K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK"

Transcriptie

1 BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN

2 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ INHOUD. A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...3 HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN...4 HOOFDSTUK II VOORSCHRIFTEN NOPENS DE STROKEN VOORBEHOUDEN VOOR BEBOUWING....7 Strk vr aaneengeslten bebuwing...7 Strk vr bijgebuwen...7 Strk vr alleenstaande f per twee aan twee gegrepeerde gebuwen...8 Strk vr gegrepeerde bebuwing...8 Strk vr private parken...9 Strk vr hgbuw f nder vrm van wijk van het type sciale wningbuw (gebuwen vr ude van dagen)...9 Strk vr lichte nijverheid...9 Geprefabriceerde gebuwen en materialen...9 HOOFDSTUK III VOORSCHRIFTEN NOPENS DE ANDERE STROKEN...10 Strk vr binnenplaatsen en tuinen...10 Strk vr achteruitbuw...10 Strk vr penbare wegen en parken...10 Strk vr sprt en ntspanning...10 HOOFDSTUK IV AFWIJKINGEN...11 B BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN...12

3 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ A Algemene vrschriften

4 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN Artikel 1 - Minimum breedte der percelen De minimum breedte der percelen is p 6 meter bepaald vr de gebuwen tussen mandelige muren; p 9 meter vr de gebuwen met één zijgevel en p 12 meter vr de alleenstaande gebuwen. De bij penbaarmaking van huidig plan bestaande percelen die een breedte hebben van minder dan 6 meter mgen wrden bebuwd. Een perceel dat minder dan 4 meter breedte bezit bij penbaarmaking van huidig plan zal k mgen bebuwd wrden als zij tussen mandelige muren gelegen is f zal gelegen zijn. Dit gebuw zal nchtans niet tt wning mgen dienen tenzij het diende tt vergrting van een naastliggende wning. Wningen mgen nchtans wrden gesplitst in meerdere wningen, indien daaruit wningen zuden vrtkmen van minder dan 6 meter breedte. Artikel 2 - Grenzen der percelen Alle nieuwe gebuwen meten steeds ldrecht p de buwlijn wrden pgetrkken tt p een diepte gelijk aan deze van de buwstrk (hfdgebuwen en bijgebuwen) behalve in de strk vr alleenstaande f per twee gekppelde wningen. De bij penbaarmaking van huidig plan bestaande percelen, bebuwd f nbebuwd, mgen altijd wrden gebruikt vr bebuwing, znder dat aan de bepalingen van het vrgaande lid met wrden vldaan. De misvrming van de perceelsgrenzen p de straatheken f in de bchten zal in de mate van het mgelijke weggewerkt wrden. Artikel 3 - Afsluitingen Het is verbden p de rilijn afsluitingen p te richten in betnnen platen. Het prichten van muren in deze materialen tussen percelen f aanhrigheden en zichtbaar vanaf de straat is eveneens verbden. Het prichten van muren in metselwerk is insgelijks verbden, behalve wanneer het muurtjes betreft van minder dan 0,60 meter hgte in de strken vr alleenstaande f per twee gekppelde wningen. Betreft het gekppelde wningen, dan is het buwen van afsluitingen in metselwerk evenwel tegelaten in de strken vrbehuden vr de hfdgebuwen en de bijgebuwen p vrwaarde dat hun hgte 2,60 meter niet verschrijdt. Buiten deze strk, zijn muurtjes in metselwerk eveneens tegelaten tt p een diepte van 5 meter te meten vanaf de buwstrk vr zver hun hgte 1,80 meter niet verschrijdt. Artikel 4 - Afbraakmaterialen Alle afbraakmaterialen; die pgestapeld wrden p eigendmmen, mgen maximaal zes maanden pgestapeld blijven. Indien deze materialen een ttaal vlume hebben van meer dan 2 m³ en langer dan zes maanden meten pgestapeld blijven zal een mheining van drlevende struiken f bmen meten aangebracht wrden m het aan het gezicht van p de penbare weg te nttrekken. Artikel 5 - Dubbele f meervudige bestemming

5 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ In de strken bestemd vr aaneengeslten wningbuw, mag in pen rde wrden gebuwd in afwijking van de vrschriften betreffende dergelijke strk, mits vlgende vrwaarden vervuld zijn: De grnd waarp het alleenstaand gebuw zal wrden pgericht, met een minimum breedte hebben van 20 meter. Het gebuw zal wrden pgericht p een afstand van minstens 5 meter van de rilijn. De bebuwde ppervlakte zal niet meer mgen bedragen dan een derde van de ttale ppervlakte. Het gebuw zal k meten vlden aan al de niet-tegenstrijdige vrschriften van hfdstuk II, art. 16 npens de strk vr alleenstaande gebuwen. De vrijblijvende zijgevels, f degene die het definitief zuden wrden, zullen wrden afgewerkt derwijze dat zij een aspect hebben in harmnie met de vrgevels van de naastliggende huizen en znder schade te te brengen f meeruitgaven te verrzaken aan de aanpalende eigendmmen. Artikel 6 - Strk vr nijverheid en lichte nijverheid De p het plan vrziene indeling in nderscheiden strken evenals de grenzen ervan, gelden niet vr bestaande nijverheidsinrichtingen z het gaat ver vergrtingen van deze instellingen p eigendmmen palende aan deze nijverheidsinrichtingen, binnen de grenzen hiervr p het plan vrzien, en nder vrwaarde minstens 20% van de bijgenmen ppervlakte, bij vrkeur te nemen aan de nieuwe grenzen der zne, te bestemmen tt grene zne. Vr ppervlakten in tepassing van vrgaand lid bij de strk vr nijverheid ingelijfd, gelden de vrschriften bepaald vr nijverheidsstrk. Artikel 7 - Architecturale gehelen De architecturale gehelen die, dr hun vlume f hun ppervlakte, niet beantwrden aan de algemene vrwaarden vrzien vr de verschillende strken vr wningen, zullen van deze vrwaarden mgen afwijken vrzver ze aan de vlgende vereisten beantwrden: De gehelen zullen een breedte aan de straat meten bezitten van minstens 12 meter. De verplichte vrbuwlijn is vastgesteld met een achteruitbuw van 3 meter p de nrmale vrziene rilijn. Het rechtstandig gedeelte van de vrgevel zal een hgte gelijk aan de breedte van de straat tussen vrgevels plus 3 meter, niet mgen verschrijden. De definitief vrijblijvende zijkanten zullen wrden afgewerkt in dezelfde materialen als die gebruikt vr de vrgevel. De vrm van het dak zal in harmnie zijn met het te scheppen geheel. De buwdiepte van het geheel zal niet meer bedragen dan 20 meter. Verlenging van de buwdiepte zal kunnen wrden tegestaan nder vrwaarde van wat vlgt: 1) het bijgebuw zal in geen geval tt wning mgen dienen; 2) de verlenging van het gebuw mag niet hger gebuwd wrden dan 10 meter; 3) langs de perceelsgrenzen is de maximum hgte beperkt p 2,90 meter. Deze hgte mag echter vermeerderd wrden met een maat gelijk aan de afstand tt de erfscheiding. Artikel 8 - Publiciteit Znder afbreuk te den aan de wettelijke beschikkingen betreffende zekere wijzen van afficheren en van publiciteit, is alle publiciteit van welke aard k, panelen, uithangbrden, aanplakbiljetten, muurschilderingen, enz. nderwrpen aan de vlgende vrschriften. 1) Ze met het vrwerp uitmaken van een vrafgaandelijke vergunning vanwege het Cllege van Burgemeester en Schepenen, vereenkmstig de prcedure vastgesteld vr buwtelatingen.

6 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ ) Aan f p gebuwen welke uitsluitend bestemd zijn tt wningen, is alle publiciteit verbden, behalve die welke verband hudt met de verkp f de verhuring van het gebuw f van de vrwerpen die er zich bevinden. 3) Vr de verige gebuwen, niet bestemd tt huisvesting kan ze enkel tegelaten wrden in het nderste gedeelte van de gevels, zijnde het gedeelte begrepen nder de brd (crdn) tussen gelijkvlers en eerste verdieping f, bij ntstentenis van dergelijke brd, nder een lijn gelegen p 7 meter bven het gemiddelde peil van het vetpad. In deze gevallen mag ze enkel aangebracht wrden vlgens de hierna vlgende wijzen: a) Uithangbrden, panelen en andere publiciteitselementen. b) Beschildering met letters p het glas der uitstalramen, vrzver deze niet meer dan een zesde van het glasppervlak beslaat; c) Aanbrengen p de gevel van uitgesneden letters in plastiek f ander materiaal. De vrkant van deze letters mag hgstens 0,30 meter van het muurvlak verwijderd zijn. 4) Uitznderingen wat de plaats betreft waarp de publiciteit wrdt tegelaten zals in lid 3 aangeduid, kunnen wrden aangenmen in alle gevels, in geval van reklame dr middel van ntladinsbuizen, p vrwaarde dat ze niet dubbel gaat met dezelfde reklame in andere materialen ernder aangebracht. Bvenstaande maatregelen zijn niet van tepassing p: a) teksten en aankndigingen uitgaande van penbare besturen. b) ntariële aankndigingen. c) aanduidingsplaten, panelen vr plitie f bestuursinfrmaties en vr zver deze platen en panelen niet van publicitaire aard zijn. d) platen met maximum 0,10 m² ppervlakte welke vr del hebben de aankndiging van een berep, een handelszaak, een nderneming f een artisanale industrie in het gebuw uitgeefend. 5) Alle publiciteitsteksten meten aan de wettelijke streektaal vrrang geven. Artikel 9 - Hgte der hfdgebuwen De hfdgebuwen zullen een hgte hebben die zal mgen variëren tussen 5,5 en 7 meter vr gebuwen met één verdieping. Deze hgte zal gemeten wrden vanaf het peil van de drempel zals werd vastgesteld dr de bevegde verheid tt aan de krnlijst. De gebuwen znder verdieping zullen een maximum hgte hebben van 3,50 meter, gemeten zals hierbven aangeduid. De hfdgebuwen met twee verdiepingen mgen een hgte bereiken die mag variëren tussen 8,5 en 9,5 meter gemeten zals hierbven aangeduid. Deze cijfers wrden met 3 meter per bijkmende verdieping vermeerderd. Artikel 10 - Vrm der daken Behudens tegenstrijdige aanduidingen p het plan van aanleg f betreffende de bijzndere vrschriften vervat in het hfdstuk npens de verschillende strken vrbehuden tt bebuwing, meten de hfdgebuwen een zadeldak hebben waarvan de helling minstens 40 bedraagt, tenzij de bestaande aanpalende daken een helling zuden hebben die de aanpassing van deze regel gewenst maakt. Vr de hekhuizen, wrden daken met drie hellingen eveneens tegelaten. Alleenstaande huizen mgen daken hebben met hellingen minder dan 40. Wningen met twee bewnbare verdiepingen en die minimum 8,30 meter hgte hebben, mgen een plat dak hebben.

7 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ HOOFDSTUK II VOORSCHRIFTEN NOPENS DE STROKEN VOORBEHOUDEN VOOR BEBOUWING. 1 Strk vr aaneengeslten bebuwing Artikel 11 2 Behudens andere aanduidingen p het plan f in de desbetreffende vrschriften, zijn in deze strk tegelaten gebuwen bestemd tt wningen; f tt winkels f ambachten in zver zij het rustig karakter van de wijk niet schaden en het wngent van de aanpalende erven niet hinderen. Artikel 12 Zijn in deze strk verbden alle nijverheden, bedrijven f uitbatingen welke hinderlijk zijn vr de mgeving dr stf, gas, geur f gerucht. Artikel 13 Vr zver p het plan geen ander getal is aangeduid vr deze strk, is het aantal verdiepingen bepaald p één verdieping bven het gelijkvlers, en is de maximum buwdiepte bepaald p 13 meter. Artikel 14 Rechtstaande dakvensters en puntgevels zijn tegelaten binnen de perken pgelegd dr het buwreglement. 2 Strk vr bijgebuwen Artikel 15 3 Dr bijgebuwen wrdt verstaan gebuwen welke aanleunen bij de hfdgebuwen. De bijgebuwen mgen geen breedte beslaan van meer dan 6/10 e van de breedte van de achtergevels van de hfdgebuwen. In geen geval echter mag de vrijblijvende ruimte achter hfdgebuwen minder bedragen dan 2,20 meter. De bijgebuwen mgen aan een zijde tegen de grensscheiding wrden gebuwd. De bebuwing in deze strk mag niet hger zijn dan 3,30 meter, gemeten zals bepaald in art. 9. Het bijgebuw mag afgedekt wrden met een hellend dak.

8 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ Strk vr alleenstaande f per twee aan twee gegrepeerde gebuwen Artikel 16 1 Deze strk is in beginsel bestemd vr alleenstaande gebuwen. Dubbele wningen zijn tegelaten indien zij een architectnisch geheel vrmen. De minimum breedte van de wningen in deze strk is p 6 meter bepaald. In geen geval mgen de gebuwen van deze strk p minder dan vijf meter van de rilijn wrden gebuwd. (8 meter vr de staatsbanen), nch p minder dan 3 meter afstand van de naastliggende eigendm, tenzij deze met een erfdienstbaarheid van niet buwen bezwaard is, zdat een minimum afstand van zes meter tussen de wningen wrdt gevrijwaard. Een kleine bergplaats f garage niet hger dan 2,50 meter gemeten zals bepaald in art. 9 en aanleunend aan een wning, mag echter p een mindere afstand van de perceelsgrens wrden gebuwd, znder dat deze afstand minder dan twee meter mag bedragen. Dit gebuw met minstens p 4 meter achter de vrgevellijn van het hfdgebuw van de wning wrden pgetrkken. Dergelijke bergplaats f garage met altijd in dezelfde materialen en met dezelfde afwerking als het hfdgebuw wrden pgetrkken. Behudens tegenstrijdige aanduidingen p het plan van aanleg f in de bijzndere vrschriften, en met de uitzndering vr de bergplaatsen f garages waarvan sprake hierbven, zijn in deze strk het aantal verdiepingen, de hgten en de dakvrmen aan geen bepaalde eisen nderwrpen. De hgten gemeten zals bepaald in art. 9, zullen echter nit meer mgen bedragen dan 5 meter, vermeerderd met de helft van de afstand tussen de twee dichtst tegenver elkaar gelegen gevels van de wningen met een maximum hgte van 12 meter. Indien alleenstaande gebuwen met één f meer verdiepingen, een breedte beslaan van meer dan 10 meter, mgen deze slechts wrden pgetrkken p eigendmspercelen waarvan de breedte minstens 2,50 maal de breedte van de gebuwen bedraagt. Indien het twee aan twee gegrepeerde gebuwen betreft, dan vlstaat dat het gebuw dat in ttaal breder is dan de gestelde 10 meter, wrdt pgetrkken p een perceel van minstens 1,25 maal de breedte van bedeld gebuw. 4 Strk vr gegrepeerde bebuwing Artikel 17 4 In deze strk mgen alleenstaande f hgstens tien tegen elkaar gebuwde wning wrden pgericht. De definitief vrijblijvende zijgevels meten minstens 3 meter van de zijgrens van het perceel wrden pgericht en dienen gelijk de vrgevels wrden pgericht en dienen met dezelfde materialen als de vrgevels wrden pgebuwd. Rekening hudend met de verkavelingsmgelijkheden zal het maximum aantal aaneen te buwen gebuwen mgen beperkt wrden tt minder dan tien. Tenzij het anders p het plan van aanleg f in de bijzndere vrschriften is aangeduid, mgen de gebuwen hgstens twee verdiepingen, met dien verstande dat het aantal verdiepingen vr elke grep gebuwen gelijk zal meten zijn. Als maxima en minima hgten van de gebuwen gelden deze vermeld in art. 9.

9 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ Strk vr private parken Artikel 18 In deze strk mgen uitsluitend wningen wrden pgericht met hun nrmale aanhrigheden, en zulks p percelen met een ppervlakte van minstens 10 aren. De p te richten gebuwen meten minstens 6 meter van elke eigendmsgrens verwijderd blijven, en minstens 15 meter van elk bestaande gebuw. De afstand tt de straatgrens met minstens 10 meter bedragen. De gevelbreedte mag de helft van de perceelsbreedte aan de lijnrichting niet verschrijden. 6 Strk vr hgbuw f nder vrm van wijk van het type sciale wningbuw (gebuwen vr ude van dagen) Artikel Deze strk is vrbehuden vr het buwen van hgbuw in één f meerdere cmplexen. De inplanting ervan is vrij ten pzichte van de rilijn. Indien de mstandigheden de wijziging van deze bestemming mchten wenselijk maken, dan zu deze strk mgen aangewend wrden tt een aanleg van wnwijken van het type: sciale wningbuw. In dit geval zullen aanvullende vrschriften wrden vastgesteld waarvan de verwezenlijking van de p het plan vrziene bijzndere bestemming zal wrden afhandelijk gemaakt. Dit laatste alinea is namelijk van tepassing vr de strk nr Strk vr lichte nijverheid Artikel In deze strk mgen nijverheidsinrichtingen en stapelplaatsen wrden pgericht met inbegrip van alle wningen, bijgebuwen en inrichtingen die er ndzakelijk bijhren. Vr zver zij het rustig karakter van de wijk niet schaden en wngent van de aanpalende erven niet hinderen. Aan de erfscheidingen niet gelegen binnen dezelfde strk vr nijverheid en aan de grens van deze strk, mag de hgte der gebuwen 3,30 meter niet verschrijden. Deze hgte mag echter vermeerderd wrden met een hgte gelijk aan de afstand van het gebuw tt de erfscheiding f tt de strkgrens met een maximumhgte van 10 meter. Bij prichten van schrstenen met de afstand tt de erfscheiding, niet gelegen binnen dezelfde nijverheidstrk, tt de straatgrens f tt de strkgrens, minstens 10 meter bedragen. Vr schrstenen is de hierbven vermelde hgtebeperking niet van tepassing. 8 Geprefabriceerde gebuwen en materialen Artikel 21 Gebuwen mgen gedeeltelijk f in hun geheel wrden pgericht met geprefabriceerde elementen. De vrschriften van de verschillende strken waar deze gebuwen plaats vinden meten nchtans geëerbiedigd wrden.

10 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ HOOFDSTUK III VOORSCHRIFTEN NOPENS DE ANDERE STROKEN 1 Strk vr binnenplaatsen en tuinen Artikel 22 7 Deze strk is in hfdzaak vrbehuden vr het aanleggen van binnenplaatsen en tuinen. Er mgen echter k lage gebuwen wrden in pgetrkken, waarvan de hgte tt het begin van het dak de 2,50 meter niet verschrijdt, en waarvan de ppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m² per perceel. In vrkmend geval mag de nkhgte niet meer zijn dan 3,30 meter. Zij mgen aan een zijde, f z ze achter aan het eigendmsperceel wrden pgetrkken, aan drie zijden tegen de erfscheiding wrden pgetrkken. De niet tegen de grens pgetrkken zijden meten er minstens 2 meter van verwijderd blijven en er met minstens 5 meter vrij blijven tussen deze gebuwen en het hfdgebuw f bijgebuwen, z deze bestaan f vrzien zijn. 2 Strk vr achteruitbuw Artikel 23 5 In deze strk mgen p- f afritten wrden tegelaten vr garages. De helling ervan mag 15% niet verschrijden. 3 Strk vr penbare wegen en parken Artikel De p het plan getekende vetpaden, beplantingen, grenparken, vluchtheuvels enz. zijn enkel aangegeven ten titel van mgelijkheid wat de aanleg betreft. Zij binden het bestuur niet en kunnen dr de bewners niet als een recht wrden ingerepen m de aanleg te vrderen. 4 Strk vr sprt en ntspanning Artikel 25 De aanleg van sprt en ntspanningsgelegenheden, gebuwen inbegrepen, waarvan het bestuur rdeelt dat zij ndzakelijk zijn vr een gede uitrusting van deze strk, is er tegelaten.

11 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ HOOFDSTUK IV AFWIJKINGEN Artikel 26 Op vrstel van het Schepencllege, kunnen aan de vrmelde vrschriften afwijkingen tegestaan wrden npens de hgte, de breedte en de diepte der gebuwen, dr de Minister van Openbare Werken f dr zijn afgevaardigde.

12 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ B BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

13 Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/ Artikel 27 Waar het gaat ver alleenstaande gebuwen te buwen p achtergrnden, zal de tegang tt het perceel nergens minder dan 3 meter breedte mgen bedragen. De perceelsgrenzen van grnden vrbehuden vr alleenstaande gebuwen meten niet ndzakelijk ldrecht staan p de rilijn. Artikel 28 Het buwen van garages wrdt tegelaten in de strk vr binnenplaatsen en tuinen, p vrwaarde dat hun aantal, dit niet zu verschrijden van de wngelegenheden in het gebuw waarvan de gezegde binnenplaatsen en tuinen afhangen, en de ppervlakte van ieder garage meer dan 25 m² zu bedragen. De hgte bven de grnd mag niet meer dan 3 meter bedragen wanneer deze garages afznderlijk wrden gebuwd. Nchtans, in de strken vr binnenplaatsen en tuinen, zullen grepen van garages znder verdieping mgen gebuwd wrden p percelen f grepen van percelen die vldende ruimte en ppervlakte bezitten, vr zver de vrijblijvende ppervlakte ten minste een vierde zu uitmaken van de ttale ppervlakte van het, f de beschuwde percelen. Artikel 29 : Strk met penbare bestemming 8 Deze strk is vrbehuden vr recreatiezne van private f penbare bestemming. Artikel 30 De vergunning vr het buwen, afbreken, herbuwen en ntbssen wrdt in deze strk tegestaan dr de Minister van Openbare Werken f dr zijn afgevaardigde p vrstel van het Schepencllege.

K11-II Koetsweg (deel 2)

K11-II Koetsweg (deel 2) BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K11-II Ketsweg (deel 2) GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 3/03/1970 VOORSCHRIFTEN gedgekeurd bij KB van 3/03/1970, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD. A ALGEMENE

Nadere informatie

K9 Sportplein en omgeving

K9 Sportplein en omgeving BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K9 Sportplein en omgeving GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 28/08/1970 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij KB van 28/08/1970, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21 Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 6/04/1987, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 14.1 Bestemmingsmschrijving De vr 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen grnden zijn bestemd vr: verblijfsrecreatie, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de nderstaande tabel: Adres Nadere

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Lange Dreef - Beukendreef

Lange Dreef - Beukendreef Lange Dreef - Beukendreef Prvincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbuwkundige vrschriften De ntwerper Gemeentebestuur Jabbeke Drpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax. 050/81 01 17 Ruimtelijke

Nadere informatie

TE HUUR. Nieuwstad 71, 7201 NM Zutphen. Huurprijs 80,- per m² per jaar

TE HUUR. Nieuwstad 71, 7201 NM Zutphen. Huurprijs 80,- per m² per jaar TE HUUR Nieuwstad 71, 7201 NM Huurprijs 80,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR dit markante gebuw aan de drgaande weg in de histrische en sfeervlle binnenstad van, gelegen nabij het NS-statin. Dit multifunctinele

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jozef OLEN. Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP RUP Globaal deelplan

GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jozef OLEN. Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP RUP Globaal deelplan GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jzef OLEN Stedenbuwkundige vrschriften ONTWERP RUP Glbaal deelplan Gezien en definitief aanvaard dr de gemeenteraad in de zitting van 06.06.2012 Ondertekenaars, De Secretaris,

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L14. Groot Begijnhof GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 17/01/1989 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L14. Groot Begijnhof GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 17/01/1989 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L14 Grt Begijnhf GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 17/01/1989 VOORSCHRIFTEN B.P.A. L14 Grt Begijnhf Gedgekeurd bij MB van 17/01/1989, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij

Nadere informatie

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Strende interacties zne 30 Preventie Vrrang 3 Actieplan: Vrrang 3 Fietspad Fietsstraat HCP Ken Wuters - HINP Nic Vandenbempt 1. Cntext Algemeen De stad

Nadere informatie

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1 Cncept APV-tekst reclameverrdening Artikel 1 lid 1. Het is verbden in de landelijke gebieden, waar de penheid als kwaliteit bescherming beheft, pschriften, aankndigingen, afbeeldingen, kennelijk vr reclame-

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Samenstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

Samenstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag AARD VAN HET DOCUMENT Samenstelling van stedenbuwkundige vergunnings AANTAL EXEMPLAREN Structurele buw- en verbuwings werken MET ARCHITECT I. ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN De te vermelden bestaande testand

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Voorrang van rechts: eenvoudiger, duidelijker, veiliger

Voorrang van rechts: eenvoudiger, duidelijker, veiliger PERSCONFERENTIE VAN 27 FEBRUARI 2007 Vrrang van rechts: eenvudiger, duidelijker, veiliger Renaat LANDUYT Minister van Mbiliteit Vrzitter van het Belgisch Instituut vr de Verkeersveiligheid Inleiding Op

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Vademecum over landbouwtrekkers

Vademecum over landbouwtrekkers Vademecum ver landbuwtrekkers Inhud: 1. Landbuwtrekkers: definities en categrieën 2. Verversvergunning 3. Tachgraaf: vrijstelling 4. Rijbewijs 5. Technische keuring (gereginaliseerde materie) 6. Verzekering

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Mei 2015 Versie 1.3. Beleidsregels Oost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO

Mei 2015 Versie 1.3. Beleidsregels Oost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO Mei 2015 Versie 1.3 Beleidsregels Ost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO Inhudspgave 1.Aanleiding 3 1.1. Aanleiding 1.2. Actualisering beleidsregels 1.3. Regime vanaf 1 ktber 2010: de mgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

stad zoekt uitbater voor mobiele snackbar

stad zoekt uitbater voor mobiele snackbar infbrchure stad zekt uitbater vr mbiele snackbar speelvallei het Park van Eden Wilrijk De stad Antwerpen zekt een uitbater vr een tijdelijke mbiele snackbaruitbating aan de speelvallei in het Park van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

TE KOOP. Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen. Vraagprijs ,- kosten koper. Vraagprijs huur ,-- te vermeerderen met BTW

TE KOOP. Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen. Vraagprijs ,- kosten koper. Vraagprijs huur ,-- te vermeerderen met BTW TE KOOP Frankensteeg 5, 7201 KN Vraagprijs 219.000,- ksten kper Vraagprijs huur 18.000,-- te vermeerderen met BTW Omschrijving TE KOOP fraaie winkel-/ cmmerciële ruimte met bvenwning in hartje centrum

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting p de leegstand van gebuwen en wningen Artikel 1 Vr de tepassing van dit reglement wrdt verstaan nder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP Bedrijvigheid Gemeente Kinri Vr Antea Grup, Miguel Vanleene, Ruimtelijk planner - prjectleider Gezien en vrlpig vastgesteld dr de gemeenteraad in zitting van 4 mei 2015

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden)

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden) Lkale Plitie Kastze Tervuursesteenweg 295 1820 Steenkkerzeel 02/759.78.72 02/759.69.21 Datum IN:. Dssiernummer:. Behandeld dr:. AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6. Naamsestraat GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 19/07/1963 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6. Naamsestraat GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 19/07/1963 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6 Naamsestraat GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 19/07/1963 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 19/07/1963, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR Artikel 1 - Bekendmaking aan de bevlking Aan de bevlking wrdt via publicatie in nder meer de Lummenaar en via de gemeentelijke

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

objectgerichte welstandscriteria

objectgerichte welstandscriteria 9 325 bjectgerichte welstandscriteria 326 DAKKAPELLEN het betreft de eerste dakkapel p het desbetreffende dakvlak van de wning de dakkapel wrdt p gelijke hgte met die van de buren geplaatst de afstand

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 HUISREGELS AKI ArtEZ Academie vr Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 Algemeen Van ieder academielid wrdt verantwrdelijk gedrag verwacht ten pzichte van elkaar en de mgeving. Dit geldt k

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 26/08/1966, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

Terrassen-, uitstallingen-, reclameen ramkraakbeleid. Ruimte voor de openbare ruimte

Terrassen-, uitstallingen-, reclameen ramkraakbeleid. Ruimte voor de openbare ruimte Terrassen-, uitstallingen-, reclameen ramkraakbeleid Ruimte vr de penbare ruimte Gemeente Ommen 14-10-2014 1. Inleiding In de gemeente Ommen zijn diverse terrassen, uitstallingen en reclamebjecten aanwezig.

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen A. Bestemming: 1. woonhuizen met één verdieping op de percelen gemerkt 1V op het plan; 2. woonhuizen met 2,3 en 6 verdiepingen op de percelen

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. H5 De Jacht GOEDGEKEURD BIJ MB VAN , GEWIJZIGD (DEEL II) BIJ MB VAN 05/02/2004 VOORSCHRIFTEN

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. H5 De Jacht GOEDGEKEURD BIJ MB VAN , GEWIJZIGD (DEEL II) BIJ MB VAN 05/02/2004 VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG H5 De Jacht GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 29-07-1998, GEWIJZIGD (DEEL II) BIJ MB VAN 05/02/2004 VOORSCHRIFTEN B.P.A. H5 De Jacht, gedgekeurd bij MB van 29/07/1998 en gewijzigd (deel

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van 6 februari 2003, hudende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan wrden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Planologisch afwijkingsbeleid Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo Gemeente Lopik

Planologisch afwijkingsbeleid Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo Gemeente Lopik Planlgisch afwijkingsbeleid Artikel 2.12 lid 1 nder a sub 2 Wab Gemeente Lpik 1 11 COLOFON TITEL: Planlgisch afwijkingsbeleid, artikel 2.12 lid 1 nder a sub 2, Wab gemeente Lpik STATUS: Definitief PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE De beschikbare ruimten zijn gelegen in de grep van assistentiewningen en lkaal dienstencentrum Huis Driane, Mlenstraat 56 2270

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59 LUTTENBERG, Hellendrnseweg 59 Vrijwillige verkp bij inschrijving Deze brchure is met zrg samengesteld aan de hand van de dr verkper verstrekte gegevens. Vr wat betreft afmetingen, vrzieningen en andere

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Reactienota inspraak- en overlegprocedure en advies Regionale brandweer inzake het bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden

Reactienota inspraak- en overlegprocedure en advies Regionale brandweer inzake het bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden Reactienta inspraak- en verlegprcedure en advies Reginale brandweer inzake het bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nta van Uitgangspunten vr het nieuwe bestemmingsplan

Nadere informatie