DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003"

Transcriptie

1 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte, is onze flash-over unit opnieuw in gebruik genomen. Diverse brandweerkorpsen hebben er ondertussen al met succes mee geoefend. Directie en medewerkers van DHTC wensen alle relaties een gezond en veilig 2003! News Flash Following a renovation, including the installation of a new furnace section, our flash-over unit has been re-commissioned. A number of fire brigades already successfully completed training in this facility. The management and staff of DHTC would like to wish all business relations a healthy and safe 2003! Nieuw: Offshore Wind Energy Basic Safety cursus Na een intensieve voorbereiding is het cursusprogramma van DHTC uitgebreid met een speciale cursus voor mensen die worden ingezet bij de aanleg en het onderhoud van windparken offshore. De cursus duurt drie dagen en omvat onder meer het vertrouwd raken met de algemene veiligheidsregels die gelden aan boord van schepen en offshore-installaties en het leren omgaan met overlevingspakken, zwemvesten en andersoortige reddingsmiddelen. Andere aspecten die worden behandeld zijn nood- en alarmprocedures en persoonlijke en groepsoverlevingstechnieken. Ook kan invulling worden gegeven aan de wens van opdrachtgevers om mensen te leren omgaan met werkschepen. En als er van helikoptertransport gebruik wordt gemaakt om hen te leren hier veilig uit te ontsnappen na een noodlanding in zee. De cursus wordt op aangeven van de klant op maat samengesteld en gegeven. De cursus Offshore Wind Energy Basic Safety is opgezet naar aanleiding van een initiatief van General Electric Wind Energy Services. De afgelopen tijd hebben talloze offshore-werkers een Airpocket Plus training gevolgd (zie ook pagina 3). Nieuw: DHTC helpt bij opstellen bedrijfsnoodplan Een nieuwe activiteit bij DHTC is het assisteren van bedrijven bij het opzetten van bedrijfsnoodplannen. Ons instituut heeft hiervoor alle kennis en ervaring in huis. Naast assistentie kan ons instituut ook de complete opzet van zo n plan voor haar rekening nemen. Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor veel bedrijven verplicht. De basis hiervoor is een risicoanalyse. Als deze door de Arbodienst is gefiatteerd, kan aan het opstellen van een bedrijfsnoodplan worden begonnen. Onderdeel hiervan is het maken van ongevalprotocollen, het samenstellen van een crisismanagementteam, het opzetten van de bedrijfshulpverlening, etc. Om zelf al deze zaken te bedenken en in te vullen kost bedrijven veel tijd en geld. DHTC kan u die zorg uit handen nemen. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. In recent times, numerous offshore workers have completed Airpocket Plus training (see also page 3). New: DHTC can assist in preparing company emergency plans A new activity at DHTC is the provision of assistance to companies in drawing up their emergency plans. Our institute has all the necessary knowledge and experience available, in-house. As well as providing assistance, our institute can in fact take on the entire process of drawing up the plan, on your behalf. For many companies, the drawing up of a company emergency plan is a compulsory requirement. The emergency plan is based on a risk analysis which, once approved by the Health and Safety at Work inspectorate, can be used for starting the process of drawing up the company emergency plan. Stages in drawing up the emergency plan include the preparation of accident protocols, assembling a crisis management team, organising in-company emergency responses, etc. Thinking of and subsequently implementing all these processes costs companies a great deal of time and money. DHTC can take over all these concerns from you. For further information, completely without strings attached, simply give us a call. New: Offshore Wind Energy Basic Safety course Following intensive preparations, the course programme at DHTC has been expanded to include a special course for people deployed for the construction and maintenance of offshore wind parks. The course lasts three days, and includes an introduction to the general safety rules applicable on board ships and offshore installations, and learning to deal with survival suits, lifejackets and other types of rescue equipment. Other aspects discussed in the course are emergency and alarm procedures and personal and group survival techniques. It is also possible to meet the request issued by clients, to teach people how to act on workboats. And if helicopter transport is used, we teach them safe escape procedures, in the event of an emergency landing at sea. The course is compiled and provided to meet the specific requirements of each individual client. The course Offshore Wind Energy Basic Safety was established as a response to an initiative of General Electric Wind Energy Services.

2 Politie leert omgaan met snelle boten Police learns to handle fast boats In een jaar tijd zijn 299 medewerkers van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) door DHTC getraind in het veilig omgaan met snelle boten. Hiervoor hebben de politiemensen de zogeheten Fast Rescue Craft cursus gevolgd. Een tweedaagse cursus met veel praktijkoefeningen die on-the-job worden gehouden. Volgens manager trainingen Ruud Oliemans omvat deze STCW gecertificeerde cursus onder meer man-over-boord procedures, preparatie en omgaan met de boot, gebruik van veiligheidsmiddelen en de basisprincipes voor het gebruik van zogeheten hand-held GPS-systemen. Veel mensen van de KLPD beschikken al over een ruime ervaring in de omgang met snelle boten. En dankzij onze inbreng zijn ze nu ook weer helemaal op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op veiligheidsgebied, aldus Ruud Oliemans. De Fast Rescue Craft cursus is speciaal gericht op bemanningen van snelle boten die door de KLPD op de Nederlandse (binnen)wateren worden ingezet. DHTC heeft op basis hiervan ondertussen een Advanced Boat Handling cursus opgezet. Een equivalent van de cursus die leden van de KNRM in Engeland volgen. Deze nieuwe cursus, die drie tot vier dagen duurt, is bestemd voor bemanningen van snelle boten die vanuit zeehavens op ruim water opereren. Training on-the-job Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten verzorgen instructeurs van DHTC trainingen on-the-job. Zelfs al moet hiervoor een oceaan worden overgestoken. Een voorbeeld van deze klantvriendelijke opstelling is de Fast Rescue Craft cursus ofwel het veilig omgaan met snelle reddingsboten die aan boord gegeven is van het motorzeiljacht MSY Windspirit van Windstar Cruises. Een luxe schip dat wekelijks met zo n 150 passagiers korte vaartochten maakt vanuit Costa Rica in de Carribean. Instructeur Patrick Maaskant mocht hier aan boord op 6000 zeemijl afstand van DHTC s thuisbasis, 16 man van de deckcrew plus twee officieren en een machinist lesgeven. Naast theorie is intensief geoefend met de twee 9 meter lange Zodiacs, waarmee de passagiers van de MSY Windspirit dagelijks op de eilanden worden afgezet en met de vier speedboten die voor duiken en waterskiën worden ingezet. Naast boat handling is hierbij aandacht besteed aan veiligheid op zee en het lanceren van boten. DHTC-presentatie op World Congress on Drowning Tijdens het World Congress on Drowning, dat eerder dit jaar in Amsterdam is gehouden, heeft manager trainingen Ruud Oliemans een interessante voordracht gehouden over de gevaren bij het redden te water en op welke manier professionele organisaties omgaan met de veiligheid tijdens het redden. Ons trainingsinstituut heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en beschikt ook over moderne trainingsmiddelen om mensen optimaal voor te bereiden als zij in een levensbedreigende situatie terecht zouden komen. Het accent van mijn voordracht, zegt Ruud Oliemans, lag op de handelingen die men moet verrichten om veilig uit een besloten ruimte onder water te kunnen ontsnappen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de kennis die wij hebben inzake onderwaterontsnappingen uit helikopters. De principes die daarbij gelden kunnen ook worden toegepast als men met een voertuig in het water terechtkomt of als men onder water in een gekapseisd schip zit. Iedereen kan hier wel eens mee te maken krijgen en ik denk dat mijn voordracht heeft geholpen bij een stuk bewustwording bij de toehoorders. De reacties waren in elk geval heel positief. DHTC presentation at World Congress on Drowning During the World Congress on Drowning, held earlier this year in Amsterdam, training manager Ruud Oliemans gave an interesting presentation on the hazards of water rescues, and how professional organisations deal with safety during rescue operations. Our training institute has considerable knowledge and experience in this field, and can also call upon modern training equipment to ensure optimum preparation for people, in the case that they should ever find themselves in a lifethreatening situation. In the words of Ruud Oliemans, The main focus of my presentation was on those things you have to do in order to escape safely from and enclosed space, under water. To this end, I used the knowledge we have acquired in respect of underwater escapes from helicopters. The principles applicable in that connection can also be applied in the event of entering the water in a vehicle, or if you find yourself underwater, in a capsized ship. These are risks to which anyone could be exposed, and I believe that my presentation helped in raising awareness amongs the listeners. The reactions, at least, were very positive. In just one year, 299 employees of the National Policy Agency (KLPD) have been trained by DHTC in the safe handling of fast boats. To obtain these skills, the police officers completed the so-called Fast Rescue Craft course, a two-day course involving many practical exercises, carried out on the job. According to training manager Ruud Oliemans, this STCW-certified course includes man-overboard procedures, preparation and handling of the boat, use of safety equipment and the basic principles for the use of so-called hand-held GPS-systems. Many people in the KLPD already have considerable experience of handling fast boats, and thanks to our contribution, they are all once again fully up to date on the latest developments in the safety field, continued Oliemans. This Fast Rescue Craft course is specially aimed at crews of fast boats deployed by the KLPD on Dutch (inland) waterways. Against this background, DHTC has now already established an Advanced Boat Handling course, equivalent to the course followed by members of the Dutch Lifeboat Association KNRM, in England. This new course, that lasts three to four days, is intended for crews of fast boats operating from seaports, in open water. On-the-job training Not only in the Netherlands but also far beyond our borders, instructors at DHTC provide on-the-job training, even if it means crossing oceans to do so. One example of this customer-friendly approach is the Fast Rescue Craft course, that provides instruction on how to safely deal with fast rescue boats, provided on board the motor sailing yacht MSY Windspirit operated by Windstar Cruises. This luxury vessel offers short cruises every week from a base in Costa Rica, in the Caribbean, for some 150 passengers. On board this vessel, instructor Patrick Maaskant provided instruction to 16 members of the deck crew as well as two officers and an engineer, 6000 nautical miles from DHTC s home base. In addition to theory, extensive exercises were carried out on the two 9 metre-long Zodiacs that are used every day to transport the passengers of the MSY Windspirit to and from the islands they wish to visit, and on the four speedboats used for diving and water-skiing. In addition to boat handling, attention was also paid to safety at sea, and boat launching.

3 The introduction of new regulations in the Netherlands has led to a sudden major increase in demand for so-called Airpocket Plus training. At DHTC, over the last six months, this has meant that innumerable employees of oil companies, contractors and suppliers had to be trained in the safe use of the new Airpocket safety equipment, at a rapid tempo. In the words of training manager Ruud Oliemans, New regulations were introduced on 1 July last year, for an obligation previously called for by the NOGEPA organisation. To give everyone an opportunity to fulfil this requirement, a transition period until July 2004 was announced. From that date onwards, every offshore worker must have completed HUET Airpocket Plus training. The Airpocket training is now integrated as a standard component of the 0.5 A and 0.5 B courses. Offshore workers with a still valid basic safety certificate, also including HUET training, need only to follow the additional Airpocket training component. Once NOGEPA announced this new obligation, we experienced an upsurge in demand, that has continued unabated, to this day. Unocal and BP were the first oil companies to have their offshore workers complete this training course, with us. Other operators soon followed suit. At present, the contractors and suppliers working for these companies are also having their people follow Airpocket training, with us. Fortunately, we have the human and material resources to be able to meet the demand. New regulations mean extra work New regulations have resulted in a major upsurge in the demand for Airpocket Plus training. Drukte door nieuwe regelgeving Door het in werking treden van nieuwe regelgeving is in Nederland ineens een grote vraag ontstaan naar de zogeheten Airpocket Plus training. Voor DHTC betekende dit dat het afgelopen half jaar in hoog tempo talloze medewerkers van oliemaatschappijen, contractors en toeleveranciers moesten worden opgeleid in het veilig omgaan met het nieuwe Airpocket reddingsmiddel. Nieuwe regelgeving heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar Airpocket Plus trainingen flink is toegenomen. Op 1 juli 2002 is nieuwe regelgeving van kracht geworden voor een verplichting die eerder door NOGEPA was afgeroepen, zegt manager trainingen Ruud Oliemans. Om iedereen in de gelegenheid te stellen hierop in te spelen is een overgangstermijn tot juli 2004 vastgesteld. Vanaf die datum dient iedere offshorewerker een HUET Airpocket Plus training te hebben gevolgd. De Airpocket training is nu standaard geïntegreerd in de 0.5 A en 0.5 B cursussen. Offshorewerkers met een nog geldig basisveiligheidscertificaat, waarin ook een HUET-training is opgenomen, moeten alleen een aanvullende Airpocket training volgen. Nadat NOGEPA de nieuwe verplichting had afgeroepen, begon bij ons de toeloop en de drukte houdt nog steeds aan. Gemiddeld worden per week drie tot vier Airpocket trainingen gegeven. Unocal en BP lieten als eerste oliemaatschappijen bij ons hun offshorewerkers deze training volgen. Hierna volgden ook de andere operators. En op dit moment laten ook de contractors en toeleveranciers die voor deze maatschappijen werken, hun mensen bij ons Airpocket trainingen volgen. Gelukkig hebben wij de mensen en de middelen om hierop te kunnen inspelen. Further developments Developments in respect of the Airpocket have continued. As Ruud Oliemans went on, The Airpocket is an extra safety device provided to helicopter passengers, whenever they fly. By using this item of equipment, they receive additional air thus allowing them more time to safely escape from the helicopter, following an emergency landing at sea. However, the latest development is the Airpocket integrated in a life jacket. Unocal in particular has played a pioneering role in this respect. As a consequence, the English manufacturer SHARK developed a lifejacket with integrated Airpocket (type LJAPP). We demonstrated this new lifejacket to all operators, here in Den Helder, in collaboration with Biardo, Unocal and SHARK. This was an opportunity to both get to know and to actually try out the new lifejacket. Reactions were very positive. Shortly before the Christmas break 2002, the training version of this lifejacket was delivered to DHTC. Demonstrations at DHTC of the new SHARK lifejacket with integrated Airpocket. Demonstraties bij DHTC met het nieuwe SHARK reddingsvest met Airpocket. Verdere ontwikkelingen De ontwikkelingen op Airpocket gebied hebben ondertussen niet stil gestaan. Ruud Oliemans vervolgt: De Airpocket is een extra reddingsmiddel dat passagiers van helikopters meekrijgen als zij gaan vliegen. Door dit middel te gebruiken krijgen zij extra lucht en daardoor meer tijd om een helikopter na een noodlanding in zee veilig te kunnen verlaten. De jongste ontwikkeling is echter dat de Airpocket zal worden geïntegreerd in het reddingsvest. Met name Unocal heeft op dit gebied een voortrekkersrol gespeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de Engelse fabrikant SHARK een reddingsvest met Airpocket heeft ontwikkeld (type LJAPP). Wij hebben dit nieuwe reddingsvest in Den Helder samen met importeur Biardo, Unocal en SHARK aan alle operators gedemonstreerd. Hierbij kon men niet alleen met dit nieuwe vest kennis maken, maar het ook zelf uitproberen. De reacties zijn heel positief. Vlak voor de kerstdagen van 2002 is de trainingsversie van dit reddingsvest aan DHTC opgeleverd.

4 Beter oefenen door nieuwe richtlijn Om in Nederland de kwaliteit en structuur van brandweeroefeningen te verbeteren, is in 2000 een nieuwe richtlijn uitgebracht. Ruim een jaar eerder was het Brandweerkorps Heerhugowaard al gestart met het aanbrengen van verbeteringen in haar oefenprogramma. Daarbij werd eveneens gekeken naar locaties waar realistisch kon worden geoefend. Uiteindelijk viel hiervoor de keuze op DHTC. Improved training thanks to new guideline In order to improve the quality and structure of fire brigade training and exercises in the Netherlands, a new guideline was introduced, in More than twelve months earlier, the Heerhugowaard Fire Brigade had already started making improvements to its exercise programme. As part of these improvements, new locations were investigated, where realistic exercises could be carried out. In the end, the Heerhugowaard Fire Brigade opted for DHTC. In de gloednieuwe uitvalsbasis van het brandweerkorps aan de Zuidtangent te Heerhugowaard legt de 31-jarige coördinator preparatie René de Caluwé uit wat het nieuwe oefenprogramma zoal inhoudt. Onze vaste bezetting telt tien personen. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op 55 vrijwilligers, die verdeeld over ploegen bij een alarm inzetbaar zijn. Verder kunnen we beschikken over acht brandweervoertuigen en een paar ondersteunende voertuigen. Omdat Heerhugowaard zo n uitgestrekte gemeente is, hebben we nog een nevenpost met twee voertuigen in De Noord. Per jaar worden we ongeveer 400 keer gealarmeerd. De helft hiervan is loos alarm en dan gaat het met name om meldingen die afkomstig zijn van brandmeldinstallaties. Per jaar gaan we 200 keer echt de straat op voor het blussen van branden, het beperken van stormschade, het verlenen van assistentie bij verkeersongevallen of het al of niet met duikers uit het water redden van mensen en dieren. Op de vraag hoe de vaardigheden van het brandweerkorps op peil worden gehouden, antwoordt De Caluwé: Elk jaar stellen we zelf een oefenprogramma op. De oefeningen worden altijd op de maandagavond gehouden. Effectief komen we uit op gemiddeld 35 oefenavonden per jaar. In the brand-new fire brigade barracks on the Zuidtangent in Heerhugowaard, 31 year-old preparation coordinator, René de Caluwé explained exactly what this new exercise programme involves. Our permanent crew is made up of ten fire fighters. In addition, we can call on 55 volunteers who can be deployed in the event of an alarm, in a number of watches. We also operate eight fire-fighting vehicles and a number of support vehicles. Because Heerhugowaard is such an extensive municipality, we have a secondary station with two vehicles, in De Noord. Every year, we receive some 400 alarm calls. Half of these are false alarms, and are mainly responses to fire-alarm installations. In other words, every year we are called out on some 200 occasions to actually put out fires, limit storm damage, provide assistance in the event of road traffic accidents or rescue people or animals from the water, sometimes with and sometimes without divers. In response to the question how the fire brigade manages to keep its crew s skills up to standard, De Caluwé answered, Every year we draw up our own exercise programme. The exercises are always held on Monday evenings, and effectively, we hold on average some 35 exercise evenings a year. The Heerhugowaard Fire Brigade spent a whole day training at DHTC, using one of their own fire engines, and a vehicle provided by DHTC. Het Brandweerkorps Heerhugowaard oefende een hele dag bij DHTC, waarbij zowel een eigen als een brandweerauto van DHTC werden ingezet.

5 Improvements In 1999, a start was made in Heerhugowaard on improving the quality of the exercises. De Caluwé continued, We started by adapting the preparations for these exercises. Because in the past the exercise programme was focused very much on the crews, the commanders and duty officers are now also heavily involved. We also went in search of further possibilities and locations for holding more realistic exercises. In parallel to our improvement programme, a new development was also initiated, on a national scale, as part of which the Ministry of Home Affairs and Kingdom Relations instructed the NIBRA to draw up guidelines for improving the quality and the structure of the training and exercise programme for fire brigades in the Netherlands. This Training and Exercise Guideline was published in mid-2000, after which time all the individual brigades started using it. The guideline lists the skills that have to be practised for each individual fire brigade function. For practical exercises, for years we have been using the facilities available at a regional training centre. This centre is sufficient for basic skills, but for more realistic training exercises, we went in search of a different location. The search took us to DHTC. The advantage of this training institute is that in terms of journey time it is relatively close to our home base. Realistic exercises are very important for thorough preparation for actual fire fighting and emergency service provision. It is therefore an excellent idea for fire brigades to draw up policy plans on the basis of which sufficient financial resources can be requested, to allow them to use exercise centres. Here in Heerhugowaard we are very fortunate to have a municipal council that recognises the importance of a well-trained fire brigade. Programme On 31 August, the Heerhugowaard Fire Brigade spent a whole day training at DHTC, using one of their own fire engines, and a vehicle provided by DHTC. In advance, we together drew up a schedule for the exercise programme. The training was carried out by two crews of six men. In the morning, fire-fighting and breathing apparatus exercises were held in the large DHTC training hall. In this hall there are a number of sea containers in which real fires can be extinguished. In the same hall, in a fully-equipped exercise building over several storeys, breathing equipment René de Caluwé in front of the new exercise building, For more realistic training exercises, our search took us to DHTC. exercises can be organised. All in all, excellent facilities for very realistic training for basic skills. In the afternoon, we practised in the new fire brigade exercise building. This building can be organised in such a way that a whole range of practical deployment exercises can be held there. Everyone was enthusiast about this facility. Next year we intend to organise another practice day at DHTC, and I would advise other fire brigades to also organise a full day exercise, so they can work on their teambuilding, and make better use of their training time. It can also be worthwhile for brigades wishing to organise exercises at DHTC to contact us, first. Because we spent so much time and energy preparing for the exercise day, this would perhaps save them to reinvent the wheel, as it were. They are more than welcome to make use of all the information we prepared for this purpose, concluded René de Caluwé. René de Caluwé voor het nieuwe oefengebouw: Voor meer realistische trainingen zijn wij bij DHTC terechtgekomen. Verbetering In 1999 is men in Heerhugowaard gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de oefeningen. De Caluwé: Allereerst hebben we de voorbereidingen voor de oefeningen aangepast. Omdat voorheen het oefenprogramma erg gericht was op de manschappen, worden hier nu ook de bevelvoerders en de officieren van dienst meer bij betrokken. Tevens zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden en locaties om realistischer te kunnen oefenen. Terwijl wij hiermee bezig waren, was landelijk op dit gebied ook een nieuwe ontwikkeling gaande. Hierbij gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het NIBRA opdracht een leidraad te schrijven om de kwaliteit en de structuur van het oefenprogramma voor brandweerkorpsen in Nederland te verbeteren. Deze Leidraad Oefenen is medio 2000 verschenen, waarna alle korpsen hiermee aan de slag zijn gegaan. In die leidraad staat welke vaardigheden voor iedere functie geoefend moeten worden. Voor de praktische oefeningen maakten we al jaren gebruik van de faciliteiten van een trainingscentrum in de regio. Voor de basisvaardigheden voldoet dit centrum goed, maar voor meer realistische trainingen zijn we toch op zoek gegaan naar een andere locatie. Zodoende zijn wij bij DHTC terechtgekomen. Voordeel van dit trainingsinstituut is dat het qua reistijd redelijk dicht bij ons in de buurt is gevestigd. Realistisch oefenen is heel belangrijk voor een goede voorbereiding op daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening. Daarom is het een heel goede zaak dat brandweerkorpsen beleidsplannen opstellen, waarmee voldoende financiële middelen kunnen worden aangevraagd om gebruik te maken van oefencentra. Wij zijn hier in Heerhugowaard heel gelukkig met een gemeentebestuur dat het belang inziet van een goed geoefend brandweerkorps. Programma Op 31 augustus heeft het Brandweerkorps Heerhugowaard een hele dag bij DHTC geoefend. Hiervoor zijn zowel een eigen als een brandweerauto van DHTC ingezet. Tevoren hebben we samen een draaiboek voor het oefenprogramma gemaakt. Er is door twee ploegen van zes man getraind. In de ochtend zijn brandbestrijdings- en adembeschermingsoefeningen gehouden in de grote oefenhal van DHTC. Daarin staan zeecontainers, waarin echte branden kunnen worden geblust. Ook kunnen daar, in een volledig ingericht oefengebouw met meerdere verdiepingen, ademluchtoefeningen worden gehouden. Al met al prima faciliteiten om heel realistisch basisvaardigheden te trainen. s Middags hebben we geoefend in het nieuwe brandweeroefengebouw. Dit gebouw is zo in te delen dat er allerlei praktische inzetoefeningen kunnen worden gehouden. Wij zijn daar heel enthousiast over. Volgend jaar willen we weer zo n dag bij DHTC organiseren en ik raad andere brandweerkorpsen aan ook eens een hele dag te oefenen, zodat meer aan teambuilding kan worden gedaan en de oefentijd beter kan worden ingevuld. Overigens kan het handig zijn als korpsen die bij DHTC willen oefenen, eerst contact met ons opnemen. Omdat wij heel veel energie en tijd in de voorbereidingen hebben gestopt, hoeven zij dan niet het wiel opnieuw uit te vinden. Alle informatie hierover mogen zij zo van ons overnemen, aldus René de Caluwé.

6 Provincie Friesland investeert extra in veiligheid Ongeveer zestig medewerkers van de Provincie Friesland hebben de afgelopen maanden de speciale DHTC-cursus Overlevings- & Veiligheidstraining Binnenwateren gevolgd. De medewerkers zijn dagelijks op en langs de Friese binnenwateren aan het werk. De cursus is volgens adjunct-inspecteur vaarwegen van de inspectie scheepvaart, wegen en kanalen, Klaas Kattouw, als heel nuttig ervaren. Province of Friesland invests more in safety Over the last few months, some 60 employees of the Province of Friesland completed the special DHTC course on Survival and Safety Training for Inland Waterways. All of these employees are working daily on and beside the inland waterways of Friesland. According to Klaas Kattouw, deputy inspector for waterways of the shipping, roads and canals inspectorate, the course was considered very useful. Praktijkoefeningen op de eigen schepen maken deel uit van de cursus voor de medewerkers van de Provincie Friesland. Onderdeel van de cursus is het uit het water halen van drenkelingen. Practical exercises on the Province s own fleet of vessels are part of the course for staff of the Province of Friesland. Retrieving people from the water is part of the course. Door de provincie Friesland loopt ruim 400 kilometer aan kanalen en andersoortige vaarwegen. Verdeeld over drie districten houden zich dagelijks tientallen medewerkers van de Provincie Friesland met het onderhoud van de vaarwegen of het beheer van de bruggen en sluizen bezig. De heer Kattouw zegt hierover: Wij beschikken hiervoor over een verscheidenheid aan vaartuigen, waaronder dekschuiten met kranen, betonningsvaartuigen, surveillanceschepen en speedboten. Om onze mensen de juiste bagage mee te geven wordt door onze inspectiedienst flink in opleidingen en cursussen geïnvesteerd. Het betreft zowel opleidingen binnen het vakgebied van onze mensen als BHVcursussen in het kader van de Arbowet. Ook dient men regelmatig opfriscursussen te volgen. De te volgen BHV-cursussen zijn modulair opgebouwd, zodat deze per functiegroep op maat kunnen worden gegeven. Wij willen onze medewerkers, als daar vraag naar is, graag iets extra s meegeven. Het idee om met DHTC in zee te gaan, is afkomstig van zowel collega-inspecteur Klaas Rozendal als de groep medewerkers zelf. De cursus is in goed overleg samengesteld, met daarin veel praktische zaken waarmee men op en langs het water te maken kan krijgen. In totaal hebben zestig medewerkers uit de drie districten aan de cursus deelgenomen. Training on-the-job De cursus is door een instructeur van DHTC in het provinciaal kantoor in Terhorne gegeven. Kattouw zegt hierover: Terhorne is de thuisbasis van onze schepen. De cursus was opgesplitst in een theoriegedeelte dat s ochtends werd gegeven en een praktijkgedeelte dat s middags op het programma stond. Bij dit laatste was ook één van onze schepen ingeschakeld. Veel aandacht werd besteed aan wat men moet doen als een collega of iemand anders overboord slaat. Hoe gaat men om met een drenkeling die in het water ligt, hoe krijgt men deze persoon veilig aan boord en wat moet er dan verder worden gedaan. Hoe herken je onderkoeling en wat moet je daaraan doen. Daarnaast werd aandacht besteed aan het omgaan met overlevingspakken, reddingsvesten en reddingsmiddelen. Allemaal heel nuttige zaken waar men dagelijks mee te maken kan krijgen. De cursus, die de hele dag duurde, werd steeds door groepen van acht medewerkers gevolgd. Volgens mij heeft iedereen deze cursus als heel positief heeft ervaren. Eigenlijk is deze complementair aan onze BHV-cursus. Je zou als het ware over een natte BHV-cursus kunnen spreken. Naast de mensen die op en langs het water werken, hebben ook de toezichthouders van de Provincie Friesland, die bijvoorbeeld moeten toezien op het uit te voeren baggerwerk, de DHTC-cursus gevolgd. Dit geldt ook voor de bemanning van het Statenjacht, een prachtige boeier waarmee de Provincie Friesland s zomers met gasten rondvaarten maakt. More than 400 km of canals and other waterways run through the Province of Friesland. Spread into three districts, dozens of employees of the Province of Friesland are at work every day maintaining these waterways or managing the bridges and locks. Mr Kattouw said of this work, We have at our call a wide range of vessels, including barges with cranes, buoy tenders, survey ships and speedboats. In order to ensure that our people are well-equipped, our inspection service invests heavily in training and courses, both specific to our area of expertise and company emergency service courses, in the framework of the Health and Safety at Work Act. Staff are also regularly required to follow refresher courses. The company emergency services courses are modular in structure, so that they can be provided tailor-made to each job group. Wherever there is a call for it, we aim to offer our employees that little bit more. The idea of collaborating with DHTC came from both fellow inspector Klaas Rozendal, and the employees themselves. The course was compiled in close consultation, and includes numerous practical matters that come up when working on and by the water. In total, sixty staff members from the three districts participated in the course. On-the-job training The course was provided by a DHTC instructor at the provincial offices in Terhorne. In Kattouw s words, Terhorne is the home base for our fleet of vessels. The course was broken down into a theory component which was provided in the morning, and a practical component programmed for the afternoon. One of our ships was also deployed in the afternoon session. A great deal of attention was focused on what to do if a colleague or someone else falls overboard. How do you tackle someone in the water, how do you get that person safely back on board, and what actions should then be taken. How do you recognise hypothermia, and what should you do about it. In addition, we looked at dealing with survival suits, lifejackets and rescue equipment. All of these are very useful items, with which our staff could be confronted, on a daily basis. The course which lasted a whole day was followed by groups of eight employees at a time. I believe that everyone considered the course very positive. It effectively complements our own in-company emergency response course. I suppose it could be described as a sort of wet company emergency response course. In addition to the people who work on and by the water, the supervisors from the Province of Friesland, whose tasks include monitoring any dredging work to be implemented, also completed the DHTC course. The same applies for the crew of the Statenjacht, a magnificent small yacht used to carry guests of the Province of Friesland, in the summer.

7 Urgent demand for greater attention for BHV Despite a legal obligation, many businesses in the Netherlands do not yet have an operational In-Company Emergency Response (BHV) organisation. In addition, many of these companies are unaware of the fact that they can contact DHTC for assistance. Our training institute offers a full range of BHV courses, as explained by senior instructor Dries de Bruin. Meer aandacht voor BHV is hard nodig Ondanks een wettelijke verplichting beschikken veel bedrijven in Nederland nog niet over een operationele Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie. Daarnaast weten veel van deze bedrijven niet dat zij hiervoor bij DHTC terecht kunnen. Ons trainingsinstituut biedt een compleet pakket aan BHV-cursussen, zegt senior instructeur Dries de Bruin. Surveys show that 40 percent of companies and organisations in the Netherlands employ in-company emergency response staff, and that 20 percent are actually involved in training people as in-company emergency response workers. The remaining 40 percent seem to be doing nothing about BHV. A remarkable percentage, in the opinion of Dries de Bruin, who for some six years has been involved at DHTC in providing BHV courses. According to the law, BHV is compulsory for every business, and businesses with more than 15 employees are in fact required to have their own BHV organisation. If this is not the case and a serious accident or disaster occurs, in addition to considerable damage and disruption, the company can also face major problems from the Health and Safety at Work Inspectorate. All of these problems can be avoided by having your own staff trained in BHV skills, by DHTC. DHTC has established considerable expertise in this field, over the years. In addition, at Kooypunt, we have the most modern training facilities available. Besides theory, at Kooypunt, we can also organise very realistic firefighting and evacuation exercises, as well as providing instruction on life saving and communication. By following these courses, the safety awareness of staff members is also increased, thus reducing the risk of disasters within companies. Package In response to the question what DHTC can offer companies in terms of company safety, Dries de Bruin answered, We offer a full range of BHV courses. We start with a two-day basic course for in-company emergency response workers. Everyone involved in a BHV organisation should have at least followed this course. We also offer the BHV team leader course, that trains individuals to lead BHV teams in the event of a disaster. This course also lasts two days. The next component of the overall package is the course for BHV chief coordinator. This course is intended for those people whose task it is to organise the in-company emergency responses within a business. This course lasts three days. Part of this course includes writing a dissertation. We also offer refresher courses. Every year, every BHV volunteer should be assessed for knowledge and skills. If required, we can even offer these courses, on the job. Possibilities include organising evacuation exercises on location, or exercises that teach people how to act in the event of accidents involving electricity. Effectively, we can offer any sort of tailor-made course required, in consultation with the client, explained Dries de Bruin, who together with three fulltime instructors is hard at work every day training people for their job as company emergency responders. Every year, at Kooypunt, between five and six hundred company staff are introduced to the phenomenon of BHV. Besides private companies, government organisations also regularly use the facilities offered by DHTC, in respect of BHV matters. For example, staff members of the Tax Office and the Customs authorities regularly come to Den Helder, to complete BHV courses. The Royal Netherlands Navy also makes a lot of use of the expertise at DHTC; the organisation has in fact even provided similar courses on Curaçao. Onderzoek heeft aangetoond dat 40 procent van de bedrijven en organisaties in Nederland bedrijfshulpverleners in dienst heeft en dat 20 procent bezig is om mensen tot BHV ers op te leiden. De overige 40 procent blijkt niets aan bedrijfshulpverlening te doen. Een opmerkelijk percentage vindt Dries de Bruin, die zich al zo n zes jaar bij DHTC met het geven van BHV-cursussen bezighoudt. Volgens de wetgever is BHV voor elk bedrijf verplicht en wanneer men meer dan 15 mensen in dienst heeft, dan moet men zelfs over een eigen BHV-organisatie beschikken. Is dit niet het geval en vindt er een ernstig ongeluk of calamiteit plaats, dan kan het betrokken bedrijf naast veel schade en ongemak ook een serieus probleem met de Arbeidsinspectie krijgen. Dit alles is te voorkomen door de eigen personeelsleden BHV-cursussen te laten volgen bij DHTC. DHTC heeft op dit gebied door de jaren heen veel expertise opgebouwd. Daarnaast beschikken wij op Kooypunt over de meest moderne trainingsfaciliteiten. Naast theorie kunnen hier ook heel realistische blus- en ontruimingsoefeningen worden gehouden. Tevens krijgt men les in levensreddende handelingen en communicatie. Door het volgen van de cursussen neemt ook het veiligheidsbewustzijn van het personeel toe, waardoor de kans op calamiteiten binnen bedrijven wordt verkleind. Pakket Op de vraag wat DHTC bedrijven op veiligheidsgebied zoal te bieden heeft, antwoordt Dries de Bruin: Wij bieden een compleet pakket aan BHVcursussen. Te beginnen bij een tweedaagse basiscursus voor BHV ers. Deze cursus dient iedereen, die bij een BHV-organisatie is ingedeeld, te hebben gevolgd. Verder bieden wij de cursus ploegleider BHV. Hierbij wordt men opgeleid om leiding te geven aan BHV-ploegen tijdens calamiteiten. Ook deze cursus duurt twee dagen. Hierna volgt nog de cursus coördinator hoofd BHV. Deze cursus is bedoeld voor personen die binnen een bedrijf de BHV dienen te organiseren. Deze cursus duurt drie dagen. Het schrijven van een scriptie is onderdeel van deze cursus. Daarnaast verzorgen we ook de herhalingscursussen. Elke BHV er dient jaarlijks te worden getoest ten aanzien van zijn kennis en vaardigheden. Wij geven deze cursussen, indien gewenst, ook on-the-job. Hierbij valt te denken aan het op locatie organiseren van ontruimingsoefeningen of oefeningen waarbij men leert hoe te handelen bij ongevallen met elektriciteit. Wat dat betreft, kunnen we allerlei aanvragen in goed overleg op maat invullen, aldus Dries de Bruin, die samen met drie andere instructeurs in vaste dienst dagelijks op Kooypunt bezig is met het opleiden van BHV ers. Op jaarbasis worden hier tussen de vijf- en zeshonderd medewerkers van bedrijven vertrouwd gemaakt met het fenomeen BHV. Naast bedrijven maken ook overheden regelmatig gebruik van de mogelijkheden die DHTC op BHV-terrein biedt. Zo komen regelmatig personeelsleden van de Belastingdienst en Douane in Den Helder BHV-cursussen volgen. Maar ook de Koninklijke Marine maakt hiervoor intensief gebruik van de expertise van DHTC, die deze cursussen zelfs op Curaçao heeft verzorgd. The DHTC in-company emergency response training facilities at Kooypunt, near Den Helder. De BHV-trainingsfaciliteiten van DHTC op Kooypunt bij Den Helder.

8 HLO-cursus voor ziekenhuispersoneel HLO course for hospital personnel Doordat in Nederland steeds vaker traumahelikopters worden ingezet, krijgen ook steeds meer ziekenhuizen een eigen helihaven om deze toestellen te kunnen ontvangen. Voor de veilige afhandeling van deze helikopters is vakkundig opgeleid personeel nodig. DHTC zorgt ervoor dat deze helihavenbeheerders de juiste opleiding krijgen, zegt instructeur Marine & Aviation, Patrick Maaskant. De afgelopen tijd hebben onder andere het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) hun personeel door ons laten opleiden. Het betrof een zogeheten Helicopter Landing Officer (HLO) cursus. Een soortgelijke cursus geeft DHTC ook aan beheerders van helidekken op offshoreplatformen. Het AZG heeft een helihaven op het dak van het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis in Leeuwarden is de helihaven op het dak van de parkeergarage gesitueerd. De HLO-opleiding duurt anderhalve dag. Een deel wordt in Den Helder gevolgd, waaronder de helikopterbrandbestrijding. Tevens wordt een bezoek gebracht aan Den Helder Airport. Hier wordt naast een helikopter uitgelegd waar men op moet letten, wat de risico s zijn en hoe men helikopterpassagiers begeleidt. Verder wordt een deel van de cursus on-the-job gegeven. Onderdelen van de cursus zijn (radio)communicatie, brandbestrijding en reddingshandelingen. Na de cursus weet men precies hoe te handelen bij aankomst en vertrek van de helikopters bij de ziekenhuizen en wat te doen als er iets misgaat. Eens in de twee jaar moet men verplicht een opfriscursus volgen, aldus Patrick Maaskant. De richtlijnen voor de HLO-cursus zijn geschreven door de Rijksluchtvaartdienst (RLD). Deelname vakbeurs Van 7 tot 10 mei 2003 neemt DHTC met een presentatie deel aan de vakbeurs Ramp(en) Bestrijding in het Autotron te Rosmalen. U vindt onze stand op het buitenterrein. Wij hopen u allen daar te mogen verwelkomen. Op 11 juli 2002 vond op het helikopterdek van het ziekenhuis in Leeuwarden een testlanding plaats. Verhuizing kantoororganisatie In de zomer van 2003 verhuist onze kantoororganisatie van de vertrouwde plek op de Paleiskade naar ons oefencentrum op Kooypunt. Het aldaar bestaande kantoorcomplex wordt hiervoor uitgebreid. Op de begane grond van de nieuwbouw komen ruimtes voor nieuwe leslokalen en docenten. Ons kantoor komt op de eerste verdieping. Verder worden de bestaande kantinefaciliteiten uitgebreid. Voor onze klanten betekent dit dat als zij straks naar ons toekomen zij zes kilometer minder hoeven te rijden. De HUET-trainingsfaciliteiten op de Paleiskade blijven op hun huidige locatie gevestigd. Colofon DHTC Today is een uitgave van DHTC bv uit Den Helder en wordt in binnen- en buitenland verspreid onder bestaande en potentiële relaties van ons instituut. De uitgave heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over bestaande en nieuwe activiteiten van ons instituut alsmede andere belangrijke zaken die met deze activiteiten in verband staan. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DHTC bv Paleiskade 31, 1781 AN Den Helder P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet: On 11 July 2002, a test landing was carried out on the helicopter landing pad of the hospital in Leeuwarden. Relocation of office organisation Our office organisation will soon be relocating from its current premises on the Paleiskade, to our training location at Kooypunt. The office complex already at Kooypunt will be extended, with this in mind. On the ground floor of the new building, space will be provided for new lecture rooms and lecturing staff. Our offices will be located on the first floor. The existing canteen facilities will also be extended. When they come to courses in the future, our customers will have to travel six km less. The HUET training facilities on the Paleiskade will be remaining at their current location. Colophon DHTC Today is a publication of DHTC bv, intended for broad distribution. The purpose of the newsletter is to provide interested parties with optimum information about the worldwide activities of our company. Sections of this publication may be copied, on condition that sources are acknowledged. The contents have been compiled for information purposes only. No rights may be derived from the factual content. Redactie/Editors Paul Schaap (PAS Publicaties) Manuela van Luijk (DHTC) Wessel Schinkel (DHTC) Fotografie/Photographs DHTC, Karin v.d. Woude Productie/Production PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp/Design Studio Kolkman, Schagen Druk/Printing Rowa, Breezand Because more and more trauma helicopters are being deployed in the Netherlands, more and more hospitals are now being equipped with their own heliport, to receive the aircraft. Expertly trained personnel are required, for the safe handling of these helicopters. DHTC is now making sure that these heliport managers receive the correct training, as explained by Patrick Maaskant, instructor Marine & Aviation. The Groningen University Hospital (AZG) and the Leeuwarden Medical Centre (MCL), among others, have recently had their staff trained by us. The training provided consisted of the so-called Helicopter Landing Officer (HLO) course. DHTC provides a similar course to the managers of helidecks on offshore platforms. The AZG has a heliport on the roof of the hospital, and at the hospital in Leeuwarden, the heliport is situated on the roof of the car park. The HLO course lasts a day and a half. Part of the course is provided in Den Helder, including helicopter fire fighting, and includes a visit to Den Helder Airport. Here, actually using a helicopter, an explanation is provided of what to look out for, the possible risks, and how to supervise helicopter passengers. A further part of the course is given on the job. Components of the course include radio communication, fire-fighting and rescue actions. Having completed the course, the participants know exactly how to act during the arrival and departure of the helicopters at the hospitals, and what they should do if something goes wrong. Once every two years, the helicopter landing officers must complete a compulsory refresher course, explained Patrick Maaskant. The guidelines for the HLO course are written by the Dutch Civil Aviation Authorities (RLD). Trade fair participation Between 7 and 10 May 2002, DHTC will be attending the Ramp(en) Bestrijding (Disaster Control) trade fair to be held at the Autotron in Rosmalen. Our stand is located at the outdoor section of the site. We look forward to welcoming you all at our presentation.

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

RAT SERVICE VEILIGHEID VALEMON PAGINA 10 PAGINA 30 PAGINA 6 PAGINA 4

RAT SERVICE VEILIGHEID VALEMON PAGINA 10 PAGINA 30 PAGINA 6 PAGINA 4 nr. 3-2012 - JAARGANG 29 Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie Het is de grootste en zwaarste jacket ooit ontworpen en gebouwd door Heerema. Opdrachtgever

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS nr. 4-2013 - JAARGANG 30 YEARS Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie YEARS YEARS Uitgerust met een indrukwekkend pakket aan state-of-the-art mission equipment

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town.

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town. Double Dutch nr1 double dutch 2007 april Coming up Queen s Day Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president Vraag & aanbod Condex, yellow pages for construction boekbespreking

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie