DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003"

Transcriptie

1 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte, is onze flash-over unit opnieuw in gebruik genomen. Diverse brandweerkorpsen hebben er ondertussen al met succes mee geoefend. Directie en medewerkers van DHTC wensen alle relaties een gezond en veilig 2003! News Flash Following a renovation, including the installation of a new furnace section, our flash-over unit has been re-commissioned. A number of fire brigades already successfully completed training in this facility. The management and staff of DHTC would like to wish all business relations a healthy and safe 2003! Nieuw: Offshore Wind Energy Basic Safety cursus Na een intensieve voorbereiding is het cursusprogramma van DHTC uitgebreid met een speciale cursus voor mensen die worden ingezet bij de aanleg en het onderhoud van windparken offshore. De cursus duurt drie dagen en omvat onder meer het vertrouwd raken met de algemene veiligheidsregels die gelden aan boord van schepen en offshore-installaties en het leren omgaan met overlevingspakken, zwemvesten en andersoortige reddingsmiddelen. Andere aspecten die worden behandeld zijn nood- en alarmprocedures en persoonlijke en groepsoverlevingstechnieken. Ook kan invulling worden gegeven aan de wens van opdrachtgevers om mensen te leren omgaan met werkschepen. En als er van helikoptertransport gebruik wordt gemaakt om hen te leren hier veilig uit te ontsnappen na een noodlanding in zee. De cursus wordt op aangeven van de klant op maat samengesteld en gegeven. De cursus Offshore Wind Energy Basic Safety is opgezet naar aanleiding van een initiatief van General Electric Wind Energy Services. De afgelopen tijd hebben talloze offshore-werkers een Airpocket Plus training gevolgd (zie ook pagina 3). Nieuw: DHTC helpt bij opstellen bedrijfsnoodplan Een nieuwe activiteit bij DHTC is het assisteren van bedrijven bij het opzetten van bedrijfsnoodplannen. Ons instituut heeft hiervoor alle kennis en ervaring in huis. Naast assistentie kan ons instituut ook de complete opzet van zo n plan voor haar rekening nemen. Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor veel bedrijven verplicht. De basis hiervoor is een risicoanalyse. Als deze door de Arbodienst is gefiatteerd, kan aan het opstellen van een bedrijfsnoodplan worden begonnen. Onderdeel hiervan is het maken van ongevalprotocollen, het samenstellen van een crisismanagementteam, het opzetten van de bedrijfshulpverlening, etc. Om zelf al deze zaken te bedenken en in te vullen kost bedrijven veel tijd en geld. DHTC kan u die zorg uit handen nemen. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. In recent times, numerous offshore workers have completed Airpocket Plus training (see also page 3). New: DHTC can assist in preparing company emergency plans A new activity at DHTC is the provision of assistance to companies in drawing up their emergency plans. Our institute has all the necessary knowledge and experience available, in-house. As well as providing assistance, our institute can in fact take on the entire process of drawing up the plan, on your behalf. For many companies, the drawing up of a company emergency plan is a compulsory requirement. The emergency plan is based on a risk analysis which, once approved by the Health and Safety at Work inspectorate, can be used for starting the process of drawing up the company emergency plan. Stages in drawing up the emergency plan include the preparation of accident protocols, assembling a crisis management team, organising in-company emergency responses, etc. Thinking of and subsequently implementing all these processes costs companies a great deal of time and money. DHTC can take over all these concerns from you. For further information, completely without strings attached, simply give us a call. New: Offshore Wind Energy Basic Safety course Following intensive preparations, the course programme at DHTC has been expanded to include a special course for people deployed for the construction and maintenance of offshore wind parks. The course lasts three days, and includes an introduction to the general safety rules applicable on board ships and offshore installations, and learning to deal with survival suits, lifejackets and other types of rescue equipment. Other aspects discussed in the course are emergency and alarm procedures and personal and group survival techniques. It is also possible to meet the request issued by clients, to teach people how to act on workboats. And if helicopter transport is used, we teach them safe escape procedures, in the event of an emergency landing at sea. The course is compiled and provided to meet the specific requirements of each individual client. The course Offshore Wind Energy Basic Safety was established as a response to an initiative of General Electric Wind Energy Services.

2 Politie leert omgaan met snelle boten Police learns to handle fast boats In een jaar tijd zijn 299 medewerkers van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) door DHTC getraind in het veilig omgaan met snelle boten. Hiervoor hebben de politiemensen de zogeheten Fast Rescue Craft cursus gevolgd. Een tweedaagse cursus met veel praktijkoefeningen die on-the-job worden gehouden. Volgens manager trainingen Ruud Oliemans omvat deze STCW gecertificeerde cursus onder meer man-over-boord procedures, preparatie en omgaan met de boot, gebruik van veiligheidsmiddelen en de basisprincipes voor het gebruik van zogeheten hand-held GPS-systemen. Veel mensen van de KLPD beschikken al over een ruime ervaring in de omgang met snelle boten. En dankzij onze inbreng zijn ze nu ook weer helemaal op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op veiligheidsgebied, aldus Ruud Oliemans. De Fast Rescue Craft cursus is speciaal gericht op bemanningen van snelle boten die door de KLPD op de Nederlandse (binnen)wateren worden ingezet. DHTC heeft op basis hiervan ondertussen een Advanced Boat Handling cursus opgezet. Een equivalent van de cursus die leden van de KNRM in Engeland volgen. Deze nieuwe cursus, die drie tot vier dagen duurt, is bestemd voor bemanningen van snelle boten die vanuit zeehavens op ruim water opereren. Training on-the-job Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten verzorgen instructeurs van DHTC trainingen on-the-job. Zelfs al moet hiervoor een oceaan worden overgestoken. Een voorbeeld van deze klantvriendelijke opstelling is de Fast Rescue Craft cursus ofwel het veilig omgaan met snelle reddingsboten die aan boord gegeven is van het motorzeiljacht MSY Windspirit van Windstar Cruises. Een luxe schip dat wekelijks met zo n 150 passagiers korte vaartochten maakt vanuit Costa Rica in de Carribean. Instructeur Patrick Maaskant mocht hier aan boord op 6000 zeemijl afstand van DHTC s thuisbasis, 16 man van de deckcrew plus twee officieren en een machinist lesgeven. Naast theorie is intensief geoefend met de twee 9 meter lange Zodiacs, waarmee de passagiers van de MSY Windspirit dagelijks op de eilanden worden afgezet en met de vier speedboten die voor duiken en waterskiën worden ingezet. Naast boat handling is hierbij aandacht besteed aan veiligheid op zee en het lanceren van boten. DHTC-presentatie op World Congress on Drowning Tijdens het World Congress on Drowning, dat eerder dit jaar in Amsterdam is gehouden, heeft manager trainingen Ruud Oliemans een interessante voordracht gehouden over de gevaren bij het redden te water en op welke manier professionele organisaties omgaan met de veiligheid tijdens het redden. Ons trainingsinstituut heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en beschikt ook over moderne trainingsmiddelen om mensen optimaal voor te bereiden als zij in een levensbedreigende situatie terecht zouden komen. Het accent van mijn voordracht, zegt Ruud Oliemans, lag op de handelingen die men moet verrichten om veilig uit een besloten ruimte onder water te kunnen ontsnappen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de kennis die wij hebben inzake onderwaterontsnappingen uit helikopters. De principes die daarbij gelden kunnen ook worden toegepast als men met een voertuig in het water terechtkomt of als men onder water in een gekapseisd schip zit. Iedereen kan hier wel eens mee te maken krijgen en ik denk dat mijn voordracht heeft geholpen bij een stuk bewustwording bij de toehoorders. De reacties waren in elk geval heel positief. DHTC presentation at World Congress on Drowning During the World Congress on Drowning, held earlier this year in Amsterdam, training manager Ruud Oliemans gave an interesting presentation on the hazards of water rescues, and how professional organisations deal with safety during rescue operations. Our training institute has considerable knowledge and experience in this field, and can also call upon modern training equipment to ensure optimum preparation for people, in the case that they should ever find themselves in a lifethreatening situation. In the words of Ruud Oliemans, The main focus of my presentation was on those things you have to do in order to escape safely from and enclosed space, under water. To this end, I used the knowledge we have acquired in respect of underwater escapes from helicopters. The principles applicable in that connection can also be applied in the event of entering the water in a vehicle, or if you find yourself underwater, in a capsized ship. These are risks to which anyone could be exposed, and I believe that my presentation helped in raising awareness amongs the listeners. The reactions, at least, were very positive. In just one year, 299 employees of the National Policy Agency (KLPD) have been trained by DHTC in the safe handling of fast boats. To obtain these skills, the police officers completed the so-called Fast Rescue Craft course, a two-day course involving many practical exercises, carried out on the job. According to training manager Ruud Oliemans, this STCW-certified course includes man-overboard procedures, preparation and handling of the boat, use of safety equipment and the basic principles for the use of so-called hand-held GPS-systems. Many people in the KLPD already have considerable experience of handling fast boats, and thanks to our contribution, they are all once again fully up to date on the latest developments in the safety field, continued Oliemans. This Fast Rescue Craft course is specially aimed at crews of fast boats deployed by the KLPD on Dutch (inland) waterways. Against this background, DHTC has now already established an Advanced Boat Handling course, equivalent to the course followed by members of the Dutch Lifeboat Association KNRM, in England. This new course, that lasts three to four days, is intended for crews of fast boats operating from seaports, in open water. On-the-job training Not only in the Netherlands but also far beyond our borders, instructors at DHTC provide on-the-job training, even if it means crossing oceans to do so. One example of this customer-friendly approach is the Fast Rescue Craft course, that provides instruction on how to safely deal with fast rescue boats, provided on board the motor sailing yacht MSY Windspirit operated by Windstar Cruises. This luxury vessel offers short cruises every week from a base in Costa Rica, in the Caribbean, for some 150 passengers. On board this vessel, instructor Patrick Maaskant provided instruction to 16 members of the deck crew as well as two officers and an engineer, 6000 nautical miles from DHTC s home base. In addition to theory, extensive exercises were carried out on the two 9 metre-long Zodiacs that are used every day to transport the passengers of the MSY Windspirit to and from the islands they wish to visit, and on the four speedboats used for diving and water-skiing. In addition to boat handling, attention was also paid to safety at sea, and boat launching.

3 The introduction of new regulations in the Netherlands has led to a sudden major increase in demand for so-called Airpocket Plus training. At DHTC, over the last six months, this has meant that innumerable employees of oil companies, contractors and suppliers had to be trained in the safe use of the new Airpocket safety equipment, at a rapid tempo. In the words of training manager Ruud Oliemans, New regulations were introduced on 1 July last year, for an obligation previously called for by the NOGEPA organisation. To give everyone an opportunity to fulfil this requirement, a transition period until July 2004 was announced. From that date onwards, every offshore worker must have completed HUET Airpocket Plus training. The Airpocket training is now integrated as a standard component of the 0.5 A and 0.5 B courses. Offshore workers with a still valid basic safety certificate, also including HUET training, need only to follow the additional Airpocket training component. Once NOGEPA announced this new obligation, we experienced an upsurge in demand, that has continued unabated, to this day. Unocal and BP were the first oil companies to have their offshore workers complete this training course, with us. Other operators soon followed suit. At present, the contractors and suppliers working for these companies are also having their people follow Airpocket training, with us. Fortunately, we have the human and material resources to be able to meet the demand. New regulations mean extra work New regulations have resulted in a major upsurge in the demand for Airpocket Plus training. Drukte door nieuwe regelgeving Door het in werking treden van nieuwe regelgeving is in Nederland ineens een grote vraag ontstaan naar de zogeheten Airpocket Plus training. Voor DHTC betekende dit dat het afgelopen half jaar in hoog tempo talloze medewerkers van oliemaatschappijen, contractors en toeleveranciers moesten worden opgeleid in het veilig omgaan met het nieuwe Airpocket reddingsmiddel. Nieuwe regelgeving heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar Airpocket Plus trainingen flink is toegenomen. Op 1 juli 2002 is nieuwe regelgeving van kracht geworden voor een verplichting die eerder door NOGEPA was afgeroepen, zegt manager trainingen Ruud Oliemans. Om iedereen in de gelegenheid te stellen hierop in te spelen is een overgangstermijn tot juli 2004 vastgesteld. Vanaf die datum dient iedere offshorewerker een HUET Airpocket Plus training te hebben gevolgd. De Airpocket training is nu standaard geïntegreerd in de 0.5 A en 0.5 B cursussen. Offshorewerkers met een nog geldig basisveiligheidscertificaat, waarin ook een HUET-training is opgenomen, moeten alleen een aanvullende Airpocket training volgen. Nadat NOGEPA de nieuwe verplichting had afgeroepen, begon bij ons de toeloop en de drukte houdt nog steeds aan. Gemiddeld worden per week drie tot vier Airpocket trainingen gegeven. Unocal en BP lieten als eerste oliemaatschappijen bij ons hun offshorewerkers deze training volgen. Hierna volgden ook de andere operators. En op dit moment laten ook de contractors en toeleveranciers die voor deze maatschappijen werken, hun mensen bij ons Airpocket trainingen volgen. Gelukkig hebben wij de mensen en de middelen om hierop te kunnen inspelen. Further developments Developments in respect of the Airpocket have continued. As Ruud Oliemans went on, The Airpocket is an extra safety device provided to helicopter passengers, whenever they fly. By using this item of equipment, they receive additional air thus allowing them more time to safely escape from the helicopter, following an emergency landing at sea. However, the latest development is the Airpocket integrated in a life jacket. Unocal in particular has played a pioneering role in this respect. As a consequence, the English manufacturer SHARK developed a lifejacket with integrated Airpocket (type LJAPP). We demonstrated this new lifejacket to all operators, here in Den Helder, in collaboration with Biardo, Unocal and SHARK. This was an opportunity to both get to know and to actually try out the new lifejacket. Reactions were very positive. Shortly before the Christmas break 2002, the training version of this lifejacket was delivered to DHTC. Demonstrations at DHTC of the new SHARK lifejacket with integrated Airpocket. Demonstraties bij DHTC met het nieuwe SHARK reddingsvest met Airpocket. Verdere ontwikkelingen De ontwikkelingen op Airpocket gebied hebben ondertussen niet stil gestaan. Ruud Oliemans vervolgt: De Airpocket is een extra reddingsmiddel dat passagiers van helikopters meekrijgen als zij gaan vliegen. Door dit middel te gebruiken krijgen zij extra lucht en daardoor meer tijd om een helikopter na een noodlanding in zee veilig te kunnen verlaten. De jongste ontwikkeling is echter dat de Airpocket zal worden geïntegreerd in het reddingsvest. Met name Unocal heeft op dit gebied een voortrekkersrol gespeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de Engelse fabrikant SHARK een reddingsvest met Airpocket heeft ontwikkeld (type LJAPP). Wij hebben dit nieuwe reddingsvest in Den Helder samen met importeur Biardo, Unocal en SHARK aan alle operators gedemonstreerd. Hierbij kon men niet alleen met dit nieuwe vest kennis maken, maar het ook zelf uitproberen. De reacties zijn heel positief. Vlak voor de kerstdagen van 2002 is de trainingsversie van dit reddingsvest aan DHTC opgeleverd.

4 Beter oefenen door nieuwe richtlijn Om in Nederland de kwaliteit en structuur van brandweeroefeningen te verbeteren, is in 2000 een nieuwe richtlijn uitgebracht. Ruim een jaar eerder was het Brandweerkorps Heerhugowaard al gestart met het aanbrengen van verbeteringen in haar oefenprogramma. Daarbij werd eveneens gekeken naar locaties waar realistisch kon worden geoefend. Uiteindelijk viel hiervoor de keuze op DHTC. Improved training thanks to new guideline In order to improve the quality and structure of fire brigade training and exercises in the Netherlands, a new guideline was introduced, in More than twelve months earlier, the Heerhugowaard Fire Brigade had already started making improvements to its exercise programme. As part of these improvements, new locations were investigated, where realistic exercises could be carried out. In the end, the Heerhugowaard Fire Brigade opted for DHTC. In de gloednieuwe uitvalsbasis van het brandweerkorps aan de Zuidtangent te Heerhugowaard legt de 31-jarige coördinator preparatie René de Caluwé uit wat het nieuwe oefenprogramma zoal inhoudt. Onze vaste bezetting telt tien personen. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op 55 vrijwilligers, die verdeeld over ploegen bij een alarm inzetbaar zijn. Verder kunnen we beschikken over acht brandweervoertuigen en een paar ondersteunende voertuigen. Omdat Heerhugowaard zo n uitgestrekte gemeente is, hebben we nog een nevenpost met twee voertuigen in De Noord. Per jaar worden we ongeveer 400 keer gealarmeerd. De helft hiervan is loos alarm en dan gaat het met name om meldingen die afkomstig zijn van brandmeldinstallaties. Per jaar gaan we 200 keer echt de straat op voor het blussen van branden, het beperken van stormschade, het verlenen van assistentie bij verkeersongevallen of het al of niet met duikers uit het water redden van mensen en dieren. Op de vraag hoe de vaardigheden van het brandweerkorps op peil worden gehouden, antwoordt De Caluwé: Elk jaar stellen we zelf een oefenprogramma op. De oefeningen worden altijd op de maandagavond gehouden. Effectief komen we uit op gemiddeld 35 oefenavonden per jaar. In the brand-new fire brigade barracks on the Zuidtangent in Heerhugowaard, 31 year-old preparation coordinator, René de Caluwé explained exactly what this new exercise programme involves. Our permanent crew is made up of ten fire fighters. In addition, we can call on 55 volunteers who can be deployed in the event of an alarm, in a number of watches. We also operate eight fire-fighting vehicles and a number of support vehicles. Because Heerhugowaard is such an extensive municipality, we have a secondary station with two vehicles, in De Noord. Every year, we receive some 400 alarm calls. Half of these are false alarms, and are mainly responses to fire-alarm installations. In other words, every year we are called out on some 200 occasions to actually put out fires, limit storm damage, provide assistance in the event of road traffic accidents or rescue people or animals from the water, sometimes with and sometimes without divers. In response to the question how the fire brigade manages to keep its crew s skills up to standard, De Caluwé answered, Every year we draw up our own exercise programme. The exercises are always held on Monday evenings, and effectively, we hold on average some 35 exercise evenings a year. The Heerhugowaard Fire Brigade spent a whole day training at DHTC, using one of their own fire engines, and a vehicle provided by DHTC. Het Brandweerkorps Heerhugowaard oefende een hele dag bij DHTC, waarbij zowel een eigen als een brandweerauto van DHTC werden ingezet.

5 Improvements In 1999, a start was made in Heerhugowaard on improving the quality of the exercises. De Caluwé continued, We started by adapting the preparations for these exercises. Because in the past the exercise programme was focused very much on the crews, the commanders and duty officers are now also heavily involved. We also went in search of further possibilities and locations for holding more realistic exercises. In parallel to our improvement programme, a new development was also initiated, on a national scale, as part of which the Ministry of Home Affairs and Kingdom Relations instructed the NIBRA to draw up guidelines for improving the quality and the structure of the training and exercise programme for fire brigades in the Netherlands. This Training and Exercise Guideline was published in mid-2000, after which time all the individual brigades started using it. The guideline lists the skills that have to be practised for each individual fire brigade function. For practical exercises, for years we have been using the facilities available at a regional training centre. This centre is sufficient for basic skills, but for more realistic training exercises, we went in search of a different location. The search took us to DHTC. The advantage of this training institute is that in terms of journey time it is relatively close to our home base. Realistic exercises are very important for thorough preparation for actual fire fighting and emergency service provision. It is therefore an excellent idea for fire brigades to draw up policy plans on the basis of which sufficient financial resources can be requested, to allow them to use exercise centres. Here in Heerhugowaard we are very fortunate to have a municipal council that recognises the importance of a well-trained fire brigade. Programme On 31 August, the Heerhugowaard Fire Brigade spent a whole day training at DHTC, using one of their own fire engines, and a vehicle provided by DHTC. In advance, we together drew up a schedule for the exercise programme. The training was carried out by two crews of six men. In the morning, fire-fighting and breathing apparatus exercises were held in the large DHTC training hall. In this hall there are a number of sea containers in which real fires can be extinguished. In the same hall, in a fully-equipped exercise building over several storeys, breathing equipment René de Caluwé in front of the new exercise building, For more realistic training exercises, our search took us to DHTC. exercises can be organised. All in all, excellent facilities for very realistic training for basic skills. In the afternoon, we practised in the new fire brigade exercise building. This building can be organised in such a way that a whole range of practical deployment exercises can be held there. Everyone was enthusiast about this facility. Next year we intend to organise another practice day at DHTC, and I would advise other fire brigades to also organise a full day exercise, so they can work on their teambuilding, and make better use of their training time. It can also be worthwhile for brigades wishing to organise exercises at DHTC to contact us, first. Because we spent so much time and energy preparing for the exercise day, this would perhaps save them to reinvent the wheel, as it were. They are more than welcome to make use of all the information we prepared for this purpose, concluded René de Caluwé. René de Caluwé voor het nieuwe oefengebouw: Voor meer realistische trainingen zijn wij bij DHTC terechtgekomen. Verbetering In 1999 is men in Heerhugowaard gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de oefeningen. De Caluwé: Allereerst hebben we de voorbereidingen voor de oefeningen aangepast. Omdat voorheen het oefenprogramma erg gericht was op de manschappen, worden hier nu ook de bevelvoerders en de officieren van dienst meer bij betrokken. Tevens zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden en locaties om realistischer te kunnen oefenen. Terwijl wij hiermee bezig waren, was landelijk op dit gebied ook een nieuwe ontwikkeling gaande. Hierbij gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het NIBRA opdracht een leidraad te schrijven om de kwaliteit en de structuur van het oefenprogramma voor brandweerkorpsen in Nederland te verbeteren. Deze Leidraad Oefenen is medio 2000 verschenen, waarna alle korpsen hiermee aan de slag zijn gegaan. In die leidraad staat welke vaardigheden voor iedere functie geoefend moeten worden. Voor de praktische oefeningen maakten we al jaren gebruik van de faciliteiten van een trainingscentrum in de regio. Voor de basisvaardigheden voldoet dit centrum goed, maar voor meer realistische trainingen zijn we toch op zoek gegaan naar een andere locatie. Zodoende zijn wij bij DHTC terechtgekomen. Voordeel van dit trainingsinstituut is dat het qua reistijd redelijk dicht bij ons in de buurt is gevestigd. Realistisch oefenen is heel belangrijk voor een goede voorbereiding op daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening. Daarom is het een heel goede zaak dat brandweerkorpsen beleidsplannen opstellen, waarmee voldoende financiële middelen kunnen worden aangevraagd om gebruik te maken van oefencentra. Wij zijn hier in Heerhugowaard heel gelukkig met een gemeentebestuur dat het belang inziet van een goed geoefend brandweerkorps. Programma Op 31 augustus heeft het Brandweerkorps Heerhugowaard een hele dag bij DHTC geoefend. Hiervoor zijn zowel een eigen als een brandweerauto van DHTC ingezet. Tevoren hebben we samen een draaiboek voor het oefenprogramma gemaakt. Er is door twee ploegen van zes man getraind. In de ochtend zijn brandbestrijdings- en adembeschermingsoefeningen gehouden in de grote oefenhal van DHTC. Daarin staan zeecontainers, waarin echte branden kunnen worden geblust. Ook kunnen daar, in een volledig ingericht oefengebouw met meerdere verdiepingen, ademluchtoefeningen worden gehouden. Al met al prima faciliteiten om heel realistisch basisvaardigheden te trainen. s Middags hebben we geoefend in het nieuwe brandweeroefengebouw. Dit gebouw is zo in te delen dat er allerlei praktische inzetoefeningen kunnen worden gehouden. Wij zijn daar heel enthousiast over. Volgend jaar willen we weer zo n dag bij DHTC organiseren en ik raad andere brandweerkorpsen aan ook eens een hele dag te oefenen, zodat meer aan teambuilding kan worden gedaan en de oefentijd beter kan worden ingevuld. Overigens kan het handig zijn als korpsen die bij DHTC willen oefenen, eerst contact met ons opnemen. Omdat wij heel veel energie en tijd in de voorbereidingen hebben gestopt, hoeven zij dan niet het wiel opnieuw uit te vinden. Alle informatie hierover mogen zij zo van ons overnemen, aldus René de Caluwé.

6 Provincie Friesland investeert extra in veiligheid Ongeveer zestig medewerkers van de Provincie Friesland hebben de afgelopen maanden de speciale DHTC-cursus Overlevings- & Veiligheidstraining Binnenwateren gevolgd. De medewerkers zijn dagelijks op en langs de Friese binnenwateren aan het werk. De cursus is volgens adjunct-inspecteur vaarwegen van de inspectie scheepvaart, wegen en kanalen, Klaas Kattouw, als heel nuttig ervaren. Province of Friesland invests more in safety Over the last few months, some 60 employees of the Province of Friesland completed the special DHTC course on Survival and Safety Training for Inland Waterways. All of these employees are working daily on and beside the inland waterways of Friesland. According to Klaas Kattouw, deputy inspector for waterways of the shipping, roads and canals inspectorate, the course was considered very useful. Praktijkoefeningen op de eigen schepen maken deel uit van de cursus voor de medewerkers van de Provincie Friesland. Onderdeel van de cursus is het uit het water halen van drenkelingen. Practical exercises on the Province s own fleet of vessels are part of the course for staff of the Province of Friesland. Retrieving people from the water is part of the course. Door de provincie Friesland loopt ruim 400 kilometer aan kanalen en andersoortige vaarwegen. Verdeeld over drie districten houden zich dagelijks tientallen medewerkers van de Provincie Friesland met het onderhoud van de vaarwegen of het beheer van de bruggen en sluizen bezig. De heer Kattouw zegt hierover: Wij beschikken hiervoor over een verscheidenheid aan vaartuigen, waaronder dekschuiten met kranen, betonningsvaartuigen, surveillanceschepen en speedboten. Om onze mensen de juiste bagage mee te geven wordt door onze inspectiedienst flink in opleidingen en cursussen geïnvesteerd. Het betreft zowel opleidingen binnen het vakgebied van onze mensen als BHVcursussen in het kader van de Arbowet. Ook dient men regelmatig opfriscursussen te volgen. De te volgen BHV-cursussen zijn modulair opgebouwd, zodat deze per functiegroep op maat kunnen worden gegeven. Wij willen onze medewerkers, als daar vraag naar is, graag iets extra s meegeven. Het idee om met DHTC in zee te gaan, is afkomstig van zowel collega-inspecteur Klaas Rozendal als de groep medewerkers zelf. De cursus is in goed overleg samengesteld, met daarin veel praktische zaken waarmee men op en langs het water te maken kan krijgen. In totaal hebben zestig medewerkers uit de drie districten aan de cursus deelgenomen. Training on-the-job De cursus is door een instructeur van DHTC in het provinciaal kantoor in Terhorne gegeven. Kattouw zegt hierover: Terhorne is de thuisbasis van onze schepen. De cursus was opgesplitst in een theoriegedeelte dat s ochtends werd gegeven en een praktijkgedeelte dat s middags op het programma stond. Bij dit laatste was ook één van onze schepen ingeschakeld. Veel aandacht werd besteed aan wat men moet doen als een collega of iemand anders overboord slaat. Hoe gaat men om met een drenkeling die in het water ligt, hoe krijgt men deze persoon veilig aan boord en wat moet er dan verder worden gedaan. Hoe herken je onderkoeling en wat moet je daaraan doen. Daarnaast werd aandacht besteed aan het omgaan met overlevingspakken, reddingsvesten en reddingsmiddelen. Allemaal heel nuttige zaken waar men dagelijks mee te maken kan krijgen. De cursus, die de hele dag duurde, werd steeds door groepen van acht medewerkers gevolgd. Volgens mij heeft iedereen deze cursus als heel positief heeft ervaren. Eigenlijk is deze complementair aan onze BHV-cursus. Je zou als het ware over een natte BHV-cursus kunnen spreken. Naast de mensen die op en langs het water werken, hebben ook de toezichthouders van de Provincie Friesland, die bijvoorbeeld moeten toezien op het uit te voeren baggerwerk, de DHTC-cursus gevolgd. Dit geldt ook voor de bemanning van het Statenjacht, een prachtige boeier waarmee de Provincie Friesland s zomers met gasten rondvaarten maakt. More than 400 km of canals and other waterways run through the Province of Friesland. Spread into three districts, dozens of employees of the Province of Friesland are at work every day maintaining these waterways or managing the bridges and locks. Mr Kattouw said of this work, We have at our call a wide range of vessels, including barges with cranes, buoy tenders, survey ships and speedboats. In order to ensure that our people are well-equipped, our inspection service invests heavily in training and courses, both specific to our area of expertise and company emergency service courses, in the framework of the Health and Safety at Work Act. Staff are also regularly required to follow refresher courses. The company emergency services courses are modular in structure, so that they can be provided tailor-made to each job group. Wherever there is a call for it, we aim to offer our employees that little bit more. The idea of collaborating with DHTC came from both fellow inspector Klaas Rozendal, and the employees themselves. The course was compiled in close consultation, and includes numerous practical matters that come up when working on and by the water. In total, sixty staff members from the three districts participated in the course. On-the-job training The course was provided by a DHTC instructor at the provincial offices in Terhorne. In Kattouw s words, Terhorne is the home base for our fleet of vessels. The course was broken down into a theory component which was provided in the morning, and a practical component programmed for the afternoon. One of our ships was also deployed in the afternoon session. A great deal of attention was focused on what to do if a colleague or someone else falls overboard. How do you tackle someone in the water, how do you get that person safely back on board, and what actions should then be taken. How do you recognise hypothermia, and what should you do about it. In addition, we looked at dealing with survival suits, lifejackets and rescue equipment. All of these are very useful items, with which our staff could be confronted, on a daily basis. The course which lasted a whole day was followed by groups of eight employees at a time. I believe that everyone considered the course very positive. It effectively complements our own in-company emergency response course. I suppose it could be described as a sort of wet company emergency response course. In addition to the people who work on and by the water, the supervisors from the Province of Friesland, whose tasks include monitoring any dredging work to be implemented, also completed the DHTC course. The same applies for the crew of the Statenjacht, a magnificent small yacht used to carry guests of the Province of Friesland, in the summer.

7 Urgent demand for greater attention for BHV Despite a legal obligation, many businesses in the Netherlands do not yet have an operational In-Company Emergency Response (BHV) organisation. In addition, many of these companies are unaware of the fact that they can contact DHTC for assistance. Our training institute offers a full range of BHV courses, as explained by senior instructor Dries de Bruin. Meer aandacht voor BHV is hard nodig Ondanks een wettelijke verplichting beschikken veel bedrijven in Nederland nog niet over een operationele Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie. Daarnaast weten veel van deze bedrijven niet dat zij hiervoor bij DHTC terecht kunnen. Ons trainingsinstituut biedt een compleet pakket aan BHV-cursussen, zegt senior instructeur Dries de Bruin. Surveys show that 40 percent of companies and organisations in the Netherlands employ in-company emergency response staff, and that 20 percent are actually involved in training people as in-company emergency response workers. The remaining 40 percent seem to be doing nothing about BHV. A remarkable percentage, in the opinion of Dries de Bruin, who for some six years has been involved at DHTC in providing BHV courses. According to the law, BHV is compulsory for every business, and businesses with more than 15 employees are in fact required to have their own BHV organisation. If this is not the case and a serious accident or disaster occurs, in addition to considerable damage and disruption, the company can also face major problems from the Health and Safety at Work Inspectorate. All of these problems can be avoided by having your own staff trained in BHV skills, by DHTC. DHTC has established considerable expertise in this field, over the years. In addition, at Kooypunt, we have the most modern training facilities available. Besides theory, at Kooypunt, we can also organise very realistic firefighting and evacuation exercises, as well as providing instruction on life saving and communication. By following these courses, the safety awareness of staff members is also increased, thus reducing the risk of disasters within companies. Package In response to the question what DHTC can offer companies in terms of company safety, Dries de Bruin answered, We offer a full range of BHV courses. We start with a two-day basic course for in-company emergency response workers. Everyone involved in a BHV organisation should have at least followed this course. We also offer the BHV team leader course, that trains individuals to lead BHV teams in the event of a disaster. This course also lasts two days. The next component of the overall package is the course for BHV chief coordinator. This course is intended for those people whose task it is to organise the in-company emergency responses within a business. This course lasts three days. Part of this course includes writing a dissertation. We also offer refresher courses. Every year, every BHV volunteer should be assessed for knowledge and skills. If required, we can even offer these courses, on the job. Possibilities include organising evacuation exercises on location, or exercises that teach people how to act in the event of accidents involving electricity. Effectively, we can offer any sort of tailor-made course required, in consultation with the client, explained Dries de Bruin, who together with three fulltime instructors is hard at work every day training people for their job as company emergency responders. Every year, at Kooypunt, between five and six hundred company staff are introduced to the phenomenon of BHV. Besides private companies, government organisations also regularly use the facilities offered by DHTC, in respect of BHV matters. For example, staff members of the Tax Office and the Customs authorities regularly come to Den Helder, to complete BHV courses. The Royal Netherlands Navy also makes a lot of use of the expertise at DHTC; the organisation has in fact even provided similar courses on Curaçao. Onderzoek heeft aangetoond dat 40 procent van de bedrijven en organisaties in Nederland bedrijfshulpverleners in dienst heeft en dat 20 procent bezig is om mensen tot BHV ers op te leiden. De overige 40 procent blijkt niets aan bedrijfshulpverlening te doen. Een opmerkelijk percentage vindt Dries de Bruin, die zich al zo n zes jaar bij DHTC met het geven van BHV-cursussen bezighoudt. Volgens de wetgever is BHV voor elk bedrijf verplicht en wanneer men meer dan 15 mensen in dienst heeft, dan moet men zelfs over een eigen BHV-organisatie beschikken. Is dit niet het geval en vindt er een ernstig ongeluk of calamiteit plaats, dan kan het betrokken bedrijf naast veel schade en ongemak ook een serieus probleem met de Arbeidsinspectie krijgen. Dit alles is te voorkomen door de eigen personeelsleden BHV-cursussen te laten volgen bij DHTC. DHTC heeft op dit gebied door de jaren heen veel expertise opgebouwd. Daarnaast beschikken wij op Kooypunt over de meest moderne trainingsfaciliteiten. Naast theorie kunnen hier ook heel realistische blus- en ontruimingsoefeningen worden gehouden. Tevens krijgt men les in levensreddende handelingen en communicatie. Door het volgen van de cursussen neemt ook het veiligheidsbewustzijn van het personeel toe, waardoor de kans op calamiteiten binnen bedrijven wordt verkleind. Pakket Op de vraag wat DHTC bedrijven op veiligheidsgebied zoal te bieden heeft, antwoordt Dries de Bruin: Wij bieden een compleet pakket aan BHVcursussen. Te beginnen bij een tweedaagse basiscursus voor BHV ers. Deze cursus dient iedereen, die bij een BHV-organisatie is ingedeeld, te hebben gevolgd. Verder bieden wij de cursus ploegleider BHV. Hierbij wordt men opgeleid om leiding te geven aan BHV-ploegen tijdens calamiteiten. Ook deze cursus duurt twee dagen. Hierna volgt nog de cursus coördinator hoofd BHV. Deze cursus is bedoeld voor personen die binnen een bedrijf de BHV dienen te organiseren. Deze cursus duurt drie dagen. Het schrijven van een scriptie is onderdeel van deze cursus. Daarnaast verzorgen we ook de herhalingscursussen. Elke BHV er dient jaarlijks te worden getoest ten aanzien van zijn kennis en vaardigheden. Wij geven deze cursussen, indien gewenst, ook on-the-job. Hierbij valt te denken aan het op locatie organiseren van ontruimingsoefeningen of oefeningen waarbij men leert hoe te handelen bij ongevallen met elektriciteit. Wat dat betreft, kunnen we allerlei aanvragen in goed overleg op maat invullen, aldus Dries de Bruin, die samen met drie andere instructeurs in vaste dienst dagelijks op Kooypunt bezig is met het opleiden van BHV ers. Op jaarbasis worden hier tussen de vijf- en zeshonderd medewerkers van bedrijven vertrouwd gemaakt met het fenomeen BHV. Naast bedrijven maken ook overheden regelmatig gebruik van de mogelijkheden die DHTC op BHV-terrein biedt. Zo komen regelmatig personeelsleden van de Belastingdienst en Douane in Den Helder BHV-cursussen volgen. Maar ook de Koninklijke Marine maakt hiervoor intensief gebruik van de expertise van DHTC, die deze cursussen zelfs op Curaçao heeft verzorgd. The DHTC in-company emergency response training facilities at Kooypunt, near Den Helder. De BHV-trainingsfaciliteiten van DHTC op Kooypunt bij Den Helder.

8 HLO-cursus voor ziekenhuispersoneel HLO course for hospital personnel Doordat in Nederland steeds vaker traumahelikopters worden ingezet, krijgen ook steeds meer ziekenhuizen een eigen helihaven om deze toestellen te kunnen ontvangen. Voor de veilige afhandeling van deze helikopters is vakkundig opgeleid personeel nodig. DHTC zorgt ervoor dat deze helihavenbeheerders de juiste opleiding krijgen, zegt instructeur Marine & Aviation, Patrick Maaskant. De afgelopen tijd hebben onder andere het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) hun personeel door ons laten opleiden. Het betrof een zogeheten Helicopter Landing Officer (HLO) cursus. Een soortgelijke cursus geeft DHTC ook aan beheerders van helidekken op offshoreplatformen. Het AZG heeft een helihaven op het dak van het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis in Leeuwarden is de helihaven op het dak van de parkeergarage gesitueerd. De HLO-opleiding duurt anderhalve dag. Een deel wordt in Den Helder gevolgd, waaronder de helikopterbrandbestrijding. Tevens wordt een bezoek gebracht aan Den Helder Airport. Hier wordt naast een helikopter uitgelegd waar men op moet letten, wat de risico s zijn en hoe men helikopterpassagiers begeleidt. Verder wordt een deel van de cursus on-the-job gegeven. Onderdelen van de cursus zijn (radio)communicatie, brandbestrijding en reddingshandelingen. Na de cursus weet men precies hoe te handelen bij aankomst en vertrek van de helikopters bij de ziekenhuizen en wat te doen als er iets misgaat. Eens in de twee jaar moet men verplicht een opfriscursus volgen, aldus Patrick Maaskant. De richtlijnen voor de HLO-cursus zijn geschreven door de Rijksluchtvaartdienst (RLD). Deelname vakbeurs Van 7 tot 10 mei 2003 neemt DHTC met een presentatie deel aan de vakbeurs Ramp(en) Bestrijding in het Autotron te Rosmalen. U vindt onze stand op het buitenterrein. Wij hopen u allen daar te mogen verwelkomen. Op 11 juli 2002 vond op het helikopterdek van het ziekenhuis in Leeuwarden een testlanding plaats. Verhuizing kantoororganisatie In de zomer van 2003 verhuist onze kantoororganisatie van de vertrouwde plek op de Paleiskade naar ons oefencentrum op Kooypunt. Het aldaar bestaande kantoorcomplex wordt hiervoor uitgebreid. Op de begane grond van de nieuwbouw komen ruimtes voor nieuwe leslokalen en docenten. Ons kantoor komt op de eerste verdieping. Verder worden de bestaande kantinefaciliteiten uitgebreid. Voor onze klanten betekent dit dat als zij straks naar ons toekomen zij zes kilometer minder hoeven te rijden. De HUET-trainingsfaciliteiten op de Paleiskade blijven op hun huidige locatie gevestigd. Colofon DHTC Today is een uitgave van DHTC bv uit Den Helder en wordt in binnen- en buitenland verspreid onder bestaande en potentiële relaties van ons instituut. De uitgave heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over bestaande en nieuwe activiteiten van ons instituut alsmede andere belangrijke zaken die met deze activiteiten in verband staan. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DHTC bv Paleiskade 31, 1781 AN Den Helder P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet: On 11 July 2002, a test landing was carried out on the helicopter landing pad of the hospital in Leeuwarden. Relocation of office organisation Our office organisation will soon be relocating from its current premises on the Paleiskade, to our training location at Kooypunt. The office complex already at Kooypunt will be extended, with this in mind. On the ground floor of the new building, space will be provided for new lecture rooms and lecturing staff. Our offices will be located on the first floor. The existing canteen facilities will also be extended. When they come to courses in the future, our customers will have to travel six km less. The HUET training facilities on the Paleiskade will be remaining at their current location. Colophon DHTC Today is a publication of DHTC bv, intended for broad distribution. The purpose of the newsletter is to provide interested parties with optimum information about the worldwide activities of our company. Sections of this publication may be copied, on condition that sources are acknowledged. The contents have been compiled for information purposes only. No rights may be derived from the factual content. Redactie/Editors Paul Schaap (PAS Publicaties) Manuela van Luijk (DHTC) Wessel Schinkel (DHTC) Fotografie/Photographs DHTC, Karin v.d. Woude Productie/Production PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp/Design Studio Kolkman, Schagen Druk/Printing Rowa, Breezand Because more and more trauma helicopters are being deployed in the Netherlands, more and more hospitals are now being equipped with their own heliport, to receive the aircraft. Expertly trained personnel are required, for the safe handling of these helicopters. DHTC is now making sure that these heliport managers receive the correct training, as explained by Patrick Maaskant, instructor Marine & Aviation. The Groningen University Hospital (AZG) and the Leeuwarden Medical Centre (MCL), among others, have recently had their staff trained by us. The training provided consisted of the so-called Helicopter Landing Officer (HLO) course. DHTC provides a similar course to the managers of helidecks on offshore platforms. The AZG has a heliport on the roof of the hospital, and at the hospital in Leeuwarden, the heliport is situated on the roof of the car park. The HLO course lasts a day and a half. Part of the course is provided in Den Helder, including helicopter fire fighting, and includes a visit to Den Helder Airport. Here, actually using a helicopter, an explanation is provided of what to look out for, the possible risks, and how to supervise helicopter passengers. A further part of the course is given on the job. Components of the course include radio communication, fire-fighting and rescue actions. Having completed the course, the participants know exactly how to act during the arrival and departure of the helicopters at the hospitals, and what they should do if something goes wrong. Once every two years, the helicopter landing officers must complete a compulsory refresher course, explained Patrick Maaskant. The guidelines for the HLO course are written by the Dutch Civil Aviation Authorities (RLD). Trade fair participation Between 7 and 10 May 2002, DHTC will be attending the Ramp(en) Bestrijding (Disaster Control) trade fair to be held at the Autotron in Rosmalen. Our stand is located at the outdoor section of the site. We look forward to welcoming you all at our presentation.

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel 16 mei 2013 Netwerkbijeenkomst MCN Wessel Schinkel Veiligheidstrainingen in Den Helder DHTC en de ontwikkeling van veiligheidstrainingen in Den Helder. Noodzaak offshore / Maritieme veiligheids trainingen

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie