel 3, lid l van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs niet vallen onder de reikwijdte van de accountantscontrole. *) De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens, zoals bedoeld in artikel 1, lid c van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs Accountantsproducten / Rapportering 1 juli 2013 De accountantscontrole op de jaarstukken mondt uit in een controleverklaring. Het onderzoek naar de bekostigingsverantwoording, waaronder de leerlingentelling, leidt tot een assurance-rapport. Deze aanduidingen worden in het controleprotocol gehanteerd, hoewel de term 'accountantsverklaring' (nog) in de OCW-wet- en regelgeving staat vermeld. De instellingsaccountant maakt voor beide producten gebruik van de in het controleprotocol opgenomen modelteksten. De instellingsaccountant mag ervoor kiezen om ten behoeve van OCW een zogenaamde 'WG-verklaring' af te geven, waarbij uitsluitend de naam van de Pagina 9 van 107

10 instellingsaccountant met aanduiding w.g. (was getekend) wordt vermeld. De originele ondertekende verklaring/rapport met de persoonlijke handtekening van de instellingsaccountant moet in het archief van de school/instelling worden opgenomen (zie ook Praktijkhandreiking 1103 van de NBA). Ten aanzien van de in het controleprotocol opgenomen werkzaamheden geldt een rapportagetolerantie. De rapportagetolerantie geeft aan vanaf welke omvang fouten gemeld moeten worden. Het controleprotocol geeft per onderdeel aan welke rapportagetolerantie van toepassing is zodra deze afwijkt van het standaardpercentage van 0,1%. Omdat het uitgangspunt wordt gehanteerd dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk moeten worden gecorrigeerd, beperkt de instellingsaccountant zich tot een uitzonderingsrapportage. Hiervoor gebruikt hij een rapport van bevindingen, waarin hij de aard en omvang van de geconstateerde fouten vermeldt. Het rapport van bevindingen is vormvrij. Op het aanbiedingsformulier geeft de instellingsaccountant aan dat er sprake is van een rapport van bevindingen. Het bevoegd gezag van de school/instelling stuurt in een dergelijk geval het rapport van bevindingen samen met de controleverklaring en verantwoording naar DUO. Het bevoegd gezag/bestuur kan daarbij aangeven hoe het heeft ge(re)ageerd op de geconstateerde bevindingen. Voor wat betreft het omgaan met geconstateerde fouten wordt verwezen naar de in de hoofdstukken jaarstukken (2) en bekostigingsonderzoek (3) daarover opgenomen toelichting. Tabel accountantsproducten Soort controle Product Ontvanger Jaarrekeningcontrole Bekostigingsonderzoek FSR Controleverklaring Rapport van bevindingen (uitzonderingsrapportage) Sector PO Assurance-rapport Rapport van bevindingen(uitzonderingsrapportage) Sectoren VO en BVE (exclusief kbb) Assurance-rapport Rapport van bevindingen (uitzonderingsrapportage) Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb) Assurance-rapport Rapport van bevindingen (uitzonderingsrapportage) Sector HO Assurance-rapport Rapport van bevindingen(uitzonderingsrapportage) Sector HO Controleverklaring Rapport van bevindingen(uitzonderingsrapportage) DUO vestiging Zoetermeer Postbus ML Zoetermeer DUO vestiging Zoetermeer Postbus ML Zoetermeer DUO vestiging Groningen Afdeling OS/Onderwijsnummer Postbus LC Groningen DUO vestiging Zoetermeer Postbus ML Zoetermeer DUO vestiging Groningen Afdeling OS/Onderwijsnummer/BRON HO Postbus LC Groningen DUO vestiging Zoetermeer Postbus ML Zoetermeer Pagina 10 van 107

11 1.2 Definities Onderwijssectoren Referentiekader Minimale controle werkzaamheden Rechtmatigheid Onderwijssectoren 1 december 2012 Het controleprotocol is van toepassing op de door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ) bekostigde rechtspersonen in de onderwijssectoren Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) en Hoger Onderwijs (HO). Het controleprotocol geldt ook voor subsidies die door EZ aan instellingen worden verstrekt vanuit het vakdepartementaal onderwijsbeleid. Deze subsidies worden eventueel ook verantwoord volgens hiervoor binnen EZ geldende en met de betreffende scholen en instellingen gecommuniceerde aanvullende voorwaarden. Sector PO 1 juli 2010 Voor rechtspersonen bekostigd op grond van de WPO en WEC is het controleprotocol een leidraad/regeling als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de WPO en in artikel 157, lid 4 van de WEC. Sector VO 1 december 2012 Voor rechtspersonen bekostigd op grond van de WVO is het controleprotocol een leidraad die ingevolge de artikel 14a, lid 3 en artikel 18, lid 6 van het Bekostigingsbesluit WVO in een ministeriele regeling wordt vastgesteld. De W.V.O vermeldt in de hoofdstukken I, III en IV de bekostigingsvoorwaarden van een school. Voor de SLOA-instellingen vloeit dit controleprotocol voort uit artikel 5, lid 5 van het Uitvoeringsbesluit Wet SLOA en is van toepassing op: Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO). Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). Stichting Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum (KPC Groep). Stichting Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Stichting Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP). De beleidsdirectie VO is belast met de coördinatie van de subsidies van alle SLOA-instellingen. Met uitzondering van het CINOP is de beleidsdirectie VO tevens beleidsverantwoordelijk. De beleidsdirectie BVE is beleidsverantwoordelijk voor het CINOP. Verder is de directie Kennis en Innovatie van het ministerie van EZ belast met de coördinatie van SLOA-subsidies voor wat betreft het groene onderwijs. In het controleprotocol zijn de SLOA-instellingen gerangschikt onder de sector VO. Sector BVE 1 juli 2011 Voor rechtspersonen bekostigd op grond van de WEB is het controleprotocol een leidraad, die ingevolge artikel 5.2.5, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit WEB in een ministeriele regeling wordt vastgesteld. Pagina 11 van 107

12 Sector HO 1 juli 2013 Voor rechtspersonen bekostigd op grond van de WHW is het controleprotocol een leidraad, die ingevolge van artikel 4.4, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in een ministeriële regeling wordt vastgesteld. Het controleprotocol voor deze sector (ex artikel 2.10a van de WHW) bevat aanwijzingen voor de controle die ten grondslag liggen aan het afgeven van de controleverklaring, zoals genoemd in artikel 2.9, lid 3 van de WHW Referentiekader 1 juli 2009 Het referentiekader voor de controle ligt vast in de wet- en regelgeving. Het controleprotocol treedt niet in de plaats van de oorspronkelijke wet- en regelgeving Minimale controle werkzaamheden 1 december 2011 Per onderdeel van het controleobject zijn aanwijzingen opgenomen: een omschrijving van het object (of onderdeel daarvan); het referentiekader: controle- en verslaggevingscriteria; reikwijdte en diepgang van de accountantscontrole: - betrouwbaarheid en nauwkeurigheid - de minimaal uit te voeren controles. Voor de controle van de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens zijn verplichte teksten voor de controleverklaring(en) en assurance-rapport(en) opgenomen. Het controleprotocol bevat: minimale controlewerkzaamheden, die vetgedrukt zijn opgenomen en niet vetgedrukte toelichtingen op deze werkzaamheden. De beschreven (minimale) controlewerkzaamheden zijn bedoeld als aanvulling op de 'Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden' (NV COS). Voor de sector PO en VO wordt de instellingsaccountant verzocht in zijn controle en bekostigingsonderzoek over 2013 rekening te houden met de Handreiking controle en onderzoek sector PO en VO Rechtmatigheid 1 december 2010 De instellingsaccountant moet controleren of de rijksbijdrage rechtmatig is verkregen (onderzoek bekostigingsverantwoording) en besteed (controle jaarrekening). Ten aanzien van de verkrijging van de rijksbijdrage stelt hij vast dat de in de bekostigingsverantwoording van de school of instelling opgenomen aantallen voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze aantallen in overeenstemming zijn met de in de wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het gaat hier om rechtmatigheid van niet-financiële informatie. De instellingsaccountant geeft een assurancerapport bij de bekostigingsverantwoording af. Pagina 12 van 107

13 Ten aanzien van de in de jaarstukken van de school of instelling verantwoorde baten, lasten en balansmutaties stelt de instellingsaccountant vast dat deze voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. De financiële rechtmatigheid heeft betrekking op publieke middelen. Financiële rechtmatigheid in het algemeen houdt in dat een financiële transactie betrekking hebbende op publieke middelen waarvan de uitkomst in de jaarrekening dient te worden verantwoord in overeenstemming is met de in internationale regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen bepalingen die de uitkomst van de financiële transactie beinvloeden. 1.3 Procedures 1 december 2012 Het controleprotocol wordt jaarlijks opgesteld en in juli en december beschikbaar gesteld. De juliversie is uitsluitend bedoeld voor planningsdoeleinden. De decemberversie is de definitieve versie van het controleprotocol, die bij ministeriele regeling wordt vastgesteld. Deze publicatie geschiedt niet dan nadat het concept is besproken met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen: accountantskantoren, NBA en koepelorganisaties. Bespreking van het concept-controleprotocol met sectororganisaties c.q. hun koepelorganisaties is mede bedoeld ter voorkoming van formuleringen die onbedoeld in het nadeel van de scholen en instellingen kunnen worden uitgelegd. Op de derde woensdag van de maand november vindt het jaarlijkse afstemmingsoverleg plaats met alle betrokkenen over de uiteindelijke tekst, die de op dat moment meest actuele stand van zaken weergeeft. Nieuwe versies van het definitieve controleprotocol worden bij ministeriele regeling vastgesteld. De regeling wordt met de bijlage, het controleprotocol, in de Staatscourant geplaatst en wordt ook bekendgemaakt op de internetsite van de Inspectie van het Onderwijs en DUO. De publicatie van het definitieve controleprotocol OCW/EZ 2013 vindt plaats in december Wijzigingen 1 juli 2010 Als het nodig blijkt en het gaat om taalkundige onvolkomenheden zal OCW gaande het jaar snel aanpassingen aanbrengen in de tekst van het controleprotocol. Voor overige aanpassingen van meer ingrijpende aard wordt rekening gehouden met het feit dat het controleprotocol een stabiel document moet zijn. Deze aanpassingen worden daarom pas verwerkt in de juli- en decemberversie van het controleprotocol van het betreffende jaar. 1.5 Dossiervorming 1 december 2010 Voor de documentatie van verrichte controlewerkzaamheden, de bevindingen en de conclusie daarbij gelden de eisen zoals genoemd in Standaard 230. Tijdens reviews is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de implicatie van deze richtlijn op de aard en omvang van de documentatie van verrichte werkzaamheden bij de controle van de bekostigingsgegevens en jaarstukken van scholen en instellingen. In het controledossier van de instellingsaccountant dient per aandachtspunt van het controleprotocol minimaal aanwezig te zijn: de uitgevoerde werkzaamheden, de identificatie van het gecontroleerde stuk (opschrift, totaalsaldo) of een kopie van de laatste pagina, de bevindingen en de conclusie. Indien bijvoorbeeld proceduretests zijn uitgevoerd, dan zijn niet kopieën van de inkoopfacturen in het dossier aanwezig, maar wel een lijst met factuurnummers en van items waarop de facturen zijn gecontroleerd. Pagina 13 van 107

14 1.6 Informatie / documentatie 1 december 2013 Hier vindt u (aanvullende) informatie die bij de controle en het onderzoek door de instellingsaccountant relevant is. Wet- en regelgeving onderwijscontroleprotocol OCW/EZ Overzicht wet- en regelgeving 2013 Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling jaarverslaggeving onderwijs; toelichtende brochure Notities Helderheid in bekostiging Notitie "Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2004" De oorspronkelijk in 2003 uitgebrachte notitie Helderheid in de bekostiging van het Hoger Onderwijs De aanvulling in 2004 op de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen Handreikingen t.b.v. de instellingsaccountant Handreiking controle en onderzoek sector PO en VO 2010 Handreiking onderzoek onderwijstijd sector BVE 2010 SLOA-bijlagen Handleiding subsidiëringsmodel WSLOA Verrekenformulier met toelichting SLOA-instellingen Brieven Brief HO/CBV/05/22162 van 20 juli 2005 over de verantwoording inzet publieke middelen Brief BVE/Stelsel/ van 24 februari 2009 over scholing werklozen en met werkloosheid bedreigde werkenden in het licht van de economische crisis Brief PO/B&S/ van 12 mei 2009 over huisvestingsuitgaven en accountantsverklaringen Brief AD/ van 15 mei 2009 over jaarverslaggeving zorginstellingen met een onderwijscomponent Brief BVE/I&I/ van 6 januari 2010 over in- en doorstroomklassen Brief BVE/I&I/ van 23 maart 2010 over specifieke informatie over in- en doorstroomklassen Brief PO/B&S/ van 1 april 2010 over onderzoek uitgaven huisvesting door scholen Brief PO/B&S/ (ongedateerd) huisvestingsuitgaven door schoolbestuur Brief van 6 december 2010 over ontslagvergoedingen VO-scholen Brief van 14 januari 2011 over de topinkomens van onderwijsbestuurders Brief van 25 januari 2011 over de beloningen van onderwijsbestuurders Brief van 25 februari 2011 over beloning onderwijsbestuurders Brief van 2 maart 2011 over het handhavingsbeleid VOG s Brief van 21 juni 2011 over de bekostiging van ontslagvergoedingen Brief van 25 november 2011 over transparantie declaraties en declaratievoorschriften Brief van 23 december 2011 over het gebruik van de FSR-tabel als bijlage bij de jaarrekening Brief van 9 februari 2012 over beloning onderwijsbestuurders Brief van 12 maart 2012 over het onderwijscontroleprotocol in relatie tot de ontslagvergoedingen Pagina 14 van 107

15 Brief van 25 april 2012 over de onderwijscomponent in de jaarverslaggeving bij instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp Brief van 12 juli 2012 over oneigenlijk gebruik crebolicentie Brief over afschaffen langstudeerdersmaatregel met terugwerkende kracht Brief van 14 januari 2013 over voorlichting wet normering topinkomens Brief van 29 maart 2013 over de hoofdlijnenbrief SLOA Bijlage bij brief van 29 maart 2013, hoofdlijnenbrief SLOA Diversen Procedure ontoereikende accountantscontrole Informatie van Gemeenschappelijk procesmanagement over inschrijving en registratie van deelnemers Convenant lastenreductie doelsubsidies instellingen (SISA FSR) Rapport Univers(ele) vereenvoudiging (SISA FSR) Voor alle informatie over de Wet normerming Topinkomens: Pagina 15 van 107

16

17 2. Controle op de jaarstukken 2.1 Algemeen Doelstelling controle op de jaarstukken Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de jaarrekeningcontrole Tolerantietabel Omgaan met fouten (foutdefinities) Algemeen referentiekader Afhandelingscorrespondentie voorgaande jaren Steunen op de werkzaamheden van een AK Specifieke voorschriften SLOA-instellingen Doelstelling controle op de jaarstukken 1 december 2010 In dit deel van het controleprotocol staan de jaarstukken 2013 centraal. Met "jaarstukken" wordt in dit controleprotocol bedoeld: de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens (artikel 1, lid c, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs). De controleverklaring van de instellingsaccountant bij de jaarrekening betreft de getrouwheid van de grootte en de samenstelling van het vermogen en het resultaat, evenals de naleving van de wet- en regelgeving. Het oordeel omtrent de naleving van wet- en regelgeving vloeit voort uit het voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. De instellingsaccountant stelt verder vast dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de jaarrekeningcontrole 1 juli 2010 Het begrip omvangsbasis geeft aan tegen welke omvang (bedrag) het percentage goedkeuringstolerantie moet worden afgezet, bijvoorbeeld een bepaalde geldstroom of post in de verantwoording. De te hanteren omvangsbases bij de controle van de jaarstukken zijn afhankelijk van de te controleren massa: de totale publieke middelen en bestedingen van de (geoormerkte) aanvullende subsidies/bekostiging. Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de wet- en regelgeving streeft de instellingsaccountant naar een hoge mate van zekerheid. De instellingsaccountant richt zijn controle daartoe zodanig in, dat hij met een redelijke mate van zekerheid kan verklaren dat in de jaarrekening geen onjuistheden voorkomen met een belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95 procent. Pagina 17 van 107

18 2.1.3 Tolerantietabel 1 december 2013 Voor de strekking van de controleverklaring gelden de volgende toleranties: Onjuistheden (in de verantwoording Onzekerheden (in de controle) Beperking Afkeuring Beperking Oordeelonthouding Rechtmatigheid Rechtmatigheid besteding (% van de totale publieke middelen) >3 en <5 > of = 5 >5 en <10 > of =10 De tolerantie is van toepassing op het oordeel over de financiële rechtmatigheid en de overige rechtmatigheid, tenzij sprake is van een specifieke controletolerantie. In het controleprotocol worden geen toleranties meer voorgeschreven voor de getrouwheid. Vanuit OCW is een maximale tolerantie van 2% van het totaal van de baten en 5% van het balanstotaal aanvaardbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de instellingsaccountant om deze te bepalen met inachtneming van hetgeen hierover in NV COS is opgenomen. Voor elke post gelden voor de foutevaluatie bij de oordeelvorming de goedkeuringstoleranties op jaarrekeningniveau zoals opgenomen in de tolerantietabel. Voor alle in het controleprotocol genoemde posten, exclusief de hieronder opgenomen posten, geldt een standaard rapportagetolerantie van 0,1% (van de totale publieke middelen). De rapportagetolerantie geeft aan vanaf welke omvang fouten gemeld moeten worden aan OCW in het Rapport van Bevindingen. Zie verder omgaan met fouten. Voor de volgende posten/onderwerpen geldt een specifieke controletolerantie (CT) en rapportagetolerantie (RT): Treasurybeleid (0% CT, 0% RT) Afhandelingscorrespondentie voorgaande jaren (0% CT, 0% RT) Geoormerkte aanvullende subsidies / bekostiging met een bestedingsverplichting (3% CT, 0% RT) Verklaring omtrent het gedrag (1% CT, 0% RT) Bezoldiging bestuurders(0% CT, 0% RT) WNT getrouwheid (0% CT t.a.v. personen/functies artikel 4.1 WNT en personeel/functies met aanstelling of dienstverband artikel 4.2 WNT, 1% CT t.a.v. interim functionarissen/inhuur artikel 4.2, lid 2 onder c WNT, 3 % CT t.a.v. kosten, 0% RT) WNT financiële rechtmatigheid (0% CT, 0% RT) Wachtgelden PO (0% CT, 0% RT) Visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB(1% CT, 0% RT) Studenten die opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen ingeschreven bij opleidingsscholen(1% CT, 0% RT) Declaraties HO (5% CT, 1% RT) Declaratiereglement HO (0% CT, 0% RT) Pagina 18 van 107

19 De fouten die bij deze controlewerkzaamheden worden geconstateerd worden door de instellingsaccountant ook betrokken in de foutevaluatie bij de oordeelvorming bij de jaarrekening als geheel. In geval op grond van RJO artikel 3h geconsolideerde jaarverslaggeving van meerdere bevoegde gezagen gezamenlijk plaatsvindt dienen alle controle en rapportage toleranties in dit hoofdstuk toegepast te worden op de enkelvoudige/gesegmenteerde verslaglegging van het instandhoudingniveau (d.w.z. op het niveau van één bevoegd gezag). Pagina 19 van 107

20 2.1.4 Omgaan met fouten (foutdefinities) 1 december 2010 Van een fout in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van de uitgevoerde controle is gebleken dat een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat, voor zover het de naleving van de wet- en regelgeving betreft. Saldering van fouten is daarom niet toegestaan. Van een onzekerheid in het onderzoek is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken. Bijvoorbeeld als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat de instellingsaccountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert. Het uitgangspunt is dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk door de school/instelling moeten worden gecorrigeerd. Ten aanzien van fouten, die betrekking hebben op rechtmatigheid geldt dat correctie veelal niet mogelijk is omdat de besteding reeds plaats heeft gevonden. Voor wat betreft het omgaan met geconstateerde fouten geldt voor de accountantscontrole van de jaarstukken: Ten aanzien van het getrouwe beeld van de jaarrekening hoeven scholen en instellingen fouten met een gezamenlijk financieel belang beneden de goedkeuringstolerantie niet te corrigeren en de instellingsaccountant hoeft ze niet te rapporteren. Het effect op de vermogenspositie (de belangrijkste informatievraag voor OCW) is namelijk gering. Met betrekking tot de financiële rechtmatigheid wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en nietmateriële fouten. De school/instelling corrigeert voor zover mogelijk geconstateerde fouten. De school/ instelling kan echter dergelijke fouten meestal niet corrigeren. De instellingsaccountant informeert het bestuur en het interne toezichthoudende orgaan hierover conform de geldende beroepsvoorschriften. Materiële fouten (dwz fouten groter dan de goedkeuringstolerantie) hebben invloed op de strekking van de controleverklaring en worden uit dien hoofde in de controleverklaring toegelicht. Ten aanzien van niet-materiële fouten (dwz fouten kleiner dan de goedkeuringstolerantie) stelt de instellingsaccountant een rapport van bevindingen op zoals opgenomen in Accountantsproducten / Rapportering met inachtneming van de geldende rapportagetolerantie Algemeen referentiekader 1 juli 2010 In het controleprotocol is op het hoogste niveau het referentiekader opgenomen. Met betrekking tot een aantal posten en/of stromen is in dit controleprotocol ook een aantal specifieke criteria opgenomen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving. De beroepsvoorschriften voor instellingsaccountants zoals opgenomen in de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NVCOS) zijn altijd onderdeel van de controlecriteria Afhandelingscorrespondentie voorgaande jaren 1 juli 2010 De instellingsaccountant stelt vast dat de school of de instelling de aanwijzingen heeft verwerkt en/of de correcties heeft opgevolgd waarover DUO eerder met de school of de instelling heeft gecorrespondeerd in een jaarlijkse brief. Indien de aanwijzingen niet zijn verwerkt en/of de correcties niet zijn opgevolgd dan neemt de instellingsaccountant dit op in een rapport van bevindingen zoals vermeld in Accountantsproducten / rapportering. Pagina 20 van 107

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) 1. Algemeen Eén van de nieuwe rechtmatigheidcriteria die zijn verankerd in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG)

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie