Aftrek voor octrooi-inkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aftrek voor octrooi-inkomsten"

Transcriptie

1 DISCLAIMER De hieronder weergegeven tekst is een kopij van de lijst van Frequently Asked Questions zoals deze op 16 mei 2012 gepubliceerd stond op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën (laatst aangepast op 27 juli 2011) in het kader van de wetgeving (en de interpretatie hieraan gegeven door de administratie) rond de aftrek voor octrooi-inkomsten. De Clercq & Partners kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de hieronder weergegeven tekst. Deze tekst houdt ook geen advies in vanwege De Clercq & Partners en is niet gericht op het tot stand brengen van een client-attorney relationship tussen De Clercq & Partners en de lezer. Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit; Laatst gewijzigd op 27 juli 2011; Webcoördinator: Pierre Verstreken; Webauteur : Rudy Heyse Aftrek voor octrooi-inkomsten I. Belastingplichtigen 1. Wie kan genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten? Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarnaast staat artikel 236bis, WIB 92 toe dat buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting (onderworpen aan de belasting van nietinwoners/vennootschappen) de aftrek voor octrooi-inkomsten bekomen onder dezelfde voorwaarden als Belgische vennootschappen. Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting (of de belasting van niet-inwoners) en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (of de belasting van nietinwoners/rpb) kunnen niet genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. 2. Kan de dienstverlener die in naam en voor rekening van de opdrachtgever werkt, genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten? Neen, want deze is geen eigenaar, vruchtgebruiker of licentiehouder van het octrooi, hetgeen een vereiste is om de aftrek voor octrooi-inkomsten toe te passen.

2 II. Octrooien 1. Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking? De tekst van de programmawet van 27 april 2007 (BS ) maakt enkel melding van de uitdrukking octrooien en bevat geen verduidelijking wat hieronder dient te worden verstaan. Daarom kan worden aangenomen dat men zich voor de definitie van de uitdrukking octrooien kan baseren op de wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 (zie ter zake ook het Commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 68/32.1). Overeenkomstig deze wet op de uitvindingsoctrooien is een uitvindingsoctrooi of octrooi, een titel waardoor een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie wordt verleend voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid (art. 2, Wet van op de uitvindingsoctrooien BS ). Een uitvinding is nieuw indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De bepalingen in de wet met betrekking tot de aftrek voor octrooi-inkomsten hebben betrekking op zowel nationale, als op Europese of internationale octrooien. De Europese en internationale aanvraagprocedures bieden de mogelijkheid om via één enkele aanvraag lokale octrooibescherming te bekomen in een groot aantal landen. Een Europese octrooiaanvraag kan op vandaag aldus leiden tot bescherming in 33 landen (dit zijn de landen van de Europese Unie en een aantal bijkomende landen die zich bij het Europees Octrooiverdrag hebben aangesloten). Het Europees octrooi bestaat in essentie uit een bundel nationale rechten, die bescherming bieden volgens de regelgeving van toepassing in de verschillende landen. Een octrooi zal in een bepaald land slechts geacht worden verworven te zijn op voorwaarde dat de nationale fase van de aanvraagprocedure in dat land succesvol werd afgerond. Het is immers pas vanaf dat ogenblik dat het octrooi in dat land bescherming geniet. De aftrek van octrooi-inkomsten is ook van toepassing op aanvullende beschermingscertificaten. Het begrip aanvullende beschermingscertificaat verwijst zowel naar het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ingevoerd door Verordening (EG) Nr. 1768/92, als naar het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen ingevoerd door Verordening (EG) Nr. 1610/96. Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals ondermeer knowhow, merken, auteursrechten en databankrechten, komen niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt aangegeven in verband met knowhow die inherent is aan of onlosmakelijk verbonden is met een geoctrooieerd product of procédé. 2. In welke landen dient men over een octrooi te beschikken opdat de inkomsten ervan in aanmerking zouden komen voor de aftrek voor octrooiinkomsten? Een onderscheid moet gemaakt worden tussen het geval waarin het product / procédé in het land waar de relevante goederen of diensten het voorwerp van een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat uitmaken, geproduceerd / toegepast wordt, en het geval waarin het product / procédé bescherming geniet in het land van commercialisatie. Indien het product / procédé in het land van productie / toepassing (België of elders) bescherming geniet onder een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat, kwalificeren de inkomsten uit de

3 commercialisatie van het product / procédé voor de octrooiaftrek, ongeacht of in het land van commercialisatie al dan niet een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat werd verkregen. Volgende gevallen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen: Belgische vennootschap heeft een octrooi verkregen in België met betrekking tot een product dat ook in België geproduceerd wordt: inkomsten uit de commercialisatie kwalificeren voor octrooiaftrek, ongeacht waar het product verkocht wordt en ongeacht of het product in het land van commercialisatie van enige octrooibescherming geniet; Belgische vennootschap heeft een octrooi verkregen in het buitenland (bijvoorbeeld in Frankrijk) met betrekking tot een product. Het product wordt in Frankrijk geproduceerd door een derde op basis van een licentie verleend door de Belgische vennootschap: royalty s verschuldigd door de Franse productievennootschap aan de Belgische vennootschap (octrooihouder) kwalificeren voor de octrooiaftrek; Belgische vennootschap heeft een octrooi verkregen in het buitenland (bijvoorbeeld in Frankrijk) met betrekking tot een product. De Belgische vennootschap laat het product in Frankrijk door een maakloonwerker produceren voor rekening van de Belgische vennootschap (octrooihouder): de inkomsten uit de latere commercialisatie van deze producten door de Belgische vennootschap (octrooihouder) kwalificeren voor de octrooiaftrek, ongeacht waar het product verkocht wordt en ongeacht of het product in het land van commercialisatie van enige octrooibescherming geniet. Indien het product / procédé in het land van commercialisatie bescherming geniet onder een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat, dan kwalificeren de inkomsten uit de commercialisatie van het product of procédé in dat land voor de octrooiaftrek, ongeacht of in het land van productie / toepassing al dan niet een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat werd verkregen. 3. Moet de vennootschap het geoctrooieerd product / procédé zelf hebben ontwikkeld? Komen ook door derden geoctrooieerde producten of procédés in aanmerking? De aftrek voor octrooi-inkomsten geldt zowel ten aanzien van door de vennootschap zelf ontwikkelde producten of procédés die door een octrooi (of een aanvullend beschermingscertificaat) zijn beschermd, als ten aanzien van door derden ontwikkelde producten of procédés die van een dergelijke bescherming genieten. De aftrek voor octrooi-inkomsten geldt met andere woorden in twee situaties: De vennootschap heeft een product of procédé (geheel of gedeeltelijk) zelf ontwikkeld in een onderzoekscentrum dat een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid vormen in de zin van artikel 46, 1, eerste lid, 2 WIB 92, en op dit product of procédé octrooibescherming bekomen; De vennootschap heeft van een al dan niet onafhankelijke derde de volle eigendom, medeeigendom of het vruchtgebruik met betrekking tot een octrooi verworven of een licentie op een octrooi genomen en de vennootschap heeft de geoctrooieerde producten of procédés (geheel of gedeeltelijk) zelf verbeterd in een onderzoekscentrum van de vennootschap, dat een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid vormen in de zin van artikel 46, 1, eerste lid, 2 WIB 92, en dit ongeacht of de verbetering tot bijkomende octrooien heeft geleid en ongeacht de wijze van verwerving (aankoop, inbreng, enz.). De blote

4 eigendomsrechten op een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat komen niet in aanmerking voor de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten. 4. Moet de vennootschap eigenaar zijn van het octrooi? Het is niet vereist dat de vennootschap eigenaar is van het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat. Ook indien zij vruchtgebruiker of licentiehouder is, komt de vennootschap in aanmerking. Blote eigendom van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat komt evenwel niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten. Er wordt niet vereist dat een eventuele licentie zich zou uitstrekken over de volledige beschermingsduur van het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat. Het is evenmin vereist dat de vennootschap alléén eigenaar, licentiehouder of vruchtgebruiker is van het octrooi of het aanvullend beschermingscertificaat. Alle mede-eigenaars en vruchtgebruikers kunnen in principe van de aftrek voor octrooi-inkomsten genieten. De aftrek voor octrooiinkomsten is van toepassing op zowel exclusieve als niet-exclusieve licenties. De Belgische vennootschap mag evenwel geen doorgeefluik of conduit company zijn; met andere woorden: er hoort een zekere economische substantie tegenover te staan. 5. Vanaf wanneer kan men spreken van een octrooi? Is de indiening van een octrooiaanvraag voldoende om in aanmerking te komen voor de aftrek voor octrooiinkomsten? Octrooiaanvragen komen niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten. De octrooiaftrek is slechts van toepassing indien effectief een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat is verleend. Het is echter mogelijk dat een product of procédé wordt beschermd door verschillende octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, en dat op het moment dat wordt gestart met de commercialisatie van een dergelijk product of procédé nog niet alle octrooien / aanvullende beschermingscertificaten verleend of toegekend zijn. Het feit dat nog niet alle rechten verleend zijn, belet niet dat de inkomsten die worden verkregen op basis van de reeds verkregen octrooien / aanvullende beschermingscertificaten principieel in aanmerking komen voor de octrooiaftrek. Er zal geval per geval moeten worden beoordeeld of het feit dat nog niet alle octrooien / aanvullende beschermingscertificaten zijn verleend een impact heeft op het bedrag van de in aanmerking te nemen octrooi-inkomsten. 6. Wat houdt de vereiste van een onderzoekscentrum in? Mag het onderzoekscentrum in het buitenland gelegen zijn? Om te kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten moet de vennootschap beschikken over een onderzoekscentrum dat geheel of gedeeltelijk instaat voor de ontwikkeling van het product of procédé dat het voorwerp uitmaakt van het octrooi / aanvullend beschermingscertificaat

5 (voor zelf ontwikkelde geoctrooieerde producten of procédés) of dat geheel of gedeeltelijk instaat voor de verbetering van de producten of procédés die het voorwerp uitmaken van het octrooi / aanvullend beschermingscertificaat (voor van derden verworven octrooien of licenties op octrooien). De aftrek van octrooi-inkomsten geldt alleen in geval van ontwikkeling of verbetering door de vennootschap in één of meerdere onderzoekscentra die een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid vormen in de zin van artikel 46, 1, eerste lid, 2 WIB 92. Onder bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid wordt het geheel verstaan van de bestanddelen die in een afdeling van die onderneming belegd zijn en technisch een onafhankelijke onderneming vormen, d.w.z. een geheel dat bekwaam is om met eigen middelen te werken. Alhoewel de wettekst slechts spreekt over een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid in de zin van artikel 46, 1, eerste lid, 2, WIB 92, verstaat de administratie onder de betrokken bepaling ook de algemeenheid van goederen als bedoeld in het voormelde artikel. De vennootschap moet niet noodzakelijk in België over een onderzoekscentrum beschikken. Het onderzoekscentrum mag ook in het buitenland gelegen zijn. 7. Met betrekking tot van derden verworven volle eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik of licentierechten op octrooien wordt vereist dat de geoctrooieerde producten of procédés door de vennootschap werden verbeterd. Wat houdt deze vereiste van verbetering in? De vennootschap moet aantonen dat, voor van derden verworven volle eigendom, medeeigendom, vruchtgebruik of licentierechten op octrooien of aanvullend beschermingscertificaten, de verdere ontwikkeling van de geoctrooieerde producten of procédés tot een toegevoegde waarde heeft geleid, bijvoorbeeld indien de economische waarde van het geoctrooieerde product of procédé werd verhoogd. De wet vereist niet dat de verbetering aanleiding heeft gegeven tot bijkomende octrooien. Met andere woorden, de wet vereist niet dat de verbetering een octrooieerbare uitvinding inhoudt. In de regel zal deze verbetering ook kunnen resulteren in knowhow die inherent is aan of onlosmakelijk verbonden is met het geoctrooieerde product of procédé. De inkomsten die hierop betrekking hebben kwalificeren bijgevolg tevens als octrooi-inkomsten die voor de octrooiaftrek in aanmerking komen. 8. Mag de vennootschap de uitvoering van onderzoek en ontwikkeling uitbesteden aan derden? Ja. De ontwikkeling van geoctrooieerde producten of procédés, of de verbetering van geoctrooieerde producten of procédés, moet niet volledig door de vennootschap worden uitgevoerd, maar mag gedeeltelijk worden uitbesteed aan derden. De vennootschap kan dus bij de uitvoering van onderzoek en ontwikkeling een beroep doen op al dan niet onafhankelijke derden, die het onderzoek in opdracht en voor rekening van de vennootschap uitvoeren (zogenaamde outsourcing of contract research ).

6 De aftrek van octrooi-inkomsten is dus mede van toepassing op inkomsten uit octrooien die - mits tussenkomst van het onderzoekscentrum van de vennootschap - door derden voor rekening van de vennootschap zijn ontwikkeld. Voorts geldt de aftrek voor inkomsten uit van derden verworven octrooien ook indien de geoctrooieerde producten of procédés - mits tussenkomst van het onderzoekscentrum van de vennootschap - door derden voor rekening van de vennootschap zijn verbeterd. Veronderstel dat de Belgische vennootschap haar onderzoek en ontwikkeling uitbesteedt en dus vraagt aan een buitenlandse en een Belgische aparte entiteit om voor haar rekening en in haar naam te ontwikkelen. Kan dit beschouwd worden als gedeeltelijke ontwikkeling door de vennootschap? In de memorie van toelichting wordt aangehaald dat de regering via deze nieuwe maatregel Belgische ondernemingen wenst aan te zetten tot technische innovatie door alle activiteiten van onderzoek en ontwikkeling in verband met de ontwikkeling van geoctrooieerde producten en procédés te stimuleren en door de eigendom van octrooien en/of het verkrijgen van gebruiksrechten op octrooien aan te moedigen evenals de ontwikkeling van producten of procédés op basis van deze octrooien.

7 III. Octrooi Inkomsten 1. Welke inkomsten komen in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten? Artikel 205/2, 2, WIB 92, definieert het begrip octrooi-inkomsten. Het gaat om twee categorieën: 1 De vergoeding voor licenties die de vennootschap aan derden heeft verleend met betrekking tot octrooien. De vergoedingen van licentienemers zijn zowel variabele vergoedingen (bv. royalty s als percentage van de omzet met betrekking tot de geoctrooieerde producten of procédés) als vaste vergoedingen en voorschotten (bv. "upfront fees", "milestones", en dergelijke). Vergoedingen van verbonden ondernemingen komen alleen in aanmerking in de mate dat ze marktconform zijn. Indien de licentieovereenkomst en de op basis daarvan verschuldigde vergoeding niet uitsluitend betrekking heeft op de octrooien of de aanvullende beschermingscertificaten, maar ook op andere intellectuele eigendomsrechten (bv. merken of knowhow die niet inherent zijn aan of onlosmakelijk verbonden zijn met de octrooien), komt alleen het gedeelte dat betrekking heeft op octrooien / aanvullende beschermingscertificaten in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten. De belastingplichtige moet daarom in voorkomend geval de vergoeding uitsplitsen. Echter, indien een vennootschap een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat verwerft van een derde en het geoctrooieerde product of procédé verbetert, dan komen de inkomsten die door de vennootschap worden verkregen als vergoeding voor dergelijke verbetering, volledig in aanmerking voor de octrooiaftrek. Deze verbeteringen zullen in de regel resulteren in knowhow die inherent is aan of onlosmakelijk verbonden is met het geoctrooieerd product of procédé. De inkomsten die dergelijke verbeteringen vergoeden, komen dus eveneens in aanmerking voor de octrooiaftrek. Hetzelfde geldt voor wat betreft de door de vennootschap zelf ontwikkelde octrooien, t.w. de inkomsten die de zelf ontwikkelde knowhow die inherent is aan of onlosmakelijk verbonden is met de zelf ontwikkelde octrooien vergoeden, komen eveneens in aanmerking voor de octrooiaftrek. Deze knowhow voegt waarde toe aan het zelf ontwikkelde geoctrooieerd product of procédé zodat de inkomsten verkregen bij de commercialisatie van het octrooi en de daaraan verbonden knowhow als inkomsten dienen te worden beschouwd die in aanmerking komen voor de octrooiaftrek. De volgende voorbeelden kunnen in dit verband worden gegeven: Een vennootschap heeft een octrooi verkregen op een zelf ontwikkeld product. Echter, opdat deze vennootschap dit octrooi zou kunnen commercialiseren, dient zij hiertoe de toestemming te verkrijgen van een regelgevende autoriteit. Tijdens de aanvraagprocedure wordt vereist dat, opdat de toestemming tot commercialisatie zou worden verkregen, een aantal bijkomende wijzigingen worden aangebracht aan het desbetreffende product, beschermd onder het octrooi, waardoor de veiligheid van het gebruik van het product wordt verhoogd. Deze knowhow verkregen na het verlenen van het octrooi is dan ook onlosmakelijk verbonden met het geoctrooieerd product. De inkomsten die zulke knowhow vergoeden, komen bijgevolg in aanmerking voor de octrooiaftrek. Een vennootschap heeft een octrooi verkregen op een zelf ontwikkeld product. Deze vennootschap bezit tevens een bijzondere kennis om het door het octrooi beschermde product te produceren. Echter, deze kennis in verband met de wijze van productie kan

8 tevens worden gebruikt bij de productie van een product dat niet door dit octrooi wordt beschermd. In dergelijk geval is zulke knowhow niet inherent of onlosmakelijk verbonden met het octrooi zodat de inkomsten die deze knowhow vergoeden, niet voor de octrooiaftrek in aanmerking komen. 2 De marktconforme vergoeding voor octrooien begrepen in de verkoopprijs van goederen (of diensten) van de vennootschap Dit wordt omschreven als de vergoedingen die aan de vennootschap voor het belastbaar tijdperk zouden verschuldigd zijn indien de goederen die door of voor rekening van de vennootschap worden geproduceerd (of de diensten die door of voor rekening van de vennootschap worden geleverd), zouden worden geproduceerd (of geleverd) door een derde op grond van een licentie verleend door de vennootschap op de gebruikte octrooien en indien tussen de vennootschap en de derde zodanige voorwaarden zouden zijn overeengekomen als tussen onafhankelijke ondernemingen. De verwijzing naar de productie van goederen of het leveren van diensten voor rekening van de vennootschap laat toe dat deze activiteiten worden uitbesteed aan een maakloonwerker. De in de verkoopprijs vervatte vergoeding voor knowhow inherent aan of onlosmakelijk verbonden met het octrooi, komt (omwille van dezelfde redenen als hierboven aangehaald inzake vergoedingen verkregen voor het in licentie geven van een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat) eveneens in aanmerking voor de octrooiaftrek. 2. Geldt de aftrek voor octrooi-inkomsten ten aanzien van inkomsten uit de verkoop van octrooien? De aftrek voor octrooi-inkomsten is niet van toepassing op inkomsten verworven naar aanleiding van de verkoop van, overdracht van mede-eigendom of vruchtgebruik op een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat. 3. Geldt de aftrek voor octrooi-inkomsten voor inkomsten die betrekking hebben op de periode voordat het octrooi is verleend of de periode nadat de geldingsduur van het octrooi verstreken is? Neen. Een octrooi heeft een beperkte geldingsduur. Alleen de vergoedingen die betrekking hebben op de periode nadat het octrooi is verleend en voordat de geldingsduur van het octrooi is verstreken, komen in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten. Het is mogelijk dat een product of procédé wordt beschermd door verschillende octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, die elkaar al dan niet geheel of gedeeltelijk overlappen of onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dat op het moment dat wordt gestart met de commercialisatie van een dergelijk product of procédé nog niet alle octrooien / aanvullende beschermingscertificaten verleend zijn. Het feit dat nog niet alle rechten verleend zijn, belet niet dat de inkomsten die worden verkregen op basis van de reeds verkregen octrooien / aanvullende beschermingscertificaten principieel in aanmerking komen voor de octrooiaftrek. Er dient geval per geval te worden beoordeeld of het feit dat nog niet alle octrooien / aanvullende beschermingscertificaten zijn verleend, een impact heeft op het bedrag van de in aanmerking te nemen inkomsten. Bijvoorbeeld:

9 Een bepaald toestel maakt het voorwerp uit van een aantal octrooien die elkaar niet overlappen. Op het ogenblik van de commercialisatie van dit toestel is slechts een deel van de octrooien verleend; de aanvragen van een ander deel octrooien zijn nog hangende. De inkomsten die worden verkregen als vergoeding voor de reeds verleende octrooien komen in aanmerking voor de octrooiaftrek op voorwaarde dat de overige toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. Het bedrag van de in aanmerking te nemen inkomsten dient geval per geval te worden beoordeeld. Het is mogelijk dat het globale bedrag van deze octrooi-inkomsten niet toeneemt op het ogenblik dat bijkomende octrooien worden verleend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de eerst verkregen octrooien geheel of gedeeltelijk worden overlapt door de bijkomende octrooien of de eerst verkregen octrooien onlosmakelijk verbonden zijn met de bijkomende octrooien, zodat een derde in geen geval een identiek toestel zou kunnen commercialiseren, gelet op de bescherming die wordt geboden door de reeds verkregen octrooien. Indien een product of procédé wordt beschermd door verschillende octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, dient er geval per geval te worden beoordeeld wat de impact is van het verstrijken van de geldingsduur van een of meerdere van de verkregen octrooien / aanvullende beschermingscertificaten op het bedrag van de inkomsten dat in aanmerking komt voor de octrooiaftrek. Het is mogelijk dat het verstrijken van de geldingsduur van een deel van de octrooien / aanvullende beschermingscertificaten geen impact heeft op het globale bedrag van de inkomsten dat in aanmerking komt voor de octrooiaftrek, bijvoorbeeld omdat het octrooi waarvan de geldingsduur verstreken is volledig of gedeeltelijk werd overlapt door of onlosmakelijk verbonden is met een ander octrooi waarvan de inkomsten tevens in aanmerking komen voor de octrooiaftrek. In een dergelijke situatie zou een derde geenszins een gelijkaardig product of procédé kunnen commercialiseren vóór het verstrijken van de geldingsduur van dit ander octrooi. Het is ook mogelijk dat een derde geenszins een identiek product of procédé zou kunnen commercialiseren vóór het verstrijken van de geldingsduur van alle andere octrooien, gelet op het bestaan van deze andere octrooien of dit ander octrooi. In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om het bedrag van de octrooi-inkomsten met betrekking tot een bepaald geoctrooieerd product of procédé globaal te bepalen, zonder de octrooiinkomsten uit te splitsen tussen de verschillende octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, bijvoorbeeld in geval de betrokken octrooien / aanvullende beschermingscertificaten elkaar overlappen of onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor de periode na afloop van de geldingsduur van het (laatste) octrooi kan trouwens meestal nog slechts een sterk verminderde vergoeding worden aangerekend voor de eventuele andere intellectuele eigendomsrechten die nog het voorwerp zouden uitmaken van de licentie, zoals knowhow, merken, etc. Deze vergoedingen komen niet in aanmerking voor de octrooiaftrek omdat ze geen betrekking meer hebben op octrooien, of ze voor wat de knowhow betreft niet meer inherent is aan of onlosmakelijk verbonden is met de octrooien. Uiteraard zal de aftrek moeten worden herzien bij eventuele latere nietigverklaring van het octrooi. 4. Wanneer een derde een deel betaalt van de kosten van onderzoek en ontwikkeling van de vennootschap, komt deze bijdrage in aanmerking voor de aftrek voor octrooi- inkomsten? Neen. In geval een derde (bijvoorbeeld een licentienemer of een mede-eigenaar van het octrooi) een bijdrage betaalt in de kosten van (verder) onderzoek en ontwikkeling van de vennootschap, wordt de aftrek voor octrooi-inkomsten niet verleend op de inkomsten die voortkomen uit de

10 deelname door de derde in de kosten van onderzoek en ontwikkeling (artikel 205/2, 2, lid 3 WIB 92). De aftrek voor octrooi-inkomsten wordt enkel verleend ten aanzien van de eigenlijke vergoedingen voor een octrooi. 5. Geldt de aftrek voor octrooi-inkomsten enkel ten aanzien van in België belastbare inkomsten? Ja. Voor Belgische vennootschappen wordt de aftrek voor octrooi-inkomsten verleend in zover de octrooi-inkomsten deel uitmaken van het in België belastbare resultaat. De inkomsten die toerekenbaar zijn aan buitenlandse inrichtingen en die op grond van het dubbelbelastingverdrag met het land van de buitenlandse inrichting in België zijn vrijgesteld, vallen niet onder het begrip octrooi-inkomsten en komen derhalve niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten. Voor buitenlandse vennootschappen wordt de aftrek voor octrooi-inkomsten verleend in zover de octrooi-inkomsten deel uitmaken van het belastbare resultaat van de Belgische inrichting. De inkomsten die toerekenbaar zijn aan het buitenlandse hoofdhuis of andere buitenlandse inrichtingen van de buitenlandse vennootschap, vallen niet onder het begrip octrooi-inkomsten en komen derhalve niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten.

11 IV. Vermindering voor van derden verworven octrooien Voor van derden verworven octrooien moet, in voorkomend geval, een vermindering van de basis van de aftrek voor octrooi-inkomsten worden toegepast. 1. In welke gevallen geldt de vermindering? De vermindering is van toepassing in twee gevallen: Het geval waarin de vennootschap licentierechten op één of meer octrooien (en/of aanvullende beschermingscertificaten) verwerft op grond van een licentieovereenkomst met een al dan niet onafhankelijke derde; Het geval waarin de vennootschap van een al dan niet onafhankelijke derde op enigerlei wijze eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik met betrekking tot één of meerdere octrooien (en/of aanvullende beschermingscertificaten) verwerft (door middel van aankoop, inbreng, enz.) De vermindering geldt niet voor door octrooien / aanvullende beschermingscertificaten beschermde producten of procédés, die door de vennootschap zelf zijn ontwikkeld of die door al dan niet onafhankelijke derden voor rekening van de vennootschap zijn ontwikkeld. 2. Wat is de bedoeling van deze vermindering? Om misbruiken te voorkomen met betrekking tot van derden verworven eigendom, medeeigendom of vruchtgebruik en/of licentierechten op octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, bepaalt artikel 205/3, WIB 92, dat de basis van de aftrek voor octrooiinkomsten wordt verminderd met de door de vennootschap verschuldigde vergoedingen en/of afschrijvingen op van derden verworven licentierechten en/of eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik op de octrooien / aanvullende beschermingscertificaten. Bij gebreke hiervan zouden misbruiken kunnen ontstaan doordat belastingplichtigen opeenvolgende licenties en sublicenties zouden sluiten om telkens opnieuw van de aftrek voor octrooi-inkomsten te genieten. Deze vermindering moet worden samen gelezen met artikel 205/2, 1, tweede gedachtestreepje WIB 92, dat voor van derden verworven eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik en/of licentierechten op octrooien / aanvullende beschermingscertificaten vereist dat de vennootschap de beschermde producten of procédés geheel of gedeeltelijk moet hebben verbeterd. Door de vermindering van de basis van de aftrek voor octrooi-inkomsten met de aan derden verschuldigde vergoedingen en de afschrijvingen op van derden verworven eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik en/of licentierechten op octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, wordt de basis van de aftrek voor octrooi-inkomsten beperkt tot de toegevoegde waarde van de door de vennootschap aangebrachte verbetering.

12 3. Welke bestanddelen moeten van de ontvangen octrooi-inkomsten worden afgetrokken? Bij de bepaling van de vermindering, maakt artikel 205/3, 1, WIB 92, een onderscheid tussen de bestanddelen die wél en de bestanddelen die niet worden afgeschreven. De vermindering betreft aldus de volgende twee categorieën: de door de vennootschap verschuldigde vergoedingen, van welke aard ook, voor van derden verworven eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik en licentierechten met betrekking tot octrooien (en aanvullende beschermingscertificaten); de afschrijvingen op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de van derden verworven eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik en licentierechten met betrekking tot octrooien (en aanvullende beschermingscertificaten). Indien de door de vennootschap verschuldigde vergoedingen en de afschrijvingen niet uitsluitend betrekking hebben op octrooien / aanvullende beschermingscertificaten, maar ook op andere intellectuele eigendomsrechten (bv. merken), geldt de vermindering alleen ten aanzien van het gedeelte dat betrekking heeft op octrooien, tenzij voor wat betreft de vergoedingen verschuldigd voor knowhow inherent aan of onlosmakelijk verbonden met het octrooi / het aanvullend beschermingscertificaat, aangezien deze vergoeding wel in mindering dient te worden gebracht. De belastingplichtige moet in voorkomend geval een uitsplitsing maken. 4. Moet de vermindering globaal of voor elk octrooi afzonderlijk worden toegepast? De vermindering moet voor elk octrooi afzonderlijk worden toegepast. Indien een vennootschap tijdens het belastbaar tijdperk octrooi-inkomsten ontvangt met betrekking tot van derden verworven eigendoms- of licentierechten op een bepaald octrooi / aanvullend beschermingscertificaat, moeten de voor dat tijdperk aan derden verschuldigde vergoedingen en de afschrijvingen met betrekking tot dat octrooi / aanvullend beschermingscertificaat in mindering komen van de octrooi-inkomsten uit dat octrooi / aanvullend beschermingscertificaat. Indien de aan derden verschuldigde vergoedingen en de afschrijvingen de ontvangen octrooiinkomsten uit een bepaald octrooi / aanvullend beschermingscertificaat overschrijden, mag het excedent niet worden afgetrokken van octrooi-inkomsten uit eventuele andere octrooien / aanvullende beschermingscertificaten. Indien geen octrooi-inkomsten worden ontvangen met betrekking tot een bepaald octrooi / aanvullend beschermingscertificaat, is er geen reden om voor dat octrooi / aanvullend beschermingscertificaat een vermindering toe te passen. 5. Moeten de kosten van onderzoek en ontwikkeling ook in mindering worden gebracht? Neen. De vermindering bepaald in artikel 205/3, WIB 92, heeft geen betrekking op de door de vennootschap gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling of kosten verbonden aan het in stand houden van octrooien / aanvullende beschermingscertificaten. De basis van de aftrek voor octrooi-inkomsten moet dus niet worden verminderd met de al dan niet geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling.

13 Artikel 205/3, 1, derde lid, WIB 92, preciseert dat de vermindering evenmin van toepassing is indien de vennootschap een deel betaalt van de kosten van (verder) onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door derden (bijvoorbeeld door de licentiegever of de overdrager van het octrooi / aanvullend beschermingscertificaat). 6. Wat indien de vennootschap ten onrechte geen kosten of afschrijvingen boekt met betrekking tot van derden verworven octrooien / aanvullende beschermingscertificaten? Alle kosten en afschrijvingen die normaal ten laste komen van het in België belastbare resultaat, moeten voor de berekening van de aftrek voor octrooi-inkomsten in mindering worden gebracht, ongeacht of deze kosten en afschrijvingen effectief zijn geboekt. 7. Moet de vermindering ook worden toegepast indien de aan derden verschuldigde vergoedingen of afschrijvingen niet ten laste komen van het in België belastbare resultaat? Neen, artikel 205/3, 1, WIB 92, preciseert dat de vermindering alleen betrekking heeft op vergoedingen en afschrijvingen die in België ten laste worden gelegd van het belastbare resultaat. Voor Belgische vennootschappen, is er geen reden om de basis voor de aftrek voor octrooiinkomsten te verminderen met de aan derden verschuldigde vergoedingen en de afschrijvingen die ten laste komen van een vaste inrichting in het buitenland. Voor buitenlandse vennootschappen, is er geen reden om de basis voor de aftrek voor octrooiinkomsten te verminderen met de aan derden verschuldigde vergoedingen en afschrijvingen die ten laste komen van het hoofdhuis in het buitenland of van andere buitenlandse inrichtingen van de vennootschap. 8. Gelden er bijzondere regels voor verbonden ondernemingen? Ja. Om te beletten dat verbonden vennootschappen zouden trachten om de aftrek voor octrooiinkomsten te maximaliseren door te lage vergoedingen of aanschaffingswaarde aan te rekenen op licenties aan Belgische groepsvennootschappen, bepalen artikel 205/3, 2 en 3 WIB 92, dat in een dergelijk geval de vermindering moet worden vastgesteld met toepassing van de hogere markconforme vergoedingen of de verhoogde arm s length aanschaffingsprijs 9. Heeft de toepassing van de vermindering ten aanzien van bepaalde vergoedingen en afschrijvingen gevolgen voor de aftrekbaarheid ervan als beroepskosten? Neen, de vermindering van de basis van de aftrek voor octrooi-inkomsten staat los van de aftrekbaarheid van de vergoedingen en afschrijvingen als beroepskostekingtreding

14 V. Inwerkingtreding 1. Wanneer treedt de aftrek voor octrooi-inkomsten in werking? De aftrek voor octrooi-inkomsten is van toepassing vanaf aanslagjaar 2008 op de octrooiinkomsten die betrekking hebben op octrooien / aanvullende beschermingscertificaten die niet door de vennootschap, een licentienemer of verbonden ondernemingen zijn gebruikt voor verkopen van goederen of diensten aan onafhankelijke derden vóór 1 januari Wanneer een uitvinding in meerdere landen door een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat werd beschermd, moet voor elk octrooi / aanvullend beschermingscertificaat apart worden nagegaan of het reeds is gebruikt voor verkopen van goederen of diensten aan derden. Het louter toestaan van een licentie op een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat vóór 1 januari 2007 houdt niet noodzakelijk in dat verkopen van producten of diensten aan onafhankelijke derden hebben plaatsgevonden vóór die datum. De aftrek voor octrooi-inkomsten kan dus worden toegepast indien de vennootschap vóór 1 januari 2007 een licentie op een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat heeft toegestaan zonder dat het octrooi / aanvullend beschermingscertificaat door de vennootschap, de licentienemer of verbonden ondernemingen is gebruikt voor verkopen van producten of diensten aan onafhankelijke derden vóór die datum. Indien bijvoorbeeld een Belgische vennootschap A in 2005 een octrooi heeft verworven en dit octrooi in 2006 in licentie geeft aan de Belgische vennootschap B die het octrooi verbetert tot een verkoopbaar product en dit product voor het eerst commercialiseert in 2009, dan kunnen vennootschap A en B als volgt genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten: Vennootschap A kan genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten voor de inkomsten verkregen vanaf aanslagjaar 2008 onder de licentieovereenkomst afgesloten met vennootschap B; Vennootschap B kan genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten op de kwalificerende inkomsten uit de commercialisatie van het octrooi in Het feit dat vennootschap A in 2006 reeds een licentie heeft toegekend op het octrooi kan namelijk niet worden beschouwd als het gebruiken van het octrooi voor het verkopen van goederen of diensten aan onafhankelijke derden vóór 1 januari 2007.

In welke landen dient men over een octrooi te beschikken opdat de inkomsten ervan in aanmerking zouden komen voor de aftrek voor octrooi-inkomsten?

In welke landen dient men over een octrooi te beschikken opdat de inkomsten ervan in aanmerking zouden komen voor de aftrek voor octrooi-inkomsten? Publ i cat i evanver schi l l endebr onnen Octrooien Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking? De tekst van de programmawet van 27 april 2007 (BS 08.05.2007) maakt enkel melding van de

Nadere informatie

FISCALE VOORDELEN OCTROOIEN. Publicatie van verschillende bronnen

FISCALE VOORDELEN OCTROOIEN. Publicatie van verschillende bronnen FISCALE VOORDELEN OCTROOIEN Publicatie van verschillende bronnen Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking? De tekst van de programmawet van 27 april 2007 (BS 08.05.2007) maakt enkel melding

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier... Lijst van afkortingen... DEEL I ALGEMEEN KADER... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier... Lijst van afkortingen... DEEL I ALGEMEEN KADER... 1 v De Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier.................................. Lijst van afkortingen............................................... i iii DEEL I ALGEMEEN KADER..............................................

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel.

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel. CIRCULAIRE AOIF Nr. 14/2010 AVDK Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit Centrale diensten Diensten I en II Ci.P11.Cult./602.965 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

FISCAAL NIEUV/S VAN DE MAAND MEI 2OO7

FISCAAL NIEUV/S VAN DE MAAND MEI 2OO7 FISCAAL NIEUV/S VAN DE MAAND MEI 2OO7 Het Belgisch Staatsblad van de maand mei 2007 biedt ons tal van fiscale teksten die in sommige gevallen een belangrijke draagwijdte kunnen hebben. 1. Abnormale of

Nadere informatie

Aftrek voor innovatie-inkomsten ( AII )

Aftrek voor innovatie-inkomsten ( AII ) Aftrek voor innovatie-inkomsten ( AII ) Henk Vanhulle Caroline Borgers 23 mei 2017 Overzicht > Achtergrond > Kwalificerende IP rechten > Berekening van de AII > Impact van het nieuwe regime 1 Afschaffing

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaar

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad tweede volledig herziene uitgave André Clerix Véronique Pede Nele D Halleweyn Harry Kraft Pieter Callens Michaël Beck D/2016/0147/237 ISBN 978 90 4862 660 1

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen->

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen-> Details Justel Nummer: N-19970220-13 Rolnummer: F950097F Instantie: Hof van Cassatie, België Datum : 20/02/1997 Type van beslissing: Arrest Samenvatting Wanneer een vennootschap anders dan per kalenderjaar

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Advies van 4 mei 2016 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt onderzocht

Nadere informatie

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen Toelichting 275U 1/5 TOELICHTING 275U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen : Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530 van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Inleiding 1. In onderhavig advies

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie